Page 1

    Категории  предложения  за  Гражданския  манифест        

 1.  РАБОТА    

2. БЛАГОСЪСТОЯНИЕ    

3. ФИНАНСИ    

4. ЗАКОННОСТ  

                   5.  ДЕМОКРАЦИЯ    

6. МЕДИИ    

                                  7.  ОБЩЕСТВЕНИ  БЛАГА      

                               

 

 

8. ОКОЛНА  СРЕДА    

                                           

9. МИГРАЦИЯ    

10.  РАВЕНСТВО  НА  ПОЛОВЕТЕ                                  

 

                           

                                                       

11. ЛГБТ  

 

12. РОМИ    

 

 

              1  

                       

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


РАБОТА   Предложение  1  

Регулация на  стажовете  от  страна  на  ЕС.   Стажовете   в   ЕС   трябва   да   бъдат   платени   и   регулирани,   за   да   не   бъдат   скрит  труд.  Обстойна  и  прозрачна  информация  за  стажовете  в  страните  от   ЕС  трябва  да  бъде  дадена  от  организациите,  които  приемат  стажанти.      

Предложение 2  

Минимално заплащане  в  целия  ЕС.   Задъжителен  минимум  на  заплащането  на  адекватно  ниво  трябва  да  бъде   въведен  във  всички  държави  членки  на  ЕС.      

Предложениеn 3  

Реална, устойчива  и  ефективна  "Младежка  гаранция"  в  цяла  Европа.     Младежката   гаранция,   предложена   от   Комисията   на   държавите-­‐членки,   трябва   да   бъде   направена   задължителна.   Повече   фондове,   както   и   системи   за   мониторинг   и   оценка   трябва   да   бъдат   въведени,   за   да   я   направят   ефективен  и  устойчив  инструмент  за  борба  с  младежката  безработица.    

2

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


БЛАГОСЪСТОЯНИЕ  

Предложение 1   Качествено  образование  за  всички.  

Равен достъп   до   качествено   образование   независимо   от   социо-­‐ икономическата  среда.    

Предложение  2  

Добър отговор  от  страна  на  Евопейския  съюз  към  паневропейския   проблем  с  безработицата  и  социалните  придобивки.     ЕС   трябва   да   гарантира   минимална   безработица   и   социални   помощи   за   безработните  в  ЕС.      

Предложение 3  

Право на  пенсия  в  ЕС.  

След години   живот,   отдаден   на   работа,   всеки   трябва   да   има   право   да   получава   пенсия   и   никоя   пенсия   не   бива   да   бъде   в   размер   по-­‐малък   от   стандарта,   наложен   на   Европейско   равнище.   Разпокъсаност   в   приноса   не   бива  да  довежда  до  загуба  на  пенсионните  обезщетения.  Справедливо  е  да   се  предвиди  таван  за  по-­‐високи  пенсии.      

Предложение 4  

Безусловен начален  доход  на  европейско  равнище.     Въвеждане   на   безусловен   основен   доход   на   европейско   равнище.   Този   доход   ще   бъде   индивидуален   (не   наследствен),   универсален   (всички   граждани   и   жители   ще   го   получават),   безусловен   (няма   да   зависи   от   никакви   предварителни   условия   или   ниво   на   богатство)   и   достатъчен   да   покрие   най-­‐основните   нужди.   Това   ще   стане   възможно   чрез   реформирането  и  подобряването  на  данъчни  закони.  

 

        3  

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


Предложение 5  

Основни социални  права  .     Основни   социални   права   (добър   стандарт   на   живот,   включително   достъп   до  здравеопазване,  жилище,  храна)  трябва  да  се  гарантират  на  всички  хора,   пребиваващи   в   ЕС:   ЕС   трябва   да   измести   фокуса   си   от   икономическия   растеж  и  финансовите  пазари  към  изграждането  на  нов  социален  модел.  

