4 minute read

EU 2019-2024: SAMEN GAAN WE VOORUIT [NL]

EU 2019-2024: SAMEN GAAN WE VOORUIT

Europa verandert. We moeten ervoor zorgen dat die verandering positief is.

We leven in een periode van ongezien grote en snelle veranderingen. Onze maatschappij verandert, onze demografie verandert, ons klimaat verandert. Als gevolg daarvan verandert ook onze economie radicaal. Er ontstaan nieuwe markten, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen voor bedrijven. We leven in een periode van ongezien grote en snelle veranderingen.

Business as usual is geen optie.

Alle bedrijven, of ze nu oud of nieuw zijn en of ze nu klein of groot zijn, beseffen nu meer dan ooit dat ze moeten innoveren. Ze moeten proactief voor verandering zorgen en doeltreffend op verandering reageren. Dat is de reden waarom bedrijfsmodellen en zakelijke benaderingen in een ongeëvenaard tempo evolueren.

DE JAARLIJKSE EUROCHAMBRES ECONOMIC SURVEY IS GEBASEERD OP 50.000 DIRECTE REACTIES

VAN BEDRIJVEN, WAT HET TOT EEN ONGEKEND ONDERZOEK NAAR HET EUROPESE BEDRIJFSLEVEN VOOR HET KOMENDE JAAR MAAKT.

OM DE TWEE JAAR BRENGT EUROCHAMBRES MEER DAN 750 ZAKENMANNEN EN -VROUWEN

NAAR HET EUROPEES PARLEMENT IN BRUSSEL VOOR HET EUROPEAN PARLIAMENT OF ENTERPRISES™.

Publiek beleid moet

verandering bevorderen, niet belemmeren.

Nieuwe en opkomende sociaal-economische normen moeten ook worden weerspiegeld in beleidsbeslissingen en -maatregelen. Als dat niet gebeurt, zullen de groei, de creatie van banen en de welvaart afnemen, wat op zijn beurt de Europese sociale markteconomie zal ondermijnen.

De EU speelt een belangrijke rol in dit proces van verandering. De maatregelen die op Europees niveau worden aangenomen en de manier waarop die maatregelen worden geïmplementeerd in de lidstaten moeten de noodzaak van een dynamische, gecoördineerde, bedrijfsvriendelijke besluitvorming reflecteren. Ze moeten bedrijven in staat stellen om te profiteren van nieuwe kansen en ze moeten helpen onnodige obstakels en hindernissen uit de weg te ruimen.

Het zijn de ondernemers die voor groei en banen zorgen, niet de beleidsmakers. Maar de beleidsmakers moeten wel een kader scheppen waarbinnen ondernemers dat kunnen doen, waarbinnen ze hun ondernemingen kunnen laten groeien en tot volle bloei kunnen laten komen. Deze opvatting moet centraal staan in het debat dat voorafgaat aan de Europese verkiezingen. Ze moet bovendien worden weerspiegeld in de beslissingen die tijdens de zittingsperiode van 2019-24 worden genomen door zowel het Parlement, de Europese Commissie als de Raad.

“DE KOMENDE VIJF JAREN ZULLEN DOORSLAGGEVEND ZIJN VOOR HET BOUWEN VAN EEN POSITIEVE EN PROGRESSIEVE TOEKOMST VOOR DE EU. WE MOETEN LESSEN TREKKEN UIT HET VERLEDEN, MAAR OOK VOORUIT BLIJVEN GAAN ... EN DAT DOEN WE SAMEN EN MET OPTIMISME!”

CHRISTOPH LEITL, VOORZITTER VAN EUROCHAMBRES

Het potentieel van de EU

verwezenlijken door samen vooruit te gaan.

De afgelopen 60 jaar heeft het Europese project opmerkelijke vooruitgang geboekt bij het bewaren van de vrede, het garanderen van vrijheid en het streven naar welvaart. We moeten dit niet als vanzelfsprekend beschouwen, maar we moeten ook het belang van opbouwende kritiek en hervormingen voor verdere verbeteringen en vooruitgang niet over het hoofd zien.

De zakenwereld beseft dat de EU geen afzonderlijk orgaan is dat van buitenaf kan worden waargenomen en bekritiseerd: we maken allemaal deel uit van de EU. We moeten samen vooruitgaan en met een nieuw Europees elan onze krachten bundelen om grote beleidsuitdagingen doeltreffend aan te pakken.

Dat is waarom de Kamers in 1958 hun Europese vereniging hebben opgericht en dat is waarom EUROCHAMBRES zich vandaag meer dan ooit inzet om actief bij te dragen aan een positieve, ambitieuze EU-agenda.

Dit betekent dat we in gesprek moeten treden met beleidsmakers op alle niveaus binnen het netwerk van de Kamers en dat we praktische diensten aan bedrijven moeten leveren waardoor ze uitdagingen aan kunnen gaan en kansen ten volle kunnen benutten.

ELK JAAR KRIJGEN MEER DAN 2 MILJOEN MENSEN GETUIGSCHRIFTEN VAN EEN EUROPESE KAMER.

EUROPESE KAMERS BEHEREN JAARLIJKS ONGEVEER 900.000 STAGEPLAATSEN.

BIJNA EEN HALF MILJOEN START-UPS WORDEN ELK JAAR OPGEZET ONDER BEGELEIDING VAN DE KAMERS.

Een Europa dat zich openstelt voor het bedrijfsleven.

De Kamers van Koophandel en Industrie willen een Europa dat zich openstelt voor het bedrijfsleven, een Europa dat banen en groei creëert. Om dit te realiseren, roepen de Kamers op tot gecoördineerde inspanningen in vijf belangrijke gebieden:

1. Een solide, volledig functionerende eenheidsmarkt, niet alleen op wettelijk niveau maar ook in de manier waarop dit wezenlijke bestanddeel van de EU op nationaal niveau wordt geïmplementeerd.

2. Een ambitieuze Europese handels- en investeringsagenda die voor iedereen doeltreffend is, die voor zelfs de kleinste bedrijven toegankelijk is en die vrije en eerlijke handel en investeringen internationaal bevordert.

3. Een volledig met elkaar verbonden digitaal Europa ondersteund door een moderne, veilige en toegankelijke infrastructuur.

4. Europabrede oplossingen voor de sociaal-economisch problematische mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden.

5. Een kader waarbinnen bedrijven zich kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat en milieu en waarbinnen ze de drijvende kracht kunnen zijn achter de overgang van lineaire productie en consumptie naar een circulaire economie.

Elk van deze wezenlijke en met elkaar samenhangende kwesties moeten zowel op Europees, nationaal als subnationaal niveau strikt en met volle overtuiging worden aangepakt tijdens de volgende vijfjarige zittingsperiode als we van Europa een betere plaats voor bedrijven willen maken.

EUROCHAMBRES vertegenwoordigt meer dan 20 miljoen bedrijven, die samen 120 miljoen mensen in heel Europa tewerkstellen dankzij een netwerk van 1700 regionale en lokale Kamers en 45 nationale organisaties. Meer dan 98 % van deze bedrijven zijn kleine of middelgrote ondernemingen.

De Vereniging van Europese Kamers van Koophandel en Industrie

WWW.EUROCHAMBRES.EU @EUROCHAMBRES

WWW.CHAMBERS4EU.EU

AFBEELDINGEN © EUROPESE UNIE, 2019 - BRON: EP | EUROCHAMBRES