Page 1

TWEEDUIZENDTIEN Erasmus Universiteit Rotterdam

Een compact verslag over 2010


Inhoud 1

Voorwoord

2

Introductie

6

Onderwijs

10

Onderzoek

14

Een greep uit 2010

18

Studenten

22

Medewerkers

26

Universitaire voorzieningen

28

Financiën

Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester Oudlaan 50 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam T (010) 408 1777 E info@smc.eur.nl I www.eur.nl Eindredactie en productiebegeleiding Stafafdeling Marketing & Communicatie Fotografie Eric Fecken, Ronald van den Heerik, Michelle Muus, Caroliene Pieterse, Levien Willemse Teksten Schrijvenderwijs, Rotterdam Vormgeving Studio Bauman, Rotterdam Druk Drukkerij van Deventer, ’s-Gravenzande Oplage 4.000 © Erasmus Universiteit Rotterdam 2011 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


VOORWOORD Wie in de zomer van 2010 via de hoofdingang de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam had betreden, zou een omgeving hebben gezien zoals op de voorzijde van deze publicatie. Een jaar later ligt de campus er totaal anders bij. Zandhopen, sleuven en bouwhekken; Woudestein als woestenij. Het gonst van de bouwactiviteiten: er wordt namelijk hard gewerkt aan de campus van morgen. Een groot aantal bomen is overigens elders op het terrein herplant. De beeldbepalende ’eieren’, het kunstwerk van Hans Petri in de waterpartij, hebben we – na een prachtige afscheidsceremonie - helaas vaarwel moeten zeggen. Ook op het terrein van de bedrijfsvoering wordt hard gewerkt aan verbetering. In 2010 is onder de naam Bedrijfsvoering 2013 een groot project van start gegaan om de ondersteuning van onze kernprocessen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te versterken. Topsupport voor een topuniversiteit. Tot de hoofdtaken van de EUR horen het genereren van kennis in wetenschappelijk onderzoek, en overdracht van die kennis. Het klassieke beeld van een wetenschapper is voor velen een verstrooide hoogleraar in de collegezaal. Of een onderzoeker in een laboratorium achter een microscoop. Hoe anders is de realiteit. Wetenschappers anno nu zijn net als professionals in het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en overheden met honderd en één dingen druk. Congressen bezoeken, lezingen houden, fondsen werven voor onderzoek, meedenken over praktische toepassingen van vindingen. Het is slechts een greep uit de vele werkzaamheden van wetenschappers. In dit compacte jaarverslag over 2010 aandacht voor de manier waarop onze moderne wetenschappers ‘alledaagse wetenschap’ bedrijven.

College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam prof.dr. H.G. Schmidt, rector magnificus - mr. P.F.M. van der Meer Mohr, voorzitter - drs. B.J.H. Straatman


2

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

1

INTRODUCTIE

In aanloop naar de EURth day op 22 april 2010 is gedurende twee dagen een kleine kudde schapen te gast op de campus. De grazende dieren op het grasveld voor het carillon vormen een ludieke actie van de studentenbeweging GreenEUR in het kader van de door de VN uitgeroepen Dag van de Aarde.

Het strategisch plan 2008-2013 Erasmus 2013 - Thuis in de wereld

M A AT S C H A P P E L I J K V E R A N T W O O R D O N D E R N E M E N

is nog steeds de meetlat waarlangs de EUR haar prestaties legt.

EN DUURZAAMHEID

De universiteit wil de doelen uit dat plan realiseren en stemt haar

In 2013 wil de EUR een (sub)topklassering op Europese en

beleid hierop af. De hoofddoelen zijn:

wereldrankings van maatschappelijk verantwoorde universiteiten.

• verbetering van de onderwijskwaliteit en het studiesucces;

Daartoe wordt op alle aspecten ingezet: de rol van de universiteit,

• het starten van nieuwe opleidingen, gebaseerd op de behoefte

de bedrijfsvoering, de rol als werkgever en opleider en

in zowel de regio als vanuit internationaal oogpunt; • het vergroten van de impact van het wetenschappelijk onderzoek, waarbij wordt gestreefd naar internationaal hoog

maatschappelijke betrokkenheid. Vele partijen werken aan deze stappen, zowel aan de sociale kant van het MVO-beleid als aan de duurzaamheidsaspecten.

gewaardeerde publicaties en de maatschappelijke impact (valorisatie); • het versterken van samenwerking met partners van de EUR uit de regio. Halverwege de planperiode - najaar 2010 - is er al flink

Het nodige is al bereikt. Daarbij valt te denken aan 100% groene stroom, aanbod van biologisch voedsel, gescheiden inzamelen van afval, de EURth Day van de studenten van GreenEUR, het versterken van het opleidingaanbod voor medewerkers, flexibele

vooruitgang geboekt. Het jaar 2010 stond vooral in het teken van

werktijden en – duur, ruime verlofmogelijkheden, keuzemodel

verbetering van studiesucces en de maatschappelijke bijdrage van

arbeidsvoorwaarden, thuiswerken, ‘skillslab’ in de stad,

de Erasmus Universiteit aan de regio.

samenwerking met de gemeente Rotterdam op vele punten en participatie in maatschappelijke projecten.

Het rendement1 van de EUR op het gebied van studiesucces is

Voor de activiteiten van de community services heeft de EUR een

gestegen van 43% in 2009 naar 47% in 2010. Dit is op zich een

partner gevonden in WorkMate. Deze organisatie maakt het

goede ontwikkeling, maar er valt nog veel te verbeteren. De EUR

mogelijk op incidentele basis voor het goede doel aan de slag te

werkt daarom een aantal maatregelen met meer impact voor de

gaan. Medewerkers van faculteiten, universiteitsbibliotheek en de

faculteiten nog verder uit en zal deze in 2011 en 2012 invoeren.

ondersteunende diensten hebben in 2010 tijd vrijgemaakt om onder meer te helpen bij de Voedselbank, bij mensen met een

De samenwerking met de gemeente Rotterdam is in 2010 verder

verstandelijke beperking of bij de kinderen in de buurt- en

uitgebreid. Er zijn de drie overeenkomsten en het convenant

clubhuizen. Via de projecten van Workmate is zo een concrete

getekend, onder meer voor SmartPort (haven) en duurzaam

bijdrage geleverd aan de stad en zijn mensen.

ontwikkelen Rotterdam 2010. Verder zal het vooral te merken zijn

De studenten hebben hun eigen project, in samenwerking met

aan de ‘kenniswerkplaatsen’ Talentontwikkeling en Leefbare

Workmate. In het kader van MVO-beleid is besloten de

Wijken die al in 2011 zullen starten.

maatschappelijke bijdrage van studenten te honoreren met een Erkenningscertificaat. Hiermee brengt de EUR haar waardering en erkenning tot uitdrukking voor activiteiten die studenten tijdens

1 Studierendement na 4 jaar, na herinschrijving, waarbij het alleen

vwo-instroom betreft (bron: 1CijferHO)

hun studieperiode voor de Rotterdamse gemeenschap hebben verricht.


Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

P ro f . d r. M a r i a G re v e r

‘Deze baan is fantastisch!’

E R A S M U S S C H O O L O F H I S T O R Y, C U L T U R E A N D C O M M U N I C AT I O N

‘Soms zou ik een agent willen hebben

aan de Tweede Wereldoorlog door in

OPSLUITEN VOOR ONDERZOEK

die me helpt met de selectie van waar

de politiek en het dagelijks leven? Dat

Om haar wetenschappelijk werk niet

ik wel en niet op in moet gaan. Er

soort vragen intrigeert mij in hoge

te verwaarlozen, sluit Grever zich

komen zoveel interessante en nuttige

mate’, zegt Grever. Zij heeft naast haar

regelmatig enkele dagen op om alleen

verzoeken en nevenfuncties op je af

hoogleraarschap (sinds 2000) in 2006

maar te lezen en te schrijven. ‘Alleen

dat ik helaas vaak nee moet zeggen,’

het Centrum voor Historische Cultuur

zo lukt het om goed onderwijs te

aldus prof.dr. Maria Grever, hoogleraar

opgericht. Ook is zij bestuurslid van de

geven, mee te doen aan het

Theorie en methoden van de

Sociaal Wetenschappelijke Raad,

maatschappelijk leven en te blijven

maatschappijgeschiedenis aan de EUR.

bestuurslid van de Stichting Praemium

publiceren. Zo verschijnt op 29

Erasmianum en voorzitter van de

september een boek bij uitgeverij Bert

wetenschapscommissie van het NIOD

Bakker dat een antwoord is op De

waar je graag op ingaat, was een

(Nederlands instituut voor oorlogs-,

uitvinding van de mensheid van Siep

advies aan het Amsterdams 4&5 mei

holocaust- en genocidestudies). Vorig

Stuurman. Het heet Grenzeloze

comité in 2005 over hoe we in de

jaar is ze benoemd als lid van de

gelijkheid. Historische vertogen over

toekomst met de dodenherdenking

Koninklijke Nederlandse Akademie

cultuurverschil. Zestien

moesten omgaan. Ons onderzoek

van Wetenschappen. Wekelijks

wetenschappers leveren er een

wees uit dat Rotterdamse leerlingen

ontvangt zij verzoeken om te

bijdrage aan. Aan de presentatie van

‘Een mooi voorbeeld van een verzoek

(14-17 jaar) veel interesse hebben voor

adviseren, toe te treden tot Raden van

het boek is uiteraard ook een mooi

de Tweede Wereldoorlog. Al met al

Toezicht, seminars voor te zitten,

symposium verbonden. Dankzij de

bleek er volop reden te zijn om dat

noem maar op.

combineren met de positieve

Een van de voordelen van de vele

ontlading van de bevrijding.’

nevenwerkzaamheden is dat Grever over een groot nationaal en

L I D M A AT S C H A P K N AW

internationaal netwerk van collega-

‘Vooral de rol die het verleden speelt

wetenschappers beschikt. Via deze

bij het handelen van mensen staat

netwerken kan ze iets betekenen voor

centraal in mijn vakgebied. Waarom

haar promovendi en helpt het met het

hechten mensen bijvoorbeeld aan de

aanboren van gelden voor onderzoek.

monarchie? Hoe spelen herinneringen

combinatie van alles wat ik doe, kan ik zonder meer zeggen: deze baan is

moment van ingetogen stilte te blijven

fantastisch!’

