Page 1

TWEEDUIZENDNEGEN Erasmus Universiteit Rotterdam

Een compact verslag over 2009


Inhoud 1

Voorwoord

3

Organogram

4

Zoeken naar balans

8

Onderwijs

12

Onderzoek

16

Een greep uit 2009

20

Studenten

24

Medewerkers

28

Universitaire voorzieningen

32

FinanciĂŤn

Foto voorzijde: Start WorkMate-project studenten

Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester Oudlaan 50 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam T (010) 408 1777 E info@smc.eur.nl I www.eur.nl Eindredactie en productiebegeleiding Stafafdeling Marketing & Communicatie Fotografie Ronald van den Heerik, Alice Kalis, Arie Kers, Rick Keus, Michelle Muus Teksten Schrijvenderwijs, Rotterdam Vormgeving Studio Bauman, Rotterdam Druk Veenman Drukkers, Rotterdam Oplage 5.000 Š Erasmus Universiteit Rotterdam 2010 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


VOORWOORD: Op weg naar een duurzame universiteit Terugblikken op een jaar dat twee van de drie collegeleden niet als bestuurder van de Erasmus Universiteit meemaakten, betekent voor ons: respect betonen aan onze voorgangers. De wapenfeiten over 2009 zijn immers een mooie ‘erfenis’ van het vorig college en slechts voor een klein deel toe te schrijven aan de ondertekenaars van dit voorwoord. We herkennen ons overigens uitstekend in de door onze voorgangers geformuleerde strategische ambities. En waar die ambities nog niet zijn gerealiseerd, nemen we het stokje graag over. Bijvoorbeeld met betrekking tot Erasmus 2013, onze strategie voor de komende jaren: verbreding van het onderwijsaanbod, om zo een oplossing te bieden voor de steeds grotere groepen studenten die op ons af komen. Verbetering van het rendement van onze opleidingen. Extra middelen voor de beste onderzoeksgroepen ter versterking van ons researchprofiel. Of ten aanzien van het verstevigen van relaties met onze omgeving. Zowel in Brussel en Shanghai, als dichterbij huis, in Rotterdam, met het tekenen van een verklaring om in 2010 een intensieve samenwerking met de gemeente aan te gaan. Ook het thema van deze uitgave, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), staat stevig op de bestuurlijke agenda van de Erasmus Universiteit. Dat spreekt vanzelf voor een instelling die ‘maatschappelijke relevantie’ als een van haar kernwaarden heeft benoemd. Om die reden ondersteunt het College initiatieven die er aan bijdragen in de toekomst een duurzamer universiteit te zijn. Een inspirerende plek waar aandacht is voor mens, milieu en onze bijdrage aan de maatschappij. Maar ‘corporate citizenship’, zoals de Engelsen het zo mooi noemen, is er niet van de een op de andere dag. Het vereist een andere manier van denken en opereren. Het moet een integraal onderdeel zijn van onze werkprocessen, op alle plekken binnen de Erasmus Universiteit. Zover is het nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet: van het instellen van de leerstoel in corporate social responsibility tot duurzamer inkopen en campusvergroening via onze studenten van GreenEUR. Laat ons de komende tijd vanuit alle geledingen in onze universiteit, samen met onze partners en andere belanghebbenden, nadenken over dit relatief nieuwe werkterrein. Met als einddoel het ontwikkelen en uitvoeren van een gemeenschappelijke toekomstvisie op duurzaamheid voor de Erasmus Universiteit. Een visie die richtinggevend is voor studenten, medewerkers en samenwerkingspartners, en die maatgevend is voor collega-instellingen, waar ook ter wereld.

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit wenst u veel leesplezier. prof.dr. H.G. Schmidt, rector magnificus – mr. P.F.M. van der Meer Mohr, voorzitter – drs. B.J.H. Straatman


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

Sportdag Erasmus Vitaal

Organogram Erasmus Universiteit Rotterdam Raad van Toezicht

College van Bestuur

EUR Holding BV

Algemene Bestuursdienst SSC Erasmus Facilitair Bedrijf Corporate Auditing SSC Human Resources & Finance Corporate Planning & Control SSC Informatie & Communicatie Technologie Marketing & Communicatie SSC Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken Universiteitsbibliotheek

Erasmus School of Economics

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (incl. iBMG) / Erasmus MC

Faculteit der Wijsbegeerte

Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen

Rotterdam School of Management, Erasmus University

International Institute of Social Studies

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) telt zeven faculteiten en twee bijzondere instituten. Daarvoor worden in de uitgave de volgende afkortingen gehanteerd: ESE

Erasmus School of Economics

FR

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

FSW

Faculteit der Sociale Wetenschappen

FGG/Erasmus MC

Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen/ Erasmus

FHKW

Kunstwetenschappen RSM

Faculteit der Wijsbegeerte

Rotterdam School of Management, Erasmus University

iBMG

Medisch Centrum FW

Faculteit der Historische en

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg

ISS

international Institute of Social Studies

3


4

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

Een van de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek als workmate bij de Accent Avondschool

1

ZOEKEN NAAR BALANS: Maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de EUR

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in 2009 een aanzet

In september 2009 is met de sportmiddag voor de medewerkers

gegeven om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

van faculteiten, SSC’s en stafdiensten voor het tweede jaar

duidelijker vorm te geven. In dit jaarverslag getuigen ‘partners‘

Erasmus Vitaal van start gegaan. Doel van dit programma is de

van de universiteit van de manier waarop dit in zijn werk gaat.

fysieke fitheid van de medewerkers op een hoger plan te brengen.

Het gaat de EUR om het vinden van een balans tussen

Erasmus Vitaal kent twee onderdelen; een health check en

economische prestaties (profit), sociale aspecten (people) en

persoonlijk bewegingsprogramma.

randvoorwaarden rond milieu en duurzaamheid (planet); ook wel aangeduid als de triple-P-benadering. De werkgroep MVO, onder

Om de betrokkenheid van de universitaire gemeenschap met de

leiding van prof.dr. Lucas Meijs, adviseert over de rol en invulling

Rotterdamse samenleving tot uiting te laten komen is in 2009

van MVO voor de universiteit.

contact gezocht met de stichting WorkMate. In ruil voor bedrijfstijd zetten medewerkers zich op vrijwillige basis in voor

Via haar klassieke universitaire hoofdtaken – onderwijs,

groepen in de Rotterdamse samenleving die wel een steuntje in de

onderzoek en kennisvalorisatie – levert de EUR van oudsher een

rug kunnen gebruiken: gehandicapten, kinderen, ouderen. Ook

bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke kwesties. Om

studenten zijn bij dit project betrokken. Bij het afscheid van twee

dicht bij huis te blijven: het project ‘Greening the Campus’ voor

leden van het College van Bestuur in december 2009 hebben zij

het complex Woudestein is ook in 2009 voortgezet. Zo is

met een symbolisch cadeau hun steun betuigd. De studenten

milieuvriendelijk kopieer- en briefpapier ingevoerd. Op het gebied

ondertekenden een contract met de belofte dat voor het

van inkoop zijn afspraken gemaakt om over te schakelen op

eeuwfeest van de universiteit in 2013 duizend studenten deze

duurzame materialen met het streven hiermee in 2012 de norm

community services bij WorkMate hebben verricht.

van 50% te halen. Het Energie Efficiency Plan 2009-2012 is er op gericht jaarlijks een

Met deze en andere activiteiten levert de EUR een bijdrage aan

gemiddelde besparing van 2% op het energieverbruik te bereiken.

het in balans brengen van profit, people en planet.

Bij de renovatie van het A-gebouw, met als hoofdbewoners het College van Bestuur en de stafafdelingen Algemene Bestuursdienst, Corporate Planning & Control en Marketing & Communicatie, zijn behalve de plaatsing van dubbel glas energiezuinige installaties en warmteterugwinninginstallaties aangebracht. Het energielabel van het A-gebouw is daardoor duidelijk verbeterd: van de classificatie G naar C. Sinds 2008 is de EUR volledig overgeschakeld op groene energie.


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

G y z l e n e Z e ro u a l MASTERSTUDENT MANAGEMENT OF CHANGE - STUDENTENVERENIGING GREENEUR

‘Werken aan duurzaamheid is niet perse voor geitenwollensokkentypes, maar kan ook op hoge hakken’

De bewustwording over duurzaamheid op

partnerships rond duurzaamheid. Een

faculteiten aan ook actiever te worden. Een

de campus van de EUR onder studenten en

concreet resultaat is dat ze in de kantine

ander belangrijk doel is het leggen van

faculteiten bevorderen. Dat is in een

tegenwoordig duurzaam verbouwde koffie

verbindingen. Met onze activiteiten willen

notendop het doel van de jonge

schenken.’

wij studenten de campus meer als hun plek

studentenvereniging GreenEUR. Gyzlene

laten ervaren. Als je bij studenten

Zeroual, masterstudent Management of

A A N WA K K E R E N B I J FA C U LT E I T E N

commitment voor de campus kunt creëren,

Change aan de Rotterdam School of

De acties van GreenEUR zijn spraakmakend.

dan wordt de campus automatisch meer

Management, Erasmus University, is nauw

‘We hebben de film Ocean’s vertoond. Daar

een plek waar je niet alleen voor je studie

betrokken bij de vele acties en onderzoeken

kwamen 420 bezoekers op af. Ook hebben

komt.’

die de vereniging onderneemt.

we een carrière-evenement georganiseerd

‘Het bevorderen van een groenere campus

waar afvalverwerker Van Ganzewinkel een

N I E U W E I M P U L S D O O R W I S S E L I N G VA N

begint bij kleine dingen. Gebruik beide

presentatie gaf. Tijdens de Dag van de

D E WA C H T

kanten van je vel papier, kijk eens goed

aarde hebben we een kudde schapen drie

Na ruim een jaar heeft GreenEUR

naar de afvalverwerking, onderzoek wat we

dagen op de campus laten grazen. Dat

duurzaamheid duidelijk op de agenda

eten en drinken in de kantine, stimuleer het

leverde heel veel publiciteit op. We laten

gezet. Het is aan een nieuw bestuur om de

gebruik van led-verlichting. Voor dat soort

zien dat duurzaamheid leuk is, niet per se

lijn door te trekken. Zeroual: ‘Wisseling van

zaken vragen wij aandacht bij het Erasmus

voor geitenwollensokkentypes is en ook op

de wacht is positief. Wij willen nieuwe

Facilitair Bedrijf (EFB), dat heel enthousiast

hoge hakken kan’, zegt Zeroual.

