Page 1

UE 2019-2024: RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ


Europa się zmienia. Naszym zadaniem jest zadbać o to, aby zmieniała się na lepsze. Żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian, zarówno pod względem skali, jak i tempa. Nasze społeczeństwo się zmienia, nasza demografia się zmienia i nasz klimat również się zmienia. W związku z tym radykalnie zmienia się i nasza gospodarka. Sytuacja ta stwarza nowe rynki, nowe możliwości, ale także nowe wyzwania, którym przedsiębiorstwa muszą stawiać czoła.

DOROCZNE BADANIE GOSPODARCZE EUROPEJSKIEGO ZWIĄZKU IZB PRZEMYSŁU I HANDLU OPIERA SIĘ NA UZYSKANYCH OD PRZEDSIĘBIORSTW BEZPOŚREDNICH ODPOWIEDZIACH W LICZBIE 50 000. JEST TO NIESPOTYKANY WYSIŁEK PODEJMOWANY NA RZECZ DOKONANIA OCENY POSTRZEGANIA EUROPEJSKIEGO BIZNESU W PERSPEKTYWIE NADCHODZĄCEGO ROKU.

CO DWA LATA EUROPEJSKI ZWIĄZEK IZB PRZEMYSŁU I HANDLU ZAPRASZA DO BRUKSELI PONAD 750 KOBIET I MĘŻCZYZN ABY ZASIEDLI NA SALI OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW™.

Dotychczasowe formy prowadzenia biznesu przestały się sprawdzać. Wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na okres działalności czy wielkość, bardziej niż kiedykolwiek dostrzegają potrzebę wdrażania innowacji. Są zmuszone do podejmowania aktywnych działań na rzecz stymulowania zmian oraz skutecznego reagowania na nie. W związku z powyższym jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju zarówno modeli biznesowych, jak i samego podejścia do biznesu.


Polityka publiczna musi stać się motorem napędowym zmian – nie przeszkodą. Powstające zupełnie nowe normy społecznogospodarcze muszą znaleźć odzwierciedlenie również w decyzjach i środkach politycznych. Należy przy tym zauważyć, że niepowodzenie w tej kwestii spowolniłoby wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy oraz koniunkturę, co z kolei doprowadziłoby do osłabienia europejskiej społecznej gospodarki rynkowej. Kluczowym elementem tego procesu zmian jest UE. Środki zaakceptowane na szczeblu europejskim, a także sposób ich wdrażania w państwach członkowskich muszą odzwierciedlać potrzebę dynamicznego, skoordynowanego i przyjaznego dla przedsiębiorstw sposobu kształtowania polityki. Muszą one pozwalać przedsiębiorstwom na wykorzystywanie nowych możliwości oraz odgrywać zasadniczą rolę w usuwaniu niepotrzebnych ograniczeń i barier. Pamiętajmy, że to przedsiębiorcy, nie decydenci polityczni, kreują wzrost gospodarczy i tworzą miejsca pracy. Niemniej jednak należy tu zauważyć, że zadaniem decydentów politycznych jest tworzenie ram, które umożliwią przedsiębiorcom realizację wspomnianych celów, poszerzenie skali swoich przedsięwzięć oraz wykorzystanie w pełni swego potencjału. Konieczne jest, aby kwestia ta stała się kluczowym punktem debaty jeszcze przed rozpoczęciem wyborów do parlamentu europejskiego. Ponadto musi również znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach podejmowanych nie tylko przez Parlament, ale także przez Komisję Europejską i Radę na lata 2019–2024.

„KOLEJNE PIĘĆ LAT BĘDZIE MIAŁO DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA BUDOWANIA POZYTYWNEJ, POSTĘPOWEJ PRZYSZŁOŚCI UE. PODĄŻAJĄC NAPRZÓD MUSIMY WYCIĄGNĄĆ WNIOSKI PŁYNĄCE Z PRZESZŁOŚCI – WSPÓLNIE I Z OPTYMIZMEM!” CHRISTOPH LEITL, PRZEWODNICZĄCY EUROPEJSKIEGO ZWIĄZKU IZB PRZEMYSŁU I HANDLU


