Page 1

KONÓM

INFORMAČNÝ

SPRAVODAJCA

MIMORIADNE

EKONOMICKEJ

BRATISLAVE •

ROČNÍK

XII •

MAREC

ČÍSLO VYDANÉ PRI PRÍLEžITOSTI SLÁVNOSTNEJ INAUGURÁCIE

REKTORA A DEKANOV FAKÚLT

EKONOMICKEJ

UNIVERZITY V

BRATISLAVE 13.

MARCA

2007

2007

Akademický rok 2006/2007 je v mnohých oblastiach významný pre všetkých učiteľov, vedeckovýskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov, ako aj pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU). Je totiž rokom, v ktorom sa završuje realizácia zámerov rozvoja EU v Bratislave, prijatých na roky 2003 − 2007, je rokom, kedy sa skončilo funkčné obdobie akademických funkcionárov univerzity a fakúlt a v tomto akademickom roku sa uskutočnili voľby nových akademických funkcionárov. V novembri 2006 sa uskutočnila voľba rektora EU a v decembri voľby dekanov na týchto piatich fakultách EU v Bratislave:

končí funkčné obdobie až na budúci rok. Na základe zápisníc o priebehu a výsledkoch volieb možno konštatovať, že rektor EU bol členmi Akademického senátu EU zvolený v súlade s úplným znením zákona číslo 131/2002 Z. z. a v súlade so Štatútom EU v Bratislave. Obdobne boli v súlade s uvedeným zákonom a štatútmi fakúlt zvolení aj dekani jednotlivých fakúlt EU. Následne akademický senát univerzity a akademické senáty fakúlt schválili prorektorov, resp. prodekanov fakúlt. Toto mimoriadne číslo časopisu Ekonóm obsahuje základné životopisné a profesijné informácie o rektorovi, dekanoch a dekanke

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY IVAN GAŠPAROVIČ 1. FEBRUÁRA 2007.

2007

VYMENOVAL DŇA

S ÚČINNOSťOU OD

FOTO : MILOŠ KOBLIŠKA

UNIVERZITY V

1. 2. 3. 4. 5.

22.

JANUÁRA

Národohospodárskej fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu, Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach.

Na Fakulte medzinárodných vzťahov EU sa voľba dekana uskutoční v roku 2008 vzhľadom na skutočnosť, že terajšej dekanke

PROF.

RUDOLFA SIVÁKA

ZA REKTORA

EKONOMICKEJ

UNIVERZITY V

BRATISLAVE

fakúlt EU, ako aj zložení Vedenia EU v Bratislave a zložení vedení jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Zároveň Vám dávame do pozornosti podstatné úlohy, ktoré sa budú riešiť na EU a fakultách v priebehu roka 2007. doc. Ing. Ľubomír Strieška, PhD. prorektor pre rozvoj EU v Bratislave


KONÓM E KONOMICKÁ

PROF. ING. RUDOLF SIVÁK, PHD. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. sa narodil 09. 11. 1955 v Topoľčanoch. Stredoškolské štúdiá ukončil v roku 1974 na Gymnáziu v Topoľčanoch. V roku 1977 v skrátenom termíne a s vyznamenaním absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V roku 1987 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a bol mu priznaný titul CSc. V roku 1995 obhájil habilitačnú prácu a bol vymenovaný za docenta pre odbor Národohospodárska teória a politika. Na základe výsledkov inauguračného konania a obhajoby inauguračnej práce z problematiky optimálnej kapitálovej štruktúry a majetkovo finančnej stability podnikateľských subjektov v SR, bol v roku 2001 prezidentom SR vymenovaný za profesora pre odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Prof. Sivák nastúpil ako asistent na NHF VŠE 15. 12. 1977 a od tohto obdobia pôsobí na fakulte ako odborný asistent, docent a profesor. V roku 1981 absolvoval pedagogické minimum a v roku 1987 špecializované štúdium pedagogiky. Je školiteľom doktorandov a pod jeho vedením ukončili doktorandské štúdium a získali titul PhD. 6 doktorandi. Počas takmer 30 ročného pedagogického pôsobenia zabezpečoval a zabezpečuje všetky formy pedagogickej činnosti a je predsedom komisie na štátne skúšky na bakalárskom a inžinierskom štúdiu ako aj predsedom komisie pre doktorandské skúšky. V pedagogickej oblasti spolupracuje aj s inými fakultami a vysokými školami v SR a v zahraničí ako člen ich vedeckých rád a lektorsky pôsobí na viacerých vzdelávacích pracoviskách. Pedagogicky pôsobí aj na Vysokej škole manažmentu a bankovníctva v Krakove, kde prednáša a vedie diplomové práce. Prof. Sivák bol spoluriešiteľom 6 grantových úloh, 3 inštitucionálnych úloh, 1 úlohy MVTS, zodpovedným riešiteľom 4 projektov

UNIVERZITA V

MAREC

2007

B RATISLAVE

VEGA, zameraných na riešenie otázok teórie a politiky verejných a podnikateľských financií, ako aj problematiky rizík a neistôt vo financiách a koordinátorom 2 medzinárodných projektov z oblasti hodnotenia kvality vzdelávania v rámci medzinárodných programov Socrates a Leonardo da Vinci. Vypracoval viaceré práce pre hospodársku prax a vystúpil na cca 60 domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Je autorom, spoluautorom, resp. vedúcim autorského kolektívu šiestich monografií, spoluautorom štyroch vysokoškolských a jednej stredoškolskej učebnice, autorom desiatok skrípt a viac ako 60 vedeckých a odborných štúdií a článkov publikovaných v karentovaných, vedeckých a odborných časopisoch doma a v zahraničí. Vedecká a odborná verejnosť vníma prof. Siváka ako vyprofilovanú vedeckú osobnosť, o čom svedčia desiatky citácií, recenzií, odkazov a iných ohlasov na jeho publikačnú činnosť. Prof. Sivák od roku 1984 do roku 1990 vykonával popri pedagogických činnostiach aj funkciu tajomníka fakulty. V rokoch 1990 − 91 bol prodekanom pre rozvoj fakulty, významnou mierou sa zaslúžil o prestavbu štúdia na fakulte a bol predsedom komisie pre spracovanie Koncepcie rozvoja NHF EU po roku 1990. V rokoch 1993 − 94 vykonával funkciu predsedu Akademického senátu NHF EU a bol členom Rady VŠ SR. V období 1993 − 2000 vo funkcii prodekana pre štúdium na NHF EU gestoroval vznik a akreditáciu nových študijných a vedných odborov na NHF EU. Na roky 2000 − 2007 bol zvolený za dekana NHF EU. Na fakulte gestoruje študijný odbor Financie, bankovníctvo a investovanie, vedný odbor Financie, a tento odbor aj na habilitačné a inauguračné konania. V rámci dvoch krátkodobých študijných pobytov (Španielsko, Írsko − program TEMPUS sa podieľal na rozvoji spolupráce v pedagogickej oblasti s Univerzitou v Granade a Univerzitou v Limericku). V rokoch 2001 − 2004 bol predsedom Asociácie dekanov ekonomických a manažérskych fakúlt SR. Menovaný je členom viacerých vedeckých rád univerzít a vysokých škôl v SR a v ČR, členom niekoľkých redakčných rád odborných ekonomických časopisov a predsedom redakčnej rady časopisu Dane a právo v praxi. Trvale udržiava spoluprácu s inštitúciami a organizáciami hospodárskej praxe (MF SR, MH SR, NBS, Asociácia bánk, Asociácia poisťovní, v rokoch 2000 − 2002 bol členom Kolégia ministra hospodárstva SR, v súčasnosti je členom Rady pre vysoké školstvo a celoživotné vzdelávanie, poradného orgánu ministra školstva SR. Menovaný je od roku 1992 audítor a v rokoch 1996 − 2002 bol predsedom Disciplinárnej komisie Slovenskej komory audítorov. Akademická obec, vedecká a širšia odborná verejnosť vníma prof. Siváka ako skúseného erudovaného a rešpektovaného vysokoškolského učiteľa. Pozitívne je v SR a v zahraničí hodnotená jeho pedagogická, výskumná a odborná činnosť. Za doterajšie výsledky jeho práce a ľudské vlastnosti je všeobecne rešpektovanou osobnosťou medzi spolupracovníkmi, učiteľmi a študentmi. Je ženatý, manželka je zamestnaná v Štátnom pedagogickom ústave, syn pracuje v audítorskej spoločnosti a dcéra študuje na vysokej škole. Prof. Sivákovi prajeme vo funkcii rektora veľa šťastia, zdravia, úspechov a dobrých rozhodnutí. Michal Borodovčák podpredseda AS EU v Bratislave

