Page 1

    Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto         1.  Praca    

2. Opieka    

3. Społeczna    

4. Legalność    

6. Media    

1

                                     

 

 

8. Środowisko    

                                               

5. Demokracja    

                                                    7.  Wspólnoty    

                               

9. Migracje    

10. Równość  płci  

11. LGBT  

12. Romowie  

                                                                                                   

 

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Praca   POSTULAT  1  

Przepisy unijne  dotyczące  staży.  

Staże odbywane   na   obszarze   UE   powinny   być   płatne   i   uregulowane   prawnie,   a   nie  traktowane  jako  ukryta  siła  robocza.  Pełne  i  przejrzyste  dane  dotyczące  staży   w   UE   powinny   być   udostępnione   przez   wszystkie   organizacje   przyjmujące   na   staż.  

  POSTULAT  2   Płace  minimalne  w  całej  UE.     Obowiązkowe   płace   minimalne   na   odpowiednim   poziomie   powinny   być   wprowadzone  we  wszystkich  Państwach  Członkowskich  UE.  

  POSTULAT  3  

Prawdziwe, trwałe  i  efektywne  Gwarancje  dla  Młodzieży  w  Europie.  

Gwarancje dla   Młodzieży,   zalecane   przez   Komisję   Państwom   Członkowskim,   powinny   być   obowiązkowe.   Wprowadzenie   większej   liczby   środków   finansowych,   systemów   monitorujących   i   ewaluacyjnych   powinno   stanowić   trwałe  i  efektywne  narzędzie  do  walki  z  bezrobociem  młodych.        

2

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Opieka       POSTULAT  1   Właściwa  edukacja  dla  wszystkich.     Równy  dostęp  do  edukacji  na  wysokim  poziomie  dla  wszystkich,  niezależnie  od   społeczno-­‐ekonomicznego  pochodzenia  danej  osoby.  

  POSTULAT  2  

Mocna odpowiedź   UE   na   bezrobocie   zakrojone   na   szeroką   skalę   na   obszarze  UE:  bezrobocie  i  świadczenia  socjalne.     UE   powinna   utrzymać   bezrobocie   na   minimalnym   poziomie   i   zapewnić   świadczenia  socjalne  wszystkim  bezrobotnym  na  obszarze  UE.    

  POSTULAT  3  

Prawo do  emerytury  w  UE.     Po   zakończonym   okresie   aktywności   zawodowej   mamy   prawo   do   emerytury,   a   jej   brak   oznaczałby   zejście   poniżej   standardów   ustalonych   na   poziomie   europejskim.   Podziały   świadczeń   nie   mogą   doprowadzić   do   utraty   korzyści   emeryalnych.  Należy  ustalić  próg  wysokości  emerytur.  

  POSTULAT  4  

Bezwarunkowy dochód  minimalny  na  poziomie  europejskim.     Wprowadzenie   bezwarunkowego   dochodu   minimalnego   na   poziomie   Unii   Europejskiej.   Byłby   on   indywidualny   (nie   rodzinny),   uniwersalny   (wszyscy   obywatele  i  mieszkańcy  Unii  mieliby  do  niego  prawo),  bezwarunkowy  (nie  byłby   przedmiotem   spełnienia   warunków   wstępnych   ani   poziomu   bogactwa)   oraz   wystarczający  do  pokrycia  najbardziej  podstawowych  potrzeb  finansowanych  w   oparciu   o   przeprowadzone   reformy   podatkowe,   które   zwiększyłyby   w   ten   sposób  swoją  skuteczność.    

          3  

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


POSTULAT 5  

Zachowanie podstawowych  praw  socjalnych.     Podstawowe  prawa  socjalne  (przyzwoite  standardy  życia  obejmujące  dostęp  do   opieki   zdrowotnej,   żywności,   możliwości   mieszkaniowych)   powinny   być   zagwarantowane   wszystkim   mieszkającym   na   obszarze   Unii   Europejskiej:   UE   powinna   przesunąć   granicę   paradygmatu   skupiającego   się   na   wzroście   gospodarczym  i  rynkach  finansowych  w  stronę  nowego  modelu  społecznego.        

