Page 1

2018

Turvaa työkyvyn heiketessä Ammatillinen kuntoutus, työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke turvaavat toimeentuloa työkyvyn heikentyessä.

Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN


Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki Postiosoite: 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin: 029 411 20 Työeläkeneuvonta: 029 411 2801 Ulkomaiset eläkeasiat: 029 411 2818 Ulkomaantyön vakuuttaminen: 029 411 2816 Faksi: 09 148 1172 Verkkopalvelut: www.tyoelake.fi • www.etk.fi

Eläketurvakeskuksen esitteitä • Työntekijän ja yrittäjän eläketurva (suomi, ruotsi, englanti) • Joustavasti vanhuuseläkkeelle (suomi, ruotsi) • Perhe-eläke (suomi, ruotsi) • Turvaa työkyvyn heiketessä (suomi, ruotsi) • Eläkkeen hakeminen ulkomailta (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro) • Töihin ulkomaille (suomi, ruotsi) Esitteet ovat maksuttomia, ja niitä saa Eläketurvakeskuksesta, Kelasta, TE-toimistoilta, ELY-keskuksista.

2


Eläketurvasi työkyvyn heikentyessä

Lääkärinlausunto B ja eläkehakemus

Työkyvyttömyyden uhka: Ammatillinen kuntoutus

Määräaikainen työkyvyttömyys: Kuntoutustuki

Toistaiseksi jatkuva työkyvyttömyys: Työkyvyttömyyseläke & Työuraeläke

Oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen Jos työkykysi heikkenee, sinun ei tarvitse heti miettiä eläkkeelle jäämistä. Ammatillinen kuntoutus voi olla hyvä vaihtoehto, jos työssä jatkaminen ilman tukitoimenpiteitä on hankalaa. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on siirtää tai estää odotettavissa olevaa työkyvyttömyyttäsi sekä auttaa sinua jatkamaan työelämässä heikentyneestä terveydentilastasi huolimatta. Ammatillinen kuntoutus on ensisijainen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus on mahdollinen sinulle, jos olet vakiintuneesti työelämässä. Tämä tarkoittaa, että sinulla on viimeisen viiden vuoden ajalta työansioita noin 35 000 euroa. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, työhön valmennusta tai uudelleenkoulutusta.

Toimeentulosi ammatillisen kuntoutuksen aikana Ammatillisen kuntoutuksen ajalta sinulle maksetaan kuntoutusrahaa, jonka määrä on työkyvyttömyyseläkkeesi korotettuna 33 prosentilla. ESIMERKKI kuntoutusrahasta: Jos täysi työkyvyttömyyseläkkeesi on 1 800 e/kk on kuntoutusrahan määrä 1 800 e + (1 800 e x 33 %) = 2 394 e/kk.

3


Kuntoutusraha maksetaan täytenä, jos et ole kuntoutuksen aikana ansiotyössä tai olet työssä, jossa ansio on enintään puolet vakiintuneesta ansiostasi. Vakiintunut ansio määräytyy ammatillisen kuntoutuksen alkamista edeltävän viiden kalenterivuoden ansioista. Kuntoutusraha maksetaan osakuntoutusrahana, jos ansaitset kuntoutuksen aikaisessa ansiotyössä yli puolet vakiintuneesta ansiosta. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä. Ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä asioissa sinua neuvovat oman työeläkelaitoksesi kuntoutusneuvojat. Omasta työeläkelaitoksestasi saat arvion kuntoutusrahasi määrästä.

Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen Työeläkelaitoksen järjestämää ammatillista kuntoutusta haetaan työeläkekuntoutushakemuksella (ETK 2136). Hakemuksen liitteenä pitää olla Lääkärinlausunto B sekä työnantajan kuvaus työstäsi ja mahdollisuuksista työjärjestelyihin työpaikallasi.

Työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytykset Jos työkykysi on heikentynyt, etkä kuntoutuksenkaan avulla pysty jatkamaan työssä, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä etuuksia ovat määräajaksi myönnettävä kuntoutustuki ja toistaiseksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke. Molemmat etuudet voidaan myöntää myös osaetuutena. Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa käytetään sekä lääketieteellistä että sosiaalistaloudellista arviointia, jossa huomioidaan mm. koulutuksesi, työhistoriasi sekä ikäsi. Arvioinnissa käytetään Lääkärinlausunto B:n tietoja terveydentilastasi, eläkehakemuksessa kertomaasi kuvausta sairaudestasi ja työssä selviytymisestäsi. Eläkeoikeutta määriteltäessä arvioidaan jäljellä olevaa työkykyäsi sekä mahdollisuuksiasi hankkia ansiotuloja. Eläkkeen saantiehtoja tulkitaan lievemmin 60 vuotta täyttäneillä henkilöillä. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että työkykysi on alentunut vähintään 60 prosenttia. Jos työkyvyn palautumisesta on toiveita, sinulle myönnetään eläke määräaikaisena kuntoutustukena. Kuntoutustukea hakiessasi sinulle teh4


dään hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Koulutuksesi ja työhistoriasi perusteella pyritään selvittämään, millainen työ sinulle sopii ottaen huomioon jäljellä oleva työkykysi. Sinulle voi tulla myönnettäväksi osatyökyvyttömyyseläke, jos työkykysi on alentunut, mutta selviydyt kuitenkin osa-aikatyöstä tai kevyemmistä työtehtävistä. Voit työssä ollessasi hakea ennakkopäätöstä oikeudestasi osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Myönteinen ennakkopäätös on voimassa yhdeksän kuukautta. Tänä aikana voit harkita, milloin siirryt eläkkeelle.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen täytenä tai osaetuutena, joka on puolet täyden eläkkeen määrästä. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrä on työkyvyttömyyden alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä ansaitun eläkkeen ja mahdollisen tulevan ajan eläkkeenosan yhteismäärä. Ansaitun eläkkeen määrä kerrotaan elinaikakertoimella eläkkeen alkaessa. Elinaikakertoimena käytetään sairastumisvuodelle vahvistettua kerrointa. Tulevan ajan eläkkeenosan saaminen edellyttää, että sinulla on työeläkelakien mukaisia työansioita yhteensä noin 17 500 euroa sairastumistasi edeltäneiden 10 kalenterivuoden aikana. Tulevalla ajalla tarkoitetaan aikaa sairastumisvuoden alusta omaan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka. Tulevalta ajalta eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa eläkettä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta. Vakiintunut ansio määräytyy työkyvyttömäksi tuloa edeltävän viiden viimeisen kalenterivuoden ansioista. ESIMERKKI työkyvyttömyyseläkkeestä: Olet syntynyt 15.6.1957 ja sairastut toukokuussa 2018. Sairastumisvuottasi edeltävän vuoden loppuun mennessä olet ansainnut eläkettä työstä sekä palkattomista etuuksista yhteensä 1 300 e/kk. Ansaittu eläke kerrotaan elinaikakertoimella: 1 300 e x 0,96102 = 1 252,47 e/kk Tuleva aika sairastumisvuoden alusta vanhuuseläkeikääsi: 1.1.2018–31.3.2021 = 39 kk Tulevan ajan vakiintunut ansio: 3 000 e/kk Tulevan ajan eläke: (3 000 e x 39 kk) x 1,5 % / 12 = 146,25 e/kk Työkyvyttömyyseläkkeen määrä: 1 252,47 e + 146,25 e = 1 398,72 e/kk.

Arvion työkyvyttömyyseläkkeesi määrästä voit pyytää omasta työeläkelaitoksestasi. 5


Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä työkyvyttömyyseläkehakemuksella (ETK/Kela 7002). Jos olet sairauspäivärahalla, Kela kehottaa sinua hakemaan eläkettä, kun sairaspäivärahakautta on kulunut noin 150 päivää. Jos et saa tai hae sairausvakuutuksen päivärahaa lainkaan, voit hakea suoraan eläkettä. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan terveydentilastasi Lääkärinlausunto B.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä ja muutokset työkyvyttömyyseläkkeessä Työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi voit työskennellä ansiorajojen sisällä. Kysy omasta työeläkelaitoksestasi henkilökohtainen ansaintarajasi. Voit kuitenkin aina ansaita noin 740 euroa kuukaudessa, vaikka henkilökohtainen ansaintarajasi olisi pienempi. Jos eläkkeellä ollessasi ansaitset enemmän kuin mikä ansaintarajasi on, eläkkeen maksaja voi keskeyttää tai lakkauttaa eläkkeesi tämän vuoksi. Samoin täysi eläkkeesi voidaan ansiotulojen takia muuttaa osaeläkkeeksi. Jos eläkkeesi maksaminen on keskeytetty ja eläkkeesi on jätetty lepäämään työnteon vuoksi, on sinun ilmoitettava eläkkeesi maksajalle, kun työ on päättynyt. Eläkkeen maksu keskeytetään kerrallaan vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Entisen eläkkeesi maksu jatkuu, jos työsi päättyy kahden vuoden sisällä maksun keskeyttämisestä. Työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi • omassa alimmassa eläkeiässäsi, jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2017 tai myöhemmin • 63-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut 2006 ja 2016 välisenä aikana • 65-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut jo vuonna 2005 tai aiemmin. Eläkkeen aikana tehdystä työstä on karttunut lisää eläkettä vuodesta 2005 alkaen. Tämä osa eläkkeestä ei tule automaattisesti maksuun, vaan se pitää erikseen hakea. Voit tehdä hakemuksen aikaisintaan kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi edellyttäen, että työ on päättynyt. Jos työ vielä jatkuu, voit hakea eläkkeen maksuun työn päätyttyä. 6


Työuraeläkkeen saamisen edellytykset Työuraeläke voidaan myöntää vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille aikaisintaan 63 vuoden iässä. Ensimmäiset työuraeläkkeet voivat alkaa 1.2.2018. Työuraeläke mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen hieman ennen omaa alinta vanhuuseläkeikääsi, jos olet työskennellyt päätoimisesti vähintään 38 vuotta rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä. Työskentelyajaksi luetaan myös mahdolliset äitiys-, isyysja vanhempainrahakaudet enintään kolmen vuoden ajalta. Lisäksi työskentelyaikaan luetaan vähäiset poissaolojaksot työsuhteen tai yrittäjätoiminnan aikana sairauden tai lomautuksen vuoksi sekä tilapäinen työttömyys. Työuraeläkkeestä voit hakea ennakkopäätöksen, joka on voimassa kuusi kuukautta. Työuraeläkettä on haettava vuoden sisällä siitä, kun rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työsi on päättynyt. Työuraeläkkeen voit saada vain työeläkejärjestelmästä.

Miten rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ arvioidaan? Työn aiheuttamaa rasittuneisuutta ja kuluneisuutta arvioitaessa edellytetään, että työsi on merkittävässä määrin sisältänyt yhtä tai useampaa seuraavista tekijöistä: • työliikkeitä, jotka edellyttävä suurta lihasvoimaa tai kuormittavat lihaksia pitkäkestoisesti • hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista • työasentoja, jotka ovat kuormittavia ja hankalia • toistuvia työliikkeitä, jotka vaativat voimaa tai suurta nopeutta, taikka työliikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa • työskentelyä vuorovaikutteisessa työssä, joka on erityisen vaativaa ja aiheuttaa poikkeuksellista henkistä kuormitusta • työskentelyä tehtävässä, joka edellyttää jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta sekä jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski taikka ilmeinen väkivallan uhka. Pitkän ja raskaan työuran lisäksi työuraeläkkeen saaminen edellyttää, että mahdollisuutesi jatkaa työssäsi on heikentynyt 7


työkyvyn aleneman takia. Työuraeläkkeessä työkyvyn tulee olla heikentynyt pysyvästi, mutta se ei edellytä vuoden yhtäjaksoista työkyvyn heikentymistä eikä sairauspäivärahan ensisijaisuusajan täyttymistä. Lääkärin toteaman sairauden ei tarvitse olla niin vakava kuin työkyvyttömyyseläkkeeseen vaaditaan. Työuraeläke myönnetään aina toistaiseksi.