leden graag de gelegenheid geven hun

meewerkt’, zegt Zeroual, die behalve

Om de bewustwording over duurzaamheid

ideeën uit te voeren. Het is heel erg

student aan de EUR ook docent

te bevorderen, staat GreenEUR nog heel

bevredigend om te ervaren dat je je ideeën

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

wat te doen. ‘Wij willen duurzaamheid nog

in de praktijk kunt brengen. GreenEUR is

aan de Hogeschool Rotterdam is. ‘In het

duidelijker neerzetten bij onze faculteiten.

een bruisende vereniging.’

eerste jaar van ons bestaan hebben zich

Het Erasmus Facilitair Bedrijf werkt

ruim zeventig leden aangemeld. Het mooie

vraaggericht. Komt een faculteit met de

van ons ledenbestand is dat we

vraag naar een duurzame oplossing, dan

duurzaamheid vanuit verschillende

speelt het EFB daarop in. Maar het initiatief

invalshoeken kunnen benaderen. Veel leden

ligt bij de faculteiten. Daarom moeten wij

beginnen onderzoekjes naar bepaalde

duurzaamheid bij de faculteiten

aspecten van duurzaamheid. Zo is er een

aanwakkeren. De Rotterdam School of

student marketing die onderzoekt hoe je

Management, Erasmus University is

duurzaamheid positief kunt positioneren.

bijvoorbeeld heel actief op het gebied van

Ook is er een onderzoek gestart naar

duurzaamheid. Wij moedigen andere

7


8

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

2

ONDERWIJS: De EUR voert de juiste lijstjes aan

De academische wereld kent tal van lijsten, rankings, waarop uni-

K WA L I T E I T S Z O R G

versiteiten zich met elkaar kunnen vergelijken. Het Center for

Verbetering van de onderwijskwaliteit staat elk jaar hoog op de

Science and Technology Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden

agenda. Met de tussentijdse opleidingsevaluatie is voor alle

bijvoorbeeld heeft een rankingsysteem ontwikkeld op basis van

opleidingen een driejarige cyclus ingevoerd, waarbij elke

bibliometrische indicatoren. Dit systeem onderscheidt zich door

opleiding tussen twee accreditatiemomenten te maken krijgt met

een wetenschappelijke aanpak die transparant is en meet wat

een intern georganiseerde beoordeling. In 2009 zijn tussentijdse

gemeten moet worden: de impact van wetenschappelijke publica-

opleidingsevaluaties afgerond voor de bachelor- en

ties. Een van de belangrijkste indicatoren in het systeem is de

masteropleidingen van de FHKW, voor de researchmasters van

Crown indicator. De EUR scoort bij deze indicator als de nummer

FGG/ Erasmus MC en voor de researchmaster van het Tinbergen

één van Nederland, de nummer acht van Europa en nummer 56

Instituut (ESE).

wereldwijd. In de Times Higher Education Supplement (THES) is 40% van de

A C C R E D I TAT I E

ranking bepaald door peer reviews. Citaties nemen ook een

In 2009 heeft de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie-

relatief belangrijke plaats in (20%) evenals de staf/studentratio.

organisatie) de volgende opleidingen van de Erasmus Universiteit

In Nederland blijkt dat de EUR na een dip in 2007 weer op de

opnieuw geaccrediteerd:

vijfde plaats staat. Zij was daarmee de grootste stijger. Alleen de

• Bachelor en master Geneeskunde

universiteiten van Utrecht, Delft, Amsterdam en Leiden staan voor

• Researchmaster Master of Philosophy in Economics (ESE)

de EUR. De Financial Times rekent op grond van eigen

• Researchmaster Neuroscience (FGG/Erasmus MC)

bevindingen de Rotterdam School of Managament, Erasmus

• Researchmaster ERIM Master of Philosophy in Economics (RSM)

University tot de top tien van Europa.

• Researchmaster Health Sciences/Clinical Epidemiology

In het jaarlijkse onderzoek van Elsevier onder docenten en

• Researchmaster Molecular Medicine (FGG/Erasmus MC)

studenten naar de beste studies komt de EUR met haar

• Niet-initiële master European Master in Law and Economics (FR)

(FGG/Erasmus MC)

opleidingen sterk naar voren. De universiteit behaalt in 2009 op grond van de studentenoordelen de eerste plaats met zes van de dertien bij het onderzoek betrokken bacheloropleidingen. Bij de

E X T E R N E V I S I TAT I E C O M M I S S I E S H E B B E N H E T O V E R

docenten staat de EUR op de eerste plaats met drie bachelor-

‘EXCELLENT’

opleidingen. Met andere woorden, de Erasmus Universiteit voert

In het jaar 2009 is het visitatierapport voor de bachelor- en

de juiste lijstjes aan.

masteropleidingen in de discipline economie verschenen. Ook de opleidingen in de discipline wijsbegeerte zijn gevisiteerd; het definitieve rapport wijsbegeerte wordt in 2010 verwacht. Voor de opleidingen van iBMG zijn in 2009 zelfevaluaties geschreven en ingediend bij QANU (Quality Assurance Netherlands Universities). Niet één discipline scoorde onder de maat, de meeste scoorden zelfs hoog met omschrijvingen in de trant van ‘excellent’.


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

Studenten per faculteit

2008

2009

(puntenstelsel volgens European Credit Transfer System), geeft

Erasmus School of Economics

4.733

5.004

studenten een stimulans over de grens van hun opleiding te

Rotterdam School of Management,

kijken. Ruim 2000 studenten hebben van deze mogelijkheid

Erasmus University

6.560

6.455

gebruik gemaakt. Zij hadden de keuze uit 52 verbredende en vier

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

4.700

4.818

verdiepende minoren. Bovendien konden studenten kiezen voor

Faculteit der Sociale Wetenschappen

2.589

2.682

een minorperiode in de vorm van een internationale uitwisseling

Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen

794

942

of stage. Uit het onder de deelnemers gehouden tevredenheids-

Faculteit der Wijsbegeerte

345

400

onderzoek blijkt dat ze tevreden zijn over het minoraanbod van

Faculteit der Geneeskunde en

de EUR en over de mogelijkheid een minor te volgen. Opmerkelijk

Gezondheidswetenschappen / Erasmus MC

2.710

2.803

is dat bijna 85% van de studenten de door hen gevolgde minor

Instituut Beleid en Management

zou aanraden aan andere studenten.

Gezondheidszorg

B I J N A I E D E R E E N G E E F T H O O G O P VA N Z I J N E I G E N M I N O R

De minor, een samenhangend pakket van vijftien ECTS

totaal * N I E T- I N I T I E E L O N D E RW I J S

Aan het eind van 2009 stonden zeventien niet-initiĂŤle

618

763

23.049

23.867

* inclusief studenten met twee of meer studies en studenten doctoraal oude stijl peildatum 1 oktober

masteropleidingen van de EUR geregistreerd in het CROHO (Centrale Register Opleidingen Hoger Onderwijs). In 2009 is de masteropleiding Health Business Administration van iBMG door FIBAA geaccrediteerd. FIBAA is een Duitse organisatie gericht op ondersteuning van Europese universiteiten bij de ontwikkeling

Herkomst studenten met een niet-Nederlands paspoort

van economisch gerichte opleidingen. Europa

52,0%

Al met al kan de EUR veilig stellen dat haar onderwijs

AziĂŤ

29,7%

beantwoordt aan de hoge eisen die een ambitieuze

Afrika

10,0%

kenniseconomie stelt.

Noord-Amerika

3,0%

Zuid-Amerika

5,0%

OceaniĂŤ

0,3%

totaal aantal studenten met een niet-Nederlands paspoort* 4.547 * inclusief studenten met twee of meer studies peildatum 31 december

9


10

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

Pieter Mulder KEY ACCOUNT MANAGER ELECTRABEL NEDERLAND

‘De EUR is bereid om een hogere prijs voor milieuvriendelijk energieverbruik te betalen’

Groene energie inkopen is één ding,

groene stroom teruglopen. Er zijn niet zo

die zij vervolgens zo weinig mogelijk

vervolgens het verbruik terugdringen is vers

heel veel bedrijven die, zoals de EUR wel

energie wil laten verbruiken.

twee. De Erasmus Universiteit pakte beide

doet, de consequenties van maatschappelijk

aan. Key account manager Pieter Mulder,

verantwoord ondernemen voor lief nemen’,

PLUGWISE

van Electrabel Nederland, Groep GDF SUEZ,

vertelt Mulder.

Aangenaam verrast was Mulder dan ook

was nauw betrokken bij het vergroenen van

met het initiatief van de universiteit om in

het elektriciteitsverbruik op campus

H O N D E R D G I G AWAT T U U R

een werkgroep te werken aan

Woudestein. Hij ziet duidelijke vooruitgang.

Electrabel is in Nederland de grootste

energiebesparing. ‘Door mee te denken

‘Voor de tweede keer hebben we recent de

producent van elektriciteit en vooral actief

over energiebesparingen, kwamen we uit

Europese aanbesteding bij de EUR

op de grootzakelijke markt. Zo

op de introductie van Plugwise’, zegt hij.

gewonnen. Dat is altijd een spannende

milieuverantwoord mogelijk produceren en

‘Dat is een systeem waarmee je kunt meten

aangelegenheid, want je moet in één keer

leveren is bij Electrabel een nadrukkelijk

hoe hoog je verbruik per gebruikte ruimte

een bod neerleggen en daar maakt de klant

streven. Mulder: ‘Als Energy Coach werken

is. Hierdoor werd duidelijk dat het verbruik

een keuze uit. Je weet vooraf niet wat de

we in vier stappen naar Energy Efficiency. In

buiten kantooruren hoger was dan tijdens

vier tot vijf concurrenten bieden. De eerste

de eerste plaats helpen we klanten te

kantooruren. Dat kan doordat apparatuur

keer wilde de Erasmus Universiteit

onderzoeken hoe zij zo weinig mogelijk

’s nachts blijft aanstaan. We hebben het dan

Rotterdam nog de keuze hebben tussen

elektriciteit kunnen verbruiken. Ten tweede

over simpele apparatuur zoals lampen,

groene en grijze elektriciteit. Bij de tweede

bekijken we alternatieven: heeft het

koffiezetapparaten en printers. Inmiddels is

aanbesteding stond vooraf vast dat de

bijvoorbeeld zin om op de locatie van de

de EUR er al in geslaagd om het tij te keren

universiteit groen zou inkopen. Op de

klant een windmolen of zonnepanelen te

door medewerkers bewuster om te leren

schaal waarop de EUR elektriciteit verbruikt

plaatsen? Een derde mogelijkheid is het

gaan met hun energieverbruik. Ook loopt

zijn de kosten daarvan aanzienlijk hoger. Bij

leveren van groene elektriciteit en ten

er een campagne om de medewerkers

particuliere huishoudens lukt het ons de

slotte onderzoeken we of we de complete

blijvend te wijzen op de mogelijkheid zelf

prijs voor groene stroom gelijk te houden

CO2 -uitstoot kunnen compenseren met

een bijdrage te leveren aan verminderd

aan die voor reguliere stroom, maar bij een

certificaten (Garanties van Oorsprong,

energieverbruik. Die campagne ondersteunt

verbruik van honderd gigawattuur (GWh) is

red.).’

