Page 1

CANEM Esther Tod贸 Porqueras


CANEM Esther Tod贸 Porqueras


fuig


fa por


t’obliguen


resisteix


descobreix


disfruta


Ja ha passat


©Esther Todó Porqueras, 2014 © Edicions CMYK, 2014 © Esther Todó Porqueras, per les anotacions ISSN: 1234567891234 Reservats tots els drets. No es permet la reproducció total o parcial d’aquesta obra, ni la seva incorporació a un sistema informàtic, ni la seva transmissió en qualsevol forma o per qualsevol medi (electrònic, mecànic, fotocopia, gravació o d’altres) sense autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. la infracciò d’aquests drets pot constituir un delicte contra la propietat intel·lectual. Imprès per Impressions Gráfiques, RGB Carrer de les Imatges, 342 – 08001 Barcelona info@igrgb.es - www.igrgb.es Imprès en Espanya – Printed in Spain CANEM © MakeUp Editions, Tarragona, 2014 1a edició: maig 2014


MENAC sareuqroP 贸doT rehtsE

Canem final linial  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you