Työuraeläkkeen määrä Työuraeläke on määrältään eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke. Työuraeläkkeen määrästä voit pyytää arvion omasta työeläkelaitoksestasi.

Työuraeläkkeen hakeminen Työuraeläkettä haetaan vain työeläkejärjestelmästä työuraeläkehakemuksella (ETK 2022). Liitä hakemukseen työterveyshuollossa tehty Lääkärinlausunto B terveydentilastasi, työn sisällöstä ja työn rasittavuudesta ja kuluttavuudesta sekä työnantajan kuvaus työstäsi (ETK 7111)

Työskentely työuraeläkkeen rinnalla Työuraeläkkeellä ollessasi voit työskennellä ja ansaita noin 740 euroa kuukaudessa. Jos ansiosi eläkkeen ohella nousevat rajaa korkeammaksi, voit jättää eläkkeesi lepäämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahden vuoden ajaksi. Lepäämään jättämisajan jälkeen eläkkeen maksu alkaa uudestaan, ellet ole täyttänyt omaa alinta vanhuuseläkeikääsi.

Yleistä eläkkeelle siirtymisestä Asut Suomessa ja haet eläkettä ulkomailta Jos olet työskennellyt EU-maissa, ETA-maissa tai Sveitsissä, sinulla voi olla oikeus eläkkeeseen myös näistä maista. Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneet maat maksavat myös eläkkeen Suomeen. Suomella on kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia seuraavien maiden kanssa: Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Kanada, Kiina, Quebec ja USA. 8


Kaikissa sopimuksissa on eläkkeitä koskevia sääntöjä. Eläke-etuudet kuitenkin määräytyvät kunkin maan kansallisen lainsäädännön mukaan. Jos haet eläkettä EU-maista, ETA-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista, käytä samaa hakemusta kuin Suomen eläkkeisiin. Täytä hakemuksen lisäksi Liite U, jossa antamasi tiedot auttavat eläkeoikeutesi selvittämistä ulkomailla. Täytä liite huolellisesti ja ilmoita siinä myös ulkomaan vakuutusnumerosi (henkilötunnusta vastaava). Mukaan kannattaa liittää kopiot ulkomaan työskentelyä koskevista asiakirjoista, esimerkiksi työtodistuksista. Ulkomaan eläkettä koskeva hakemus liitteineen on hyvä toimittaa työeläkelaitokseesi, Kelaan tai Eläketurvakeskukseen noin puoli vuotta ennen eläkkeen alkamista. Eläketurvakeskus välittää hakemuksesi kyseisen maan yhdyslaitokseen. Jos olet tehnyt vakuutettua työtä maassa, joka ei ole solminut sosiaaliturvasopimusta Suomen kanssa, et välttämättä saa siitä eläkettä Suomeen. Jos haet eläkettä sopimuksettomasta maasta, pitää sinun itse toimittaa hakemuksesi asianomaiseen maahan. Neuvoja eläkkeen hakemiseen ja apua ulkomaan yhteystietojen selvittämiseen saat Eläketurvakeskuksesta. Ulkomaiset eläkeasiat puh. 029 411 2818

Asut ulkomailla ja haet eläkettä Suomesta Jos haet Suomessa karttunutta eläkettäsi toiseen EU-maahan, ETA-maahan, Sveitsiin tai maahan, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, täytät asuinmaasi eläkehakemuksen. Asuinmaasi eläkeasioita hoitava viranomainen välittää hakemuksesi käsiteltäväksi Suomeen Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen (KV-keskus). KV-keskus välittää hakemuksesi omaan työeläkelaitokseesi. Jos haet Suomessa karttunutta eläkettä sopimuksettomaan maahan, voit hakea sitä täyttämällä Suomen kansallisen eläkehakemuslomakkeen. Neuvoja Suomen eläkkeen hakemiseen saat Kelan KV-keskuksesta, joka toimii yhdyslaitoksenasi Suomessa silloin kun asut ulkomailla. 9


KV-keskuksen yhteystiedot: puhelin 020 634 0200 (ulkomailta +358 20 634 0200) ja sähköposti inter.helsinki@kela.fi.