5


6

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

2

ONDERWIJS: Nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen

Verbetering van het rendement van vooral studenten heeft in

zou zij in de top drie staan. De EUR-opleidingen komen er in het

2010 centraal gestaan. De EUR heeft met 25% het hoogste

algemeen beter uit dan in 2009. Bij twee opleidingen is er sprake

percentage instroom allochtonen van alle Nederlandse

van daling, tegenover zes in 2009. Negen opleidingen vertonen

universiteiten. Op die diversiteit is in het beleid van de EUR altijd

een stijging.

ingespeeld, onder meer met de koepel van allochtone studentenverenigingen KASEUR.

OPLEIDINGAANBOD

In 2010 werd de landelijke operatie voor een beperkte Het creĂŤren van nieuw onderwijsaanbod voor nieuwe groepen

herstructurering van het aanbod aan masteropleidingen afgerond.

studenten is een andere belangrijke hoofdlijn. In 2010 is hiertoe

Op het gebied van de geesteswetenschappen is het landelijk

de educatieve minor gestart; een opleiding tot een tweedegraads

aanbod van 250 masteropleidingen teruggebracht tot ruim 21

bevoegdheid in de vakken economie, maatschappijleer en

brede labels. Voor de EUR-opleidingen die de FW en ESHCC

geschiedenis.

verzorgen, kwam de operatie per saldo neer op een

In najaar 2010 is het principebesluit genomen een Erasmus

naamswijziging die per 1 september 2011 wordt ingevoerd.

University College te openen, een internationale driejarige

De herstructurering bood onder voorwaarden ook de

bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences.

mogelijkheid varianten van masteropleidingen te verzelfstandigen. De EUR benutte deze mogelijkheid en kan als

GROTE SPRONG IN DE RANKINGS

gevolg hiervan per 1 september 2011 vijftien nieuwe

Rankings zijn een middel voor de universiteit om haar positie te

masteropleidingen aanbieden. De masteropleiding Wijsbegeerte

bepalen ten opzichte van haar zusterinstellingen. De belangrijkste

wordt vanaf 2010 tevens als deeltijdopleiding aangeboden.

nationale rankings voor de EUR zijn Elsevier en de Keuzegids. Elsevier In het jaarlijks onderzoek van Elsevier naar de beste studies komt

NIEUWE MASTEROPLEIDINGEN

de Erasmus Universiteit evenals in 2009 sterk naar voren. De EUR,

Aansprakelijkheid en verzekering

die met zeventien van de 46 bachelors heeft meegedaan, heeft bij

Togamaster

de studenten zes keer een eerste plaats behaald. Zij wordt alleen

Arbeidsrecht

voorafgegaan door Nijmegen, Leiden en Utrecht en laat alle

Recht van de gezondheidszorg

andere, grote en kleine instellingen achter zich. Bij de docenten

Commercial Law

scoort de EUR twee keer een eerste plaats. Bij de docenten is de

Global Business & Stakeholder Management

stijging van Fiscaal Recht opvallend. De overige scores blijven

Chinese Economy & Business

nagenoeg gelijk. Geneeskunde maakt bij studenten een grote

Entrepreneurship & New Business Venturing

sprong: van 6 naar 1.

Business Information Management

Keuzegids De EUR staat in de Keuzegids 2011, die is gebaseerd op onderzoek

Human Resource Management

in 2010, op plaats vijf. In 2009 was dit nog de zevende plaats. Als

Management of Innovation

de EUR zou worden meegeteld met de grote universiteiten, wat

Marketing Management

gelet op haar omvang in de rede ligt volgens de Keuzegids, dan

Strategic Management

International Public Management and Public Policy

Organisational Change & Consulting


Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

K WA L I T E I T S Z O R G O N D E RW I J S

Ook in 2010 heeft verbetering van de onderwijskwaliteit hoog op

Gezondheidswetenschappen De visitatiecommissie onder voorzitterschap van prof.dr. P.A.H. van

de agenda gestaan. Het project ‘Voorbereiding op de

Lieshout heeft alle onderwerpen voor de bachelor

instellingstoets kwaliteitszorg’ is van start gegaan. In dit project

Gezondheidswetenschappen en de masteropleidingen Health

wordt een EUR-brede kwaliteitszorgmonitor toegepast.

Economics, Policy and Law (HEPL) en Zorgmanagement met een voldoende beoordeeld. De bacheloropleiding scoorde op acht van

P I L O T B I J Z O N D E R K E N M E R K I N T E R N AT I O N A L I S E R I N G

de 21 facetten het oordeel ‘goed’, de master HEPL op zes facetten,

De bacheloropleiding International Business Administration (IBA)

en de master Zorgmanagement op vijf facetten.

van RSM en de masteropleiding Development Studies van het ISS hebben deelgenomen aan de ‘pilot bijzonder kenmerk

DE MEESTE MINORS ZIJN EEN AANRADER

internationalisering’ van de NVAO (Nederlands-Vlaamse

Aan de EUR heeft de invoering van het bachelor-masterstelsel

Accreditatieorganisatie). De NVAO hanteerde zes standaarden:

ertoe geleid dat sinds september 2008 alle nieuwe derdejaars

Vision/policy in internationalisation, Learning outcomes, Teaching

bachelorstudenten verplicht zijn tot het volgen van een minor. Dat

and learning, Staff, Services and Students. Van de 21 deelnemende

betekent dat de bacheloropleidingen van de EUR in 2010 voor de

opleidingen uit Nederland en Vlaanderen hebben achttien dit

derde keer hun minoren aangeboden hebben. Uitzondering

kenmerk ontvangen, waarvan tien met het oordeel goed. Het

hierop vormt de opleiding Geneeskunde (FGG/Erasmus MC), die in

oordeel excellent is niet toegekend. Het eindoordeel voor IBA en

2010 voor het eerst participeerde in het minorstelsel.

Development Studies was goed. IBA scoorde op drie standaarden

De minor, een samenhangend pakket van 15 ECTS, geeft

excellent: Learning outcomes, Staff en Services en Development

studenten een stimulans over de grens van hun opleiding te

Studies kreeg bij twee standaarden het predicaat excellent:

kijken. Ruim 2400 studenten hebben van deze mogelijkheid

Teaching and learning en Staff. Beslist geen alledaagse prestatie.

gebruik gemaakt, in het algemeen naar tevredenheid.

G E S L A A G D E V I S I TAT I E S

minor zou aanraden aan andere studenten.

Opmerkelijk is dat 87% van de studenten de door hen gevolgde In 2010 zijn visitatierapporten voor de bachelor- en masteropleidingen in de disciplines wijsbegeerte en

N I E T- I N I T I E E L O N D E RW I J S

gezondheidswetenschappen gepubliceerd. De opleidingen in de

Aan het eind van 2010 stonden zeventien niet-initiële

disciplines rechten en bestuurskunde zijn gevisiteerd; de

masteropleidingen van de EUR geregistreerd in het Centraal

visitatierapporten worden in 2011 verwacht.

Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). In het EUR-

Wijsbegeerte De visitatiecommissie onder voorzitterschap van prof.dr. G.A. den

register niet-initieel onderwijs zijn alle onderwijsactiviteiten aan

Hartogh heeft alle onderwerpen voor de bachelor- en

initiële onderwijs van deze instelling vallen. Alleen

de EUR opgenomen (cursussen en opleidingen) die buiten het

masteropleiding Wijsbegeerte en de bacheloropleiding

onderwijsactiviteiten die geregistreerd staan in het EUR-register

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied als voldoende

mogen gebruikmaken van de naam en het logo van de EUR. Voor

beoordeeld. De bachelor Wijsbegeerte scoorde op vijf facetten het

alle niet-initiële masteropleidingen geldt een

oordeel ‘goed’, te weten samenhang programma, kwaliteit

accreditatieverplichting.

personeel, studiebegeleiding en twee van de drie facetten van het onderwerp Interne kwaliteitszorg. De andere bacheloropleiding en de masteropleiding Wijsbegeerte scoorden goed op dezelfde kwaliteitszorgfacetten en het facet kwaliteit personeel.

7


8

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

D r. J o o s t G r i b n a u FGG/ERASMUS MC

Dr. Joost Gribnau van het Erasmus MC

‘Het mooiste is onder de microscoop iets zien wat niemand ooit eerder heeft gezien’

onderzoek naar seks chromosomen en

geslaagd is, neem dan gerust een dag

runt een onderzoeksgroep binnen de

stamcellen. Ook zijn we een faciliteit

vrij om er echt van te genieten.

afdeling Voortplanting en

aan het opbouwen om uit huidcellen

‘Verder zit ik in de

Ontwikkeling. In Boston heeft hij

stamcellen te maken.’

aansturingscommissie voor de verbouwing van de witte hoogbouw,

onder meer geleerd hoe je gelden voor onderzoek kunt genereren.

