Page 1


&)$5ÖÖ ÖFRAMG¥NGSKONCEPTÖMOTÖNYAÖM¥L 5NDERÖÖ¥RÖHARÖ&)$5Ö Ö&•RBEREDANDEÖINDUSTRIDESIGNÖUTBILDNINGENÖGETTÖDESIGNINTRESSERADEÖ ELEVERÖBRAÖVERKTYGÖF•RÖSINÖFORTSATTAÖKARRI¦RÖINOMÖDESIGN $EÖFLESTAÖHARÖUNDERÖSTUDIETIDENÖS•KTÖTILLÖN¥GONÖAVÖDEÖLEDANDEÖDESIGNH•GSKOLORNAÖIÖ3VERIGE OCHÖINTERNATIONELLTÖ!VÖDESSAÖHARÖMERÖ¦NÖÖKOMMITÖINÖP¥ÖSINA֕NSKADEÖUTBILDNINGARÖ !NDRAÖHARÖHITTATÖINTRESSANTAÖJOBBÖOCHÖSATSATÖP¥ÖENÖYRKESKARRI¦R .UÖ¦RÖDETÖDAGSÖATTÖSKRIVAÖN¦STAÖKAPITELÖIÖ&)$5SÖHISTORIA &R¥NÖOCHÖMEDÖH•STENÖÖS¥ÖFLYTTARÖUTBILDNINGENÖOCHÖDESIGNÖUTST¦LLNINGARNAÖTILLÖ,AMMHULTÖ IÖDETÖDESIGNINTENSIVAÖ3M¥LANDÖ$ETÖ¦RÖINGENÖHEMLIGHETÖATTÖDEÖSENASTEÖ¥RENÖVARITÖSV¥RIGHETERÖ ATTÖUTVECKLAÖ&ORMENSÖ(US ÖSOMÖINITIATIVTAGARNAÖT¦NKTEÖENÖG¥NG .UÖHARÖALLAÖBEST¦MTÖSIGÖ(¦LLEFORSÖKOMMUNÖSATSARÖVIDAREÖP¥ÖUTBILDNINGÖGENOMÖBLANDÖANNATÖ M¥LTIDSAKADEMINÖIÖ'RYTHYTTANÖOCHÖ,AMMHULTÖMITTÖIÖ-•BELRIKET Ö 3M¥LANDÖBLIRÖNYÖUTBILDNINGSORTÖF•RÖ&)$5 -EDÖK¦NDAÖDESIGNF•RETAGÖINÖP¥ÖKNUTENÖOCHÖM¦NGDERÖAVÖINTRESSANTAÖTILLVERKAREÖAVÖPRODUKTERÖOCHÖ MATERIALÖKOMMERÖ&)$5ÖATTÖKUNNAÖUTVECKLASÖ¦NNUÖMERÖ-EDÖM•JLIGHETERÖTILLÖSP¦NNANDEÖN¦TVERKÖ INOMÖDESIGNÖKOMMERÖDUÖRAKTÖINÖIÖHETLUFTENÖOMÖDUÖ¦RÖINTRESSERADÖAVÖFORMGIVNING 0EDAGOGIKENÖSOMÖS¥ÖFRAMG¥NGSRIKTÖBYGGTÖ&)$5ÖLIGGERÖJUÖSJ¦LVKLARTÖKVAR 6¥RÖAMBITIONÖ¦RÖATTÖL¦RAÖV¥RAÖELEVERÖKOMMUNICERAÖVISUELLTÖ5NDERÖH•STTERMINENÖHARÖVIÖ SKISSUPPGIFTER ÖDATA ÖSKISSTEKNIK ÖM¥LERI ÖTECKNINGÖOCHÖMODELLBYGGEÖ 6¥RTERMINENÖ¦RÖTILLÖF•RÖARBETEÖMEDÖELEVERNASÖINDIVIDUELLAÖPORTFOLIOS -YCKETÖTIDÖP¥ÖDESIGNMETODIK ÖSKISSTEKNIK ÖTECKNINGÖOCHÖFRAMF•RÖALLTÖHANDLEDNINGÖAVÖV¥RAÖ SKICKLIGAÖL¦RAREÖKOMMERÖATTÖGEÖDIGÖETTÖUTBILDNINGS¥R ÖSOMÖDUÖMINNSÖF•RÖRESTENÖAVÖLIVET -EDÖNYTTÖT¥GSTOPPÖOCHÖENÖSATSNINGÖP¥ÖETTÖ#AMPUSÖ,AMMHULTÖS¥Ö¦RÖVI֕VERTYGADEÖOMÖATTÖ DUÖKOMMERÖATTÖGILLAÖ-•BELRIKETSÖHUVUDSTADÖÖ 6IÖSERÖFRAMÖEMOTÖATTÖTR¦FFAÖDIGÖTILLÖH•STENÖIÖ,AMMHULTÖN¦RÖ&)$5ÖÖDRARÖIG¥NG !NDERSÖ7ISTH ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ-ARITAÖ!XELSSONÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 6ERKSAMHETSLEDARE ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ2EKTORÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ &ORMENSÖ(US ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ&IDUÖ&ORMENSÖ(USÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ


denna sida exempel på arbetsprover inskickade till FIDU

6¦LKOMMENÖTILLÖ&)$5ÖÖ&/2-%.3Ö(53 ÖENÖETT¥RIGÖF•RBEREDANDEÖINDUSTRIDESIGNÖUTBILDNING

+ORTÖINFORMATION -EDÖH•GSKOLEKOMPETENSÖOCHÖDR•MMENÖOMÖETTÖJOBB INOMÖDESIGNYRKET Ö¦RÖ$UÖV¦LKOMMENÖATTÖS•KA %FTERÖÖ¥RÖKANÖVIÖMEDÖFACITÖIÖHANDÖP¥ST¥ÖATTÖCHANSENÖ ATTÖBLIÖANTAGENÖTILLÖUNIVERSITETÖOCHÖH•GSKOLORSÖDESIGN PROGRAMÖ¦RÖ 5TBILDNINGENÖ¦RÖÖVECKORÖOCHÖSKOLANÖFINNSÖIÖ,AMMHULTÖ FR¥NÖOCHÖMEDÖH•STENÖ ,AMMHULTÖ¦RÖENÖORTÖMEDÖSTARKÖENTREPREN•RSANDAÖOCHÖ DESIGNINTENSITET ÖSOMÖLIGGERÖMITTÖIÖDESIGNREGIONÖ 3M¥LANDÖ$UÖKOMMERÖATTÖHAÖTILLG¥NGÖTILLÖETTÖSP¦NNANDEÖ N¦TVERKÖINOMÖDESIGNÖEFTERSOMÖM¥NGAÖK¦NDAÖ DESIGNF•RETAGÖFINNSÖIÖ,AMMHULTÖ 6IDÖ,INN¢UNIVERSITETÖIÖ6¦XJ•ÖFINNSÖOCKS¥ÖÖENÖAKTIVÖ STUDIEMILJ•ÖINOMÖDESIGN 6¥RAÖELEVERÖS•KERÖFR¦MSTÖTILLÖINDUSTRIDESIGN ÖMENÖ¦VENÖ INREDNING ÖGRAFISKÖDESIGN ÖTEXTILÖOÖARKITEKTUTBILDNINGAR %TTÖ¥RÖP¥Ö&)$5 ÖENÖGODÖINVESTERINGÖ ÖENÖD•RR•PPNARE

(²'3+/,/2Ö6)Ö3²+%2 $ESIGNH•GSKOLAN Ö5ME¥Ö5NIVERSITET Ö5ME¥ $ESIGNPROGRAMMET Ö-ITTUNIVERSITETET Ö3UNDSVALL +ONSTFACKÖ3KOLANÖÖ3TOCKHOLM "ECKMANSÖ$ESIGNH•GSKOLA ÖÖ3TOCKHOLM ($+Ö Ö(•GSKOLANÖF•RÖ$ESIGNÖOCHÖ+ONST HANTVERK Ö'BG $ESIGNPROGRAMMET Ö,INN¢UNIVERSITET ÖÖ6¦XJ•Ö $ESIGNPROGRAMMET Ö,INN¢UNIVERSITET ÖÖ+ALMAR )NDUSTRIDESIGNPROGRAMMET Ö)+$# ÖÖ,4( Ö,UND 4EXTILH•GSKOLAN Ö(•GSKOLAN ÖÖ"OR¥S !(/ !RKITEKTUR ÖOGÖ$ESIGNH†GSKOLAN Ö/SLO Ö.ORGE 0RODUKTDESIGN Ö(†GSKOLENÖIÖ!KERSHUS Ö/SLO Ö.ORGE $ANMARKSÖ$ESIGNSKOLE Ö+†PENHAMN $ESIGNSKOLENÖ+OLDING Ö$ANMARK +ONSTINDUSTRIELLAÖH•GSKOLAN Ö(ELSINGFORS #ENTRALÖ3T-ARTINSÖ#OLLEGEÖOFÖ!$ ,ONDON 0ARSONSÖ3CHOOLÖOFÖ$ESIGN Ö.EWÖ9ORK