4

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Społeczna   POSTULAT  1   Zaprzestanie   ratowania   banków   oraz   udzielania   im   pożyczek,   restrukturyzacja  systemów  bankowych.     Przestańmy   wykorzystywać   pieniądze   podatników   do   ratowania   banków!   Zreformujmy  systemy  bankowe,  tak  żeby  były  one  użyteczne  dla  społeczeństwa.  

  POSTULAT  2   Anulowanie  długu  suwerennego.  

Dług suwerenny   powinien   zostać   anulowany.   UE   powinna   wprowadzić   zasady   dla   dłużników   suwerennych,   tak   aby   część   długu   suwerennego,   która   nie   może   zostać  zwrócona,  była  anulowana.  

  POSTULAT  3   Zmiany  w  konkurencji  podatkowej.  

Wprowadzenie zmian   w   konkurencji   podatkowej   pomiędzy   państwami   członkowskimi  Unii  Europejskiej.  

  POSTULAT  4  

Unijny podatek  od  spekulacyjnych  transakcji  walutowych.  

Wprowadzenie w  całej  Unii  Europejskiej  podatku  Tobina.  

  POSTULAT  5  

Współpraca gospodarcza   między   państwami   członkowskimi   Unii   Europejskiej.     Zaprzestanie   niszczenia   konkurencji   między   krajami   UE,   promowanie   współpracy  gospodarczej.    

5

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Legalność       POSTULAT  1   Likwidacja   rajów   podatkowych   poprzez   wprowadzenie   prawa   własności   i   nabywanie  aktywów.  

UE powinna   walczyć   z   przenoszeniem   majątku   do   rajów   podatkowych   poprzez   ustawodawstwo   dotyczące   gromadzenia,   publikowania   i   udostępniania   danych   na   temat   własności   i   nabywania   aktywów,   jak   również   zapewnić   ich   przejrzystość  i  dostępność.  

  POSTULAT  2   Ściganie  nielegalnie  nabytych  aktywów.  

Władze powinny   skupić   się   na   ściganiu   nielegalnie   nabytych   aktywów,   łącząc   wysiłki   i   ujednolicając   przepisy   kodeksu   cywilnego   oraz   karnego   dotyczące   ścigania  podejrzanych.  

  POSTULAT  3   Europejski   Fundusz   Konfiskacyjny   oraz   ponowne   wykorzystanie   nielegalnie  nabytych  aktywów  na  cele  społeczne.     UE   powinna   ustanowić   Europejski   Fundusz   Konfiskacyjny   i   promować   ponowne   wykorzystanie  nielegalnie  nabytych  aktywów  na  cele  społeczne,  aby  zmniejszyć   liczbę  przestępstw  zorganizowanych  popełnianych  na  skalę  europejską.    

  POSTULAT  4   Ulepszona   koordynacja   pomiędzy   rządami   państw   w   celu   wykrywania   przestępczości  zorganizowanej.     Wzajemna  współpraca  pomiędzy  władzami  lokalnymi,  krajowymi  i  europejskimi   powinna  być  ulepszona,  tak  aby  w  odpowiedni  sposób  walczyć  z  przestępczością   zorganizowaną  w  Unii  Europejskiej.  

         

6

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


POSTULAT 5  

Obywatele i  audytorzy  przy  zamówieniach  publicznych.  

Przetargi na   zamówienia   publiczne   na   poziomie   lokalnym,   regionalnym,   krajowym   i   europejskim   powinny   odbywać   się   z   udziałem   obywateli   i   niezależnych  ekspertów  audytorów.  Powinno  się  również  stworzyć  bazę  danych   “Nazwiska   i   wstyd”,   w   której   możliwe   jest   śledzenie   wszystkich   uchybień   dokonanych  w  trakcie  przetargu.    