In zijn huidige werk ontvangt Gribnau

geef ik onderwijs en zit ik regelmatig

Afgelopen jaar heeft hij iets minder

talloze uitnodigingen voor

in promotiecommissies. Ook doe ik

dan vier miljoen euro voor zijn

conferenties. ‘Ik ga er alleen nog heen

mee aan meer populaire presentaties,

onderzoeksgroep binnengehaald. Dat

als ik als spreker word uitgenodigd’,

zoals voor de Rotary of de Lions.

betekent meer managen dan

zegt hij. ‘Het vraagt veel tijd en ik wil

Daarbij gaat het zowel om de

onderzoeken. Toch vindt hij: ‘Het

liever in Rotterdam zijn. Tegenwoordig

exposure die wetenschap in de

mooiste is onder de microscoop iets

ga ik niet vaker dan een keer of acht

maatschappij verdient als om het

zien wat niemand ooit eerder heeft

voor langere tijd weg. Dat heeft met

eventueel ooit aanboren van fondsen.

gezien.’

de thuissituatie te maken en met het

In Boston heb ik gezien hoeveel

belang om de begeleiding van de

exposure wetenschap krijgt. In de

‘Dankzij de beurzen hebben we nu

onderzoekers goed uit te voeren.

krant staan de wetenschappelijke

zo’n vijftien mensen aan de slag’, zegt

Begeleiding vraagt nauwe

ontwikkelingen dagelijks op pagina 2.

Gribnau. ‘Aan mij de taak hen te

betrokkenheid en die is toch moeilijker

Daar kunnen we in Nederland nog

begeleiden, waar ik vroeger meer tijd

te geven op afstand.’

heel wat van leren’, aldus Gribnau.

had voor eigen onderzoek. Dat onderzoek blijft fascineren, ook al

WEINIG RUSTMOMENTEN

begrijpt mijn vrouw niet dat je zo lang

Continuering van de onderzoeksgroep

kunt wachten op resultaten. Soms

staat vanaf volgend jaar weer hoog op

duurt het twee jaar voor de

de agenda. Halen we volgend jaar niet

uitkomsten van een proef definitief

opnieuw middelen binnen, dan

zijn. Een voordeel van het begeleiden

hebben we geen geld om

van onderzoekers is dat je meer

onderzoekers in dienst te houden. Zo

resultaten onder ogen krijgt dan

zijn er maar weinig rustmomenten in

wanneer je alleen werkt. Onze

de wetenschap. Daarom zeg ik tegen

onderzoeksgroep concentreert zich op

onze onderzoekers: als een proef


10

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

3

ONDERZOEK: Meer impact onderzoek

In 2010 stond het onderzoeksbeleid in het teken van het

Belangrijkste verschillen in de meting met de voorgaande jaren

vergroten van de impact van het onderzoek aan de EUR. Het gaat

zijn:

hierbij om een dubbele draagwijdte: de internationale impact van

• Reputatiemeting van 50% naar 34,5%;

het onderzoek met als doel (inter)nationaal hoog gewaardeerde

• Meer nadruk op onderwijs (vijf indicatoren), 30%

publicaties en de maatschappelijke impact (valorisatie).

wegingsfactor; • Staf-student ratio van 20% naar 4,5%.

Het effectiever binnenhalen van geld uit de in aantal toegenomen

De EUR bekleedt in 2010 plaats zeven in de THES-rangorde van

Europese fondsen zoals KP7 vormt eveneens een belangrijk

Nederlandse universiteiten.

strategisch doel. Zo ontving prof.dr. Susanne Janssen (ESHCC) in 2010 een Europese ‘HERA’ subsidie voor een internationaal

QS Ranking De QS Ranking is doorgegaan met de rankingmethode zoals die

onderzoek naar de sociaal-culturele en economische betekenis van

voorheen voor THES werd gebruikt. De EUR staat daarin op plaats

popmuziekerfgoed.

99. Ter vergelijking: met dezelfde methode staat de EUR in 2009 op 108 in de THES-ranking. In Nederland bekleedt de EUR de

RANKING EUR

vierde plaats; dat is een plaats hoger dan die in de THES-ranking

Dankzij rankings kan de EUR haar positie bepalen ten opzichte

van 2009.

van haar zusterinstellingen. De belangrijkste voor de EUR zijn de Leiden Ranking, Times Higher Education Supplement, QS Ranking

Jiao Tong De Jiao Tong (ARWU)-ranking is ingegeven door het streven van

en Jiao Tong.

de Chinese overheid om met haar universiteiten binnen een aantal

Leiden Ranking Het Centre for Science and Technology Studies (CWTS), van de

jaren tot de wereldtop te behoren. De methode voor de ranking is

Universiteit Leiden heeft een rankingsysteem ontwikkeld op basis

wordt bepaald aan de hand van het aantal (Nobel)prijzen dat

van bibliometrische indicatoren. Op drie onderdelen staat de

alumni of stafleden van een instelling hebben behaald. Verder

overwegend gericht op onderzoek. De kwaliteit van het onderwijs

Erasmus Universiteit op de eerste plaats in Nederland. Dit betreft

wordt gekeken naar het aantal citaties per onderzoeker en

het aantal citaties per publicaties, de Crown indicator2 op basis

onderzoekoutput. De positie van de EUR is dezelfde als die in 2008

van omvang van de instelling en het samenstel van disciplines en

en 2009: zij valt op wereldniveau in de categorie tussen plaats 151

de alternatieve Crown indicator, een andere manier van

en plaats 200.

normalisatie. De EUR staat in de op deze parameters gebaseerde lijsten resp. zesde, achtste en elfde plaats in Europa. De positie in

K WA L I T E I T S Z O R G O N D E R Z O E K

de wereld is resp. 30, 41 en 42.

In het kader van onderzoeksbeoordeling volgens het Standard

Times Higher Education Supplement Met ingang van 2010 heeft Times Higher Education Supplement

Evaluation Protocol (SEP) is in 2010 een aantal onderzoeksvisitaties

(THES) een ander onderzoeksbureau in de arm genomen:

of Management (ERIM) en het Tinbergen Instituut (TI) in 2010

QS (zie hiernaast) is ingeruild voor Thomson Reuter.

uitgevoerd en afgerond. Zo hebben het Erasmus Research Institute beide voor de hererkenningsaanvraag voor de ECOS/KNAW een onderzoeksbeoordeling volgens het SEP ondergaan.

2 size-independent, field-normalized average impact

('crown indicator' CPP/FCSm)


Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

De algemene conclusie over het ERIM is dat “ERIM has an excellent

K E N N I S I N Z E T T E N I N D E M A AT S C H A P P I J

foundation on which to become one of the major research centres

Behalve de wettelijke taken onderwijs en onderzoek heeft de

in the world as the place to be for innovative and relevant

universiteit een taak op het terrein van de kennisvalorisatie ofwel

research that contributes to developing frontier knowledge with a

de zorg dat de op de EUR ontwikkelde kennis wordt ingezet voor

strong bridge to practice”. De algemene conclusie van de

de maatschappij. Dit gebeurt door het commercialiseren van

commissie over het Tinbergen Instituut was dat “TI has reached

producten en diensten; deze activiteiten zijn mede ondergebracht

the stage to become a truly world class institution attracting the

bij de verschillende BV’s in de EUR-holding. Ook wordt onder

very top students and researchers in economics and finance from

valorisatie verstaan de maatschappelijke bijdragen van het EUR-

around the world”.

onderzoek aan het terugdringen van maatschappelijke kosten. De ingebrachte deskundigheid draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

298 KEER ‘HORA EST’

Na de daling in 2007 is het aantal promoties voor het derde achtereenvolgende jaar toegenomen. In 2010 vonden 298

Het realiseren van opdrachten in de ‘derde geldstroom’ behoort

promotieplechtigheden plaats, vijf meer dan in 2009. FGG/Erasmus

tot valorisatie en daartoe wordt ook gerekend het verwerven van

MC levert ‘traditiegetrouw’ de grootste bijdrage aan het aantal

Europese en internationale subsidies. Het Europese

promoties. De faculteit der Sociale Wetenschappen heeft 26

kaderprogramma 7 (KP7) is hier een goed voorbeeld van. Over de

promovendi afgeleverd. Na een succesvol bewerkt en verdedigd

periode 2007 tot en met 2010 levert dit een gerealiseerde

proefschrift kon de pedel 298 keer het hora est uitspreken. De

subsidieopbrengst op van:

graad van doctor is aan 160 mannen en 138 vrouwen toegekend.

• 23 toegekende deelnames van de EUR Woudestein-faculteiten

Promoties

• 91 toegekende deelnames FGG/Erasmus MC met een

met een subsidiewaarde van € 9,4 miljoen. 2006

2007

2008

2009

2010

m/v

FGG/Erasmus MC 170

151

178

198

194

(99/95)

subsidiewaarde van € 45,5 miljoen. iBMG

De deelname van FGG/Erasmus MC is zeer succesvol in het fonds

9

10

6

7

7

(3/4)

ESE

22

25

26

16

22

(19/3)

RSM

16

17

27

25

26

(16/10)

ESL

12

18

15

16

12

(4/8)

FSW

14

13

8

11

24

(10/14)

ESHCC

5

1

3

4

3

(1/2)

bedraagt 21%. Ook iBMG met een succesvolle score van 38% mag

FW

5

2

2

6

4

(4/0)

niet onvermeld blijven.

10

6

(4/2)

ISS Totaal

253

237

265

293

298 (160/138)

voor Health en individual grants in het Marie Curie fonds. De overige faculteiten van de EUR zijn eveneens zeer succesvol in het Marie Curie fonds en in enkele niches, zoals RSM in de thema’s ICT, transport en security. Het slaagpercentage van RSM afzonderlijk

I N T E R N AT I O N A L I S E R I N G

In 2010 is een begin gemaakt met de toepassing van het internationale beleid van de EUR. Daarvoor is opgericht Erasmus Foreign Services, onderdeel van de Algemene Bestuursdienst. Het centrale uitgangspunt voor de werkzaamheden van de afdeling is dat internationale onderzoeksfinanciering een belangrijke voorwaarde is voor duurzame internationale research samenwerking. Een tweede belangrijke taak is het scheppen van kansen voor onderzoek door nieuwe verbindingen aan te gaan.

