Page 1

52 sayi May覺s 2014_conv.indd 1

29.05.2014 10:06:14


2

| Etilife | May覺s 2014

52 sayi May覺s 2014_conv.indd 2

29.05.2014 10:06:17


|3 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 3

29.05.2014 10:06:19


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

4

| Etilife | May覺s 2014

52 sayi May覺s 2014_conv.indd 4

29.05.2014 10:06:22


|5 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 5

29.05.2014 10:06:23


6

| Etilife | May覺s 2014

52 sayi May覺s 2014_conv.indd 6

29.05.2014 10:06:25


|7 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 7

29.05.2014 10:06:25


Cildinizi Cildiniziiyi iyibesleyin besleyin Cildinizin Cildinizin ışıltılı ışıltılı ve ve bakımlı bakımlı görünmesi görünmesi için için içeriden içeriden beslenmesi beslenmesi çok çok önemli. önemli. UnutmaUnutmayın; yın; mevsim mevsim meyveleri meyveleri en en zengin zengin doğal doğal antioksidan antioksidanve vevitamin vitaminkaynaklarıdır. kaynaklarıdır.Temel Temel prensip, prensip, kırmızı-turuncu kırmızı-turuncu renkli renkli meyveleri meyveleri aşırıya aşırıya kaçmadan, kaçmadan, tüketmek, tüketmek, yeşil yeşil yapraklı yapraklı gıdaları gıdalarıise isefazla fazlapişirmeden pişirmedenyemektir. yemektir.

Açık Açıkhavada havadatempolu tempoluyürüyün yürüyün Özellikle Özellikleaçık açıkhavada havadayapacağınız yapacağınızyürüyüş yürüyüş

Açık havada tempolu yürüyün Özellikle açık havada yapacağınız yürüyüş

Işıltılı ve parlak görünüm için cilt uzmanları tarafından yapılacak peeling daha sağlıklı yanıt veriyor.

Doğru ürünleri kullanın Kış aylarında yağ bazlı, daha koyu kıvamlı konsantre ürünler kullanılıyor. Temizleme ürünlerinde de cildi soymadan kurutmadan temizleyen, fazla köpürmeyen ürünlerden seçiliyor. Kış aylarında kullanılan ürünlerde soyucu etken maddeler az oranda olduğu için mevsim değişikliklerinde ürünlerin içeriklerine dikkat etmelisiniz. Peeling gibi işlemlerle bir yandan cildinizi yenilerken, bir yandan da UV ışınlarının tahribatından korumanız gerekiyor. Güneşten koruyucuların yağ bazlı olmamasına dikkat edin ve doktorunuzun belirlediği faktör numarasına sahip olanları satın alın.

Doğru Doğruürünleri ürünlerikullanın kullanın Kış Kış aylarında aylarında yağ yağ bazlı, bazlı, daha daha koyu koyu kıvamlı kıvamlı konsantre konsantre ürünler ürünler kullanılıyor. kullanılıyor. Temizleme Temizleme ürünlerinde ürünlerindede decildi cildisoymadan soymadankurutmadan kurutmadan temizleyen, temizleyen, fazla fazla köpürmeyen köpürmeyen ürünlerden ürünlerden seçiliyor. seçiliyor. Kış Kış aylarında aylarında kullanılan kullanılan ürünlerde ürünlerde soyucu soyucu etken etken maddeler maddeler az az oranda oranda olduolduğu ğu için için mevsim mevsim değişikliklerinde değişikliklerinde ürünlerin ürünlerin içeriklerine içeriklerine dikkat dikkat etmelisiniz. etmelisiniz. Peeling Peeling gibi gibi işlemlerle işlemlerlebir biryandan yandancildinizi cildiniziyenilerken, yenilerken,bir bir yandan yandan da da UV UV ışınlarının ışınlarının tahribatından tahribatından kokorumanız rumanızgerekiyor. gerekiyor.Güneşten Güneştenkoruyucuların koruyucuların yağ yağbazlı bazlıolmamasına olmamasınadikkat dikkatedin edinve vedoktodoktorunuzun runuzunbelirlediği belirlediğifaktör faktörnumarasına numarasınasahip sahip olanları olanlarısatın satınalın. alın.

Cildinizi iyi besleyin Cildinizin ışıltılı ve bakımlı görünmesi için içeriden beslenmesi çok önemli. Unutmayın; mevsim meyveleri en zengin doğal antioksidan ve vitamin kaynaklarıdır. Temel prensip, kırmızı-turuncu renkli meyveleri aşırıya kaçmadan, tüketmek, yeşil yapraklı

Işıltılı Işıltılı ve ve parlak parlak görünüm görünüm için için cilt cilt uzmanları uzmanları tarafından tarafından yapılacak yapılacak peeling daha sağlıklı peeling daha sağlıklı yanıt yanıt veriyor. veriyor.

Günde 8 bardak su için Vücut ağırlığımızın yüzde 60’ı sudan oluşuyor. Ancak yaşımız ilerledikçe bu oran azalmaya başlıyor; bunun sonucunda da cildimiz kuruyor ve yüzümüzde kırışıklar ortaya çıkıyor. Cildimizin elastikiyetini kaybetmesi sonucunda da sarkmalar meydana geliyor. Su, tüm sistemlerimizin sağlıklı çalışması ve toksik maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılmasında önemli bir role sahip. Ayrıca, vücut ısınını ve nem dengesini ayarlıyor. Bu nedenle, cildinizi içeriden beslemek için günde 8 bardak su içmeye özen gösterin.