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

02


MAREC

KONÓM

2007

HLAVNÉ

ÚLOHY

EKONOMICKEJ UNIVERZITY V ROKU 2007

Členovia Vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) predpokladajú realizovať do konca roku 2007 nasledovné priority z hľadiska zabezpečenia ďalšieho rozvoja univerzity a jednotlivých fakúlt EU v Bratislave: 1. Pripraviť Komplexnú akreditáciu EU v Bratislave s cieľom získať zaradenie univerzity do kategórie univerzitných vysokých škôl. 2. Trvale zabezpečiť kvalitu všetkých činností u každého subjektu pôsobiaceho na EU v Bratislave. 3. Spracovať zámery rozvoja EU v Bratislave na funkčné obdobie 2007 − 2011 s výhľadom do roku 2015. 4. Začať prípravné práce na zriadení ďalšej fakulty EU v Bratislave. 5. Zaviesť nový informačný systém na univerzite. Uvedené priority sú v roku 2007 premietnuté do hlavných úloh v rámci jednotlivých činností univerzity. Ide predovšetkým o tieto aktivity:

1. VZDELÁVACIA

OBLASť

Dôkladne spracovať všetky pedagogické dokumenty súvisiace s komplexnou akreditáciou univerzity vrátane prehodnotenia učebných plánov a garantov jednotlivých študijných programov. Zabezpečiť od akad. roku 2007/2008 realizáciu výučby v ďalších 2 študijných programoch v cudzích jazykoch (anglický, francúzsky). Začať pripravovať študijný program pre novú fakultu EU v Bratislave. Rozšíriť na EU v Bratislave ponuku výučby predmetov v cudzích jazykoch. Pripraviť, resp. inovovať systém evidencie a hodnotenie kvality pedagogických aktivít učiteľov EU v Bratislave. Pripraviť prijímacie konanie pre budúci akademický rok tak, aby plánované počty prijímaných študentov na fakulty EU zohľadňovali záujem o štúdium a uplatnenie absolventov jednotlivých študijných programov v praxi.

2. OBLASť

VEDY A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Spracovať a od akademického roka 2007/2008 na univerzite realizovať systém kvantifikácie a hodnotenia výstupov z vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých učiteľov a výskumných pracovníkov. Pripraviť za oblasť vedy a doktorandského štúdia podklady ku komplexnej akreditácii univerzity. Zvýšiť zapojenosť univerzity do Európskeho výskumného priestoru (zahraničné výskumné granty, medzinárodné riešiteľské kolektívy v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, zapojenie do 7. Rámcového programu EÚ a pod). Organizačne a personálne pripraviť na EU v Bratislave zriadenie Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. Prijať na univerzite opatrenia na zefektívnenie doktorandského štúdia, najmä dennej formy tohto štúdia.

3. ZAHRANIČNÉ

VZťAHY

03

Uskutočniť procesný audit a zaviesť systém sledovania a zdokonaľovania kvality riadenia na univerzite v súlade s podmienkami novej generácie programov Európskej únie. Prehodnotiť, obnoviť a rozšíriť bilaterálne zmluvy so zahraničnými univerzitami. Prijať opatrenia na zvýšenie počtu študentov zo zahraničia, študujúcich na EU v Bratislave. Pokračovať v realizácii aktivít z hľadiska vstupu EU v Bratislave do medzinárodných sietí excelentných vysokých škôl. Zvyšovať počet a kvalitu akademických mobilít študentov a učiteľov univerzity.

4. INFORMATIZÁCIA

V

BRATISLAVE

A STYK S VEREJNOSťOU

Realizovať prípravu a zavedenie nových informačných systémov Študent, Centrálny register, ekonomického systému SOFIA a nového knižnično-informačného systému v SEK. Zabezpečiť WiFi systém v priestoroch celej univerzity. Pripraviť a realizovať pre SR a pre zahraničie efektívny systém informácií o aktivitách EU v Bratislave. Uskutočniť vyhodnotenie, obnovenie a následne pripraviť nové zmluvy o spolupráci medzi EU v Bratislave a organizáciami a inštitúciami z hospodárskej praxe.

5. ORGANIZÁCIA

A ROZVOJ

Uskutočniť procesný audit na Rektoráte EU a celouniverzitných pracoviskách (na fakultách sa procesný audit uskutoční v rámci prípravy komplexnej akreditácie). Pripraviť a prijať podľa jednotlivých oblastí činnosti univerzity opatrenia na základe hodnotiacej správy ARRA za rok 2005. Upraviť všetky vnútorné predpisy univerzity v súlade s novelou zákona o vysokých školách (po jej schválení). Začať s prípravou organizačného, personálneho a materiálneho zabezpečenia novej fakulty na EU v Bratislave. Spracovať komplexný dokument o zámeroch rozvoja EU v rokoch 2007 − 2011 s výhľadom do roku 2015.

6. OBLASť

FINANCOVANIA A HOSPODÁRENIA

Trvale zabezpečiť efektívne vynakladanie finančných prostriedkov vo všetkých činnostiach univerzity. Prijať opatrenia na zvýšenie podnikateľskej činnosti univerzity a zabezpečiť ďalšiu realizáciu systému viaczdrojového financovania univerzity. Pripraviť investičný program EU na roky 2007 − 2011 a zabezpečiť postupnú dostavbu auly EU, rekonštrukciu študentského domova Horský park a riešenie budovy PHF EU v Košiciach − Tajovského 15. Pripraviť a postupne realizovať nový systém diferenciácie v odmeňovaní pracovníkov EU v Bratislave. Pripraviť nové, resp. inovovať existujúce pravidlá rozpisu rozpočtu EU v Bratislave.

7. OBLASť

PERSONÁLNEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

A ROZVOJ ŠTUDENTSKÝCH AKTIVÍT

Dôkladne aj naďalej zabezpečiť na univerzite komplexnú personálnu a sociálnu politiku. Trvale vytvárať na univerzite podmienky pre kvalitnú a vysoko odbornú a profesionálnu činnosť každého učiteľa, študenta a ďalších pracovníkov univerzity. Prijať opatrenia na ďalší rozvoj kvalifikačného rastu učiteľov v kategórii docent a profesor, najmä vo vzťahu k učiteľom strednej vekovej kategórie. Realizovať systém stabilizácie mladších učiteľov a učiteľov strednej vekovej kategórie. V spolupráci so študentskými parlamentmi ďalej rozvíjať študentské aktivity v oblasti kultúry, športu a aktivity v ďalších záujmových činnostiach študentov EU. Členovia Vedenia EU v Bratislave pri plnení týchto úloh predpokladajú spoluprácu s vedeniami jednotlivých fakúlt, ako aj s ďalšími učiteľmi, študentmi a ostatnými pracovníkmi, ktorí sa chcú podieľať na ďalšom rozvoji univerzity. K tomu je samozrejme na jednotlivých pracoviskách potrebná tvorivá a žičlivá pracovná atmosféra. Atmosféru spolupatričnosti k univerzite sa bude snažiť na univerzite trvale vytvárať rektor a ostatní členovia Vedenia EU.


KONÓM

04

MAREC

N ÁRODOHOSPODÁRSKA

PROF. ING. JÁN LISÝ, PHD. Narodil sa 12. 05. 1950 v Dolnom Ohaji. V roku 1968 maturoval na gymnáziu v Šuranoch. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1973

JÁN LISÝ, PHD.

FAKULTY

EU

ING. JANA PÉLIOVÁ

dekan

prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou

ANNA SCHULTZOVÁ, PHD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

štatutárna zástupkyňa dekana prodekanka pre rozvoj fakulty a sociálne veci

ING. ERIKA PASTORÁKOVÁ, PHD.