11


Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

Mariano Heyden R O T T E R D A M S C H O O L O F M A N A G E M E N T, ERASMUS UNIVERSITY

‘In het middelpunt van de academische wereld blijf je ahead of the curve’

‘Het één kan niet zonder het ander. Je

HEVIGE CONCURRENTIE

PEOPLE’S BUSINESS

moet heel veel lezen, data verzamelen,

‘Mijn dissertatie zal bestaan uit een

Om daar te blijven, spant Heyden zich

en lange uren achter je computer

bundeling van artikelen die bestemd

in om op conferenties een rol van

zitten om degelijk onderzoek te doen.

zijn voor publicatie in belangrijke

belang te spelen. ‘Bij de laatste paar

Maar tegelijkertijd is het cruciaal om

journals. Publiceren is best lastig

edities van de grote conferentie van

actief te zijn in de wereldwijde

omdat er veel concurrentie is en het

de European Academy of

academische gemeenschap. Dat is ook

doorgaans lang duurt voordat een

Management, heb ik het onderdeel

wetenschap van alledag’, vindt

artikel in aanmerking komt voor

Strategic Management gecoördineerd.

Mariano Heyden, promovendus op het

plaatsing. Dit komt mede omdat het

Om de wereldwijd gerenommeerde

gebied van Strategic Management aan

aanbod van artikelen sterk toeneemt,

hoogleraren hiervoor als spreker

de Rotterdam School of Management,

en er is maar een beperkt aantal

binnen te halen, moet je een beroep

Erasmus University.

gezaghebbende wetenschappelijke

doen op je eigen netwerk. Behalve het

tijdschriften.’

aantrekken van de juiste sprekers

traject. Mijn onderzoek richt zich

‘Een andere uitdaging is dat er zeker

programma samenstellen en de sessies begeleiden.’

moet je ook een aantrekkelijk

‘Sinds 2008 zit ik in mijn promotiegrotendeels op diversiteit binnen

twee jaar tussen schrijven en publicatie

managementteams en hun invloed op

zit. In de tussentijd gebeurt er op

strategische veranderingen. Om iets te

wetenschappelijk gebied natuurlijk

Tijdens zo’n conferentie gebeurt veel

kunnen stellen over topmanagement

van alles en nog wat’, zegt Heyden.

meer dan het uitspreken van redes.

verzamel ik data uit verschillende

‘Inzichten over je wetenschappelijke

‘Waar het vooral om gaat, is dat je in

bronnen over langere tijdsperiodes,

invalshoek veranderen, collega’s

informele gesprekken met de

bijvoorbeeld uit jaarverslagen. Dit is

stellen theoretische inzichten bij. Die

deelnemers tot baanbrekende

heel tijdrovend omdat dit type data

ontwikkelingen kun je alleen volgen

inzichten komt. In die zin is ons beroep

vaak niet eenvoudig en betrouwbaar

als je in nauw contact met je mondiale

zeker een people’s business.

te vinden is. Vervolgens gaan we

netwerk van ‘peers’ blijft. Je moet je in

Onderlinge discussies zijn zeker zo

daarom ook aanvullend interviews

het middelpunt van je expertisegebied

belangrijk als uren achter de computer

houden met CEO’s zelf en met mensen

bevinden om ‘ahead of the curve’ te

zitten’, aldus Mariano Heyden.

uit hun omgeving, zoals commissaris-

blijven.’

sen en middenkadermanagers.’

13


14

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

Een greep uit 2010 JANUARI

FEBRUARI

Prof.dr. Ingrid Robeyns (Praktische

MAART

De studentenactie voor behoud van stu-

Onder toeziend oog van een ‘levende’

Filosofie FW) en dr. Tamara van Gog

diefinanciering leidt bij de EUR tot de bezet-

Erasmus en tal van genodigden vindt bij de

(Onderwijspsychologie FSW) zijn voor vijf

ting van twee collegezalen gedurende enige

openbare basisschool Pluspunt in de

jaar toegetreden tot De Jonge Akademie.

dagen. Op 4 februari bezoekt minister

Rotterdamse wijk Prinsenland de lancering

Dit is een onderdeel van de Koninklijke

Plasterk van OCW de demonstranten.

plaatst van het Wetenschapsknooppunt

Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Concrete toezeggingen worden niet

EUR. Het knooppunt is bedoeld om talent-

(KNAW). Zij behoren tot de jaarlijkse lichting

gedaan.

ontwikkeling van basisschoolleerlingen aan

van tien geselecteerden tussen de 25 en 45

aan de protestacties van de studenten. Bij

te moedigen en ze op jonge leeftijd kennis

jaar, die op het moment van benoeming

de door de vakbonden georganiseerde grote

te laten maken met de wetenschap. Twintig

minder dan tien jaar geleden zijn gepromo-

landelijke staking legt een deel van het

basisscholen uit de regio Rotterdam nemen

veerd.

schoonmaakpersoneel op de EUR meer dan

deel aan dit door het ministerie van OCW

schappelijke rol van godsdienst in de acht-

acht weken het werk neer voor een betere

gesubsidieerde project.

tiende eeuw is aan prof.dr. Wiep van Bunge

beloning en reiskostenvergoeding.

campus Woudestein vindt op 11 maart het

Voor onderzoek naar de maat-

De schoonmakers doen mee

In de sporthal op

(FW) een NWO-subsidie toegekend van

Onderzoek van weekblad Intermediair naar

hertellen plaats van de stemmen van de

€ 600.000. Hij verricht dit onderzoek samen

de opleiding van topbestuurders van AEX-

gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam.

met dr. Joke Spaans van de Universiteit

genoteerde bedrijven wijst uit dat de EUR

Na veel klachten over onregelmatigheden in

Utrecht.

koploper is. De in Rotterdam opgeleide eco-

de stemlokalen bij de verkiezingen op 3

leraar Media en Cultuur, krijgt een Europese

nomen scoren hoge ogen in het bedrijfsle-

maart heeft de burgemeester dit besluit

subsidie (HERA) van € 900.000 voor onder-

ven. Bij acht van de 25 onderzochte bedrij-

genomen. Gemeenteambtenaren zijn in

zoek naar de sociale, culturele en economi-

ven bekleedt een EUR-alumnus een topposi-

twee ploegen tot 21.00 uur bezig met het

Prof. dr. Susanne Janssen, hoog-

sche betekenis van popmuziekerfgoed en de

tie in de concernleiding. Ook in de raden

opnieuw tellen van de uitgebrachte stem-

muziekindustrie. Haar onderwerp sluit aan

van commissarissen zijn de alumni van de

men. Op de publieke tribune boven de zaal

bij een groot internationaal onderzoekspro-

Erasmus Universiteit het best vertegenwoor-

is vooral veel pers aanwezig om nauwgezet

ject. Daarnaast is prof. Janssen per 1 januari

digd.

de verrichtingen te volgen.

benoemd tot lid van de Raad voor Cultuur, adviesorgaan voor de Nederlandse regering voor kunst, cultuur en mediazaken.

prof.dr. Susanne Janssen

minister Plasterk tussen protesterende studenten

hertelling van de stemmen


Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

APRIL

MEI

Bij de Varisty op het Amsterdam –

JUNI

Bij de Rotterdamlezing 2010 staat de

Uit handen van prof.dr. Robert

Rijnkanaal gaat de Oude Vier van Skadi voor

vraag centraal hoe maakbaar de identiteit is

Dijkgraaf, voorzitter van de KNAW, ontvangt

het vijfde opeenvolgende jaar als eerste over

van een stad. In het Bibliotheektheater geeft

prof.dr. Kees Mandemakers (ESHCC) de eer-

de finish. Het is bij de Varsity vaker voorge-

prof.dr. Godfried Engberse (FSW) zijn visie in

ste DANS Dataprijs voor zijn baanbrekend

komen dat een vereniging vijf keer op rij het

de voordracht ‘Karakters, de gespleten iden-

werk voor de Historische Steekproef

koningsnummer wint, maar nog nooit met

titeit van Rotterdam’.

Nederland. Het betreft een representatieve

hetzelfde roeiteam. De heren Steenman,

Mandeville-lezing, met als titel ‘Leiden voor

steekproef van bijna tachtigduizend perso-

Kuiper, Haen en Van Andel schrijven dus

energie’ wordt uitgesproken door voormalig

nen die tussen 1812 en 1922 zijn geboren.

historie. Voor stuurvrouw De Lange is het de

CEO Royal Dutch Shell, ir.drs. Jeroen van der

Tot de onderzochte onderwerpen behoren

eerste overwinning.

Veer, in de Aula van de Erasmus Universiteit.

onder ander mobiliteit, sociale stratificatie

EURth day is twee dagen een kleine kudde

Voor deze lezing wordt in samenspraak met

en kindersterfte. DANS, Data Archiving and

schapen te gast op de campus. De dieren

de Club Rotterdam traditiegetrouw een per-

Networked Services, is een instituut van de

vormen een ludieke actie van GreenEUR.

soon met grote maatschappelijke verdienste

KNAW.

Het programma van de door hen georgani-

uitgenodigd.

Bestuur drs. Kees van Rooijen keert terug

seerde EUR-variant van de Dag van de

onverwacht prof.dr.ir. Jo van Nunen, sinds

Aarde bestaat uit een lezingenserie over

1984 hoogleraar in de Faculteit der

van het Institute for Housing and Urban

onder meer biodiversiteit en oerwouden. En

Bedrijfskunde / Rotterdam School of

Development Studies (IHS). Dit instituut,

ter afsluiting is er de première van de film

Management, Erasmus University. Van

onderdeel van de EUR Holding, houdt zich

Oceans.

Nunen, groot (inter)nationaal deskundige op

bezig met het opleiden van mensen uit ont-

de la Rive Box afscheid als rector van ISS. Hij

het gebied van logistiek en informatiesyste-

wikkelingslanden.

heeft ruim vijf jaar deze functie bekleed. Als

men, verbleef voor een congres in Canada.