Eläkepäätös Saat eläkepäätöksen omasta työeläkelaitoksesta. Jos olet hakenut myös kansaneläkettä, saat Kelasta erillisen päätöksen. Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Muutoksenhakuohjeen saat päätöksen liitteenä.

Eläkkeen maksaminen Työeläke maksetaan kerran kuukaudessa hakemuksessasi ilmoittamallesi tilille. Maksupäivä vaihtelee työeläkelaitoksittain. Halutessasi työeläkkeesi maksetaan ulkomaille.

Kertasuoritus ja viivästyskorotus Jos työeläkkeesi jää alle kertasuoritusrajan (noin 30 euroa kuukaudessa), eläke maksetaan kerralla. Eläkkeeseen maksetaan viivästyskorotus, jos eläkkeesi maksu viivästyy työeläkelaitoksesta johtuvasta syystä yli kolme kuukautta eläkkeen hakemisesta. Korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta päivältä.

Muutokset ja keskeytykset eläkkeen maksussa Eläkkeen maksamiseen voidaan tehdä muutoksia sinun ja työeläkelaitoksesi aloitteesta. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää määräajaksi tai lakkauttaa kokonaan, jos työskentelyssäsi tai työkyvyssäsi tapahtuu muutoksia eläkkeen myöntämisen jälkeen. Työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke voidaan jättää lepäämään työansioiden takia, vähimmäisaika on kolme kuukautta ja enimmillään kaksi vuotta kerrallaan. Työuraeläkettä ei voi lakkauttaa. Työuraeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi oman alimman eläkeiän täyttämisestä seuraavan kuukauden alusta. 10


Eläkkeet ovat verotettavaa tuloa Työeläke, kansaneläke ja takuueläke ovat veronalaista tuloa. Pyydä eläkeverokortti verohallinnolta mahdollisimman pian eläkepäätöksen saatuasi, sillä ilman eläkeverokorttia eläkelaitos pidättää eläkkeestäsi veroa 40 prosenttia. Uutta verokorttia varten tarvitset eläkepäätöksen alkavasta eläkkeen määrästä sekä tiedot mahdollisista alkuvuoden tuloista, ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä. Verohallinto toimittaa uuden verokortin suoraan työeläkelaitokseesi. Jatkossa työeläkelaitos saa verokorttisi suoraan verohallinnolta.

Työeläkekortti Oma työeläkelaitoksesi lähettää työeläkekortin myöntäessään sinulle toistaiseksi jatkuvan työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen. Työeläkekorttia näyttämällä saat useista yrityksistä eläkeläisalennusta. Pyydettäessä sinun on todistettava henkilöllisyytesi virallisella henkilökortilla, koska työeläkekortti ei ole kuvallinen.

Työkyvyttömyyseläke kansaneläkkeenä Voit saada Kelan myöntämää työkyvyttömyyseläkettä, jos työeläkkeesi on pienempi kuin 1 300 euroa kuukaudessa. Kelan työkyvyttömyyseläkettä voit hakea samalla hakemuslomakkeella kun haet työkyvyttömyyseläkettä työeläkejärjestelmästä. Työuraeläke ja osatyökyvyttömyyseläke eivät kuulu Kelan eläke-etuuksiin. Lisätietoja Kelan työkyvyttömyyseläkkeestä ja muusta turvasta eläkkeensaajille saat Kelan verkkosivuilta ja Kelan eläkeneuvonnan puhelinnumerosta 020 692 202.

11


Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki Postiosoite: 00065 ELÄKETURVAKESKUS www.tyoelake.fi • www.etk.fi

12

Turvaa työkyvyn heiketessä  

Vuosittain ilmestyvä esite sisältää tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta, työkyvyttömyyseläkkeestä sekä työuraeläkkeestä. Esite sisältää tie...

Turvaa työkyvyn heiketessä  

Vuosittain ilmestyvä esite sisältää tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta, työkyvyttömyyseläkkeestä sekä työuraeläkkeestä. Esite sisältää tie...