Electrabel Nederland van harte.’

dit niet vol te houden. De belangstelling

De EUR, dat met het Oogziekenhuis en het

voor groene elektriciteit is verminderd sinds

Havenziekenhuis een gezamenlijk contract

de overheid het gebruik van groene energie

heeft, verbruikt per jaar honderd

niet langer via een korting op de

gigawattuur. Hoewel veel bedrijven wellicht

energiebelasting compenseert. Vooral in de

blij zouden zijn met een klant die steeds

grootzakelijke markt zien we de vraag naar

meer afneemt, is Electrabel uit op klanten


12

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

3

ONDERZOEK: Dubbele impact

De EUR wil beter beleid ontwikkelen ter vergroting van de

ONDERZOEKSUBSIDIES

“dubbele” impact van het onderzoek: wereldwijd onder “peers”

De Vernieuwingsimpuls-scores zijn vergeleken met het vorig

(citaties in toonaangevende tijdschriften etc.) en maatschappelijk

verslagjaar lager. In 2009 heeft de EUR ten opzichte van 2008

(valorisatie). Uitgangspunt van het onderzoeksbeleid is dat beide

minder Veni-toekenningen gekregen (2008: twaalf en 2009:

verweven zijn: geen valorisatie zonder wetenschappelijke

negen). In 2009 zijn vijf Vidi-subsidies toegekend, alle voor

excellentie. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor de

FGG/Erasmus MC. Met deze score staat de Erasmus Universiteit in

samenhang tussen de researchmaster en het promotietraject.

vergelijking met de andere instellingen in de middenmoot. Vergeleken met vorig jaar betekende dit een Vidi-toekenning

K WA L I T E I T S Z O R G O N D E R Z O E K : Z E E R G O E D T O T E X C E L L E N T

minder. Met alleen een Vici-toekenning (FGG/Erasmus MC) scoort

Eind 2009 is het nieuwe Standard Evaluation Protocol (SEP 2009-

de EUR ook bij deze subsidie ten opzichte van vorig jaar (2008:

2015) uitgebracht als gezamenlijk initiatief van KNAW, NWO en

twee toekenningen) iets lager.

VSNU. In het kader van Kwaliteitszorg Onderzoek heeft de EUR

Een zeer goed resultaat is behaald in de Mozaïek-subsidieronde

een uitwerking vastgesteld van dit SEP naar de realiteit en praktijk

van NWO. Met vier toekenningen behoorde de Erasmus

van de EUR. Dit document dient als richtlijn voor de SEP-

Universiteit tot de drie best scorende universiteiten, naast de

onderzoeksbeoordelingen aan de EUR.

Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit. Binnen de Europese subsidies van het zevende kaderprogramma is door FGG/Erasmus

Voor de onderzoeksbeoordeling volgens het Standard Evaluation

MC een zeer prestigieus resultaat behaald met de toekenning van

Protocol (SEP) is in 2009 een aantal onderzoeksvisitaties

een ERC Advanced Grant aan prof.dr. Ab Osterhaus. In 2009 is aan

uitgevoerd en afgerond. ESE heeft in 2008 een onderzoeksvisitatie

vier onderzoekers een EUR-Fellowship toegekend. De KNAW heeft

door een Internationale Peer Review Committee laten uitvoeren

twee onderzoekers van de Erasmus Universiteit (prof.dr. Ingrid

voor al hun onderzoeksactiviteiten in het kader van de externe

Robeyns van FW en dr. Tamara van Gog van FSW) geselecteerd

onderzoeksbeoordeling volgens het SEP. De onderzoeksvisitatie

voor een lidmaatschap van De Jonge Akademie. Prof.dr. Johan

was een gezamenlijk traject met de universiteiten van Amsterdam,

Mackenbach (FGG/Erasmus MC) is gekozen tot nieuw lid van de

Rotterdam, Groningen, Maastricht en Tilburg.

KNAW.

In 2009 zijn de resultaten bekendgemaakt. De onderzoeks-

PROMOTIES

programma’s van ESE zijn zeer goed tot excellent beoordeeld. De

In 2009 is het aantal promoties opnieuw toegenomen. In totaal

evaluatiecommissie was zeer onder de indruk van de

ontvingen 293 promovendi hun bul. Een deel van de stijging is te

verdrievoudiging van de onderzoeksoutput per fte gedurende de

verklaren doordat het ISS vanaf juli deel is gaan uitmaken van de

beoordeelde periode. De definitieve versie van het rapport is in

EUR. FGG/Erasmus MC levert de grootste bijdrage aan de stijging.

november 2009 door QANU gepubliceerd.

Het was in 2008 goed voor 178 promoties en in 2009 zelfs voor 198 promoties. Bij FW zijn het afgelopen jaar maar liefst zes promoties afgerond. Net als in 2008 zijn er meer vrouwen dan mannen gepromoveerd: 150 bullen gingen naar vrouwen en 143 naar mannen.


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

Promoties

2005

2006

2007

2008

2009

ESE

24

22

25

26

16

van research internationaliseert. Het nieuwe beleid stimuleert de

RSM

13

16

17

27

25

netwerkbenadering. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor

FR

13

12

18

15

16

het College van Bestuur: het stimuleren van interdisciplinaire

FSW

11

14

13

8

11

samenwerking tussen de faculteiten en nieuwe buitenlandse

FHKW

1

5

1

3

4

instituten. De reis in oktober 2009 naar Beijing en Shanghai is hier

FW

4

5

2

2

6

een voorbeeld van. De delegatie, bestaande uit 26 onderzoekers

146

170

151

178

198

8

9

10

6

7

Uit het onderzoek van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies bleek dat ‘netwerken’ de EUR op het terrein

FGG/Erasmus MC iBMG ISS Totaal

10 220

253

237

265

293

afkomstig uit allerlei disciplines, heeft een basis gelegd voor wetenschappelijke uitwisseling. Voor het onderhouden van de contacten is Erasmus University Center in Beijing opgericht, met een lokale medewerker als intermediair. Als een belangrijk resultaat van het bezoek aan China geldt een memorandum of understanding (MOU) met de China Scholarship Council voor PhD-

K E N N I S VA L O R I S AT I E

beurzen. De vertegenwoordiger van de EUR in Beijing en de

Onder valorisatie verstaat de EUR onder meer het verwerven van

vertegenwoordiger van CHERC (China-Holland Education &

Europese (internationale) subsidies, zoals die van het EU-

Research Centre) aan de Erasmus Universiteit werken nauw samen

kaderprogramma 7 (KP7). Het openen van een werkplaats voor

om hier een succes van te maken.

onderzoekers in het gebouw van Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) in Brussel begin 2009 speelt hierbij een belangrijke rol. In het verslagjaar zijn drie ‘consultation meetings’ belegd. Dit heeft ertoe geleid dat nu ook andere fondsen dan KP7 kunnen worden aangesproken. I N T E R N AT I O N A L I S E R I N G

Het College van Bestuur heeft in 2009 het kaderstellend beleid voor de internationalisatie vastgesteld. Het kader is een strategie met als doel het aanboren van toegangen tot nieuwe bronnen van buitenlandse kennis. Dit uitgangspunt leidt tot het benoemen van research als primaire aanjager voor de internationalisatie. Door deze focus is kennisvalorisatie een integraal onderdeel van dit beleid geworden. Bovendien integreert het nieuwe beleid andere internationale activiteiten zoals onderwijs, werving van studenten en alumnibeleid. Het uitgangspunt is dat door massa te creëren de internationalisatie wordt versterkt. De EUR hanteert verticale integratie om efficiency te bereiken.

13


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

D r. H a r r y G e e r l i n g s U N I V E R S I TA I R H O O F D D O C E N T E U R , OVER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN DUURZAAMHEID

‘Het door de EUR uitgevoerde onderzoek Transumo A15 bewijst dat de Rotterdamse haven duurzaam kan groeien’

Voordat de overheid besloot tot de aanleg

en morgen. Daarin hebben wij als

naar samenwerking met andere partijen.

van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam, is

wetenschap een rol te spelen. Dat is in het

Dus in dit geval in een samenwerking tussen

er heel wat gediscussieerd over de effecten

algemeen trouwens het leuke van

de reder, de terminaloperator en de

die met de uitbreiding gepaard zouden

transportvraagstukken: je zit bovenop de

schipper.’

gaan. Blijft de regio leefbaar als de haven

praktijk, zeker in deze regio.’

niet 11 miljoen maar 33 miljoen containers

E R A S M U S S M A RT P O RT

per jaar gaat verwerken? Universitair

I N T E G R A A L T O TA A L B E E L D

Tijdens het onderzoek kwamen de EUR-

hoofddocent Milieukunde dr. Harry

‘In ons onderzoek hebben we in samen-

wetenschappers tot de conclusie dat ook de

Geerlings vond de discussies terecht, maar:

werking met ruim 250 partijen, variërend

kennisinfrastructuur in de Rotterdamse

‘Het is een complex vraagstuk, met een

van het Havenbedrijf Rotterdam, de

regio beter georganiseerd moest worden.

groot aantal betrokkenen, en daar kan dus

gemeente, de havengerelateerde bedrijven,

‘Mede door ons onderzoek is het plan

niet zomaar een eenvoudig antwoord op

de milieubeweging en anderen, een

kracht bijgezet om Erasmus Smart Port op

worden gegeven.’