In aanloop op de

In Den Haag neemt prof. Louk

blijk van waardering voor zijn jarenlange

De zestiende

In Vancouver overlijdt

naar de Erasmus Universiteit als directeur

Op 29 mei krijgt de universitaire

inzet voor ISS ontvangt hij uit handen van

gemeenschap het bericht dat oud-voorzitter

burgemeester Van Aartsen de koninklijke

van het College van Bestuur, drs. Jan Willem

onderscheiding officier in de Orde van

Oosterwijk, is overleden. Wegens ziekte had

Oranje Nassau. Prof.dr. Leo de Haan volgt

hij een jaar eerder zijn werkzaamheden neer

hem vanaf 1 mei op.

moeten leggen.

Varity-winnaars op CS met club-eer ontvangen

Oud-lid van het College van

Mandeville-lezing door Jeroen van der Veer

het T-gebouw biedt onderdak aan IHS

15


16

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

JULI

AUGUSTUS

Met het gastcollege ‘De zeven vreug-

De EUR-website - www.eur.nl - is op die

SEPTEMBER Bij de opening van het Academisch Jaar

den van het wetenschappelijk onderwijs’

van Utrecht na de meest gebruiksvriendelij-

is eurocommissaris voor de Digitale Agenda

neemt ir. Geert Stevens afscheid van de

ke universitaire website van Nederland.

Neelie Kroes als gastspreekster aanwezig.

EUR. Als blijk van waardering ontvangt hij

Onderzoeken van online marketingbureau

Het onderwerp ‘digitalisering van de samen-

de onderscheiding ‘Erasmus met de reispet’.

Netprofiler zijn tot dit oordeel gekomen. De

leving’ neemt in haar speech een belangrij-

Stevens, in 1971 begonnen bij FSW en

website scoort onder meer goed vanwege

ke plaats in. Kroes is alumna van de EUR; zij

vanaf 1978 bij Maatschappijgeschiedenis

de duidelijke structuur en de goede naviga-

studeerde in de jaren zestig Economie aan

(later FHKW; nu ESHCC), is bijna veertig jaar

tie.

de toenmalige NEH. Voorafgaande aan de

Dankzij de community service van de

wetenschappelijk docent Methoden, tech-

studentenverenigingen RSC en RVSV heb-

academische plechtigheid in de Aula is in de

nieken en statistiek geweest. Bij FHKW ver-

ben de kinderen in Rotterdam-Delfshaven

Senaatszaal het IT-festival, dat geheel in het

vult hij bovendien jarenlang de functie van

een voetbalveldje kregen op het binnenter-

teken staat van de Erasmus Virtuele

voorzitter van de examencommissie.

rein de Ganzenpoot aan de 1e Schansstraat.

Campus; IT-toepassingen in onderwijs en

Via de stichting BeSt (Betrokken Student) is

onderzoek.

H-gebouw, wordt in de zomermaanden ver-

een donatie van € 40.000 voor dit doel

de Opening Academisch Jaar prijzen uitge-

bouwd. Met de herinrichting krijgt het res-

ingezet. De stichting beschikt over de nodi-

reikt: Onderwijsprijs 2010 voor dr. Gino

taurant een sfeervollere uitstraling en wordt

ge middelen dankzij de traditie om jaarlijks

Camp (Psychologie/FSW); de Onderzoekprijs

het een onderkomen waar studenten elkaar

rond sinterklaastijd de eerstejaars van beide

2010 voor dr. Martijn de Jong (RSM);

graag willen ontmoeten. Door een ander

verenigingen in het centrum onder het win-

Professor Bruinsprijs voor de beste research-

indeling van de ruimte neemt het aantal zit-

kelpubliek te laten collecteren voor goede

master voor Mara van der Lugt (FW) en de

plaatsen toe. Deze renovatie maakt onder-

doelen voor de Rotterdamse gemeenschap.

Prof. Lambertsprijs voor de beste student

De Etude, het restaurant in het

deel uit van de grote masterplannen voor de campus.

impressie vernieuwde Etude

Van de 3565 ingeschreven eerstejaars

Traditiegetrouw worden bij

met dubbele master voor Inga Bonfrer

studenten nemen zo’n 2030 eerstejaarsstu-

(ESE/iBMG).

denten deel aan de Eurekaweek. Na de ope-

Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt

Op uitnodiging van het

ningsbijeenkomst in De Doelen begint de

studentenorkest MajEUR een bijzonder caril-

jaarlijks terugkerende kennismakingsperio-

lonconcert aan de voet van het eeuwenoude

de, met onder meer een Campusfestival, de

Erasmus-standbeeld op het Grotekerkplein

Erasmus Sport Experience, Rondje

voor de Laurenskerk. Het optreden vindt

Rotterdam en een spetterend slotfeest in

plaats ter gelegenheid van het Gergiev-

Off_Corso.

festival.

eerstejaars bijeen in De Doelen

optreden studentenorkest MajEUR


Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

OKTOBER

DECEMBER

NOVEMBER

Erasmus MC organiseert in het Pathé

Op voordracht van het Instituut voor

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in

bioscooptheater aan het Schouwburgplein

Psychologie van de Faculteit der Sociale

de Burgerzaal van het Stadhuis wordt de

de klinische les ‘Het hart moet kloppen’.

Wetenschappen verleent de EUR bij de jaar-

samenwerkingsovereenkomst tussen de EUR

Onder grote publiek belangstelling wordt op

lijkse viering van de Dies Natalis het eredoc-

en de gemeente Rotterdam bekrachtigd.

het witte doek een hartoperatie vertoond,

toraat aan prof. Geoff Norman. De

Op allerlei terreinen zal nauwer en zicht-

vanuit de zaal voorzien van deskundig com-

Canadese hoogleraar, verbonden aan de

baarder worden samengewerkt. Er is onder

mentaar door hartchirurg prof.dr. Ad

McMaster University, geldt als de grondleg-

meer afgesproken dat universiteit en

Bogers. Twee collega’s, de cardiologen De

ger van het probleemgestuurd onderwijs.

gemeente als elkaars voorkeurspartners

Jaegere en Roos-Hesselink geven daarna de

Collegevoorzitter Pauline van der Meer

optreden. Onder toeziend oog van de bur-

aanwezigen tekst en uitleg over een hartin-

Mohr en vertegenwoordigers van de facul-

gemeester, vier wethouders, leden College

farct en het verschil tussen een goed en een

teiten van de EUR en Erasmus MC maken

van Bestuur en tal van genodigden zijn de

slecht hart.

deel uit van de Rotterdamse delegatie naar

drie overeenkomsten en het convenant

eigen alumnimagazine, kortweg EA., is een

Brazilië onder leiding van burgemeester

getekend, onder meer voor SmartPort

traditie in ere hersteld. Het blad is een uit-

Ahmed Aboutaleb. In Sao Paulo tekent de

(haven), duurzaam ontwikkelen Rotterdam

gave van het alumni & corporate relations-

EUR samenwerkingingsovereenkomsten met

2010 en voor de ontwikkeling van de cam-

bureau van de EUR. Met het magazine wor-

de UPS, Universidade Sao Paulo.

pus. De Erasmus Universiteit heeft de ambi-

den de alumni twee keer per jaar op de

Anton Zijdereveld, emeritus hoogleraar

tie om tot de meest duurzame campussen

hoogte gehouden van de activiteiten, zowel

Sociologie, houdt op uitnodiging van het

van Nederland te behoren en streeft naar de

bij de EUR op Woudestein als bij Erasmus

departement Rotterdam van de

realisatie van een energieneutrale campus.

MC op Hoboken. CvB-voorzitter Pauline van

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een

Daarmee schaart de EUR zich achter de

der Meer Mohr overhandigt vanuit haar

voordracht in de Aula over de positeve en

ambitie van de gemeente Rotterdam om de

werkkamer op de EUR symbolisch en virtu-

negatieve effecten van de informalisering

CO2-uitstoot te verminderen.

eel het eerste exemplaar aan Tweede

van de samenleving. Aansluitend geeft de

Met de verschijning van een

Prof.dr.

Kamerlid Ronald van Raak van de SP, oud-

voorzitter van de Sociaal Economische Raad

student Maatschappijgeschiedenis en

dr. Alexander Rinnooy Kan een reactie.

Filosofie.

Rinnooy Kan heeft aan de EUR de functies bekleed van hoogleraar, rector magnificus en lid van de Raad van Toezicht.

eerste nummer EA.

eredoctoraat voor professor Geoff Norman

samenwerking gemeente en EUR in Burgerzaal bekrachtigd

17


18

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

4

STUDENTEN: Studentenaantallen blijven groeien

Op 1 oktober 2010 studeren 21.246 personen3 (11.161 mannen en

NUMERUS FIXUS EN DECENTRALE SELECTIE

10.085 vrouwen) aan de EUR, 4% meer dan op dezelfde datum in

In het collegejaar 2009-2010 hanteerden vijf bacheloropleidingen

2009 (20.403 personen). Omdat een aantal studenten zich

een numerus fixus: Psychologie (280), Criminologie (115 voltijd/10

aanmeldt voor meer dan één opleiding, ligt het aantal

deeltijd), Rechtsgeleerdheid (480 voltijd/70 deeltijd), Fiscaal Recht

inschrijvingen voor de bachelor- en masteropleidingen hoger.

(100 voltijd/25 deeltijd) en Geneeskunde (410). De

Op 1 oktober staan 14.914 studenten ingeschreven voor een

instroombeperking voor de opleiding Geneeskunde is een

bacheloropleiding en 8.168 studenten voor een masteropleiding.

arbeidsmarktfixus, die het ministerie van OCW jaarlijks vaststelt.

De resultaten vertonen een stijgende lijn. En dat geldt ook voor

Geneeskunde voert behalve de numerus fixus jaarlijks ook een

het aantal afgegeven diploma’s.

decentrale selectie uit op 50% van de bachelorinstroom.

Inschrijvingen per faculteit

BINDEND STUDIEADVIES

2010

2009

2008

Bachelorstudenten moeten in het eerste studiejaar minimaal

ESE

5253

5004

4733

40 ECTS (studiepunten) behalen. Bovendien moet de

RSM

6550

6456

6560

propedeusefase in twee jaar zijn afgerond. De EUR wil met het

ESL

4784

4818

4700

bindend studieadvies de gemiddelde studieduur verkorten, de

FSW

2829

2682

2588

selectieve functie van het eerste studiejaar versterken en het

ESHCC

1134

942

794

moment waarop selectiebeslissingen tot stand komen, vervroegen.

