Page 1

Num. 6950 / 24.01.2013

2430

Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

ORDE 1/2013, de 14 de gener, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es modifica l’Orde de 6 de novembre de 2009, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació, per la qual s’aproven les bases de les ajudes a les inversions en plantes de valorització energètica dels residus agroalimentaris en el marc del Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013. [2013/620]

ORDEN 1/2013, de 14 de enero, del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se modifica la Orden de 6 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas a las inversiones en plantas de valorización energética de los residuos agroalimentarios en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013. [2013/620]

Mitjançant una Orde de 6 de novembre de 2009, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació, (DOCV 6146, 17.11.2009), es van aprovar les bases de les ajudes a les inversions en plantes de valorització energètica dels residus agroalimentaris. En atenció a la reorganització de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua realitzada per mitjà del Decret 187/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (DOCV 6929, 24.12.2012), i ateses les competències atribuïdes a la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, resulta més adequat que l’òrgan instructor, establit en la base sexta de l’Orde de 6 de novembre de 2009, s’atribuïsca a la Subdirecció General de Política Agrícola Comuna i Competitivitat per ser més d’acord amb les actuacions previstes en la mencionada orde. En el mateix sentit es procedix a modificar la composició de l’òrgan col·legiat encarregat de l’avaluació i proposta de concessió d’ajudes a la vista de les sol·licituds presentades, amb l’objecte de fer més àgil el seu funcionament. Per tot allò que s’ha exposat, fent ús de les facultats que em conferix la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, el Decret 187/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,

Mediante Orden de 6 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación, (DOCV 6146, 17.11.2009) se aprobaron las bases de las ayudas a las inversiones en plantas de valorización energética de los residuos agroalimentarios. En atención a la reorganización de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua realizada mediante el Decreto 187/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua (DOCV 6929, 24.12.2012) y dadas las competencias atribuidas a la dirección general de producción agraria y ganadería resulta más adecuado que el órgano instructor, establecido en la base sexta de la Orden de 6 de noviembre de 2009, se atribuya a la Subdirección General de Política Agrícola Común y Competitividad, al ser mas acorde con las actuaciones previstas en la mencionada orden. En el mismo sentido se procede a modificar la composición del órgano colegiado encargado de la evaluación y propuesta de concesión de ayudas a la vista de las solicitudes presentadas, con el objeto de hacer más ágil el funcionamiento del mismo. Por lo expuesto, en uso de las facultades que me confiere la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, el Decreto 187/2012, de 21 de diciembre del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,

ORDENE

ORDENO

Article primer Modificació de l’annex I, base sexta de l’Orde de 6 de novembre de 2009, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació, per la qual s’aproven les bases de les ajudes a les inversions en plantes de valorització energètica dels residus agroalimentaris en el marc del Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013, que queda redactat com seguix: «Procediment de concessió. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la Subdirecció General de la Política Agrària Comuna i Competitivitat que podrà demanar del sol·licitant l’aportació addicional d’altres documents o dades aclaridores que estime necessàries per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. Examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistida de la sol·licitud, tot això en virtut del que establix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. L’òrgan col·legiat, nomenat pel titular de la direcció general en matèria de producció agrària i ramaderia serà l’encarregat de realitzar la proposta de concessió de les ajudes a la vista de les sol·licituds avaluades, i estarà integrat el cap de Servici d’Ajudes Estructurals, que actuarà com a president, el cap de Secció d’Ajudes Estructurals, que actuarà com a secretari i un tècnic de la Subdirecció General de la Política Agrària Comuna i Competitivitat. El titular de la direcció general en matèria de producció agrària i ramaderia atorgarà la concessió d’estes ajudes per delegació de la directora de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, segons Acord de 26 d’abril de 2012, pel qual es deleguen les funcions d’autorització del pagament de fons FEADER entre l’organisme pagador i els distints

Artículo primero Modificación del anexo I, base sexta de la Orden de 6 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas a las inversiones en plantas de valorización energética de los residuos agroalimentarios en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013, que queda redactado como sigue: «Procedimiento de concesión. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la Subdirección General de la Política Agraria Común y Competitividad que podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada. Examinada la documentación aportada, si esta no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe la documentación necesaria con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la solicitud, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El órgano colegiado, nombrado por el titular de la dirección general en materia de producción agraria y ganadería, será el encargado de realizar la propuesta de concesión de las ayudas a la vista de las solicitudes evaluadas, y estará integrado el jefe de servicio de Ayudas Estructurales que actuará como presidente, el jefe de sección de Ayudas Estructurales que actuará como Secretario y un técnico de la Subdirección General de la Política Agraria Común y Competitividad. El titular de la dirección general en materia de producción agraria y ganadería otorgará la concesión de estas ayudas por delegación de la directora de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, según Acuerdo de 26 de abril de 2012, por el que se delegan las funciones de autorización del pago de fondos FEADER entre el organismo