Kroki

Kroki

Modellarbete - funktionsstudier

6ADÖG•RÖVIÖP¥Ö&)$5 0¥Ö(4Ö¦RÖDETÖINTENSIVTÖMEDÖSKISSUPPGIFTERÖ ÖPROCESS

TECKNING ÖKROKI ÖF¦RGL¦RA ÖM¥LNINGÖOCHÖMODELLERING ÃVENÖOLIKAÖBILDBEHANDLINGSPROGRAMÖ0¥Ö64ÖJOBBARÖDU MEDÖDINÖPRESENTATIONSPORTF•LJÖUNDERÖPROFESSIONELL HANDLEDNING 6ARF•RÖSKALLÖDUÖV¦LJAÖ&)$5 ÖCHANSÖTILLÖFORTSATTAÖSTUDIERÖP¥ÖH•GSKOLENIV¥ ,ANDETSÖENDAÖF•RBEREDANDEÖINDUSTRIDESIGNUTBILDNING (•GÖL¦RART¦THETÖMEDÖPROFESSIONELLAÖDESIGNERS 3P¦NNANDEÖF•REL¦SARE Ö¦VENÖINTERNATIONELLAÖS¥DANA "RAÖ)4 TEKNIKÖMEDÖBRAÖSUPPORT &ORMENSÖ(USÖMEDÖDESIGNSAMLINGAR #3. BER¦TTIGADÖKURSÖPLUSÖMERKOSTNADSL¥NÖ "RAÖBOENDEÖIÖAKTIVÖSTUDENTMILJ• 3TORÖGEMENSKAPÖ ÖNYAÖINTRESSANTAÖV¦NNER -ERÖOMÖ&)$5ÖOCHÖHURÖDUÖANM¦LERÖDIGÖ ÖWWWFIDUSE

Akvarell - stilleben


3ISTAÖANS•KNINGSDATUM -¥NDAGÖÖJUNI


+5230,!. $%3)'.-%4/$)+ 3KISSUPGIFTER ÖDESIGNPROCESSEN ÖKREATIVITET ÖPRODUKTUTVECKLING ÖMILJ•ASPEKTER ÖERGONOMISKAÖÖÖASPEKTER Ö$F!Ö ÖTILLG¦NGLIGHET ÖDESIGNHISTORIA

Akvarell - stilleben

&Ã2'Ö/#(Ö&/2+ONSTN¦RLIGAÖV¦RDENÖI ÖTECKNINGÖOCHÖM¥LNING ÖLJUSÖOCHÖKOMPOSITION ÖFORMSPR¥K ÖF¦RGL¦RA ÖGRAFISKÖFORM $!4/2.Ö3/-Ö6%2+49' ÖDATORKUNSKAP ÖSKANNINGÖOCHÖÖÖDIGITALISERING ÖBILDBEHANDLING ÖFOTOÖÖÖ OCHÖTECKNING Ö$ ÖENÖINBLICK ÖVEKTORGRAFIKVERKTYG ÖLAYOUTÖTILL¦MPNING ÖÖTYPOGRAFI

Akvarell

Pastellell - stilleben

'%34!,4!.$% 0RAKTISKÖHANTERINGÖAV ÖBILDKOMPOSITION ÖPRAKTISKTÖMODELLBYGG Ö$Ö ÖPROJEKTIONER ÖSKISSTEKNIK ÖFOTO ÖTYPOGRAFI ÖMATERIAL ÖTEKNIKÖOCHÖYTOR +/--5.)+!4)/.Ö/#(Ö 02%3%.4!4)/. 3J¦LVTILLITÖOCHÖSJ¦LVK¦NSLA ÖBILD ÖORDÖOCHÖTEXT ÖVISUELLÖPRESENTATION ÖKREATIVITET ÖINDIVIDUELLÖPRESENTATION ÖOMV¦RLDSANALYS

Rendering


vidingehem Elevboende i Lammhult

Beskrivning Här bor man mitt i samhället med närhet till affär och annan service. Fakta Antal lägenheter: 34 Byggår: 1992 Buss: Länstrafiken Kronoberg Bredband: Wexnet Kabel-TV (ingår i hyran) Hiss: Ja. Brandvarnare: Ja. Persienner: Ja. El: Ingår ej. Värme: Ingår. Kallvatten: Ingår. Varmvatten: Ingår.