460

400

345

In 2009-2010 heeft van alle eerstejaars 10% de opleiding voor

2880

2803

2710

iBMG

854

763

618

totaal

24.744

23.868

23.048

FW FGG / Erasmus MC

1 februari gestaakt en daarom geen bindend studieadvies ontvangen. De volledige 60 ECTS uit het eerste bachelorjaar is door 32% van de eerstejaarsstudenten behaald. Deze studenten

Cijfers inclusief dubbeltellingen en studenten doctoraal oude stijl,

hebben een positief bindend studieadvies gekregen. Voorts heeft

peildatum 1 oktober

31% van de eerstejaarsstudenten tussen de 40 en 59 ECTS behaald en een voorlopig positief bindend studieadvies ontvangen. Een negatief bindend studieadvies is verstrekt aan 24% van de

Diploma’s per jaar Studiejaar

’09 – ‘10

’08 - ‘09

’07 - ‘08

Bachelor

2304

1940

2007

Master

3118

3016

2665

Doctoraal

307

319

475

STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING

Arts

282

280

238

De groep studenten met een functiebeperking groeide van 464

6011

5555

5385

Totaal

eerstejaars vanwege het niet behalen van de ondergrens van 40 ECTS. Zij hebben de opleiding moeten verlaten.

naar 571 studenten, een stijging van ruim 20%. Onder hen bevonden zich 234 dyslectici. SZD (Studeren Zonder Drempels) heeft laptops geïntroduceerd voor gebruik tijdens tentamens door

3 Cijfers gebaseerd op tellingen uit het inschrijfsysteem van de EUR per

1 oktober 2010 en niet gecorrigeerd voor bekostigingsfactoren; nainschrijvingen van het vorig jaar zijn niet in de telling meegenomen.

studenten met een functiebeperking. De knelpuntenregistratie, informatievoorziening, dyslexie, digitale hulpmiddelen, deskundigheidsbevordering en arbeidsmarkt blijven aandacht houden.


Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

strategiedocument Erasmus 2013, heeft in maart 2010 haar

Diversiteit Bij de Erasmus Universiteit kan 20% van de studenten worden

rapport ‘Verbetering niveau dienstverlening aan internationale

gerekend tot de groep niet-westerse studenten (Turks,

studenten’ uitgebracht. Behalve het verder ontwikkelen van al

Marokkaans, Surinaams, Antilliaanse/Arubaans en overige).

bestaande activiteiten, zijn in aanloop naar het nieuwe collegejaar

Daarmee heeft de EUR nog steeds het hoogste percentage onder

door SSC OO&S samen met de facultaire international officers en

Nederlandse universiteiten.

het Erasmus Student Network Rotterdam verschillende initiatieven

De werkgroep Diversiteit studenten heeft in 2010 de doelstelling

ontplooid, waaronder de Schiphol pick-up service door ‘buddies’,

om de deelname van studenten van niet-westerse achtergrond

een informatiemarkt voor internatio-nale studenten en het

aan het wetenschappelijk onderwijs te vergroten en studiesucces

aanbieden van de Intensive Dutch Course in samenhang met een

te bevorderen, verder geconcretiseerd. Er zijn initiatieven op het

korting op de huur van een kamer van Stadswonen in de maand

terrein van instroom, doorstroom en uitstroom:

augustus.

• Instroom: dertig student-mentoren begeleiden 165 vwoleerlingen, afkomstig van vijf scholen, bij de studiekeuze; • Doorstroom: studenten van een niet-westerse achtergrond

ALLE AANDACHT VOOR ALUMNI

De band met haar alumni wil de Erasmus Universiteit verder

worden gestimuleerd tot een wetenschappelijke carrière met

intensiveren door de communicatie uit te bouwen en te

behulp van het NWO Mozaïek-programma, het SAP-programma

versterken. Alumni zijn een belangrijke relatiegroep vanwege hun

van ESL en het Programma student-assistenten onderzoek, waar

kennis en ervaring, hun mogelijke interesse in

talentvolle tweede- en derdejaars bachelorstudenten

doorstudeerprogramma’s en op termijn voor fondsenwerving.

onderzoekservaring opdoen. Op de EUR zijn in totaal negentien

Alumni zijn in potentie de beste ambassadeurs van de EUR.

plaatsen beschikbaar; • Uitstroom: (pas) afgestudeerde studenten van een niet-westerse

De Alumni Adviesraad is twee keer bij elkaar gekomen. Deze raad,

achtergrond kregen in 2010 een loopbaancoachingstraject

bestaande uit alumni van alle faculteiten, adviseert het College

aangeboden.

van Bestuur over universitair alumnibeleid. In maart vond een ‘Hats off to the grads’ bijeenkomst plaats in de Aula. Dit

Tot de initiatieven voor het bevorderen van een aantrekkelijk

afstudeerfestijn werd bezocht door zo’n 250 alumni die in 2009

studieklimaat voor multiculturele studenten hoort onder meer het

zijn afgestudeerd. Behalve een programma met stand up comedy

versterken van KASEUR (het koepelorgaan van multiculturele

was er een informatiemarkt en netwerkborrel georganiseerd.

studentenverenigingen op de EUR) en de Community Service (in samenwerking met de verschillende verenigingen). Onder

In het buitenland hebben in 2010 weer met succes de jaarlijkse

Community Service valt ook het vmbo-mentorenproject, waarin

bijeenkomsten voor alumni plaatsgevonden. Vanuit het centrale

25 EUR-studenten ieder twee vmbo-leerlingen begeleiden.

alumni office van de EUR zijn ontmoetingen georganiseerd in New York (mei) en Curaçao (november). De faculteiten verzorgden

I N T E R N AT I O N A L I S E R I N G

diverse facultaire bijeenkomsten. In het najaar van 2010 is het

De EUR heeft de ambitie om het aantal internationale studenten

eerste nummer van het Erasmus Alumni Magazine - EA. -

sterk te laten stijgen. De Commissie internationale studenten, in

uitgebracht in een oplage van 35.000 exemplaren.

2008 door het College van Bestuur ingesteld in het kader van het

19


Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

D r. M a u re e n S i e FA C U LT E I T D E R W I J S B E G E E R T E

‘Het verschil tussen mensen en auto’s blijft bestaan’

niet zouden kiezen. In debatten met

‘Als filosoof kun je regelmatig een

boek gaan we in op de vraag hoe we,

bijdrage leveren aan het publieke

in relatie tot de hedendaagse

wetenschappers als Victor Lamme,

debat, maar hoe je dat moet doen is

wetenschappelijke bevindingen, recht

auteur van het boek De vrije wil

best lastig. Wij kunnen niet meedelen

kunnen doen aan het vermogen van

bestaat niet, is het dan ook moeilijk

dat we iets ontdekt hebben of dat de

mensen zich moreel tot elkaar te

om gehaaid te reageren. Als hij stelt

ontdekkingen van de wetenschappers

verhouden. In de filosofie wordt de

dat bewuste aansturing van gedrag

onjuist zijn. Wij denken na over hoe

gedachte dat de gedetermineerdheid

niet bestaat, dan wil ik erop wijzen dat

dingen met elkaar samenhangen, dat

van ons handelen vrije wil (of

dat een vage uitspraak is, verder

is wat anders.’ Dr. Maureen Sie,

moraliteit) uitsluit al enkele eeuwen

vragen naar wat dat precies betekent.

hoofddocent Praktische Filosofie en

door velen weersproken. We wijzen er

Ons hele rechtssysteem is gebaseerd

leider van een VIDI-onderzoeksgroep,

in het boek op dat nu de werking van

op de gedachte dat mensen al dan niet

probeert sinds kort de filosofische

ons brein steeds beter in kaart wordt

weloverwogen handelingen

invalshoek in het maatschappelijk

gebracht – we onder de motorkap

verrichten, en ook het gebruik van

debat over vrije wil te promoten.

kunnen kijken, zogezegd – dit niet

agenda's overigens. Inmiddels heb ik

betekent dat het maatschappelijk

wel geleerd vooraf heel goed te

‘Bijna wekelijks lees je in de krant iets

verschil tussen auto's en mensen

bedenken wat je en hoe je je punt

over breinonderzoek of psychologie.

opeens verdwijnt. Het boek wordt

voor het voetlicht wilt brengen.

