Page 1

Åâãåíèé Â. ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÚ

ËÞÁÈÒÜ ÏÎÝÇÈÞ Â ÑÅÁß

Ïîýìà äëÿ Ñåðãåÿ Áèðþêîâà

Ìîñêâà: ÀÍÅÂÈÐ Ink 2007


1

II


ÎÏ! ß è Çý?

III


IV


Оп-с! я — N — з? НЗ НЗ НЗ

НЗззззз

V


îï-îï îï-îï ïî-ïî-ïî ïî-ïî îï î íççççççç ÿçý-çý ÿçý çýÿ

VI


2

Я– ИЗЭОП! %C! “ ,. ƒ.

VII


3

VIII


Зэ ия– оп?

IX


X


Çýýýýýýý... è– ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ...

XI


ÎÏ! ÎÏ! Îîîî! Çè çèèèèè

XII


4

$ on! $ }ƒ?!.. $ …,

XIII


5

Ïîîî---óó Çýýý---óó ÿ è çè çÿÿÿ

XIV


C%%%%% ƒ...... ===== ,,,,,,,----ƒƒƒƒ

XV


h. “. g}. on. on. g}. “. h. og! n}“h!

XVI


6

o-o oo-o oo-o oo -o ОООО О-О О-О О-О! }}}} }. }. }. .}}! ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ИИИИ И-И И-И И-И ЯЯ яя ЯЯ яя ЯЯЯ… я

XVII


7

o%, }ƒ, +

5. XVIII


o%, }ƒ, + “

XIX


ПО! ЭЗИ! аnd Я!

XX


on!! }gh!! “!!

XXI


ПО?! ЭЗИ?! Я-а-а?!

XXII


ПО! ЭзиЯ_а_а!

XXIII


ÔŒ_Œ_Ó_Ó ˝Áˡ ˝Áˡ ˝Áˡ ˝ÁË ˇ ˇˇˇ ˝ÁË

6.

XXIV


$ .ƒ,?

XXV


Я – ЭЗИ?!

XXVI


ýçè è ÿ

XXVII


C%-.ƒ,C%-.ƒ,C%-.ƒ,C%.ƒ, $ “...

7.

XXVIII


“ , g. $ %C?

XXIX


“ , }ƒ $ %C?

XXX


Я & Эзи – по?..

8.

XXXI


%_%-no! .ƒ , %_%_%C! . ƒ , ...

XXXII


ПО_о_о...

XXXIII


ÎÏ! ÎÏ!

XXXIV


ПО_О_о_о_

XXXV


on}gh“!

on}gh“!

XXXVI


25.02.2007

XXXVII

Evgenij V. Kharitonov - LUBITJ POEZIJU V SEBJA  

Sound Poem, 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you