7

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Demokracja   POSTULAT  1   Europejski  rząd  wybierany  na  zasadzie  większości.     Proponujemy,   aby   wszyscy   członkowie   Komisji   Europejskiej   byli   mianowani   przez   Przewodniczącego   KE,   który   z   kolei   powinien   być   wybierany   przez   Parlament  Europejski  na  podstawie  większości  głosów  uzyskanych  w  wyborach   do   PE.   Zapewni   to   prawdziwy   rząd   politycznej   większości   w   miejsce   obecnego   systemu,  w  którym  Komisarze  wybierani  są  przez  rządy  narodowe  bez  względu   na  wynik  wyborów  europejskich.  

 

POSTULAT 2  

Podjęcie przez  Parlament  Europejski  inicjatywy  ustawodawczej.  

Proponujemy nadanie   Parlamentowi   Europejskiemu   pełnej   władzy   ustawodawczej,   tak   jak   to   ma   miejsce   w   przypadku   parlamentów   narodowych.   EP   powinien   tworzyć   prawo   zgodnie   z   wolą   obywateli   Unii   Europejskiej   nadanej   mu   w   trakcie   wyborów   do   PE,   moc   ustawodawcza   Parlamentu   powinna   zostać   rozszerzona  na  wszystkie  obszary  polityki  Unii.  

  POSTULAT  3  

Prawo do  głosowania  w  wyborach  do  PE  dla  obywateli  państw  trzecich.  

Mieszkańcy Unii   Europejskiej   nie   posiadający   obywatelstwa   państwa   członkowskiego  Wspólnoty  (również  migranci  z  prawem  długotrwałego  pobytu)   powinni  mieć  prawo  oddać  swój  głos  w  wyborach  do  Parlamentu  Europejskiego.  

  POSTULAT  4  

Europejska Inicjatywa  Obywatelska.       EIO   powinna   być   bardziej   przystępna   i   mieć   większą   moc   prawną,   tak   aby   bezpośrednio  wpływać  na  ustawodawstwo  Unii  Europejskiej.  

          8  

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


POSTULAT 5  

Możliwość głosowania  na  posłów  do  Parlamentu  Europejskiego  nie  tylko  z   kraju   swojego   pochodzenia,   ale   również   na   posłów   z   innych   państw   członkowskich.       Każdy  miałby  prawo  do  dwóch  głosów:  jeden  na  posła  ze  swojego  kraju  i  jeden   na  posła  z  innego  kraju,  który  przeprowadza  kampanię  w  wielu  krajach  Europy.  

  POSTULAT  6   Ciągły  proces  rozwoju  europejskiej  demokracji.  

Domagamy się   kontroli   wszystkich   struktur   europejskich   oraz   jasnego   określenia   podziału   kompetencji   między   Unię   Europejską   a   państwa   członkowskie.   Może   się   to   odbyć   poprzez   aktywny   proces   uczestnictwa   w   funkcjonowaniu   UE,   prowadzący   do   powstania   Konwencji   Europejskiej   dla   wszystkich  28  państw  członkowskich  bądź  dla  krajów  strefy  euro.        

9

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Media  

POSTULAT 1   Ujednolicenie  przepisów  dotyczących  własności  mediów.  

UE powinna   stworzyć   ramy   prawne   określające   zasady   własności   mediów,   zawierające   minimalne   standardy   pozwalające   uniknąć   centralizacji   mediów   w   Państwach  Członkowskich.  

POSTULAT  2  

Niezależność organów  nadzorczych  w  pluraliźmie  mediów.  

UE powinna   zapewnić   niezależność   narodowych   władz   nadzorczych   w   pluraliźmie  mediów  od  wpływów  politycznych  i  gospodarczych.  

POSTULAT  3  

Edukacja medialna.     UE  powinna  promować  politykę  edukacji  medialnej,  współpracując  przy  tym  ze   wszystkimi   organami   UE   oraz   z   władzami   regionalnymi   i   lokalnymi,   a   także   wzmocnić  współpracę  z  UNESCO  i  Radą  Europy  w  tym  zakresie.  

  POSTULAT  4  

Monitorowanie pluralizmu   i   wolności   mediów   oraz   wyznaczenie   standardów  na  obszarze  całej  UE.     UE  powinna  regularnie  monitorować  pluralizm  i  wolność  mediów  we  wszystkich   Państwach   Członkowskich.   Monitorowanie   powinno   odbywać   się   według   wspólnych  kryteriów  i  być  przeprowadzone  przez  niezależny  organ.    