ÖSTÖSJ¦LVST¦NDIGTÖUTF•RDAÖBILDERÖINTYGAT AVÖNÂ¥GONÖSOMÖK¦NNERÖ$IGÖV¦LÖ-ONTERA P¥ÖKARTONGER ÖMINÖ!Ö ÖMAXÖXÖCM ¦MNESVIS 4ECKNINGÖÖOCHÖÖÖVALFRITTÖMOTIVÖOCH TEKNIKÖ4EXKROKI ÖSTOFFTECKNING ÖOBJEKT ELLERÖSTILLEBEN ÖIÖBLYERTS ÖKOL ÖTUSCHÖELLER F¦RGPENNA -Â¥LNINGÖÖOCHÖÖÖVALFRITTÖMOTIVÖOCH TEKNIKÖIÖF¦RGÖ4EXÖSTILLEBEN ÖPORTR¦TT

NATUR ÖOBJEKTÖELLERÖMODELL ÖIÖOLJA ÖAKRYL

AKVARELL ÖPASTELLÖELLERÖGOUACHE /BSÖMÂ¥LNINGARNAÖSKALLÖVARAÖTORRA "ILDÖÖÖ2ITAÖETTÖOBJEKTÖ$UÖTYCKERÖHAR S¦RSKILTÖBRAÖDESIGNÖIÖVALFRIÖTEKNIK -OTIVERAÖMEDÖMAXÖÖORD "ILDÖÖ2ITAÖETTÖANNATÖOBJEKTÖ$U TYCKERÖINTEÖHARÖBRAÖDESIGN -OTIVERAÖMEDÖMAXÖÖORD 4EXTÖÖ3KRIVÖENÖTEXTÖMEDÖMAXÖÖORD OMÖVADÖIÖDESIGNYRKETÖ$UÖVILLÖARBETA MED ÖTEXÖBILAR ÖPRODUKTER ÖINREDNING

TEXTIL ÖGLASÖELLERÖARKITEKTUR &•RTECKNINGÖÖ3KRIVÖENÖLISTA֕VERÖDE BILDERÖDUÖS¦NDERÖIN 4EXÖ+ARTONGÖÖ ÖTECKNING ÖETC -¦RKNINGÖ+ARTONGERNAÖM¦RKSÖMED OBJEKTSNUMMER ÖNAMNÖOCHÖADRESSÖPÂ¥ FRAMSIDAN 2ETURÖARBETSPROVER ÖBIL¦GGÖF•RBETALD PAKETAVI !NSVARÖÖ&)$5ÖTARÖINTEÖANSVARÖF•R INL¦MNATÖMATERIALÖ6ILLÖDUÖF•RS¦KRA MATERIALET ÖMÂ¥STEÖDUÖG•RÖDETÖSJ¦LV !NTAGNINGSBESKEDÖ ,¦MNASÖPERÖE MAILÖUNDERÖVECKAÖ 0OSTADRESS &)$5ÖÖ&ORMENSÖ(US 3IKFORSV¦GENÖ ÖÖÖ(¦LLEFORS

WWWFIDUSEÖÖSENASTÖM¥NDAGÖÖJUNI

!RBETSPROVER


T¥GSTOPPÖLAMMHULT JANUARIÖ Den 4 januari invigdes de nya tågstationerna i Lammhult och Moheda. F o m måndag den 9 januari kan resenärerna åka med den nya Krösatågstrafiken och även med den nya linje 157 – en snabbusslinje mellan Ljungby-Älmhult. Under vardagar avgår sex dubbelturer i norrgående riktning från Växjö till Moheda och Lammhult, samt sex dubbelturer i södergående riktning från Lammhult, Moheda till Växjö. Den nya tågtrafiken leder till en del förändringar i busstrafiken. Några avgångar mellan Lammhult och Växjö anpassas tidsmässigt och fem turer tas bort: Lammhult till Växjö: turerna 4106 kl. 07.00 och 4102 kl. 07.15. Växjö till Lammhult: turerna 4109 kl. 16.10, 4111 kl. 17.10 och 4221 kl. 17.35 (från Ör).