ING. GABRIELA REPOVÁ

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

tajomníčka fakulty

OBLASť

ÚLOHY

NHF EU

PEDAGOGICKEJ PRÁCE

Pedagogická práca je primárnou oblasťou činnosti našej práce. V tejto súvislosti sa vynárajú otázky: Sú štruktúra a obsah vedomostí našich študentov uspokojivé z hľadiska potrieb praxe a globalizovanej svetovej ekonomiky? Ako máme ďalej koncepčne postupovať pri zdokonaľovaní študijných programov, aby naši študenti a absolventi neovládali len encyklopedické vedomosti, vzorce, vyhlášky? Čo musíme urobiť, aby sme pochopili, že kvalita našich absolventov nezávisí len od množstva informácií, ale hlavne od múdrosti, vzdelanosti, rozumu a tvorivosti? Profil nášho absolventa by mal preto reflektovať predovšetkým tieto dva aspekty: aspekt vysokej flexibility vzhľadom na požiadavky praxe,

NA ROK

2007

aspekt silnej konkurencie nielen s absolventmi našich škôl, ale aj s absolventmi zahraničných škôl. Štúdium a profil musí byť všestranný − popri odbornej náplni musí zahrňovať tiež jazykovú prípravu, rozvíjanie komunikačných a prezentačných schopností, štandardy spoločenského vystupovania, pripravenosť na prácu v domácich aj medzinárodných tímoch. − Naliehavou úlohou fakulty bude výrazné posilnenie aktívnej tvorivej, samostatnej, teda inžinierskej práce na všetkých cvičeniach a seminároch. − Katedry musia garantovať, že súčasťou študijných plánov budú také predmety, ktoré sa vyučujú na renomovaných ekonomických fakultách v zahraničí. Fakulta sa bude usilovať o to, aby prednášky z niektorých predmetov zabezpečovali zahraniční lektori. Zároveň

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT A ARCHÍV NHF EU

DOC. ING.

ING. KAROL MORVAY, PHD.

VYBRANÉ

EU

na Národohospodárskej fakulte VŠE v Bratislave, kde v roku 1982 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. V roku 1985 bol vymenovaný za docenta vo vednom odbore dejiny ekonomických teórií. Po inauguračnom konaní bol v roku 2000 vymenovaný za profesora vo vednom odbore národné hospodárstvo. Od roku 1995 vykonával funkciu vedúceho katedry ekonomickej teórie na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Je predsedom spoločnej odborovej komisie pre 3. stupeň štúdia študijného programu ekonomická teória. Vykonáva funkciu predsedu komisií pre štátne skúšky na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Je hlavným garantom študijného programu 3. stupňa ekonomická teória. Počas svojho viac ako 30-ročného pôsobenia na katedre ekonomickej teórie zabezpečoval výučbu predmetov všeobecná ekonomická teória, dejiny ekonomických teórií, makroekonómia, komparácia ekonomických systémov a ekonomický rast, je školiteľom doktorandov, viedol a oponoval diplomové práce, dizertačné práce, habilitačné a inauguračné práce. Vo vedeckovýskumnej práci sa orientuje na problematiku makroekonómie a ekonomického rastu. Bol zodpovedným riešiteľom 6 grantových výskumných projektov VEGA, členom riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu TEMPUS a Leonardo da Vinci a hlavným koordinátorom projektu Európskeho sociálneho fondu. Výsledky svojej vedeckovýskumnej práce systematicky publikuje. Je autorom 8 monografií, 15 vysokoškolských učebníc, 12 stredoškolských učebníc, 27 vedeckých a odborných článkov. Je často citovaným autorom v domácich a zahraničných publikáciách. Jeho publikácie boli ocenené Prémiou slovenského literárneho fondu a Cenou rektora EU za najlepšiu vysokoškolskú učebnicu. Prof. Lisý má bohatú spoluprácu s inými vedeckými a pedagogickými pracoviskami doma a v zahraničí. V rokoch 1999 − 2006 bol členom VR UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti je členom Vedeckej rady NHF a EU v Bratislave, členom Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Pôsobil a pôsobí ako člen redakčných rád viacerých vedeckých a odborných časopisov − Ekonomický časopis, Acta Academia Karviniensis, Ekonomika a spoločnosť, Ekonomická revue.

VEDENIE NÁRODOHOSPODÁRSKEJ PROF. ING.

FAKULTA

2007


MAREC

KONÓM

2007

spoločnou úlohou všetkých katedier bude zabezpečiť prednášky aspoň z jedného predmetu v cudzích jazykoch. − Fakulta a jednotlivé katedry musia každoročne na základe skúseností z pedagogického procesu, na základe najnovších vedeckých poznatkov a požiadaviek praxe aktualizovať a modernizovať sylaby prednášok a seminárov všetkých predmetov. − Fakulta v spolupráci s jednotlivými katedrami v tých predmetoch, kde je to možné, vytvorí podmienky pre slobodnú voľbu prednášajúceho študentmi z učiteľov vyučujúcich na príslušnej fakulte. − Permanentne popri vedeckej a odbornej pripravenosti učiteľov musíme venovať zvýšenú pozornosť metodickej a psychologickej príprave učiteľov na prednášky, semináre, cvičenia a skúšky. − Fakulta v spolupráci so študentmi zabezpečí, aby na vypisovaní tém diplomových prác sa mohli aktívne spolupodieľať študenti spolu s učiteľmi. − Predpokladom permanentného zvyšovania kvality pedagogického pôsobenia všetkých učiteľov fakulty musí byť pravidelné hodnotenie kvality práce na základe výsledkov ankiet študentov a sebahodnotiacich procedúr. Zabezpečíme, aby sa študenti po absolvovaní každého predmetu mohli formou anonymnej ankety vyjadriť ku kvalite padagogického procesu, k obsahovým otázkam výučby, k náročnosti štúdia počas semestra a k náročnosti na skúškach z jednotlivých predmetov. Tento spôsob spätnej väzby vyvoláva ďalší tlak na zvyšovanie kvality a podporí excelentnosť. − Získané poznatky musíme využiť na odstránenie, resp. minimalizovanie duplicít vo výučbe jednotlivých predmetov. − Do budúcnosti je potrebné zabezpečiť, aby všetky aktivity na fakulte, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na rozvoj vedomostí a schopností študentov fakulty, reflektovali prijateľným spôsobom požiadavky odberateľskej sféry.

VEDECKOVÝSKUMNÁ

ČINNOSť A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Významnou oblasťou činnosti fakulty musí byť vedeckovýskumná práca. Fakulta musí pokračovať v získavaní grantových výskum-

ZĽAVA: ING. ERIKA PASTORÁKOVÁ, PHD.,

DOC. ING.

ANNA SCHULTZOVÁ, PHD.,

PROF. ING.

05

ných projektov VEGA, KEGA, z národnej grantovej agentúry na podporu výskumu a vývoja, medzinárodných projektov EÚ atď. Získanie a úspešná realizácia projektov predstavuje významný zdroj finančných príjmov pre jednotlivé katedry. Zároveň konkrétne publikované výstupy riešenia výskumných projektov sú dôležitým ukazovateľom pre úspešnú akreditáciu fakulty. Fakulta na základe doteraz získaných poznatkov a skúseností prehodnotí spolu so všetkými spoločnými odborovými komisiami doterajšiu vedeckú prípravu doktorandského štúdia, navrhne a zrealizuje riešenia na zvýšenie úrovne doktorandského štúdia. Fakulta vypracuje a zrealizuje projekt spolupráce externých doktorandov s fakultou, ich zapájanie do pedagogických, vedeckovýskumných a publikačných aktivít fakulty. Musíme sa usilovať o rovnomerné zapojenie všetkých učiteľov do vedeckovýskumných a publikačných aktivít fakulty. Ak chceme nachádzať správne odpovede, pre budúcnosť našej fakulty je dôležité poznať medzinárodné skúsenosti a využívať ich pri modernizácii fakulty. Budeme podporovať a výraznejšie rozvíjať konkrétnu spoluprácu fakulty so zahraničnými univerzitami tak, aby si učitelia pestovali osobné kontakty s učiteľmi iných krajín a zvyšovať tak mobilitu učiteľov fakulty. Musíme využiť skúsenosti z týchto aktivít na to, aby sa zvýšila úroveň pedagogického procesu a tým aj úroveň absolventov fakulty zodpovedajúca požiadavkám praxe a medzinárodným štandardom a aby výsledkom spolupráce bolo aj zapojenie našej fakulty do riešenia medzinárodných projektov, predovšetkým 7. rámcového programu. Dôležité bude tiež výraznejšie rozvinúť mobility študentov tak, aby čo najviac z nich mohlo časť štúdia absolvovať na inej vysokej škole v zahraničí. Na to je možné využívať nielen mobility v rámci programov Socrates či Erasmus, ale aj kontakty a spoluprácu s vysokými školami v susedných krajinách, ale aj na iných vysokých školách na Slovensku.

JÁN LISÝ, PHD., ING. JANA PÉLIOVÁ

A ING.