Günde Günde88bardak bardaksu suiçin için Vücut Vücutağırlığımızın ağırlığımızınyüzde yüzde60’ı 60’ısudan sudanoluşuoluşuyor. yor.Ancak Ancakyaşımız yaşımızilerledikçe ilerledikçebu buoran oranazalazalmaya maya başlıyor; başlıyor; bunun bunun sonucunda sonucunda da da cildicildimiz mizkuruyor kuruyorve veyüzümüzde yüzümüzdekırışıklar kırışıklarortaya ortaya çıkıyor. çıkıyor. Cildimizin Cildimizin elastikiyetini elastikiyetini kaybetmesi kaybetmesi sonucunda sonucundada dasarkmalar sarkmalarmeydana meydanageliyor. geliyor. Su, Su, tüm tüm sistemlerimizin sistemlerimizin sağlıklı sağlıklı çalışması çalışması ve vetoksik toksikmaddelerin maddelerinvücudumuzdan vücudumuzdanuzakuzaklaştırılmasında laştırılmasındaönemli önemlibir birrole rolesahip. sahip.Ayrıca, Ayrıca, vücut vücut ısınını ısınını ve ve nem nem dengesini dengesini ayarlıyor. ayarlıyor. Bu Bu nedenle, nedenle, cildinizi cildinizi içeriden içeriden beslemek beslemek için için günde günde88bardak bardaksu suiçmeye içmeyeözen özengösterin. gösterin.

ler ler ve ve egzersizler egzersizler kan kan dolaşımını dolaşımını harekethareketlendirip lendirip cildinizi cildinizi daha daha ışıltılı ışıltılı hale hale getiriyor. getiriyor. Aynı Aynızamanda zamandaegzersizle egzersizlesalgılanan salgılananendorendorfin fin gibi gibi hormonlar hormonlar da da bu bu etkiyi etkiyi destekliyor. destekliyor. Uzmanlar Uzmanlar sağlıklı sağlıklı bir bir cilt cilt için için haftada haftada en en az az 33gün gün45’er 45’erdakika dakikayürümenizi yürümeniziöneriyorlar. öneriyorlar.

SAĞLIKLI, GENÇ, DİRİ, PÜRÜZSÜZ VE BAKIMLI BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN!

Örneğin Örneğin glikolik glikolik asitle asitle 2-3 2-3 hafta hafta arayla arayla yayapılacak pılacak olan olan peelingler peelingler sonrasında sonrasında kısa kısa sürede süredeiyi iyiyanıtlar yanıtlaralınıyor. alınıyor.Peeling Peelingseansları seansları yaklaşık yaklaşık 15 15 dakikada dakikada tamamlanıyor. tamamlanıyor. BeBelirgin lirgin bir bir kızarıklık kızarıklık ve ve yanma yanma olmadığından olmadığından işlem işlem sonrasında sonrasında günlük günlük hayata hayata devam devam edilebiliyor. edilebiliyor. Peeling Peeling işlemini işlemini kış kış sezonu sezonu boyunca boyunca ayda ayda bir bir yaptırırsanız, yaptırırsanız, kozmetik kozmetik kullanımınız kullanımınızen enaza azainiyor. iniyor.Cildiniz Cildinizçok çokdaha daha sağlıklı sağlıklıve vepürüzsüz pürüzsüzgörünüme görünümekavuşuyor. kavuşuyor.

Doğru bakımla Genç bir cilt!

SAĞLIKLI, SAĞLIKLI,GENÇ, GENÇ,DİRİ, DİRİ, PÜRÜZSÜZ PÜRÜZSÜZVE VEBAKIMLI BAKIMLIBİR BİR CİLDE CİLDESAHİP SAHİPOLMAK OLMAKİÇİN! İÇİN!

Cilt bakımı önemli bir konu biz kadınlar için. Doğru cilt bakımı ve beslenme ile ileri yaşlarda da pürüzsüz ve diri bir cilde sahip olabiliriz. Her zaman ışıl ışıl ve canlı bir cilt için bu tavsiyelere kulak verin sevgili hanımlar...

Cilt Cilt bakımı bakımı önemli önemli bir bir konu konu biz biz kadınlar kadınlar için. için. Doğru cilt bakımı ve beslenme ile ileri yaşlarda Doğru cilt bakımı ve beslenme ile ileri yaşlarda da da pürüzsüz pürüzsüz ve ve diri diri bir bir cilde cilde sahip sahip olabiliriz. olabiliriz. Her zaman ışıl ışıl ve canlı bir cilt için Her zaman ışıl ışıl ve canlı bir cilt için bu bu tavsiyelere kulak verin sevgili hanımlar... tavsiyelere kulak verin sevgili hanımlar...

Örneğin glikolik asitle 2-3 hafta arayla yapılacak olan peelingler sonrasında kısa sürede iyi yanıtlar alınıyor. Peeling seansları yaklaşık 15 dakikada tamamlanıyor. Belirgin bir kızarıklık ve yanma olmadığından işlem sonrasında günlük hayata devam edilebiliyor. Peeling işlemini kış sezonu boyunca ayda bir yaptırırsanız, kozmetik kullanımınız en aza iniyor. Cildiniz çok daha sağlıklı ve pürüzsüz görünüme kavuşuyor.

ler ve egzersizler kan dolaşımını hareketlendirip cildinizi daha ışıltılı hale getiriyor. Aynı zamanda egzersizle salgılanan endorfin gibi hormonlar da bu etkiyi destekliyor. Uzmanlar sağlıklı bir cilt için haftada en az 3 gün 45’er dakika yürümenizi öneriyorlar.

Doğru bakımla Genç bir cilt!