 

4

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


ЗАКОННОСТ

Предложение  1  

Да се   прекратим   явлението   "данъчен   рай"   с   приемането   на   законодателство,   осветляващо   кой   е   собственик   и   кой   се   ползва   от   имуществото.     ЕС  трябва  да  се  бори  с  всеки  данъчен  рай  като  приеме  законодателство  за   събирането,   публикуването   и   разпространението   на   информация   относно   това   кой   е   собственик   и   кой   се   ползва   от   имуществото,   както   и   за   яснотата   и  достъпността  на  тази  информация  

Предложение 2  

Да се   извърши   наказателно  преследване  спрямо   незаконно   придобито   имущество.     Властите   трябва   да   се   фокусират   върху   наказателното   преследване   на   престъпно   имущество   (незаконно   придобито).   ЕС   трябва   да   създаде   Европейски  конфискационен  фонд  и  да  насърчава  повторната  употреба  за   социални   цели   на   имущество,   придобито   по   престъпен   път,   за   да   се   адресират   по-­‐добре   дейности   на   организираната   транснационална   престъпност.  Трябва  да  се  съчетаят  усилията  и  подходите  в  гражданското   и  наказателното  право.      

Предложение 3  

Европейски конфискационен   фонд   и   повторна   употреба   за   социални   цели  на  имущество,  придобито  по  престъпен  път.  

ЕС трябва  да  основе  Европейски  конфискационен  фонд,  за  да  адресира  по-­‐ добре  дейности  на  организираната  транснационална  престъпност.  

  Предложение  4  

По-­‐добра координация   на   властите   при   разследване   на   транснационална  организирана  престъпност.     Взаимната   координация   между   местни,   национални   и   европейски   власти   трябва   да   бъде   подобрена,   за   да   се   даде   адекватен   отговор   на   транснационалната  организирана  престъпност.    

5

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


Предложение 5   Граждани  и  одитори  в  обществените  поръчки.  

Public procurement   tenders   at   local,   regional,   national   and   European   levels   should   include   citizens   and   independent   experts   in   auditing.   A   “Naming   and   Shaming”   database   tracking   wrongdoings   in   tenders   should   be   initiated.   Тръжните   процедури   в   обществените   поръчки   на   местно,   регионално,   национално   и   европейско   ниво   трябва   да   включват   граждани   и   независими   експерти   по   одитиране.   База   данни   за   "именуване   и   засрамване"   трябва   да   бъде   създадена   и   да   проследява   пороците   в   обществените  поръчки.  

6

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


ДЕМОКРАЦИЯ   Предложение  1   Европейски  политически  парламент.     Предлагаме   всички   самостоятелни   членове   на   Европейската   Комисия   да   бъдат  номинирани  от  Президента  на  Европейската  Комисия,  който  на  свой   ред   следва   да   е   избран   от   Европейския   Парламент   в   зависимост   от   политическото   мнозинство   избрано   на   европейските   избори.   Това   ще   осигури  действително  политическо  управление  на  представителите  на  ЕС   с  политическо  мнозинство  вместо  настоящата  система,  в  която  Комисарите   са   избрани   от   управляващите   на   страните-­‐членки   независимо   от   политическите  резултати  на  европейските  избори.  

  Предложение  2  

Могъщ европейски  парламент.     Предлагаме  Европейският  Парламент  да  има  същите  пълни  законодателни   права,   които   имат   и   националните   парламенти.   Европейският   Парламент   трябва   да   може   самостоятелно   да   инициира   закони   според   насоките   получени   на   изборите   от   Европейските   граждани,   както   и   правото   за   съвместни   решения   трябва   да   бъде   предоставено   на   всички   участници   в   създаването  на  Европейски  политики.  

  Предложение  3  

Да се   даде   право   на   граждани   на   други   държави   да   гласуват   на   европейските  избори.  

Предлагаме всички   живущи   в   Европа   граждани,   включително   и   дългосрочно   пребиваващи   без   гражданство   на   държава   от   ЕС   да   имат   право  да  гласуват  на  Европейските  избори.  

  Предложение  4   Да  се  подобри  Европейската  Гражданска  Инициатива.  

Предлагаме Европейската   Гражданска   Инициатива   да   използва   по-­‐ разбираеми   за   гражданите   приоми,   и   със   значително   по-­‐голямо   влияние   над  Европейското  законодателство.  

7

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


Предложение 5  

Транснационални списъци  за  Европейските  избори  

Изборният закон   на   ЕС   трябва   да   бъде   променен,   за   да   позволи   на   гласуващите   да   избират   Членове   на   Европейския   Парламент   –   ЧЕП   -­‐   от   транснационални   списъци,   които   да   могат   да   правят   кампании   в   повече   от   една  Европейски  държави.  