KAROL MORVAY, PHD.


KONÓM

06

MAREC

O BCHODNÁ

FAKULTA

2007

EU

profesora vo vednom odbore obchod a marketing (téma inauguračnej prednášky: Riziká a spôsoby ich limitácie v interpodnikových vzťahoch v oblasti nákupu). Vykonáva funkciu predsedu komisií pre štátne skúšky na bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom štúdiu. Pôsobí ako hlavný garant študijného programu obchodný manažment na druhom stupni štúdia a ako subgarant študijného programu marketingový a obchodný manažment na 3. stupni štúdia. V súčasnosti zabezpečuje výučbu a garanciu predmetov v slovenskom a francúzskom jazyku. Pravidelne prednáša vo Francúzsku v rámci programu Socrates, napr. na Université Claude Bernard Lyon, Université Pierre Mendès France v Grenobli. Vo výskume sa orientuje na problematiku marketingu, nákupu, predaja, reštrukturalizácie podnikov a eticko-podnikateľskej kultúry. Bol riešiteľom vedeckovýskumných projektov VEGA a Leonardo a spoluriešiteľom 9 takýchto projektov. Je dlhoročným členom riadiaceho výboru medzinárodnej vedeckovýskumnej siete krajín Vyšehradskej skupiny združujúcej univerzity 13 európskych krajín, korešpondentom vedeckovýskumnej skupiny GREG Univerzity Pierre Mendès France v Grenobli, zúčastňuje sa na konferenciách Európa − Latinská Amerika o vzdelávaní. Je autorom, resp. spoluautorom učebníc, skrípt, monografií. Publikoval karentované články, vedecké a odborné články doma aj v zahraničí. Prezentoval príspevky na konferenciách v zahraničí a na domácich konferenciách. Je školiteľom viacerých doktorandov, z ktorých traja úspešne ukončili doktorandské štúdium. Počas pôsobenia na Vysokej škole ekonomickej a Ekonomickej univerzite absolvoval niekoľko stáží na zahraničných univerzitách.

PROF. ING. JAROSLAV KITA, CSC. Narodil sa 08. 04. 1949 v Kežmarku, kde ukončil stredoškolské štúdium. V roku 1972 absolvoval štúdium na Vysokej škole ekonomickej. V roku 1979 obhájil kandidátsku prácu zameranú na exaktné metódy rozhodovania. Vo vednom odbore ekonomika a riadenie vnútorného obchodu bol v roku 1982 vymenovaný za docenta a v roku 2001 prezentoval habilitačnú prácu Marketing nákupu. Po inauguračnom konaní v roku 2002 bol vymenovaný za

Prof. Kita je koordinátorom frankofónneho štúdia Ekonomickej univerzity. V rokoch 2000 − 2007 pôsobil ako prodekan obchodnej fakulty pre zahraničné vzťahy. V roku 2002 dostal štátne vyznamenanie Francúzskej republiky Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques za rozvoj tejto formy štúdia. Od roku 1995 je členom redakčnej rady Les Cahiers franco-polonais. Zároveň je šéfredaktorom časopisu Marketingová panoráma, členom Vedeckej rady Obchodnej fakulty EU a Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity. V súčasnosti je poverený vypracovaním medzinárodného celouniverzitného master programu manažment predaja vo francúzskom jazyku. Je ženatý a má troch synov.

VEDENIE OBCHODNEJ JAROSLAV KITA, CSC.

EU

ING. ANNA MICHÁLKOVÁ, PHD.

dekan

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

ING. ŠTEFAN ŽÁK, PHD.

ING. DENISA BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, PHD., M. A.

1. prodekan a prodekan pre vzdelávanie

prodekanka pre zahraničné vzťahy

DOC. ING.

ING. ANDREA MIZEROVÁ, PHD.

EVA HANULÁKOVÁ, PHD.

prodekanka pre public relations a rozvoj

NIEKTORÉ OBCHODNÁ

tajomníčka fakulty

ÚLOHY

OF EU

NA ROK

2007

FAKULTA V PROCESE BUDOVANIA EURÓPSKEHO VZDELÁVACIEHO PRIESTORU

Obchodná fakulta má vo výchove odborníkov v oblasti obchodnovedných disciplín významnú a jedinečnú pozíciu. Akreditovanými študijnými odbormi a programami na 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia vstupuje do konvergenčných a reformných procesov európskeho vzdelávania. Rámec pre rozvoj aktivít fakul-

ty v budúcnosti budú vytvárať proces budovania európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a princípy bolonského procesu. Z nich vyplýva, že stratégia výchovno-vzdelávacieho procesu na obchodnej fakulte sa bude čoraz viac opierať o interdisciplinárny výskum, viac orientovaný smerom k praxi a integrujúci me-

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

PROF. ING.

FAKULTY


MAREC

KONÓM

2007

dzinárodnú spoluprácu. Súhra teórie a praxe, ako aj spolupráca s európskymi vzdelávacími inštitúciami môžu zabezpečiť rozvoj fakulty a výchovu profesionálov, ktorí sa budú vyznačovať kompetentnosťou, t. j. budú vedieť aplikovať získané vedomosti do praxe. Kľúčové priority rozvoja fakulty v tomto funkčnom období sú: a) Komplexná akreditácia. Aby fakulta mohla pokračovať v nastúpenom trende zvyšovania kvality vzdelávania je žiadúce, aby v nasledujúcej akreditácii splnila stanovené požiadavky akreditačnej komisie. Úspešná akreditácia ako meradlo kvality dáva dobrý signál aj pre zahraničné univerzity, ktoré chcú s obchodnou fakultou spolupracovať, znásobí našu pridanú hodnotu a upevní našu medzinárodnú prestíž. b) Internacionalizácia vzdelávania. Ide o potrebu rozvíjať naše študijné programy a systematicky prehodnocovať obsah existujúcich predmetov v porovnaní so zahraničím. c) Pripravenosť študentov na podnikateľskú činnosť. Teoretické bakalárske a inžinierske štúdium na jednej strane umožňuje študovať a ďalej rozširovať vedomosti, avšak na druhej strane bez kontaktu s praxou sú výsledky výchovy k podnikavosti diskutabilné. V pedagogickom procese sa preto bude potrebné zamerať tiež na rozvoj tých kompetencií študentov, ktoré zvýšia ich úspešné presadenie sa na trhu práce.

V

POPREDI PROF. ING.

A ING.

JAROSLAV KITA, CSC. ZĽAVA ŠTEFAN ŽÁK, PHD.

STOJACI VZADU: ING.

07

d) Rozvoj celoživotného vzdelávania. Všeobecne sa konštatuje, že vedomosti zastarávajú po 5 rokoch po ukončení školy. To kladie nároky na fakultu v príprave rôznych foriem celoživotného vzdelávania. Ich príprava však vyžaduje systematickú spoluprácu s praxou na základe poznania jej potrieb. e) Valorizácia výskumu. Valorizáciu výsledkov výskumu obchodnej fakulty možno zhrnúť do štyroch oblastí, ktorými sú: rozvoj partnerstva s hospodárskou praxou a zahraničnými partnermi, aplikácia výsledkov v praxi, technická a intelektuálna pomoc vyplývajúca zo vzťahov s praxou, rozvoj podnikavosti fakulty. f) Kvalita vzťahov s praxou. Ak sa podnik v spoločnosti založenej na vedomostiach považuje za miesto získavania nových znalostí, treba začať budovať nový vzťah medzi teóriou − praxou − územnými celkami a organizáciami s cieľom tvorby silného a efektívneho partnerstva. g) Tvorba vlastných zdrojov z podnikateľskej činnosti fakulty. Reziduálny spôsob financovania školstva vyžaduje, aby fakulta vypracovala stratégiu získavania prostriedkov z vlastných zdrojov na báze podnikateľskej činnosti. h) Zlepšovanie medziľudských vzťahov. Učitelia, študenti a ostatní zamestnanci sú vnímaní ako partneri, ktorí participujú na riešení problémov v činnosti fakulty. Študentom by sa mali vytvoriť podmienky na ich najširšie zapojenie do činnosti a života na fakulte.

DENISA BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, PHD., M. A., ING. ANNA MICHÁLKOVÁ, PHD.,

DOC. ING.