integraal totaalbeeld ontwikkeld waarin de

te richten. Dit nieuwe initiatief is gericht op

‘Als kennisinstelling wil de EUR meer

weg, het spoor en de binnenvaart alle een

een integratie van het havengerelateerd

betekenen voor de samenleving en

rol spelen. Het is al eerder besloten dat op

onderwijs en onderzoek in een

Rotterdam in het bijzonder. Daarom zijn we

de Tweede Maasvlakte 45% van de te

samenwerking tussen vier faculteiten.

drie jaar geleden gestart met een

verwachten containerstroom via de

Hiermee zal het multidisciplinaire

onderzoek over de vraag welke opties er

binnenvaart, 20% via het spoor en de rest

onderzoek worden uitgebreid. Dit is

zijn voor een verantwoorde uitbreiding van

via de weg zal worden afgehandeld, maar

noodzakelijk voor het aanpakken van de

de Rotterdamse haven die niet alleen

kan dat wel? Dat kan alleen als barrières

actuele en toekomstige urgenties en

economische groei bevordert, maar ook

worden geslecht, variërend van technische

uitdagingen in de haven, de relatie van de

bijdraagt aan een verbetering van de

en organisatorische vraagstukken tot aan

haven met de stad en de relatie met het

milieukwaliteit. Die vraag is heel relevant

nieuwe bestuurlijke configuraties en

achterland. Wij willen hiermee onze

als je ziet dat bijvoorbeeld de huidige

samenwerkingsvormen’, zo typeert

bijdrage leveren aan maatschappelijk

bereikbaarheid, vooral via de A15,

Geerlings de oplossing. ‘Het betekent

verantwoorde oplossingen voor complexe

regelmatig tot ernstige congestie op het

bijvoorbeeld dat de binnenvaart op haar

problemen’, aldus Geerlings.

wegennet leidt’, zegt Geerlings. ‘In het

beurt innovatie en standaardisatie zal

onderzoek Transumo A15 hebben we

moeten toepassen als het gaat om de

duidelijk gemerkt dat het voor veel

techniek. En aan hogere betrouwbaarheid

bedrijven moeilijk is om een langetermijn-

als het gaat om de organisatie. Een

visie over de bereikbaarheid te

belangrijke les is dat een sector dit niet in

ontwikkelen; zij kijken vooral naar vandaag

zijn eentje kan oplossen maar moet zoeken

15


16

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

Een greep uit 2009 JANUARI

FEBRUARI

Tijdens de landelijke Gedichtendag op

De wetenschapsvoorlichters van Erasmus

MAART Bij zijn afstuderen in de Bedrijfskunde

de laatste donderdag van januari staat de

MC organiseren in het kader van het

ontvangt Jason Li de studentenonderschei-

universiteit de gehele dag in het teken van

Darwin-jaar samen met het Natuurhistorisch

ding De Civilitate. Collegelid Kees van

de poëzie. Op onverwachte plaatsten wor-

Museum Rotterdam een manifestatie over

Rooijen reikt Li het plastiek uit vanwege zijn

den de aanwezigen verrast met gedichten.

wetenschappelijk onderzoek naar griepvirus-

verdienste voor de universiteit. Naast zijn

Erasmus Cultuur en Studium Generale orga-

sen. Naast de tentoonstelling H5N1 is een

studie heeft hij zich ingezet voor Kaseur, het

niseren in campuscafé De Smitse een dich-

online game en een luister-cd ontwikkeld.

samenwerkingsverband van multiculturele

terscafé waar studenten en medewerkers de

Rector magnificus prof.dr. Steven Lamberts

studentenverenigingen, en voor de Chinese

gelegenheid krijgen een favoriet gedicht

opent de tentoonstelling, die later in het

studentenvereniging CSA-EUR.

voor te dragen.

jaar bijzonder actueel blijkt te zijn door de

lingen van de Nieuwe Park Rozenburgschool

Veeke (FW) heeft voor zijn scriptie Heimwee

mondiale uitbraak van het H1N1-virus, aan-

krijgen als eerste het stripboek Erasmus in

van de filosofie: een analyse en evaluatie

geduid als de Mexicaanse griep.

Europa. Het stripverhaal over het leven van

Christian van der

van de wijsgerige toepassing van vervreem-

Het College van Bestuur opent in Brussel

De leer-

Desiderius Erasmus is ontwikkeld met mede-

ding de Leo Polakscriptieprijs in ontvangst

een kantoor voor onderzoekers van de

werking van het Erasmus Centre for Early

mogen nemen. Van der Veeke is als promo-

Erasmus Universiteit die actief de Europese

Modern Studies. In het kader van Rotterdam

vendus betrokken bij het NWO-project

dimensie in hun onderzoeksprogramma’s

European Youth Capital 2009 verspreidt de

‘Omstreden democratie’.

willen versterken. De werkruimte is in het

gemeente het stripverhaal onder de Rotter-

van prof.dr. Maarten Kroeze tot de nieuwe

gebouw van Neth-ER (Netherlands house for

damse basisschoolleerlingen van groep 7.

decaan van de Faculteit der

Education and Research), dichtbij het com-

De opbrengst van het boek in de losse ver-

Rechtsgeleerdheid wordt bekendgemaakt.

plex van het Europese Parlement. Met dit

koop, via EUR Alumnizaken, komt ten

Hij neemt de plaats in van prof.mr. Marc

kantoor kunnen de EUR-onderzoekers hun

goede aan het Erasmus Scholarship Fund.

Loth die de EUR heeft verruild voor de Hoge

contacten met de scientific officers van de

Raad. Als onderzoeksdecaan wordt Kroeze

Europese Commissie onderhouden, waar-

per 1 februari opgevolgd door prof.dr.

door de universiteit beter inspeelt op de

Fabian Amtenbrink.

beleidsvoorbereidingen van EU-ambtenaren.

De benoeming

Decaan prof.mr. Maarten Kroeze en zijn voorganger prof.mr. Marc Loth (links)

Secretaris van het College van Bestuur drs. Ton van der Pijl verricht de opening van het EUR-kantoor in Brussel

Omslag stripboek


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

APRIL

MEI

Het grasveld voor de Aula op

Voor de masterclass Kredietcrisis zijn

JUNI Aan de vooravond van de verkiezingen

Woudestein verandert op een van de avon-

vwo-5 leerlingen uit de regio Rotterdam met

voor het Europese Parlement is de Belgische

den van het Studenten Filmfestival in een

belangstelling voor een studie Economie of

politicus Guy Verhofstadt te gast bij de

openluchtbioscoop. Op klapstoel, picknick-

Bedrijfskunde uitgenodigd op campus

Erasmus Universiteit. In zijn rede ‘De

kleed of simpel op een plastic vuilniszak kij-

Woudestein. Prof.dr. Peter Kavelaars, Fiscale

Verenigde Staten van Europa’ in het kader

ken tientallen studenten naar de filmsterren

economie, en dr. Mathijs van Dijk, gespecia-

van de Mandeville-lezing 2009 gaat hij in op

Brad Pitt en George Clooney op het ‘witte

liseerd op het terrein van financiën, verzor-

de schuivende machtsverhoudingen in de

doek’. Voorgaand aan de hoofdfilm is de

gen de colleges. De scholieren gaan daarna

wereld. Voor de Mandeville-lezing wordt in

winnende studentenfilm vertoond van

in kleine groepen dieper op het onderwerp

samenspraak met de Club Rotterdam tradi-

Stefan Rox. De bezoekers van het door

in. Promovendi en masterstudenten zorgen

tiegetrouw een persoon met grote maat-

Studium Generale georganiseerde festival

voor de begeleiding bij deze workshops.

schappelijke verdiensten uitgenodigd.

hadden uit de zelfgemaakte filmpjes zijn film tot de beste uitgeroepen.

Met het

Het Rotterdamsch Leeskabinet, gelieerd

Na een grootschalige renovatie is het

aan de universiteit, viert zowel het 150-jarig

A-gebouw officieel weer in gebruik geno-

zeilschip ‘Hendrika Bartelds’ hebben de 34

bestaan als de veertigjarige samenwerking

men. Dit deel van het universiteitscomplex

studenten van Team Erasmus University de

met de EUR. Tijdens de jubileumbijeenkomst

omvat o.m. de aula, de senaatszaal,

eerste prijs behaald in de 21e editie van de

spreekt de Iraanse auteur Kader Abdolah de

examen-kamers, de bestuursvleugel en kan-

Race of the Classics. Na vertrek uit

feestrede uit. Het College van Bestuur

toorruimten voor stafmedewerkers. Sinds

Rotterdam gaat het er om zo snel als moge-

schenkt de zeer zeldzame dichtbundels van

2006 heeft het gebouw de status van

lijk naar Oostende te varen, vandaar over te

het achttiende-eeuwse Rotterdamse dicht-

gemeentelijke monument. Onderdeel van de

steken naar Engeland en dan weer terug

genootschap Studium Scientiarum Genitrix.

feestelijkheden rond de ingebruikneming is

richting de finish in IJmuiden. De studenten

Het Leeskabinet bezit nu als enige

de opening van de nieuw tentoonstellings-

van STAR, de studievereniging van

Nederlandse bibliotheek een volledige set

ruimte. In deze Erasmus Galerij wordt de

Rotterdams School of Management,

van deze bijzondere werken.

kunstcollectie van de Erasmus Universiteit

Erasmus University, weten de eindstreep het

Rotterdam, opgebouwd vanaf 1963, geëx-

snelst te bereiken.

poseerd. En er is plaatst ingeruimd voor de penningvitrines van het Nederlands Economisch PenningKabinet.

Team Erasmus University, winnaar Race of the Classics 2009

Mr. Ancora Dupain, voorzitter Leeskabinet, toont het geschenk van het College van Bestuur. Rechts rector magnificus prof.dr. Steven Lamberts

Erasmus Galerij

17


18

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

JULI Met het college Kinderen van onze tijd

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Samen met de Nederlandse stichting

Rond de Iraanse gasthoogleraar Tariq

neemt prof.dr. Koos de Valk afscheid van de

Press Now biedt de Postacademische

Ramadan ontstaat zoveel beroering dat

cursisten HOVO Rotterdam. Hij is in 1988

Dagblad Opleiding Journalistiek (PDOJ) in

zowel de gemeente Rotterdam als de

nauw betrokken geweest bij de totstandko-

Irak hulp bij het opleiden van journalisten.