  Предложение  6  

Право на  избор  за  Европейска  демокрация.  

Изискваме преразглеждане   на   Европейските   демократични   структури   и   изясняване   на   разделението   на   компетенциите   между   страните-­‐членки   и   Европейския  съюз  чрез  засилване  на  процеса  за  участие,  който  ще  доведе   до  Европейска  конвенция  или  за  цялото  ЕС-­‐28,  или  само  за  Еврозоната.      

8

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


МЕДИИ

Предложение  1  

Хармонизация на  законите  за  медийна  собственост.  

ЕС трябва  да  одобри  законодателна  рамка  за  медийната  собственост,  която   да  въвежда  минимални  стандарти  за  всички  страни  членки  за  регулиране   на  медийната  собственост.  

  Предложение  2  

Независимост на  надзорните  органи  за  медиен  плурализъм.     ЕС   трябва   да   гарантира,   че   националните   регулаторни   органи   за   медиен   плурализъм  са  политически  и  икономически  независими.  

  Предложение  3  

Медийна грамотност.  

ЕС трябва   да   разшири   политиката   за   насърчаване   на   медийната   грамотност,   да   работи   заедно   с   всички   органи   на   ЕС,   включително   и   с   местните   власти,   както   и   да   подсили   сътрудничеството   между   ЮНЕСКО   и   Съвета  на  Европа.      

  Предложение  4   Медийна  свобода  и  плурализъм,  установяване  на  стандарт  в  ЕС.     ЕС   трябва   да   следи   редовно   и   на   базата   на   общи   критерии,   чрез   независим   орган,  свободата  на  медиите  и  плурализма  във  всички  страни  членки  

  Предложение  5  

Прозрачност на  медиината  собственост.  

ЕС трябва   да   създаде   правна   рамка   за   прозрачност   на   медийната   собственост,  задължителна  за  всички  държави  членки.      

9

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


ОБЩЕСТВЕНИ БЛАГА        

Предложение 1   Водата  е  обществено  благо,  а  не  стока.     Изискваме   законодателството   на   ЕС   да   осъществи   едно   от   основните   човешки   права   -­‐   правото   на   чиста   питейна   вода,   като   направи   водоснабдителните   услуги   (от   управление   на   ресурсите   до   самото   разпространение)   независими   от   вътрешните   правила   на   пазара,   и   ги   постави   извън   либерализацията,   с   оглед   на   факта,   че   това   е   фундаментална  обществена  услуга.          

Предложение 2  

Защита на  правото  на  обществени  блага.     Изискваме  дефиниране  на  Европейска  харта  за  обществените  блага,  която   да   защитава   основните   услуги   и   обществени   блага   от   приватизация,   като   същевременно   гарантира     еднакви   права   за   достъп   до   тях     на   всички   граждани.  

 

10

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


ENVIRONMENT  

Предложение 1   Пренос  на  енергия  в  Европа.    

Делът на   добиваната   от   възобновяеми   енергийни   източници   да   стане   до   20%   до   2020г.,   а   до   2050г.   този   дял   да   бъде   100%,   и   да   бъде   разработена   вътрешноевропейска   високоволтова   енергийна   мрежа   за   пренос   на   възобновяема  електроенергия  из  цяла  Европа.      

Предложение 2  

Химикалите в  храната.     Да  се  забрани  употребата  на  пестициди  с  доказано  вредни  последствия  за   човешкото   здраве   и   да   се   установят   добри   данъчни   практики   за   тези,   които  не  използват  химия  при  производството  си.          

Предложение 3  

Да се  забранят  операциите,  които  ползват  хидравличен  фракинг  при   проучването  и  експлоатацията  на  шистов  газ  и  такъв  от  дълбоките   земни  слоеве.     Всички  операции,  които  използват  фракинг  при  проучването  и   експлоатацията  на  шистов  газ  и  такъв  от  дълбоките  земни  слоеве  трябва   да  бъдат  забранени.

11

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


MIGRATION

Предложение  1   Равни  права  и  третиране  на  граждани  на  ЕС  и  нации  от  трети  страни.  