EVA HANULÁKOVÁ, PHD.,


KONÓM

08

FAKULTA

MAREC

HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY

2007

EU

v Bratislave. Je garantom bilaterálneho magisterského študijného programu nemeckofónneho štúdia s medzinárodne akceptovaným dvojitým diplomom medzinárodný finančný manažment medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Je predsedom odborovej komisie doktorandského štúdia pre vedný odbor ekonometria a operačný výskum a garantom nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaoberá najmä metodologickými otázkami rozvoja metód lineárneho a nelineárneho programovania a praktickou aplikáciou modelov a metód operačnej analýzy a mikroekonomickej analýzy pri riešení rozhodovacích úloh na úrovni firmy a odvetví v trhovom ekonomickom prostredí.

PROF. ING. MICHAL FENDEK, PHD. Narodil sa 31. 08. 1950 vo Zvolene. Od roku 1975 pracoval na Katedre ekonomicko-matematických výpočtov Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (teraz Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU). V roku 1987 bol vymenovaný za docenta a v roku 1999 za profesora v odbore kvantitatívne metódy v ekononómii.

Pôsobil a pôsobí ako zodpovedný riešiteľ 3 projektov Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied, ako zodpovedný riešiteľ 3 projektov Interného grantového systému Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako lokálny expert projektu programu Európskej únie PHARE, ako garant zahraničného rozvojového projektu Spolkovej republiky Nemecko DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) a garant projektu programu Leonardo da Vinci. Viedol riešiteľské tímy a spolupracoval pri riešení viacerých aplikačne orientovaných výskumných projektov pre Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Štátnu pokladnicu SR, Západoslovenskú energetiku, a. s., Datacentrum MF SR a iné. Absolvoval študijné a prednáškové pobyty na viacerých zahraničných univerzitách (Linz, Viedeň (Rakúsko), Bern (Švajčiarsko), Halle, Hamburg (Nemecko)). Ako hosťujúci profesor prednášal a pravidelne prednáša na univerzitách v Halle a Hamburgu predmety z odboru modelov a metód optimalizácie.

Od roku 1992 vykonával funkciu vedúceho Katedry operačného výskumu a ekonometrie na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dve funkčné obdobia od roku 2000 pôsobil ako predseda Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Je prvý prezident a zakladajúci člen Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum. Pôsobil v Komisii vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a v pracovnej skupine Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. Pôsobil a pôsobí ako člen viacerých vedeckých rád a člen redakčných rád vedeckých časopisov. Pôsobil ako poradca predsedu Protimonopolného úradu SR, ako externý spolupracovník Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva financií SR a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR.

Je garantom študijného programu magisterského štúdia ekonometria a operačný výskum a garantom habilitačného a inauguračného konania v študijnom odbore ekonometria a operačný výskum na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity

Je ženatý a má dve dospelé deti. Manželka, doc. Ing. Eleonora Fendeková, PhD., pracuje na Katedre podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

VEDENIE FAKULTY MICHAL FENDEK, PHD. dekan DOC. ING.

KATARÍNA MÁZIKOVÁ, PHD.

1. prodekanka, prodekanka pre rozvoj a sociálne veci DOC.

EU

RNDR. JOZEF FECENKO, PHD.

prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy

ING. MGR. ZUZANA JUHÁSZOVÁ, PHD. prodekanka pre pedagogickú činnosť DOC. ING.

RUžENA PARDELOVÁ, PHD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

ING. ZLATA MELIŠEKOVÁ tajomníčka fakulty

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

PROF. ING.

HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY


MAREC

KONÓM

2007

NIEKTORÉ

ÚLOHY

FHI EU

V tomto funkčnom období v súlade s dokumentom Dlhodobý zámer rozvoja FHI Ekonomickej univerzity v Bratislave bude snahou profilovať fakultu hospodárskej informatiky tak, aby vzdelanie, ktoré poskytuje, bolo ekvivalentné s fakultami s podobným zameraním v rámci krajín Európskej únie a zodpovedalo potrebám praxe. V súvislosti s tým sa fakulta bude koncentrovať na plnenie nasledujúcich okruhov úloh: 1. Pri formulovaní svojej trajektórie rozvoja bude fakulta hospodárskej informatiky vychádzať z jej hlavného poslania, ktorého obsahom je poskytovanie vysokoškolského vzdelania a vedeckovýskumná činnosť v oblastiach: ekonómie, hospodárskej informatiky, kvantitatívnych metód v ekonómii a podnikaní, účtovníctva. V tomto zmysle bude FHI poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch a študijných programoch v rámci prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia. 2. V oblasti výučby musia učitelia aktualizovať svoje predmety tak, aby odrážali najnovšie teoretické poznatky a potreby praxe, hľadať a zavádzať nové formy výučby a pritom využívať tie najmo-

ZĽAVA:

DOC. ING.

A DOC.

KATARÍNA MÁZIKOVÁ, PHD., ING. MGR. ZUZANA JUHÁSZOVÁ, PHD., RNDR. JOZEF FECENKO, PHD.

09

NA ROK

2007

dernejšie technické prostriedky. 3. Našou prioritou je ďalej rozvíjať a skvalitňovať doktorandské štúdium, motivovať a viesť interných doktorandov fakulty k ukončeniu štúdia v stanovenom časovom horizonte štúdia. Našou ambíciou je vychovávať v rámci doktorandského štúdia špičkovo pripravených odborníkov pre riešenie náročných rozhodovacích úloh s využitím moderných kvantitatívnych metód a informačných technológií. 4. Fakulta sa zameria na všestranné zvýšenie kvality a účinnosti výchovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti učiteľov fakulty. Budeme podporovať publikačné aktivity učiteľov fakulty s cieľom prezentovať výsledky ich vedeckovýskumnej práce v karentovaných časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách. 5. Pre rozvoj fakulty považujeme za rozhodujúce vytvoriť na jej pôde priaznivú pracovnú atmosféru s cieľom: vytvárať a formovať priaznivú verejnú mienku o fakulte, posilniť postavenie fakulty na trhu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, kde najmä v segmente ekonomicky a manažérsky orientovaných fakúlt vzniká vysoko konkurenčné prostredie, rozšíriť medzinárodnú spoluprácu fakulty, a to tak v oblasti pedagogickej, ako aj v rámci jej vedeckovýskumných aktivít. 6. Za jednu z primárnych úloh fakulty považujeme zodpovednú prípravu procesu akreditácie Ekonomickej univerzity a Fakulty hospodárskej informatiky EU, pričom naším cieľom je obstáť v procese akreditácie ako univerzitná vysoká škola.

PROF. ING.

MICHAL FENDEK, PHD.,

DOC. ING.

RUžENA PARDELOVÁ, PHD., ING. ZLATA MELIŠEKOVÁ


KONÓM

10

FAKULTA

PODNIKOVÉHO MANA Ž MENTU

DOC. ING. ĽUBOSLAV SZABO, CSC. Doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., sa narodil 21. 05. 1947 v Horši, okres Levice. Je ženatý a má dve deti. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1972 na FERVO VŠE (predchodkyňa terajšej FPM EU) v Bratislave. Už ako študent 5. ročníka nastúpil na vtedajšiu katedru ekonomiky a riadenia poľnohospodárstva, na ktorej pôsobil postupne ako asistent, odborný asistent a docent až do roku 1990, kedy katedra v dôsledku transformácie VŠE zanikla. V rokoch 1985 − 1989 bol jej vedúcim. V roku 1981 ukončil štúdium vedeckej ašpirantúry a získal hodnosť kandidáta ekonomických vied; od roku 1984 je docentom. Od roku 1990 pôsobí na katedre manažmentu na všetkých formách v predmetoch manažment, podnikanie v agropotravinárstve a podnikateľské rozhodovanie, ktorého je gestorom. Na uve-

VEDENIE FAKULTY DOC. ING.