POSTULAT  5  

Przejrzystość własności  mediów.     UE   powinna   stworzyć   ramy   prawne   dotyczące   przejrzystości   własności   mediów,   obowiązkowe  dla  wszystkich  Państw  Członkowskich.  

 

10

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Wspólnoty  

POSTULAT 1   Woda  jest  wspólnym  dobrem,  nie  towarem.  

UE musi  ustanowić  prawo  gwarantujące  każdemu  człowiekowi  dostęp  do  czystej   wody   pitnej,   jak   rówież   określające,   że   usługi   z   tym   związane   (od   zarządzania   źródłami   do   dystrybucji)   nie   mogą   podlegać   zasadom   wewnętrznego   rynku,   muszą   być   niezależne   jako   podstawowa   usługa   publiczna   dostępna   dla   wszystkich.      

  POSTULAT  2  

Ochrona prawna  wspólnych  dóbr.  

Powinna powstać   Europejska   Karta   Wspólnych   Dobr   chroniąca   podstawowe   usługi   oraz   wspólne   dobra   przed   prywatyzacją,   gwarantująca   równy   dostęp   do   dóbr  dla  wszystkich.  

11

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Środowisko  

POSTULAT 1   Przepływ  energii  w  Europie.  

Do roku   2020   podział   20%   energii   ze   źródeł   odnawialnych,   a   100%   do   roku   2050,   jak   również   stworzenie   europejskiej   supersieci   transformatorowej,   która   dostarczałaby  energię  ze  źródeł  odnawialnych  oraz  tę  wytworzoną  w  warunkach   domowych  na  terenie  całej  Europy.  

  POSTULAT  2  

Środki chemiczne  w  żywności.  

Zakaz używania  pestycydów,  które  powodują  uszczerbek  na  zdrowiu  ludzi  oraz   wprowadzenie  ulgi  podatkowej  dla  producentów  zdrowej  żywności.  

  POSTULAT  3   Zakazanie   działań   przy   użyciu   szczelinowania   hydraulicznego   przy   poszukiwaniu  i  eksploatacji  gazu  łupkowego  oraz  ropy.   Wszystkie   operacje,   które   wykorzystują   metodę   szczelinowania   hydraulicznego   przy     poszukiwaniu   i   eksploatacji   gazu   łupkowego   oraz   ropy   powinny   zostać   zabronione.  

 

12

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Migracje   POSTULAT  1   Równouprawnienie  i  równe  traktowanie    obywateli  UE  i  obywateli  państw   trzecich.  

UE musi   zapewnić   równouprawnienie   oraz   równe   traktowanie   wszystkich   mieszkańców   Państw   Członkowskich   UE,   jak   również   rozszerzyć   pojęcie   obywatelstwa  europejskiego.  

  POSTULAT  2  

Dostęp do   wymiaru   sprawiedliwości   oraz   informacji   na   temat   migrantów   popełniających  przestępstwa.     UE   powinna   unikać   informacji   o   przestępstwach   popełnianych   przez   pojedynczych   migrantów   w   polityce,   praktyce   i   języku,   jak   również   przedsięwziąć  odpowiednie  środki  w  celu  zapewnienia  skutecznego  dostępu  do   wymiaru   sprawiedliwości   dla   wszystkich   migrantów,   bez   względu   na   status   pobytu.  

  POSTULAT  3  

Monitorowanie wdrożenia  Wspólnego  Europejskiego  Systemu  Azylowego.     UE   powinna   monitorować   wdrożenie   Wspólnego   Europejskiego   Systemu   Azylowego   oraz   zwrócić   uwagę   szczególnie   na:   rzeczywisty   dostęp   do   postępowania   o   uzyskanie   azylu,   gruntowną   reformę   Konwencji   dublińskiej,   niestosowanie  aresztu  oraz  skuteczną  pomoc  prawną.  