Erasmus Universiteit de samenwerking met

ming van het Hoger Onderwijs voor

Dertig afgestudeerde Irakezen worden in

hem beëindigt. Het vertrek van Ramadan

Ouderen aan de Erasmus Universiteit.

acht maanden naar model van de PDOJ-

leidt tot veel reacties in de pers en binnen

Sindsdien heeft hij - ook na zijn emeritaat in

opleiding van de EUR klaargestoomd voor

de universitaire gemeenschap. In een speci-

1992 – talrijke colleges gegeven voor de

de journalistiek. Hans Maas, hoofddocent

aal debat op Woudestein voor studenten en

50plus-cursisten. Als dank voor zijn inzet

en coördinator van de PJOD, ondersteunt

medewerkers discussiëren voor- en tegen-

voor HOVO krijgt socioloog De Valk na

het Irakese kader.

standers over het standpunt van het

afloop van zijn laatste college in de Aula de

een wooncomplex bij gekregen. In het voor-

College van Bestuur inzake het vertrek van

onderscheiding ‘Erasmus met de reispet’.

malige faculteitsgebouw van Bedrijfskunde

Ramadan.

zijn voor de buitenlandse studenten 109

Academisch Jaar draagt prof.dr. Steven

Studies (ISS) maakt als universitair instituut

kamers gerealiseerd. Woningcorporatie

Lamberts het rectoraat over aan prof.dr.

deel uit van de Erasmus Universiteit. De

Stadswonen, gespecialiseerd in huisvesting

Henk Schmidt, decaan van de Faculteit der

samenwerking biedt op strategisch en aca-

voor jongeren, voert het beheer over de

Sociale Wetenschappen. Lamberts blijft als

demisch niveau voor beide partijen veel per-

kamers. In het kader van het Masterplan

voorzitter ad interim nog enige maanden

spectieven. ISS blijft gevestigd in Den Haag

komen in de toekomst op Woudestein meer

deeluitmaken van het College van Bestuur.

en zet onder eigen naam de onderwijs- en

wooneenheden voor studenten tot stand.

Voorafgaande aan de overdracht van het

Het International Institute of Social

De campus heeft er

Bij de opening van het

onderzoeksactiviteiten op het terrein van

rectoraat is de uitreiking van de Onderwijs-

ontwikkelingskwesties voort. Op de integra-

en Onderzoekprijs aan prof. Jacques Vromen

tiebijeenkomst op Woudestein hebben de

(FW) en dr. Meike Vernooij (FGG/Erasmus

Haagse en Rotterdamse collega’s met elkaar

MC), de prof. G.W.J. Bruinsprijs voor de

kennisgemaakt. ISS biedt een bijzonder

beste researchmasterstudent (Roel Klein

geschenk aan: een speciaal voor het carillon

Wolterink - FGG/Erasmus MC) en de prof.

van de Erasmus Universiteit door EUR-bei-

H.W. Lambersprijs voor de beste student

aardier Mathieu Polak gecomponeerd

met dubbele masters (Niels Karsten –

muziekstuk ‘Bells Change the World’.

FW/FSW).

Prof.dr. Louk de la Rive Box (ISS, links) en drs. Kees van Rooijen (EUR, rechts) tekenen de samenwerkingsovereenkomst

Studentenhuisvesting in het F-gebouw

Prof. H.W. Lambersprijs voor Niels Karsten


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

OKTOBER

NOVEMBER

Tijdens het werkbezoek van een weten-

DECEMBER

Voor haar proefschrift Creole Jews.

Een fors aantal internationale studenten

schappelijke delegatie van de EUR en

Negotiating Community in Colonial Surinam

van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft

Erasmus MC aan China is het Erasmus

heeft Wieke Vink (FHKW) de Studieprijs

samen met leerlingen van het Grafisch

University Center in Beijing op feestelijke

Praemium Erasmia-num gekregen. Zij is voor

Lyceum deelgenomen aan de videocompeti-

wijze geopend. De EUR wil zo de banden

deze prijs voorgedragen door haar faculteit

tie Tube Your World. Zij tonen in filmpjes

met vooraanstaande academische centra in

waar zij in 2008 promoveerde.

hun beleving van de stad Rotterdam. Tijdens

Shanghai en Beijing versterken. Naast

Erasmus Universiteit laat de tafels dekken

het ‘Oscar-event’ in het Hiltonhotel zijn de

ondersteuning bij samenwerking voor

voor het Rotterdamse ondernemersontbijt.

prijswinnaars bekend gemaakt en gehul-

onderzoek biedt het EUR-kantoor hulp bij

Ruim 250 ondernemers, 100 EUR-studenten

digd. Tube Your World is georganiseerd in

uitwisseling van studenten en bij plaatsing

en -medewerkers en burgemeester

het kader van het Rotterdam European

van Nederlandse stagiaires bij Chinese

Aboutaleb schuiven aan in De Etude. Onder

Youth Capital 2009.

bedrijven. Om in contact te blijven met de

de studenten zijn deelnemers aan het

keer is de bul uitgereikt bij ISS, tevens de

EUR-alumni in China zijn in Shanghai en

Holland Program on Entrepeneurship

laatste volgens het ISS-reglement. De pro-

Beijing bijeenkomsten georganiseerd. Prof.

(Hope). Het ondernemersontbijt is een invul-

movenda is de uit India afkomstige Sailaja

George Yip, decaan RSM, heeft voor hen

ling van de strategische ambitie om de ban-

Nandigama. Haar dissertatie gaat over het

een lezing gegeven over de Chinese onder-

den met het bedrijfsleven en gemeentelijke

beheer van natuurlijke hulpbronnen door

nemingen en de relatie met Europa.

diensten te versterken.

lokale gemeenschappen. Alle toekomstige

De

De

Het eredoctoraat

Voor de honderdste

Raad van Toezicht heeft twee leden

bij de jaarlijkse viering van de Dies Natalis

promoties bij het ISS zullen plaatsvinden

benoemd voor het College van Bestuur.

gaat op voordracht van de Erasmus School

onder auspiciën van de EUR.

Mr. Pauline van der Meer Mohr wordt per

of Economics naar de Israëlische prof.

handeling voor zijn afscheid als voorzitter

1 januari 2010 voorzitter. Zij volgt drs. Jan

Daniel Kahneman, in 2002

van het College van Bestuur a.i. heeft

Willem Oosterwijk op. Wegens ziekte heeft

Nobelprijswinnaar voor de Economie.

prof.dr. Steven Lamberts bij de examenzalen

hij zijn functie moeten neerleggen. Drs. Bart

Erepromotor tijdens de ceremonie op de

in het A-gebouw het nieuwe, bronzen beeld

Straatman treedt een maand later toe tot

96ste Dies Natalis is prof.dr. Peter Wakker,

van Desiderius Erasmus onthuld. De sculp-

het College. Hij komt in de plaats van drs.

hoogleraar Econometrie van de Erasmus

tuur met de naam Desiderius Multiplex,

Kees van Rooijen die na twee termijnen van

School of Economics.

opgebouwd uit vijf bronslegeringen, is een

vier jaar het College van Bestuur verlaat.

Voorzitter Raad van Toezicht drs. Anton van Rossum stelt het nieuwe College van Bestuur voor

Als laatste

creatie van Gerard Frishert van atelier GéèF.

Eredoctor prof. Daniel Kahneman met de hoogleraren van de ESE

Desiderius Multiplex

19


20

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

4

STUDENTEN: In de lift

De universiteit wil groeien naar 28.500 studenten in

zijn afgerond. De EUR wil met het bindend studieadvies de

geaccrediteerde opleidingen in 2013. Een groot deel van hen zal

gemiddelde studieduur verkorten, de selectieve functie van het

ook van internationale herkomst moeten zijn: zo versterkt de EUR

eerste studiejaar versterken en het moment waarop

haar profiel als diverse, internationale en multiculturele hoger

selectiebeslissingen tot stand komen vervroegen. Alle studenten

onderwijsinstelling. Door het portfolio te verbreden met nieuwe

hebben zowel vooraf als aan het begin van hun opleiding

opleidingen kan de Erasmus Universiteit nieuwe doelgroepen

informatie gekregen over het BSA. Een kwart van de studenten

aantrekken.

heeft in 2009 de ondergrens van 40 ECTS niet weten te behalen en heeft de opleiding moeten verlaten met een negatief bindend

Op de EUR is spanning tussen kwaliteit, kwantiteit en studiesucces

studieadvies. Van de studenten uit de lichting 2007-2008 heeft

een van de centrale strategische dilemma’s. Het bieden van meer

82% na twee jaar alsnog het eerste bachelorjaar weten af te

maatwerk aan studenten biedt een uitweg uit dit dilemma. Met

ronden en heeft 11% alsnog een negatief bindend studieadvies

het oog op een ‘leven lang leren’ is het uitgroeien tot marktleider

gekregen.

in het aanbod van postinitiële opleidingen een belangrijk strategisch doel.

I N T E R N AT I O N A L I S E R I N G

De Erasmus Universiteit wil het aantal internationale studenten STUDENTEN IN CIJFERS

dat een volledige opleiding volgt, sterk laten stijgen. Een van de

Op 1 oktober 2009 studeren 20.402 personen1 (10.811 mannen en

randvoorwaarden is dat de voorzieningen voor deze groep

9.591 vrouwen) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 2,2%

kwalitatief goed zijn en positief worden beoordeeld. Het oordeel

meer dan op dezelfde datum in 2008 (19.473 personen). Na een

van de internationale studenten over de huidige voorzieningen is

lichte daling van 1,7% in 2008 zitten de studentenaantallen weer

echter matig tot slecht. Daarom is het project ‘Optimaliseren van

in de lift. Omdat er studenten zijn die zich aanmelden voor

de ondersteuning en facilitering van buitenlandse studenten’

meerdere opleidingen ligt het aantal inschrijvingen voor de

gestart. De Commissie Internationale Studenten treedt op als

bachelor- en masteropleidingen hoger. Op 1 oktober staan 14.487

projectgroep.

studenten ingeschreven voor een bacheloropleiding en 7.497 studenten voor een masteropleiding. Al met al telt de EUR ruim

DIVERSITEIT

900 studenten meer dan in 2008.

