__MAIN_TEXT__

Page 1

KONÓM

INFORMAČNÝ

SPRAVODAJCA

PÚŠŤ

5 7 8

VÝZNAMNÉ UDALOSTI UNIVERZITY DR. H. C. ALEXANDRE LAMFALUSSY

DR. H. C. DKFM. RAINER FRANZ 50.

VÝROČIE

SÚŤAž

O

RÍMSKYCH ZMLÚV

EURÓPSKEJ

ÚNII

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY UNIVERZITY

9

TRI AKTIVITY JEDNOU RANOU... GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY ERASMUS DAY NA EU

10

VEĽVYSLANEC MICHAEL CALCOTT DNI MEXICKEJ KULTÚRY 2007

11

MEXICKÝ KAAMBAL IDE DO EURÓPY VZŤAHY S VÝCHODNOU EURÓPOU

12

VEDA A VÝSKUM NA UNIVERZITE INFORMAČNÝ DEŇ K 7. RP

13

NOVÉ DOCENTKY GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

14

DNI

15 16 18 19 20 21

CĎV OTVORENÝCH DVERÍ

SEK SYMBIÓZA

KRÁSY A EKONÓMIE

ÚSTAV JAZYKOV BOCHUME (SRN)

MK GESUS V 1. DOKTORANDSKÝ PUŠKINOVA

VEDECKÝ SEMINÁR

MEDAILA

CTVŠ REKTORA

− 30.

ROČNÍK

TOURNOI DES 5 BALLONS ŠTUDENTKY OF EU VÍŤAZKAMI FLORBALOVÝ TURNAJ

V PLÁVANÍ

NHF

22

UČIACA

24

INDEX

25

MVK KP NHF EU V BRATISLAVE IMPLEMENTÁCIA NOVEJ KVALITY

27

HOSPODÁRSKA A SOCIÁLNA POLITIKA EÚ RAKÚSKA EKONOMICKÁ ŠKOLA OSPRAVEDLNENIE

28

SA ORGANIZÁCIA

EKONOMICKEJ SLOBODY

2007

OF ZIMNÝ

POBYT, HORÚCE POZNATKY

FMV

29

MINISTER KUBIŠ NA FMV EU ŠTUDENTI FMV EU V SÍDLE OSN FAIR TRADE DEŇ PROJEKT ROZVOJOVÁ

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

30

JUBILANTKA

DOC.

JE KRÁSNA PRÁVE TÝM,

žE

BRATISLAVE •

POMOC

FHI

ANNA KVIETKOVÁ NAŠI JUBILANTI

PHF

31

ODIŠIEL PRVÝ DEKAN PHF EU E-LEARNING NA PHF EU

32

AKTUÁLNE O ZAVEDENÍ EURA FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ NA PHF EU

ROČNÍK

NIEKDE SKRÝVA STUDŇU.

prihováram sa Vám za seba a ďalších členov vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave pred záverom akademického roka 2006/2007 a pred nástupom na dovolenky a prázdniny. Pri tejto príležitosti Vám chcem zároveň poďakovať za prácu, ktorú vykonávate v prospech Ekonomickej univerzity a osobitne Vám ďakujem za spoluprácu od februára 2007. Spoluprácu z časového hľadiska nie síce dlhú, ale naplnenú tvorivými aktivitami, ktoré už prispeli k plneniu roz-

XII •

ČÍSLO

2/2007

SAINT-EXUPÉRY

vojových zámerov EU, ako aj mnohých myšlienok, ktoré odzneli na inaugurácii rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave dňa 13. marca 2007. Príhovor z inaugurácie si Vám dovolím pripomenúť jeho uverejnením v plnom znení. Ešte raz Vám ďakujem za prácu a prajem Vám veľa pohody, zaslúženého oddychu, radosti a spokojnosti v dovolenkových a prázdninových mesiacoch a teším sa na stretnutie s Vami v septembri 2007. Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor

SLÁVNOSTNÁ

INAUGURÁCIA REKTORA A DEKANOV FAKÚLT EKONOMICKEJ

UNIVERZITY V BRATISLAVE PRÍHOVOR REKTORA EU

Vážení účastníci dnešnej akademickej slávnosti,

PROJEKT LANGUAGE FACILITATOR

POHÁR

UNIVERZITY V

Vážené kolegyne, kolegovia, študentky a študenti,

O BSAH 3

EKONOMICKEJ

je pre mňa cťou v mene vedenia EU v Bratislave privítať na inaugurácii rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave pána predsedu vlády SR Róberta Fica, podpredsedu vlády

SR Dušana Čaploviča, ministra školstva a podpredsedu vlády SR Jána Mikolaja, podpredsedu Národnej rady SR Milana Horta, guvernéra NBS Ivana Šramka, poslancov Národnej rady SR, ich excelencie pánov veľvyslancov a ich zástupcov, rektorov vysokých škôl zo SR a zo zahra-

8 8 8 8


02

KONÓM

ničia, zástupcu kancelárie prezidenta SR, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, predstaviteľov podnikateľských kruhov, spoločenského života, učiteľov, ďalších zamestnancov a študentov Ekonomickej univerzity, rodinných príslušníkov inaugurovaných dekanov, ako aj ich hostí. Všetkých Vás vítam a som rád, že sa zúčastňujete na tomto slávnostnom akte. Inaugurácia rektora univerzity a dekanov fakúlt patrí medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti a je príležitosťou dotknúť sa a zamyslieť nad tradíciami a hodnotami akademického života a života vôbec, najmä v súčasnom rýchlo sa meniacom svete. Žijeme v 21. storočí a ako na začiatku minulého storočia humanisticky orientovaní filozofi, politici i ekonómovia prognózovali, bude to storočie materiálneho pokroku, rozmachu ľudského ducha, spravodlivosti a solidarity, ale aj pozitívneho riešenia témy dobra a zla. Aký je teda začiatok nášho storočia, ako sa napĺňajú tieto myšlienky múdrych filozofov a ekonómov? Kde je hranica medzi dobrom a zlom, medzi láskou a nenávisťou? História a súčasnosť jasne dokumentuje, že kľúč k riešeniu otázok dobra a zla, lásky a nenávisti majú ich pôvodcovia, teda ľudia. Aj odpovede na otázky o spravodlivosti, solidarite, mravnosti treba hľadať v nás, v našom svedomí. Tieto otázky som položil v úvode môjho vystúpenia preto, lebo chcem na ne nadviazať vo vzťahu k univerzitám a univerzitnému vzdelávaniu, vo vzťahu k mladej generácii a študentom, ktorí ich budú v budúcnosti riešiť. Sú to otázky dobra, zla, lásky, nenávisti, múdrosti a mravnosti. Práve dnes, keď mi boli odovzdané žezlo a reťaz − akademické insígnie, symboly univerzitných práv a povinností, ktoré spájajú rektora s univerzitou, jej fakultami a akademickou obcou, je vhodná chvíľa povedať niekoľko všeobecných myšlienok o tradíciách a poslaní univerzít, ako aj o budúcnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Už od svojho vzniku predstavovali univerzity jedinečné ustanovizne, ktorých poslaním i povinnosťou bolo šíriť vzdelanosť, múdrosť a ľudskosť. Boli centrom kultúry a pokroku národa a spoločnosti. Vo svojom vienku mali slobodu, toleranciu a múdrosť. Aj v súčasnosti v každej krajine patria univerzity k najvýznamnejším zložkám spoločnosti, ktorej rozvoj závisí najmä od úrovne vzdelanosti a výskumu. Tento proces jednoty vzdelávania a výskumu možno považovať za proces zahrňujúci odovzdávanie poznaného a hľadanie odpovedí na nepoznané. Je to proces formovania a kultivovania mladej generácie, výchovy k rešpektovaniu mravných a etických princípov, k spoločensky zodpovednému správaniu. V minulosti, keď vznikali prvé školy a univerzity, bol tento proces vždy spojený s bezprostredným kontaktom vzdelancov a tých, ktorí sa chceli vzdelávať. Bolo to komplexné formovanie a kultivácia osobnosti, a to po stránke odbornej, filozofickej, mravnej i etickej. Pri komplexnom formovaní osobnosti mladých ľudí má Ekonomická univerzita v Bratislave vo vzdelávaní v oblasti ekonómie nezastupiteľnú úlohu − o to viac, že univerzitný svet sa stáva ťažiskom procesov spojených so vznikom novej ekonomiky založenej na vedomostiach a najnovších poznatkoch. Ekonomická univerzita má byť centrom ekonomického vzdelávania na Slovensku. Vzdelávania, ktoré je v súčasnosti veľmi žiadané, ale aj veľmi náročné a ktoré má na univerzite dlhoročnú tradíciu. Toto poslanie v 67-ročnej histórii univerzity od jej vzniku rozvíjalo už 21 rektorov Vysokej školy obchodnej, Slovenskej vysokej školy obchodnej, Vysokej školy hospodárskych vied, Vysokej školy ekonomickej a dnes Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za ich prácu a obetavosť im všetkým patrí moje úprimné poďakovanie. Pri tejto slávnostnej príležitosti ďakujem aj doterajšiemu rektorovi prof. Ing. Vojtechovi Kollárovi, CSc., a kolektívu prorektorov, ktorí spoločne za uplynulých sedem rokov viedli univerzitu a prispeli k mnohým pozitívnym výsledkom, ktoré univerzita dosiahla. Univerzitný život však plynie veľmi rýchlo a stavia pred nás nové výzvy a nové príležitosti vo vzdelávaní, výskumnej činnosti, medzinárodnej spolupráci, ale najmä stále nové požiadavky na kvalitu absolventov Ekonomickej univerzity. Naša univerzita je súčasťou európskej asociácie univerzít, ktorá uskutočnila medzinárodnú evalváciu na EU. Z hľadiska budúcnosti má táto skutočnosť veľký význam. Súčasné obdobie a úlohy univerzity a najmä jej budúcnosť si však vyžadujú prijatie nových opatrení zodpovedajúcich rozvoju ekonomickej teórie a praxe. Kardinálnym sa ukazuje prijatie a realizovanie zjednocujúcej myšlienky, ktorá by naplnila poslanie univerzity vo vzdelávaní, výskume a výchove študentov ako službe z hľadiska rozvoja univerzity a spoločnosti.

2/2007

Ako zjednocujúcu ponúkam myšlienku spojenia dobra a rozvoja univerzity. Dobro a rozvoj je, podľa mojej mienky, predpokladom úspechov univerzity. Nech sa teda na Ekonomickej univerzite rozvíjajú činnosti a neustále v nich pribúda dobro, a to vo vzťahu k učiteľom, zamestnancom, študentom a spoločnosti. Ak myšlienky dobra a spoločného záujmu o rozvoj univerzity prijmú učitelia a študenti, určite sa môžu naplniť aj myšlienky filozofov a ekonómov 20. storočia vo vzťahu k tomuto storočiu. Dovoľte mi, prosím, aby som Vám predstavil tých, ktorí sa po schválení akademickým senátom rozhodli spolu so mnou niesť zodpovednosť za budúcnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave a ktorí sa s týmito myšlienkami stotožnili, mojich najbližších spolupracovníkov − prorektorov Ekonomickej univerzity v Bratislave: doc. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. − 1. prorektora, prorektora pre vzdelávanie a štatutárneho zástupcu rektora, doc. Ing. Ivana Brezinu, CSc., prorektora pre informatizáciu a styk s verejnosťou, doc. PhDr. Janu Lenghardtovú, CSc., prorektorku pre zahraničné vzťahy, prof. Ing. Dagmar Lesákovú, CSc., prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium a doc. Ing. Ľubomíra Striešku, CSc., prorektora pre rozvoj univerzity. Rešpekt a ďalšia podpora EU, ktoré očakávame od spoločnosti, budú totiž vychádzať z naplnenia základného poslania univerzity. Pri napĺňaní tohto poslania sa hlásime k odkazu Magny Charty európskych univerzít, ktoré sú otvorené pre šírenie poznania v duchu demokracie, mravnosti, etiky, ľudskosti, úcty ku kultúrnemu a národnému dedičstvu a lásky k vlasti. Vážené kolegyne a kolegovia, učitelia na EU, obdobie, v ktorom pôsobíme na univerzite nie je jednoduché a podmienky pre naše pôsobenie nie sú ideálne. Za Vašu doterajšiu prácu Vám nesporne patrí moja vďaka. Profesia, ktorú sme si zvolili, však nie je len naším zamestnaním, ale je to naše povolanie, ktoré nám prináša radosť vo vzťahu k zabezpečeniu kvalitného vzdelávania, výskumu a najmä tisícom na život pripravených absolventov. Moja vízia a koncepcia rozvoja univerzity, ktorú vedenie predloží na diskusiu akademickej obci v septembri 2007 je univerzita absolútne porovnateľná s univerzitami v Európe a vo svete; univerzita, na ktorej by sa rozvíjali osobitosti a špecifiká v oblasti ekonomického a manažérskeho vzdelávania, kde by boli vytvorené podmienky pre rozvíjanie talentu, predstáv a osobnosti študentov a učiteľov, ktorá by výrazne prispela k poskytovaniu kvalitného celoživotného vzdelávania a mala úzke prepojenie s praxou. Verím, že pri napĺňaní týchto cieľov bude mať vedenie podporu akademickej obce, akademického senátu univerzity, akademických senátov fakúlt, podporu zo strany partnerských vysokých škôl a univerzít. Za ich doterajšiu spoluprácu im ďakujem. Mojou úlohou bude nachádzať spolu s Vami cesty k týmto ideám v duchu známej zásady, že keď je dobrá vôľa, cesta sa zvyčajne nájde. Vážení účastníci slávnostného zhromaždenia, zámery univerzity na budúce roky by určite bolo možné prezentovať v štatistikách a číslach, to však nie je a nemôže byť úplný obraz univerzity. Renomé univerzity nespočíva iba v ekonomickej úspešnosti a pozitívnom vývoji rôznych štatistických ukazovateľov, univerzita má presiahnuť tento rámec, pretože nie je len šíriteľom poznania, ale aj jeho tvorcom. Vedomie tejto zodpovednosti nás zaväzuje, aby sme boli úplne oddaní svojej práci, vzdelávali a pripravovali študentov Ekonomickej univerzity pre ich ďalší život tak, aby po absolvovaní štúdia našli odpovede na otázky o vývoji ekonomiky a spoločnosti a boli úspešní v ďalšom živote. Moje predstavy o riadení univerzity vychádzajú z rešpektovania demokratických princípov vzájomnej spolupráce, porozumenia a konania v záujme dobra. Riadenie a vedenie univerzity však musí a bude trvale vytvárať priestor pre výnimočnosť, talent a rozvoj schopností každého člena akademickej obce ako výnimočnej osobnosti. Stáť v tejto chvíli pred Vami je pre mňa skutočne veľká česť a záväzok. Spoločne so svojimi spolupracovníkmi sa budem usilovať, aby sa Ekonomická univerzita v Bratislave rozvíjala vo všetkých smeroch svojich aktivít a udržiavala tie najlepšie vzťahy so štátnymi inštitúciami, významnými centrami ekonomického života, podnikateľskou praxou, vysokými školami doma i v zahraničí. Ponúkame spoluprácu hospodárskej praxi, verejnej správe i celej akademickej komunite v SR. Som presvedčený, že tak sa nášmu spoločnému univerzitnému dielu bude dariť − v súlade s krédom

Non progredi est regredi. (Neísť dopredu znamená ísť späť.)


2/2007

KONÓM

VÝZNAMNÉ UDALOSTI

NA

03

UNIVERZITE

Na zasadnutiach vedenia EU, kolégia rektora, Vedeckej rady EU a AS EU boli prerokované predovšetkým tieto materiály: • odovzdanie vymenúvacích dekrétov novým prorektorom EU na funkčné obdobie 2007 − 2011 • pravidlá rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu na EU v Bratislave − na rok 2007 • návrh celouniverzitného študijného programu manažment predaja vo francúzskom jazyku • príprava inaugurácie rektora EU • rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2007 • informácia o zabezpečení pedagogického procesu • vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2006 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2007 • návrh členov Vedeckej rady EU v Bratislave na funkčné obdobie 2007 − 2011 • príprava komplexnej akreditácie EU • príprava procesného auditu • plán hlavných úloh vedenia EU na letný semester akademického roku 2006/2007 v jednotlivých oblastiach činnosti • návrhy na habilitačné konania • edičný program učebných textov, učebníc, monografií a zborníkov na rok 2007 • príkaz rektora EU na zabezpečenie prijímacieho konania na akademický rok 2007/2008 • informácia o možnosti zavedenia Akademického informačného systému na EU v Bratislave • informácia o medzinárodnom seminári Experimentálne metódy v ekonómii v júli 2007 • projekt ESF Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave − súčasný stav a príprava ďalšej etapy realizácie • príprava web stránky EU • návrh na zriadenie Rady pre informatizáciu EU • príprava medzinárodných projektov a projektov ESF na roky 2007 − 2008 • výročná správa o činnosti EU za rok 2006 • informácia o 7. RP a štrukturálnych fondoch pre vedu a výskum • organizačné zabezpečenie a scenár slávnostného zasadnutia VR EU − udelenie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa EU v Bratislave Dkfm. Rainerovi Franzovi, MBA • postup pri uzatváraní rámcových zmlúv o spolupráci so zahraničnými univerzitami • správa o vedeckovýskumnej činnosti a hodnotenie doktorandského štúdia na EU za rok 2006 • návrh rektora EU na nových členov Správnej rady EU v Bratislave • rozpis 3. úpravy dotačných prostriedkov EU v Bratislave v roku 2007 • zásady prijímacieho konania na celouniverzitný študijný program medzinárodný finančný manažment na akademický rok 2007/2008 • vyjadrenie AS EU k Magna charta Universitatum Z podkladov spracovala Mgr. Renata Balcová, Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

ĎALŠÍ NOSITEĽ ČESTNEJ VEDECKEJ HODNOSTI EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Jeden z autorov myšlienky Európskej menovej únie a významná osobnosť európskej ekonomiky Dr. h. c. prof. emeritus Alexandre Lamfalussy sa stal na návrh Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty EU 21. nositeľom čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave. Slávnostný akt sa uskutočnil 18. januára 2007 na rozšírenom zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity a Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty EU. Profesor Alexandre Lamfalussy sa narodil v roku 1929 v Maďarsku. V rokoch 1949 − 1953 študoval na The Catholic University of Louvain v Belgicku. Nasledovalo dvojročné postgraduálne štúdium na Nuffield College v Oxforde, kde získal doktorát v ekonómii. Vo svojom profesijnom živote sa pán Lamfalussy venoval predovšetkým oblasti finančníctva a pedagogicko-vedeckej oblasti. Jeho prvým pôsobiskom bola Banque de Bruxelles, kde v rokoch 1955 − 1975 pracoval ako ekonóm a ekonomický poradca. Od roku 1965 bol výkonným riaditeľom a neskôr predsedom direktória tejto banky. V roku 1975 sa stal výkonným riaditeľom Banque Bruxelles Lambert. Medzinárodná finančnícka kariéra prof. Lamfalussyho sa začala v roku 1976, keď mu Banková rada Bank for International Settlements (BIS) v Bazileji (známa ako banka centrálnych bánk) ponúkla pozíciu ekonomického poradcu a riaditeľa Menového a ekonomického úseku BIS. V rokoch 1985 − 1993 vykonával funkciu generálneho manažéra BIS. Rada Európy ho v roku 1988 vymenovala za člena tzv. Delorsovho výboru, ktorý sa zaoberal prípravou Európskej menovej únie (EMU). Výbor pripravil štatút Európskej cen-

trálnej banky (ECB) a sformuloval Maastrichtské kritériá. V rokoch 1994 − 1997 bol prof. Lamfalussy prezidentom Európskeho menového inštitútu vo Frankfurte.

8 8 8 8


KONÓM

Výbor ministrov financií Európskej komisie (Ecofin) ho v roku 2000 vymenoval do čela "Výboru múdrych mužov" (Committee of Wise Men), ktorého úlohou bolo pripraviť rámec pre fungovanie jednotného finančného trhu EÚ a systém jeho regulácie. Rozsiahla je aj pedagogická a vedecká činnosť prof. Lamfalussyho. V rokoch 1961 − 1962 hosťoval ako vysokoškolský učiteľ na Yale University. Celý svoj profesijný život prednášal na The Catholic University v Louvaine, od roku 2003 bol členom výskumného tímu na Inštitúte európskych štúdií v Louvain-la-Neuve. V súčasnosti pôsobí ako profesor emeritus na The Catholic University of Louvain.

PRÍHOVOR

PROF.

2/2007

Je autorom, resp. spoluautorom 6 kníh a 28 vedeckých prác, článkov a vystúpení na medzinárodných konferenciách v mnohých krajinách sveta. Prof. Alexandre Lamfalussy je externým členom Maďarskej akadémie vied a členom korešpondentom Inštitútu francúzskej akadémie vied; je nositeľom viacerých významných vyznamenaní (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko). Z podkladov spracovala Mgr. Renata Balcová Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou

ALEXANDRE LAMFALUSSYHO

Mám tri dobré dôvody, prečo s radosťou a vďakou akceptujem rozhodnutie Ekonomickej univerzity v Bratislave udeliť mi čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa. Jeden dôvod je osobný. V nedávnej minulosti bývali moji veľmi blízki príbuzní z otcovej strany v tomto krásnom meste a, naviac, jedného z mojich vzdialených príbuzných (z matkinej strany) tu v roku 1849 pochovali − bol tragickou obeťou revolúcie v rokoch 1848/1849. Ďalšie dva dôvody sú skôr odbornej povahy, ale tiež sú môjmu srdcu blízke. S obdivom si všímam mimoriadne hospodárske úspechy, ktoré dosiahlo Slovensko v ostatných rokoch a dúfam, že sa tieto úspechy nielen zachovajú, ale aj konsolidujú. Napokon, som členom Dozornej rady MOL-u a veľmi si uvedomujem blízkosť (a verím, že aj vzájomnú prospešnosť) vzťahov medzi Slovnaftom a MOL-om. Ako poďakovanie si dovoľujem podeliť sa s Vami o niekoľko myšlienok týkajúcich sa histórie eura za obdobie ostatných ôsmich rokov. Euro vzniklo 1. januára 1999, keď výmenné kurzy členských krajín EMU voči sebe navzájom a voči euru boli neodvolateľne zafixované, keď z právneho hľadiska jednotky národných mien (ktoré, ako sa očakávalo, sa mali používať ešte ďalšie tri roky) sa stali nedesatinnými zložkami eura, a čo je najdôležitejšie, keď Európska centrálna banka zaviedla jednotnú menovú politiku a uskutočnila to v eurách. V skratke poukážem na dve veci, a to telegrafickým štýlom, čo sa môže zdať dogmatické, ale rozhodne to nie je zámer: po prvé, príbeh eura je nepochybne príbehom o úspechu − aspoň zatiaľ; a po druhé, na obzore sa objavujú veľké výzvy. Euro je príbehom úspechu z jednoduchého dôvodu, a síce, že uchovaním cenovej stability splnila ECB svoj primárny mandát: v priemere za posledných osem rokov bola inflácia maloobchodných cien o niečo vyššia než 2 % ročne. A to je značný úspech, ak vezmeme do úvahy, že počas predchádzajúcich dvoch desaťročí bola inflácia vo väčšine krajín omnoho vyššia. Do éry eura sa preniesla práve nízka miera inflácie a výnosová krivka najvýkonnejších krajín, a nie akýsi "priemer" (čo očakávala väčšina pesimistov). To jasne dokazuje, že očakávania týkajúce sa inflácie sú v súčasnosti pod kontrolou, a rovnako, že cenová stabilita vytvorila priaznivé finančné prostredie na zlepšovanie výkonu priemernej miery rastu eurozóny. Skutočnosť, že sa toto zlepšenie prejavilo iba nedávno vôbec nesúvisí s menovou politikou ECB. Označovať túto menovú politiku za "reštriktívnu", ako to robia dnes niektorí politici odhaľuje buď prekvapujúcu neznalosť z ich strany, alebo hľadanie obetného baránka za neúspechy ich vlastnej politiky, alebo možno aj kombináciu oboch. Pozrime sa na dnešnú situáciu po zmene v postoji k menovej politike ECB v minulom roku. S krátkodobými a dlhodobými úrokovými mierami súčasne, ktoré sú dnes okolo 2 % a s úrokom i rastom M3 približne 8 %, považovať súčasnú menovú politiku za čokoľvek iné než za ústretovú, si vyžaduje takú predstavivosť, akú ja nemám. Dôvody neúspešného rastu EMU treba hľadať niekde inde − ale o tom až neskôr. Dovoľte mi stručne uviesť ďalšie komponenty nášho príbehu o úspechu. ECB prejavila obdivuhodnú schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam. Keď sa pred niekoľkými rokmi objavila možnosť deflácie, výkonná rada nanovo definovala cenovú stabilitu ako mieru zvýšenia maloobchodných cien "o menej než o 2 %, ale takmer o toľko", z čoho bolo úplne jasné, že cenová stabilita je symetrický pojem: vylúčila sa deflácia aj inflácia. Po nevyhnutnom období "zábehu" sa komunikačná politika banky stala jednou z najlepších, možno dokonca vôbec najlepšia spomedzi veľkých svetových centrálnych bánk. Z hľadiska zodpovednosti sa doklady prezidenta vo Výbore pre ekonomické a menové záležitosti Európskeho parlamentu a úvodníky v mesačníku Monthly Bulletin stali vzorom zrozumiteľnosti a intelektuálneho i poctivého profesijného prístupu pri vysvetľovaní, prečo rada zotrváva vo svojom postoji

v oblasti menovej politiky alebo prečo ho mení. Z hľadiska transparentnosti našla banka rozumný kompromis medzi "predpovedaním" (nie do priveľmi vzdialenej budúcnosti) kurzu svojej menovej politiky na jednej strane a uchovaním slobody výberu vo svetle budúceho vývoja v tejto oblasti na druhej strane. A teraz mi dovoľte, aby som sa venoval výzvam, z ktorých uvediem len tri, a to podľa rastúcej miery možných obáv: (a) euro ako medzinárodná rezervná mena, (b) úloha ECB a ESCB pri zabránení finančnej kríze a v krízovom manažmente a (c) slabosť "E-barličky" EMU. Euro sa stalo rešpektovanou medzinárodnou menou, hneď za USD, ktorý si však nesporne zachováva svoju prevahu. Podiel eura v držbe zahraničných valút v centrálnych bankách na celom svete − úloha eura ako rezervnej meny − sa zvýšil zo 17,9 % v roku 1999 na 25 % do roku 2003. Tento podiel sa odvtedy veľmi nezmenil: najnovší údaj, ktorý som našiel, je 25,5 % v polovici minulého roka. Avšak

nedávno sa vyskytli vyhlásenia alebo zvesti o zámeroch niektorých centrálnych bánk presunúť niektoré zo svojich rezerv v dolároch na eurá. Uznanie eura ako spoľahlivej zásobárne hodnoty a zhodnotenie voči doláru (čo by sa nemohlo uskutočniť bez úspešnej politiky ECB orientovanej na stabilitu) nepochybne zohráva v tomto smere istú úlohu. Dokonca ani britská bulvárna tlač sa neodváži hovoriť o eure s pohŕdaním, ako to robila pred šiestimi rokmi. Tento medzinárodný úspech zatiaľ nevzbudil väčšie obavy. Ale v prípade, keby sa tento trend v podiele eura v medzinárodných rezervách znova obnovil a najmä, keby sa tak stalo neočakávane, bol by dôvod na značné obavy. Riadenie medzinárodnej rezervnej meny (najmä v situácii duopolu) je neľahká úloha. Žijeme vo svete voľných kapitálových tokov, kde zásoba medzinárodne mobilných finančných aktív rástla a rastie exponenciálne a kde rozhodnutia týkajúce sa menového zloženia týchto aktív sú v rukách manažérov zameraných na maximalizáciu zisku vo veľmi krátkom období, ktorí veľmi pozorne sledujú skutočný a možný posun v podieloch rezerv v centrálnych bankách. V takejto situácii môže viesť stádové správanie k náhlym, rušivým zmenám devízového kurzu a úrokovej miery. Čo môže urobiť ECB, aby tomu zabránila? Nuž, pokračovať v tom, čo robila doteraz. To znamená ani nestimulovať ani nebrzdiť vývoj v úlohe eura ako rezervnej meny (alebo v širšom kontexte medzinárodnej meny). A čo je ešte dôležitejšie, ECB by sa mala držať politiky stabilizácie medzinárodnej kúpnej sily eura; nie je to len v jej kompetencii, ale aj v jej moci. Dúfajme, že aj ostatné centrálne banky, v prvom rade Federálna rezervná banka, budú uplatňovať podobnú politiku. To, čoho sme doteraz boli svedkami naznačuje, že nejde o neopodstatnenú nádej. Držme však palce.