  POSTULAT  4  

Zarządzanie granicami.     UE   powinna   zapewnić   skuteczną   ochronę,   przejrzystość   oraz   pociągnąć   do   odpowiedzialności   za   pogwałcenie   praw   podstawowych   w   ramach   zarządzania   granicami,   jak   również   powinna   podjąć   odpowiednie   kroki   zmierzające   do   zaniechania  pogwałcenia  praw  podstawowych  wewnątrz  Granic  Europejskich.    

      13  

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


POSTULAT 5  

Alternatywy dla  aresztu.     Areszt   nie   powinien   być   stosowany   jako   mechanizm   kontrolny   migrantów.   Państwa   powinny   nadzorować   proces   zamykania   ośrodków   tymczasowego   pobytu  cudzoziemców  i  wprowadzić  alternatywy  dla  aresztu.      

14

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Równość płci     POSTULAT  1   Nowy  podział  reprodukcyjnego  czasu  pracy.     Państwa  Członkowskie  UE  powinny  dysponować  wszelkimi  środkami,  aby  uznać,   zredukować   i   na   nowo   podzielić   nieodpłatny   czas   pracy   przeznaczony   przez   kobiety   na   opiekę,   włączając   w   to   opiekę   nad   osobami   starszymi   jako   odpowiedzialność  zbiorową  i  społeczną,  a  nie  problem  jednostkowy.      

POSTULAT 2  

Wdrożenie inicjatywy   Parlamentu   Europejskiego   “Prawa   i   zdrowie   reprodukcyjne  i  seksualne”.     Dalsze  wdrożenie  inicjatywy  “Prawa  i  zdrowie  reprodukcyjne  i  seksualne”   oraz   inicjatywy   “Dostęp   do   bezpiecznej   i   legalnej   aborcji   w   Europie”.   W   szczególności   należy   promować   zalegalizowanie   aborcji   w   granicach   uzasadnionego  okresu  ciąży  (przynajmniej  12  tygodni)  oraz  usunąć  przeszkody   prawne  blokujące  dostęp  do  bezpiecznej  aborcji.    

POSTULAT  3  

Zwalczanie wszelkich  form  przemocy  wobec  kobiet.     Popieranie   wdrożenia   Europejskiego   Planu   Działania   w   sprawie   zwalczania   wszelkich   form   męskiej   przemocy   wobec   kobiet   oraz   praca   nad   stworzeniem   instrumentów   prawnych,   włączających   Dyrektywę   Europejską   w   sprawie   wszelkich  form  przemocy  wobec  kobiet.      

POSTULAT 4  

Działania przeciwko  uprzedmiotowianiu  kobiet.     Stworzenie   europejskiego   organu   monitorującego,   który   wykazywałby   zero   tolerancji   dla   seksistowskiego   języka   albo   zdjęć   poniżających   kobiety   w   mediach   i   który   rozwinąłby   strategię   edukacyjną   mającą   na   celu   podniesienie   świadomości   na   temat   obrazów   szerzących   stereotypy   dotyczące   płci   wśród   młodych  ludzi.        

 

15

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


POSTULAT 5  

Położyć kres  różnicy  w  zarobkach  ze  względu  na  płeć.     Systematycznie   zmniejszanie   luki   w   zarobkach   o   minimum   5   punktów   procentowych   rocznie,   monitorowanie,   czy   dokonał   się   postęp   oraz   czy   zmniejszenie   tej   luki   jest   wynikiem   zmniejszających   się   zarobków   wśród   mężczyzn.      

16

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


LGBT

POSTULAT 1  

Rozwiązania prawne  dotyczące  przestępstw  z  nienawiści  na  osobach  LGBT.   UE   powinna   przyjąć   ustawę   regulującą   kary   za   przestępstwa   z   nienawiści   na   lesbijkach,  homoseksualistach,  osobach  bi-­‐  oraz  i  transseksualnych.  

  POSTULAT  2  

Monitorowanie wdrożenia  wspólnych  procedur  azylowych  dla  osób  LGBT.     UE  powinna  monitorować  wdrożenie  Dyrektywy  z  2013  r.  dotyczącej  wspólnych   procedur   azylowych,   która   gwarantuje   działania   w   przypadku   prześladowania   osób  z  powodu  orientacji  seksualnej  oraz  identyfikacji  płciowej.  

