Page 1

การออกกําลังกายเปนสิ่งจําเปนตอสุขภาพ เนื่องจาก 1. ชวยใหระบบไหลเวียนของเลือ ดดีขึ้นโดยทําใหเ ลือดไปเลี้ยงสวนตางๆไดม ากขึ้น ปองกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตต่ํา มีภูมิ ตานทานโรคดีขึ้น และปองกันโรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน โรคอวน โรคขอเสื่อม 2. ชวยในการควบคุมน้ําหนักตัว ทําใหทรงตัวดีขึ้น และทําใหเ คลื่อนไหวคลองแคลวขึ้น 3. ชวยใหระบบขับถายทํางานไดดีขึ้น 4. ชวยลดความเครียด และทําใหการนอนหลับ พักผอนดีขึ้น ในการออกกําลังกายทุกครั้ง ควรประเมินความเหมาะสม และความสามารถกอน โดยเฉพาะผูที่มี โรคประจําตัว เชน เบาหวาน โรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทยวาควรออกกําลังกายประเภทใด และมากนอยเพียงใด การเริ่มออกกําลังกายนั้น ควรเริ่ม จากการศึกษา หลักการใหถูกตองกอน แลวคอย ๆ เริ่ม ไมควรหักโหมมาก ในครั้งแรก ๆ เพื่อเปนการปรับ สภาพรางกายกอน การออกกําลังกาย ที่ดีนั้น ควรเปนการออกกําลังกายที่ตอเนื่อง ไมใชหักโหมทําเปนครั้งคราว ควรเริ่มจากการอุนรางกาย (ประมาณ 5-10 นาที) ออกกําลังกาย (15-20 นาที) และจบดวยการผอนคลาย (5-10 นาที) ทุกครั้ง ในการออกําลังกายทุกครั้งไมควรกลั้นหายใจ หรือสูดลมหายใจอยางแรง ควรหายใจเขาและออกยาว ๆ เพื่อชวยระบบการหายใจของรางกาย การออกกําลังกายที่เหมาะสมของ ผูสูงอายุนั้นขึ้นอยูกับสภาพของรางกายของแตละคน

ประโยชนของการออกกําลังกาย ในปจจุบันวิทยาทางการแพทยมีความเจริญกาวหนามากขึ้น สามารถปองกันและรักษาโรคตาง ๆ ไดมากมาย ดังนั้นสาเหตุสวนใหญ ของการเสียชีวิต จะมาจากโรคที่ไมติดเชื้อ และจากพฤติกรรมของมนุษย เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งโรค ตาง ๆ เหลานี้เราสามารถปองกันไดหรือทําใหทุเ ลาลงได โดยการออกกําลังกาย ควบคุมอาหาร และมีพฤติกรรมในการดํารงชีวิตที่ เหมาะสม การปองกันเสริม สรางสุขภาพ เปนวิธีการที่ไดผ ล และประหยัดที่สุด สําหรับการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจึง มีประโยชน ดังนี้ 1. ปองกันโรคหลอดเลือ ดหัวใจตีบตัน สมรรถภาพการทํางานของหัวใจจะดีขึ้นมาก ถาออกกําลังกายอยางถูกตองและสม่ําเสมอ ติดตอกัน 3 เดือน ชีพจรหรือหัวใจจะเตนชาลง ซึ่งจะเปนการประหยัดการทํางานของหัวใจ 2. ลดไขมันในเลือ ด เพราะไขมันในเลือดสูงเปนสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือ ดหัวใจตีบตัน 3. เพิ่ม High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) ในเลือด ซึ่งถายิ่งสูงจะยิ่งดีจะชวยปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ตัน 4. ลดความอวน (ไขมัน) เพิม ่ กลามเนื้อ (น้ําหนักอาจไมลด) 5. ปองกัน และรักษาโรคเบาหวาน 6. ชวยลดความดันโลหิต (สําหรับผูมีความดันโลหิตสูง) ลดไดประมาณ 10-15 ม.ม. ปรอท 7. ชวยทําใหหัวใจ ปอด ระบบหมุนเวียนของโลหิต กลามเนื้อ เอ็น เอ็นขอ ตอ กระดูกและผิวหนังแข็งแรงยิ่งขึ้น ชวยลด ความเครียด ทําใหนอนหลับ ดียิ่งขึ้น ความจําดี เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ชะลออายุ ชวยปองกันอาการปวดหลัง (เพราะกลามเนื้อ หลังแข็งแรงขึ้น) 8. ปองกันโรคกระดุกเปราะ โดยเฉพาะสุภาพสตรีวัยหมดประจําเดือน 9. รางกายเปลี่ยนไขมันมาเปนพลังงานไดดีกวาเดิม ซึ่งเปนการประหยัดการใชแปง (glycogen) ซึ่งมีอยูนอย และเปนการปอ งกัน โรคหัวใจ 10. ชวยปองกันโรคมะเร็งบางชนิด เชื่อ ลําไสใหญ เตานม ตอมลูกหมาก 11. ทําใหมีสุขภาพดี ประหยัดคาใชจายในการรักษาโรค ที่มา : คูมือการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสําหรับประชาชน : โดย กาญจนศรี สิงหภู งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร แนะนํา เครื่องออกกําลังกาย

Document2  

การออกกำลังกาย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you