54$2!'Ö52Ö02%,)-).Ã2Ö4Â'4)$4!"%,, 34!24ÖÖ*!.5!2)Ö Måndag - fredag

Lördag

Söndag

Lammhult 07.11

09.35 12.35 15.36

16.31 17.48

09.35 18.26

14.35 20.47

Moheda

07.22

09.47 12.47 15.47

16.43 18.01

09.47 18.38

14.46 20.58

Alvesta

07.35

09.58 13.09 16.08

16.51 18.20

09.58 18.51

14.57 21.09

Växjö

07.45

10.08 13.20 16.20

17.01 18.30

10.08 19.01

15.07 21.20

Växjö

06.23 08.51 12.52 15.50

16.50 17.58

09.56 17.58

13.47 17.58

Alvesta

06.53 09.05 13.19 16.05

17.05 18.19

10.20 18.19

14.05 18.19

Moheda

07.00 09.12 13.26 16.12

17.12 18.26

10.27 18.26

14.12 18.26

Lammhult 07.10 09.23 13.35 16.21

17.21 18.35

10.36 18.35

14.23 18.35

YTTERLIGAREÖT¥GÖFINNSÖOCHÖDUBBLERINGÖSKERÖFR¥NÖ


V¦LKOMMENÖTILLÖLAMMHULT HUVUDSTADENÖIÖM•BELRIKET 6¦LKOMMENÖTILLÖ-•BELRIKETÖ)Ö,AMMHULTÖLIGGERÖETTÖAVÖNORRAÖ%UROPASÖMEST INTRESSANTAÖOMR¥DEÖN¦RÖDETÖG¦LLERÖDESIGNÖOCHÖFORMGIVNING

www.mobelriket.s e

26

12 1 11

3 F R ÅN J ÖNK ÖP ING V 30

4

6 7

2

13

14 16

15

17 9

8

F R ÅN V ÄR NAMO

Ö3TATOIL4IME Ö#HOCOLAT Ö3VENSSONSÖG¥RDSCAFE Ö3VENSSONSÖIÖ,AMMHULT Ö,AMMHULTSÖVANDRARHEM Ö3K•NÖ$ESIGN Ö3TUDIOÖ-AGENTA Ö,AMMHULTSÖ0IZZERIA Ö0REEM Ö.ILSSONSÖ-•BLER Ö.YAÖ,AMMHULTSÖ*¦RNHANDEL Ö-•BELRIKETSÖ$ESIGN!RENA Ö-•BELRIKETSÖ-•BELVINTAGE

10

21

18

22

19

25

20

Ö3WEDBANK Ö)#!Ö3UPERMARKET Ö!POTEKETÖ(J¦RTAT Ö"IKUPANÖkÖ2•DAÖ+ORSET Ö6¥RATÖ&IK Ö,AMMHULTSÖBLOMSTERHANDEL Ö(ANDELSBANKEN Ö-•BELRIKETSÖ6¦RDSHUS Ö.ORRGAVEL Ö,AMMHULTSÖ-•BEL ÖSYD Ö3VENSKAÖKYRKAN Ö!SAÖ(ERR'¥RD Ö,AMMHULTS ÖNORDÖ!BSTRACTA