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

04


KONÓM

2/2007

Tým sa dostávam priamo k druhej výzve. Keby sme aj s istou dávkou optimizmu predpokladali, že všetky veľké centrálne banky budú uplatňovať politiku primárne zameranú na zabezpečenie vnútornej cenovej stability, nemožno vylúčiť vznik finančných porúch. V minulosti sa predsa vyskytli bubliny v cenách aktív, a to aj v podmienkach absencie inflácie maloobchodných cien. A navyše, nemožno považovať centrálne banky za zodpovedné za geopolitické šoky alebo za nezodpovedné opatrenia v oblasti fiškálnej politiky. Nech je pôvod finančných porúch akýkoľvek, centrálne banky budú vždy vyzývané konať v prvej obrannej línii a brániť tomu, aby takéto poruchy nadobúdali systémové dimenzie, hoci môžu nastať aj situácie, keď sa zodpovednosť bude musieť preniesť na vládu. Keďže nik nemôže s určitosťou odhaliť budúci vývoj počiatočnej fi-

nančnej poruchy, dôležitá je práve efektívna spolupráca medzi centrálnymi bankami a vládami, čo samo osebe predpokladá rýchly tok komunikácie a primerane jasnú definíciu toho, kto a za čo zodpovedá. Problém je v tom, že prevencia krízy a krízový manažment budú vždy zložitá záležitosť. Z toho vyplýva potreba obmedziť počet tých, ktorí majú kľúčovú úlohu v rozhodovaní. Hoci som si všímal vývoj rozumného konsenzu na úrovni princípov, a hoci sa dosahuje pokrok v správnom smere, predsa len verím, že naše európske inštitucionálne úpravy si v tomto ohľade vyžadujú značnú revíziu. Nepredpokladá sa, že sa ECB zapojí do činnosti

UDELENIE

ČESTNEJ VEDECKEJ HODNOSTI

05

bankového dozoru, mnohé národné centrálne banky majú takúto zodpovednosť, kým niektoré ju nemajú. Zodpovednosť za modus operandi bankového dozoru je v každej krajine iný a euro skupina ministrov financií má doteraz trinásť členov. Tretia, a zrejme najdôležitejšia výzva (a to je výzva, s ktorou sa možno veľmi ťažko vyrovnať) spočíva vo viditeľnej slabosti barličky ekonomickej politiky EMU, pretože nezabúdajme, že skratka EMU znamená Ekonomická a menová únia. Na rozdiel od menovej barličky, ktorá je pevne organizovaná ako federálna inštitúcia s presne definovaným mandátom, má vplyv a používa jasné rozhodovacie postupy, euro skupina ministrov financií je medzivládna organizácia a zatiaľ dokonca len neformálna. Napriek tomu má významnú úlohu v dvoch kľúčových oblastiach. Prvá sa týka makroekonómie fiškálnej politiky v rámci celej EMU. Všetci poznáme smutný príbeh Paktu rastu a stability, aj keď sme v súčasnosti svedkami zlepšovania fiškálnych bilancií. Avšak toto zlepšenie väčšmi súvisí s nedávnym zrýchlením rastu výkonu EMU (ovplyvneným externým dopytom a pretrvávajúcou ústretovou menovou politikou), než s rozhodnými, úspešnými postupmi. Pochybujem, že sa pri implicitnej slabosti E-barličky dožijeme skutočnej koordinácie ex ante fiškálnej politiky členských krajín, bez ktorej môžeme zabudnúť na akúkoľvek rozumnú diskusiu o optimálnej kombinácii menovej/finančnej politiky EMU. Pokiaľ budeme pokračovať v doterajších praktikách, fiškálna zložka zmiešaných postupov (mix), a teda samotná kombinácia (mix) bude náhodným výsledkom súhrnu fiškálnych politík členských krajín. Druhá kľúčová oblasť sa týka značného spomalenia a slabej miery rastu produktivity práce v EMU. Ak k tomu prirátame skutočnosť, že populácia starne, odrazu je zrejmé, že uspokojivá potenciálna miera rastu je ohrozená. A na našich ramenách spočíva zodpovednosť za ozajstný problém ponukovo orientovanej ekonomiky, ktorý sa nedá riešiť pomocou makroekonomických nástrojov a určite ani monetárnou politikou. To si uvedomil Lisabonský program, doteraz sa však pre realizáciu tohto programu urobilo málo, aj to len sporadicky. Náprava zlyhania tejto politiky je do značnej miery záležitosťou vlád členských krajín. Dovoľte mi, aby som sa na záver svojho príhovoru ešte raz poďakoval za udelenie hodnosti doctor honoris causa a prajem Vašej univerzite do budúcnosti všetko najlepšie. Z angličtiny preložili doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc. PhDr. Alojzia Zelenayová Mgr. Milada Pauleová

DR. H. C. EU

V

BRATISLAVE DKFM. RAINEROVI FRANZOVI

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

Na slávnostnom rozšírenom zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vedeckej rady Obchodnej fakulty EU dňa 19. apríla 2007 bola udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave Dkfm. Rainerovi Franzovi, MBA, medzinárodne uznávanej osobnosti v oblasti bankovníctva, finančníctva a medzinárodného podnikania. Dkfm. Rainer Franz sa narodil 17. marca 1943 v Mariánskych Lázňach v bývalom Československu a vyrastal v Rakúsku. V súčasnosti patrí medzi najuznávanejšie osobnosti slovenského i stredoeurópskeho finančného sektora a medzinárodného bankovníctva. Ako člen viacerých organizácií a obchodných komôr sa aktívne podieľal na presadzovaní ekonomických reforiem v oblasti bankovníctva a finančníctva. Rainer Franz je absolventom M. A. University of Vienna, ako aj prestížnej University of Notre Dame v USA. Na College of Liberal Arts tejto university prednášal v rokoch 1970 − 1972 súčasnú nemeckú literatúru a históriu. Jeho celoživotné profesionálne pôsobenie je však spojené s oblasťou bankovníctva, finančníctva a medzinárodného obchodu. Pôsobil vo významných funkciách v popredných medzinárodných bankových domoch, a to v rokoch 1972 − 1979 ako viceprezident jednej z renomovaných svetových bánk − Chase Bank v New Yorku, v rokoch 1979 − 1986 v DG Bank vo Frankfurte nad Mohanom, kde následne až do roku 1990 zastával vysokú manažérsku pozíciu v Commercial Bank of Greece. Od roku 1990 pôsobil v pozícii zástupcu a neskôr generálneho riaditeľa Tatra Banky v Bratislave, člena silnej bankovej skupiny Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. Dkfm. Rainer Franz, MBA, je tak v prestížnych finančných kruhoch, ako aj medzi podnikateľmi doma i v zahraničí považovaný za úspešnú, vysoko uznávanú a medzinárodne rešpektovanú osobnosť.

To, prirodzene, viedlo aj k jeho menovaniu za člena vrcholových orgánov významných finančných spoločností, ako napríklad Foreign Correspondence Club v Hong-Kongu (v rokoch 1973 − 1976), US − Taiwanese Trade Council (roky 1975 − 1980) a Singapore Trade Council. Jeho angažovanosť v oblasti medzinárodného obchodu potvrdzuje aj členstvo v prezídiu Slovensko-rakúskej obchodnej komory a členstvo v Americko-slovenskej obchodnej komore, ktoré sa významnou mierou podieľajú na expanzii zahraničných investícií v SR. doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD. prodekanka pre PR a rozvoj OF EU


06

KONÓM

2/2007

aktívne prispievame, ale i prostredia spoločenského, a to uplatňovaním konceptu spoločenskej angažovanosti. Ako absolvent univerzity ekonomického zamerania prežívam radosť pri poznaní, že Slovensko sa dokázalo vďaka svojmu vedeckému a odbornému potenciálu ako rovnocenný partner veľmi aktívne začleniť do siete európskych a celosvetových univerzitných pracovísk. 17 rokov po znovuzaložení "starej" Tatra banky by som rád nastolil otázku: Prispela transformácia slovenského bankového sektora k rastu slovenskej ekonomiky?

Z

HISTORICKÉHO POHĽADU...

Bankový sektor a ekonomika štátu sú úzko prepojené systémy, ktoré sa vzájomne veľmi silno ovplyvňujú. Problémy jedného z nich sa zákonite vo veľkej miere odzrkadlia aj v tom druhom. Výborným príkladom vzájomného ovplyvňovania v dobrom aj zlom bol práve vývoj na Slovensku. Hoci bankový sektor sa vo svojej inštitucionálnej podobe blízkej modelu vo vyspelých trhových ekonomikách vyformoval už v prvej polovici 90. rokov, o jeho štandardnom fungovaní a pozitívnom vplyve na ekonomiku sa počas celých 90. rokov dalo hovoriť iba v obmedzenej miere. Zatiaľ čo ekonomika prešla hlbokými reformami už na začiatku 90. rokov, bankový sektor v stupni transformácie v tomto období zaostával. Hlavným problémom bankového sektora bola nevyhovujúca vlastnícka štruktúra a slabé kapitálové vybavenie bánk. Niektoré štátne banky sa v tomto období síce zúčastnili na procese kupónovej privatizácie, tento proces však neviedol k nájdeniu vhodných vlastníkov, ktorí by boli schopní bankám poskytnúť potrebný kapitál a know-how. Podobne aj podnikový sektor, vzhľadom na zvolený spôsob privatizácie, ktorý preferoval domácich vlastníkov, v prevažnej miere trpel chronickým nedostatkom vlastného kapitálu. Tento fakt súčasne obmedzoval aj úverové možnosti bánk. Výška úverov bankového sektora sa v prípade najväčších bánk v prvej polovici 90. rokov regulovala aj opatreniami NBS v podobe úverových limitov vyjadrených v absolútnych objemoch. Špecifické bolo aj postavenie slovenského bankového sektora v rámci celého finančného trhu. Po prvej vlne kupónovej privatizácie sa Slovensko z pohľadu pomeru počtu vlastníkov akcií k celkovému obyvateľstvu zaradilo na popredné miesto na svete. Tento fakt však nedával reálny obraz o stave kapitálového trhu. Inštitucionálne a legislatívne podmienky nepriaznivo ovplyvňovali rozvoj kapitálového trhu a v druhej polovici 90. rokov, naopak, dochádzalo k jeho výraznému úpadku. Dá sa povedať, že kapitálový trh

neplnil efektívne svoju funkciu a nebol schopný podnikovému sektoru sprostredkovať získanie vlastného či cudzieho kapitálu. Bankový sektor sa tak dostal do pozície, že suploval aj funkciu kapitálového trhu. Táto situácia pretrváva až do súčasnosti. Najhoršou periódou pre slovenskú ekonomiku aj bankový sektor bolo obdobie rokov 1996 − 1998. Možno však povedať aj to, že sa tu vo väčšej miere začalo prejavovať neriešenie problémov už z predchádzajúcich rokov. Slovenská ekonomika bola v stave vysokej vonkajšej aj vnútornej makroekonomickej nerovnováhy. Deficit bilancie zahraničného obchodu dosahoval úroveň okolo 10 % HDP a výrazne narastal aj deficit verejných financií. Národná banka Slovenska v snahe udržať režim fixného devízového kurzu vykonávala prísnu reštriktívnu menovú politiku. Kombinácia týchto faktorov viedla k výraznému nárastu úrokových sadzieb postupne až k úrovni 30 %. Problémy začínali byť počas tohto obdobia čoraz viditeľnejšie aj v bankovom sektore. Kvalita úverového portfólia bol problém, s ktorým sa bankový sektor potýkal už od svojho vzniku, keď časť tzv. klasifikovaných úverov pochádzala ešte z obdobia predchádzajúceho režimu. Absencia dostatočne obozretnej úverovej politiky v niektorých bankách, spolu s negatívnou finančnou situáciou podnikového sektora a mimoriadne vysokými reálnymi úrokovými sadzbami pôsobili na pokračujúce zhoršovanie kvality úverového portfólia komerčných bánk. V období rokov 1996 − 1998 začínalo byť čoraz zjavnejšie, že domáci bankový sektor si nedokáže využitím len vlastných zdrojov poradiť s riešením tohto problému. Bez ozdravenia niektorých bánk nebol reálne možný ani ich predaj serióznym zahraničným vlastníkom. V období rokov 1996 − 1998 tak predstavovali ekonomika a bankový sektor skôr príťaž jeden pre druhého. Situácia dospela až do štádia, že na odvrátenie akútnej krízy bol potrebný razantný zásah v ekonomike aj v bankovom sektore. Makroekonomická stabilizácia počas rokov 1999 − 2001 predstavovala mimoriadne bolestivý proces najmä pre domáce obyvateľstvo, ale súčasne mimoriadne dôležitý faktor pre slovenské hospodárstvo aj bankový sektor. Ozdravenie bankového sektora počas rokov 1999 − 2000 zvýšením kapitálu a presunom časti klasifikovaných úverov do štátnych konsolidačných agentúr si vyžiadalo asi 120 mld. Sk (12 % HDP) z verejných zdrojov. Po privatizácii kľúčových štátnych bánk v roku 2001 sa však začala úplne nová kapitola vo vývoji bankového sektora. Obdobie po roku 2001 súčasne poskytuje úplne iný obraz o vzájomnom ovplyvňovaní ekonomiky a bankového sektora. Rozvoj bankového sektora priaznivo ovplyvňovala najmä makroekonomická stabilizácia, ktorá sa prejavila aj v poklese úrokových sadzieb z úrovne okolo 30 % na konci roku 1998 až na 8 % v prvej polovici roku 2000. V prvých rokoch nového milénia však najmä sektor obyvateľstva stále pociťoval reštriktívnu hospodársku politiku a vysokú mieru nezamestnanosti. Práve to však bolo aj obdobie, kedy podnikový sektor aj obyvateľstvo potrebovali zdroje na naštartovanie svojho rastu, resp. financovanie výdavkov domácností. Bankový sektor už bol súčasne v pozícii, že bol schopný na túto výzvu adekvátne reagovať a pomôcť ekonomike vo financovaní jej rastu. Vstup zahraničného kapitálu do domácich bánk pomohol nielen zlepšiť kvalitu riadenia celkového know-how v rámci bankového sektora, ale vytvoril podmienky na jeho prenesenie aj do podnikovej sféry. Svojou úverovou politikou začali banky predstavovať pre podniky reálnu pomoc pri skvalitnení procesu finančného plánovania. Dôraz bánk na hodnotenie bonity klienta, vytváranie dlhodobých vzťahov a "track records" spolu s daňovou reformou pôsobili aj na transparentnosť podnikových výkazov a obmedzenie snahy "zakrývať zisky" a hľadanie spôsobu daňovej optimalizácie. V období rokov 2001 − 2004 dosahoval rast úverov podnikom relatívne nízke tempo, keď popri konzervatívnej úrokovej politike bánk pôsobil aj fakt, že mnohé rozvojové aktivity boli financované prílevom zahraničného kapitálu. Úvery obyvateľstvu zaznamenávali veľmi silný percentuálny rast už od konca 90. rokov − aj vďaka veľmi nízkej štartovacej úrovni. Rastový trend v absolútnych číslach silno akceleroval od roku 2003. Silný rast úverov obyvateľstvu predstavoval významný zdroj financovania spotreby obyvateľstva aj celej ekonomiky. Tento vplyv bol silne badateľný aj v období poklesu, resp. nízkeho rastu reálnych miezd v rokoch 2003 − 2004. Zlepšujúce sa postavenie slovenskej ekonomiky umožnilo vláde po-

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

PRÍHOVOR DKFM. RAINERA FRANZA, MBA Vaše magnificencie, spektability, excelencie, kolegyne a kolegovia, vážené dámy a páni! Je pre mňa veľkou cťou dnes tu stáť a mať možnosť poďakovať sa za udelenie čestného titulu doctor honoris causa. Túto poctu si vážim o to viac, že je udelená univerzitou, ktorá už niekoľko desaťročí vychováva skvelých odborníkov, ale aj popredných verejných činiteľov slovenského života. Doposiaľ o našom úspechu hovorili väčšinou čísla. Nesmierne si preto vážim, že po rokoch strávených v spoločnosti čísiel a grafov môžem hovoriť aj o morálnom ocenení, ktorým je tento čestný titul. Mojou snahou je však nielen zlepšovanie bankového trhu a podnikateľského prostredia, ku ktorému svojím prístupom a činnosťou


2/2007

KONÓM

stupne refinancovať svoje potreby aj vydávaním štátnych dlhopisov s dlhšou lehotou splatnosti. Existencia vládnych benchmarkov pre dlhodobé sadzby a silné kapitálové vybavenie bankového sektora umožnili predlžovanie splatností úverov a fixných úrokových sadzieb aj v súkromnom sektore, čo pomáhalo zvyšovať stabilitu a plánovanie finančných tokov podnikového sektora. Optimalizácia riadenia rizík a vnútorných procesov v rámci bankového sektora, rastúca konkurencia, ako aj zlepšovanie finančnej situácie podnikov aj obyvateľstva sa premietli do postupného poklesu úrokových marží z úverov. Bývalé štátne banky po transformácii a privatizácii mali vo svojich aktívach relatívne nízky objem úverov vo vzťahu k celkovej bilancii. Zo strany ich akcionárov bol

v tomto období väčší dôraz na rast trhového podielu v úveroch a menší tlak na výšku návratnosti kapitálu. Dôsledkom silnej konkurencie a relatívne malého počtu slovenských "blue chips" podnikov bol výrazný pokles úrokových marží. Na pokles úrokových marží tlačil aj vysoký prebytok voľných zdrojov v rámci bankového sektora, ktorý v súčasnosti dosahuje viac ako 400 mld. Sk. Posledné roky boli charakteristické najmä prudkým rozvojom retailového bankovníctva a silným tlakom na vnútornú efektivitu bankového sektora. Silný rast úverov obyvateľstvu predstavoval jeden z dôležitých faktorov silného rastu konečnej spotreby domácností a tým aj celkového rastu HDP. Kým tempo rastu ekonomiky bolo v porovnaní s tempom rastu celkových úverov rýchlejšie (úvery obyvateľstvu a podnikom poklesli z 52 % podielu na HDP v roku 1995 na 35 % HDP v 2005), úvery obyvateľom rástli v období rokov 2003 − 2006 v prie-

07

mere každý rok o 40 %. Ich podiel vzrástol z 2,6 % podielu na HDP v roku 1995 na 14,5 % HPD v roku 2006. Napriek tomu Slovensko dosahuje v podiele úverov domácností na HDP, ako aj celkového podielu úverov ku vkladom v bankách jednu z najnižších hodnôt spomedzi krajín Európskej únie. Pokles úrokových sadzieb až takmer na úroveň sadzieb v eurozóne výrazne obmedzoval možnosť ďalšieho rastu príjmov prostredníctvom čistého úrokového príjmu. Tento trend vytváral tlak na bankový sektor, na rozvoj ďalších produktov a služieb a snahu optimalizácie svojich nákladov. Bankový sektor si tak udržuje stále vysokú mieru návratnosti kapitálu vďaka rastúcemu objemu úverových aktivít a ostatných transakcií a súčasne zvyšovaniu prevádzkovej efektivity. Snaha o znižovanie nákladov sa odzrkadlila aj v tom, že zatiaľ celkové aktíva bankového sektora od začiatku roka 1998 vzrástli takmer o 80 %, počet zamestnancov oproti polovici 90. rokov poklesol o 20 %. Celková snaha o redukciu nákladov sa prejavila aj v poklese vysoko sledovaného ukazovateľa C/I ratio z úrovne 72,1 % v roku 2000 na veľmi solídnu úroveň 57,6 % v roku 2005. Zisk generovaný bankami bol tak dostatočne silný na to, aby boli schopné zvyšovať svoj kapitál bez nárokov na akcionárov a napriek veľmi dynamickému rastu aktív. Sektor súčasne stále dosahuje dostatočne silnú kapitálovú primeranosť. Niektoré slovenské banky sa tak stali nielen plnohodnotnými členmi medzinárodných bankových skupín, ale z pohľadu zahraničných akcionárov predstavujú kľúčové investície v našom regióne. Na záver by som rád spomenul, že pohľad do nasledujúcich rokov naznačuje, že vzájomne priaznivý vplyv bankového sektora a ekonomiky bude ďalej pokračovať, resp. sa bude prehlbovať. Ekonomika Slovenka dosiahla v minulom roku historicky najvyššie tempo ekonomického rastu, pričom rok 2007 prinesie ešte ďalšie jej zrýchlenie. Bankový sektor v súčasnosti disponuje dostatočnými zdrojmi na financovanie ďalšieho rastu ekonomiky, a to na strane podnikového sektora aj obyvateľstva. Zlepšujúca sa makroekonomická rovnováha, očakávaný vstup do eurozóny, veľmi dobrá finančná kondícia podnikov a priaznivý vývoj na trhu práce zasa budú vytvárať predpoklady pre zachovanie vysokej kvality úverového portfólia komerčných bánk. Mnohé výzvy do budúcnosti sú spoločné pre ekonomiku Slovenska aj jeho bankový sektor. Doteraz nikdy neboli ekonomika ani banky v takej silnej pozícii ako v súčasnosti. Preto máme všetky predpoklady na to, aby sme všetkým výzvam dokázali úspešne čeliť. Na základe mojich skúseností pevne verím, že sa to naozaj aj podarí.

PÄŤDESIATE VÝROČIE RÍMSKYCH ZMLÚV SPOJENÁ EURÓPA

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

D

eň za dňom žijeme vo všednej realite a veci samozrejmé si už často ani nevšímame. V podstate sme si zvykli, že sme členmi Európskej únie a len málokto si uvedomí, že už o pár dní to budú tri roky, čo si naše "tínedžerské" Slovensko pripojilo virtuálnu hviezdičku do venca vtedajšej pätnástky členských krajín Európskej únie. Žiaľ, mnohí z nás nepoznajú korene Európskej únie, dôvody, fakty a okolnosti jej vzniku. Úprimne, priznajme si to. Čo je na príčine? Je to dôsledok izolácie v starom režime? Pretrvávajúceho deficitného vzdelania v tejto oblasti? Nedostatočnej informovanosti? Vlastného nezáujmu? Práve z tohto dôvodu je dôležité pozastaviť sa, obzrieť sa dozadu, pripomenúť si a oslavovať narodeniny, v tomto prípade o to významnejšie, že sú to narodeniny spoločnej Európy − dnes zloženej z dvadsiatich siedmich krajín, v budúcnosti však, verme, Európy celej a hlavne mierovej. Myšlienka Schumanovho a Adenauerovho zmierenia medzi víťazným Francúzskom a pokoreným Nemeckom v máji 1950, vznik prvého Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ v roku 1951 a následne v roku 1957 založenie ďalších dvoch medzinárodných organizácií − Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Európskeho hospodárskeho spoločenstva boli základnými piliermi konštituovania Európskej únie. Práve 50. výročie podpísania Rímskych zmlúv bolo impulzom na prípravu slávnostnej konferencie pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorou Ekonomická univerzita v Bratislave a Zastúpenie Európskej komisie v SR spoločne prispeli

JE ZÁKLADOM SVETOVÉHO MIERU.

Robert Schuman k oslavám tohto historického momentu v zjednotenej Európe. Jedinečnosť osláv konaných 23. marca 2007 priamo v akademických priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave bola iniciovaná ponukou osobnej účasti Ing. Jána Figeľa, člena Európskej komisie zodpovedného za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež. Bolo nám cťou na slávnostnej konferencii privítať široké spektrum významných hostí zo Slovenska i zo zahraničia, z tých najrôznejších oblastí... veď rezort komisára J. Figeľa je sám osebe veľmi rozsiahly, ale čo je najpodstatnejšie − spoločná Európa patrí každému: expertom z oblasti školstva, kultúry, priemyslu, poľnohospodárstva, služieb, bánk, tretiemu sektoru, diplomatom, študentom, členom cirkví i politickým stranám, mladým i starým; práve také rôznorodé bolo i zloženie účastníkov priamo v hľadisku slávnostnej konferencie, ktorých počet v určitých momentoch v priebehu dňa presiahol číslo 300. Originalitu slávnostnej atmosféry s uznaním zdôrazňovali pozvaní prezentujúci rečníci vo svojich zaujímavých retrospektívnych i futuristických vizionárskych príspevkoch − každý za svoju špecifickú oblasť. Leitmotívom každého príspevku bolo vzdať hold myšlienke jednej spoločnej integrovanej mierovej a spolupracujúcej Európy, poukázať na reálne, objektívne existujúce pozitíva i problémy fungovania Európskej únie, ale, prirodzene, i na výzvy, perspektívy, otázniky a scenáre budúceho vývoja. V intenciách protokolu prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako jeden zo spoluorganizátorov pri-

8 8 8 8


KONÓM

vítal prítomných hostí z politickej, spoločenskej, hospodárskej, kultúrnej, výchovnovzdelávacej sféry života a predovšetkým reprezentantov Národnej rady SR, Vlády SR, Kancelárie prezidenta SR a Európskej komisie a otvoril slávnostnú konferenciu. Následne Ing. Ján Figeľ, člen Európskej komisie, predniesol hlavný prejav venovaný 50. výročiu Rímskych zmlúv, v ktorom sa sústredil na reflexiu európskej integrácie, hlavné výzvy do budúcnosti pre Európsku úniu a pozíciu Slovenska v Európskej únii. Potom podpredseda Národnej rady SR Ing. Milan Hort s rétorickým entuziazmom prezentoval hodnotový odkaz Rímskych zmlúv, prioritne orientovaný na principiálne etické hodnoty: ľudskú dôstojnosť, mier, slobodu, toleranciu a spoluprácu. Predovšetkým akademickú obec a hostí z výchovno-vzdelávacej sféry inšpiroval k angažovanosti a spolupráci reprezentant Ministerstva školstva SR, štátny tajomník Ing. Jozef Habánik, PhD., keď svoj príspevok zameral na úlohy a poslanie Ministerstva školstva SR v kontexte európskych integračných procesov. Prvý blok vystúpení uzavrel Ing. Ján Foltín, CSc., riaditeľ odboru zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta SR. Vo svojom vystúpení, ktoré nazval Oslavujeme 50 rokov Európskej únie usilovnou prácou, sa sústredil na pragmatickú realitu politického, spoločenského a hospodárskeho života a vývoj Európskej únie v najbližšej budúcnosti. Príspevky druhého bloku slávnostnej konferencie primárne prezentovali reprezentanti rezortu komisára Ing. Jána Figeľa − experti z oblasti školstva, mládeže, kultúry. A keďže sa konferencia konala na alma mater ekonomických škôl na Slovensku, medzi rečníkmi sme radi privítali aj zástupcu najdynamickejšie sa vyvíjajúceho priemyselného odvetvia v SR. Ako prvý vystúpil prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie, ktorý informoval o spolupráci univerzít SR a univerzít a subjektov praxe Európskej únie. Následne vystúpila prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc., ktorá sa vo svojom zaujímavom príspevku orientovala na možné stratégie internacionalizácie vzdelávania a výskumu na univerzite. Príspevok Dr. h. c. Ing. Jozefa Uhríka, CSc., prezidenta Združenia automobilového priemyslu SR, predstavil súčasný stav a perspektívy v oblasti automobilového priemyslu SR vo väzbe na integračné procesy v Európe. Do odlišnej sféry voľnočasových aktivít, a to nielen v európskom, ale i celosvetovom meradle činných ľudí, preniesol účastníkov konferencie riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica Ing. Pavol Čorej, ktorý živo vykreslil históriu, fungovanie, hospodárenie a medzinárodné kontakty Lúčnice. Rezort mládeže reprezentoval predseda Rady mládeže Slovenska Mgr. Ján Gombala. Z pozície predstaviteľa najväčšej zastrešujúcej mládežníckej organizácie na Slovensku načrtol bohatý potenciál činností Rady mládeže Slovenska v oblasti zahraničných aktivít a ich dôležitosť pre zapájanie mladých ľudí na Slovensku do procesu Európskej integrácie. Z nasledujúcej štvorice reprezentantov Ekonomickej univerzity v Bratislave si účastníci vypočuli príspevky prof. Ing. Ľudmily Lipkovej, CSc., dekanky fakulty medzinárodných vzťahov, Ing. Mgr. Gabriely

VEDOMOSTNÁ

S

Dubcovej, PhD., predsedníčky Občianskeho združenia Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike a doc. JUDr. Ľudmily Novackej, PhD., gestorky predmetu turistický ruch z obchodnej fakulty. Program uzavrel príspevok študenta piateho ročníka obchodnej fakulty Miroslava Radiča, predsedu študentskej organizácie Buddy-systém. Bohatá, živá diskusia, ktorá sa rozvinula už v priebehu prestávok, mohla spontánne pokračovať medzi účastníkmi konferencie na slávnostnej recepcii. Táto príležitosť pozitívne prispela k vytvoreniu ďalších priateľstiev, nadviazaniu novej spolupráce, prehĺbeniu existujúcich kooperatívnych vzťahov a celkovo k prirodzenej integrácii v praxi. Určite mi dáte za pravdu, že pozitívny dojem z príjemných priateľských osláv v nás rozvíja optimistické vnímanie a motiváciu k ďalšiemu podporovaniu a iniciovaniu nových vzťahov. Rovnako i slávnostná konferencia k 50. výročiu podpisu Rímskych zmlúv na Ekonomickej univerzite svojím atraktívnym charakterom a príjemnou atmosférou prispela nielen k dôstojným oslavám, ktoré sa v členských krajinách Európskej únie v tomto období konajú, ale i osobne motivovala zúčastnených k perspektívam intenzívnejších kooperatívnych a priateľských vzťahov. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. predsedníčka OZ Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike "Slovensko je odhodlané prispievať k vytváraniu stabilného kontinentu, ktorého sila je v jeho kultúrnej a etnickej rôznorodosti. Európa, poučená z rokov sváru a rozdelenia, má predpoklady stať sa vyspelým svetovým demokratickým, kultúrnym a ekonomicky silným centrom." VYHLÁSENIE VLÁDY SR KU VSTUPU SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE Bratislava 28. apríla 2004

SÚŤAž O

prievodnou aktivitou slávnostnej konferencie 50. výročie Rímskych zmlúv bola vedomostná súťaž pre študentov, vypísaná rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Súťaž bola zameraná na vedomosti o konštituovaní, fungovaní a budúcnosti Európskej únie. Súťažiaci mali možnosť v priebehu týždňa odpovedať na 3 otázky

zverejnené na webovej stráne Ekonomickej univerzity v Bratislave: 1. otázka: Uveďte 5 mien politikov, ktorí najväčšou mierou iniciovali vytvorenie jednotnej Európy na princípe francúzsko-nemeckého zmierenia po druhej svetovej vojne.