POSTULAT  3  

Zmiana płci  bez  przymusowej  operacji  zmiany  płci.   UE  powinna  wprowadzić  środki  prawne  zapewniające,  że  osoby  transseksualne  i   chcące   zmienić   płeć   mogą   tego   dokonać   bez   przymusowego   poddania   się   operacji  zmiany  płci.  

POSTULAT  4  

Uznanie małżeństw  oraz  innych  form  związków  cywilnych  i  partnerskich.  

UE powinna   zagwarantować   każdej   parze   połączonej   związkiem   małżeńskim   (lub   będącej   w   związku   cywilnym,   bądź   partnerskim)   uznanie   tego   statusu   w   każdym  Państwie  Członkowskim  Unii  Europejskiej.  

  POSTULAT  5  

Dobro dziecka   bez   względu   na   orientację   seksualną   i   stan   cywilny     jego   rodziców.     UE   powinna   zagwarantować   dobro   wszystkich   dzieci   w   Europie,   także   tych,   których  rodzice  są  tej  samej  płci,  bez  względu  na  ich  stan  cywilny.  

     

17

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


Romowie   POSTULAT  1   UE  powinna  zatrzymać  przymusowe  wysiedlenia  Romów  z  krajów  UE.     Komisja   powinna   wcielić   w   życie   istniejące   instrumenty   prawne,   w   celu   zaprzestania   wysiedleń   (w   szczególności   masowych   wysiedleń),   tak   aby   Romowie   mogli   w   pełni   korzystać   ze   swojego   prawa   do   przebywania   na   obszarze  UE.  

  POSTULAT  2  

Zakaz likwidacji   obozów   Romskich   bez   zapewnienia   odpowiednich   budynków  mieszkalnych     UE   powinna   wywierać   większą   presję   na   Państwa   Członkowskie   w   celu   zaprzestania   likwidacji   obozów   Romskich   albo   obozów   cygańskich   bez   wcześniejszego   zapewnienia     odpowiednio   wyposażonych   budynków   na   terenie,   na  którym  mogliby  się  osiedlić  na  czas  nieokreślony.  

  POSTULAT  3  

Skuteczne programy   i   projekty   włączające   Romów   do   społeczeństwa   na   poziomie  Państw  Członkowskich  i  Unii  Europejskiej.     W   celu   wyeliminowania   długotrwałej   dyskryminacji   na   dużą   skalę   oraz   wykluczenia   Romów,   konieczne   są   projekty   i   programy   długoterminowe,   prowadzone   na   szeroką   skalę,   zawierające   wolę   polityków,   środki   finansowe,   zasoby   ludzkie,   czas   oraz   mechanizmy   wprowadzające   te   programy   w   życie.   Romowie   powinni   zabrać   głos   we   wszystkich   dyskusjach   ich   dotyczących,   na   wszystkich  etapach.  

  POSTULAT  4  

Uznanie Romów  jako  integralnej  części  społeczeństwa  europejskiego.  

Romowie wraz   z   językiem,   którym   mówią,   zwyczajami,   tradycjami   i   kulturą,   stanowią   integralną   część   Europy   i   tak   powinni   być   traktowani,   nie   zaś   jako   “problem  społeczny”  w  ramach  walki  z  antycyganizmem  i  segregacją  rasową.  Tę   sytuację   można   rozwiązać   na   przykład   za   pomocą   prawnie   wiążącej   ramowej   konwencji  UE  dotyczącej  ochrony  mniejszości  narodowych  i  ponadnarodowych.  

18

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto


POSTULAT 5  

UE powinna  zapewnić  dzieciom  romskim  edukację  wysokiej  jakości.  

UE i   państwa   członkowskie   muszą   zapewnić   każdemu   romskiemu   dziecku     dostęp  do  edukacji  wysokiej  jakości  oraz  rozwiązać  problem  opuszczania  zajęć,  a   w  rezultacie  zapobiec  wydaleniu  ze  szkoły.  

19

Kategorie propozycji  Citizens  Mainifesto

Proposals polish  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you