27

23

24

F R ÅN V ÄXJ Ö V 30


VIDINGEHEMÖ ÖMITTÖIÖM•BELRIKET Trivsamt, tryggt och tillgängligt – sü ska det vara att bo hos Vidingehem. FÜr oss är nyckelordet lyhÜrdhet. Alla är olika och har olika Ünskemül, men det mesta gür att ordna och genom att verkligen lyssna pü varandra hittar man lÜsningar som bidrar till det där lilla extra, det som gÜr att människor verkligen trivs. Ett annat viktigt ord är frihet. Som hyresgäst hos Vidingehem vet man att allt fungerar som det ska kring boendet och man kan tryggt ägna sig üt südant som känns angeläget och värdefullt i livet. Och den frihetskänslan ska gälla alla! Oavsett om man har unga och pigga eller gamla och trÜtta fÜtter ska man alltid kunna ta sig fram inom vüra bostadsomrüden. DärfÜr lägger vi stor vikt vid vürt tillgänglighetsarbete, dels genom att systematiskt arbeta bort onÜdiga hinder och problem, men ocksü genom att tänka helt nytt. Ett exempel pü det senare är att de av vüra hyresgäster i Lammhult som bor en bit frün centrum für tillgüng till gratis taxi tvü dagar i veckan, fÜr att enkelt kunna ta sig till affären och handla eller uträtta andra ärenden. Vidingehem har 257 lägenheter i Lammhult. Men vi har ocksü nügot annat, nämligen ett stort engagemang – dels fÜr vüra hyresgäster naturligtvis, men ocksü fÜr orten som helhet. Tillsammans med lokala aktÜrer sÜker vi ständigt nya vägar fÜr att sätta samhället pü kartan. Ett exempel är projektet Designers Apartment, ett samarbete med MÜbelriket där tre unga formgivare fick i uppdrag att utforma framtidens lägenheter. När det gäller engagemanget fÜr orten har vi en tumregel: ju fler desto bättre! DärfÜr samarbetar vi ständigt pü olika sätt med lokala aktÜrer; MÜbelriket, Industriklubben, kommundelsrüdet, idrottsfÜreningar och andra bidrar tillsammans till att utveckla Lammhult och skapa ett samhälle med hÜg livskvalitet.

7*%*/(&)&."#t-ĂšQBOĂŠTWĂŠHFOt3PUUOFttXXXWJEJOHFIFNTF


"!.+ (!.$%,3"!.+%. ÖÖ WWWHANDELSBANKENSE LAMMHULT 37%$"!.+ ÖÖ WWWSWEDBANKSE

SERVICE LAMMHULT ).&/2-!4)/.3"92Â -²"%,2)+%43 ).&/"92ÂÖ ÖÖ WWWMOBELRIKETSE 6Ã8*²Ö452)34"92Â ÖÖ WWWTURISMVAXJOSE

+//2$).!4%2 ,!--(5,4 ,!4)45$ . ,/.')45$ %

"%.3). 34!4/), WWWSTATOILSE 02%%WWWPREEMSE

&,9' &LYGPLATSÖ6¦XJ• ÖÖ WWWSMALANDAIRPORTCOM &LYÖ3M¥LAND ÖÖÖ WWWFLYSMALANDCOM

6Â2$#%.42!, ÖÖ WWWLTKRONOBERGSE !0/4%+ !POTEKÖ(J¦RTAT ÖÖÖ WWWAPOTEKHJARTATSE "533 ,¦NSTRAFIKENÖ+RONOBERG ÖÖ WWWLANSTRAFIKENKRONSE ,¦NSTRAFIKENÖ*•NK•PING ÖÖ WWWJLTSE 4Â' 4¥GSTATIONÖ6¦XJ•!LVESTA kÖÖ WWWSJSE 4!8) ,!--(5,43Ö4!8) ÖÖ WWWLAMMHULTSTAXICOM


Nügon sa: �Utan spaning – ingen aning!� Omvärldsanalys sägs vara viktigare än nügonsin. När vi tänkt pü MÜbelrikets framtid har vi självklart tittat pü hur det ser ut runt omkring oss.

Vi inser att vür region och Lammhults som MÜbelrikets huvudstad är speciellt. Med en stark entreprenÜrsanda och designintensitet är Smüland en kreativ region. Tittar vi sedan pü Lammhult, som vi kallar fÜr MÜbelrikets huvudstad, blir det ännu tydligare. När vi sett oss omkring och hÜrt oss fÜr, har vi ännu inte hittat nügon ort som kan jämfÜras med Lammhult pü design- och mÜbelarenan i Skandinavien. Koncentrationen är unik. En plats som fÜrenar produktion, handel och utveckling av mÜbler fÜr büde hem- och offentligmiljÜ. Här pü plats kan du hitta Svenssons i Lammhult och Norrgavel. Büda har starka band till Lammhult, Svenssons med butik, huvudkontor och logistikcenter, Norrgavel med butik, montering och ybehandling. Orten har münga starka underleverantÜrer till mÜbelindustrin och framfÜrallt sveriges enda koncern fÜr designfÜretag, Lammults Design Group. Koncernen har sitt huvudkontor i Lammhult och sitt välkända och framgüngsrika varumärke Lammhults MÜbel med produktion utmed riksväg 30.