Peeling Peelingyaptırın yaptırın Cildin Cildin üst üst tabakasının tabakasının hafifçe hafifçe soyularak soyularak uzaklaştırılması uzaklaştırılması esasına esasına dayanan dayanan peeling peeling pek pekçok çokfarklı farklıyöntemle yöntemleyapılabiliyor. yapılabiliyor.Ancak Ancak ev evürünleri ürünleriile ileuygulanacak uygulanacakolan olanpeelinglerpeelinglerde de yeterli yeterli yanıt yanıt alınamayabiliyor. alınamayabiliyor. Üstelik Üstelik ev ev ürünlerinin ürünlerinin konsantrasyonu konsantrasyonu en en fazla fazla yüzde yüzde 22 civarında civarında olduğu olduğu için için peelingi peelingi her her hafta hafta sürekli sürekli tekrarlamanız tekrarlamanız gerekiyor. gerekiyor. Bunun Bunun akaksine sine ışıltılı ışıltılı ve ve parlak parlak görünüm görünüm için için cilt cilt uzuzmanları manları tarafından tarafından yapılacak yapılacak peeling peeling daha daha sağlıklı sağlıklıyanıt yanıtveriyor. veriyor.

18 18 8

EKİM EKİM‘12 ‘12||WOOW WOOW

| Etilife | Mayıs 2014

52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 8

29.05.2014 10:06:26


Uzman satış ve servis ekibimizin sunduğu hizmet kalitesiyle siz de tanışın.

|9 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 9

29.05.2014 10:06:27


!

Kilo Aldırmayan 10 Abur Cubur

Ünlülerin diyetisyeni Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Ünlülerin diyetisyeni Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, her an elimizin altında olması gereken Şahin Gürhan, her an elimizin altında olması gereken kilo aldırmayan 10 sağlıklı abur cuburu sıraladı. kilo aldırmayan 10 sağlıklı abur cuburu sıraladı.

Süt Süt Sade su gibi içmek yerine imkan olduğunSade su gibi içmek yerine olduğunda sıcak içmek daha kalıcıimkan bir tokluk sağda sıcak içmek daha kalıcı bir tokluk sağlar. Neskafe, Türk kahvesi veya kakaoyla lar. Neskafe,da Türk kahvesi veya kakaoyla karıştırmak lezzetini çeşitlendirdiği gibi karıştırmak da lezzetini çeşitlendirdiği gibi yapısında bulunan kafeinden dolayı metayapısında bulunan kafeinden dolayı metabolizmamızı bir miktar hızlandırır. bolizmamızı bir miktar hızlandırır. Süt + bitter çikolata Süt + bitter çikolata Kuru üzüm + leblebi karışımı Kuru üzüm + leblebi karışımı 1’ er çay bardağı karıştırıp çantamıza koya1’ er çay bardağı karıştırıp koyabileceğimiz bu karışım birçantamıza şeyler atıştırmak bileceğimiz bukeyifli karışım şeyler atıştırmak istediğimizde ve bir besin değeri yüksek istediğimizde keyiflicubur ve besin değeri yüksek tatminkâr bir abur olacaktır. tatminkâr bir abur cubur olacaktır. Fındık + kuru üzüm karışımı Fındık + kuru karışımı Fındığın kilo üzüm vermeye katkısı tartışılmaz, Fındığın kilo vermeye katkısıdemir tartışılmaz, kuru üzüm ile beraber yersek, ve flakuru üzüm ile beraber yersek, demir ve fla-

vonoidlerden zengin bir karışım elde ederek vonoidlerden zengin hızına bir karışım elde ederek metabolizmamızın katkıda bulunmetabolizmamızın hızına katkıda bulunmuş oluruz. muş oluruz. Ceviz Ceviz Omega- 3 zengini ceviz, tok tutmasının Omega3 zengini ceviz, tok tutmasının yanında metabolizmamızı hızlandırıp yağ yanında metabolizmamızı hızlandırıp yağ yakmayı kolaylaştırır. Ve ayrıca zinde, eneryakmayı kolaylaştırır. Ve ayrıca zinde,arttırır. enerjik olmamızı sağlar, algı düzeyimizi jik olmamızı sağlar, algı düzeyimizi arttırır. Aralarda 1 avuç cevizi 1 adet elma veya taze Aralarda 1 avuç cevizi 1ileadet elma veya taze her hangi bir meyve beraber tüketmek her hangi bir meyve ile beraber tüketmek daha hızlı kilo vermemizi sağlar. daha hızlı kilo vermemizi sağlar. Peynir+ ekmek + maydanoz ile sandviç Peynir+ + maydanoz ile sandviç Peynir+ ekmek ekmek ikilisi birde yeşillik ve çiğ Peynir+ ikilisimetabolizmamızı birde yeşillik ve hızçiğ sebzeyleekmek karıştırılırsa sebzeyle karıştırılırsa metabolizmamızı hız-

landırmak da ve kilo vermemizi kolaylaştırlandırmak datanımaz. ve kilo vermemizi kolaylaştırmakta rakip makta rakip tanımaz. Yoğurt + maydanoz karışımı Yoğurt + maydanoz Yoğurttaki kalsiyumkarışımı yağ yakmayı tetiklediği Yoğurttaki kalsiyum yağ yakmayı tetiklediği gibi aynı zamanda ödemi azaltıp, dolaşıgibi aynı zamanda ödemi azaltıp, dolaşımımızı açarak kilo vermemizi kolaylaştırır. mımızı açarak kilo vermemizi kolaylaştırır. Gece yatmadan yoğurda maydanoz karıştıGece yatmadan yoğurda maydanoz karıştırarak yersek, yavaşlayan metabolizmamızı rarak yersek, yavaşlayan metabolizmamızı açar kilo vermeye ivme kazandırmış oluruz. açar kilo vermeye ivme kazandırmış oluruz. Yoğurt + yulaf ezmesi + ceviz Yoğurt + yulaf ezmesi + ceviz Yulaf ezmesinin içerdiği lifin yapısı farklı Yulaf ezmesinin içerdiğifarklı lifin düzeyde yapısı farklı olup sindirim sistemini çaolup sindirim sistemini farklı düzeyde çalıştırır. Böylece sindirim sisteminde olan lıştırır. Böylece sindirim sisteminde olan problemleri aşmamızı kolaylaştırır. Ceviz ve problemleri aşmamızı kolaylaştırır. Ceviz ve yoğurt ile yulaf ezmesi metabolizmamızın yoğurt ile yulaf ezmesiçalışması metabolizmamızın maksimum düzeyde için en iyi maksimum düzeyde çalışması için en iyi anahtardır. anahtardır. Meyveli probiyotik yoğurt Meyveli Pratik veprobiyotik eğlenceli yoğurt bir abur cubur olan meyPratik ve eğlenceli bir aburlif cubur olan meyveli yoğurtların probiyotik içerenlerini terveli yoğurtlarınBöylece probiyotik lif içerenlerini tercih etmeliyiz. bağışıklık sistemimizi cih etmeliyiz. Böylece bağışıklık sistemimizi de güçlendirmiş oluruz. de güçlendirmiş oluruz. Ayran Ayran En sağlıklı içecek. Serinletecek soğuk bir En sağlıklı içecek. Serinletecek bir içecek içmek istediğimizde gazlısoğuk ve şekerli içecek içmek istediğimizde gazlı ve şekerli içeceklerle kıyaslanamayacak değerde bir içeceklerle kıyaslanamayacak değerde çok bir içecek. Soda + ayran olarak tüketmek içecek. Soda + ayran tüketmek çok yoğun terlediğiniz çokolarak su kaybettiğiniz döyoğun terlediğiniz çok su kaybettiğiniz dönemlerin tamamlayıcısı. nemlerin tamamlayıcısı.