MAREC

2007

EU

denej katedre už 9 rokov vykonáva funkciu vedúceho oddelenia. Jeho vedeckovýskumné zameranie má dve časové etapy súvisiace s jeho pôsobením na dvoch rozdielne zameraných pracoviskách. Za významnú možno považovať jeho kandidátsku dizertačnú prácu obhájenú v roku 1981, ktorá sa stala základom súťažnej práce Diferenciácia − potenciálny zdroj efektívnosti poľnohospodárskej výroby, za ktorú menovaný získal 1. miesto v celoštátnej súťaži mladých pracovníkov vedeckovýskumnej základne, ktoré mu udelila ČAZ v Prahe. Ďalšie vedeckovýskumné pôsobenie doc. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc., do roku 1990 bolo zamerané na riešenie čiastkových úloh ŠPEV, koordinovaných VÚEPP v Bratislave. V druhej etape (od roku 1990 až doteraz) pôsobil ako spoluriešiteľ v 8 grantových projektoch VEGA, z toho v 1 úlohe ako zástupca vedúceho projektu, v 2 úlohách ako vedúci projektu, spoluriešiteľ medzinárodného projektu REDILEM a rozvojového projektu MŠ SR E-learning na FPM EU. V roku 2007 končí riešenie projektu VEGA Rozvoj podnikového manažmentu a rozhodovacích procesov v podmienkach integrácie, ktorého je vedúcim. Jeho vedeckovýskumná a pedagogická činnosť je sprevádzaná rozsiahlou publikačnou činnosťou. Je autorom, resp. spoluautorom 11 učebníc (z toho 8 vysokoškolských), 3 monografií, 27 vysokoškolských skrípt, 38 príspevkov vo vedeckých a odborných časopisoch (z toho 3 v karentovaných časopisoch) 48 príspevkov na vedeckých konferenciách (z toho 13 v zahraničí), 81 odborných prác a vystúpení. Jeho práce našli ohlas v 91 citáciách (z toho 19 v zahraničí). Významné je pôsobenie doc. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc., vo vedeckých a odborných orgánoch na EU a mimo nej. Až do zvolenia za dekana vykonával 7 rokov funkciu prodekana pre vzdelávanie a súčasne prvého prodekana. V súčasnosti je členom Odboru ekonomiky a manažmentu SAPV, členom spoločnej odborovej komisie vo vednom odbore podnikový manažment, členom vedeckej rady FPM EU v Bratislave a FEM SPU v Nitre, členom redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Agricultural Economies a vedeckého časopisu Ekonomika a manažment, členom odborových komisií ekonomika a manažment podniku a finančný manažment podniku, gestorom študijného programu 1. stupňa štúdia ekonomika a manažment podniku na FPM EU v Bratislave, členom Správnej rady a spoluzakladateľom Nadácie manažér a pôsobí v ďalších funkciách.

PODNIKOVÉHO MANAžMENTU

EU

ĽUBOSLAV SZABO, CSC. dekan

PETER MARKOVIČ, PHD.

prvý prodekan, prodekan pre vzdelávaciu činnosť

DOC. ING.

GIZELA LÉNÁRTOVÁ, PHD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

ING. KATARÍNA GRANČIČOVÁ, PHD.

ING. ANITA ROMANOVÁ, PHD.

prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky

prodekanka pre informatizáciu a styk s verejnosťou

DOC. ING.

ING. ŽOFIA DUNOVÁ

ELENA ŠÚBERTOVÁ, PHD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

tajomníčka fakulty

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

DOC. ING.


MAREC

KONÓM

2007

VYBRANÉ VZDELÁVACIA

ÚLOHY

FPM EU

NA ROK

OBLASť

1. Dôsledne realizovať akreditované študijné programy s uplatnením kreditového systému ECTS. 2. Využívať poznatky učiteľov a študentov zo zahraničných pobytov, absolventov fakulty a manažérov podnikov na prípadné korekcie študijných programov a profilov absolventov. 3. Rozširovať ponuku predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch (v súčasnosti fakulta zabezpečuje 9 predmetov v anglickom jazyku). 4. V spolupráci s univerzitami v zahraničí a Konzorciom pre medzinárodné dvojité diplomy (CIDD) rozšíriť ponuku programov s dvojitým diplomom (v súčasnosti fakulta realizuje takýto program ekonomika a manažment v spolupráci s Fachhochshule Rosenheim) a rozhodujúcim podielom sa zapájať do celouniverzitného nemeckofónneho programu medzinárodný finančný manažment a anglofónneho programu medzinárodný manažment. 5. Intenzívnejšie rozvinúť spoluprácu s ESCP − EAP Berlín pri realizácii spoločného programu Master of Businnes Administration (MBA) s cieľom pripraviť aj anglicko-nemeckú verziu tohto štúdia. 6. Zvýšiť celkový počet študentov na doktorandskom štúdiu (teraz 169), najmä na dennej forme štúdia (teraz 38) a zahraničných doktorandov (teraz 25 z NSR, 1 z Kirgizska a 1 z Palestíny).

VEDECKOVÝSKUMNÁ

ČINNOSť

1. Zorganizovať aspoň dve medzinárodné vedecké konferencie Ekonomika, financie a manažment. 2. Zapojiť fakultu do riešenia medzinárodných vedeckovýskumných projektov. 3. Dosiahnuť vyššie zapojenie do riešenia projektov ESF (v rokoch 2004 − 2006 fakulta aktívne vystupovala v troch projektoch), VEGA (v roku 2006 − 18 projektov), KEGA (v roku 2006 − 1 projekt), MVTS (v roku 2006 − 1 projekt) a ďalších projektov.

ZAHRANIČNÉ

VZťAHY

1. Zabezpečiť v spolupráci s vedením EU nomináciu aspoň 35 študentov ročne na štúdium v zahraničí. 2. Výrazne zvýšiť mobility učiteľov a rozšíriť sieť zahraničných partnerských univerzít a podnikov.

2007

11

AKO AJ NA ĎALŠIE OBDOBIE

3. Zapojiť fakultu v oblasti multidisciplinárneho výskumu na podporu medzinárodnej tvorby a transferu poznatkov.

INFORMATIZÁCIA

A STYK S VEREJNOSťOU

1. Inovovať informačný systém fakulty (celouniverzitne jednotný) v súlade s požiadavkami vysokoškolského zákona a rozšíriť jeho funkcionalitu. 2. Vytvoriť databázu absolventov fakulty s cieľom vybudovania dlhodobého kontaktu s fakultou, získavania informácií pre skvalitnenie pedagogického procesu, ako aj sprostredkovania kontaktu študent − budúci zamestnávateľ. 3. Riešiť projekty na objednávku subjektov hospodárskej praxe. 4. Rozvíjať mediálne partnerstvá fakulty.

ROZVOJ

A SOCIÁLNE OTÁZKY

1. Vykonaním vnútorného auditu pripraviť všetky pracoviská fakulty na komplexnú akreditáciu. 2. Zvýšiť podiel profesorov a docentov minimálne na 45 %. 3. V spolupráci so študentským parlamentom vypracovať efektívny a kompletný systém kritérií pre ubytovanie študentov v ŠD. 4. Rozširovať a hľadať ďalšie možnosti oceňovania výsledkov práce študentov (v akademickom roku 2005/2006 získalo Cenu dekana a Nadácie manažér 15 študentov, Cenu J. Karvaša 1 študent, Cenu študentskej osobnosti SR 2 študenti, Cenu Grand prix Ľudovej banky 1 študent, Cenu rektora 1 študent, Cenu Dexia banky Slovensko 1 študent, Cenu Nadácie Penta 2 študenti, Ocenenie SPP, Slovnaftu atď.) a zvýšiť tak ich motiváciu. Vážené dámy, páni, kolegovia, študenti, to, čo som v tomto vymedzenom rozsahu uviedol iste nie je všetko, čo je potrebné v roku 2007 a v ďalšom funkčnom období urobiť. Sú to však zá-mery nevyhnutné, hoci v mnohých oblastiach náročné. Na ich úspešnú realizáciu ste potrební všetci − učitelia, študenti a ostatní pracovníci fakulty. Chcem Vás preto poprosiť o spoluprácu podporenú vzájomnou úctou, toleranciou, žičlivosťou, korektnými vzťahmi medzi učiteľmi, učiteľmi a študentmi navzájom a celkovým posilnením ľudskej dimenzie nás všetkých.

ZĽAVA: ING. ŽOFIA DUNOVÁ, DOC. ING. ELENA ŠÚBERTOVÁ, PHD., ING. KATARÍNA GRANČIČOVÁ, PHD., ROMANOVÁ, PHD.,A DOC. ING. GIZELA LÉNÁRTOVÁ, PHD.

dekan FPM EU

DOC. ING.

ĽUBOSLAV SZABO, CSC.,

DOC. ING.