2/2007

EURÓPSKEJ

ÚNII

2. otázka: Ktorá významná osobnosť ako prvá definovala princíp subsidiarity v spoločenskom živote? Napíšte v akom dokumente a v ktorom roku to bolo. 3. otázka: Ktorá deklarácia je kodifikáciou základných práv občanov Európy na komunitárnej a úniovej úrovni, ktorej cieľom je vytvoriť všeobecný právny rámec na ochranu základných práv občanov v rámci európskeho priestoru? Napíšte jej názov, kde, kedy a kým bola prijatá. Do súťaže bolo zaslaných 26 odpovedí, z toho 12 správnych. Dňa 4. apríla 2007 štvorčlenná komisia (prorektor doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc., prorektorka doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc., Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., Ing. Helena Kuchyňková) regulárne vyžrebovala víťazky vedomostnej súťaže: Petru Tomašovičovú, Janu Fabisovú a Kristínu Csiffáriovú. Dňa 18. apríla 2007 na zasadnutí kolégia rektora si víťazky prevzali ceny z rúka rektora EU prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. Pozitívny efekt z realizácie vedomostnej súťaže ilustrujú i vyjadrenia víťaziek, ktoré ocenili formu získavania vedomostí prostredníctvom hľadania správnych odpovedí, možnosť konfrontácie svojich vedomostí s obsahom vystúpení rečníkov, ako aj kombináciu ocenenia finančného daru zo strany Ekonomickej univerzity v Bratislave a balíčka prezentačných predmetov zo strany spoluorganizátora − Zastúpenia Európskej komisie v SR. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. predsedníčka OZ Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

08


KONÓM

2/2007

09

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY EU TRI

AKTIVITY JEDNOU RANOU...

V

podvečerných hodinách 12. februára 2007 sa v priestoroch budovy na Konventnej 1 uskutočnila vernisáž výstavy fotografií pod názvom Obrázky z Latinskej Ameriky. Autor výstavy Jiří Kratochvíl našiel záľubu vo fotografovaní už v roku 1958 a tejto zaujímavej a náročnej činnosti sa venuje až dodnes. Svoje dlhoročné skúsenosti si nenecháva len pre seba. Ako lektor vychoval už veľký počet mladých nadaných fotografov. Zo svojej bohatej tvorby vybral fotografie z obdobia rokov 2001 − 2006, keď navštívil Argentínu, Brazíliu, Kolumbiu, Kubu a Uruguaj. Prostredníctvom čiernobielych fotografií nám priblížil zaujímavé momenty z každodenného života ľudí, more, prírodu či miestnu architektúru. Organizátori podujatia z Centra iberských a latinskoamerických štúdií (CEILA) Ústavu medzinárodných programov sa rozhodli využiť "latinskoamerickú atmosféru" večera a prezentovať prítomným aj niektoré výsledky medzinárodného projektu Interkultúrna komunikácia v medzinárodných hospodárskych vzťahoch − aplikácia: iberské a latinskoamerické štúdie podporeného v programe SOCRATES-ERASMUS I. Rovnomenný kurz počas troch semestrov navštevovalo 24 študentov rôznych fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, devätnásť z nich ho úspešne absolvovalo. Riaditeľka ÚMP (v súčasnosti prorektorka EU − pozn. red.) doc. Jana Lenghardtová odovzdala účastníkom pilotného kurzu diplomy podpísané predstaviteľmi štyroch inštitúcií, ktoré na projekte spolupracovali (Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita v Granade, Vysoká škola ekonomická v Prahe a Latinskoamerický inštitút vo Viedni). Prítomní si mohli pozrieť aj malú výstavku publikácií CEILA, medzi ktorými nechýbali ani tie, ktoré vznikli ako súčasť uvedeného projektu. Kuriozitou medzi vystavenými knižkami bol útly zväzok poézie A las 6,

v slovenskom preklade O šiestej, ktorý vyšiel vďaka sponzorskému príspevku. Za názvom sa skrýva čas v rozvrhu hodín, keď sa každý štvrtok pravidelne stretávali účastníci kurzu španielskej konverzácie, ktorý tvorí súčasť vzdelávacej ponuky CEILA. Lektor kurzu p. Federico Garza Carvajal dokázal presvedčiť svojich žiakov, že v španielčine sú schopní nielen "konverzovať", ale dokonca aj písať básne. Tí, ktorí prišli na podujatie nešetrili slovami chvály. Oceňovali, že sa v krásnom prostredí mohli na chvíľu preniesť až za oceán, spoznať

niekoľkých úspešných študentov našej univerzity, vidieť konkrétne výsledky jedného z mnohých projektov školy, či spoznať nových ľudí. A hlavne, v príjemnej spoločnosti prežiť pár pekných chvíľ. Danka Pašteková CEILA, Ústav medzinárodných programov EU

PREČO SA GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY ZARADILI VLANI MEDZI NAJRÝCHLEJŠIE RASTÚCE TECHNOLÓGIE VO SVETE?

7.

marca 2007 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnila prednáška na tému Využívanie geneticky modifikovaných plodín vo svete, súčasný stav a trendy. Prednášateľ

Dr. Clive James z USA je zakladateľom neziskovej organizácie ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), ktorá sa venuje transferu biotechnológií v prospech poľnohospodárov z rozvojových krajín. Dr. Clive James, v súčasnosti riaditeľ ISAAA, absolvoval štúdium na University of Wales a neskôr na Cambridge University. Pôsobil v organizácii International Maiz and Wheat Improvement Centre v Mexiku, kde spolupracoval s Dr. Normanom Borlaugom, laureátom Nobelovej ceny za mier. Ostatných 25 rokov žil a pracoval v krajinách Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky, kde sa venoval najmä poľnohospodárskemu výskumu. Od roku 1996 publikuje medzinárodne známe ročné prehľady globálneho stavu geneticky modifikovaných plodín. Pri príležitosti autorskej prezentácie najnovšej správy o rozvoji geneticky modifikovaných plodín vo svete občianske združenie Moderné biotechnológie a spoločnosť v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pripravili tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 7. marca 2007 v hoteli Danube. Jej hosťom bol aj rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Ing. Ivana Bartošová oddelenie pre zahraničné vzťahy

ERASMUS DAY

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

E

NA

EKONOMICKEJ

konomická univerzita zažila 28. marca príjemné rozptýlenie. Jej študenti − členovia ESN Buddy System Slovakia totiž na tento deň pripravili v hale novej budovy infomarket na tému študentských mobilít. Podnetom na zorganizovanie takéhoto podujatia sa stalo 20. výročie založenia programu Erasmus. Tento najúspešnejší európsky mobilitný program umožnil od roku 1987 "ochutnať" pocit samostatnosti viac ako 1,5 miliónu študentov a je jedným zo 4 nosných pilierov Programu celoživotného vzdelávania. V súčasnosti predstavuje: • 31 krajín • ročne 150 000 študentov študujúcich v zahraničí • ambíciu dosiahnuť do roku 2012 súhrnne 3 milióny študentov

UNIVERZITE V

BRATISLAVE

Ako to celé vzniklo. Za ohromným úspechom programu Erasmus nepochybne stoja i aktivity jeho bývalých účastníkov. V roku 1990 vznikla v Kodani študentská organizácia Erasmus Student Network (www.esn.org), ktorej hlavnou myšlienkou je "Students helping students". V súčasnosti má ESN prostredníctvom tzv. "lokálnych sekcií" zastúpenie v 31 krajinách, na viac ako 240 univerzitách. Sekcie sa dohodli, že v jarných mesiacoch tohto roku pripravia na svojich univerzitách podujatie s "erasmus tematikou" a že priebeh osláv budú vzájomne koordinovať (tzv. Erasmus Days around Europe − www.20erasmus.eu) − záznamy z jednotlivých podujatí sa budú následne prezentovať na konferencii Európskej komisie v októbri 2007 v Lisabone.

8 8 8 8


KONÓM

Jednou z takýchto sekcií ESN a zároveň jedinou v SR je aj ESN Buddy System Slovakia (www.buddysystem.sk), pôsobiaci na Ekonomickej univerzite v Bratislave od roku 2003. Za podpory vedenia univerzity, v spolupráci s oddelením pre zahraničné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave, v súčinnosti so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA), Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), slovenskými exErasmus študentmi, zahraničnými študentmi práve študujúcimi na EU, medzinárodnou posádkou ESN Vanu a našich partnerov sa podarilo pripraviť podujatie, ktoré bolo výnimočné a veľmi cenné z dvoch hlavných dôvodov − študenti EU v Bratislave, ktorí sa zaujímajú o možnosti štúdia v zahraničí, mali totiž príležitosť: 1. získať informácie o tom-ktorom programe a štipendiu, o možnostiach a požiadavkách, ktoré musí uchádzač splniť a ako podať prihlášku (fundované odpovede zabezpečila SAIA, SAAIC a OZV) 2. popýtať sa pri stánkoch jednotlivých krajín na skúsenosti a osobné zážitky našich "ex-Erasmus" študentov, ako i zahraničných študentov, ktorí práve na našej univerzite študujú. Podujatie tak ponúklo jedinečnú kombináciu neformálnych "informácií z prvej ruky" − možnosť dozvedieť sa o konkrétnej univerzite, meste, krajine, získať odporúčania, rady a tipy, bezprostredné zážitky, ale i formálnych informácií a náležitostí. Záujem študentov Ekonomickej univerzity je dôkazom, že myšlienka takto koncipovaného infomarketu bola správna. Zároveň by sa mohol stať podnetom na vytvorenie akejsi tradície − takéto podujatie by sa mohlo konať každoročne, napríklad v období podávania prihlášok na zahraničné pobyty. Z nášho prieskumu počas Erasmus Day taktiež vyplýva, že študenti by uvítali portál, na ktorom by si mohli vymieňať svoje postrehy z pobytov v cudzine − mnohým uchádzačom by to pomohlo pri výbere vhodnej partnerskej univerzity.

Na konci celodenného infomarketu sa účastníkom prihovorila prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Jana Lenghardtová, reprezentanti ESN BSS a ESN International, no a partner podujatia SKY Europe vyžreboval vyhercov leteniek. Tým sa oficiálny program skončil a všetci sa stretli na neformálnej párty Erasmus Night. Na záver by som sa rád v mene celého ESN BSS poďakoval všetkým, ktorí aktívne prispeli k organizácii Erasmus Day, a pomohli tak pretaviť túto peknú myšlienku na skutočnosť. Miroslav Radič študent OF EU/prezident ESN Buddy System Slovakia

VEĽVYSLANEC MICHAEL CALCOTT

V

rámci cyklu prednášok Diplomacia v praxi, v ktorom sa študentom prihovárajú diplomati pôsobiaci na Slovensku, vystúpil 20. marca na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave veľvyslanec Kanady na Slovensku Michael Calcott. Vo svojej prednáške sa venoval úspešnej spolupráci medzi Kanadou a Slo-

DNI

MEXICKEJ KULTÚRY NA

2/2007

NA

EKONOMICKEJ

venskom pri rozvíjaní Reformy bezpečnostného sektora (Security Sector Reform), čo je prioritná téma slovenského členstva v Bezpečnostnej rade OSN 2006 − 2007. Po prednáške mali študenti možnosť diskutovať s kanadským veľvyslancom a s chargé d'affaires Kancelárie veľvyslanectva v Bratislave Johnom

UNIVERZITE

Broadbentom o kanadskej zahraničnej a domácej politike, ako aj o kanadsko-slovenských vzťahoch. Veľvyslanec Michael Calcott sa taktiež stretol s rektorom EU prof. Rudolfom Sivákom a prorektorkou pre zahraničné vzťahy doc. Janou Lenghardtovou. Zdroj: Kanadská mozaika 7/2007

SLOVENSKU 2007

niekoľko rokov v máji sa Bratislava stáva miestom intenzívnejšieho prieniku mexickej kultúry na Slovensko. Ani v tomto roku to nebolo ináč. Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Mexickým veľvyslanectvom so sídlom vo Viedni, súborom mexických tancov a hudby Magisterial a Domom kultúry Dúbravka pripravili v poradí už deviaty ročník Dní mexickej kultúry na Slovensku. Cieľom podujatia je rôznymi formami priblížiť takú zaujímavú a exotickú krajinu, akou Mexiko bezpochyby je. Preto sa pozývajú mnohí mexickí umelci a súbory. Vďaka intenzívnym vzťahom a spolupráci Ekonomickej univerzity v Bratislave s prestížnou univerzitou − Technologickým inštitútom Monterrey sa v roku 2005 predstavil v rámci uvedeného kultúrneho podujatia, okrem iných, aj Reprezentatívny súbor ľudových tancov TEC Monterrey z kampusu Mexiko-City. V minulosti si návštevníci mohli pozrieť výstavy obrazov a grafík rôznych mexických maliarov a v komponovaných hudobno-tanečných programoch precestovať mnohé regióny Mexika, spoznať históriu, folklór, ale aj súčasný život, temperament a spontánnosť Mexičanov. Nechýbala ani prezentácia mexickej kinematografie. Dokonca v minulom roku sa v spolupráci so SAIA pre študentov a učiteľov uskutočnila prezentácia študijných pobytov ponúknutých zo strany mexickej vlády. Všetky uvedené aktivity boli v Dome kultúry Dúbravka. V tomto roku sa Dni mexickej kultúry na Slovensku konali od 24. mája do 20. júna, a to nielen v Bratislave, ale sprievodné programy aj v Modre a Myjave. Obohatením tohtoročného programu bola beseda − O živote, zvykoch a ľudových remeslách mexických indiánskych etník spojená

MEXICKÝ MALIAR RAFAEL ORTEGA V ROZHOVORE S PROREKTORMI EU DOC. JANOU LENGHARDTOVOU A DOC. IVANOM BREZINOM NA VERNISÁžI SVOJICH OBRAZOV s praktickými ukážkami, ktorú zorganizovalo Centrum iberských a latinskoamerických štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so súborom Magisterial Bratislava 28. mája 2007. Dni Mexickej kultúry začali v DK Dúbravka 24. mája vernisážou výstavy Medzi farbou vody a ohňa mexického maliara Rafaela Ortegu, súbory ľudového tanca Kaambal z Meridy a Magisterial z Bratislavy sa predstavili v komponovanom programe Čarovné Mexiko − rozmanité a kontrastné. Tak ako minulý, aj tento rok sa uskutočnila prezentácia študijných pobytov v Mexiku. Danka Pašteková Ústav medzinárodných programov

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

10


KONÓM

2/2007

EKONOMICKÁ MEXICKÝ

FOLKLÓR IDE S

UNIVERZITA V KAAMBALOM

DO

BRATISLAVE

EURÓPY

Článok z mexickej dennej tlače, ktorý informoval svojich čitateľov o Dňoch mexickej kultúry na Slovensku organizovaných našou univerzitou a predstavil súbor, ktorý prišiel reprezentovať Mexiko na Slovensko zo španielčiny preložila Danka Pašteková z ÚMP EU.

ROZMANITOSŤ KRAJINY CESTUJE SO SÚBOROM V MÁJI Na Dňoch mexickej kultúry na Slovensku 23. až 29. mája 2007 vystúpi aj mexický súbor ľudového tanca Kaambal. Podujatie organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave, súbor mexických tancov a hudby Magisterial a Dom kultúry Dúbravka. V rámci

TANEC STARCOV Z MICHOACÁNU V PODANÍ SÚBORU ĽUDOVÉHO TANCA KAAMBAL (ZÁBER JE Z VYSTÚPENIA SÚBORU V BRATISLAVE NA OTVORENÍ DNÍ MEXICKEJ KULTÚRY)

11

V MEXICKÝCH MÉDIÁCH

bohatého programu Kaambal uskutoční besedu o indiánskych etnikách a vystúpi s programom Mexiko rozmanité a kontrastné, v ktorom predstaví okrem iného aj bohatý folklór z Yucatanu. Tanečný program sa bude prezentovať v rôznych mestách Slovenska; v Myjave sa uskutoční jedno z vystúpení pre školy. Informáciu o pozvaní oznámil Kaambal verejnosti v predvečer vystúpenia, ktoré uskutočnil v divadle Felipe Carrillo Puerto z Uady. Súbor uviedol práve program Mexiko rozmanité a kontrastné, ktorý diváci odmenili búrlivým potleskom. Pod odborným vedením Guillermina Vázqueza Hernándeza a bratov Samuela a Abrahama Francisco Espinosovcov Kaambal prezentoval typický folklór z mexických štátov Querétaro, Michoacán a Oaxaca v tradičnom oblečení z týchto oblastí. Okrem ľudových tancov obohatili program aj tzv. mestským folklórom (tance ako guarača, danzón, mambo a ča-ča-ča), ako spomienkou na slávny Salón Mexiko (obdobie rokov 1940 − 1950). Súbor začal svoje aktivity 11. júna 2004. V súčasnosti má 25 členov. Jeho pestrý repertoár tvorí šesť programových pásiem: Poznanie z ľudu, Oaxaca − odraz rozdielnosti, Cesty uctievania, Spomienky na Salón Mexiko, Zvyky z Veracruz, Ik A Cuxtal... Vietor života − ľudové a obradné tance z Yucatanu. Súbor v roku 2006 získal štipendium pre umelecké súbory od Štátneho fondu pre kultúru a umenie štátu Yucatan a v októbri toho istého roku sa zúčastnil na Panamerickej súťaži tanca, ktorú v Meride organizovala Medzinárodná konfederácia tanca. V kategórii − Folklór v scénickej úprave sa umiestnil na prvom mieste a získal zlatú medailu. Zdroj: Diario de Yucatán z 15. 3. 2007, Rosa María Acosta Aragón

V

dňoch 14. až 20. februára 2007 prorektorka pre zahraničné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. PhDr. Jana Lenghardtrová, CSc., počas svojej služobnej cesty do Mexika navštívila dva kampusy (kampus Monterrey a kampus Mexiko) partnerskej univerzity Instituto Tecnológico de Monterrey. "TEC Monterrey" je prestížna súkromná univerzita, ktorú založili mexickí podnikatelia v roku 1943. V súčasnosti má univerzita 33 kampusov v rámci Mexika, pobočky a kancelárie v 17 krajinách Latinskej Ameriky, okrem toho v USA, Kanade, Číne a v ďalších teritóriách. Súčasťou univerzity je EGADE, prestížna "business school", ktorá poskytuje študijné programy typu Master. Vzťahy medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a TEC Monterrey sa začali nadväzovať od druhej polovice 90. rokov prostredníctvom viacerých aktivít CEILA − Centra iberských a latinskoamerických štúdií, ktoré dnes tvorí súčasť Ústavu medzinárodných programov. Okrem iných aktivít sa uskutočnili napr. letné školy pre skupiny študentov z TEC Monterrey. Rámcová dohoda o spolupráci medzi EU v Bratislave a TEC Monterrey bola podpísaná v roku 2003. Prof. Milenko Panič − v súčasnosti riaditeľ Inštitútu vysokého manažmentu TEC − zriadil na Ekonomickej univerzite v Bratislave Kanceláriu TEC pre strednú a východnú Európu.

Nasledujúci príspevok je prekladom článku v časopise TEC v Mexiku, ktorý informoval o týchto aktivitách.

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

UPEVNENIE VZŤAHOV UNIVERZITY S VÝCHODNOU EURÓPOU Veľvyslanec Slovenskej republiky a prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave sa stretli na pôde univerzity s predstaviteľmi Divízie obchodu a podnikania a s riaditeľom Ústavu vysokého manažmentu. Realizácia akademických projektov v rámci fondov Európskej únie a návštevy študentov Technologického inštitútu v Monterrey v krajinách strednej a východnej Európy boli hlavnými témami stretnutia zástupcov kampusu mesta Mexiko s prorektorkou Ekonomickej univerzity v Bratislave a veľvyslancom Slovenskej republiky v Mexiku. Na základe dohody o spolupráci medzi Technologickým inštitútom v Monterrey a Ekonomickou univerzitou v Bratislave z roku 2004 iniciovanej Milenkom Paničom, riaditeľom Ústavu vysokého manažmentu našej univerzity, sa doteraz uskutočnilo už šesť kurzov pre študentov obchodu venovaných kultúre, procesom prechodu k demokracii a spoločenským zmenám v takých krajinách ako sú Maďarsko, Česká republika, Slovensko a krajiny bývalej Juhoslávie. "Ide o krajiny, ktoré už sedemnásť rokov zažívajú obdobie prechodu k demokracii. Tamojšie ekonomické procesy a obchodné príležitosti sú zaujímavé pre študentov, ktorí tak majú možnosť porovnávať tieto javy s tými, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Mexiku, krajine, ktorá tiež už šesť rokov prežíva historické zmeny", povedal doktor Panič. Aj preto návšteva Jozefa Adamca, veľvyslanca Slovenskej republiky a doc. Jany Lenghardtovej, prorektorky Ekonomickej univerzity v Bratislave (hlavné mesto Slovenska) v pondelok 19. februára poslúžila na upevnenie vzťahov medzi inštitúciami východnej Európy

a predstaviteľmi Divízie obchodu a podnikania p. Imarú Ariasovej, vedúcej katedry manažmentu a Huga Fuentesa, vedúceho katedry ekonómie. "Prediskutovali sme možnosti spolupráce na projektoch financovaných Európskou úniou ako Erasmus, podpora vysokoškolského vzdelávania, výskumu a technologického rozvoja", informoval riaditeľ Ústavu vysokého manažmentu. Milenko Panič, akademik srbského pôvodu, ktorý pozná kultúrny kontext východnej Európy, založil v Bratislave kanceláriu Technologického inštitútu v Monterrey s cieľom podporiť výmenu študentov a vzťahy s mexickými podnikmi, ktoré majú svoje pobočky vo východnej Európe ako Cemex a Grupo Alfa z Monterrey. "Študenti ocenili spôsob, akým vláda krajiny s 5,4 miliónmi obyvateľov, akou je Slovensko, podporuje investorov, ktorí pod podmienkou vytvárania pracovných príležitostí nemusia platiť dane. Mali tiež možnosť oboznámiť sa s významným postavením nadnárodných podnikov v takej malej krajine, ktorej hospodársky rast však v roku 2006 dosiahol 9 %. Slovensko sa čoskoro stane automobilovou veľmocou, ktorá nám môže poslúžiť ako prípadová štúdia." Doktor Panič vysvetlil, že šesť uskutočnených ciest študentov Technologického inštitútu v Monterrey do krajín východnej Európy zahŕňalo aj kultúrne aspekty. Napríklad 16-členný súbor folklórneho tanca študentov našej univerzity sa predstavilo s veľkým úspechom v rôznych mestách Slovenska a naopak, univerzita prijala neskôr slovenský umelecký súbor. Zo španielčiny preložila Mgr. Jana Paľková


KONÓM

12

VEDA INFORMAČNÝ

D

DEŇ K

7.

A

VÝSKUM

RÁMCOVÉMU PROGRAMU

ňa 23. marca 2007 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnil informačný deň venovaný problematike spolupráce 7. rámcového programu EÚ pre prioritu Sociálno-ekonomické a humanitné vedy a bezpečnosť. V rámci prezentácií programu vystúpili pracovníci APVV − doc. Ing. P. Ondrejček, CSc., Ing. J. Blahová, CSc., Ing. P. Beňo a PhDr. G. Kiliánová z Ústavu etnológie SAV. 7. rámcový program sa viaže na programovacie obdobie rokov 2007 − 2013 a vyčleňuje na podporu výskumu 54,582 mld. eur. Na výskum v prioritnej oblasti Sociálno-ekonomické a humanitné vedy bolo vyčlenených 610 mil. eur. V 6. rámcovom programe EÚ získala Slovenská republika cca 29 mil. eur, pričom príspevok SR do programu predstavoval 40 mil. eur.

7. RP SA SKLADÁ ZO 4 ŠPECIFICKÝCH PROGRAMOV: I. SPOLUPRÁCA/COOPERATION II. MYŠLIENKY − NÁPADY/IDEAS III. ĽUDIA/PEOPLE IV. KAPACITY/CAPACITIES ad I.) Spoločný výskum v rámci programu SPOLUPRÁCA je rozdelený do 10 tematických priorít: 1. Zdravie 2. Informačné a komunikačné technológie 3. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie 4. Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 5. Energetika 6. Životné prostredie 7. Doprava a letectvo 8. Sociálno-ekonomické a humanitné vedy 9. Bezpečnosť 10.Vesmír V rámci tematickej priority 8. Sociálno-ekonomické a humanitné vedy boli stanovené nasledujúce Activities/Aktivity (A), Areas/Oblasti (O) a Topics/Témy (T). Projekty sa spracúvajú na úrovni Topics. Číslo v zátvorke znamená májový (1) alebo novembrový (2) termín predkladania projektov v roku 2007. A 8.1. RAST, ZAMESTNANOSť A KONKURENCIESCHOPNOSť V ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI (ANALÝZA NA ÚROVNI EURÓPY) O 8.1.1. Zmeny úlohy znalostí v ekonomike T 1.1.1. Interakcie medzi poznatkami, ekonomickým rastom a spoločenským blahobytom (2) T 1.1.2. Nehmotné investície a inovácie v Európe (1) T 1.1.3. Dopad internacionalizácie na európsky výskum a inovačné systémy (1) O 8.1.2. Štrukturálne zmeny v európskej znalostnej ekonomike a spoločnosti T 1.2.1. Globalizácia a jej interakcia s európskou ekonomikou (2) T 1.2.2. Dopady vývoja v sektore služieb na európsku ekonomiku a spoločnosť (1) T 1.2.3. Rola financií v raste, zamestnanosti a konkurencieschopnosti v Európe (1) O 8.1.3. Posilňovanie politiky koherentnosti a koordinácie v Európe T 1.3.1. Makroekonomická politika, jej interakcie a koordinácia s inými politikami (2) A 8.2. KOMBINÁCIA EKONOMICKÝCH, SPOLOČENSKÝCH A ENVIRONMENTÁLNYCH CIEľOV V EURÓPSKEJ PERSPEKTÍVE: CESTY K UDRžATEľNÉMU ROZVOJU O 8.2.1 Spoločensko-ekonomické vývojové trajektórie T 2.1.1. Analýza, komparácia a hodnotenie rôznych spoločenských modelov v stredno- až dlhodobej perspektíve (2) T 2.1.2. Výskum synergie a trade-off medzi rôznymi aspektmi udržateľného vývoja (1) T 2.1.3. Vývoj a aplikácie nástrojov na hodnotenie politík a spoločensko-ekonomických prognóz (2) O 8.2.2. Regionálna, teritoriálna a sociálna kohézia T 2.2.1. Výzvy regionálneho rozvoja v medzinárodnom kontexte (2) T 2.2.2. Dopady reforiem CAP na vidiecke ekonomiky v Európe (1) A 8.3. HLAVNÉ TRENDY V SPOLOČNOSTI A ICH IMPLIKÁCIE O 8.3.1. Demografické zmeny

NA NA

2/2007

UNIVERZITE

EKONOMICKEJ

UNIVERZITE V

BRATISLAVE

T 3.1.1. Dopady európskych demografických zmien v Európe (1) T 3.1.2. Determinanty miery pôrodnosti v rámci štátov Európy (1) T 3.1.3. Migrácia (1) O 8.3.2. Spoločenské trendy a životný štýl T 3.2.1. Mládež a spoločenská exklúzia (1) O 8.3.3. Kultúrne interakcie v medzinárodnej perspektíve T 3.3.1. Kultúrne interakcie a multikultúrnosť v Európskej spoločnosti (1) A 8.4. EURÓPA A SVET O 8.4.1. Interakcie a interdependencie medzi svetovými regiónmi a ich implikácie T 4.1.1. Rola Európy v globálnej ekonomike (1) T 4.1.2. Vývojové trendy v historickej a komparatívnej perspektíve a ich dopad na ekonomiky a spoločnosť v Európe (2) O 8.4.2. Konflikty, mier a ľudské práva O 8.4.3. Meniaca sa rola Európy vo svete T 4.3.1. Európa videná zvonku (2) T 4.3.2. Multilaterita a nové externé vzťahy Európskej únie (2) A 8.5. OBČAN V EURÓPSKEJ ÚNII O 8.5.1. Participácia a občianstvo v Európe T 5.1.1. Demokratické "vlastníctvo" a participácia (2) O 8.5.2. "Odlišné" a "spoločné" v Európe T 5.2.1. Artikulácia národnej a európskej identity (1) A 8.6. SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ A VEDECKÉ INDIKÁTORY O 8.6.1. Aké sú indikátory používané v politike T 6.1.1. Súčasný stav a vývojové trendy v potrebe indikátorov v politike (1) O 8.6.2. Vývoj a návrh kvalitnejších indikátorov pre politiku T 6.2.1. Zdokonalenie postupov merania ako potenciálu, tak dopadov politiky T 8.6.3. Tvorba podporných oficiálnych štatistík (1) T 6.3.1. Špecifické problémy štatistík (1) O 8.6.4. Rozpracovanie metód evalvácie výskumnej politiky a výskumných programov T 6.4.1. Ex-post a ex-ante impaktová analýza (1) A 8.7. PROGNOSTICKÉ AKTIVITY A 8.8. STRATEGICKÉ AKTIVITY T 8.8.1. Horizontálne opatrenia na podporu medzinárodnej kooperácie T 8.8.2. Opatrenia na podporu diseminácie výsledkov výskumu Návrhy spoločných projektov v rámci všetkých projektov programu SPOLUPRÁCA musia spĺňať nasledujúce podmienky: • podielové financovanie (EÚ poskytne iba 75 % z rozpočtu projektu, 25 % kryje žiadateľ) • dodržanie priorít • medzinárodné zloženie konzorcia (minimálne 3 účastníci z 3 členských alebo asociovaných krajín, v praxi sa však očakáva 6 − 7 účastníkov) • novosť riešenia v európskom meradle ad II.) Špecifický program MYŠLIENKY/NÁPADY zahŕňa bádateľský výskum na hraniciach súčasného poznania vo všetkých oblastiach vedy a techniky. Nie je ohraničený žiadnymi tematickými prioritami − jediným kritériom schvaľovania projektov je výnimočnosť vedeckého nápadu. Program Myšlienky má iné pravidlá účasti ako program Spolupráca: môže sa na ňom zúčastniť iba jedno pracovisko, alebo dokonca jeden vedecký pracovník. EÚ kryje 100 % rozpočtu projektu. ad III.) Špecifický program ĽUDIA je orientovaný na školenia výskumníkov, aktivity Marie Curie, vzdelávanie pre mladých vedeckých pracovníkov, podporu spolupráce priemyslu a vysokých škôl, rozvoj medzinárodnej spolupráce a rôzne špecifické aktivity. ad IV.) Špecifický program KAPACITY obsahuje niekoľko podprogramov: Budovanie výskumnej infraštruktúry európskeho významu, Výskum na podporu SME (minimálne 5 účastníkov), Regióny znalostí, Zvyšovanie výskumného potenciálu konvergenčných regiónov, Výskum vzťahov vedy a spoločnosti, Medzinárodná spolupráca vo výskume a vývoji pre zapojenie najlepších vedcov z tretích krajín.