Dat bijvoorbeeld het glucosegehalte

inmiddels ook – vrijblijvend – gebruikt

Anders word je niet gehoord.’

de wilskracht beïnvloedt. Zulk

als handleiding voor docenten vwo

onderzoek is hartstikke interessant,

Filosofie, die over vrije wil les gaan

maar ik begon me eraan te ergeren

geven. Overigens denk ik mee over de

dat de filosofische nuance in het

eindexamenthema's filosofie op de

publieke debat hierover ver te zoeken

middelbare school en ben ik betrokken

was’, zegt Sie. ‘Daarom heb ik een

bij de vwo-examenbundels.’

aantal collega-wetenschappers gevraagd een bijdrage te leveren aan

GEHAAID

het boek Hoezo vrije wil?. Om

Sie heeft ondervonden dat het lastig is

tegengas te geven aan de hype waarin

om in het publieke debat goed te

menselijk handelen gedetermineerd

acteren. ‘Je wordt aangesproken op

lijkt door cellen en neuronen. In het

een manier die filosofen onderling

21


22

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

5

MEDEWERKERS: Resultaat- en ontwikkelingscyclus en competentiemanagement

In het voorjaar van 2010 is een aanvang gemaakt met de invoering

Samenstelling van het personeel op basis van nationaliteit:

van de resultaat- en ontwikkelingscyclus (R&O-cyclus). De R&O-

Dienstverband

aantal

%

cyclus vervangt de huidige systematiek van functionerings- en

Totaal*

2339

100

beoordelingsgesprekken. Aanleiding is de veranderende

Nederlands

1952

83,45

werkomgeving waarin steeds meer gestuurd wordt op resultaten,

Andere nationaliteit

387

16,55

ook voor het ondersteunend personeel. Om beschikbaar talent

* Exclusief student-assistenten

optimaal te benutten en te stimuleren in de persoonlijke

Peildatum op 31-12-2010

ontwikkeling is een nieuwe werkwijze nodig. Door een samensmelting van de functionerings- en beoordelingsgesprekken

Totaal aantal medewerkers

ontstaat een uniforme procedure die in de toekomst ook

(verdeling naar nationaliteit)

eenvoudiger te digitaliseren is. 17% I N T E R N AT I O N A L I S E R I N G H R

Na in voorgaande jaren de nadruk te hebben gelegd op de versoepeling van de immigratieprocedures, lag de focus in 2010 op de periode na aankomst in Nederland. Wat moet de internationale medewerker allemaal regelen als hij eenmaal hier

83%

is? Hoe kan de EUR haar dienstverlening hier zo op afstemmen dat vestiging voorspoedig verloopt? Om hierop antwoord te krijgen, is een aantal interviews gehouden met recent naar Nederland

NL

gekomen internationale medewerkers. Het blijkt hen vooral te

ander nationaliteit

gaan om praktische informatie en huisvesting. In 2010 is in samenwerking met de gemeente Rotterdam

Wetenschappelijk personeel

aantal

%

onderzocht in hoeverre de EUR inburgeringsplichtige

Totaal

1385

100

medewerkers kan ondersteunen bij het voldoen aan deze plicht.

Nederlands

1042

75,23

Het Taal- en Trainingscentrum van de EUR heeft in het najaar

Andere nationaliteit

343

24,77

gratis inburgeringstrajecten/cursussen Nederlands aangeboden

Peildatum op 31-12-2010

aan de niet-Nederlandstalige medewerkers van de universiteit.


Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

VROUWEN KLIMMEN LANGZAAM OP

Het College van Bestuur heeft in juli 2009 het Charter ‘Talent naar

In 2010 heeft de Arbeidsinspectie een onderzoek uitgevoerd naar

de Top’ ondertekend. Het Charter beoogt een hogere toestroom,

psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen vier

doorstroom en behoud van vrouwen in topfuncties. Op basis van

capaciteitsgroepen van FR. De resultaten zijn eind 2010 door de

de nulmeting, vastgesteld op peildatum 31 december 2008, en het

Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Om de geconstateerde

streefcijfer rapporteert de EUR tot 2013 jaarlijks de voortgang aan

werkdrukbronnen tegen te gaan, worden binnen twaalf maanden

de daartoe ingestelde Monitoring Commissie.

de nodige maatregelen ontwikkeld en ingevoerd. De Arbeidsinspectie zal in 2012 een nameting verrichten.

In 2008 is vastgesteld dat 16% van de gewoon hoogleraren vrouw is in 2012. Door de komst van het iBMG in 2010 en het ISS in 2009 is het algemene streefcijfer gewijzigd in 15% vrouwelijke gewoon

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is in 2010 zo goed als gelijk

hoogleraren op 31 december 2012.

gebleven met 0.04% verhoging naar 2.36% vergeleken met 2009. Al jaren kent de EUR een laag verzuimpercentage.

Op 31 december 2010 dragen achttien vrouwen de titel gewoon hoogleraar uit een totale populatie van 180. In procenten

INSTITUUT BELEID & MANAGEMENT GEZONDHEIDSZORG

uitgedrukt is 10% van de gewoon hoogleraren vrouw. In 2008

Per 1 januari 2010 is het Instituut Beleid & Management

waren negen van de 140 gewoon hoogleraren vrouw, ofwel 6,5%.

Gezondheidszorg (iBMG) na zeven jaren weer teruggekeerd naar

Vergeleken met de nulmeting in 2008 is de huidige stijging

de EUR. De medewerkers vielen in die tijd onder de HR-afdeling

bemoedigend en ligt deze in lijn der verwachting.

van Erasmus MC. iBMG verzorgt voor circa 800 studenten een bacheloropleiding en twee masteropleidingen. Kenmerkend voor

In 2010 zijn nieuwe maatregelen vastgesteld om vrouwelijk talent

iBMG is de multidisciplinaire opzet.

te behouden en doorstroom te bevorderen. Zo zal een carrièredag voor promovendi worden georganiseerd, vindt een herhaling

O M VA N G VA N H E T P E R S O N E E L S B E S TA N D

plaatst van de Masterclass Career Development voor vrouwelijke

Op peildatum 31 december 2010 zijn 2.643 personen in dienst van

universitair hoofddocenten en komt er een mentoringprogramma

de EUR. Ten opzichte van 31 december 2009 is dit een toename

voor vrouwelijke universitair docenten.

van 207 werknemers. De toename komt voor 70% voor rekening van het iBMG. Het volledige aantal arbeidsplaatsen uitgedrukt in

ARBO- EN GEZONDHEIDSBELEID

fulltime eenheden komt daarmee op 2.014,39.

Met als uitgangspunt het arbo- en verzuimbeleid van de EUR te actualiseren is in 2010 begonnen met het uitvoeren van een nieuwe Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Man/vrouw: steeds meer fifty fifty In het algemeen is de man/vrouw-verdeling in 2010 nagenoeg

Geconstateerd was dat de RI&E en de bijbehorende plannen van

gelijk gebleven met die van 2009: 52,2% van het

aanpak mede door inhoudelijke taakwijzigingen en verhuizingen

personeelsbestand bestaat uit mannen, 47,8% bestaat uit

binnen de organisatie niet meer up-to-date was. De EUR heeft

vrouwen. Ook wanneer wordt gekeken naar de man/vrouw-

besloten om de RI&E per organisatieonderdeel door Maetis

verhouding binnen de diverse personeelscategorieën vertoont de

Arbodienst uit te laten voeren.

man/vrouw-verdeling nagenoeg hetzelfde beeld als in 2009.

Een van de speerpunten van de EUR is de komende jaren speciale

Van de promovendi is 55,3% vrouw en 44,7% man. Bij de

aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting en

universitaire hoofddocenten is het percentage vrouwen een

vooral aan werkdruk. Het werk moet zo georganiseerd zijn dat dit

procent gestegen naar 23,3% en het percentage mannen met een

geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van

procent gedaald naar 76,7%. Het grootste verschil in de

medewerkers en studenten. Uiteraard zal de EUR zich in overleg

man/vrouw-verhouding is te zien bij de gewoon hoogleraren.

met betrokken partijen inzetten om een verdere verbetering van

In deze hoogste wetenschappelijke categorie is 10% van het

de arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen. Gelet op omvang

vrouwelijke geslacht.

van de universiteit en de organisatorische aspecten van de RI&E zal de doorlooptijd van het project tot zeker begin 2012 zijn.

23


24

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

P ro f . d r. J o o p K o p p e n j a n FA C U LT E I T D E R S O C I A L E

‘Samen nadenken over de organisatie van publieke dienstverlening’

WETENSCHAPPEN In zijn eerste jaar als hoogleraar

met de gemeente Rotterdam

we aan deze activiteiten

Bestuurskunde aan de EUR

ontwikkelt’, vertelt Koppenjan. ‘Samen

contractonderzoek overhouden, of

concentreert prof.dr. Joop Koppenjan

denken we na over de organisatie van

een afstudeeropdracht voor een

zich naar hartelust op onderwijs en

publieke besluitvorming en

student. Of dat we ideeën opdoen

onderzoek. En daarnaast heeft hij tal

dienstverlening. Denk daarbij

voor een onderzoekaanvraag bij de

van contacten met organisaties

bijvoorbeeld aan een vraagstuk als hoe

NWO of de EU.’

waarvoor zijn faculteit mogelijk

de Roteb zijn dienstverlening met

onderzoek kan doen of die zijn advies

andere organisaties en bewoners vorm

NIEUWE INZICHTEN OVER

willen.

geeft. In plaats van eenzijdig beslissen

PUBLIEKE AANBESTEDING

vraagt dat om ‘governance’:

Koppenjan wil zich in zijn

‘Mijn missie is het leggen van de

horizontaal bestuur. Mijn collega

wetenschappelijke werk met name op

verbinding tussen fundamenteel

Arthur Edwards en ik willen samen

de governance van publieke

onderzoek, toegepast onderzoek en

met gemeentelijke diensten een

dienstverlening richten. Ïn het

onderwijs. Bestuurskunde is in hoge

kenniswerkplaats over governance

politieke debat is het tij na de

mate toepassingsgericht, dus al snel zit

van de grond trekken, ook op de

financiële crisis en het gedoe rond de

je toch aan tafel met organisaties. Zo

terreinen van de zorg en de

NS en Prorail tegen marktwerking en

onderzoek ik momenteel met collega-

wijkopbouw. ‘Met het Projectbureau

prestatiesturing gekeerd. In de

bestuurskundige Lasse Gerrits en

van de gemeente Rotterdam

thuiszorg maakt het alternatieve

econoom Emiel Maasland in opdracht

bespreken collega-hoogleraar Erik-

organisatiemodel van buurtzorg

van Federatie Mobiliteitsbedrijven

Hans Klijn en ik hoe het Projectbureau

furore. In plaats van ‘stopwatch zorg’

(waarin o.a. Arriva en Veolia

grote projecten op het gebied van

van de grote instellingen wordt er

samenwerken) hoe we in Nederland

ruimtelijke ordening zoals het Hart

gewerkt met kleine, zelfsturende

met de openbare aanbesteding van

van Zuid aanpakt. Overigens is deze

teams. Tegelijkertijd is marktwerking

het spoorsysteem zouden kunnen

maatschappelijke dienstverlening geen

in sectoren als streekvervoer wel

omgaan.’

eenrichtingsverkeer; het voedt ons

degelijk succesvol. De interessante

denken ook. De kwesties die worden

onderzoekvraag voor wetenschap en

H O R I Z O N TA A L B E S T U U R

besproken, zijn voor ons immers een

praktijk is wat deze governance-

‘Een vorm van maatschappelijke

bron van mogelijk onderzoek. Aan het

modellen tot een succes maakt en of

dienstverlening is de betrokkenheid

hoogleraar zijn zit dus ook een

ze ook elders nagevolgd kunnen

van de opleiding Bestuurskunde bij de

‘entrepreneurial’ kant. In mijn

worden.’’

kenniswerkplaatsen, die de EUR samen

achterhoofd speelt natuurlijk mee dat


26

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

6

Schetstekeningen Studentenpaviljoen. Het ontwerp is van de architectencombinatie De Zwartehond/Powerhouse Compagny.