PETER MARKOVIČ, PHD., ING. ANITA


KONÓM

12

FAKULTA

MAREC

MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

2007

EU

kve. Od roku 1990 opäť nastúpila na Katedru medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 1993 ju rektor Ekonomickej univerzity vymenoval za docentku. V roku 2004 ju prezident Slovenskej republiky vymenoval za vysokoškolskú profesorku. V roku 1992 absolvovala trojmesačnú stáž na Ecole superiere de commerce v Lyone a v roku 2000 mesačnú stáž v Poitiers vo Francúzsku. V rokoch 1994 a 2004 absolvovala seminár na tému Pro-exportná politika v Soule v Kórejskej republike. Ako spoluriešiteľka sa podieľala na realizácii dvoch medzinárodných programov TEMPUS. V rámci jedného z nich absolvovala dve krátkodobé stáže na Univerzite v Limericku (Írsko) a na Univerzite v Aveiro (Portugalsko). Prof. Lipková je garantom špecializačných predmetov − medzinárodné hospodárske vzťahy, medzinárodné hospodárske vzťahy II a Európska únia. Súčasne pôsobí ako školiteľka pre vedné odbory medzinárodné ekonomické vzťahy a medzinárodné vzťahy. Od roku 2000 pôsobí na fakulte medzinárodných vzťahov, od roku 2001 doposiaľ ako jej dekanka. Je členkou a predsedníčkou vedeckej rady fakulty a členkou vedeckých rád niekoľkých fakúlt na Slovensku a v Českej republike (Obchodně podnikatelská fakulta Slezskej univerzity v Opave, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta so-

PROF. ING. ĽUDMILA LIPKOVÁ, CSC. Narodila sa 25. 11. 1951 v Moravskom Lieskovom, okres Nové Mesto nad Váhom. V roku 1970 ukončila Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Vysokoškolské štúdium na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave ukončila s vyznamenaním v roku 1975. V tom istom roku začala pracovať na Katedre ekonomiky zahraničného obchodu OF VŠE v Bratislave ako asistentka, neskôr ako odborná asistentka. Štúdium vedeckej ašpirantúry absolvovala v roku 1979 obhajobou kandidátskej dizertačnej práce. Od roku 1982 do roku 1990 pracovala ako vedecká pracovníčka v Medzinárodnom ústave ekonomických problémov RVHP v Mos-

VEDENIE FAKULTY PROF. ING.

ciálno-ekonomických vied Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Akademická rada Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Vedecká rada Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici). Je autorkou, resp. spoluautorkou niekoľkých vysokoškolských učebníc, z ktorých za najvýznamnejšie pokladá Medzinárodné vzťahy, Svetové hospodárstvo a Európska únia, a desiatok vedeckých a odborných článkov a príspevkov z vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Jej vedeckovýskumná práca je zameraná na problematiku medzinárodných ekonomických vzťahov, svetovej ekonomiky a integračných procesov v Európe.

MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

EU

ĽUDMILA LIPKOVÁ, CSC.

DOC.

PHDR. FRANTIŠEK ŠKVRNDA, CSC.

MGR. BORIS MATTOŠ

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prodekan pre pedagogickú prácu

JUDR. PETER RUSIŇÁK, PHD.

ING. MIROSLAV KOLESÁR

prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj

tajomník fakulty

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

dekanka


MAREC

KONÓM

2007

NIEKTORÉ

ÚLOHY FAKULTY MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

NA ROK Fakulta medzinárodných vzťahov je jednou zo šiestich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vznikla dekrétom rektora Ekonomickej univerzity zo dňa 17. januára 2000. Poskytuje vzdelávanie: v študijnom odbore 302500 medzinárodné vzťahy v inžinierskom stupni, v dennej forme štúdia, vo vednom odbore 67-21-9 medzinárodné vzťahy v doktorandskom stupni v internej a externej forme štúdia, v študijnom odbore 3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy v bakalárskom štúdiu, inžinierskom štúdiu (študijný program hospodárska diplomacia) a doktorandskom štúdiu. FMV získala právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania. FMV zameriava úsilie na dobudovanie svojho profilu, ktorý chce orientovať na medzinárodné ekonomické vzťahy. Profil fakulty bude reflektovať aktuálne potreby našej spoločnosti, t. j. štúdium sa bude aj naďalej zameriavať na prípravu odborníkov, ktorí budú zabezpečovať pôsobenie Slovenskej republiky v Európskej únii − pre potreby domácich inštitúcií i inštitúcií v centrále Európskej únie. Za rovnako významné sa považuje poslanie FMV pri príprave odborníkov pre potreby hospodárskej diplomacie.

ZĽAVA:

DOC.

PHDR. FRANTIŠEK ŠKVRNDA, CSC.,

PROF. ING.

2007

13

EU

Fakulta si kladie za svoj prvoradý cieľ zabezpečiť vysokú kvalitu výučby, a to predovšetkým inovováciou obsahu a zdokonaľovaním štruktúry učebných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia − v bakalárskom, inžinierskom i doktorandskom. Kvalita pedagogického procesu je podporovaná väčším dôrazom na dobudovanie kvalifikačnej štruktúry pedagogického zboru, vrátane ukončenia doktorandského štúdia a habilitácií niektorých pedagógov, vyššou úrovňou zapojenia učiteľov do vedeckovýskumnej práce, najmä do projektov VEGA a KEGA, do medzinárodných výskumných projektov a medzinárodných učiteľských mobilít. Na základe prijatých opatrení bude vedenie aj v poslednom roku svojho funkčného obdobia pokračovať v racionalizácii organizačnej štruktúry fakulty v prospech flexibilného usporiadania vzťahov v oblasti pedagogickej práce i vedeckého výskumu; systém riadenia bude konštituovať tak, aby sa vytvorili prvky zdravej súťaže a priaznivej atmosféry kooperácie medzi jednotlivými pracoviskami, bude zlepšovať pracovné podmienky pre prácu učiteľov, vedeckovýskumných i technicko-hospodárskych pracovníkov fakulty, ako i študentov, vytvárať efektívny systém motivácie pracovníkov a zvyšovať úroveň prezentácie fakulty na verejnosti, v akademickej obci i v decíznej sfére.

ĽUDMILA LIPKOVÁ, CSC., MGR. BORIS MATTOŠ,

A

JUDR. PETER RUSIŇÁK, PHD.


KONÓM

14

P ODNIKOVOHOSPODÁRSKA

MAREC

2007

EU V B RATISLAVE SÍDLOM V K OŠICIACH

FAKULTA SO

Štúdium ukončil v roku 1982 a v roku 1983 zložil rigoróznu skúšku z odboru teória systémov, teoretická kybernetika a matematická informatika. V roku 1982 nastúpil na miesto asistenta na Katedru matematiky Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1991 získal titul kandidáta matematicko-fyzikálnych vied. Na docenta v odbore matematika sa habilitoval v roku 1994. V roku 2003 po inaugurácii sa stal profesorom v odbore inžinierstvo kvality produkcie. Na funkčné miesto profesora nastúpil na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Košiciach, na ktorej pôsobil od roku 2000 vo funkcii vedúceho katedry hospodárskej informatiky a matematiky. Keďže ťažiskom jeho odbornej práce okrem matematiky a štatistiky je manažérstvo kvality, pôsobil ako poradca pre riadenie kvality v rôznych podnikoch: VSŽ, a. s., (U. S. STEEL) Košice, CHEMES, a. s., Humenné, Cementáreň Turňa, a. s., Tesla Stropkov, UND, a. s., Košice, Termostav Mráz, a. s., Košice, Tatramat Poprad, SCHULLE Slovakia. V súvislosti so zavádzaním postupov Six Sigma a TQM pôsobil vo funkcii Master Black Belt, poradca, resp. lektor v podnikoch: Škoda Mladá Boleslav, OSRAM Bruntál, BOSCH Jihlava a České Budějovice, GETRAG Ford Kechnec, Fesko Strakonice a iné. Od roku 2004 pôsobí ako zástupca Slovenska v európskej stavovskej organizácii ENBIS. V roku 2002 bol Ministerstvom spravodlivosti SR ustanovený za znalca z odboru ekonomika a podnikanie, odvetvie kontroling. Absolvoval viac než 50 pozvaných prednáškových pobytov na univerzitách hlavne v Nemecku, ale aj v Poľsku,

PROF. RNDR. MICHAL TKÁČ, CSC. Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., sa narodil 23. augusta 1958 v Michalovciach.