Wykorzystanie potencjału UE poprzez wspólne podążanie ku przyszłości. W ciągu ostatnich 60 lat, w ramach realizacji tego projektu europejskiego, poczyniono ogromne postępy w zakresie utrzymania pokoju, zagwarantowania wolności oraz dążenia do dobrobytu. Nie powinniśmy jednak uznawać takiego stanu rzeczy za oczywisty i pewny, podobnie jak nie możemy bagatelizować znaczenia konstruktywnej krytyki i reform mających na celu dążenie do kolejnych ulepszeń oraz dalszego postępu. Środowisko biznesowe nie postrzega UE jako odrębnego podmiotu, który należy bacznie obserwować i poddawać krytyce z zewnątrz, gdyż w istocie wszyscy jesteśmy częścią UE. Musimy wspólnie iść naprzód, łącząc swe siły w duchu odnowionej Europy, aby być w stanie skutecznie stawiać czoła największym wyzwaniom politycznym. Dlatego też, w roku 1985, Izba zdecydowała o założeniu europejskiego stowarzyszenia, dzięki czemu Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu jest w chwili obecnej bardziej niż kiedykolwiek zaangażowany w tworzenie aktywnego, pozytywnego oraz ambitnego programu UE. Oznacza to współpracę z decydentami politycznymi na wszystkich szczeblach funkcjonowania Izby i wdrażanie praktycznych działań na rzecz przedsiębiorstw, które umożliwiają stawianie czoła wszelkim wyzwaniom oraz wykorzystywanie pojawiających się szans.

KAŻDEGO ROKU PARLAMENT EUROPEJSKI UMOŻLIWIA PONAD 2 MLN OSÓB UZYSKANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH. IZBY EUROPEJSKIE ZARZĄDZAJĄ OKOŁO 900 000 PRAKTYK ZAWODOWYCH ROCZNIE. DZIĘKI WSPARCIU IZBY EUROPEJSKIEJ CO ROKU POWSTAJE PRAWIE PÓŁ MILIONA NOWYCH FIRM.


Europa otwarta dla biznesu. Członkowie Izb Przemysłu i Handlu pragną Europy otwartej dla biznesu – Europy, która tworzy miejsca pracy i stymuluje wzrost gospodarczy. Aby osiągnąć ten cel, Izby wzywają do podjęcia wspólnych wysiłków w obrębie pięciu kluczowych obszarów: 1. Solidny, realny i w pełni funkcjonalny jednolity rynek, będący kluczowym elementem UE na szczeblu krajowym. 2. Ambitny program UE w zakresie handlu i inwestycji, który przynosi korzyści wszystkim – dostępny nawet dla najmniejszych przedsiębiorstw, promujący wolny oraz sprawiedliwy handel i inwestycje na arenie międzynarodowej. 3. Europa w pełni objęta systemem cyfryzacji, której fundamentem jest zaawansowana, bezpieczna i dostępna infrastruktura. 4. Ogólnoeuropejskie rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności w kontekście społeczno-gospodarczym. 5. Ramy umożliwiające przedsiębiorstwom przystosowanie się do zmian klimatycznych i środowiskowych oraz przejście od produkcji liniowej i konsumpcji do gospodarki cyrkulacyjnej. Jeżeli chcemy, aby Europa stała się lepszym miejscem do prowadzenia działalności biznesowej, w ciągu najbliższych pięciu lat należy z przekonaniem i rygorystycznie podejść do wszystkich wyszczególnionych powyżej kluczowych i wzajemnie powiązanych kwestii – począwszy od szczebla UE poprzez szczebel krajowy, a na lokalnym kończąc.


Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu reprezentuje ponad 20 milionów przedsiębiorstw, zatrudniających 120 milionów ludzi w całej Europie, poprzez sieć 1700 izb regionalnych i lokalnych oraz 45 organizacji krajowych. Ponad 98% tych przedsiębiorstw stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa.

Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu

WWW.EUROCHAMBRES.EU @EUROCHAMBRES WWW.CHAMBERS4EU.EU

OBRAZY © UNIA EUROPEJSKA 2019 – ŹRÓDŁO: EP | EUROCHAMBRES

Profile for EUROCHAMBRES

EU 2019-2024: RAZEM W PRZYSZŁOSC [Polish]  

New
Advertisement