Page 1

የመጀመሪያ ሕትመት - 2012 / 2013ማኅበሩ የየትኛውንም የፖሇቲካ አስተሳሰብ

ይህ ማሇት.ግን...

ሊይ ዴጋፍ ወይም ተቃውሞ አያዯርግም።


ሉቀ መንበር ምክትሌ ሉቀ መንበር ጸሃፊ ገንዝብ ያዥ

ትምህርትና ፕሮጀክት ዘመናዊ መገናኛ ዘዳዎች አማካሪዎች


የኮሚቴው ሉቀመንበር በጠቅሊሊ ጉባኤው የሚመረጥ ሲሆን ተጠሪነቱ ሇሥራ አስኪያጅ ኮሚቴው ሆኖ የሚከተለትን ተግባራት ያከናውናሌ፣


የኮሚቴው ጸሃፊ

የሥራ ዴርሻ

የማህበሩን የመጻጻፍ ግንኙነት ስራዎች ወይም ማሕበሩ ወዯላሊ አካሌ የሚጽፋቸውንም ሆነ ከላሊ አካሌ ወዯ ማሕበሩ የሚጻፉ ዯብዲቤዎችን በውጪ ገቢ መዝግቦ ይይዛሌ፣

የኮሚቴው ምክትሌ ሉቀመንበር

የሥራ ዴርሻ


የማህበሩ ገንዘብ ያዥ


የማሕበሩ ገንዘብ ውስጠ ዯንብ በሚፈቅዯው መሠረት እየተንቀሳቀሰና እየተሠራበት መሆኑን ይከታተሊሌ።


የኢትዮጵያ ወጣቶች በጣሉያን ሀገር የሚያጋጥሟቸውን የሕይወት ውጣ ውረድች፣ ችግሮችና ፈተናዎች ተቋቁመውና አሸንፈው በየራሳቸው ተሰጥዎና ችልታ፣ በትምህርትና በተገቢው ስሌጠና እንዱያዲብሩ ያበረታታሌ፣

ሴቶች የሚያጋጥሟቸውን ውጣ ውረድችና ችግሮች ተቋቁመው መብቶቻቸውን እንዱያውቁና እንዱያስከብሩ፣ የአዱሱን ሀገር ቋንቋ እንዱማሩ፣ ከባህለ ጋር እንዱሇማመደ ያበረታታሌ፣ ይቀሰቅሳሌ፤Associazione Culturale Etiope in Emilia Romagna

ARMA ACEER 91344050371

PI

000009204073O373 etiobologna

MAIL

etiobologna@yahoo.it

regolamento interno ACEER  

REGOLAMENTO INTERNO (amarigna) Associazione Culturale etiope in Emilia R.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you