Japonsku, Taliansku a Indonézii. Bol, resp. je školiteľom 8 doktorandov a asi 50 diplomantov. Spolupracoval na 18 grantových projektoch na domácej, ako i zahraničnej pôde. Absolvoval dlhšie výskumné pobyty v matematickom centre BANACHA vo Varšave (Poľsko), na Technical University Ilmenau (Nemecko) a na Univer-

Po skončení Základnej školy začal v Trebišove pokračoval v štúdiu na

sity Ballarat (Austrália). Je autorom dvoch monografií, dvoch vyso-

gymnáziu. Toto obdobie dalo základ nielen jeho ďalšej profesijnej

koškolských učebníc, 15 vedeckých prác v karentovaných a vyše

orientácii, ale umožnilo mu rozvíjať i mnohé iné záujmové a ume-

80 v iných, najmä zahraničných vedeckých a odborných časo-

lecké aktivity. V roku 1977 stal poslucháčom Prírodovedeckej fakul-

pisoch. Pôsobí vo vedeckých radách niekoľkých univerzít, v redak-

ty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor matematika,

čných radách časopisov, v rôznych profesijných a stavovských or-

teória systémov.

ganizáciách.

VEDENIE PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ FAKULTY EU V BRATISLAVE SO SÍDLOM V KOŠICIACH RNDR. MICHAL TKÁČ, CSC. dekan

DOC. ING.

MÁRIA FARKAŠOVSKÁ, CSC.

1. prodekanka prodekanka pre rozvoj PHF, informatizáciu a styk s verejnosťou

DR. H. C.

PROF. ING. TATIANA

VARCHOLOVÁ, CSC.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium DOC. ING.

BOHUSLAVA MIHALČOVÁ, PHD.

prodekanka pre vzdelávanie

DOC. ING.

MARTIN VOLOŠIN, PHD.

prodekan pre zahraničné vzťahy

ING. BABULA MENDELOVÁ tajomníčka fakulty

FOTO : ARCHÍV PHF EU

PROF.


MAREC

KONÓM

2007

VYBRANÉ

ÚLOHY

EKONOMICKEJ

15

PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ BRATISLAVE SO ROKU 2007

UNIVERZITY V V

SÍDLOM V

FAKULTY

KOŠICIACH

V nasledujúcom období sa vedenie Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach bude prioritne orientovať na nasledujúce úlohy a ciele.

V oblasti zahraničných vzťahov, pomocou zvýšenej mobility pe-

V oblasti pedagogiky sa zameriame na zvyšovanie kvality pedagogického procesu v (na fakulte existujúcich) študijných odboroch ekonomika a manažment podniku (všetky tri stupne štúdia) a obchodné podnikanie (prvý stupeň štúdia). Vyvinieme zvýšené úsilie na získanie akreditácie ďalšieho študijného odboru.

tak doma, ako aj v zahraničí.

V oblasti zvyšovania kvalifikačného rastu učiteľov vytvoríme vhodné podmienky (a to tak materiálne a motivačné, ako aj odborné, či vedecké) na napĺňanie kritérií a následné získanie vedeckých a pedagogických hodností pre pedagogických pracovníkov fakulty. Skvalitnenie publikačnej činnosti pracovníkov fakulty chceme dosiahnuť organizovaním cielenej pomoci skúsenejších odborníkov začínajúcim vedeckým pracovníkom, a to nielen na úrovni doktorandov a postdoktorandov. V najbližšom období chceme podstatným spôsobom zvýšiť zapojenosť členov fakulty (na úrovni jednotlivých katedier, ale aj fakulty ako celku) do domácich a zahraničných projektov, pričom absolútnu prioritu budú mať vedeckovýskumné projekty 7. rámcového programu.

dagógov, ale aj študentov, zabezpečíme spoluprácu fakulty s vedeckými, pedagogickými a odbornými inštitúciami, resp. praxou

Napĺňanie vízie fakulty predpokladá jej nielen intenzívny, ale aj extenzívny rozvoj. V tejto súvislosti jednou z hlavných priorít fakulty je zabezpečenie materiálnych podmienok a zdrojov včítane vyriešenia priestorových problémov, zabezpečenia fakulty modernými informačnými technológiami, dostatočným množstvom vhodných študijných pomôcok a literatúry. Ďalšou hlavnou prioritou fakulty je vybudovanie manažérskeho systému riadenia kvality, a to tak na báze noriem rady ISO 9000-2000, ako aj filozofie TQM. Na tento účel bude vytvorený poradný orgán dekana fakulty − rada kvality a funkcia manažéra kvality, ktorý sa stane členom vrcholového vedenia fakulty. V oblasti zlepšovania procesov na fakulte bude vedenie fakulty úzko spolupracovať so študentmi, ale aj s absolventmi, pedagógmi pôsobiacimi v rámci fakulty, univerzity, ako aj v zahraničí. Študentov považujeme za dominantných stakeholderov, a preto budeme monitorovaniu ich spokojnosti venovať zvýšenú pozornosť.

ZĽAVA: ING. BABULA MENDELOVÁ, ING. JANA CZILLINGOVÁ, CSC., (PREDSEDNÍČKA AS PHF EU), DOC. ING. MÁRIA FARKAŠOVSKÁ, CSC., PROF. RNDR. MICHAL TKÁČ, CSC., DR. H. C. PROF. ING. TATIANA VARCHOLOVÁ, CSC., DOC. ING. BOHUSLAVA MIHALČOVÁ, PHD., A DOC. ING. MARTIN VOLOŠIN, PHD.


KONÓM

16

MAREC

2007

Ž ELANIE REKTORA EU NA ZAČIATKU FUNKČNÉHO OBDOBIA N ECH SPÁJA UČITEĽOV, VEDECKOVÝSKUMNÝCH A TECHNICKO - HOSPODÁRSKYCH PRA COVNÍKOV, ŠTUDENTOV, ABSOLVENTOV, AKO AJ VŠETKÝCH PRIAZNIVCOV UNIVERZITY SPO LOČNÝ ZÁUJEM O ROZVOJ E KONOMICKEJ UNIVERZITY V B RATISLAVE A NECH SA NÁM VŠETKÝM SPOLU DARÍ . P RAJEM V ÁM Š Ť ASTIE , ZDRAVIE , VYTRVALOS Ť , TRPEZLIVOS Ť , VEĽA RADOSTI A ÚSPECHOV V PÔSOBENÍ NA E KONOMICKEJ UNIVERZITE V B RATISLAVE , AKO AJ V OSOBNOM ž IVOTE . R UDOLF S IVÁK

VEDENIE EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE. ZĽAVA: DOC. ING. IVAN BREZINA, PHD., PROREKTOR PRE INFORMATIZÁCIU A STYK S VEREJNOSŤOU, DOC. ING. FERDINAND DAŇO, PHD., 1. PROREKTOR, ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA REKTORA, PROREKTOR PRE VZDELÁVANIE, PROF. ING. DAGMAR LESÁKOVÁ, PHD., PROREKTORKA PRE VEDU A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM, PROF. ING. RUDOLF SIVÁK, PHD., REKTOR EU, DOC. PHDR. JANA LENGHARDTOVÁ, PHD., PROREKTORKA PRE ZAHRANIČNÉ VZŤAHY, ING. MÁRIA DZIUROVÁ, KVESTORKA, A DOC. ING. ĽUBOMÍR STRIEŠKA, PHD., PROREKTOR PRE ROZVOJ UNIVERZITY.

EKONÓM −

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

VYDÁVA EKONOMICKÁ ADRESA: DOLNOZEMSKÁ ZODPOVEDNÍ

UNIVERZITA V

CESTA

REDAKTORKA: MGR. RENATA BALCOVÁ.

VYDANÉ 13.

MARCA

2007

UNIVERZITY V

BRATISLAVE

1, 852 35 BRATISLAVA,

REDAKTORI: DOC. ING. IVAN

EKONOMICKEJ TEL.

6729 5356.

BREZINA, CSC., ING. KAMILA KAŠŠOVÁ.

BRATISLAVE. MIMORIADNE

ČÍSLO.

GRAFICKÁ ÚPRAVA: ZUZANA JÓJÁRT. FOTOGRAFIE: ZUZANA JÓJÁRT, MILOŠ KOBLIŠKA UZÁVIERKA TOHTO ČÍSLA BOLA 09. 03. 2007.

A ARCHÍVY FAKÚLT

TLAČ: TLAČIAREŇ PEREX K+K, S. R. O. NÁKLAD: 1 500 NEPREDAJNÉ.

PRI PRÍLEžITOSTI SLÁVNOSTNEJ INAUGURÁCIE REKTORA A DEKANOV

EKONOMICKEJ

VÝTLAČKOV.

UNIVERZITY V

BRATISLAVE.

Mimoriadny Ekonóm 2007  

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY IVAN GAŠPAROVIČ VYMENOVAL DŇA 22. JANUÁRA 2007 PROF. RUDOLFA SIVÁKA ZA REKTORA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATI...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you