Page 1

Num. 6946 / 18.01.2013

Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació

1713

Conselleria de Educación, Formación y Empleo

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2012, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i publicació de l’Acord de Revisió Salarial per a la campanya que s’inicia l’1 de setembre de 2012 i conclou el 31 d’agost de 2013 en el Conveni Collectiu de Recol·lecció de Cítrics de la Comunitat Valenciana (codi 80000105011990). [2013/296]

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2012, de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo de Revisión Salarial para la campaña que se inicia el 1 de septiembre de 2012 y concluye el 31 de agosto de 2013 en el Convenio Colectivo de Recolección de Cítricos de la Comunidad Valenciana (código 80000105011990). [2013/296]

Vista l’acta de l’Acord sobre Revisió Salarial per a la campanya que s’inicia l’1 de setembre de 2012 i conclou el 31 d’agost de 2013 en el Conveni Col·lectiu de Recol·lecció de Cítrics de la Comunitat Valenciana, subscrit, de part empresarial, per representants de CGC i APECA, i de part dels treballadors, per representants del sindicat UGT, i de conformitat amb el que disposa l’article 90, apartats 2 i 3, del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball, i l’article 3 de l’Orde 37/2010, de 24 de setembre, per la qual es crea el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col·lectius de Treball, esta Subdirecció General de Relacions Laborals, d’acord amb les competències transferides segons el Reial Decret 4105/82, de 29 de desembre, resol:

Vista el acta del Acuerdo sobre Revisión Salarial para la campaña que se inicia el 1 de septiembre de 2012 y concluye el 31 de agosto de 2013 en el Convenio Colectivo de Recolección de Cítricos de la Comunidad Valenciana, suscrito, de parte empresarial, por representantes de CGC y APECA, y de parte de los trabajadores, por representantes del sindicato UGT, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y el artículo 3 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por la que se crea el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, esta Subdirección General de Relaciones Laborales, conforme a las competencias transferidas según el Real Decreto 4105/82, de 29 de diciembre, resuelve:

Primer Ordenar la seua inscripció en el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col·lectius de Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora, i depòsit del text de l’acta.

Primero Ordenar su inscripción en el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con notificación a la Comisión Negociadora, y depósito del texto del acta.

Segon Disposar la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segundo Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 12 de novembre de 2012.– El subdirector general de Relacions Laborals: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.

Valencia, 12 de noviembre de 2012.– El subdirector general de Relaciones Laborales: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.

CONVENIO COLECTIVO PARA LA RECOLECCIÓN DE CÍTRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CONVENI COL·LECTIU PER A LA RECOL·LECCIÓ DE CÍTRICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Por CGC Francisco José Martínez Serrano Inmaculada Sanfeliu Vicente Fenollar Gisbert. Enrique Ribes Campos

Per CGC Francisco José Martínez Serrano Inmaculada Sanfeliu Vicente Fenollar Gisbert Enrique Ribes Campos

Por APECA: Joaquín José Ferragud Girbés.

Per APECA Joaquín José Ferragud Girbés

Por UGT Enrique Bolufer Font Juan Carlos García Cobo Ricardo Naval Borrás Ramona Olmos Gómez José Enrique Laza Solá

Per UGT Enrique Bolufer Font Juan Carlos García Cobo Ricardo Naval Borrás Ramona Olmos Gómez José Enrique Laza Solá

Asesores Manuel Bono Donat. Robert Barberá Martínez Rosario Benitez Morón

Assessors Manuel Bono Donat Robert Barberá Martínez Rosario Benítez Morón

En Valencia, siendo las 10.30 horas del día 1 de octubre de 2012, en los locales de UGT de Valencia, calle Arquitecto Mora, 7-2.º, se reúnen los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Recolección de Cítricos de la Comunidad Valenciana, cuyos nombres se relacionan arriba.

València, a les 10.30 hores del dia 1 d’octubre de 2012, als locals d’UGT de València, al carrer de l’arquitecte Mora, 7-2, es reunixen els membres de la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de Recol·lecció de Cítrics de la Comunitat Valenciana, els noms dels quals s’indiquen més amunt.


Num. 6946 / 18.01.2013

1714

L’objecte de la reunió és aprovar les taules salarials vigents per a la campanya que s’inicia l’1 de setembre de 2012 i conclou el 31 d’agost de 2013, i s’aconseguix per unanimitat el següent,

El objeto de la presente reunión es el de proceder a la aprobación de las tablas salariales vigentes para la campaña que se inicia el 1 de septiembre de 2012 y concluye el 31 de agosto de 2013, alcanzándose por unanimidad el siguiente,

ACORD

ACUERDO

En aplicació del que establix l’article 6 del conveni col·lectiu, s’acorda revisar els salaris del Conveni Col·lectiu per a la Recol·lecció de Cítrics de la Comunitat Valenciana per a la campanya 2012/2013, concretament per al període comprés entre l’1 de setembre de 2012 i el 31 d’agost de 2013, i l’aplicació de les taules salarials que s’adjunten com a annex a este document, que contenen un increment d’un 1% sobre les taules del període anterior.