2/2007

KONÓM

V rámci podprogramu Regióny znalostí (programu Kapacity) sú na rok 2007 aktuálne nasledujúce výzvy: 1. PODPORA ANALÝZY, MENTORSTVA A INTEGRÁCIE VÝSKUMNÝCH SUBJEKTOV Podporované aktivity: • analýza, rozvoj a implementácia výskumných programov regionálnych alebo cezhraničných zoskupení a spolupráca medzi nimi • mentorstvo regiónov s menej rozvinutým výskumným profilom zo strany vysoko rozvinutých regiónov • iniciatívy na zvýšenie integrácie výskumných pracovníkov do regionálnych ekonomík: definovanie spoločných akčných plánov, business plánov, SWOT analýzy a definovanie R&D potrieb Konzorciá alebo regionálne výskumné združenia (clusters) musia mať minimálne 6 partnerov aspoň z 2 krajín. 2. NAPOMÁHANIE

VZNIKU NOVÝCH VÝSKUMNÝCH ZDRUžENÍ A VZÁJOMNEJ INFOR-

MOVANOSTI

Podporované aktivity: • vytváranie nových výskumných združení (clusters) • analýzy, workshopy, okrúhle stoly, stretnutia expertných skupín, diseminačné aktivity. Výskumné združenie musí mať aspoň 3 účastníkov: jednu výskumnú inštitúciu, jednu národnú/regionálnu/miestnu autoritu a jeden podnik.

13

OSTATNÉ

INICIATÍVY

7. RP

CIP − Program na zvýšenie konkurencieschopnosti a inovácie. Cieľom programu je podporiť zavádzanie výsledkov výskumu do praxe. Skladá sa z 3 základných podprogramov: • Podnikateľský a inovačný program • Program na podporu informačnej politiky • Inteligentná energia Európy Program je administrovaný na DG pre podnikanie a priemysel. Typ projektu (výber nástroja) môže mať podobu: spoločného (kolaboratívneho) projektu, vytvorenia siete excelencie, podpornej alebo koordinačnej aktivity, individuálneho štipendia, projektu v prospech MSP. Každý typ projektu má svoju vlastnú štruktúru a spôsob spracovania. Kolektívy a jednotlivci, ktorí sa rozhodnú zúčastniť sa na 7. RP musia poznať: štruktúru 7. RP, pravidlá účasti, spôsob financovania, pravidlá pre písanie projektu. Prihlášky, projekt a celá agenda súvisiaca s projektom sa predkladá v anglickom jazyku. Od projektov sa očakáva: • medzinárodná spolupráca • synergia s inými tematickými prioritami • interdisciplinarita a multidisciplinarita • európska a komparatívna perspektíva projektov (v čom bude príspevok projektu oproti doterajším poznatkom). prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc. prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU

NOVÉ

DOCENTKY

S účinnosťou od 1. apríla 2007 boli vymenované za docentky:

ING. IVETA DUDOVÁ, PHD. − v odbore 3.3.1 národné hospodárstvo

ING. EVA KAFKOVÁ, PHD. − vo vednom odbore 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie

ING. ZUZANA KITTOVÁ, PHD., MBL-HSG − v odbore 3.3.18 medzinárodné podnikanie Srdečne blahoželáme.

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT A AGENTÚRA RECRUITMENT INTERNATIONAL

G

lobal Management Challenge je najväčšia súťaž na svete v oblasti simulácie strategického riadenia firiem. V roku 2002 sa Slovensko zapojilo do tejto súťaže, v tom čase známej ako Euromanager, po prvýkrát. Modelové obchodné spoločnosti súťažia na virtuálnych trhoch EÚ a NAFTA s cieľom dosiahnuť najvyššiu cenu za akciu a najlepšie postavenie na trhu na základe dosiahnutého zisku. Každému tímu sa na začiatku pridelí rovnaká spoločnosť a údaje charakterizujúce postavenie danej firmy na trhu. Počítačový model vyhodnocuje dôsledky vypracovaných riešení tímov v oblasti marketingu, výroby, ľudských zdrojov, logistiky a financií a vyhodnotí výšku ceny akcie danej spoločnosti. Tímy, zložené z 3 − 5 účastníkov sa prihlasujú už sformované. Na začiatku súťaže sú náhodne rozdelené do skupín utvorených z 5 − 8 tímov, ktoré medzi sebou priamo súperia. Na národnej úrovni sa súťaž uskutočňuje v troch kolách, pričom každé kolo sa skladá z piatich strategických riešení každého tímu. Víťazné národné tímy sa potom stretnú v medzinárodnom finále. Počítačový model názorne prezentuje reálnu činnosť firmy, úlohu jednotlivých oddelení z pohľadu ich prínosu pre celkové pôsobenie a výsledky spoločnosti, čo kladie dôraz na koordináciu postupu členov tímu a ich súčinnosť. Tím sa učí vypracúvať stratégiu rozvoja, plánovať a pracovať s pridelenými informáciami, preberá manažérsku zodpovednosť a učí sa pracovať spoločne. Do tohtoročnej 5. edície súťaže sa prihlásilo 160 tímov, a to nielen

študentských, ale aj zamestnaneckých. Ekonomická univerzita mala najpočetnejšie zastúpenie spomedzi všetkých 39 zaregistrovaných univerzít. Víťazmi sa stali študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave pod patronátom spoločnosti KPMG − Pavol Špeťko, Peter Špeťko, Andrej Chudý a Martin Chudý. Medzinárodné finále Global Management Challenge sa uskutočnilo v dňoch 24. − 25. apríla 2007 v Macau. V konkurencii 24 krajín sa tím Ekonomickej univerzity umiestnil na 9. − 12. mieste. Srdečne blahoželáme. Redakcia


KONÓM

14

2/2007

CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA EU AKTIVITY CENTRA ÚSPECH

ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

EU

V

BRATISLAVE

NA TRHU MÁ NAJČASTEJŠIE TEN, KTO DOKÁžE VČAS ODHADNÚŤ POTREBY ĽUDÍ, KTORÍ NEVEDIA, ČO POTREBUJÚ.

RÓBERT PLANTERNBORN

C

Celoročná ponuka vzdelávacích aktivít sa každoročne pripravuje na základe skúseností z dlhoročného úspešného pôsobenia v oblasti ďalšieho ekonomického a manažérskeho vzdelávania na Slovensku a na základe potrieb podnikovej praxe, štátnej a verejnej sféry, trhu práce, ako aj jednotlivcov, ktorí majú snahu sa vzdelávať. Vzdelávacia ponuka na rok 2007 obsahuje aktivity, ktoré sú určené tak študentom stredných škôl, ako aj seniorom. Jej najrozsiahlejšou časťou sú špecializačné štúdiá zamerané najmä na podnikateľské prostredie v Európskej únii poskytujúce teoretické poznatky a praktické zručnosti o základných aspektoch správneho fungovania vnútorného trhu Európskej únie. Jednou z najúspešnejšie organizovaných aktivít je štúdium Ekonómia pre každého, ktorého výučba zodpovedá požiadavkám rôznych cieľových skupín, s rôznym rozsahom hodín a spôsobom výučby. Medzi najnovšie progresívne metódy vzdelávania rozhodne patrí e-learningové vzdelávanie. Centrum umožňuje v tejto forme štúdium 12 modulov pod názvom Ekonomika, marketing a manažment. Účastníci tak môžu študovať v im vyhovujúcom čase, vlastným tempom, konzultovať všetky otázky s odborníkmi v danej oblasti a nemusia sa prispôsobovať časovému rozvrhu študijnej skupiny, ako je to pri tradičnej forme prezenčného štúdia. Od roku 2005 sa Centrum stalo výkonným pracoviskom pre uskutočňovanie školení Informačné systémy Štátnej pokladnice a v súčasnosti realizuje pre zamestnancov štátnej a verejnej správy školenia akruálneho účtovníctva počas celého roka. Medzi najvýznamnejšie aktivity, ktoré Centrum každoročne organizuje pre svojich klientov, záujemcov a širokú verejnosť patria Dni otvorených dverí. Cieľom tohto podujatia je prostredníctvom odborných programov prispieť k riešeniu aktuálnych ekonomických a vzdelávacích potrieb Slovenska, ako aj prezentovať svoju roz-

siahlu pôsobnosť na vzdelávacom trhu. Dni otvorených dverí 2007 sa konali od 16. do 18. mája v Centre ďalšieho vzdelávania EU na Palisádach 22 v Bratislave. Pripravený bol odborný program z oblasti znalectva a finančníctva, ktorý zároveň ponúkol najnovšie informácie a možnosť stretnúť sa s významnými osobnosťami spoločenského a odborného života. Problematike ohodnocovania majetku podnikov bol venovaný odborný seminár, ktorý organizoval Inštitút ekonomického znalectva a expertíz Centra ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave. Seminár

bol určený predovšetkým odborným pracovníkom znaleckých organizácií, ako aj fyzickým znalcom so zameraním na prezentovanie najnovších poznatkov o metódach ohodnocovania podniku ako celku a metódach ohodnocovania jednotlivých zložiek majetku podnikov so zreteľom na problémy znaleckej praxe v slovenských podmienkach. Odbornými garantmi seminára boli prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., vedúci katedry podnikového hospodárstva a doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc., z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ďalším bodom odborného programu boli prednášky z oblasti finančníctva na témy Euro − príležitosti a dôsledky a Predpoklady zavedenia eura, s ktorými vystúpili Mgr. Martin Šuster, PhD., riaditeľ Odboru výskumu NBS a Ing. Elena Kohútiková, CSc., členka predstavenstva VÚB v Bratislave, vrchná riaditeľka úseku Finančné a kapitálové trhy. Dni otvorených dverí 2007 uzavrelo informačné stretnutie o 2-ročnom slovensko-nemeckom študijnom programe Master of Business Administration (MBA), ktoré realizuje Centrum a Ekonomická univerzita v Bratislave spolu s Európskou vysokou školou manažmentu (ESCP-EAP) v Berlíne. Záujemcovia mali príležitosť informovať sa o štúdiu, možnosti získania titulu MBA a zároveň sa stretnúť s absolventmi minulých ročníkov. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Berlínskej univerzity, ktorí vo svojej prezentácii podrobne informovali o štúdiu, jeho štruktúre a histórii. Štúdium MBA je jednou z najvýznamnejších a úspešných medzinárodných aktivít, ktorú od roku 1997 organizuje Centrum v spolupráci s ESCP-EAP v Berlíne. V súčasnosti sa pripravuje otvorenie 11. behu tohto programu. Dvojročný slovensko-nemecký študijný program MBA (Master of Business Administration) pripravuje mladých slovenských manažérov na požiadavky budúcnosti a prispieva k získaniu bohatých medzinárodných skúseností pri budovaní profesionálnej kariéry. Program MBA je určený pre nemecky hovoriacich manažérov na strednej úrovni, ktorí úspešne absolvovali vysokoškolské štúdium ekonomického, technického, resp. iného zamerania alebo germanistiky a majú za sebou aj podnikovú prax. Od klasického vysokoškolského štúdia sa odlišuje formou a obsahom. Počas prvého roka študujú účastníci na Ekonomickej univerzite v Bratislave formou dvojdňových stretnutí v dvojtýždňových intervaloch. Po jeho absolvovaní získajú študenti osvedčenie euromanažér, ktoré je akreditované Ministerstvom školstva SR. V treťom semestri poslucháči absolvujú odbornú platenú prax (nepovinná) spojenú s následnou prezentáciou dosiahnutých výsled-

FOTO : IVETA KULIFAJOVÁ

entrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave je jednou z vedúcich a najdlhšie pôsobiacich inštitúcií ďalšieho vzdelávania na slovenskom trhu.


2/2007

KONÓM

kov. Štvrtý semester je organizovaný formou denného štúdia na ESCP-EAP Wirtschaftshochschule v Berlíne. Pre študentov sú pripravené prípadové štúdie z praxe, cvičenia a tréningy komunikácie. Získanie medzinárodných skúseností podporuje aj študijný pobyt na renomovanej francúzskej ESCP-EAP v Paríži. Jedinečnosť tohto programu je aj v tom, že je obsahovo orientovaný na pôsobenie absolventov vo firmách v Európe, teda pripravuje euromanažérov. Nezoznamujú sa tu len s celosvetovými trendmi v marketingu, finančníctve a manažmente, ale aj so štandardmi platnými v medzinárodnom obchode a v podnikaní vôbec.

Finančné prostriedky (resp. ich časť) na pokrytie nákladov štúdia v 2. etape budú mať účastníci možnosť získať počas stáže alebo formou štipendií a podpôr v štúdiu. Absolventi dvojročného programu MBA ukončia štúdium získaním diplomu Master of Business Administration, ktorý je uznaný v Nemecku a platný v celej Európskej únii. Tento program je taktiež akreditovaný v systéme EQUIS. Po skončení štúdia existuje možnosť vstupu do organizácie Alumni klubu MBA. Vysokú úroveň poskytovaného vzdelávania a služieb oceňujú aj zahraniční partneri Centra, ktoré sa za 17 rokov svojej činnosti zapájalo do desiatok medzinárodných aj národných projektov ako

15

aktívna partnerská organizácia, ktorej účasť bola ocenená viacerými certifikátmi. Neodmysliteľnou súčasťou Centra je Inštitút ekonomického znalectva a expertíz (IEZaE), ktorý je výkonným pracoviskom pre znaleckú činnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave. Inštitút je zapísaný v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ako znalecký ústav v odboroch ekonómia a manažment a ekonomika a riadenie podnikov. IEZaE zabezpečuje aj vypracovanie znaleckých posudkov na základe objednávok hospodárskej praxe, ako aj na priamu objednávku súdov v oblasti ohodnocovania majetku podniku, jeho častí alebo jednotlivých zložiek majetku. Rozvinutá je aj spolupráca s Ministerstvom spravodlivosti SR a so Slovenskou asociáciou ekonomických znalcov pri tvorbe novej legislatívy, a to predovšetkým pri organizovaní vzdelávacích projektov. Pre znalecké organizácie a fyzických znalcov zabezpečuje vzdelávacie aktivity v odboroch podnikové hospodárstvo a ekonomika a podnikanie. Odborné, metodické a legislatívne poznatky potrebné pre výkon činnosti znalcov v týchto odboroch ponúka štvorsemestrálne špecializačné štúdium Ohodnocovanie majetku podnikov (OMP). Organizujú sa aj jednorazové vzdelávacie aktivity na aktuálne témy z oblasti znalectva a ekonomiky a krátkodobé kurzy odborného minima pre znalcov a odborného minima pre prekladateľov a tlmočníkov. Vzhľadom na odborné zázemie a praktické zručnosti, ktoré má IEZaE v kvalifikovaných pracovníkoch jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity, zabezpečuje IEZaE spracovanie znaleckých posudkov aj väčšieho rozsahu, metodicky a odborne vysoko náročné na spracovanie a zároveň aj analýzy na základe priamych objednávok. V súčasnosti sa vzdelávanie stalo najdôležitejšou potrebou, ktorá umožňuje profesionálne rásť a dosahovať výraznejšie úspechy. Vzdelávanie už nie je len otázkou rozvoja firemnej kultúry, ale jeho význam si uvedomujú aj samotní zamestnanci. Snahou Centra je poskytovať najlepšie a najmodernejšie kariérne a podnikateľské vzdelanie a pomoc v rozhodovaní a hľadaní tej najlepšej možnosti ako sa lepšie presadiť na pracovnom trhu. Iveta Kulifajová Centrum ďalšieho vzdelávania

SLOVENSKÁ EKONOMICKÁ KNIžNICA SYMBIÓZA

KRÁSY A EKONÓMIE

U

FOTO : IVETA KULIFAJOVÁ A SÚKROMNÝ ARCHÍV MILANA HERÉNYIHO

menie ľudí zbližuje, zjednocuje a stiera rozdiely ekonomické, sociálne aj náboženské. Ekonomická univerzita v Bratislave vychováva odborníkov na financie a jej vedenie zároveň už dlhší čas podporuje a dáva priestor aj nadaným ľuďom vytvárajúcim hodnoty, ktoré sa nedajú vyjadriť iba finančne. Jedným z nich je aj akademický maliar Milan Herényi (1953). Maliar, grafik, ilustrátor a člen Detvianskej umeleckej kolónie (DUK) vyštudoval grafiku u profesora Oresta Dubaya na Vysokej škole výtvarných umení v rokoch 1976 až 1982. Ako dieťa trávil veľa času v divadelnom zákulisí (je synom primabaleríny SND Augusty Herényiovej-Starostovej) a to výrazne ovplyvnilo jeho tvorbu. Subtílne baletky vo svetlách reflektorov, ale i v pote skúšobní, smutných klaunov, komediantov a hudobníkov, no v poslednom čase aj pohybové kreácie inšpirované ľudovým umením mali možnosť obdivovať milovníci krásna od 13. apríla do 25. mája. S podporou rektora EU prof. Siváka a riaditeľky Slovenskej ekonomickej knižnice PhDr. Mártonovej ich pozval autor na svoju výstavu Radosť z pohybu, ktorú 12. mája 2007 otvorili prorektor pre informatizáciu a styk s verejnosťou EU doc. Ivan Brezina, vedúca INFOCEN SEK Mgr. Marta Gáfriková a teoretička umenia Barbora Brathová. Julian Olexa


KONÓM

16

2/2007

ÚSTAV JAZYKOV EU MEDZINÁRODNÁ

V

KONFERENCIA

dňoch 12. − 16. 2. 2007 som sa ako dlhoročná členka GESUS (Gesellschaft für Sprache und Sprachen − Spoločnosť pre jazyk a jazyky) už po pätnástykrát zúčastnila na Medzinárodnej vedeckej lingvistickej konferencii v Bochume, ktorej spoluorganizátorom bola Ruhr-Universität-Bochum a za Slovensko aj ja. Spoločnosť pre jazyk a jazyky existuje asi 20 rokov, má sídlo v Mníchove a je to dobrovoľné združenie celoeurópskeho a svetového významu, ktorého členmi sú lingvisti, literárni vedci, didaktici, komparatisti, historici a iní záujemcovia o nemecký jazyk. Spája ich úsilie zdokumentovať súčasný stav nemeckého jazyka vo všetkých jeho štrukturálnych rovinách zo synchrónneho aj diachrónneho hľadiska. V záujme tohto výskumu sa spoločnosť kontaktuje aj s inými lingvistickými a vedeckovýskumnými pracoviskami v Nemecku a zahraničí, ktoré vydávajú normotvorné, kodifikované príručky za účelom správneho používania nemeckého jazyka. Tieto inštitúcie sú v povedomí vedcov, učiteľov a študentov nemeckého jazyka celosvetovo známe. Sú to napr. Institut für deutsche Sprache v Mannheime, ktorého súčasťou je vydavateľstvo DUDEN a ktoré za svojej asi storočnej histórie vydalo obrovské množstvo publikácií − jednak za účelom propagácie a šírenia nemeckého jazyka ako vedeckého a publikačného jazyka a jednak učebnice, slovníky a učebné materiály s cieľom pomôcť germanistom a študentom v zahraničí v ich práci s nemeckým jazykom. Ďalšou dôležitou inštitúciou je Gesellschaft für deutsche Sprache so sídlom vo Wiesbadene, ktorá je akousi obdobou nášho Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v Bratislave. Okrem toho spolupracuje GESUS s Goethe inštitútom, Rakúskym inštitútom, so Spoločnosťou pre aplikovanú jazykovedu a s mnohými ďalšími. Má približne 2 500 členov, ktorých pravidelne prizýva na svoju medzinárodnú konferenciu, vydáva vlastný vedecký časopis pod názvom Sprache und Sprachen (Jazyk a jazyky sveta), v ktorom majú členovia spoločnosti prednostné právo v Nemecku publikovať. Toto právo, samozrejme, využívam aj ja. Vedecká konferencia, na ktorej som sa tohto roku ako spoluorganizátorka zúčastnila a ktorú organizuje GESUS vždy v inom významnom univerzitnom meste, respektíve v zahraničí (11. kongres GESUS-u som organizovala ja v Bratislave v roku 2002), má vysoký kredit z toho dôvodu, že je fórom významných vedcov v oblasti lingvistiky, ktorí veľkou mierou ovplyvňujú dianie v súčasnom nemeckom jazyku a určujú jeho perspektívy. Tohtoročná konferencia bola venovaná niektorým dôležitým aspektom germanistiky a počas piatich dní pracovali účastníci (medzi ktorými boli aj poslucháči Ruhr-Universität-Bochum) v rôznych sekciách, ako sú napr. teolingvistika, rétorika a ústna komunikácia, frazeológia a slovotvorba, historický výskum starších nemeckých písomností najmä v stredoeurópskom regióne, tradičná a dependenčná syntax a i. Ja som viedla sekciu Fonetika, fonológia a ústna komunikácia, v ktorej vystúpilo so svojimi prednáškami asi 15 fonológov z rôznych európskych krajín. Diskutovalo sa o problematike používania spisovnej nemčiny v oficiálnom i neoficiálnom styku, aspektoch štandardnej a nonštandardnej výslovnosti, fonošty-

1.