Çikolata mutlu eden ve metabolizmamızı Çikolata mutlu keyifli eden ve hızlandırabilen bir metabolizmamızı abur cubur. Sütle hızlandırabilen keyifli bir abur cubur. Sütle birlikte ölçülü miktarda çikolata tüketmek birlikte ölçülü miktarda çikolata tüketmek kilo verme hızını oldukça yükseltiyor. kilo verme hızını oldukça yükseltiyor.

Dikkat! Dikkat!

Bu sağlıklı abur cuburları kilo almaBu kilo akşam almadansağlıklı yemekabur için; cuburları sabah öğlen dan yemek için; sabah öğlen akşam ana öğünlerimizi sağlam tüketmeliana tüketmeliyiz. öğünlerimizi Öğünlerimiz; sağlam karbonhidrat, proyiz. Öğünlerimiz; karbonhidrat, protein, yağ açısından dengeli, vitamin tein, yağ açısından dengeli, vitamin ve mineraller yönünden yeterli düve mineraller yönünden yeterli zeyde olmalı. Bunu sağlamak içindüde zeyde olmalı.1. Bunu için de ana öğünler; Grupsağlamak et grubu, 2. Grup ana öğünler; 1.3. Grup etsüt grubu, 2. Grup ekmek grubu, Grup yoğurt gruekmek grubu, 3. Grup süt yoğurt grubu, 4. Grup sebzemeyve grubu yiyebu, 4. Grup sebzemeyve grubu yiyeceklerin hepsini içermeli. ceklerin hepsini içermeli.

10| Etilife | Mayıs 2014 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 10

29.05.2014 10:06:29


| 11 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 11

29.05.2014 10:15:57


ÜZÜM LE GELEN ŞİFA

Yapılan Yapılan çalışmalarda, çalışmalarda, üzümde üzümde "polifenol" "polifenol" olduğu olduğu tespit tespit edilmiş. edilmiş. Çetin, Çetin, bilim bilim adamlarının 1990'lardan beri bu polifenoller üzerinde çalıştığını söylüyor. Çünkü adamlarının 1990'lardan beri bu polifenoller üzerinde çalıştığını söylüyor. Çünkü polifenoller polifenoller doğal doğal antioksidan antioksidan özelliği özelliği taşıyor. taşıyor. Antioksidanlar Antioksidanlar ise ise serbest serbest radikalradikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırıyor. lerin zararlı etkilerini ortadan kaldırıyor. Günümüzde adını sık sık duyduğumuz "serGünümüzde adını sık sık duyduğumuz "serbest radikalleri" ise şöyle anlatıyor: "Hem best radikalleri" ise şöyle anlatıyor: "Hem insan vücudunun normal metabolik faaliinsan vücudunun normal metabolik faaliyetleri sırasında hem de kimyasal ajanlar, yetleri sırasında hem de kimyasal ajanlar, radyasyon, alkol, sigara ve ağır metaller gibi radyasyon, alkol, sigara ve ağır metaller gibi pek çok dış kaynaklı etkenlerle oluşabilen pek çok dış kaynaklı etkenlerle oluşabilen moleküllerdir. Serbest radikaller DNA zinmoleküllerdir. Serbest radikaller DNA zincirinde kırılmalara yol açarak kanser oluşucirinde kırılmalara yol açarak kanser oluşumu, hücresel yaşlanma ve hücre ölümüne mu, hücresel yaşlanma ve hücre ölümüne kadar giden olumsuz süreçleri başlatıp ilerkadar giden olumsuz süreçleri başlatıp ilerletebiliyorlar. Normalde vücutta serbest raletebiliyorlar. Normalde vücutta serbest radikalerin oluşum hızı ile serbest radikallerle dikalerin oluşum hızı ile serbest radikallerle savaşan antioksidan savunma sistemleri savaşan antioksidan savunma sistemleri denge halindedir. Eğer bu denge serbest denge halindedir. Eğer bu denge serbest radikal yönüne bozulursa kanser dahil pek radikal yönüne bozulursa kanser dahil pek çok hastalık gözlenebilir." İşte bu sebeple çok hastalık gözlenebilir." İşte bu sebeple antioksidan özellikli besinleri çokça tüketantioksidan özellikli besinleri çokça tüketmek gerek. Üzümün ise antioksidan özellimek gerek. Üzümün ise antioksidan özelliğinin E vitamininden 50, C vitamininden 30 ğinin E vitamininden 50, C vitamininden 30 kat fazla olduğu kanıtlanmış. Çetin, "Üzükat fazla olduğu kanıtlanmış. Çetin, "Üzümün hem çekirdeği hem de kabuğu kanser mün hem çekirdeği hem de kabuğu kanser önleyici bir madde olan resveratrol içeriyor. önleyici bir madde olan resveratrol içeriyor. Resveratrol, serbest radikallere karşı koResveratrol, serbest radikallere karşı koyan sistemleri harekete geçirerek vücudu yan sistemleri harekete geçirerek vücudu koruyor. Ayrıca kara üzüm çekirdekleri ve koruyor. Ayrıca kara üzüm çekirdekleri ve kabukları, kanser hücrelerinin çoğalmasını kabukları, kanser hücrelerinin çoğalmasını kamçılayan metabolik olayları engelliyor. kamçılayan metabolik olayları engelliyor. Günümüzde elde edilen bilimsel bilgilerin Günümüzde elde edilen bilimsel bilgilerin ışığında özellikle kara üzümün artık sadece ışığında özellikle kara üzümün artık sadece sezonluk değil, her öğünde soframızda yer sezonluk değil, her öğünde soframızda yer alması öneriliyor." diyor. alması öneriliyor." diyor.