UNIVERSITAIRE VOORZIENINGEN: Verandering troef

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

KUNST

2010 Is voor de Universiteitsbibliotheek (UB) een jaar van

Kunstzaken heeft in 2010 advies uitgebracht over de plaatsing en

consolidatie én innovatie van de elektronische

herplaatsing van bestaande kunst op het terrein vanwege de

informatievoorziening geweest. Het eerste is vooral te zien aan

plannen rond ‘Campus in Ontwikkeling’. Na uitvoerig onderzoek

het aantal raadplegingen van digitale - door de UB aangeboden -

moest voor het beeldbepalende kunstwerk de ‘Eieren’ van Hans

wetenschappelijke informatiebronnen. Met 2,7 miljoen

Petri in de vijver bij de hoofdtoegang van complex Woudestein

raadplegingen is dat 4% meer dan vorig jaar. De online-

worden besloten tot verwijdering over te gaan. Opknappen,

tijdschriften werden maar liefst 2.250.000 keer geraadpleegd, een

verplaatsen of een eventuele replica bleken geen van alle een

stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal

haalbare oplossing te bieden.

uitgeleende boeken daalde met 18% van 87.766 naar 71.667. Het aantal zoekopdrachten in e-books daarentegen groeide

ICT

substantieel met 23% naar 36.453. Het innovatief gehalte is hoog.

Belangrijke ontwikkelingen in 2010 op het terrein van

Zo installeerde de UB als eerste op het Europese vasteland onder

studentenzaken en onderwijs zijn de invoering van de digitale

de naam sEURch de zoekmachine Summon. Dit leverde 648.483

pasfoto’s bij de inschrijving. Onder de noemer ORMI,

zoekoperaties in 2010 op. Bovendien introduceerde de UB als

managementinformatie onderwijsrendement, is een eerste stap

eerste universiteitsbibliotheek in Nederland de mobiele website:

gezet in de uitvoering van het programma

daardoor zijn haar catalogus en zoekmachine raadpleegbaar via

‘Managementinformatie EUR’ (MI-EUR), met als doel het realiseren

i-Phone en Blackberry.

van samenhangende, betrouwbare en consistente managementinformatie. Het project, met de titel @wEURk, is eind

C U LT U U R E N W E T E N S C H A P

oktober van start gegaan. Het moet leiden tot een EUR-breed

Studium Generale en Erasmus Cultuur organiseren traditiegetrouw

gestandaardiseerde ict-werkplek, die op elke locatie, waaronder

lezingen, debatten, cursussen, voorstellingen en evenementen.

thuis, via het internet beschikbaar is en die ook benaderbaar is

Het doel is de studenten van de Erasmus Universiteit inzicht te

met ‘eigen’ computerapparatuur van de medewerker of student.

geven in de samenhang van de wetenschappen en een bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef.

VERNIEUWING CAMPUS WOUDESTEIN

Bij een deel van het programma zijn medewerkers en

De lange termijnplannen voor het verbeteren van de campus

buitenuniversitaire belangstellenden ook welkom.

- Campus in ontwikkeling - zijn in 2010 geconcretiseerd. De eerste

In 2010 trekken de lezingenseries veel publiek. Voorbeelden zijn

fase, tot en met 2015 (met onder andere de bouw van de

de series ‘ Geloof, Hoop en Liefde, ‘Seizoensgasten’ en ‘CSI for

parkeergarage en het studentenpaviljoen), kon in gang worden

Real’. Deze hebben inhoudelijk een meerwaarde ten opzichte van

gezet. Met de gekozen infrastructurele ingreep wordt een goede

het reguliere curriculum van studenten. Met ruim vierhonderd

basis gelegd voor vernieuwing van de campus, gericht op een

bezoekers eveneens zeer goed bezocht is het programma op de

internationale uitstraling en voor het faciliteren van mogelijke

Internationale Vrouwendag, ‘Vrouwen aan de top, tussen ambitie

groei voor de komende decennia. Het bestemmingsplan, waarvoor

en plafond’.

toestemming moest worden verkregen van de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Kralingen-Crooswijk is afgerond.


28

Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

7

FINANCIËN: Grote investeringen op komst

De Erasmus Universiteit staat aan de vooravond van grote

O N T W I K K E L I N G B AT E N E N L A S T E N

investeringen, niet alleen in onderwijs en onderzoek, maar ook in

In vergelijk met 2009 is de relatieve samenstelling van de baten en

bedrijfsvoering, technische infrastructuur en forse bouwprojecten.

lasten in 2010 nagenoeg ongewijzigd gebleven.

Het overheidsbeleid zorgt de komende jaren voor de nodige

In absolute bedragen zijn de geconsolideerde baten (inclusief het

financiële druk. Een gezonde financiële uitgangspositie helpt om

saldo financiële baten & lasten) in vergelijk met 2009 met M€ 43

deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het positieve

gestegen, vooral als gevolg van de rijksbijdrage en het

exploitatieresultaat van 2010 (M€ 17,6) versterkt deze positie.

contractonderzoek. De geconsolideerde lasten laten een stijging zien van M€ 27,5.

200

Voor een groot deel valt dat in het personele compartiment: toename aantal medewerkers, stijging van salarissen, sociale

150

lasten en de overige personele lasten. 100 50

Solvabiliteit % Liquiditeit %

0

2010

2009

59,0

58,1

192,0

M€ 514,5

Baten 2010

12%

180,8 2%

Eigen vermogen 2010 Eigen vermogen 2009 Liquide middelen 2010 Liquide middelen 2009

46%

Rijksbijdrage

25%

Collegegeld Cursusgeld

EIGEN VERMOGEN

Contractonderzoek Overige contractbaten

De jaarrekening 2010 is beïnvloed door een aantal bijzondere en 8%

incidentele effecten:

Overige baten 7%

• De komst van iBMG van Erasmus MC naar EUR heeft geleid tot een toename van het beginvermogen met M€ 9,4. • Een verandering in afschrijvingsystematiek van gebouwen,

Lasten 2010

M€ 483,8

waardoor deze nu beter aansluit op de werkelijk economische levensduur. In vergelijk met de oude systematiek is het

24%

beginvermogen gedaald (met M€ 19,9) en zijn de afschrijvingsen onderhoudslasten gestegen (met M€ 2,2). • Een incidentele hogere rijksbijdrage, waarvan M€ 5,7 gerelateerd is aan de bachelor-mastercompensatie 2010 en het

59% 1% Salarissen & sociale lasten 7%

Overige personele lasten

restant extra middelen betreft vanwege ontwikkeling van het Macrokader als gevolg van hogere studentenaantallen. • De lasten op diverse rechtspositionele maatregelen zijn M€ 5,3 lager uitgevallen dan begroot.

Afschrijving 3% 0%

Huisvesting Apparatuur & inventaris 8%

Overige lasten


Tweeduizendtien Erasmus Universiteit Rotterdam

E U R H O L D I N G B E S TA AT 1 5 J A A R

de EUR Holding is 100% aandeelhouder van al haar zestien

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in 1995 een

werkmaatschappijen. Daarnaast kent de EUR nog twee bv's: de

holdingmaatschappij opgericht in de vorm van een besloten

Rotterdam School of Management BV (omzet 2010 M€ 17,3 tegen

vennootschap, waarin contractactiviteiten voor onderwijs en

M€ 12,6 in 2009) en Erasmus Beleggingen BV (omzet 2010

onderzoek zijn ondergebracht. De EUR is 100% aandeelhouder,

M€ 12,4 tegen M€ 11,8 in 2009).

EUR HOLDING, ANNO 1995 onderdeel van de holding sinds: ERBS (Erasmus University Centre for Contact Research and Business Support) iMTA * (institute of Medical Technology Assessment) RISBO (Rotterdams Instituut voor Sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek) ERASMUS ACADEMIE SEOR (Stichting Economisch Onderzoek Rotterdam) FEI (Fiscaal Economisch Instituut) ISAM (Instituut voor Sales en Account Management – v/h EC3MA) EURAC (Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Assurance & Controlling) CCC (Corporate Communication Center) CMDz ** (Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg) IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies) RHV (Regionale Haven- en Vervoerseconomie) MELEUR (Center for Maritime Economics & Logistics) SMO (Stichting Maatschappij en Onderneming) HOPE (Holland Program on Entrepreneurship) DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions)

8000

1995 1995

7000

1996 1996 1997 1997

6000

omzet 2010 / 2009 (x € 1000)

5000

1998 4000 1998 2000 3000 2003 2004 2004 2005 2007 2009 2010

2000

1000

0 *

de werkmaatschappij is in 2010 teruggekeerd in de EUR Holding als gevolg van de overheveling van het instituut Beleid en Management Gezondheidzorg van Erasmus MC naar EUR.

**

de werkmaatschappij is in 2010 opgenomen in de EUR Holding als gevolg van de overheveling van het instituut Beleid en Management Gezondheidzorg van Erasmus MC naar EUR.

□ linker kolom - 2010

□ rechter kolom - 2009

29


Kroniek 2010 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Kroniek 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you