Een op de vijf studenten bij de Erasmus Universiteit is van allochtone origine: Turks, Marokkaans, Surinaams,

BINDEND STUDIEADVIES

Antilliaanse/Arubaans en overig niet-westers. In 2009 is de

In het collegejaar 2008-2009 is voor alle bacheloropleidingen

werkgroep Diversiteit Studenten ingesteld, met als doel het

opnieuw het bindend studieadvies (BSA) gehanteerd. Dit houdt in

vergroten van de deelname van studenten van niet-westers

dat de bachelorstudenten in het eerste studiejaar minimaal 40

allochtone afkomst aan het wetenschappelijk onderwijs en het

ECTS behoren te halen. Ook moet de propedeusefase in twee jaar

bevorderen van hun studiesucces. Er zijn initiatieven op het terrein

1 Cijfers gebaseerd op tellingen uit het inschrijfsysteem van de EUR per 1 oktober 2009 en niet gecorrigeerd voor bekostigingsfactoren;

na-inschrijvingen van het vorig jaar zijn niet in de telling meegenomen.


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

van instroom, doorstroom en uitstroom van deze studenten, zoals

D E E U R N E E M T H A RT E L I J K E R A F S C H E I D VA N A L U M N I

begeleiding bij de instroom, stimulering van de doorstroom en

Na het afstuderen verwatert het contact met de alma mater. Vele

aanbieding van een loopbaancoachingstraject voor pas

oud-EUR-studenten zijn in de loop der jaren dan ook helaas uit

afgestudeerden. Er zijn bovendien initiatieven om een

beeld verdwenen. Het substantieel verhogen van het aantal

aantrekkelijk studieklimaat voor multiculturele studenten op de

alumni waarmee de EUR contact onderhoudt, behoort tot de

EUR te bevorderen, onder meer door het versterken van de

ambities die staan in het strategiedocument Erasmus 2013. Om de

multiculturele studentenverenigingen (KASEUR, de

betrokkenheid van afgestudeerden bij de EUR te vergroten heeft

koepelorganisatie van multiculturele studentenverenigingen op

het Alumni Office in 2009 nieuwe initiatieven ontplooid. Zo is de

de EUR) en het versterken van samenwerking tussen de

Alumni Adviesraad geïnstalleerd. Deze raad, bestaande uit alumni

verschillende verenigingen in gezamenlijke projecten (de

van alle faculteiten waarbij ook anderszins naar diversiteit is

zogenoemde community service-activiteiten).

gezocht, adviseert het College van Bestuur over universitair alumnibeleid.

T O P S P O RT S T U D E N T E N

Op het alumniweb is in 2009 een ‘felicitatie banner’ geplaatst:

Diverse initiatieven verbeteren het topsportklimaat in Nederland.

elke week komen de namen van alle in de voorafgaande week

Aan de Erasmus Universiteit deelt het Erasmus Topsport Bureau

afgestudeerden in beeld onder de titel “De EUR feliciteert”.

(ETB) de studenten in categorieën in zoals door het Olympisch

Hiermee wordt behalve een hartelijker afscheid, ook beoogd dat

Netwerk is voorgeschreven. In totaal heeft het ETB vijftien

de kersverse alumnus in de toekomst de weg naar de

studenten in het hoofdbestand zitten en dertig in het

alumniwebsite - en de alma mater - gemakkelijker kan vinden.

volgbestand. Ook voorziet het ETB in kleine subsidies. STUDEREN ZONDER DREMPELS

De EUR heeft met het project Studeren Zonder Drempels (SZD)

Totaal aantal afgestudeerden

ook dit jaar gestalte gegeven aan het door OCW gesubsidieerde

studiejaar

studiejaar

studiejaar

’06–‘07

’07–‘08

’08-‘09

‘Plan van Aanpak Terugdringing belemmeringen studeren met een functiebeperking’. De Puntenkaart, voorheen Tienpuntenkaart, geeft zicht op de aantallen studenten met een functiebeperking.

Bachelor

1797

2007

1940

Deze groep groeide in 2009 naar 450 studenten. SZD heeft dit

Master

2394

2665

3016

project (na tweeënhalf jaar) in december afgerond met een

Artsexamen

282

238

280

eindverslag en beleidsstuk. SZD zal op structurele basis doorgaan

Doctoraal oude stijl*

533

475

319

met het terugdringen van belemmeringen. De knelpunten-

* exclusief doctoraal geneeskunde

registratie, informatievoorziening, dyslexie, digitale hulpmiddelen, deskundigheidsbevordering en arbeidsmarkt verdienen blijvende zorg. Ook dat is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

21


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

I re n e K r i e l e n D I R E C T E U R W O R K M AT E

‘De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat praktisch aan de slag voor het goede doel’

‘Vaak in het kader van maatschappelijk

die achter de schermen meehelpen. Zo doet

maatschappelijke inzet vormt en

verantwoord en betrokken ondernemer-

KPMG onze boekhouding, helpt 2organize

ontwikkelt. Je wordt er een completer

schap, maar vooral omdat je praktisch aan

met de site, maakt Holland Casino posters

mens van.’

de slag kunt en iets voor je stad kunt doen.

en andere promotiemiddelen en heeft de

‘De EUR bevindt zich in goed gezelschap.

Toch wel Rotterdams, geen woorden maar

EUR een radiospot gemaakt die op een

Onder andere Rabobank, Shell, Smit

daden!’ Zo omschrijft Irene Krielen de

Rotterdamse zender bedrijven en

Internationale, KPMG, ADP Nederland,

motivatie van bedrijven en organisaties om

medewerkers oproept om aan te sluiten.’

Fortis, de gemeente Rotterdam, en kleinere

met hun medewerkers via WorkMate aan

werkgevers als advocatenkantoor Houthoff

de slag te gaan voor het goede doel. Sinds

‘HET GEEFT ENERGIE’

Buruma en Kooijman Lambert Notarissen

een jaar werkt de EUR samen met

‘Bij de EUR gingen eerst medewerkers aan

doen ook mee.’

WorkMate.

de slag in tal van activiteiten. Een middag

‘Het contact met de EUR is ontstaan, omdat

helpen bij de tennisles van kinderen van de

‘ H E T L A AT Z I E N U I T W E L K H O U T J E

de universiteit zocht naar een praktische

mytylschool, een ochtend zeilen met

GESNEDEN BENT’

vorm om zich te verbinden met de stad,

jongeren met een verstandelijke beperking,

‘Ik ben eerlijk gezegd hartstikke trots op de

haar maatschappelijke betrokkenheid wilde

wandelen en inkopen doen op de markt

samenwerking met de universiteit. Elke

tonen en dit graag in daden wilde

met ouderen uit het verzorgingshuis, een

maand organiseert een faculteit of

omzetten. Zo is het balletje gaan rollen’,

creatieve middag in de psychiatrie of een

stafafdeling zijn WorkMate Maand en

vertelt Irene, die oorspronkelijk in de sales

avond koken voor buurtbewoners in een

hoewel we pas een ruim jaar bezig zijn, zijn

werkte bij onder meer KPN en Getronics.

buurthuis. Voor de vrijwilligers levert het

er al honderden medewerkers als workmate

‘WorkMate is een Rotterdams initiatief om

altijd verrassende ontmoetingen met

actief. Dat aantal zal de komende jaren

drukbezette medewerkers (en studenten!),

bijzondere Rotterdammers op, het maakt je

alleen maar groeien. Voor de studenten is

via de site www.workmate.nu, uit te

eigen wereld een stukje groter en je leert

het certificaat een unieke gelegenheid om

nodigen af en toe iets voor het goede doel

van de mensen en de ervaringen die je

het bedrijfsleven te laten zien uit welk hout

te doen. Toen ik merkte dat werkgevers

opdoet. En niet onbelangrijk, het geeft

ze gesneden zijn. De EUR is een van de

zochten naar praktische mogelijkheden om

energie, plezier en een goed gevoel.

eerste universiteiten die de waardering van

hun medewerkers in staat te stellen zich in

Daarom hebben we de studenten erbij

maatschappelijke inzet formeel aanpakt en

te zetten voor het goede doel, was het idee

betrokken. Zij zijn immers de medewerkers

werk maakt van communityservice. Ik heb

voor WorkMate geboren. De stichting

van morgen. Studenten kunnen binnenkort

de overtuiging, dat andere universiteiten in

bestaat volgend jaar vijf jaar en heeft twee

een officieel certificaat verdienen door in

ons land hun stap gaan volgen.’

mensen in dienst. EUR-alumnus Frans

hun studietijd eens per semester als

Weisglas is voorzitter van de Raad van

workmate aan de slag te gaan. Bedrijven

Toezicht. We hebben heel veel vrienden,

geven aan dat je jezelf ook door

23


24

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

5

MEDEWERKERS: Een relatief jong team

Op de laatste dag van 2009 telt de EUR 2.436 werknemers. De

vrouwelijke geslacht, een toename van drie in vergelijking met

toename van 300 personeelsleden ten opzichte van 2008 komt

2008. Het percentage vrouwelijke bijzonder hoogleraren is

grotendeels voor rekening van het ISS, iBMG, ESE en FSW. Het

gedaald van 17,6 in 2008 naar 15,4 in 2009. Voor alle hoogleraren

volledige aantal arbeidsplaatsen uitgedrukt in fulltime eenheden

samen in ogenschouw geldt een toename van 54 hoogleraren: 45

(fte) bedraagt 1.836,36.

mannen en negen vrouwen. Het totale percentage vrouwelijke hoogleraren is minimaal gestegen met 0,8 naar een totaal van

VERHOUDING MAN-VROUW

11,8 op 31 december 2009.

De man-vrouwverdeling is in 2009 nagenoeg gelijk gebleven: 53% van het personeelsbestand bestaat uit mannen, 47% uit vrouwen.

LEEFTIJD

In de man-vrouwverhouding binnen de diverse personeels-

Het personeelsbestand van de EUR kent een groot aantal

categorieën ontstaat een ander beeld. Van de promovendi is

personeelsleden (597 werknemers) in de leeftijdscategorieën 25-29

37,7% vrouw en 62,3% man. Bij de universitair hoofddocenten is

en 30-34 jaar. Deze 597 werknemers beslaan ruim een kwart van

het percentage vrouwen gedaald naar 22,1% en het percentage

het totale personeelsbestand (exclusief studentassistenten). Per

mannen gestegen naar 77,9%. Het grootste verschil in de man-

saldo beschikt de Erasmus Universiteit over een relatief jong team.

vrouwverhouding is te zien bij de gewoon hoogleraren. In deze hoogste wetenschappelijke categorie is 9,3% vrouw. In

INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES (ISS)

tegenstelling tot het wetenschappelijk personeel, is het aantal

De EUR kent per 1 juli 2009 een nieuw organisatieonderdeel, het

vrouwen bij het ondersteunende personeel (OBP) met 61,7% in de

internationale Institute of Social Studies. Op verzoek van het

meerderheid.