ÜZÜMÜN FAYDALARI ÜZÜMÜN FAYDALARI * Lif açısından zengin olan üzüm ka* Lif açısından zengin olan üzüm karaciğeri, böbreği ve bağırsağı çalışraciğeri, böbreği ve bağırsağı çalıştırarak vücuttan zehirli maddelerin tırarak vücuttan zehirli maddelerin atılmasını sağlıyor. atılmasını sağlıyor. * Kabuğunda bulunan flavonoid ve * Kabuğunda bulunan flavonoid ve resveratrol damar hastalıklarını önresveratrol damar hastalıklarını önlemesinde büyük rol oynuyor. lemesinde büyük rol oynuyor. * Kandaki kolesterol düzeyini düşürüyor * Kandaki kolesterol düzeyini düşürüyor ve kalp hastalıkları riskini azaltıyor. ve kalp hastalıkları riskini azaltıyor. * Damarları kuvvetlendiriyor, yüksek * Damarları kuvvetlendiriyor, yüksek tansiyonu önlüyor. tansiyonu önlüyor. * Üzümde kemik sağlığı açısından * Üzümde kemik sağlığı açısından önemli olan bor elementi var. önemli olan bor elementi var. * Kireçlenmeyi azaltıyor. * Kireçlenmeyi azaltıyor. * Diyabetli ve varisli kişilere de tedavi * Diyabetli ve varisli kişilere de tedavi sürecinde fayda sağlıyor sürecinde fayda sağlıyor * Gözü katarakttan koruyor. Sürekli * Gözü katarakttan koruyor. Sürekli bilgisayar karşısında olanların göz bilgisayar karşısında olanların göz sağlığı için çok faydalı. sağlığı için çok faydalı. * Üzüm çekirdeği antioksidan etkinli* Üzüm çekirdeği antioksidan etkinliğiyle beyin hücrelerinin yaşlanmasığiyle beyin hücrelerinin yaşlanmasını yavaşlatarak alzheimer gibi hasnı yavaşlatarak alzheimer gibi hastalıkların görülme sıklığını azaltıyor. talıkların görülme sıklığını azaltıyor. * Üzüm çekirdeği yağında bulunan * Üzüm çekirdeği yağında bulunan polifenoller cildi kuvvetlendiriyor polifenoller cildi kuvvetlendiriyor ve besliyor. ve besliyor.

Üzüm Üzüm çekirdeğinin çekirdeğinin mucizesi mucizesi Üzüm çekirdeği ödemden ağrıya, midedeki Üzüm çekirdeği ödemden ağrıya, midedeki yanmadan damarların yenilenmesine kadar yanmadan damarların yenilenmesine kadar pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılpek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Yüksek tansiyon hastalarında zamaktadır. Yüksek tansiyon hastalarında zayıflamış kan damarlarını güçlendirdiği göyıflamış kan damarlarını güçlendirdiği görülmüştür. Üzüm çekirdeği aynı zamanda rülmüştür. Üzüm çekirdeği aynı zamanda omega deposudur. Üzüm çekirdeği yağının omega deposudur. Üzüm çekirdeği yağının doymamışlık düzeyi yüzde 90lar civarındadoymamışlık düzeyi yüzde 90lar civarındadır. Kötü kolestrolün oksidasyonunu engeldır. Kötü kolestrolün oksidasyonunu engelleyen üzüm çekirdeği, aynı zamanda atar leyen üzüm çekirdeği, aynı zamanda atar damar duvarlarında lipit birikiminin oluşdamar duvarlarında lipit birikiminin oluşmasını engelleyerek, kolestrolle mücadele masını engelleyerek, kolestrolle mücadele etmektedir. Tüm bunların yanı sıra vücutta etmektedir. Tüm bunların yanı sıra vücutta alerji ataklarını başlatan histamin üreten alerji ataklarını başlatan histamin üreten enzimlerin salgılanmasını önler. Mide raenzimlerin salgılanmasını önler. Mide rahatsızlıklarında, özellikle ülser tedavisinde hatsızlıklarında, özellikle ülser tedavisinde faydalıdır. Diyabet tedavisinde, kabızlık tefaydalıdır. Diyabet tedavisinde, kabızlık tedavisinde de etkilidir. Katarakt oluşumunu davisinde de etkilidir. Katarakt oluşumunu da engellemekte ve karaciğer rahatsızlıklada engellemekte ve karaciğer rahatsızlıklarını gidermektedir. rını gidermektedir.

‘12 | WOOW | Mayıs 2014 12| EtilifeEKİM EKİM ‘12 | WOOW

44 44

52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 12

29.05.2014 10:06:30


piano’nun tuşlarından

IQ’ya

uzanan ezgiler

„

Akademik başarıya katkıda bulunmak için birebir eğitimlerimiz piano’da...