Genom senaste Designers Saturday har även husfÜretag som Willa Nordic och SävsjÜ Trähus kommit in i vürt nätverk. Detta sporrar och inspirerar oss till fortsatt utveckling. I ürets upplaga av MÜbelriksboken kan du läsa om oss, inspireras av människor och fÜretag och framfÜr allt hoppas vi du ska lockas att kontakta eller besÜka oss här i hjärtat av Smüland. Välkommen med pü upptäcktsresan i MÜbelriket Johan SjÜberg och Anders Wisth, MÜbelriket

&)$5Ă–

Vidgar vi cirkeln i MÜbelriket hittar du fler ledande varumärken inom inredning och boende, som Källemo, Bruno Mathson, Kateha, Blond, Snickarlaget m fl.

&•RBEREDANDEÖ)NDUSTRIÖ$ESIGNÖ5TBILDNINGEN NYSTARTÖH•STENÖÖIÖ,AMMHULT

M•BELRIKETÖ ÖSKANDINAVIENS M•BELMEKKA


M•BELRIKETÖAB !RBETETÖMEDÖ-•BELRIKETÖBEDRIVSÖGENOMÖETTÖAKTIEBOLAGÖ"OLAGETÖ¦GSÖTILLÖST•RSTAÖDELEN AVÖ,AMMHULTSÖ)NDUSTRIKLUBBÖ%FTERSOMÖVIÖ¦RÖETTÖAKTIEBOLAGÖKANÖMANÖINTEÖVARAÖMEDLEM IÖ-•BELRIKETÖUTANÖALLAÖV¥RAÖSUPPORTERSÖKALLARÖVIÖF•RÖSERVICETAGARE 'ENOMÖETTÖSERVICEAVTALÖS¥Ö¦RÖMANÖMEDÖIÖV¥RÖVERKSAMHETÖOCHÖBLIRÖENÖPRIORITERAD PARTNERÖIÖOLIKAÖSATSNINGARÖOCHÖPROJEKTÖ6IÖ¦RÖNUÖ TALÖSERVICETAGAREÖVILKETÖTILLÖST•RSTA DELENÖ¦RÖF•RETAGÖIÖREGIONENÖOCHÖTREÖKOMMUNER

(Ã2ÖÃ2Ö6)Ö3/-Ö*/""!2Ö-%$ -²"%,2)+%4

*/(!.Ö3*²"%2' ORDF•RANDEGRUNDARE -EDÖM¥NGAÖ¥RÖSOMÖENTREPREN•RÖI M•BEL ÖOCHÖTR¦BRANSCHENÖHAR *OHANÖETTÖBRETTÖOCHÖSTARKTÖN¦TVERK IÖBRANSCHENÖSOMÖ¦RÖTILLÖSTORÖNYTTA F•RÖV¥RAÖPARTNERS ÖÖ JOHAN MOBELRIKETSE !.$%23Ö7)34(Ö 6$Ö0ROJEKTLEDAREAFF¦RSUTVECKLARE (ARÖENÖGEDIGENÖERFARENHETÖAVÖATT DRIVAÖUTVECKLINGSPROJEKTÖMED FOKUSÖP¥ÖMARKNADSF•RING ÖB¥DEÖI F•RETAGÖOCHÖORGANISATIONER ÖVILKET KOMMERÖV¦LÖTILLÖPASSÖIÖ-•BELRIKETS UTVECKLINGSARBETEÖMEDÖDEÖOLIKA F•RETAGEN ÖÖ ANDERS MOBELRIKETSE -!*!Ö3*²"%2' !DMINISTRATIVÖKOORDINATOR -EDÖM¥NGAÖAKTIVITETERÖOCHÖEN STRIDÖSTR•MÖAVÖGRUPPERÖSOM BES•KERÖOSSÖBEH•VSÖN¥GONÖSOM H¥LLERÖIHOPÖDETÖHELAÖ-AJAÖSK•TER ADMINISTRATIONÖOCHÖORGANISERAR M¥NGAÖAVÖV¥RAÖEVENTS ÖÖ MAJA MOBELRIKETSE 4/2"*²2.Ö",/-16)34 /RDF•RANDEÖIÖ,AMMHULTSÖ)NDUSTRIKLUBB OCHÖ-•BELRIKETÖ!" 4ILLÖVARDAGSÖ6$ÖIÖ3TEELFORM ÖÖ TORBJORNBLOMQVIST STEELFORMSE

FIDU  

presentation