Num. 6950 / 24.01.2013

òrgans administratius de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació, i Aigua, així com de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació.(DOCV 6809, 3.07.2012). La resolució de concessió inclourà, entre altres aspectes: – L’exigència de presentar en el moment de justificar les ajudes, els instruments d’intervenció ambiental que corresponguen (autorització ambiental integrada, llicència ambiental o comunicació ambiental), segons la normativa vigent. – L’exigència de disposar, en finalitzar la inversió, d’una avaluació o estimació d’impacte ambiental favorable o una resolució administrativa equivalent de les autoritats de medi ambient. La inversió auxiliable, la quantia de les ajudes concedides com a percentatge de la inversió auxiliable, l’administració que finance les ajudes (comunitària, nacional o autonòmica) i els seus percentatges de participació, les anualitats en què es distribuïxen d’acord amb el pla d’inversió presentat en la sol·licitud, i el termini concedit al beneficiari en cada anualitat per a comunicar la realització de la inversió i per a justificar el pagament de les inversions realitzades. – Que l’ajuda està subvencionada pel FEADER i que s’emmarca en l’eix 1 del PDR de la Comunitat Valenciana 2007-2013. El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos a comptar de la data de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la convocatòria anual de les ajudes. Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l’ajuda, en els termes que preveu l’article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. De conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la resolució del titular de la direcció general en matèria de producció agrària i ramaderia posarà fi a la via administrativa, i contra esta es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant del director o directora de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos de conformitat amb els article 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

2431

Les subvencions concedides seran publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s’imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció.»

pagador y los distintos órganos administrativos de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación, y Agua, así como de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y de la Conselleria de Gobernación.(DOCV 6809, 3.07.2012). La resolución de concesión incluirá, entre otros aspectos: – La exigencia de presentar en el momento de justificar las ayudas, los instrumentos de intervención ambiental que correspondan (Autorización ambiental integrada, Licencia ambiental o Comunicación ambiental) según la normativa vigente. – La exigencia de disponer, al finalizar la inversión, de una evaluación o estimación de impacto ambiental favorable o una resolución administrativa equivalente de las autoridades de medio ambiente. La inversión auxiliable, la cuantía de las ayudas concedidas como porcentaje de la inversión auxiliable, la/las Administraciones que financian las ayudas (comunitaria, nacional o autonómica) y sus porcentajes de participación, las anualidades en las que se distribuyen de acuerdo al plan de inversión presentado en la solicitud, y el plazo concedido al beneficiario en cada anualidad para comunicar la realización de la inversión y para justificar el pago de las inversiones realizadas. – Que la ayuda está subvencionada por el FEADER y que se enmarca en el Eje 1 del PDR de la Comunitat Valenciana 2007-2013. El plazo máximo para tramitar y resolver los expedientes será de tres meses a contar desde la fecha de publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la convocatoria anual de las ayudas. Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud de concesión de la ayuda, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la resolución del titular de la dirección general en materia de producción agraria y ganadería pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el/la director/a de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA), en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo en el plazo de dos meses de conformidad con los artículo 8.3, 25.1 y 46.1 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, con expresión de la convocatoria, del programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.»

Article segon Modificació de l’Orde de 6 de novembre de 2009, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació, per la qual s’aproven les bases de les ajudes a les inversions en plantes de valorització energètica dels residus agroalimentaris en el marc del Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013. Les referències al director general d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària de l’Orde de 6 de novembre de 2009, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació, s’entendran fetes al titular de la direcció general amb competències en matèria de producció agrària i ramaderia.

Artículo segundo Modificación de la Orden de 6 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas a las inversiones en plantas de valorización energética de los residuos agroalimentarios en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013. Las referencias al director general de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de la Orden de 6 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación, se entenderán hechas al titular de la dirección general con competencias en materia de producción agraria y ganadería.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor Esta orde entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Única. Entrada en vigor La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La resolució es notificarà als interessats en els termes que preveu l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

València, 14 de gener de 2013 El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, JOSÉ CÍSCAR BOLUFER

Valencia, 14 de enero de 2013 El conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, JOSE CISCAR BOLUFER

DOGV20130124[2013-620]  
DOGV20130124[2013-620]  

DOGV20130124[2013-620]

Advertisement