Akatlar Mah. Selçuklar Sok. Evren Apt. No:16 D:1 Etiler Tel: 0212 351 0880

| 13 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 13

29.05.2014 10:06:30


Üzüm Reçeli Tarifi Malzemeler • • • •

1 kg üzüm (tanelere ayrılmış) 3 su bardağı toz şeker 2 su bardağı su Yarım limon suyu

İlk önce su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Şeker iyice eriyince bu şuruba yıkanıp tanelere ayrılmış üzümleri ilave edin. Önce harlı ateşte iyice kaynatın, sonra altını kısıp kısık ateşte kıvama gelene kadar pişirin. Arada karıştırıp kontrol edin ve kaşıktaki son damla zor düşüyorsa olmuş demektir. Ardından limon suyunu da ilave edip bir müddet daha kaynatıp altını kapatın. Not: Ben çekirdekli üzüm kullandım ve pişerken çekirdekler yüzeye çıktıkça üzerinden delikli kepçeyle aldım…

Siyah Üzüm Maskesi Malzemeler * * * * * *

On tane siyah yaş üzüm üzüm, Kuru olarak iki yemek kaşığı siyah üzüm Bir yemek kaşığı zeytin yağı Bir yemek kaşığı kayısı yağı Bir tatlı kaşığı bal Bir yumurta sarısı

Uygulanışı Hepsini ilave edip mikserde çekelim. Bu maskeyi uygulamadan önce cildimizin gözeneklerini açmak için bir tencereye yaklaşık 1 litre su doldurun ve içine 2 yemek kaşığı kekik atın, kapağını kapatın kaynasın. Kekikli su kaynadıktan sonra başınıza bir havlu örtün ve buhara durun. Yaklaşık üç dakika buharda durmanız yeterli olacaktır. Bir parça pamuğun üzerine gül suyu döküp cildinizi temizleyin. Sonra da siyah üzüm maskemizi cildimize uygulayalım. Göz çevresine rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Göz çevresindeki kaz ayaklarına ve morluklara çok faydalı olacaktır. Cildiniz daha parlak, canlı bir görünüm alacak ve cildin yaşlanmasını geciktirecektir ayrıca cilt sarkmasını önleyici bir maskedir.

14| Etilife | Mayıs 2014 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 14

45 29.05.2014 10:06:32


BAHRİYE ÇELİK 0532 574 75 96 – 0212 324 07 01 bahriye.celik@cb-sinerji.com Alkaranfil Sok. Villa No:6 LEVENT

KİRALIK – 14.000 TL Akatlar, Yeni Büyükhanlı sitesi’nde, 350 m², 6+1 Kapalı otoparklı, ultra lüks çatı dubleksi.

SATILIK – 950.000$ Ulus Adnan Saygun Caddesi üzerinde, butik site’de, 220 m², kapalı-açık otoparklı, bulunmaz lokasyonda, 4+1 ara kat daire.

SATILIK – 1.050.000$ Ulus’ta full aktiviteli site de, 300 m2, 5+1, çok iyi konumda, havuz manzaralı çatı dubleksi. | 15 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 15

29.05.2014 10:06:33


İstanbul’un Arka Ba ÇATALCA Hem tarihi geçmişi hem de yemyeşil doğası ile Çatalca’da keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. İnceğiz Mağaraları, İhsaniye Köyü’nde bulunan İki Göz Mağarası, köye adını veren Elbasan Mağaraları’nın gezi rotasında olduğu Çatalca, şifalı sular bakımından da zengin. Nasıl gidilir? Çatalca’nın İstanbul’a uzaklığı 59 km. Çatalca’ya E-5 veya TEM üzerinden gidilebilir. İstanbul-Edirne TEM yolunu kullanarak Çatalca gişesinden çıkarak 5 km. gittikten sonra Çatalca’ya ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sirkeci-Eminönü demiryolunu kullanarak da buraya ulaşmak mümkün. Çatalca’ya gitmek için Eminönü-Büyükçekmece deniz otobüsü seferlerini de kullanabilirsiniz. Ne yapılır? Çatalca bölgesinin ilk yerleşimi M.Ö 450 sene önce Romalılar zamanında şimdiki İnceğiz Köyü’nün kurulduğu yerde bulunuyor. Çatalca’da İnceğiz Mağaraları, İhsaniye Köyü’nde bulunan İki Göz Mağarası, köye adını veren Elbasan Mağaraları görülebilir. Çatalca, şifalı sular bakımından da çok zengin bir bölge. . Dilerseniz 20 dakika mesafedeki Hezarfen Havaalanı’ndan kiralayacağınız özel uçaklarla bölgeye tepeden bakabilir, İstanbul turu atabilir hatta uçuş dersleri alabilirsiniz. Ne yenir? Doğal ortamında yetiştirilmiş sebzeler ve meyveler bulabilirsiniz. Ayrıca köy kaymağı, peynir çeşitleri de alabilirsiniz.

ABANT Yemyeşil doğası, tertemiz havası, etrafı dağlar ve çam ormanlarıyla çevrili gölüyle Abant, ilkbaharda ruhunuzun, ihtiyaç duyduğu her şeyi vermek için sizi bekliyor. Nasıl gidilir? İstanbul’dan Abant’a gitmenin en kısa yolu; ücretli olarak seyahat edebileceğiniz TEM otoyolu.İstanbul tarafından giderken Kaynaşlı yol ayrımından dönüp Bolu Dağı’nı tırmanarak Abant Sapağı’na gelebilirsiniz. Abant Sapağı’na gelebilirsiniz. Abant Sapağı dağın bitiminde yer alıyor. Sonrasında yaklaşık 22 km’lik bir yol kat ettikten sonra Abant’a varmış oluyorsunuz. 22 km’lik yemyeşil yolun sonunda Abant Gölü Milli Parkı’nın girişine geliyorsunuz. İstanbul-Abant arasındaki yol (280 km) yaklaşık 3 saat sürüyor. Abant’a ulaşım için diğer bir alternatif ise otobüsle Bolu merkeze gelmek ve buradan kalkan Abant minibüslerine binmek. Ne yapılır? Gölün çevresindeki yaklaşık 7 km’lik yolu faytonla, gölde ise su bisikleti ya da sandalla gezebilirsiniz. Abant, dağ bisikleti ile gezmek isteyenler için muhteşem manzarasıyla uygun bir yöre. Ayrıca trekking yapmak isteyenler için oldukça doğru bir seçim olan Abant’ta yamaç paraşütü de yapabilirsiniz. Vakti olanlar, Abant çevresindeki köyleri gezebilir.