College van Bestuur is een nieuwe visuele identiteit bepaald die past in het merkenmodel van de Erasmus Universiteit. Het ISS

GEWOON HOOGLERAREN: HEEL VEEL MANNEN

verzorgt onderwijs en onderzoek over ontwikkelingsvraagstukken

Op 31 december 2009 zijn vijftien van de 162 gewoon hoogleraren

en internationale samenwerking. De EUR beschouwt de

vrouw. Een absolute toename van zes vrouwen vergeleken met

samenwerking met het ISS als een belangrijke stap in het proces

2008. Het aantal mannelijke gewoon hoogleraren is toegenomen

van verdere internationalisering en een waardevolle aanvulling op

met zestien tot 147. In procenten is het aandeel vrouwelijke

het werkterrein van het Institute of Housing and Urban

gewoon hoogleraren met 2,9% gestegen naar 9,3%. De stijging

Development Studies (IHS).

van zes vrouwelijke gewoon hoogleraren is grotendeels toe te schrijven aan FSW, waar in 2009 er drie als gewoon hoogleraar een

C H A RT E R ‘ TA L E N T N A A R D E T O P ’

aanstelling kregen.

Het College van Bestuur heeft in juli 2009 het Charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend.

BIJZONDER HOOGLERAREN

Het Charter beoogt een hogere toestroom, doorstroom en behoud

Het aantal bijzonder hoogleraren is vergeleken met 2008 met 39

van vrouwen in topfuncties. In het Charter verplicht de universiteit

personen gestegen naar 175 in 2009. De stijging is in gelijke mate

zich tot het ontwikkelen of continueren van een heldere strategie

bij zowel het FGG/Erasmus MC + iBMG als bij de Woudestein-

voor de toename van vrouwen in topfuncties. Ook initieert zij

faculteiten.

instrumenten gericht op carrièrebegeleiding. Onderdeel van het

Van deze 175 bijzonder hoogleraren behoren er 27 tot het

Charter is de nulmeting gebaseerd op kwantitatieve en


26

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

Robert Rozenberg ARTS SPORTMEDISCH CENTRUM ROTTERDAM

‘Eramus Vitaal is een uitstekend initiatief. Meer bewegen leidt tot hogere kwaliteit van leven’

Niet veel bedrijven stimuleren hun

uitleven op fitnessapparaten en deelnemen

voor de vrijblijvendheid pleit, is dat je als

werknemers actief om aan hun gezondheid

aan sportprogramma’s. Zij doen dit niet bij

werkgever mensen niet kunt dwingen

te werken. Robert Rozenberg, sportarts bij

ons, maar moeten het zelf doen. Helaas

sportief te worden. Als het niet de eigen

het Sportmedisch Centrum Nieuw

blijkt volhouden voor een vrij grote groep

keuze van mensen is om iets aan sport te

Rotterdams Peil, was dan ook aangenaam

moeilijk. Na een half jaar komen de

doen, dan wordt het niets. Dat heb je te

verrast toen de Erasmus Universiteit

volhouders bij ons terug om zich opnieuw

accepteren.’

Rotterdam ruim twee jaar geleden bij hem

te laten testen. De vrijblijvendheid heeft

aanklopte met de vraag hoe zij haar

zijn voors en tegens.’

medewerkers kon stimuleren gezonder te

GEZONDE GEEST…

Na een pilot bleek het resultaat van

gaan leven.

TIEN PROCENT VERHOOGD RISICO

Erasmus Vitaal van dien aard dat de

‘Met de universiteit hebben we Erasmus

Van circa 150 belangstellenden kreeg 10%

Erasmus Universiteit het aanbod als vast

Vitaal ontwikkeld. Medewerkers kunnen

het advies hun conditie te verbeteren

onderdeel in het arbeidsvoorwaarden-

sinds twee jaar bij ons een health check

vanwege een verhoogd gezondheidsrisico.

pakket heeft opgenomen. Rozenberg juicht

krijgen’, vertelt Rozenberg, die behalve

Slechts de helft van de programmavolgers

het beleid van de universiteit toe. ‘Wij

sportarts bij Feyenoord en Sparta ook

hield dit vol. ‘Van de afvallers weten we

voeren soortgelijk beleid ook uit voor

promovendus aan de Erasmus Universiteit is.

weinig, want die spreken we niet meer. Dat

bijvoorbeeld de Sociale Dienst in

‘Op basis van deze check krijgen zij een

is op zich jammer. Overigens veroordeel ik

Rotterdam. Ook mensen die aan hun re-

advies. Zijn ze prima bezig, dan moeten zij

dat niet per se. Voor mijn promotie-

integratie werken, bieden wij adviezen aan

dat vooral blijven doen. Als wij echter

onderzoek werk ik met programma’s voor

om meer te bewegen. Maar het is zeker

concluderen dat hun gezondheidstoestand

diabetespatiënten. Voor hen is beweging

geen gemeengoed in Nederland. Een

niet goed is, dan krijgt de betrokken

aantoonbaar zeer belangrijk om de ziekte

gezonde geest in een gezond lichaam is

medewerker een trainingsadvies. Bij een

beter onder controle te krijgen. Maar ook in

volgens hem wel degelijk juiste stelling.

verhoogd risico, bijvoorbeeld door

deze groep zien we veel afvallers.

Rozenberg: ‘Onderzoek onder

overgewicht of suikerziekte, bieden we een

Van de volhouders uit het programma

diabetespatiënten wijst uit dat hun

trainingsprogramma aan. Overigens blijven

Erasmus Vitaal kunnen we stellen dat zij

kwaliteit van leven wel degelijk verbetert

adviezen met het oog op de privacy bij ons.

heel behoorlijk met hun conditie bezig zijn.

door meer te bewegen. Er is dus alles voor

De werkgever krijgt geen inzage in de

In grote lijnen zijn de adviezen niet eens zo

te zeggen om te blijven proberen mensen

resultaten van de tests. Het door ons

revolutionair. Het gaat er vooral om dat

te stimuleren te sporten.’

aangeraden programma kan de

mensen buiten hun normale bewegings-

medewerker zelf volgen. Op de universiteit

patroon dagelijks een half uur extra

zijn heel veel mogelijkheden. Mensen

beweging hebben en twee keer per week

kunnen meedoen aan spinning, zich

twintig minuten intensief bewegen. Wat


28

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

6

UNIVERSITAIRE VOORZIENINGEN: Verandering troef

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

C U LT U U R & W E T E N S C H A P

In 2009 heeft de Universiteitsbibliotheek (UB) de toegang tot haar

Studium Generale en Erasmus Cultuur organiseren lezingen,

voorzieningen en vooral tot haar informatieaanbod substantieel

debatten, cursussen, voorstellingen en evenementen met als

verhoogd. Sinds september kunnen studenten op zondag in de

hoofddoel de studenten van de EUR inzicht te geven in de

studiezalen terecht. Het aantal service-uren is toegenomen door

samenhang tussen de wetenschappen, een bijdrage te leveren aan

doordeweeks open te blijven tot 21.00 uur.

zowel het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef als aan culturele en maatschappelijke ontplooiing. Behalve de organisatie

T O E G A N G T O T D E I N F O R M AT I E B R O N N E N

van deze activiteiten wordt een aantal studentenorganisaties

Om het zoeken in de vele informatiebronnen die de UB aanbiedt

ondersteund zoals het studentenharmonieorkest Majeur, het

te vergemakkelijken, is Summon, een product van Serials Solutions

Erasmus Studentenkoor, StuKaFest en het Cultureel Platform van

(Seattle), aangeschaft. Summon wordt onder de naam sEURch aan

de culturele studentenverenigingen. Een deel van het aanbod is

gebruikers aangeboden. De geïntegreerde zoektechnologie die

dankzij de Engelstalige programmering toegankelijk voor

eraan ten grondslag ligt, zorgt voor een snelle presentatie van de

internationale studenten. De EUR werkt veel samen met studie- en

zoekresultaten. De UB is de eerste bibliotheek op het Europese

studentenverenigingen, faculteiten, externe organisaties en

vasteland die haar gebruikers deze ‘state of the art’ technologie

stedelijke instellingen. In 2009 hebben bijna honderd programma’s

aanbiedt.

plaatsgevonden: een kwart daarvan bestond uit lezingen en debatten.

I N T E G R AT I E B I B L I O T H E E K I S S

De komst van het Institute of Social Studies (ISS), een universitair

I N F O R M AT I E - E N C O M M U N I C AT I E T E C H N O L O G I E ( I C T )

instituut van de EUR, had ook voor de UB consequenties. Met ISS

Op het gebied van telefonie, computerverkeer en alle andere

zijn afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking. In het

vormen van communicatiesystemen is de EUR in 2009 verder

najaar heeft dit geresulteerd in onder andere de conversie van het

gemoderniseerd. De technische voorzieningen voor opslag van

ISS-bibliotheeksysteem (AdLib) naar dat van de UB (LBS4). ISS-

computergegevens zijn in 2009 opnieuw uitgebreid. Alle

medewerkers hebben nu volledige toegang tot alle EUR-

studentenkamers in het F-gebouw hebben een vaste en een

informatievoorzieningen en vice versa.

draadloos netwerkverbinding gekregen. Voor studenten met dyslexie aangeschafte software en scanners zijn geïnstalleerd in de computerzalen in het G-gebouw. Met het ISS-netwerk in Den Haag is een directe verbinding met het EURnet tot stand gebracht en een gezamenlijk SURFnet-koppeling gerealiseerd. Op verzoek van de SSC’s en stafafdelingen zijn diverse informatiesystemen gecreëerd, variërend van een nieuw financieel administratiepakket tot een registratiemodule voor promovendi en een ‘lead’ systeem voor de werving van internationale studenten.


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

CAMPUS WOUDESTEIN

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

Na grondige renovatie c.q. restauratie hebben de leden van het

Uit de studentbarometer en ook uit de klanttevredenheidmeting

College van Bestuur en de stafdienstmedewerkers het A-gebouw

van het Erasmus Facilitair Bedrijf komt naar voren dat studenten

in maart in gebruik genomen. Daar is ondermeer het aantal

zich zowel op de campus als in de gebouwen veilig voelen. Ook bij

examenkamers uitgebreid. Bezoekers kunnen de kunstcollectie

de medewerkers is dit hoge veiligheidsgevoel aanwezig.

van de universiteit bewonderen in de Erasmus Galerij.