DOKTORANDSKÝ VEDECKÝ SEMINÁR

ZAMERANIE

Po

GESUS

V

BOCHUME (SRN)

listických osobitostiach nemčiny a jej prozodických zvláštnostiach, podmienkach úspešnej komunikácie v nemeckom jazyku, ako aj o rôznych lingvodidaktických hľadiskách uplatňovania predpisov a poučiek v bežnej komunikácii. Môj príspevok sa týkal predovšetkým súčasných trendov v nemeckej ortoepii, ako aj kodifikácii spisovnej nemčiny. Poukázala som najmä na niektoré dôležité faktory ovplyvňujúce zdĺhavý proces vzniku ortoepickej normy, ktorého začiatky siahajú ešte do čias Konrada Dudena, teda do 19. storočia. V tom období sa podarilo kodifikovať nemecký pravopis a boli snahy uzákoniť aj hovorenú nemčinu. Dodnes je tento proces otvorený z toho dôvodu, že každý obyvateľ nemecky hovoriacej krajiny píše rovnako, ale hovorí rôzne. Z tejto skutočnosti vyplynuli snahy niektorých lingvistov uzákoniť aj hovorenú nemčinu, ktorá ale dodnes nie je jednotná. Existuje samozrejme spisovná forma výslovnosti tzv. "Standardsprache, Standardlautung", ktorú používa skupina hovoriacich a ktorí sú určitým implikátorom, teda vzorom pre ostatných užívateľov nemeckého jazyka. Väčšia časť obyvateľstva používa tzv. "Umgangslautung" alebo "Dialekt", ktoré sú nespisovnými variantmi hovorenej nemčiny. Z potrieb skúmania týchto rôznorodých foriem nemčiny vznikla potreba založenia nového prúdu v germanistickej lingvistike − tzv. "Varietätenlinguistik" aj z toho dôvodu, že v Rakúsku a vo Švajčiarsku sa uzákonila špecifická forma nemčiny, odlišná od štandardnej nemčiny používanej v Nemecku − tzv. "Österreichisches Deutsch" a "Schwytzerdütsch". Môj príspevok poukázal okrem toho na závažnú skutočnosť (týkajúcu sa germanistov v zahraničí), a to na nutnosť používania štandardnej nemčiny v procese osvojovania si nemeckého jazyka, ako aj v procese komunikácie s oficiálnymi inštitúciami. Počas pracovných stretnutí s kolegami − germanistami zo zahraničia sme si vymenili cenné skúsenosti o napredovaní germanistickej lingvistiky v Nemecku a zahraničí, o možnostiach publikovania našich kníh a príspevkov. Okrem toho som získala informácie o nových pripravovaných germanistických konferenciách (napr. budúcoročná GESUS − konferencia sa uskutoční vo februári 2008 v Helsinkách). Vo voľnom čase som pracovala vo veľmi bohatej univerzitnej knižnici v Bochume a navštívila som univerzitné kníhkupectvo. Zaujímali ma najmä najnovšie vedecké publikácie z oblasti, ktorej sa dlhodobo venujem a tou je práve germanistická lingvistika. Záverom môžem konštatovať, že vedecká konferencia v Bochume mala veľký úspech a bola dôkazom mimoriadneho záujmu vedcov − lingvistov najmä z európskych krajín o dianie v nemčine. Výstupom z tejto konferencie bude vedecký zborník prednášok (vydaný v Nemecku), na výbere ktorých sa ako spolueditor zúčastním aj ja. Výsledky každej konferencie sú dôležité pre každého účastníka predovšetkým preto, že mu dávajú nové impulzy v jeho vedeckovýskumnej činnosti, ako aj pedagogickej praxi; sú zároveň cenným impulzom aj pri výbere nových tém doktorandských prác. prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. riaditeľka ÚJ EU

ÚSTAVU

JAZYKOV

EKONOMICKEJ

PRÁC EXTERNÝCH DOKTORANDOV A ICH VPLYV NA ROZVOJ VEDY A VÝSKUMU NA

prvýkrát v histórii Ústavu jazykov (ÚJ) sa na pôde Ekonomickej univerzity z iniciatívy bývalej riaditeľky ústavu doc. PhDr. Danuše Liškovej, CSc., a tajomníčky Mgr. Márie Farkašovej dňa 02. 03. 2007 konal vedecký seminár doktorandov Ústavu jazykov, ktorý zaznamenal veľký úspech. Išlo tu najmä o svedomitú prípravu a perspektívnosť adeptov s cieľom zvýšenia vedeckého a kvalifikačného rastu 17 doktorandov ÚJ EU. Je bezpochyby úspechom, že sa podiel doktorandov na ÚJ z roka na rok zvyšuje. V tomto snažení nás výdatne podporila aj dekanka FMV prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., čo dokazuje kvalitu školiteľskej práce, ako aj individuálnej intenzívnej práce jednotlivých doktorandov. Seminár mal za cieľ objasniť mnohostranné teoretické základy ve-

UNIVERZITY

ÚSTAVE

JAZYKOV

EU

deckovýskumnej činnosti našich doktorandov a súčasne aj niektoré problémy vo výučbe cudzích jazykov v kontexte nášho vysokoškolského systému. Ako je všeobecne známe, teoretickú bázu výučby cudzích jazykov vytvárajú nielen príslušné jazykovedné disciplíny, ale podieľajú sa na nej aj viaceré iné oblasti, skúmajúce a dokumentujúce komunikatívnu kompetenciu, proces osvojovania si cudzích jazykov, kompetentnosť a interkultúrnosť, mnohojazyčnosť a pod. V tomto zmysle sa niesla aj celková organizácia seminára. Ďalším prioritným cieľom tohto významného fóra bola prezentácia najnovších výsledkov vedeckej práce doktorandov v ekonomických a lingvistických vedách v akreditovaných študijných odbo-


2/2007

KONÓM

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

roch, ktorí sa tejto činnosti venujú viac ako jeden rok, ako aj prezentácia projektov doktorandov v 1. ročníku štúdia. Seminár otvorila prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD., riaditeľka ÚJ EU v Bratislave a pod vedením doc. PhDr. Liškovej, CSc. − odborného garanta vedeckého seminára − predniesli prítomní doktorandi svoje príspevky. Prezentácia výsledkov doktorandov bola v závere spojená s krátkou diskusiou a vyhodnotením. Riaditeľka ÚJ EU v Bratislave uviedla, že priebeh a výsledky tohto vedeckého seminára majú svoje opodstatnenie. Seminár je dôležitou platformou pre všetkých vedeckých pracovníkov za účelom prezentácie vlastných výsledkov výskumu a výmeny skúseností, ako aj poznatkov metodického a vedeckého charakteru. Ponúkame prehľadný sumár a obsahové zameranie doktorandských prác jednotlivých referentov: Mgr. Jana Paľková zamerala svoju doktorandskú prácu na politickú slovnú zásobu, resp. sémantickú analýzu politickej reči v období prechodu k demokracii v Španielsku od roku 1975 do roku 1982. Ide

v nej najmä o podrobný rozbor lexiky zameranej na korpus španielskeho jazyka, pričom sa autorka sústreďuje predovšetkým na rôzne kritériá analýzy tejto špecifickej lexiky. J. Paľková pokročila najmä v zacielení svojej doktorandskej práce, v ktorej veľmi jasne a zrozumiteľne stanovila zámery práce so slovnou zásobou v oblasti politickej komunikácie a reči politiky. PhDr. Iveta Rizeková spracúva vo svojej doktorandskej práci štýl profesionálnej komunikácie ekonómov v ústnych a písomných prejavoch. Zaujíma ju najmä odborná komunikácia a jej štýl, charakteristika komunikačného procesu, otázky kompetencie a kompetentnosti, ako aj špecifiká a druhy manažérskej interpersonálnej komunikácie a verbálnej vs. neverbálnej komunikácie. PaedDr. Eva Stradiotová skúma možnosti využitia klasických a novodobých médií a technológií a najmä ich informačnú, poznávaciu a výchovnú funkciu. Doktorandka vychádza z premisy, že žiadna technológia nenahradí v procese osvojovania si cudzieho jazyka učiteľa, ale učitelia, ktorí ju používajú, nahradia učiteľov, ktorí ju nepoužívajú. Touto premisou sa vylúčila hypotéza, ktorá predpokladala v budúcnosti nahradenie učiteľov novými médiami. Z toho vychádza aj dôležité konštatovanie, že v súčasnosti musí byť každý učiteľ (nielen cudzích jazykov) informačne gramotný. Mgr. Stanislava Tomovčíková sa vo svojej práci zaoberá obchodnou komunikáciou v písomnom styku a podrobnou špecifikáciou a aplikáciou v praxi ruského jazyka (napr. štýl, syntaktické konštrukcie, posuny a pod. v ruskom písomnom prejave). Mgr. Zuzana Fráterová si vo svojej doktorandskej práci zvolila veľmi originálnu a jedinečnú tému. Skúma vzdelanostnú komunikáciu prostredníctvom internetu a zameriava sa najmä na oblasti interkultúrnosti, multikultúrnosti a transkultúrnosti, pretože najmä v týchto oblastiach badať veľký vzdelanostný a sociálnokomunikatívny rozdiel medzi jednotlivými národnosťami (na Slovensku je evidovaných 17 národností). Cieľom práce je vypracovať a overiť efektívnosť rozvíjajúceho sa programu internetovej komunikácie a vytvoriť vlastné elektronické didaktické prostriedky, ktoré podporia skúmanie efektivity výchovy, napr. aj tvorbou elektronických dotazníkov. Vynikajúcim úspechom doktorandky je vytvorenie vlastného originálneho vzdelávacieho portálu "LCMS MOODLE: Naša tolerantná škola", ktorý môže slúžiť ako východisková báza pre vytvorenie podobných programov. Ing. Mgr. Terézia Ondrušová skúma vo svojej doktorandskej práci problematiku globalizácie a jazykov, najmä v Európskej únii, kde je

17

23 úradných jazykov a veľké množstvo jazykov migrantov. Vo svojich úvahách vychádza autorka zo záverov Lisabonskej stratégie v roku 2000, Summitu v Barcelone v roku 2002 a zo záverov Európskeho roka jazykov v roku 2001, v ktorých sa okrem iného načrtáva nevyhnutnosť ovládania dvoch cudzích jazykov pre každého obyvateľa Európskej únie a predkladá sa právna úprava podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, resp. viacjazyčnosti ako politickej línie Európskej únie. Mgr. Irina Dulebová sa venuje vo svojej doktorandskej práci komparácii nových tendencií v ruskom, slovenskom a českom jazyku v oblasti politického jazyka a politickej kultúry. Ide tu najmä o poukázanie na politické, interkultúrne a jazykové rozdiely a používanie neologizmov v politickej reči, o korektnosť a napr. aj o jeden špecifický problém, ktorým je eufemizácia lexiky. Ďalším problémom, ktorý tu doktorandka načrtáva a ktorý je typický predovšetkým pre anglofónne štáty, je náčrt odlišného ponímania multikultúrnosti, náboženstva a etnických problémov v slovanských štátoch. Prednosťou doktorandky je to, že niektoré časti a východiská svojej práce už úspešne publikovala v Rusku a u nás. Mgr. Eva Janíčková sa snaží spoznať a pochopiť cudzie kultúry a cudzie jazyky, ako aj porovnávať krajiny Európskej únie s novými pristupujúcimi krajinami. Autorka skúma najmä pripravenosť Európskej únie na zvýšenie tolerancie voči národom pri rozširovaní z politickohospodárskeho, kultúrneho a jazykového hľadiska. PhDr. Milena Helmová rieši vo svojej doktorandskej práci špecifické problémy v procese obchodných rokovaní, pričom sa sústreďuje aj na rokovania v diplomacii, obchode a iných oblastiach. Snahou doktorandky a jedným z dôležitých výstupov práce je vypracovať jazykovú pomôcku pre manažérov na Slovensku, ktorí by mali vedieť, ako prebiehajú rokovania so zahraničnými partnermi v cudzom jazyku. Za týmto účelom vycestuje doktorandka do Rakúska a Nemecka, aby sa ako pedagóg nemeckého jazyka oboznámila so skutočným stavom rokovaní a ich špecifikami v nemeckých firmách. Jej práca bude iste veľkým prínosom pre mnohé slovenské firmy, pretože − ako je všeobecne známe − najčastejšími investormi na Slovensku sú práve firmy z Nemecka a Rakúska. Mgr. Ľubica Hulajová skúma a porovnáva jazyk diplomatov v praxi a behavioristické tendencie v interkultúrnej komunikácii (napr. porovnanie dvoch extrémnych kultúr ako je ázijská a americká, ktoré sú charakteristické protikladom kolektivistickej a individualistickej kultúry) a včleniť do tohto procesu a prúdu aj Slovensko. PhDr. Ildikó Némethová poukazuje vo svojej práci na prepojenosť národných kultúr a jazykov, ďalej etických noriem a morálnych princípov v podnikateľskej sfére a kultúre, pričom sa v budúcnosti užšie sústredí na realizáciu obchodu prostredníctvom ľudí a ich jazyka. V rámci svojej práce bude autorka skúmať aj prostriedky tzv. neverbálnej komunikácie, resp. vznik možných konfliktov a nedorozumení v procese komunikácie. Vítame snahu I. Némethovej venovať sa tejto problematike, nakoľko práve táto oblasť tzv. paralingválnych javov je v súčasnej lingvistike ešte málo a nedostatočne preskúmaná. PhDr. Mária Bláhová vidí cieľ svojej doktorandskej práce v problematike multikultúrnosti a globalizácie, to znamená o. i., ako veľké

8 8 8 8


KONÓM

firmy ekonomickými nástrojmi dobýjajú svet. V dôsledku toho, že manažéri týchto firiem pracujú mimoriadne efektívne a sťahujú sa za ziskom a úspechom do rôznych krajín, vyvstávajú problémy najmä vo sférach dorozumievania − teda v multikultúrnej oblasti. Jedným z cieľov doktorandskej práce je poukázanie na sociálno-eko-

nomické a politicko-kultúrne skutočnosti procesu globalizácie, ktorý má eliminovať násilie, rasizmus a xenofóbiu a prispieť tak k bezproblémovej imigrácii a tolerancii medzi národmi. ZÁVER Všetky referáty, resp. vedecké závery z doterajšej vedeckovýskumnej činnosti doktorandov a zameraní ich doktorandských prác možno hodnotiť ako vysoko aktuálne nielen pre súčasné pôsobe-

PRESTÍžNA PUŠKINOVA

R

nie pedagógov na ÚJ, ale aj na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity a predovšetkým na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Vedenie ÚJ EU v Bratislave bude podporovať všetky aktivity, ktoré umožnia pedagógom a vedeckým pracovníkom prezentovať a porovnávať svoje výsledky, ale aj vytvárať vhodné podmienky na pracovisku, aby sa veda a výskum stali trvalou súčasťou činnosti jej doktorandov a všetkých zainteresovaných. Vedecký seminár pedagógov Ústavu jazykov EU ukázal, že všetci doktorandi tohto ústavu sú perspektívni a majú v sebe dostatočný vedecký potenciál. Ústav jazykov plánuje v budúcnosti usporiadať podobnú vedeckú konferenciu na širšom celouniverzitnom, resp. celonárodnom fóre pod svojou záštitou, pretože multikultúrne, hospodárske, lingvodidaktické a iné veľmi podnetné poznatky našich doktorandov môžu využiť aj ostatné fakulty našej univerzity. Výstupy jednotlivých referujúcich pedagógov boli na vysokej profesionálnej úrovni a ukázali nielen rôzny stupeň rozpracovanosti jednotlivých prác, ale aj diverzifikáciu a úzku spoluprácu so školiteľmi. Treba podotknúť, že doktorandov budeme motivovať k aktívnejšej snahe čo najskôr publikovať všetky čiastkové vedeckovýskumné poznatky a výstupy ich doktorandských prác, pretože sú na solídnej vedeckej úrovni a sú zamerané interdisciplinárne s úzkym prepojením na prax. Okrem toho sme doktorandom odporučili, aby v niektorých doktorandských prácach zohľadnili aj sociolingvistické, psycholingvistické a behavioristické tendencie najmä s ohľadom na národnostné menšiny, sociálne skupiny a ich jazyky v Európskej únii. Úplne na záver možno konštatovať, že prvý doktorandský vedecký seminár dokázal, že Ústav jazykov EU je schopný si v súčasnosti vychovávať nasledovníkov − vedeckých pracovníkov a kvalitných pedagógov. prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. riaditeľka ÚJ EU

MEDAILA PRE PRACOVNÍČKU

uský prezident Vladimír Putin v marci tohto roku rozhodol o vyznamenaní Puškinovou medailou pracovníčky Ekonomickej univerzity v Bratislave, vedúcej katedry slovanských jazykov − PhDr. Kataríny Strelkovej, PhD. Medaila sa udeľuje za príspevok k rozvoju rusko-slovenských kultúrnych vzťahov. Po prvýkrát medailu udelili na podnet bývalého prezidenta Borisa Jeľcina v roku 1999 pri príležitosti 200. výročia narodenia ruského básnika A. S. Puškina. Udeľuje sa ruským občanom i cudzincom za významné počiny v oblasti kultúry, vzdelávania, humanitných vied, literatúry a umenia, za cenný prínos do zbližovania a vzájomného obohacovania kultúr národov a národností. V minulosti si medailu prevzali takí významní kultúrni činitelia ako riaditeľ galérie Ermitáž v Sankt-Peterburgu Michail Piotrovskij, riaditeľ Všeruského múzea A. S. Puškina v Sankt-Peterburgu Sergej Michajlovič Nekrasov, prominentná speváčka, mezosopranistka Irina Archipovová, literárny vedec akademik Dmitrij Lichačov a iní. Medzi ocenenými cudzincami je známy finančník a filantrop George Soros. Z kultúrnych osobností Slovenska si túto medailu v roku 2000 prevzal dramatik Osvald Záhradník. V roku 2007 bolo toto vyznamenanie udelené dvom Slovákom: Kataríne Strelkovej a básnikovi a prekladateľovi Ľubomírovi Feldekovi. PhDr. Katarína Strelková, PhD., pracuje na Ekonomickej univerzite od roku 1969 a od roku 1989 vedie katedru slovanských jazykov. Zameriava sa na výučbu všeobecnej a odbornej konverzácie a ruského odborného jazyka. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje tvorbe vysokoškolských učebníc a učebných textov. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých vysokoškolských učebných textov, ako Ruský jazyk v trhovej ekonomike (Bratislava, 1995), Ruský jazyk v bankovníctve (Bratislava, 1997), Aktívna ekonomická lexika (Bratislava, 1997), Praktikum z ruského jazyka (Bratislava, 2004), Ruský jazyk pre ekonómov (Bratislava, 2004), Cesty k lepšej komunikácii v ruskom jazyku (Bratislava, 2005). V roku 2006 ako príspevok do prechodu na európsky kreditový vzdelávací systém vydala v rusko-slovenskom autorskom kolektíve Reálie rusky hovoriacich krajín a Slovenska. PhDr. Katarína Strelková, PhD., udržiava dlhoročné kontakty s významnými zahraničnými vysokými školami, je koordinátorkou zmlúv o spolupráci s niekoľkými vedecko-pedagogickými inštitúciami v Rusku a v Maďarsku, ako sú Ruská ekonomická akadémia Plechanova (REA) v Moskve, Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO), Inštitút ruského jazyka A. S. Puškina v Mos-

2/2007

EKONOMICKEJ

UNIVERZITY

kve, Povolžská akadémia štátnej služby (PAGS) v Saratove, Széchényi College v Györi a i. V rámci tejto svojej aktivity sa venuje organizovaniu výmenných študijných pobytov študentov a prednáškových pobytov učiteľov. Z jej mimoškolských aktivít treba spomenúť členstvo v redakčnej rade zborníka vedeckých publikácií Sociokulúrne problémy jazyka a komunikácie, ktorý vychádza v Saratove (RF), prácu v Medzinárodnej asociácii učiteľov ruského jazyka a literatúry MAPRJAL, spoluprácu s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave a bohatú prekladateľskú činnosť umeleckej a vedecko-populárnej literatúry z ruštiny do slovenčiny. Z jej prekladateľskej dielne vyšli diela, ako Žiarivý svet od A. Grina, Denné hviezdy od O. Bergolcovej, Kniha o šťastí a nešťastí od N. Amosova, Chirurgovo srdce od F. Uglova, Stratégia a taktika života od Viktora Pekelisa, Lev Tolstoj v spomienkach a i. V minulosti Ekonomická univerzita v Bratislave ocenila PhDr. Katarínu Strelkovú, PhD., pamätnou zlatou medailou EU pri príležitosti 60. výročia vzniku univerzity a pamätnou medailou pri príležitosti 65. výročia založenia EU. Svojou pedagogickou, vedeckovýskumnou a prekladateľskou činnosťou PhDr. K. Strelková, PhD., významnou mierou prispieva k vý-

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

18


2/2007

KONÓM

učbe cudzích jazykov na EU a ku zviditeľneniu Ekonomickej univerzity na Slovensku a v zahraničí. Medzi nepopierateľné zásluhy našej kolegyne patrí okrem iného neúnavná propagácia a šírenie výučby ruského jazyka aj v časoch, keď medzi študentmi (a ich rodičmi) práve tento jazyk nebol populárny. Stále ale zostal jazykom medzinárodným, svetovým i obchodným a dnes sa teší, zásluhou PhDr. K. Strelkovej, PhD., veľkej obľube medzi našimi študentmi. Sme jednou z veľmi mála univerzít na Slovensku (i v strednej Európe), kde sa podarilo udržať štúdium ruského jazyka na

ZÁVER V

adekvátnej úrovni, ktorá má stúpajúcu tendenciu. Kolégium rektora si na svoje zasadanie dňa 28. marca 2007 prizvalo PhDr. K. Strelkovú, PhD., aby jej v mene vedenia Ekonomickej univerzity zablahoželalo k tomuto ojedinelému vyznamenaniu. Ku gratulácii sa pripájajú všetci pedagógovia a ostatní pracovníci Ústavu jazykov EU. prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. riaditeľka ÚJ EU

PROJEKTU LANGUAGE FACILITATOR

priestoroch relaxačného centra SanMar na Námestí hraničiarov v Petržalke sa 4. apríla 2007 uskutočnila prezentácia záverečných výsledkov projektu Language Facilitator v rámci medzinárodného programu Leonardo da Vinci. Projekt, ktorého názov sa iba ťažko preloží do slovenčiny, ale znamená čosi ako Pomôcka k štúdiu jazykov, vznikol v spolupráci šiestich partnerov. Hlavným koordinátorom a tvorcom projektu bol pán John Walker z portugalskej agentúry mobilít Centro Europeu de Linguas, ktorý pozval k spolupráci ďalších partnerov z Nemecka, Španielska, Francúzska, Veľkej Británie a Slovenska. Práve Ekonomická univerzita sa stala partnerom tohto zaujímavého projektu vďaka medzinárodným kontaktom pani prorektorky doc. PhDr. Jany Lenghardtovej, CSc., ktorá zabezpečila podpis partnerskej zmluvy a poverila PhDr. Tatianu Hrivíkovú, PhD., z Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov funkciou lokálneho koordinátora. Na projekte významne spolupracovali PhDr. Viera Bocková, PhD., ako spoluriešiteľka a Ing. Zalaiová z Ústavu medzinárodných programov, ktorá bola zodpovedná za finančnú a účtovnú oblasť projektu. Cieľom projektu bolo vytvorenie internetovej stránky, ktorá umožní manažérom mobilít naučiť sa komunikovať v rámci svojich pracovných povinností v šiestich jazykoch na úrovni A2 podľa kategorizácie Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Tento internetový kurz umožňuje užívateľovi osvojiť si práve tie jazykové kompetentnosti a zručnosti, ktoré najviac potrebuje a využíva vo svojej každodennej praxi. Po obsahovej stránke je kurz rozdelený do 4 modulov, pričom každý z nich predstavuje určitú fázu celého procesu organizácie mobility. Každý z modulov je ďalej rozčlenený do niekoľkých lekcií. Prvý modul predstavuje prípravnú fázu organizácie výmenného pobytu. Celý príbeh sa točí okolo dvoch fiktívnych mobilitných agentúr − švédskej a slovenskej, ktoré začínajú spoluprácu a pripravujú odbornú stáž pre skupinu desiatich mladých slovenských dizajnérov vo Švédsku. Táto fáza zahŕňa prvé písomné a telefonické kontakty, overovanie možností v rámci pobytu, riešenie rozpočtových, organizačných a nominačných záležitostí. Objavujú sa tu aj rôzne typy dokumentov a iných tlačív, ktoré sú v tejto fáze potrebné. Agentúry

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

19

popri pracovných miestach zabezpečujú aj ubytovanie, možnosti stravovania, zdravotnú starostlivosť a jazykový kurz pre účastníkov. Druhý modul už posúva dej do obdobia príchodu slovenskej skupiny do Švédska, resp. gréckej skupiny na Slovensko. Tu sa užívateľ stretáva s jazykovými prostriedkami a zručnosťami, ktoré sú potrebné pri priamom kontakte s účastníkmi. Manažér, ktorý má sku-

pinu na starosti ich víta na letisku, organizuje ich transfer do agentúry, kde sa uskutoční prvé orientačné stretnutie. V tejto fáze je dôležité poskytnúť účastníkom najdôležitejšie informácie o ubytovaní,

pracovných podmienkach, doprave a podobne. Neskôr manažér organizuje individuálne stretnutia s každým účastníkom, aby si overil, či je všetko v poriadku a aby získal predstavu o osobnosti každého z nich. Tretí modul sa zameriava na nepríjemné, ale reálne situácie, keď vznikajú rozličné problémy, napríklad s ubytovaním, pracovnými podmienkami, zdravotné ťažkosti alebo narušené medziľudské vzťahy. Práve v takýchto chvíľach, keď sa prirodzene zvyšuje stres, je dôležité komunikovať s účastníkmi priamo, podľa možnosti v ich vlastnom jazyku, pretože takto možno predchádzať nedorozumeniam, ľahšie sa nachádzajú riešenia a odbúrava sa aj stres. Posledný modul pokrýva poslednú fázu takéhoto pobytu, keď sa pripravuje záverečná dokumentácia vo forme rôznych hodnotení, finančných výkazov a záverečnej správy. Takto má užívateľ možnosť využiť tieto dokumenty na oboznámenie sa s písomným prejavom v danom jazyku a zároveň ako predlohu pre tvorbu vlastných dokumentov. Vizuálna stránka kurzu je doplnená aj fotografiami, ktoré sú špecifické pre danú krajinu a poskytujú akúsi bázu reality a zároveň dokresľujú celý dej. Užívateľ sa môže pomocou prepojení "prekliknúť" k doplnkovým materiálom, ktoré približujú kultúru krajiny, ako aj ku gramatickým odkazom, ktoré vysvetľujú tie gramatické javy, ktoré práve v danej lekcii dominujú. Užívateľ má zároveň možnosť odoslať svoje práce či otázky konzultantovi, ktorý mu poradí a odpovie na otázky. Autori veria, že tento projekt umožní užívateľom získať práve tie zručnosti a vedomosti, ktoré sú pre túto novú perspektívnu profesiu manažérov mobilít dôležité a že takýmto spôsobom prispeli a prispejú k naplneniu veľkých cieľov Európskej únie rozvíjať a propagovať multikultúrnosť a multilingvizmus medzi národmi a predovšetkým medzi mladými ľuďmi. PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD. PhDr. Viera Bocková, PhD. Katedra anglického jazyka ÚJ EU


KONÓM

20

2/2007

CENTRUM TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU EU POHÁR REKTORA − 30. ROČNÍK

V

dňoch 23. až 25. apríla 2007 usporiadalo CTVŠ EU, pod záštitou ministra školstva, v spolupráci s VŠK a študentskými parlamentmi EU športové súťaže o najlepšiu fakultu vo vybraných športových disciplínach. Od založenia tradície športových súťaží v roku 1970, bol v tomto roku usporiadaný jubilejný − 30. ročník. Študenti EU získavali v jednotlivých športoch body pre svoju fakultu a v závere turnaja, okrem najúspešnejších jednotlivcov a kolektívov, bola vyhodnotená aj najlepšia fakulta EU, ktorej študenti získali v športových súťažiach najviac bodov. Turnaj sa ukončil v areáli telocvične a študentského domova v Horskom parku. Na záverečnom odovzdávaní cien sa zúčastnil aj rektor EU, zástupca Ministerstva školstva SR a osobnosti z rôznych oblastí športového a spoločenského života. Po ukončení vyhodnotenia sa v areáli uskutočnila diskotéka. Riaditeľ turnaja: Mgr. Igor Partl Organizačný výbor: PaedDr. Július Dubovský PaedDr. Mária Kalečíková Mgr. Saša Orviský Vedúci súťaží: podľa jednotlivých športov Propagácia: Mgr. Eva Ráková

PRIEBEH

SÚŤAžÍ

Šport: Dátum: Miesto: Organizačné zabezpečenie:

STOLNÝ TENIS 23. 04. 2007 telocvičňa Horský park PaedDr. Kvetoslava Gregorová PaedDr. Daniela Gádošiová, CSc. Počet zúčastnených: 41 Muži boli rozdelení do troch skupín, kde hrali systémom každý s každým, ženy vytvorili jednu skupinu. Zo skupín postupovali dvaja naj-

rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo systémom každý s každým, víťazné družstvá zo skupín hrali o 1. miesto, ostatné družstvá podľa umiestnenia v skupinách. Zápasy mali veľmi dobrú športovú úroveň. Konečné poradie: 1. miesto FHI "A" 2. miesto OF 3. miesto FPM "A" 4. miesto FHI "A" 5. miesto FPM "B" 6. miesto NHF Šport: VOLEJBAL Dátum: 24. 04. 2007 Miesto: telocvičňa Horský park Organizačné zabezpečenie: PaedDr. Katarína Chmelárová Počet zúčastnených: 68 V turnaji vo volejbale hrali dve ženské družstvá − FPM a OF, v turnaji mužov mali zastúpenie všetky fakulty. Hralo sa systémom každý s každým, na dva sety, podľa platných pravidiel volejbalu. Víťaz mužského turnaja bol určený na základe zisku najväčšieho počtu bodov a setov. Zápasy mali veľmi dobrú úroveň a výbornú súťažnú atmosféru. Konečné poradie: muži ženy 1. miesto OF FPM 2. miesto FMV OF 3. miesto FHI 4. miesto FPM 5. miesto NHF Šport: BEDMINTON Dátum: 24. 04. 2007 Miesto: bedmintonová hala vo Vlčom hrdle Organizačné zabezpečenie: Mgr. Roman Heriban Mgr. Eva Ráková Počet zúčastnených: 30 V rámci Pohára rektora sa bedmintonový turnaj konal v špecializovanej hale vo Vlčom hrdle. Zápasy sa uskutočnili v kategóriách dvojhra mužov a dvojhra žien. Konečné poradie: muži: 1. miesto Danh Tran Dinh OF/2. ročník 2. miesto Peter Jakubčák NHF/5. ročník 3. miesto Martin Záň NHF/2. ročník 4. miesto Viktor Tóth FHI/2. ročník 5. miesto Radúz Demčák OF/5. ročník ženy: 1. miesto Katarína Černá FPM/2. ročník 2. miesto Jana Obrtálová OF/2. ročník 3. miesto Lucia Považanová NHF/2. ročník 4. miesto Jana Typčuková FMV/2. ročník 5. miesto Lenka Mináčová FPM/3. ročník Šport: Dátum: Miesto: Organizačné zabezpečenie:

Šport: Dátum: Miesto: Organizačné zabezpečenie:

FLORBAL 23. 04. 2007 telocvičňa Horský park PaedDr. Július Dubovský PaedDr. Viktor Škultéty Počet zúčastnených: 42 Na florbalovom turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev, po jednom družstve mali OF a NHF, dve družstvá postavili FPM a FHI. Družstvá boli

Šport: Dátum: Miesto: Organizačné zabezpečenie:

FUTSAL 25. 04. 2007 športová hala, Jégeho ul. PaedDr. Ján Janík Mgr. Peter Hložek Počet zúčastnených: 55 Na turnaji sa zúčastnili všetky fakulty. Hralo sa systémom každý s každým, 1 x 20 min., podľa pravidiel futsalu. Celkovo sa odohralo 10 zápasov. Víťazné družstvo dosiahlo najväčší počet bodov a strelených gólov. Konečné poradie: 1. miesto FHI 2. miesto FMV 3. miesto OF

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

lepší, ktorí vytvorili dve skupiny. Víťazi hrali o 1. miesto, ďalší v poradí o 3., respektíve 5. miesto. Spolu sa odohralo 81 zápasov, hralo sa na 2 víťazné sety, finále na 4 víťazné sety. Konečné poradie: muži: 1. miesto Ladislav Medňanský OF/4. ročník 2. miesto Alexander Medňanský FMV/4. ročník 3. miesto Miroslav Frühauf FPM/3. ročník ženy: 1. miesto Lenka Lopuchovská NHF/5. ročník 2. miesto Anna Kurucárová OF/2. ročník 3. miesto Miroslava Maradíková FPM/3. ročník