22

Ne yenir? Abant’taki balık restoranlarında, nefis manzaraya karşı oturup, taze tutulmuş balık yemek güzel bir seçim olacaktır. Balık sevmeyenler ise mangal sefası yapabilir.

EKİM ‘12 | WOOW

16| Etilife | Mayıs 2014 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 16

29.05.2014 10:06:35


3.

ka Bahçeleri

Bölüm KARAMÜRSEL Doğası ve tertemiz havası ile Karamürsel sizi birkaç günlüğüne şehrin kargaşasından çekip çıkartıyor. Dağ otellerinin harika aktiviteleri, hizmetleri herkese “Sonsuza kadar burada kalabilirim” dedirtiyor. Karamürsel, Haziran güneşinde kapılarını sizlere açıyor. Nasıl gidilir? Araba ile İstanbul-Kocaeli-Yalova güzergahını takip ederek gitmeniz mümkün. Toplu taşıma araçlarını tercih edenler için de İzmir’den Karamürsel’e belediye otobüsleri ve minibüsle ulaşabilirsiniz. Ne yenir? Karamürsel’e gittiğinizde lezzetli alabalıklar yiyebilirsiniz. Ayrıca sahilde Balık Adası’nda taze balıklar tadabilirsiniz. Ne yapılır? Karamürsel’e 8 km. uzaklıkta bulunan Sünni Baba, bu yörenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. İzmit Körfezi’nin harika manzarasının seyredilmesine imkan sağlayan Sünni Baba, piknik ve mesire yeri olarak kullanılıyor. Ayrıca Sünni Baba’nın Samanlı Dağları’ndan gelen tertemiz havası her yaştan insanın sağlığına birebir. Karamürsel’de ayrıca 3 kilometrelik bir sahil şeridi bulunuyor. Sıra sıra kafelerin olduğu sahilde yürüyüş yapabilirsiniz, kafelerde keyfili vakit geçirebilirsiniz. Sahil üzerindeki Balık Adası’nda ise taze mevsim balıklarını bulabileceğiniz restoranlar mevcut.

KARTEPE Hem yaz aylarında doğayla baş başa kalabileceğiniz hem de kış aylarında kayak keyfi yapabileceğiniz Kartepe, İstanbulluların dört mevsim gözdesi. İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıktaki Kartepe, yıllın dört mevsimi sunduğu aktivitelerle keyifli bir tatil arayanları bekliyor. Nasıl gidilir? İstanbul’dan İzmit’e doğru hareket edip 100 km. gittikten sonra otobandan çıkınca Maşukiye’ye varacaksınız. Maşukiye merkezden Kartepe tabelalarını takip edip kayak bölgesine ulaşabilirsiniz. Zirve yolculuğu yaklaşık 17 km. Ne yenir? Maşukiye Köyü ve çevresinde ortalama 100 restoran bulunuyor. Fasıldan tutun da İtalyan mutfağına kadar pek çok seçenek bulabilirsiniz. Maşukiye’de dere boyunca yan yana dizilen balık lokantalarında kiremitte pişirilmiş alabalık yiyebilirsiniz. Ne yapılır? Sapanca Gölü’nde her türlü su sporunu yapabilirsiniz. Maşukiye sahilinde Su Sporları Federasyonu’na bağlı Su Kayağı Kulübü faaliyette. Kırkpınar Köyü sahilinde yelken ve kürek tesisleri var. Buradan kiralayacağınız malzemelerle istediğiniz sporu yapmanız mümkün. Ayrıca küçük bir tekne kiralayıp gölde gezintiye çıkabilirsiniz.

23 | 17 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 17

29.05.2014 10:06:37


Aşırı Kıskançlık Nasıl Aşılır? Kıskançlık ilişkiler için tatlı bir his. Bu hissi bazen aşırı hissettiğimizde ise ilişki acılaşabiliyor. Aşırı kıskanç bir eş ya da sevgili o ilişkiyi zindana dönüştürebiliyor. Her zaman söylediğimiz gibi bir şeyin azı karar çoğu zarar. Kıskançlık hakkında ben de çoğu zaman araştırma yapıyorum. Merak ediyorum neden kısanıyoruz kıskanınca neden üzülüyoruz ?İşin psikolojik boyutu var elbet de. Psikolojide kıskançlık nedir, ne değildir ? Psikologlara göre kıskançlık, var olan bir aşka, ilişkiye veya onun kalitesine yönelik tehdide bir tepki… Gıpta ve hasetten farklı olarak hep üç kişi ve kaybetme korkusu vardır. Kıskanan insan birçok duyguyu aynı anda yaşar, aklından bin türlü düşünce geçer, bir sürü farklı davranış biçimleri sergiler. DUYGULAR: Acı, kızgınlık, kin, üzüntü, haset, keder, aşağılanma. DÜŞÜNCELER: İçerleme, suçlama, kendini rakiple kıyaslama, imajın sarsılmasından korkma, kendine acıma. DAVRANIŞLAR: Kendini bitkin hissetmek, titremek ve terlemek, sürekli soru sormak ve karşındakinden sürekli güvence istemek, saldırgan davranışlar, hatta şiddet. DOZUNDA KISKANÇLIK İYİDİR… Kıskançlık dozunda olduğu sürece, var olan bir ilişkinin korunmasını bile sağlayabilir. Kişilere, eşlerinin çantada keklik olmadığını hatırlatır. Karşındakine emek vermeye, onun kendisini değerli hisset-