Desondanks wordt gestreefd naar optimalisaties in het

Bij aanvang van het collegejaar zijn 109 wooneenheden voor

beveiligingsbeleid, mede gelet op de 24-uurs openstelling van het

buitenlandse studenten in het verbouwde F-gebouw in gebruik

campusterrein.

genomen. Om ook in de toekomst aan de vraag naar woonruimte

In 2009 heeft een nieuw calamiteitenplan het licht gezien. De

te kunnen beantwoorden, is de planvorming voor een nieuw

dreiging van een grieppandemie was de eerste grootschalige

studentenhuisvestinggebouw op de campus een volgende fase

veiligheidsactie die conform de nieuwe calamiteitenorganisatie is

ingegaan. Door de bewoning is de campus sinds september 2009

afgehandeld.

voor voetgangers en fietsers 24 uur per dag open. Dit heeft

Onder de titel ‘Woudestein Veilig’ is een bewustwordings-

uiteraard gevolgen voor het beveiligingsbeleid, en voor

campagne gelanceerd om medewerkers, studenten en bezoekers

faciliteiten als catering. Uitbreiding van horeca- en

bewust te maken van het calamiteitennummer 010-4081100. Een

winkelvoorzieningen op de campus staan op stapel.

aantal EUR-beveiligers, ehbo’ers en bedrijfshulpverleners fungeert als model op folders en affiches om zo het onderwerp ‘veiligheid’

DUURZAAM BOUWEN EN RENOVEREN

Het ambitieuze masterplan Campus Woudestein en het renovatieprogramma voor het C-gebouw bieden kansen op het terrein van duurzaamheid. Het verdichten van de campus om de verwachte groei te realiseren is een zeer duurzame keuze. Dat mag echter niet ten kosten gaan van het aanwezige groen en de waterpartijen. De architecten zullen bij de nieuwbouw rekening moeten houden met energiereducerende maatregelen (gebouwschil, beperking warmte instraling en warmtelast), gebruik van materialen en zichtbare duurzaamheidmaatregelen (groene daken, zonnepanelen).

een gezicht te geven.

29


30

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

Peter Hoogeveen COMMERCIEEL MANAGER KONINKLIJKE VAN DER MOST

‘De Erasmus Universiteit Rotterdam is een goede volger van de oplossingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

aan de voorwaarden van ISO 14001.’

gecertificeerd papier ingezet. Daarmee

is voor de Koninklijke Van der Most te

‘Bovendien zijn wij sinds 2005 FSC-

toont de universiteit zich een goed volger

Heerde, ’s lands grootste producent van

gecertificeerd. FSC, dat staat voor Forest

van de oplossingen op het gebied van

enveloppen, integraal onderdeel van het

Stewardship Council, is een keurmerk dat

maatschappelijk verantwoord ondernemen’,

bedrijfsproces. Commercieel manager Peter

van oorsprong werd gebruikt voor hout en

zegt Peter. In dat verband noemt hij

Hoogeveen stond er dan ook niet van te

verantwoorde bosbouw. Steeds vaker wordt

maatschappelijk verantwoord ondernemen

kijken toen de Erasmus Universiteit vroeg

dit certificaat toegepast in de papier-

een continu proces. ‘Het is te prijzen dat

om milieuvriendelijk drukwerk.

verwerkende en grafische industrie. Wat je

bedrijven en instellingen steeds meer

‘Voor elke gekapte boom voor papier plant

daar verder als bedrijf aan kunt doen, is zo

belang hechten aan maatschappelijk

de papierindustrie er vijf terug. Het

efficiënt mogelijk werken. Wij zijn

verantwoord ondernemen. Vroeger

Europese bos groeit dus hard. Bosboeren in

bijvoorbeeld heel erg scherp op het snijden

noemden wij dat overigens gewoon goed

Zweden doen dit standaard. Van elke drie

van papier. Elk flintertje papier dat na het

ondernemerschap. En het is dan ook mooi

enveloppen die in Nederland op de mat

snijden overblijft, gaat naar de oud

dat ook de EUR volgens die principes haar

valt, is er minstens één van ons. Wij zijn met

papierboer. Net zoals het oud-papier dat

briefpapier en enveloppen geleverd wil

andere woorden marktleider op het gebied

bijvoorbeeld via de plaatselijke voetbalclub

hebben. Het gaat per slot van rekening

van enveloppen. De EUR is al zolang ik bij

wordt ingezameld. Misschien spreken wij

alleen al om bijna 900.000 enveloppen

Van der Most werk, ruim tien jaar, klant bij

daar inmiddels een iets betere prijs voor af,

per jaar.’

ons. Enige tijd geleden kwam de vraag of

maar het principe is hetzelfde. En via de

wij voortaan de enveloppen die wij leveren,

oud papierboer gaat het overblijfsel weer

milieuvriendelijk geproduceerd kunnen

het productieproces in, waardoor elk stukje

worden. Dat is bij ons geen enkel probleem.

papier nuttig wordt gebruikt.’

Zo heeft Van der Most in 2004 al het SIMZcertificaat behaald. Hiermee voldoet Van

MVO IS EEN CONTINU PROCES

der Most aan de voorwaarden zoals

‘Van der Most beschikt als één van de

vastgelegd in het SCGM-certificatiesysteem

weinige enveloppenfabrikanten over het

van de Grafimedia Branche’, zegt Peter

FSC-keurmerk. Hierdoor kunnen we

Hoogeveen. ‘Het SIMZ-certificaat is de

enveloppen en drukwerk leveren die

onafhankelijke bevestiging dat ons

gegarandeerd zijn vervaardigd uit FSC-

milieuzorgsysteem voldoet aan de hoge

gecertificeerd papier. Indien gewenst kan

eisen van SIMZ. Inmiddels is de bestaande

het FSC-logo op de producten worden

certificering verlengd in juli 2007, met de

afgedrukt. Ook bij de productie van de EUR-

aantekening dat Van der Most ook voldoet

enveloppen wordt standaard FSC-


32

Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

7

FINANCIËN: Een gezonde balanspositie

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in financieel opzicht een

De geconsolideerde lasten zijn ten opzichte van 2008 met M€ 39,4

goed jaar achter de rug. Er is sprake van een positief

toegenomen, nagenoeg geheel het gevolg van een stijging van de

exploitatieresultaat en van een verdere versterking van de

salarissen en sociale lasten. Hiervan valt circa M€ 9,0 toe te

liquiditeits- en vermogenspositie.

schrijven aan de integratie van ISS. De resterende stijging valt

In de jaarcijfers 2009 zijn voor het eerst integraal de cijfers van het

binnen het personele compartiment: zowel een toename van het

International Institute of Social Studies opgenomen. Dit instituut is

gemiddelde personeelsbestand als de toename van salariskosten.

per 1 juli 2009 juridisch geïntegreerd binnen de EUR. De

De andere lastencomponenten zijn na eliminatie van de invloed

samenwerking is financieel-administratief verwerkt alsof de

van het ISS marginaal gewijzigd.

integratie vanaf 1 januari heeft plaatsgevonden. O N T W I K K E L I N G B AT E N E N L A S T E N

Baten 2009 M€ 471,5

Lasten 2009 M€ 454,1

1% 12% 24% 2%

57%

45% Rijksbijdrage

Salarissen & sociale lasten

1%

Collegegeld

25%

Cursusgeld

Overige personele lasten 8%

Uitkeringen

Contractonderzoek Overige contractbaten Overige baten 8%

Financiele baten en lasten

Afschrijving 3% 0%

Huisvesting Apparatuur & inventaris 7%

Overige lasten

7%

De baten (inclusief het rentesaldo) bedragen M€ 471,5;

Er is sprake van een gezonde balanspositie. De activa bestaan voor

vergeleken met 2008 ligt dat ruim M€ 28 hoger. De stijging is

86% uit materieel vaste activa en liquide middelen. De passiva

onder meer te danken aan een hogere rijksbijdrage en aan meer

bestaan voor 65% uit eigen vermogen en voorzieningen. Zowel de

contractonderzoek (M€ 13,7).

liquiditeit (current ratio: 181%) als de solvabiliteit

Het overheidsaandeel is toegenomen vanwege de loon- en

(solvabiliteitsratio: 58%) zijn solide.

prijscompensatie (M€ 6,7) en diverse prestatie- en beleidsmatige ontwikkelingen (M€ 4,3), waaronder de aan 2009 toe te wijzen bachelor-mastercompensatie (M€ 1,5). Daartegenover staat echter een daling in subsidies van OCW (M€ 3,6), voornamelijk door het aflopen van de subsidie huisvesting voor noodzakelijke investeringen aangaande wettelijke eisen.


Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam

Het geconsolideerd eigen vermogen is met M€ 6,8 toegenomen

ERASMUS UNIVERSITEIT HOLDING BV

tot M€ 193,3, waarvan M€ 2,7 is toe te wijzen aan de toevoeging

De EUR Holding, met een eigen structuur en eigen richtlijnen,

van het vermogen van ISS aan het EUR-vermogen. De liquide

maakt deel uit van het organisatorisch kader van de EUR. De

middelen zijn in totaal met M€ 14,3 gestegen, hetgeen voor

twaalf werkmaatschappijen waren in 2009 actief op het gebied

M€ 9,1 wordt veroorzaakt door de integratie van ISS.

van contractonderzoek en –onderwijs en kennisexploitatie. De EUR is 100% aandeelhouder, de EUR Holding is 100% aandeelhouder van al haar werkmaatschappijen.

Corporate Communicatie Center (CCC) Erasmus Center for Customer, Channel and Market Analysis (EC3MA) Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) Fiscaal Economisch Instituut (FEI)

omzet 2009 x € 1000 7000

Erasmus Academie

6000

Erasmus University Centre for Contract Research and Business Support (ERBS)

5000

Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling (EURAC)

4000

Rotterdams Instituut voor Sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek (RISBO)

3000

Stichting Economisch Onderzoek Rotterdam (SEOR)

2000

Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)

1000

Regionale Haven- en Vervoerseconomie (RHV) Center for Maritime Economics & Logistics (MELEUR) EUR Holding

0

-1000

33


Kroniek 2009 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Kroniek 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you