BASKETBAL 25. 04. 2007 telocvičňa Horský park PaedDr. Lenka Podgórska Mgr. Saša Orviský Počet zúčastnených: 48 Na turnaji sa zúčastnili 3 fakulty − FHI, FPM, OF a družstvo žien z OF. Hralo sa systémom každý a každým, 2 x 15 minút hrubého času, až na posledné dve minúty, keď sa hral čistý čas. Hráč mal povolené najviac 4 osobné chyby, družstvo 6, každá nasledujúca chyba sa trestala trestnými hodmi. Konečné poradie: muži 1. miesto FHI 2. miesto OF 3. miesto FPM ženy 1. miesto OF


KONÓM

2/2007 4. miesto 5. miesto

FPM NHF

Šport: Dátum: Miesto: Ogranizačné zabezpečenie:

SILOVÝ TROJBOJ 25. 04. 2005 posilňovňa Horský park Mgr. Igor Partl Mgr. Roman Heriban Počet zúčastnených: 17 Súťaž v silovom trojboji sa uskutočnila prvýkrát. Súťažilo sa podľa platných pravidiel v silovom trojboji, ktorý pozostáva z disciplín: drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Na súťaži sa zúčastnila aj jedna žena. Konečné poradie: 1. miesto Marek Straka FMV/2. ročník 2. miesto Vladimír Šebej FPM/2. ročník 3. miesto Marek Prieložný FHI/2. ročník 4. miesto Peter Repta FHI/2. ročník 5. miesto Jozef Janík FHI/3. ročník ženy: 1. miesto Dana Ďuržová OF/3. ročník

Šport: Dátum: Miesto: Organizačné zabezpečenie:

MARATÓN AEROBIK 25. 04. 2007 telocvičňa Horský park Mgr. Drahomíra Lörincziová Mgr. Zuzana Voltnerová Počet zúčastnených: 87 Maratón aerobik sa cvičil 4 hodiny, z toho 50 minút trvalo cvičenie a 10 minút bola prestávka, počas ktorej mali cvičenky zabezpečené občerstvenie. Hodiny precvičovali profesionálne cvičiteľky z fitness centier v Bratislave. Cvičenia boli na vysokej úrovni, na súťaži sa zúčastnil zatiaľ najväčší počet cvičeniek. Poradie hodín:

TOURNOI DES 5 BALLONS Na

pozvanie Ekonomickej univerzity v Cergy-Pontoise France v Paríži sa zúčastnili naši študenti pod vedením odborných asistentiek CTVŠ Mgr. Evy Matulníkovej a PaedDr. Lenky Podgórskej v dňoch 15. − 20. apríla 2007 na XXVIII. ročníku medzinárodného univerzitného športového stretnutia TOUR DES 5 BALLONS (volejbal, basketbal, hádzaná, futbal a rugby). Na tomto podujatí sa pravidelne zúčastňujeme od roku 1990 a vždy úspešne reprezentujeme Ekonomickú univerzitu. Ani tento rok nebol výnimkou. S počtom študentov 26 sme súťažili v športoch hádzaná

ŠTUDENTKY OF EU

VÍŤAZKAMI

P

VŠL

V PLÁVANÍ

ekný športový úspech zaznamenali študentky Obchodnej fakulty EU, ktoré sa v kategórii žien v uplynulom školskom roku stali víťazkami vysokoškolskej ligy (VŠL) v plávaní. V celkovom hodnotení 12 bratislavských vysokých škôl získali najvyšší počet bodov (102). Spolu s mužmi OF a ženami NHF sa tak v celkovom hodnotení zaslúžili o celkové 2. miesto Ekonomickej univerzity vo VŠL. V rámci jednotlivých kôl najvyšší počet bodov dosiahli študentky OF Júlia Kalečíková (30 b), Kristína Bachratá (24 b) a študentka NHF Miroslava Baranová (12 b). V kategórii mužov sa podľa počtu získaných bodov stali najúspešnejšími študenti OF Marek Miček (35

FLORBALOVÝ

P

21

14. − 14. LOW − DANCE Romana Ráková FPM/5. ročník 15.00 − 15.50 ORIENT − DANCE Drahomíra Lörincziová CTVŠ 15.00 − 15.50 DOUBLE DANCE − AEROBIK Eva Julényová Zora fit Zuzana Voltnerová CTVŠ 16.00 − 16.50 SUPER FINÁLE − ZORALATES Zora Czoborová Zora fit Poradie víťazov určili rozhodkyne, ktoré počas cvičenia sledovali účastníčky a hodnotili ich pohybový prejav počas precvičovaných hodín. Konečné poradie: 1. miesto Martina Jánska FPM/1. ročník 2. miesto Diana Kirňáková OF/1. ročník 3. miesto Petra Valková FMV/3. ročník 4. miesto Sandra Bullová OF/1. ročník 5. miesto Ivana Surovcová OF/2. ročník 00

50

Celkové umiestnenie fakúlt

1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto

OF FPM FHI FMV NHF

34 bodov 26 bodov 25 bodov 20 bodov 11 bodov

Putovný pohár rektora EU a zároveň "jubilejný pohár" k 30. ročníku získala Obchodná fakulta EU. Športové súťaže o Pohár rektora hodnotíme ako veľmi dobrú akciu, ktorá prispela k oživeniu programu EU − to potvrdilo aj záverečné vyhodnotenie a odovzdávanie cien, ktoré sa uskutočnilo vo výbornej atmosfére. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k úspešnému priebehu akcie. PaedDr. Mária Kalečíková CTVŠ

− muži, ženy a volejbal − ženy. Toto stretnutie možno nazvať festivalom študentov v športe − zúčastnilo sa na ňom 31 univerzít a viac ako 1000 účastníkov z 20 krajín Európy a Afriky. Ďakujeme všetkým študentom za úspešnú reprezentáciu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Výsledky našich športovcov

volejbal hádzaná − ženy

3. miesto 1. miesto

Mgr. Eva Matulníková vedúca turnaja

b), Peter Varga (14 b) a Ondrej Smatana (9 b). Celkové výsledky fakúlt VŠL: 1. 2. 3. 4. 5.

OF EU FMFI LF SjF NHF EU

ženy 102 97 90 43 39

b b b b b

LF FTVŠ SjF FEI OF EU

muži 108 84 79 77 67

b b b b b

K dosiahnutým športovým výkonom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Mgr. Eva Raková vedúca VŠL

TURNAJ BRATISLAVSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

rírodovedecká fakulta UK zorganizovala 12. marca 2007 Florbalový turnaj bratislavských vysokých škôl. Na turnaj prišlo 6 družstiev a hralo sa v telocvični ŠDĽŠ v Mlynskej doline. Účastníci boli rozdelení do 2 skupín, kde sa hralo systémom každý s každým 2 x 12 min. hrubý čas. Víťazi skupín hrali finále a družstvá z druhých miest o celkové 3. miesto. Družstvo EU nastúpilo na prvý zápas v skupine proti favoritovi (neskôr víťazovi celého turnaja), prírodovedeckej fakulte. Po výbornom výkone sme mohli aj zvíťaziť, ale vyrovnávajúci gól necelé 2 minúty pred koncom znamenal remízu 3 : 3. V druhom zápase sme nedali šancu družstvu elektrotechnickej fakulty, zvíťazili sme 4 : 0. Keďže sme mali horšie skóre, obsadili sme v tabuľke "až" 2. miesto. Nasledoval preto zápas o celkové 3. miesto proti skúsenej matematicko-fyzikálnej fakulte. Chlapci podali zodpovedný a disciplinovaný výkon, zachytal aj brankár a družstvo FMFI sme porazili 3 : 0. Obsadili sme konečné 3. miesto.

Vo finále sa stretli prírodovedecká fakulta a fakulta telesnej výchovy a športu. V napínavom a vyrovnanom stretnutí nakoniec v predĺžení zvíťazilo družstvo domácej prírodovedeckej fakulty. Ako posledná zo 4 fakúlt zorganizovala Strojnícka fakulta STU v stredu 2. mája 2007 v hale BCT florbalový turnaj. Zúčastnili sa na ňom FMFI UK, Prírodovedecká fakulta UK, Strojnícka fakulta STU a naša Ekonomická univerzita. Družstvo EU zvíťazilo v prvých 2 zápasoch. V rozhodujúcom stretnutí s FMFI UK, keď víťaz tohto stretnutia sa mal stať aj celkovým víťazom, naše družstvo nakoniec podľahlo 1 : 4 a tým obsadilo celkové 2. miesto. Ďakujeme všetkým hráčom, ktorí sa zúčastnili a našli si čas popri svojich študijných povinnostiach. PaedDr. Viktor Škultéty vedúci turnaja


KONÓM

22

2/2007

N ÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU

NOVÁ KVALITA PRACOVNÉHO

K

SA ORGANIZÁCIA

žIVOTA

NA

atedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty EU rieši významný projekt ESF s názvom Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji. Ide o veľmi špecifickú výskumno-vzdelávaciu úlohu s veľmi náročnou a ambicióznou problematikou, zameranou na vytvorenie celého súboru nástrojov, prostredníctvom ktorých by bolo možné uskutočniť manažment zmeny s cieľom dosiahnuť novú kvalitu pracovného života so základnými parametrami identickými pre učiacu sa organizáciu. Dosiahnutie daného však spočíva okrem zmien v samotnej organizácii aj v zmene myslenia ľudí, prejavujúcom sa v "prozaickom" každodennom rešpektovaní a uprednostňovaní základných pravidiel etiky, vzájomnej spolupráce a podpory, namiesto konkurencie a rivality. Európska komisia monitoruje implementáciu "učiaceho sa prostredia", čo sa odráža vo viacerých jej dokumentoch1, avšak u nás naďalej zostáva len pri všeobecnom konštatovaní známych podstatných problémov. Situácia v našej krajine zlyháva na prozaickejších skutočnostiach. Chýba vedeckovýskumná platforma spätá so vzdelávaním, ktorá by umožnila systematickejšie nasmerovanie tak stratégií jednotlivých organizácií, ako i samotného rozvoja ľudských zdrojov, či už na organizačnej, alebo spoločenskej úrovni. Budovanie a rozvíjanie danej platformy sa stáva nielen proklamovanou, ale nevyhnutnou záležitosťou. V krátkej budúcnosti sa totiž bude uvažovať o realizácii kvalitatívnej zmeny v daných intenciách na úrovni spoločnosti, a to bez takmer žiadnych skúseností z úrovne organizácie. Projekt Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji, ako sme informovali v minulých číslach Ekonóma, je pilotným projektom a jeho hlavným zámerom je vytvoriť súbor nástrojov, na základe ktorých by sa dosiahla potrebná kvalitatívna zmena. Na verifikáciu efektov jednotlivých výstupov projektu sme volili naše pracovné prostredie so zámerom dosiahnuť očakávaný progres v pomerne krátkom časovom intervale, ktorý by dopomohol zvýšiť potrebnú prestíž našej univerzity vo vonkajšom prostredí. V súčasnosti máme za sebou prvú fázu projektu. 1. fáza: Kreovanie Metodiky na analýzu a identifikáciu rozvojových potrieb univerzitného pracovného prostredia Podľa harmonogramu sme mali za úlohu pripraviť do 31. mája 2006 výskumný projekt, ktorého realizácia by umožnila dostatočne podrobne a pritom univerzálne (vo vysokoškolskom prostredí) zmapovať podmienky práce na univerzite. Za týmto účelom bolo potrebné vypracovať i teoreticko-kritickú analýzu, ktorá by formovala samotnú identifikáciu a operacionalizáciu výskumného zámeru. Podstatu nášho teoreticko-metodologického prístupu vám približujeme.

ZÁKLADNÉ TEORETICKO-METODOLOGICKÉ PRÍSTUPY K UČIACEJ SA ORGANIZÁCII

Podstatu "zázračného mechanizmu" učiacej sa organizácie netreba hľadať v niečom mimoriadnom a mysterióznom, ale predovšetkým v zmene prístupu zo strany vrcholového, stredného a líniového manažmentu k riadeniu ľudí a s nimi i procesov organizácie. Jeho základ je potrebné vidieť v myslení a postojoch, ktoré kladú dôraz na konštruktívne riešenie pracovných problémov a rozvoj individuálnych profesijných kompetencií s väzbou na self-manažment. Termín učiaca sa organizácia nie je v manažmente ľudských zdrojov novou kategóriou. Pertraktuje sa už niekoľko rokov a vzbudzuje

EKONOMICKEJ

UNIVERZITE V

BRATISLAVE?

všeobecnú pozornosť hlavne pre jej efektívnosť a najväčšiu šancu uspieť a rozvíjať sa. Existuje veľa jej definícií a väčšina autorov sa zhoduje v tom, že daná kvalita organizácie podporuje vzájomné učenie sa z vlastnej skúsenosti i skúseností iných, pričom toto učenie sa chápe v širšom slova zmysle, nielen ako vzdelávanie, ale ako neustále hľadanie lepších riešení. Budovanie jej teoretického východiska je potrebné začať nie od samotnej kategórie učiacej sa organizácie, ale od pojmu, ktorý túto kvalitu vytvára, úzko s ňou súvisí a podmieňuje ju. Len prostredníctvom neho môžeme konkretizovať abstraktný model a dostať sa z "teoretického piedestálu" k samotnej realite. Danú kategóriu predstavujú podmienky práce. Podmienky práce spolu s pracovným prostredím tvoria teda podstatu učiacej sa organizácie a prezentujú základný kameň jej architektúry v teoretickej a metodologickej rovine. Bez nich nemožno diagnostikovať existujúci stav pracovného prostredia ani identifikovať očakávaný rozvojový proces. Len prostredníctvom nich je možno dedukovať jednotlivé etapy vývoja organizácie, ale i monitorovať dosahované výsledky za dané etapy. Načrtnuté skutočnosti silno determinujú i teoretickú percepciu podmienok práce. Žiaľ, za posledných 20 rokov sme v nich veľmi nepokročili. I v novodobých definíciách sa stotožňujú s pracovným prostredím, ktoré obklopuje pracovníka a je chápané na rôznych úrovniach, a to z aspektu jednotlivca, organizácie, odvetvia až po pracovné podmienky na úrovni spoločnosti a Európskej únie. Vo všetkých sa zdôrazňuje − napriek ich kvalitatívnym rozdielom − že sú vo vzťahu k pracovníkovi vonkajšie, do značnej miery od neho nezávislé, zároveň však determinujúce jeho životnú činnosť počas práce a dokonca i mimo nej2. Existuje niekoľko pokusov vytvorenia univerzálnej definície, ktorá by umožnila aplikovať jednotné metodologické postupy, zovšeobecňovať a komparovať výsledky medzi organizáciami, prípadne krajinami3. Pri hľadaní východiska pre náš projektový zámer sme siahli po staršej slovenskej literatúre, reprezentovanej profesorom Antonínom Jurovským. V Pracovných podmienkach nehmotnej povahy v ČSSR4 sa zaoberal teoretickými problémami podmienok práce a veľmi kreatívnym spôsobom definoval ich podstatu. V danom postupe použil kumuláciu obsahu oboch pojmov − práce a podmienok.

1 Správa Európskej komisie o implementácii, výsledkoch a celkovom vyhodnotení Európskeho roka celoživotného vzdelávania 1996 (Európsky parlament, Výbor pre kultúru, mládež, vzdelávanie, médiá a šport, 14. júla 2000 (A5-0200/2000 final), str. 20), Výzva celoživotného vzdelávania pre vzdelávacie systémy členských štátov Európskej únie (Brusel, 2000), ako i Výzva celoživotného vzdelávania pre všetkých (Zv. 1, Národné centrum pre výskum odborného vzdelávania (NCVER), Kensington Park, Austrália, 1999, s. 25.). 2 Beránek, E., Podlešák, K., Bethin, H., Bubr. K., Čerkasov, G. N., Gromov F. A., Filo, J., Francisci, M., Hájek, K., Rejholec, V., Illner, M., Kohout, J. Růžička, J., Malaniuk, B., Kolesárová, A., Kollárik, T., Kubalák, M., Mrko, J., Mydlík, A., Bičovský, J., Pichňa, J. A., Samelčíková, M., Slejška, D., Tirpák, I., Vaněk, A. 3

http://www.eurofound.eu.int/docs/ewco/4EWCS/4EWCSqualityassurancepaper.pdf

4

Jurovský, A.: Pracovné podmienky nehmotnej povahy v ČSSR. Bratislava: ČSVÚP 1972.

FOTO : ARCHÍV AUTORIEK

UČIACA


KONÓM

2/2007

Pod prácou rozumel pracovný proces, ktorý je bytostne vlastný človeku a v ktorom aplikuje svoje fyzické a duševné schopnosti, stavia si ciele a usiluje sa ich realizovať. Teda ľudská bytosť je jedným z nevyhnutných komponentov pracovného procesu. Proces práce je však vytváraný aj ďalšími tromi nevyhnutnými komponentmi, za ktoré považoval: pracovný predmet, pracovný prostriedok a pracovný čas. Pod pracovným predmetom chápal objekt práce, teda na čom sa pracuje − môže to byť surovina, materiál, pôda. Za pracovný prostriedok považoval všetko, čím sa pracuje − zariadenie alebo nástroj a pracovný čas bol podľa neho interval, v rámci ktorého sa daná činnosť vykonáva. Uvedené komponenty − človek, pracovný predmet, pracovný prostriedok a pracovný čas − sú nepostrádateľnými súčasťami pracovného procesu. Môžu sa v ňom prejavovať rôznou intenzitou (veľmi silno, stredne, slabo), ale v žiadnom prípade nemôže ich podiel klesnúť na nulovú hodnotu, pretože by zanikol pracovný proces. V ňom je potrebné odlišovať spomínané nevyhnutné komponenty a to, čo na tieto komponenty pôsobí − teda okolnosti, za akých sa prejavujú. A práve v týchto okolnostiach nájdeme obsah kategórie podmienok práce. Je dôležité si pri nich uvedomiť, že komponenty pracovného procesu nemožno v praxi pozorovať v "čistom tvare", ale vždy len vo vzťahu s podmienkami práce, ktoré ich dotvárajú do konkrétnej podoby. Z uvedeného pohľadu je podmienkou práce všetko, čo je vo vzťahu s komponentmi pracovného procesu − teda čokoľvek, čo vplýva na pracovníka počas vykonávania jeho pracovnej činnosti. Môžu to byť jeho schopnosti, motivácia, vytrvalosť a pod. V našom projekte vychádzame z prezentovanej teórie len do istej miery. Za pracovnú podmienku považujeme každú okolnosť či činiteľa pracovného procesu. Upozorňujeme, že každú, teda aj tú, ktorá je vo vzťahu s komponentmi v takej kvalite, že neposilňuje ani nezoslabuje ich funkciu v ňom, ako je to pri optimálnom stave podmienok práce. Napríklad systém odmeňovania, ktorý nepôsobí ani negatívne, ale ani pozitívne, podľa profesora Antona Jurovského nadobúda z metodologického aspektu hodnotu 0 a nepôsobí ako podmienka pracovného procesu. Pripustiac danú skutočnosť by sme mohli veľmi ťažko hovoriť o podmienkach práce vo všeobecnej rovine, napríklad na megaúrovni, pretože niektoré činitele v istom konkrétnom pracovnom procese by boli považované za podmienku práce a v druhom zasa nie. Mohli by sme pripustiť úvahu o podmienke práce s nulovou hodnotou, avšak nie s jej celkovou elimináciou. V kategórii podmienok práce odkrývame dve základné gnozeologické úrovne: 1. Podmienky práce objektívneho charakteru predstavujúce okolnosti, činitele ľahko merateľné a viditeľné, dostupné napríklad pozorovaním. Môžu to byť fyzikálne pracovné podmienky, porovnateľné s normou a posúdené za vyhovujúce alebo nevyhovujúce. 2. Podmienky práce subjektívneho charakteru predstavujúce okolnosti, činitele zhodnotené subjektom. Ide o odraz objektívneho stavu podmienok práce vo vedomí pracovníkov. Opierame sa pri nich o dôležitý predpoklad, že činitele, okolnosti objektívneho charakteru (úroveň, stav podmienok práce) vplývajú na subjektívne hodnotenie tohto stavu (prežívaná spokojnosť − nespokojnosť) a naopak, subjektívne vnímanie ovplyvňuje stav podmienok práce. Pritom: a) Pri podmienkach práce subjektívneho charakteru predpokladáme, že ich hodnotenie vychádza z konfrontácie očakávaného (chceného, ideálneho alebo normatívneho) a skutočného stavu. Výsledkom takéhoto porovnávania môže byť zistenie, že konfrontovaná skutočnosť sa zhoduje, čiastočne zhoduje alebo nezhoduje s existujúcou normou. Úplná zhoda s očakávaným stavom metodologicky nevytvára žiadne napätie. Čiastočná zhoda, ako aj nezhoda sú zdrojom sociálneho alebo fluktuačného napätia (schéma ). Schéma

SOCIÁLNE

NAPÄTIE A JEHO ZDROJE

23

b) Fluktuačné napätie je syntetickou premennou a môže nadobúdať rôzne formy. V rámci nášho prístupu budeme klásť dôraz na kompetenčné napätie, pracovné napätie, napätie z pracovnej klímy, napätie z byrokracie alebo napätie, ktorého zdrojom je odmeňovanie. c) Profesijné kompetencie ako vlastnosti ľudského činiteľa nadobúdajú v pracovnom procese mimoriadny význam. Determinujú celkovú kvalitu pracovného procesu v organizácii a zároveň aj subjektívne prežívanie pracovníka. Sú hlavnými atribútmi rozvíjania organizácie a ovplyvňujú samotnú zmenu kvality pracovného prostredia v intenciách učiacej sa organizácie. d) Kompetenčné napätie vznikajúce na základe rozdielností medzi skutočnými schopnosťami pracovníka a očakávaniami zo strany organizácie môže nadobúdať nasledujúce formy: − profesijné kompetencie pracovníka sú poddimenzované, − profesijné kompetencie pracovníka sú v súlade s očakávaniami, − profesijné kompetencie pracovníka sú naddimenzované. 3. Pod okolnosťami, činiteľmi, ktoré dotvárajú samotného pracovníka vnímame jeho vek, vzdelanie, zdravotný stav, ako i profesijné kompetencie. Tieto indikátory (ako súčasti podmienok práce) z aspektu pracovného procesu a jednotlivca nadobúdajú jedinečnú podobu. 4. Okolnosti, činitele dotvárajúce ostatné komponenty pracovného procesu, ktorými sú pracovný prostriedok, pracovný predmet a pracovný čas, chápeme ako podmienky práce vytvárajúce pracovné prostredie. * * * Prezentovaná teória a metodológia tvorí základ empirickej analýzy podmienok práce spomínanej metodiky na analýzu a identifikáciu rozvojových potrieb univerzitného pracovného prostredia, ktorá pozostáva z nasledujúcich parciálnych projektov: 1. analýzy a identifikácie potrieb rozvoja pedagogických pracovníkov, 2. analýzy a identifikácie potrieb rozvoja vedeckovýskumných pracovníkov, 3. analýzy a identifikácie potrieb rozvoja administratívnych pracovníkov, 4. analýzy a identifikácie potrieb rozvoja riadiacich pracovníkov, 5. analýzy a identifikácie potrieb rozvoja ostatných zamestnancov, 6. analýzy problémov riadenia, 7. analýzy podmienok práce súvisiacich so sociálnou politikou organizácie. Každý z daných výstupov mal svoj vlastný cieľ, predmet a objekt výskumu. Bol v nich zohľadnený hlavný zámer: na základe parciálnych výsledkov k jednotnému pohľadu na univerzitu. 2. fáza: Založenie Strediska na podporu implementácie učiacej sa organizácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave Stredisko implementácie učiacej sa organizácie bolo založené 15. marca 2006. V súčasnosti pozostáva z dvoch pracovní nachádzajúcich sa na Národohospodárskej fakulte EU na 4. poschodí, číslo dverí 4B 54 a 4B 57. V jednej miestnosti je sekretariát strediska a druhá je tréningová miestnosť. Na sekretariáte pôsobí na plný pracovný úväzok Ľubica Behrová, finančná manažérka projektu. Jej pracovnou náplňou je komunikácia s Ministerstvom školstva SR, so Štátnou pokladnicou, ako i s ostatnými útvarmi na fakulte a rektoráte, ktorých činnosť súvisí s projektovými aktivitami. Tréningová miestnosť bola pripravená uvítať prvých školiacich sa 22. a 28. marca 2007, ktorí sa zúčastnili na veľmi dôležitom vzdelávaní zameranom na písanie tréningového balíka. Týchto 26 budúcich trénerov predstavuje súčasne evalvátorov vzdelávacieho knowhow vytvoreného projektom. 3. fáza: Analýza a identifikácia potrieb rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave Ešte v minulom roku sme realizovali rozsiahly výskum zameraný na sedem oblastí univerzity, na základe ktorých sme získali globálny pohľad na silné, ale hlavne na slabé stránky našej univerzity. Informácie o jednotlivých výstupoch budeme postupne v našom informačnom spravodaji publikovať. Taktiež sa vypracoval návrh na koncepciu rozvoja našej univerzity v intenciách budovania statusu učiacej sa organizácie. Výskumné správy z jednotlivých prieskumov sú zamerané na nasledujúce okruhy problémov: 1. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja pedagogických pracovníkov EU, 2. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja vedeckovýskumných pracovníkov EU, 3. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja administratívnych pracovníkov EU,

8 8 8 8


KONÓM

4. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja riadiacich pracovníkov EU, 5. Analýza problémov riadenia, 6. Analýza podmienok práce súvisiacich so sociálnou politikou organizácie. 4. fáza: Implementácia manažmentu zmeny V súčasnosti začíname s implementáciou procesu zmien na našej univerzite. Tie sa budú týkať základných charakteristík učiacej sa organizácie a mali by sa odvíjať od navrhnutej koncepcie rozvoja, ktorá svojou informačnou bázou dáva podnety pre širší rozsah úprav presahujúcich rámec učiacej sa organizácie. Podstata zmien, z hľadiska nášho projektu, bude spočívať na: a) školení 26 budúcich trénerov zameraných na: − nové formy vzdelávania, − kreovanie tréningového balíka a manuálov, − prípravu, realizáciu a hodnotenie tréningu. Neskôr by sa mali podieľať na vypracúvaní vzdelávacieho knowhow a pilotovať jednotlivé tréningové programy. b) vypracovaní špecifického vzdelávacieho systému šitého na mieru (podľa zistených skutočností z prieskumu) a zameraného na jednotlivé skupiny zamestnancov − pedagogických, vedeckovýskumných, administratívnych, riadiacich a ostatných pracovníkov, s pomocou ktorého by sa dosiahla vyššia forma postojov a myslenia, podporujúceho zmenu samotnej organizačnej kultúry. c) vzdelávaní približne 232 našich zamestnancov. Cieľom daných aktivít bude prehĺbiť a rozšíriť naše profesijné kompetencie v intenciách kreovania pracovného prostredia charakteristického pre učiacu sa organizáciu. Prostredníctvom nich by sa mala kvalitatívne zmeniť existujúca organizačná klíma a prehodnocovať silné a slabé stránky tréningových balíkov. 5. fáza: Kreovanie Metodiky evalvácie Metodika evalvácie bude "prvou lastovičkou" svojho druhu na univerzite a bude sa týkať posudzovania dosiahnutých zmien. Jej podstata bude spočívať na vypracovaní teoreticko-gnozeologického východiska evalvačného procesu s možnosťou aplikácie rôznych druhov posudzovacích techník a spôsobov vyhodnocovania. Samotnú metodiku budeme kreovať v dvoch hlavných dimenziách: 1. externej a internej validácie, ktoré sa budú týkať len procesu vzdelávania, 2. evalvácie, ktorá bude zhodnocovať iné efekty. Metodika bude predstavovať najnáročnejšiu súčasť prezentovaného projektu. ČO PRIPRAVUJEME NA REALIZÁCIU V NAJBLIžŠÍCH DŇOCH: 1. Zorganizovať oponentúru parciálnych výskumných správ. 2. Vytvoriť tím z 26 našich zamestnancov, ktorí by boli hlavnými aktérmi manažmentu zmeny do budúcna.