ЕС трябва  да  осигури  равни  права  и  еднакво  отношение,  също  да  разшири   понятитето   европейски   гражданин   като   то   да   включва   всички   хора,   пребваващи  в  която  и  да  е  страна  членка  на  ЕС.      

Предложение 2  

Достъп до   правосъдие   и     стъпки   срещу   криминализирането   на   мигрантите.  

ЕС трябва   да   избягва   криминализирането   на   незаконни   мигранти   в   политиката,  на  практика  и  в  обществения  дискурс,  и  да  предприеме  мерки   за   осигуряването   на   ефективен   достъп   на   всички   мигранти,   независимо   от   техния  статус  на  пребиваване.    

Предложение 3  

Обща европейска  система  за  убежище.  

ЕС трябва   да   следи   за   прилагането   на   Общата   европейска   система   за   убежище   (ОЕСУ)   и   трябва   да   обърне   специално   внимание   в   следните   области:   прецедури   по   реален   достъп   до   убежище,   цялостна   реформа   на   системата   от   Дъблин,   преустановяване   на   задържанията   и   ефективна   правна  помощ.      

Предложение 4  

Управление на  границите  на  ЕС.     ЕС   трябва   да   осигури   ефективна   защита,   прозрачност,   и   да   поеме   отговорност   да   предотврати   нарушаването   на   основни   права   при   управлението  на  границите.       Предложение  5   Алтернативи  на  детенцията         Детенцията   не   бива   да   се   използва   като   механизъм   за   кондтрол   на   миграцията.   Страните   членки   трябва   да   следят   процеса   на   закриване   на   детенционни  центрове  и  да  осигури  други  алтернативи.  

12

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


РАВЕНСТВО НА  ПОЛОВЕТЕ      

Предложение  1   Преразпределяне  на  репродуктивния  труд.     Държавите-­‐членки   на   ЕС   трябва   да   приемат   необходимите   мерки,   за   да   постигнат   признанието,   намаляването   и   преразпределението   на   неплатения   труд   по   семейните   грижи,   което   включва   преразглеждане   на   грижата   като   социална   и   колективна   отговорност,   отколкото   като   индивидуален  проблем.    

Предложение  2  

Въвеждане на   Резолюция   за   сексуално   и   репродуктивно   здраве   и   права.    

Освен разработването  на  Резолюция  за  сексуално  и  репродуктивно  здраве   и   права,     трябва   да   се   работи   и   върху   Резолюця   за   правото   на   законен   и   безопасен   аборт   в   Европа.   По-­‐точно   насърчаването   на   декриминализирането   на   аборта   в   границите   на   разумното   за   запазване   здравето   на   майката   (до   12-­‐та   седмица)   и   премахването   на   ограниченя,   възпрепятстващи  достъпа  до  безопасен  аборт.      

Предложение 3  

Борба с  всякакви  форми  на  насилие  върху  жени.  

Насърчаване за   създаването   на   Европейски   план   за   действие   за   борба   с   всички   форми   на   насилие   от   страна   на   мъже   към   жени   и   да   се   работи   по   законови   средства   ,   включително   и     на   Европейска   директива,   насочени   към  проблема  за  насилието  срещу  жени.      

Предложение 4  

Закон срещу  третирането  на  жените  като  обект.  

Създаване на   европейски   орган   за   наблюдение,   който   да   насърчава   нулева   толерантност   към   сексистки   език   или   унизителни   образи   на   жените   в   медиите   и   развиване   на   образователни   стратегии   за   повишаване   на   осведомеността   относно   съобщения,   разпространяващи   половите   стереотипи  сред  младите  хора.      

13

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


Предложение 5   Да  сложим  край  на  разликите  в  заплащането.  

Намаляне на    разликата  в  заплащането  с  поне  5  процентни  пункта  годишно   и   за   мониторинг   на   резултатите:   дали   има   реален   напредък,   а   това   намаление  не  се  получава  просто  като  страничен  ефект  на  намалянето  на   заплащането  при  мъжете.    

14

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


ЛГБТ

 

Предложение 1  

Законодатество срещу  престъпления  от  омраза  към  ЛГБТ  хора.  