En aplicación de lo establecido en el artículo 6 del Convenio Colectivo, se acuerda revisar los salarios del Convenio Colectivo para la Recolección de Cítricos de la Comunidad Valenciana para la campaña 2012/2013, concretamente para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013, acordándose la aplicación de las tablas salariales que se adjuntan como Anexo al presente documento que contienen un incremento de un 1% sobre las tablas del periodo anterior. Se encomienda el depósito y registro de la presente acta ante la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana a Juan Francisco Argente Martín y Vanessa Marqués Soro. Y sin más asuntos que tratar, firman el presente documento en el lugar y fecha que obra en el encabezamiento.

S’encomana el depòsit i el registre d’esta acta davant de la Direcció General de Treball de la Generalitat, a Juan Francisco Argente Martín i Vanessa Marqués Soro. I sense més assumptes per a tractar, firmen este document al lloc i en la data que s’indica a l’encapçalament. CAMPANYA 2012/2013 (5 hores)

PERÍODE TREBALL: OCT._NOV._DES._ GEN._FEB. I MARÇ

CAMPAÑA 2012_2013 (5 horas)

TAULA SALARIAL 2012/2013 COMUNITAT VALENCIANA

TABLA SALARIAL 2012-2013 COMUNIDAD VALENCIANA € HORES 5,00 54,70 50,20

€ HORA

CATEGORIES CAPATÀS COLLIDOR

10,94 10,04

CAMPANYA 2012/2013 (6 hores)

CAPATAZ COGEDOR

PERÍODE TREBALL: ABR._MAIG_JUNY_ JUL._AG. I SET.

CAPATÀS COLLIDOR

10,94 10,04

CAMPAÑA 2012_2013 (6 horas)

€ HORES 6,00 65,64 60,24

10,94 10,04

CATEGORIAS CAPATAZ COGEDOR

GRUP 2

GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6 GRUP 7

SATSUMA, CLAUSELLINA, OKITSU, HASHIMOTO CLEMENULES, OROVAL, MARISOL, FORTUNA, ARRUFATINA, OROGRANDE,TOMAQUERA I CLEMENPONS CLEMENTINA FINA, HERNANDINA, ORONULES, I ESBAL. NAVEL, NAVELINA, NEWHALL, I LANELATE SALUSTIANA, SANGUINELL, VERNA I MINEOLA CLEMENVILLA, ELLENDALE, ORTANIQUE I SATSUMA KARA VALÈNCIA I NAVELATE

€ HORAS 6,00 65,64 60,24

€ HORA 10,94 10,04

RETRIBUCIONES PARA EL DESTAJO, DESDE EL 01.09.2012 AL 31.08.2013

RETRIBUCIONS PER A L’ESTALL, DE L’01.09.2012 AL 31.08.2013

GRUP 1

PERIODO TRABAJO: ABR._MAY._JUN._ JUL._AG. Y SEPT.

TABLA SALARIAL 2012-2013 COMUNIDAD VALENCIANA

€ HORA

VARIETAT

€ HORAS 5,00 54,70 50,20

€ HORA

CATEGORIAS

TAULA SALARIAL 2012/2013 COMUNITAT VALENCIANA CATEGORIES

PERIODO TRABAJO: OCT._NOV._DIC._ ENE._FEB. Y MAR

€ 100 € QUILO QUILO 10,39

0,1039

11,08

0,1108

11,99

0,1199

6,32

0,0632

6,85

0,0685

10,03

0,1003

6,47

0,0647

VARIEDAD GRUPO 1 GRUPO 2

GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7

SATSUMA, CLAUSELLINA, OKITSU, HASHIMOTO CLEMENULES, OROVAL, MARISOL, FORTUNA, ARRUFATINA, OROGRANDE, TOMATERA Y CLEMENPONS CLEMENTINA FINA, HERNANDINA, ORONULES, Y ESBAL. NAVEL, NAVELINA, NEWHALL, Y LANELATE. SALUSTIANA, SANGUINELL, VERNA Y MINEOLA CLEMENVILLA, ELLENDALE, ORTANIQUE Y SATSUMA KARA VALENCIA Y NAVELATE

€ 100 KILO

€ KILO

10,39

0,1039

11,08

0,1108

11,99

0,1199

6,32

0,0632

6,85

0,0685

10,03

0,1003

6,47

0,0647

DOGV20130108[2013-296].pdf  

DOGV20130108[2013-296]