INDEX

V

3. Zorganizovať 1-dňový tréning za účelom získania informácií ako písať tréningový balík. O postupných krokoch a výsledkoch projektu vás radi budeme priebežne informovať, pretože predpokladáme, že vás budú zaujímať jednotlivé postupy implementácie zmien do vnútorného prostredia našej univerzity. Napokon, budovanie učiacej sa organizácie je vecou každého z nás. Vopred ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na vaše otázky. Navštívte nás na Katedre sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty EU, č. miestnosti 4B 54 alebo 4B 57 alebo nám zavolajte na kl. 1439. PhDr. Mária Antalová, PhD. vedúca projektu Ľubica Behrová finančný manažér projektu

Literatúra [1] ANTALOVÁ, M.: Sociálna analýza pracovných a mimopracovných podmienok administratívnych pracovníkov na vysokej škole. Projekt výskumu a pilotáž. Bratislava: FiFUK, KDP 1985, s. 33. [2] BOYATZIS, R., SCOTT, COWEN, S., KOLB, D.: Innovation in Professional Education, Steps on a Journey from Teaching to Learning. San Francisco: JosseyBass Publishers 1995. [3] 3 Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1974, s. 400. [4] Implementácia učiacej sa organizácie vo firme Hirocem, a. s., (materiál spoločnosti). [5] JUROVSKÝ, A.: Pracovné podmienky nehmotnej povahy v ČSSR. Bratislava: ČSVÚP 1972. [6] LEBESSIS, N., PATERSON, J.: A Learning Organisation for a Learning Society: Proposals for "Designing Tomorrow´s Commission. Working Paper 1998, Forward Studies Unit. [7] PROKOPENKO, J., KUBR, M.: Vzdělávání a rozvoj manažerů. Praha: Grada Publishing 1996, s. 122 − 125. [8] PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál 1997. [9] Správa Európskej komisie o implementácii, výsledkoch a celkovom vyhodnotení Európskeho roka celoživotného vzdelávania 1996 (Európsky parlament, Výbor pre kultúru, mládež, vzdelávanie, médiá a šport, 14. júla 2000 (A5-0200/2000 final), str. 20), Výzva celoživotného vzdelávania pre vzdelávacie systémy členských štátov Európskej únie (Brusel, 2000), ako i Výzva celoživotného vzdelávania pre všetkých (Zv. 1, Národné centrum pre výskum odborného vzdelávania (NCVER), Kensington Park, Austrália, 1999, s. 25.). [10] Teaching and Learning − Towards the Learning Society. White Paper on Education and Training. ECSC-EC-EAEC, Brussels, Luxembourg, 1995. [11] TKÁČIKOVÁ, J.: Vybrané súvislosti formovania ľudských zdrojov. In: Personálny manažment. Bratislava: Raabe 2001. [12] http://www.eurofound.eu.int/docs/ewco/4EWCS/4EWCSqualityassurancepaper.pdf [13] http://www.europa.eu.int/comm/cdp/working-paper/learning_organisation.pdf

EKONOMICKEJ SLOBODY

prvý deň letného semestra 12. februára 2007 Ekonomická univerzita privítala na svojej pôde ekonomického analytika a spoluautora Indexu ekonomickej slobody 2007 Tima Kanea, Phd., z americkej Heritage Foundation. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutočnila pod záštitou Študentského parlamentu NHF a Nadácie F. A. Hayeka. Po krátkom úvode a predstavení Indexu ekonomickej slobody sa Tim Kane venoval metodológii, podľa ktorej The Heritage Foundation koncipuje 157-miestny rebríček. Hodnotil, ako obchodná politika, daňové a odvodové zaťaženie, zásahy vlády do ekonomiky, menová stabilita, tok kapitálu a zahraničné investície, či bankový a finančný sektor, mzdy a ceny, vlastnícke práva, regulácie a flexibilný trh práce vplývajú na ekonomickú slobodu krajiny a jej prosperitu. Zameral sa i na to, z akých dôvodov sa Hong-kong, Singapúr a Austrália nachádzajú na najvyšších priečkach hodnotenia Indexu a na príkladoch poukázal na závislosť prosperity krajiny od ekonomickej slobody.

2/2007

2007

Slovensko sa v rebríčku v roku 2007 nachádza na 21. priečke v Európe a na 40. priečke v rámci hodnotenia celého sveta. Podľa Tima Kanea máme vytvorené dobré podmienky na svoj ďalší rozvoj, čo doplnil slovami, že "ekonomická sloboda Slovenska je na tom lepšie ako v mnohých iných európskych štátoch". Príčiny vidí najmä v množstve úspešne naštartovaných reforiem, ktoré i po nástupe novej vlády fungujú zatiaľ v pomerne nezmenenej podobe. Za najväčšie riziko pre našu krajinu označil zmeny v pracovnoprávnej legislatíve. Okrem Tima Kanea vystúpil so svojím príspevkom aj riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka Martin Chren, ktorý v krátkosti zhodnotil súčasnú situáciu na Slovensku. Venoval sa najmä daňovej slobode, podľa ktorej je Slovensko hodnotené v rámci Indexu ako tretia najslobodnejšia krajina v Európe. Na druhej strane kritizoval oblasť súdnictva, či mieru korupcie, ktoré sú pre Slovenskú republiku najnegatívnejším signálom. Prednáška sa tešila veľkému záujmu nielen zo strany študentov, ale i širokej akademickej obce. O tom, že táto téma účastníkov zaujala, svedčila aj viac ako hodinová diskusia. Miriama Svetkovská

FOTO : WEB

24


KONÓM

2/2007

MEDZINÁRODNÁ "EURÓPSKY

VEDECKÁ KONFERENCIA

KATEDRY

SOCIÁLNY FOND POMÁHA ROZVÍJAŤ ZAMESTNANOSŤ PODPOROVANÍM ZA-

MESTNATEĽNOSTI, OBCHODNÉHO DUCHA, ROVNAKÝCH PRÍLEžITOSTÍ A INVESTOVANÍM DO ĽUDSKÝCH ZDROJOV."

V rámci projektu ESF spolufinancovaného Európskou úniou Implementácia požiadaviek regionálneho trhu práce do ekonomického vzdelávania (so zameraním na obchodné akadémie v SR), ktorý rieši Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave, sa dňa 13. februára 2007 uskutočnila na pôde našej univerzity medzinárodná vedecká konferencia na tému Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce. Základným cieľom konferencie bolo prezentovať potreby ekonomického vzdelávania na základe analýzy, ktorá vyplynula z parciálnych záverov projektu ESF a zároveň predstaviť účastníkom konferencie vízie riešiteľa projektu ESF katedry pedagogiky na implementáciu týchto záverov na požiadavky regionálneho trhu práce. Významným cieľom bola aj výmena vedeckých a praktických poznatkov v tejto oblasti medzi zúčastnenými odborníkmi zo zahraničných univerzít a vysokých škôl − Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Vysokej školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Prahe, Českej zemědelskej univerzity v Prahe, Masarykovej univerzity v Brne, ako aj slovenských univerzít − Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Téma konferencie vytvorila dostatočný priestor pre účasť zástupcov obchodných akadémií z celého Slovenska i zástupcov hospodárskej praxe, napríklad IBM ISC MT II Bratislava a In Form Technologies, a. s., Bratislava. Tradične sa na konferencii zúčastnil zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave. Ako uviedol v hlavnom referáte predseda vedeckého výboru konfe-

FOTO : ARCHÍV AUTORKY

IMPLEMENTÁCIA

NOVEJ KVALITY PRACOVNÉHO

NHF EU

V

BRATISLAVE

rencie prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., vedúci katedry pedagogiky, "zmyslom prezentovaného projektu ESF sú aktivity zamerané na modernizáciu odborného vzdelávania s účasťou regionálnych zamestnávateľov. Na základe potrieb hospodárskej praxe vypracuje katedra inováciu učebných osnov, učebných textov a didaktických pomôcok". Katedra pedagogiky prostredníctvom vzdeláva-

cích programov, ktoré zahájila už v januári tohto roku zabezpečuje prípravu vybraných 30 učiteľov z obchodných akadémií z celého Slovenska (mimo Bratislavy) na inovovaný obsah vzdelávania. Inovácia sa opiera aj o výsledky monitoringu názorov a potrieb učiteľov odborných ekonomických predmetov, ale najmä monitoringu názorov a potrieb zamestnávateľov, ktoré boli prezentované na tejto konferencii. V rámci projektu ESF pripravuje katedra pedagogiky na jeseň 2007 aj ďalšiu konferenciu, o termíne ktorej vás budeme informovať a na ktorú už teraz všetkých srdečne pozývame. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. Katedra pedagogiky NHF EU

žIVOTA

V článku Učiaca sa organizácia − nová kvalita pracovného života na Ekonomickej univerzite v Bratislave? sme Vás informovali o hlavnom zámere projektu realizovaného v rámci Európskeho sociálneho fondu Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji. Taktiež sme spomínali jeho parciálne ciele a jednotlivé etapy realizácie, podľa ktorých môžete posúdiť ambicióznosť tohto projektu a hlavne oceniť i našu snahu napomôcť uskutočniť očakávanú zmenu. Všetci vnímame, že by sa malo v našom pracovnom prostredí udiať niečo pozitívne, aby sme chodili do práce s väčšou radosťou a nielen s pociťovanou námahou. Miera, do akej sa nám podarí vylepšiť kvalitu nášho pracovného života závisí aj od vedenia univerzity, ale predovšetkým od každého z nás. Na uvedených princípoch sme rozvíjali i základnú myšlienku manažmentu zmeny na univerzite, ktorú hneď od samotného začiatku veľmi podporoval prof. Ing. Milan Majcher, CSc., ktorý nám bol nápomocný aj pri odstraňovaní rôznych druhov bariér vznikajúcich ešte počas prípravy projektu. Z toho dôvodu nás zaujímalo, v čom on osobne vidí jeho prínos pre univerzitu. Prof. Ing. Milan Majcher: "Bezprostredne, ale i sprostredkovane som neustále v kontakte s realizátormi tohto projektu na katedre sociálneho rozvoja a práce a musím im vysloviť uznanie za odvahu a vytrvalosť pri transformácii myšlienky učiacej sa organizácie do spoločenskej praxe, konkrétne do vnútorného prostredia našej univerzity. Samotná idea predstavuje obrovský ľudský, odborný i strategický potenciál založený na využívaní znalostnej ekonomiky, ktorý sa predovšetkým s podporou vedenia jednotlivých fakúlt, ako i vedenia univerzity môže stať precedensom pre iné vzdelávacie inštitúcie. Som toho názoru, že pre našu vysokú školu je progres v daných intenciách nevyhnutný, pretože nám zabezpečuje európsku kvalitu nielen univerzitného vzdelávacieho know-how, ale pomôže vytvoriť silný synergický efekt ľudského potenciálu. Veľmi fandím týmto myšlienkam. Realizujú ich vynikajúci a danej myšlienke oddaní profesionáli − riadiaci i odborní pracovníci. Myslím si, že jeho implementáciou sa môže zabezpečiť popredné postavenie našej univerzity medzi inými vysokými školami."

PEDAGOGIKY

25

NA

EKONOMICKEJ

UNIVERZITE V

BRATISLAVE

Pred dvomi rokmi sme oslovili prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., vtedy dekana národohospodárskej fakulty a súčasného rektora EU, aby nám pomáhal s jeho realizáciou a prezentoval progresívne myšlienky tak vedeniu univerzity, ako i partnerom fakulty z vonkajšieho prostredia. V tom čase prijal v projektovom manažmente pozíciu odborného garanta. Dnes sa situácia zmenila. Z dekana sa stal rektor a oceňujeme jeho možnosť, v intenciách projektu, vplývať na celé pracovné prostredie − teda nielen na jednotlivé fakulty, ale aj ostatné súčasti univerzity. V súčasnosti Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU pod vedením prof. Ing. Evy Rievajovej, PhD., dokončila 3. fázu projektu zorganizovaním oponentského konania výskumnej správy Analýza a identifikácia rozvojových potrieb Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo 12. apríla v priestoroch Strediska implementácie učiacej sa organizácie. Na oponentúre sa zúčastnila i prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium pani prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc., D.M.M., ako aj prodekan pre vedu a doktorandské štúdium pán Ing. Karol Morvay, PhD., a členovia komisie, ktorej predsedala Ing. Viola Šuterová, PhD., z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty EU. Oponentmi boli prof. Ing. Rudolf Šlosár, vedúci Katedry pedagogiky NHF EU a PhDr. Libor Lubelec, PhD., riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Záver oponentúry bol pozitívny a v podstate sme ním dali bodku za 3. fázou projektu. Od uskutočnenia oponentského konania sa sústreďujeme na realizáciu 4. fázy projektu s názvom Implementácia manažmentu zmeny. Tá sa bude týkať základných charakteristík učiacej sa organizácie a mala by sa odvíjať od navrhnutej koncepcie rozvoja univerzity, ktorá je taktiež pripravená a svojou informačnou bázou nám poskytla podnety pre širší rozsah úprav dokonca presahujúcich rámec samotnej učiacej sa organizácie. Naša predstava o projekte sa nezakladá na presvedčení, že po jeho ukončení budeme môcť univerzitu považovať za dokonalú a vysoko efektívnu organizáciu, ktorej podstata je totožná s učiacou sa organizáciou. Projekt len odštartuje niekoľkoročný proces, ktorý bude mať systémový charakter spočívajúci nielen vo využívaní najnovších vedeckých

8 8 8 8


KONÓM

poznatkov pri tvorbe metodiky analýzy a identifikácie potrieb rozvoja univerzitného pracovného prostredia, či spracovania empirických dát, alebo ich zohľadnení v koncepcii rozvoja univerzity, ale predovšetkým v ich aplikácii priamo do pracovného procesu. A keďže manažment zmeny vyžaduje predovšetkým prípravu ľudí na realizovanie očakávaného stavu, naše ďalšie aktivity sú zamerané na vzdelávanie našich zamestnancov, ktorí v nastávajúcom období budú pôsobiť ako hlavní aktéri zmeny. V súčasnosti prebieha školenie 26 budúcich trénerov. Zúčastňujú sa na ňom pedagogickí pracovníci z viacerých katedier a fakúlt EU: NHF, OF a FPM. Desaťdňové vzdelávanie na získanie certifikátu trénera je zamerané na: prípravu, realizáciu a vyhodnocovanie tréningových aktivít. Jeho zámerom je implementovať nové formy vzdelávania. Zúčastnení po jeho ukončení dostanú certifikát, na základe ktorého sa stanú potenciálnymi trénermi ďalšieho vzdelávania našich zamestnancov. Ich zoznam uvádzame v nasledujúcej tabuľke. Tréner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Eva Rievajová Mária Husáková Mária Antalová Silvia Ošková Michaela Pechová Darinka Wolfová Soňa Kompoltová Darinka Orbanová Ľudmila Velichová Jarmila Kačániová Judita Sehnalová Zdenka Zubalová Jarka Vidová Alexandra Veselková Stanislava Veselovská Ingrid Šabíková Anton Čiernik Hanka Poláčková Violka Šuterová Adrián Pavlík Jarmila Tkáčiková Eva Belvončíková Dušan Kozovský Alžbeta Ivaničková Pavel Surovi Ivan Šóš

Pracovisko KSRaP NHF KSRaP NHF KSRaP NHF KSRaP NHF KSRaP NHF KSRaP NHF KP NHF KP NHF KP NHF KP NHF KP NHF KP NHF KHP NHF KHP NHF KHP NHF KF NHF KF NHF KET NHF KSaCR OF KSaCR OF KM OF KVSaRR NHF KVSaRR NHF KVSaRR NHF KPoi NHF KAIaVT NHF

Popri pedagogických pracovníkoch sme umožnili vzdelávať sa v participatívnom vyučovaní aj niektorým ašpirantom. Sú nimi: Eva Pongráczová z Katedry sociálneho rozvoja a práce NHF, Tomáš Černěnko, Janka Šuranová z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF a Anna Sobotová z Katedry ekonomickej teórie NHF. Tréneri ďalšieho vzdelávania so svojim odborným profilom sú už teraz zaradení do databázy v Stredisku implementácie učiacej sa organizácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Súčasne sa budú popri svojej odbornej oblasti orientovať na vybrané problémy ďalšieho vzdelávania zamestnancov. Tréning je zameraný na 10 problémových okruhov: 1. ako písať tréningový balík, 2. základy prezentačných zručností, 3. dizajn tréningu a tréningové metódy, 4. tvorba prípadových štúdií, modelových situácií a praktických cvičení, 5. moderácia a facilitácia, 6. identifikácia a analýza tréningových potrieb, 7. moderačná technika a práca so skupinou, 8. osobnosť trénera, rétorika, zvládanie stresu, 9. koučing a evalvácia, 10. záverečná prezentácia vzdelávacej aktivity a certifikácia. Prvé dva sme už realizovali v spolupráci s MUDr. Sylviou Bzdúchovou z Petrek Personal Development. Vzdelávanie u našich kolegov vzbudilo veľký záujem. Lektorka pôsobí ako nezávislý tréner a orientuje sa na rozvoj manažérskych zručností. Má bohaté skúsenosti v slovenských, ako i v zahraničných firmách a taktiež vlastní oprávnenie

2/2007

udeľovať certifikáty z Thames Valley University v Londýne. Participovala na mnohých medzinárodných projektoch. Jej postoj k spolupráci na našom projekte prezentuje nasledujúci rozhovor: "Pani doktorka, mohli by ste nám odpovedať na dve otázky − čím Vás zaujal tento projekt a prečo ste sa rozhodli na ňom spolupracovať?" MUDr. Sylvia Bzdúchová − Petrek Personal Development: "Spolupracovať s Ekonomickou univerzitou v Bratislave je pre mňa veľkou profesionálnou výzvou. Ste už druhá vysoká škola, s ktorou mám možnosť realizovať významný projekt zameraný na ďalšie vzdelávanie zamestnancov a verím, že bude rovnako úspešný ako bol na Univerzite Komenského v Bratislave. Sama som pracovala ako vysokoškolská učiteľka, čo bol aj jeden z dôvodov, prečo som prijala návrh od PhDr. Márie Antalovej, PhD., vedúcej tohto projektu, viesť vzdelávanie zamerané na tréning trénerov, ako i riadiacich pracovníkov na EU. Ešte pri vzniku tejto myšlienky sme spolu často komunikovali a v podstate vypracovali scenár, ktorý som začala u vás realizovať od 22. marca tohto roka. Mám podrobné informácie o celom ob-

sahu projektu. S Máriou sa poznáme dlhé roky a spolupracovali sme na viacerých vynikajúcich zahraničných projektoch. Tento však, podľa môjho názoru, má mimoriadne poslanie a politický akcent. Vytvára a verifikuje súbor nástrojov na implementáciu učiacej sa organizácie ako základnej bunky učiacej sa spoločnosti." MUDr. Sylvia Bzdúchová, súčasne s participatívnym vzdelávaním, postupne oboznamuje našich učiteľov i s metodikou ako písať tréningové balíky. Pre kolegov, ktorí vo svojej praxi neprišli do styku s daným typom vzdelávacieho know-how na vysvetlenie uvádzame, že ide o špecifický druh učebníc, ktoré obsahujú podrobné informácie prednáškového typu, ale i podrobné inštrukcie o realizácii jednotlivých cvičení. Tréner na základe nich získa úplný prehľad o scenári tak po teoretickej, ako i po praktickej stránke. Dostáva do rúk prezentáciu v power-pointe alebo vyrobené priesvitky s inými pripravenými pomôckami. Pri jednotlivých cvičeniach sú presné inštrukcie − ktoré cvičenie sa hodí pre veľkú, prípadne malú skupinu, ako je potrebné rozdeliť celú skupinu do menších skupiniek, ako poslucháčov inštruovať a aktivizovať, prípadne akým spôsobom rozvíjať skupinovú diskusiu. Vypracovanie tohto typu vzdelávacieho know-how je veľmi náročné a dovolím si tvrdiť, že ho zatiaľ na Slovensku nemá žiadna vysoká škola. Po skončení tréningu trénerov by títo mali ďalej spolupracovať na vypracúvaní spomínaného vzdelávacieho know-how a neskôr pilotovať jednotlivé tréningové programy. Verifikovať v tomto prípade znamená viesť tréningy a počas ich realizácie i po nej ich vyhodnocovať, aby nám bolo jasné, v ktorých momentoch bude potrebné učebnicu optimalizovať. Príprava tréningových balíkov sa začne onedlho, aby sa mohli do konca tohto roka aj dokončiť. Budú zohľadňovať výsledky prieskumu, ako aj informácie z koncepcie rozvoja našej univerzity a budú sa do nich implementovať oblasti zamerané na všetky súčasné problémy, ako i očakávaný stav univerzity. Orientujeme ich na zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických, vedeckovýskumných, administratívnych, riadiacich a ostatných pracovníkov, s ktorých pomocou dosiahneme nielen vyššiu úroveň myslenia nás všetkých, ale i zmenu organizačnej kultúry univerzity. PhDr. Mária Antalová, PhD. vedúca projektu Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU v spolupráci s redaktorkou časopisu Ekonóm

FOTO : ARCHÍV AUTORKY

26


KONÓM

2/2007

HOSPODÁRSKA

V

A SOCIÁLNA POLITIKA

MEDZINÁRODNÁ

EURÓPSKEJ

27

ÚNIE

− AKTUÁLNE

OTÁZKY

VEDECKÁ KONFERENCIA

priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave − pod záštitou rektora EU v Bratislave prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., a dekana NHF EU prof. Ing. Jána Lisého, PhD., sa 19. apríla 2007 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Hospodárska a sociálna politika Európskej únie − aktuálne otázky. Konferenciu zorganizovali Katedra hospodárskej politiky a Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. Konferencia bola zameraná na nasledujúce problémové okruhy: − Hospodárska a sociálna politika EÚ a jej vplyv na hospodársky rozvoj Slovenska − Lisabonská stratégia, výzva pre koordináciu hospodárskej a sociálnej politiky v podmienkach EÚ. Vplyvy globalizačných a integračných procesov − Politika konkurencieschopnosti v podmienkach EÚ − Nové trendy v sociálnej politike − Rozvoj ľudských zdrojov v etape informačnej spoločnosti − Európske dimenzie kvality života slovenskej spoločnosti − Modernizácia európskych systémov sociálnej ochrany a ich konvergencia Na konferencii sa zúčastnilo 75 pozvaných hostí − pedagógovia i významní odborníci z praxe zo Slovenska i zahraničných inštitúcií. V dopoludňajšej časti vystúpili napríklad Ing. Viera Tomanová, PhD., ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ing. Miroslav

Adamiš, riaditeľ kancelárie komisára J. Figeľa, EÚ Brusel, Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., PhDr. Ján Sihelský, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V popoludňajšej časti vystúpili odborníci z praxe, ako i pedagógovia z NHF EU. Závery z medzinárodnej vedeckej konferencie: 1. Účastníci konštatovali, že hlavný zámer konferencie − výmena poznatkov o nových trendoch hospodárskej a sociálnej politiky, ich dosahoch na ekonomiku SR prispel k širšiemu chápaniu výziev globalizačných a integračných procesov. 2. Účastníci sa oboznámili s vývojom európskej ekonomiky, s novými trendmi hospodárskej a sociálnej politiky, ako aj s mechanizmom fungovania práce Hospodárskeho a sociálneho výboru. Osobitný význam na konferencii účastníci venovali otázkam sociálnej politiky, s dôrazom na politiku zamestnanosti, politiku inklúzie v kontexte implementácie Národného programu reforiem SR. 3. Z rokovania konferencie vzišiel návrh, aby sa na centrálnej úrovni vytvoril tím odborníkov, ktorý bude identifikovať prostredníctvom varovných signálov možné riziká a nebezpečenstvá pri realizácii predpokladaných trendov spoločenského vývoja v kontexte vízie Slovenska do roku 2030. prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU

RAKÚSKA

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT A WEB

N

EKONOMICKÁ ŠKOLA A KLASICKÝ LIBERALIZMUS

árodohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave spravila ďalší významný krok k prepojeniu odbornej ekonomickej teórie a aplikácie tejto teórie v praxi. Od letného semestra 2006/2007 v spolupráci s Nadáciou F. A. Hayeka otvorila nový povinne voliteľný predmet s názvom Rakúska ekonomická škola a klasický liberalizmus. Pod záštitou gestora predmetu prof. Ing. Jána Lisého, PhD., sa pre študentov 4. ročníka vytvoril priestor pre nadobudnutie nových vedomostí a poznatkov v oblasti liberálnych teórií, rakúskej ekonomickej školy a učenia ekonómov, akými boli Friedrich August von Hayek, Murray Rothbard, či Ludwig von Mises. Svoju ochotu zapojiť sa do skvalitňovania výučby a zdieľať svoje poznatky prejavili i osobnosti hospodárskeho a ekonomického života, ako zakladateľ Nadácie F. A. Hayeka a prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka Martin Chren, ako i jej analytici Matúš Pošvanc a Ján Solík. Veríme, že toto prepojenie odbornej ekonomickej teórie a jej praktickej aplikácie prinesie nielen novú krv a dynamiku na fakultu, ale i širšie

OSPRAVEDLNENIE Ospravedlňujem sa prodekanke NHF EU pani Ing. Erike Pastorákovej, PhD., i čitateľom za chybu v mimoriadnom čísle Ekonóma

AUGUST

VON

HAYEK

MURRAY ROTHBARD

LUDWIK

VON

MISES

možnosti sebarealizácie pre študentov, či už v rámci nadácie, alebo všeobecne v ekonomickom a hospodárskom živote. Miriama Svetkovská

vydanom pri príležitosti inaugurácie rektora a dekanov fakúlt, kde som v texte pod fotografiou pred jej menom omylom uviedla nesprávne jej akademický titul. Zuzana Jójárt


28

KONÓM

2/2007

O BCHODNÁ FAKULTA EU

V

POBYT, HORÚCE POZNATKY

čase, keď sa na Slovensku tohtoročná zima prejavila veľmi vľúdne a ohľaduplne, ja som prežívala študijné chvíle v krajinách s mrazivou bielou zimou. Počas môjho doktorandského štúdia na Katedre služieb a cestovného ruchu OF EU som na podnet a s podporou vtedajšej prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Valérie Michalovej, CSc., využila možnosť realizovať časť študijného programu v zahraničí a krátkodobo pôsobiť na univerzitách v Dánsku a vo Fínsku. Môj pobyt v dánskom meste Aarhus i vo fínskom Jyväskylä trval tri mesiace. Severské európske krajiny sú považované za miesta s najrozvinutejším systémom vzdelávania a výskumu. Prijatím bolonského procesu sa na európskych univerzitách nevyskytujú značné rozdiely v štruktúre štúdia. Európske krajiny majú trojstupňové univerzitné vzdelávanie − bakalárske, magisterské a doktorandské, pričom každý stupeň je zakončený skúškou a obhajobou práce. Tento systém zároveň podporuje mobilitu študentov a umožňuje ľahko zmeniť školu, dokonca i krajinu ďalšieho stupňa štúdia. Práve na rozvoj zahraničnej spolupráce je zamerané hlavné poslanie tamojších univerzít. Prijímajú študentov zo zahraničia, či už v rámci výmenných programov, alebo na kompletné štúdium na niektorom stupni univerzitného vzdelávania. Na oboch univerzitách som pôsobila na katedrách ekonomiky. I keď sú univerzity veľké, počet katedier je omnoho menší, ako je to v prípade slovenských univerzít. Majú väčší počet zamestnancov a širšie zameranie. Podporuje to interdisciplinaritu a tiež uľahčuje komunikáciu, výmenu poznatkov a tým celkovú spoluprácu. Členovia katedry sa stretávajú na častých formálnych i neformálnych stretnutiach, či už na každodenných pravidelných prestávkach na spoločnom mieste, alebo na spoločenských akciách. Katedry väčšinou sídlia v samostatných budovách, mnohokrát vzdialených od univerzít. Komunikácii so študentmi to však nebráni, keďže tá sa deje predovšetkým prostredníctvom internetu a stretnutí v rámci vyučovania v škole. Samostatné sídlo katedry je takto transparentnejšie pre kontakt so súkromným sektorom. Katedry pôsobia ako výskumná jednotka a intenzívne sa zapájajú do súkromných projektov. Výskumná a publikačná činnosť je zároveň dôležitým faktorom pri pravidelnom vyhodnocovaní a tvorbe rebríčkov najlepších fakúlt a univerzít v štáte. Počas môjho pôsobenia v týchto krajinách som mala možnosť zažiť iný systém univerzitného vzdelávania. Dánske a fínske školstvo sa vo zvýšenej miere snaží o dynamické vzdelávanie s inovačnými prvkami nielen vo výskume, ale i v študijnom procese. Študenti, okrem absolvovania prednášok a cvičení, pracujú v študijných skupinkách na projektoch, v ktorých musia preukazovať schopnosť analyticky a kriticky hodnotiť reálne situácie a riešiť aktuálne problémy v danom odbore. Na vyučovacích hodinách sa aktívnejšie zapájajú do diskusií a vnášajú do nich vlastné názory. Mnohé predmety sa vyučujú v anglickom jazyku alebo sa pracuje s anglicky písanou literatúrou. To umožňuje študentom byť v kontakte s najnovšími poznatkami a poprednými odborníkmi z celého sveta, ktorí na univerzitách často vyučujú.