ЕС трябва   да   приеме   законодателство   за   престъпления,   мотивирани   от   омраза  („престъпления  от  омраза“)  срещу  лесбийки,  гейове,  бисексуални  и   транс  (ЛГБТ)  хора      

Предложение  2  

Законодатество срещу  престъпления  от  омраза  към  ЛГБТ  хора.  

ЕС трябва   да   приеме   законодателство   за   престъпления,   мотивирани   от   омраза  („престъпления  от  омраза“)  срещу  лесбийки,  гейове,  бисексуални  и   транс  (ЛГБТ)  хора      

Предложение  3  

Смяна на   половата   идентичност   да   е   достъпна   без   да   е   нобходима   задължителна  операция.  

ЕС трябва   да   въведе   законови   разпоредби,   гарантиращи   възможност   на   всеки   човек   да   промени   половата   си   идентичност   без   да   е   задължен   да   премине  през  операция  за  смяна  на  пола.  

    Предложение  4  

Разпознаване на   брака   и   други   форми   на   граждански   съюз   или   регистрирано  партньорство.  

ЕС трябва   да   осигури   разпознаването   на   семейното   положение   на   всяка   двойка,   сключила   брак   (или   обвързана   в   някаква   друга   форма   на   граждански   съюз   или   регистрирано   партньорство)   в   всяка   друга   от   страните  членки.    

  15  

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


Предложение 5  

Благосъстоянитето на  децата,  независимо  от  сексуалната  ориентация   на  техните  родители  и  семейното  им  положение.     ЕС   трябва   да   гарантира   благосъстоянието   на   всички   деца,   пребиваващи   в   Европа,   включително   и   тези,   отглеждани   в   еднополови   семейства,   независимо  от  семейното  положение  на  родителите.  

16

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


ROMA

Предложение  1   ЕС   трябва   да   вземе   мерки   за   да   се   преустанови   насилственото   изселване  на  хора  от  ромски  произход.    

Европейската комисия   следва   да   прилага     всички   законови   средства   да   прекрати   изселването   (и   особено   масовото   изселване)   на   ромското   население,  което  трябва  да  може  напълно  да  се  възползва  от  свободата  си   да  се  движи  и  пребивава  в  ЕС.    

Предложение 2  

Да не  се  допуска  изселването  на  ромски  лагери  без  да  се  предоставят  в   замяна  адекватни  жилищни  условия.     ЕС   трябва   да   засили   натиска   върху   страните   членки   да   не   допускат   изселването   на   ромски   лагери   без   да   са   готови   да   предоставят   на   ромите   адекватни   жилища   и   пригодни   за   живеене   райони   за   установяване   за   неограничен  период  от  време.      

Предложение 3  

Ефективни програми   и   проекти   за   интегриране   на   ромите   в   ЕС   и   страните  членки.     За   да   се   отстрани   дългогодишната   и   широкомащабна   дискриминация   и   неприемане   на   ромското   наеление,   е   необходимо   дългогодишно   планиране   и   мащабни   програми   в   сферата   на   политиката,   финансите,   човешките  ресурси,  както  и  механизми  и  време  за  прилагането  им.  Ромите   трябва  да  имат  възможността  да  участват  във  всеки  етап  от  политическите   дискусиите,  които  ги  засягат.  

Предложение  4  

Припознаване на   ромите   като   неделима   част   от   европейското   общество(а).     Ромите,   заедно   с   техните   език,   обичаи,   традиции   и   култура,   са   неделима   част  от  Европа  и  трябва  да  бъдат  припознавани  като  такива,  а  не  да  бъдат   третирани  като  "социален  проблем",  за  да  се  преборим  с  антициганизма  и   сегрегацията,  например,  чрез  правно-­‐обвързваща  ЕС  рамкова  конвенция  за   защита  на  националните  и  транснационалните  малцинства.    

17

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  


Предложение 5  

ЕС трябва  да  осигури  качествено  образование  на  ромските  деца.     ЕС,  заедно  с  държавите-­‐членки,  трябва  да  осигури  правото  на  всяко  ромско   дете   да   има   качествено   образование   и   да   преодолее   непосещаването   на   училище  и  отпадането  от  училище.      

 

   

18

     Категории  предложения  за  Гражданския  манифест  

Proposals bulgarian