3 minute read

EU 2019-2024: SPOLEČNĚ KUPŘEDU

Evropa prochází změnou. A musíme se postarat, aby to byla změna k lepšímu.

Žijeme v době změn, jaká z hlediska rozsahu a tempa nemá obdoby. Naše společnost se mění, naše demografie se mění i naše klima se mění. A důsledkem toho je, že se radikálně proměňuje i naše ekonomika. Díky tomu vznikají nové trhy, nové příležitosti i firmy se musí potýkat s novými výzvami.

Není možné, aby vše bylo jako doposud.

Všechny firmy – staré, nové, velké i malé – si uvědomují naléhavou potřebu inovací. Musí proaktivně prosazovat změny a zároveň na změny efektivně reagovat. A právě to je důvod, proč se obchodní modely a přístupy vyvíjejí rychlostí, jaká nemá obdoby.

KAŽDOROČNÍ EKONOMICKÝ PRŮZKUM EUROCHAMBRES VYCHÁZÍ Z 50 000 PŘÍMÝCH ODPOVĚDÍ

FIREM A JEDNÁ SE O OJEDINĚLÝ PŘÍKLAD MĚŘENÍ POHLEDU NA PODNIKÁNÍ V EVROPĚ PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROK.

EUROCHAMBRES ZVE VŽDY JEDNOU ZA DVA ROKY 750 MUŽŮ A ŽEN Z ŘAD PODNIKATELŮ

DO BRUSELSKÉHO PŮLKRUHU NA EUROPEAN PARLIAMENT OF ENTERPRISES™.

Veřejná politika se musí

stavět na stranu změn, nikoli změnám do cesty.

V politických rozhodnutích a opatřeních se musí také začít odrážet nové a nově vznikající společensko-ekonomické normy. Jinak nás čeká zpomalení nejen růstu, ale i vytváření pracovních míst a prosperity, a podkope se tím celá evropská sociálně-tržní ekonomika.

EU hraje v procesu změn klíčovou roli. Opatření přijatá na evropské úrovni a způsob, jakým se implementují v členských státech, musí reflektovat potřebu dynamického a koordinovaného vytváření pravidel s ohledem na firmy. Musí firmám umožnit využívat nové příležitosti a sehrát klíčovou roli při odstraňování zbytečné zátěže a překážek.

Růst a pracovní místa totiž vytvářejí podnikatelé, nikoli tvůrci politiky. Ovšem tvůrci politiky musí vytvořit rámec, který to podnikatelům umožní, který umožní podnikům růst a realizovat svůj potenciál. A právě této myšlence se musí být v debatách před evropskými volbami dostat zásadní prostor. Musí se odrážet i v rozhodnutích přijatých nejen parlamentem, ale i Evropskou komisí a Radou ve volebním období 2019–24.

„NÁSLEDUJÍCÍCH PĚT LET BUDE ROZHODUJÍCÍCH PŘI BUDOVÁNÍ POZITIVNÍ, PROGRESIVNÍ BUDOUCNOSTI EU. MUSÍME SE POUČIT Z MINULOSTI, ALE NADÁLE SMĚŘOVAT KUPŘEDU... SPOLEČNĚ A S OPTIMISMEM!“

CHRISTOPH LEITL, PREZIDENT EUROCHAMBRES

Realizujme potenciál EU společným postupem kupředu.

Evropský projekt má za posledních 60 let pozoruhodné výsledky, pokud jde o zachování míru, zajištění svobody a prosperity. Nesmíme to brát jako samozřejmost, ale ani bychom neměli zavírat oči před důležitostí konstruktivní kritiky a reforem, které povedou k dalším vylepšením a pokroku.

Celá firemní komunita si uvědomuje, že EU nelze sledovat a kritizovat zvenčí jako samostatný subjekt: součástí EU jsme totiž všichni.Musíme postupovat kupředu společně, obnovit ducha Evropy a spojit síly k efektivnímu řešení zásadních politických problémů.

A právě to je důvod, proč Komory založily v roce 1958 Evropskou asociaci, a proč se dnes orgán EUROCHAMBRES aktivněji než kdy jindy podílí na pozitivním, ambiciózním programu EU.

To zahrnuje aktivní komunikaci s tvůrci politiky na všech úrovních napříč celou sítí komor a zajišťování praktických služeb pro firmy, které jim umožní řešit změny a využívat příležitosti k dosažení zisku.

EVROPSKÉ KOMORY POSKYTNOU KAŽDÝ ROK ODBORNOU KVALIFIKACI VÍCE NEŽ DVĚMA MILIÓNŮM LIDÍ.

EVROPSKÉ KOMORY ŘEŠÍ KAŽDÝ ROK ASI 900 000 PRAXÍ.

S POMOCÍ KOMORY VZNIKNE KAŽDÝ ROK TÉMĚŘ PŮL MILIÓNU START-UPŮ.

Evropa, která je otevřená podnikání.

Obchodní a průmyslová komora chtějí Evropu, která bude otevřená podnikání, Evropu, která vytváří pracovní místa a růst. Z tohoto důvodu Komory volají po společném postupu v pěti klíčových oblastech:

1. Stabilní a plně funkční jednotný trh. Tato základní součást EU nesmí být jen v zákonech, ale musí se plně projevit na národní úrovni.

2. Ambiciózní obchodní a investiční program EU, ze kterého těží všichni, který je dostupný i těm nejmenším společnostem, a který podporuje svobodný a poctivý obchod a investice na mezinárodním poli.

3. Plně propojená digitální Evropa posílená zajištěním vyspělé, bezpečné a přístupné infrastruktury.

4. Celoevropské řešení špatného párování kvalifikací se společensko-ekonomickým dopadem.

5. Rámec, který umožní podnikům adaptovat se na měnící se klimatické podmínky a životní prostředí a prosadit odklon od lineární výroby a spotřeby směrem k cirkulární ekonomice.

Aby se Evropa stala lepším místem k podnikání, každý z těchto důležitých a vzájemně provázaných problémů musí být v příštím pětiletém volebním období řešen usilovně a rázně na všech úrovních – nejen v EU, ale i na národní a podnárodní úrovni.

EUROCHAMBRES reprezentuje více než 20 miliónů firem zaměstnávajících 120 miliónů lidí po celé Evropě prostřednictvím sítě 1 700 regionálních a lokálních komor a 45 národních organizací. Více než 98 % těchto firem jsou malé a střední podniky.

WWW.CHAMBERS4EU.EU

Asociace evropských obchodních a průmyslových komor

WWW.EUROCHAMBRES.EU @EUROCHAMBRES