Prijatie na školy vyššieho vzdelávania závisí od výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške. Vysokoškolské vzdelávanie je bezplatné a výška pridelených štátnych prostriedkov univerzitám závisí od aktivity študentov, teda od účasti na kurzoch, skúškach a ich výsledkoch. Významnú finančnú podporu dostávajú okrem toho takmer všetci študenti. Počas štúdia si ňou dokážu pokryť výdavky na vzdelávanie, ako i na ubytovanie a stravu. Vyššia životná úroveň severských krajín ovplyvňuje i mentalitu ľudí. Dáni i Fíni sú vyrovnaný a otvorený národ. Sú tolerantní voči cudzincom a väčšina obyvateľov ovláda aspoň jeden cudzí jazyk. Majú viac voľného času, ktorý vypĺňajú hlavne športovými aktivitami rôzneho druhu a to platí pre všetky vekové kategórie ľudí. I bežné dopravné prostriedky sú "zdravšie". Dáni sa najradšej presúvajú na bicykloch a Fíni uprednostňujú rýchlu chôdzu do zamestnania

a škôl, bez ohľadu na vonkajšiu teplotu a vzdialenosť. Na vlastných nohách som si dokázala relativitu pojmu "len tu, blízko". Denne som kráčala polhodinu do školy a zo školy, často pri -30°C. Príroda je tu veľmi pôsobivá. Obe krajiny sú pomerne riedko osídlené, preto vyniká zeleň a miesta na oddych v prírode. Dánsko je rovinatá krajina s najvyšším bodom len okolo 170 m. n. m. Každé mesto má blízko k prírode. Na mnohých miestach sa rozprestierajú lúky a pasienky s voľne sa pohybujúcimi domácimi zvieratami a typické sú i tiché plážové miesta pri mori. More obklopuje a člení celú krajinu a morské trajekty sú bežným dopravným prostriedkom na cestách po Dánsku počas celého roka. Dokonalý zážitok poskytuje cestovanie po dlhých, približne 20-kilometrových mostoch spájajúcich dánske polostrovy Jutland, Sealand a juhozápad Švédska, ktoré vedú ponad i popod more. Symbolom Dánska sú veterné mlyny roztrúsené po celej krajine. Ekologicky zmýšľajúci Dáni dokážu aj chladné severské vetry premeniť na užitočnú energiu. Fínsko je krajina vsadená do lesa. Cesta nikdy nie je tak priama ako vyzerá na mape. Všadeprítomné hory, lesy a jazerá treba obchádzať, a to väčšinou do kopca alebo z kopca. Čistota a tichosť fínskej prírody je očarujúca. Odráža sa i na skromnej a pokojnej povahe Fínov. Zima je tu biela, ale i tmavá − vďaka polárnej noci a teploty dosahovali až -35°C. Krásu zimy vedia Fíni zdôrazniť budovaním ľadových stavieb, sôch, ozdravujúcimi kúpeľmi v zamrznutých jazerách, pretekmi sobích záprahov a atrakciou oficiálnej kancelárie deda Mráza v mieste, kde prechádza polárny kruh. O týchto krajinách by sa dalo napísať ešte množstvo zvláštností. Pre mňa však je dôležité, že pobyt na tamojších univerzitách bol hodnotnou akademickou skúsenosťou. Cenným prínosom bolo získanie ďalších znalostí pre dizertačnú prácu, spolupráca s medzinárodne pôsobiacimi odborníkmi a spoznanie sa s tamojšími i zahraničnými doktorandmi. Okrem toho si vážim skúsenosti nadobudnuté každodenným životom v zahraničí, príležitosť pochopiť inú mentalitu ľudí i poznať krásy severských krajín. Verím, že aspoň časť zo získaných odborných vedomostí a skúseností bude prínosom pre rozvíjanie európskej kohézie a spolupráce vo výskume a výmene poznatkov v aktuálnych otázkach medzinárodnej ekonomiky. Ing. Jana Vančíková Katedra služieb a cestovného ruchu OF EU

FOTO : ING . JANA VANČÍKOVÁ

ZIMNÝ


KONÓM

2/2007

29

FAKULTA M EDZINÁRODNÝCH V ZŤAHOV EU MINISTER

S

ZAHRANIČNÝCH VECÍ

SLOVENSKEJ

talo sa už tradíciou a zároveň prirodzenou súčasťou výučby na najmladšej fakulte Ekonomickej univerzity, že jej študenti si majú možnosť vypočuť názory ministra zahraničných vecí SR a klásť mu otázky. Po E. Kukanovi, ministrovi zahraničných vecí vlády M. Dzurindu, ktorý sa takto stretol so študentmi viackrát, prvýkrát 7. marca 2007 zavítal na fakultu aj minister zahraničných vecí vlády R. Fica. O jeho vystúpenie bol taký veľký záujem, že bolo treba pôvodne pripravenú miestnosť zameniť za väčšiu. Takmer 200 študentov a učiteľov si veľmi pozorne vypočulo názory ministra J. Kubiša, ktorý pred nástupom do tejto funkcie absolvoval úctyhodnú kariéru predovšetkým vo významných medzinárodných organizáciách, ktorá ho zaraďuje medzi špičkových a najskúsenejších slovenských kariérnych diplomatov. Minister sa venoval predovšetkým otázke kontinuity v zahraničnej politike Slovenskej republiky po nástupe novej vlády a posilňovaniu ekonomickej dimenzie slovenskej diplomacie. Odpovedal na viacero otázok študentov a môžem prezradiť, že po skončení prednášky bol veľmi prekvapený ich kvalifikovanosťou. Pravdou je tiež to, že svojím výkladom a spôsobom argumentácie si získal rešpekt u študentov, ktorí sa s ním po skončení prednášky rozlúčili spontánnym potleskom. Z tohto vzájomného rešpektu vznikla neformálna dohoda, že minister by na fakultu medzinárodných vzťahov, ktorej viacerí študenti absolvovali stáž na MZV SR, mal zavítať aspoň raz za rok. Dôležitou súčasťou návštevy ministra Kubiša na Ekonomickej univerzite bolo aj je-

ŠTUDENTI FAKULTY

REPUBLIKY NA

FMV EU

ho prvé stretnutie s jej novým rektorom prof. Ing. R. Sivákom, CSc., ktoré dalo impulz na prípravu rokovania o možnosti rozšírenia spolupráce medzi MZV SR a Ekonomickou univerzitou, najmä jej fakultou medzinárodných vzťahov. PhDr. Peter Weiss, CSc. Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov FMV EU

MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

EU

V SÍDLE

OSN

VO

VIEDNI

D

oktorandi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Ústavom prírodných a humanitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka zorganizovali 16. apríla 2007 v rámci Projektu rozvojového vzdelávania (fmv.euba.sk/rp) exkurziu do Vienna International Centre (VIC), ktoré je jedným zo štyroch sídiel Organizácie spojených národov (OSN). Tridsať študentov z oboch univerzít malo možnosť prezrieť si unikátnu budovu, ktorú navrhol známy rakúsky architekt Johann Staber. Počas návštevy sa slovenskí študenti dozvedeli množstvo faktov o organizáciách OSN sídliacich vo VIC, o ich činnosti a dokonca mali možnosť osobne sledovať zasadanie Úradu OSN pre drogy a kriminalitu. Súčasťou programu bola prednáška Kerryho Timminsa spojená s videoprojekciou na tému The Role of UNIDO in Achievement of the Millenium Development Goals. Prednáška aj videoprojekcia študentov tak zaujala, že o téme diskutovali ešte dlho po skončení exkurzie. Okrem poznatkov o činnosti systému OSN študenti získali aj informácie o stážach a pracovných možnostiach.

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT, ANDREA BALÁ ž OVÁ

( FMV )

A JURAJ MELICHAR

( OF )

Mgr. Ivana Raslavská Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov FMV EU

"FAIR TRADE DEŇ" Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 26. apríla 2007 uskutočnila akcia pod názvom "FAIR TRADE DEŇ", ktorú organizovala Fakulta medzinárodných vzťahov EU v rámci projektu rozvojového vzdelávania za podpory SLOVAK AID a Oikos Slovakia, študentskou organizáciou zameranou na zavádzanie princípov trvalo udržateľného rozvoja do predmetov ekonomického a manažérskeho zamerania. Cieľom podujatia bolo predstaviť širšej verejnosti koncept Fair Trade (spravodlivý obchod), jeho podstatu a ciele, mechanizmy jeho fungovania, inštitucionálnu infraštruktúru, ako aj organizácie, ktoré tento koncept presadzujú na Slovensku. V dopoludňajších hodinách sa uskutočnili prednášky pozvaných hostí; Dr. Jiří Silný vystúpil s prednáškou pod názvom Dopad medzinárodného obchodu na rozvojové štáty a spravodlivý obchod ako

alternatíva − Free Trade vs. Fair Trade, následne vystúpila Ing. Darina Maňurová s témou Fair Trade na Slovensku a rozpoznávanie Fair

8 8 8 8


KONÓM

30

Trade výrobkov. V rámci prestávok v dopoludňajšom programe mohli účastníci podujatia ochutnať vybrané výrobky Fair Trade, ktoré si mohli v prípade záujmu aj zakúpiť. V popoludňajších hodinách pokračovalo podujatie workshopmi. Workshop s názvom Čo a ako hovoriť o Fair Trade? viedla Mgr. Miroslava Vacvalová (Nadácia Integra). Workshop, plný informácií a osobných skúseností Mgr. Vacvalovej bol doplnený vhodnými ilustráciami. Workshop Skúsenosti ČR pri zavádzaní Fair Trade výrobkov a ich využiteľnosť pre SR viedol Dr. Jiří Silný (Ekumenická

PROJEKT ROZVOJOVÁ

Od

2/2007

akademie v Prahe) a Mgr. Petra Ďurišová (Živica). Jeho účastníci prišli k záveru, že tlak na rozširovanie Fair Trade musí prísť zdola od ľudí − spotrebiteľov. Dúfame, že sa nám aspoň sčasti podarilo náš cieľ naplniť, no pozitívom tejto akcie bolo aj zaradenie výrobkov Fair Trade do predaja v našich bufetoch. Ing. Michal Fabuš Fakulta medzinárodných vzťahov EU

POMOC NA PÔDE FAKULTY MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

zimného semestra 2006/2007 sa na pôde Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity vyučuje dvojsemestrálny predmet rozvojová pomoc. Ide o projekt organizovaný v spolupráci s Trustovou jednotkou Rozvojového programu OSN (United Nations Development Programme −

UNDP) a Nadáciou Pontis a s podporou Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (Slovak Aid). V zimnom semestri sa uskutočnila jeho prvá časť − Medzinárodná rozvojová pomoc a spolupráca, ktorá

mala študentov oboznámiť s problematikou rozvojových štátov v kontexte svetového hospodárstva a medzinárodných rozvojových priorít. Momentálne prebieha jeho letná časť s názvom Slovenská oficiálna rozvojová pomoc, kde sa študenti oboznamujú s problematikou slovenskej rozvojovej pomoci. Obe časti mali ambíciu byť nielen prednáškami, ale hlavne fórom, kde študenti môžu otvorene diskutovať s prednášajúcimi (na záver je vždy vyhradených 30 minút na diskusiu) a vyjadrovať sa kriticky k prednesenej problematike. Na týchto seminároch väčšinou prednášali odborníci z praxe − zo štátnych, medzinárodných, ale aj mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa rozvojovou pomocou. Sprievodnými akciami tohto projektu je konferencia Rozvojová pomoc, ktorej prvý ročník sa konal 27. júna 2006. Druhý ročník sa bude konať presne po roku, čiže 27. júna 2007. V rámci projektu sa organizovala aj exkurzia do Vienna International Centre (sídla OSN vo Viedni), o ktorej písala v informačnom spravodajcovi Ekonóm kolegyňa Mgr. Ivana Raslavská, a celodenná akcia Fair Trade deň, ktorú v tomto čísle časopisu opisuje kolega Ing. Michal Fabuš. Medzi "pozitívne externality" projektu patrí aj rozšírenie knižnice fakulty medzinárodných vzťahov o tituly zaoberajúce sa problematikou rozvojovej pomoci a spolupráce. Bližšie informácie o projekte môžete získať na internetovej stránke fmv.euba.sk/rp. Ing. Tomáš Lichard Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov FMV EU

FAKULTA H OSPODÁRSKEJ I NFORMATIKY EU DOC. ING.

ANNA KVIETKOVÁ, CSC.

Na

zasadnutí kolégia dekana pán prof. Ing. Michal Fendek, PhD., zablahoželal členke kolégia dekana pani doc. Ing. Anne Kvietkovej, CSc., pri príležitosti jej životného jubilea a poďakoval jej za celoživotnú prácu vo vedeckopedagogickej oblasti na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky EU. Doc. Ing. Anna Kvietková, CSc., svoje pedagogické, odborné vedomosti a praktické skúsenosti obetavo odovzdáva svojim študen-

NAŠI

JUBILANTI

Našim spolupracovníkom k ich životnému jubileu želáme pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov v súkromnom živote i v práci. Redakcia

Oľga Olejníková Pavol Kocúr Katarína Škvarková Viola Pažitná Rozália Opová Albina Herbriková Ing. Peter Ondrejka Marcela Okenicová

Ing. Ctibor Pilch Mgr. Dagmar Krausová Ing. Pavol Konštiak, CSc. Mária Rišková Ervín Hanzalík PhDr. Helena Šajgalíková, PhD. Mária Starosundecká prof. Ing. Božena Chovancová, CSc. Mária Rugolská Mária Nagyová Katarína Klieštencová Ing. Ľudmila Bubáková Izabela Pirošková Ing. Edmund Fifek, CSc. Mgr. Marianna Mišúrová PhDr. Eva Prividiová Ing. Pavol Danihel

tom a kolegom. Vychováva kandidátov vied a je nápomocná pri kvalifikačnom raste učiteľov fakulty. Podieľa sa ako riešiteľka na výskumných úlohách, ako aj na publikačnej činnosti katedry. Za jej obetavú, náročnú a svedomitú prácu pedagogičky a predsedníčky Rady ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri FHI, ktorej zasväcuje celý svoj život, jej dekan fakulty hospodárskej informatiky úprimne poďakoval a zaželal veľa zdravia, šťastia, pohody a životného optimizmu. doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. prodekanka pre rozvoj a sociálne veci FHI EU

Alexander Végh Mária Kuročková Helena Holbová Mgr. Margita Harnádková Gabriel Horváth Zdenka Demová PhDr. Ľubomíra Kozlová doc. Ing. Eleonora Fendeková, PhD. Ing. Juraj Haľama, CSc. PhDr. Eleonóra Flochová, CSc. Jaroslav Hinca PhDr. Mária Sztuková Ing. Ľudmila Kristová Ing. Katarína Oroszová Ing. Valéria Lovásiková doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc. PhDr. Ľudovít Barac

prof. Ing. Eduard Urban, CSc. PhDr. Eleonóra Peczeová prof. Ing. Jana Hvoždarová, CSc. doc. RNDr. Eva Rublíková, CSc. Peter Gáži Anna Kaňová Helena Černová Helena Regensbogenová doc. PaedDr. Jozef Volár, CSc. doc. Ing. Darina Zwiebová, PhD. Hermína Vargová prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. Jozef Pleško doc. Ing. Anna Kvietková, PhD. Vojtech Polák Ing. Ivan Wlachovský

FOTO : ARCHÍV AUTORA

JUBILANTKA


KONÓM

2/2007

31

P ODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU

B RATISLAVE

V

SO SÍDLOM V

ODIŠIEL

PRVÝ DEKAN

PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ

Pred pár týždňami nás zarmútila správa o skone doc. RNDr. Viliama Chvála, CSc., vo veku nedožitých 72. narodenín. Viliam Chvál sa narodil 8. septembra 1935 v Moravskom Svätom Jáne. Gymnázium absolvoval v Malackách a po maturite v roku 1953 študoval odbor matematická analýza na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po promócii v roku 1958 nastúpil ako stredoškolský profesor na Gymnáziu v Šamoríne. V rokoch 1959 − 1962 pôsobil ako asistent na Katedre matematiky Pedagogického inštitútu v Martine. V roku 1963 prešiel na Katedru matematiky Prírodovedeckej fakulty v Košiciach. V roku 1968 vykonal rigoróznu skúšku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vedeckú hodnosť kandidáta matematických vied získal v roku 1969 na Karlovej univerzite v Prahe. V tomto roku absolvoval ročný pobyt u popredného odborníka na incidenčné štruktúry prof. Barlottiho na univerzite v Perugii v Taliansku. V Perugii okrem vedeckej práce prednášal algebraické disciplíny pre študentov magisterského štúdia. V roku 1971 sa habilitoval v odbore matematika na PF UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1976 − 1985 bol vedúcim Katedry matematiky na detašovanom pracovisku Fakulty riadenia VŠE so sídlom v Košiciach. Po sedemročnom pôsobení ako vedúci Katedry informatiky na PF UPJŠ v Košiciach sa doc. Chvál vrátil na PHF EU, kde sa v roku 1992 stal prvým dekanom novovzniknutej Podnikovohospodárskej fakulty

E-LEARNING NA

FOTO : ARCHIV AUTOROV A ARCHÍV PHF EU

H

EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. V tejto funkcii pôsobil do roku 1996. Vyučoval matematiku a mikroekonómiu; zároveň viedol seminár, v ktorom účastníkov oboznámil s Debreuho chápaním mikroekonomickej teórie založenej na množinovej typológii. Prácou na tejto fakulte prispieval k vytváraniu ovzdušia vy-

FAKULTY

EU

V

BRATISLAVE

sokej náročnosti a akademickej slobody. Ťažiskom práce doc. Chvála bolo vyučovanie matematiky. Okrem základných kurzov matematiky vyučoval najmä algebraické disciplíny. Bol výborným prednášateľom, ktorý aj náročné kapitoly podal zrozumiteľne. Doc. Chvál bol popredným odborníkom pracujúcim v algebraickej geometrii. Napísal viacero vedeckých prác o konečných geometriách, ktoré boli publikované v popredných zahraničných časopisoch. Okrem základného výskumu sa venoval technickým aplikáciám matematiky. Napísal viac ako 10 prác o matematických problémoch, ktoré súvisia s problematikou oceľových lán. Bol aktívnym riešiteľom grantových projektov v tejto oblasti. V pedagogickej práci uplatnil doc. Chvál svoj mimoriadny talent a priateľský prístup. Vychoval množstvo odborníkov, a to ako matematikov, tak aj ekonómov. Ku svojim poslucháčom pristupoval ako k rovnocenným partnerom. Pracoval so zanietením, prezentoval sa však s najväčšou skromnosťou. Bol to človek priamy a súčasne veľmi ochotný pomáhať. Spomíname na neho ako na skvelého pedagóga, brilantného manažéra, ako aj zásadového človeka a skúseného akademického funkcionára. Česť jeho pamiatke! Kolektív pracovníkov PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ

lavným poslaním škôl je rozvíjať vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, prispieť k rozvoju vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Pri napĺňaní týchto ideálov zohrávajú nezastupiteľnú úlohu vysoké školy, ktoré v posledných rokoch dopĺňajú klasickú výučbu o najmodernejšie vyučovacie metódy. Podľa zákona o vysokých školách sa študijný program v dennej aj externej forme štúdia môže uskutočňovať prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. V súlade s najmodernejšími trendmi vo svete dištančná forma nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí. V snahe udržať krok s dobou a rozšíriť možnosti štúdia na podnikovohospodárskej fakulte o ďalšiu formu štúdia, od septembra 2005 sa podpísaním zmluvy zo strany MŠ SR začala rozvíjať ďalšia aktivita na pobočke v Michalovciach Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Ide o prípravu a vybudovanie systému dištančného vzdelávania formou e-Learningu. Projekt pod názvom Podpora a zavedenie nových foriem vzdelávania na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Michalovciach sa bude realizovať počas 29 mesiacov a potrvá do januára 2008. Cieľovou skupinou uvedeného projektu sú vysokoškolskí učitelia. Projekt realizuje Nadácia profesora Čolláka v Michalovciach, ktorá bola zriadená v roku 1994 za účelom rozvoja a podpory vysoko-

K OŠICIACH

FAKULTE

EU

školského vzdelávania a vedy na pobočke v Michalovciach Podnikovohospodárskej fakulty EU. Hlavným cieľom projektu je navrhnúť, vypracovať a zaviesť do praxe v regióne Zemplín účinný systém dištančného vzdelávania za pomoci e-Learningu. Projekt sa zameriava na rôzne okruhy poskytovania vedomostí v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku, na vyškolenie vysokoškolských učiteľov, ktorí ho budú v budúcnosti poskytovať a vypracúvať metodické učebné materiály pre jeho rozšírenie aj na iné študijné odbory.

8 8 8 8


KONÓM

32

Na zabezpečenie tohto systému sa realizovali školenia vysokoškolských učiteľov na pobočke v Michalovciach Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave, a to v mesiacoch február a máj 2006. Pri príprave interdisciplinárneho vzdelávania sa využívajú nové poznatky, metodika, prístupy a vedomosti získané v priebehu realizácie projektu v rámci programu Leonardo da Vinci − Pilot projects s názvom Regional development by distance learning of SME managers, skrátene REDILEM, číslo projektu /SK/01/B/F/PP-142 226, uskutočneného v rokoch 2001 − 2004. Kontraktorom projektu REDILEM bola Ekonomická univerzita v Bratislave, koordinátorom Slovenská technická univerzita v Bratislave a jedným z partnerov spo-

AKTUÁLNE

P

O ZAVEDENÍ EURA NA

PRIEBEH

KOLO

FAKULTNÉHO KOLA

ŠVOČ

NA

ločnosť PROACTIVA, s. r. o., Košice. Celý projekt chápeme ako výzvu na zachytenie nových trendov vo vzdelávaní. Je dôležité byť pripravený na absolventov stredných škôl, ktorí sú zruční v oblasti informatiky. Študentov, ktorých vyučujú držitelia certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence − Európsky vodičský preukaz na počítače) a ktorí majú skúsenosti s využitím metód e-Learningu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom ESF (European Social Fund). Ing. Michal Stričík, PhD. koordinátor projektu a manažér pre štúdium na pobočke PHF EU

PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ

roblematika spoločnej európskej meny sa stáva s blížiacim sa termínom jej zavedenia čoraz viac námetom ekonomických diskusií aj na PHF EU v Košiciach. Poslednú diskusiu na túto tému na fakulte iniciovala prodekanka pre rozvoj fakulty doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc., v spolupráci s Centrom pre európsku politiku dňa 18. apríla 2007. Na tému prínosov a rizík vyplývajúcich zo zavedenia eura na Slovensku vystúpil pred nabitou aulou PHF splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura pán Igor Barát. Jeho vystúpenie prilákalo nielen veľký počet študentov a učiteľov, ale vyvolalo aj množstvo pripomienok a diskusných príspevkov. Na prednáške sa zúčastnil aj výkonný riaditeľ Centra pre európsku politiku pán Mgr. Kamil Sládek, projektový manažér CEP Ing. Adam Liberčan a spoluautorka

FAKULTNÉ

2/2007

PHF EU

ŠVOČ

24. apríla 2007 sa uskutočnila na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Košiciach 11. fakultná konferencia ŠVOČ. Do súťaže sa zapojilo 23 študentov s 13 prácami. Práce boli rozdelené do dvoch sekcií: 1. sekcia: Ekonomika a financie podniku (6 prác, 11 súťažiacich), 2. sekcia: Manažment a marketing (7 prác, 12 súťažiacich). Súťažné práce hodnotili dve komisie zložené z učiteľov PHF, doktorandov a študentov − podľa týchto kritérií:

• aktuálnosť témy a prínos pre rozvoj teórie, resp. prax, • formálna úprava a obsahová stránka práce, • vyváženosť štruktúry práce, • forma prednášania a použité metódy prezentácie, • úroveň odpovedí na otázky v diskusii. Študenti, ktorých práce sa umiestnili na prvých troch miestach, získali diplomy a finančné ocenenie z prostriedkov Nadácie prof. Ing.

FAKULTE

EU

publikácie Euro − výhody a riziká Ing. Denisa Báráňová-Čiderová, M.A., PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy Obchodnej fakulty EU. Po skončení prednášky a následnej diskusie prijal hostí prodekan PHF pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Martin Vološin, PhD., ktorý vyjadril spokojnosť s priebehom diskusie a informoval pána splnomocnenca vlády o aktuálnych problémoch a rozvojových zámeroch fakulty. Na záver hostia skonštatovali, že na PHF EU v Košiciach sa stretli s mimoriadnym záujmom študentov o danú problematiku a potešujúce bolo aj to, že aj študenti nižších ročníkov dokázali prednášajúcemu položiť veľmi kvalifikované otázky. Ing. Darina Vološinová Katedra ekonómie PHF EU

J. Pázmana. Všetci študenti, ktorí sa aktívne zúčastnili na 11. konferencii ŠVOČ na PHF EU získali knižnú odmenu (Šlosár, R., Šlosárová, A., Majtán Š.: Výkladový slovník ekonomických pojmov a Katuščák, D.: Ako písať kvalifikačné práce), taktiež z prostriedkov Nadácie prof. Ing. J. Pázmana.

VÍŤAZI 11.

FAKULTNÉHO KOLA

ŠVOČ

Sekcia: Ekonomika a financie podniku 1. MARTIN KRAČINOVSKÝ: Zhodnotenie finančnej situácie Všeobecnej úverovej banky, a. s., vedúca práce: doc. Ing. Eva Kafková, PhD. 2. JÁN MARCIŇÁK − LUCIA POĽAKOVSKÁ: Podnikateľský plán, vedúci práce: Ing. Michal Stričík, PhD. 3. JÁN BOBÁK − IGOR HUDÁK: Harmonizácia spotrebných daní,vedúca práce: Ing. Jana Simonidesová, PhD. Sekcia: Manažment a marketing 1. VIKTÓRIA ŠUŠŇÁKOVÁ − MONIKA HUDÁKOVÁ: Nástroje motivácie zamestnancov v Slovak Telekom, a. s., vedúca práce: Ing. Cecília Olexová, PhD. 2. VERONIKA JESENSKÁ: Návrh marketingového komunikačného mixu internetovej stránky INFONET (vedúci práce: Ing. Pavol Žiaran) 3. KATARÍNA ZAJACOVÁ: Návrhy zlepšenia CR v regióne Liptov prostredníctvom marketingových aktivít, vedúca práce: Ing. Lenka Pčolinská VÍŤAZNÁ PRÁCA FAKULTNÉHO KOLA ŠVOČ PHF EU Na cenu rektora boli navrhnuté Viktória Šušňáková − Monika Hudáková s prácou: Nástroje motivácie zamestnancov v Slovak Telekom, a. s., vedúca práce: Ing. Cecília Olexová, PhD. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium PHF EU

ĎAKUJEME DOC. ING. ĽUBICI FÜZYOVEJ, CSC., ING. SONI GALANOVEJ, PHDR. RÚT JÓNOVEJ, PHDR. RENATE MÁRTONOVEJ, DOC. ING. EVE HANULÁKOVEJ, PHD., ING. VLADIMÍROVI SUROVÉMU, PHD., A DOC. ING. EVE MUCHOVEJ, CSC., ZA ICH DOTERAJŠIU PRÁCU V REDAKČNEJ RADE INFORMAČNÉHO SPRAVODAJCU EKONÓM. REDAKCIA

FOTO : ARCHÍV AUTORKY

EKONÓM − INFORMAČNÝ

SPRAVODAJCA

EKONOMICKEJ

VYDÁVA EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ADRESA: DOLNOZEMSKÁ CESTA 1, 852 35 BRATISLAVA, ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA: ING. KAMILA KAŠŠOVÁ. REDAKTORKA: MGR. RENATA BALCOVÁ. GRAFICKÁ ÚPRAVA: ZUZANA JÓJÁRT. UZÁVIERKA TOHTO ČÍSLA BOLA 25. 05. 2007. UZÁVIERKA ĎALŠIEHO ČÍSLA BUDE 14. 09. 2007. REDAKCIA

VYDAVATEĽSTVA OZNAMUJE PRISPIEVATEĽOM,

žE

TEL.

UNIVERZITY V

672 95 356.

BRATISLAVE.

REDAKČNÁ RADA: ING. JANA PÉLIOVÁ, DOC. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD., DOC. RNDR. JOZEF FECENKO, CSC., ING. ANITA ROMANOVÁ, PHD., JUDR. PETER RUSIŇÁK, PHD., DOC. ING. MÁRIA FARKAŠOVSKÁ, CSC., ING. ZUZANA SUŠKOVÁ, PHDR. JOZEF MRUŠKOVIČ, IVETA KULIFAJOVÁ, PHDR. SIMONA HUDECOVÁ, PHDR. ONDREJ BUCHAN, DANKA PAŠTEKOVÁ, TLAČ: PEREX K + K. NÁKLAD: 1 000 NEPREDAJNÉ.

PRÍSPEVKY MOžNO POSIELAŤ ELEKTRONICKOU POŠTOU NA ADRESU

VÝTLAČKOV.

komunikacia@dec.euba.sk.

Profile for Ekonomicka univerzita v Bratislave

Ekonóm 2/2007  

20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 je pre mňa cťou v mene vedenia EU v Bratislave privítať na inaugurácii rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej...

Ekonóm 2/2007  

20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 je pre mňa cťou v mene vedenia EU v Bratislave privítať na inaugurácii rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej...

Profile for euba
Advertisement