18| Etilife | Mayıs 2014 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 18

mesi için çaba göstermeye yöneltir. Ölçüyü Kaçırmayın Bazen kıskançlıkta ölçü kaçar. Bu tarz kıskançlıklar gerginlik yaratır. Karşıdaki, kıskançlığa mahal vermemek için sürekli temkinli davranmak, tetikte olmak zorunda hisseder. Durumun farkında olan kıskanç taraf ise kendini suçlama ve haklı çıkarma arasında gidip gelir. NASIL BAŞA ÇIKILIR? Çiftlere bazen hayatı zehir eden, ayrılmalarına bile yol açan kıskançlık duygusuyla başa çıkmak aslında hiç de kolay sayılmaz. Uzun zaman ve emek isteyen bir mücadele olabilir. Eğer kıskançlığınızın çocukluğunuzda yaşadıklarınızdan kaynaklandığını düşünüyorsanız, bir psikolağa başvurmanızda yarar var. Çocukluğunuzla ilgili bağlantı kuramıyorsanız o zaman şu noktaları gözden geçirmeniz faydalı olabilir: Kıskançlığınızın gerçekçi olup olmadığını gözden geçirin. Onu neden kıskandığınızı düşünün. Gerçekten ilişkinize yönelik bir tehdit söz konusu mu? Sizin tavırlarınız ilişkinizi kötüleşmesine neden mi? Kendi kendinize telkin edin. Kıskançlık belirtileri hissettiğinizde eşinizin sizi sevdiğini, size bağlı olduğunu ve size saygı duyduğunu hatırlayın. Sevilmeye

layık, hoş bir insan olduğunuzu ve ters giden bir şeylerin olmadığını söyleyin kendi kendinize. Eşinizden güvence isteyin. Kıskançlıkla başa çıkmanın iyi bir yolu da eşinizden güvence istemek. Neden olmasın?

EŞİNİZ SİZE GÖZ AÇTIRMIYORSA * Olaya farklı bir açıdan yaklaşın. * Kıskançlığın aşkın belirtisi olduğunu anımsayın. Hemen savunmaya geçmektense, onu anlamaya çalışın. * Kendi davranışlarınızı gözden geçirin. * Belirli davranışlarınızın partnerinizin sizi kıskanmasına neden olduğunu biliyorsanız, bu davranışlarınızı değiştirmeye çalışın. Verdiğiniz sözleri tutun, yapamayacağınız sözler vermeyin. * Onun güvenini geliştirin. Ona, onu ne kadar sevdiğinizi söylemek için her fırsatı değerlendirin. Onu neden sevdiğinizi anlatın. İltifat edin, gelecek hayallerinizi paylaşın. Olmadı, bu konuyu konuşmayı deneyin. Yine sonuç yoksa birlikte psikoloğa gidin.

25 29.05.2014 10:06:38


Ben bir yıldızım, gelecek benim! Çocuklarımızı butik okul anlayışı ile yaratılan sıcak ve sevgi dolu bir ortamda, mutlu, öğrenmeye istekli, küresel toplumda yerini gururla bulacak, özgür bireyler olarak yetiştiriyoruz...

Okul yaşamına anasınıfımızın güvenli ve sevecen ortamında başlayan çocuklarımız eğitim sürekliliği içinde ilköğretime hazırlanırlar.

Yıldız Koleji’nde, Anasınıfından başlayarak her kademede uluslararası standartta İngilizce öğretimi yapılmaktadır. 2. Yabancı dil öğretimi Ortaokul 1. Sınıftan itibaren başlamaktadır.

Akıllı tahta kullanımı ile genişletilmiş kaynak erişiminin sağlandığı sınıflarda öğretim veriyoruz.

Öğrencinin gelişiminin bireysel olarak izlendiği Dyn-Ed International programı ile İngilizce öğrenimi hızlanmakta, okul saatleri dışında da sürdürülebilmektedir. Beyaz bayrak ile ödüllendirilmiş hijyenik ortam; okul mutfağından günlük malzeme ile beslenme, öğrencinin sağlık ve gelişimi için en doğru koşulları sağlamaktadır.

Eko-okullar projesi üyeliği ile ekoloji ve çevre konusunda daha bilinçli nesiller yetiştiriyoruz.

Size bir gün değil her gün kapımız açık... Randevu ile haftaiçi her gün 08:30 - 18:00, hafta sonu 09:30 - 16:30 saatleri arasında tanışmak için bekliyoruz.

ANASINIFI / İLKOKUL / ORTAOKUL / ANADOLU LİSESİ Nispetiye Cad. No:16 1. Levent /Beşiktaş-İstanbul (0212) 264 09 34 - 264 09 54 - 283 43 41- 283 43 42

www.yildizkoleji.k12.tr “Yıldız” ismini kullanan hiç bir kurumla ilgimiz yoktur, başka şubemiz yoktur.

52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 19

Kayıtlarımız başladı

| 19 29.05.2014 10:06:39


2014 2012 Kısa Kısa Saçsaç Saçlarınızı kestirmek istediğinizde sürekli kararsız kaldığınızı biliyoruz. Bu yüzden size yaz sezonunun en güzel saç kesimlerini seçerek yardım etmek istedik...

Modelleri...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EKİM ‘12 | WOOW

36| Mayıs 2014 20| Etilife 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 20

29.05.2014 10:06:40


| 21 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 21

29.05.2014 10:06:41


Uzak Durulacak Erkekler Listesi!

Her kadının hayatından uzak durulması gereken bir erkek modeli geçmiştir. Twitter fenomeni Pucca, Milliyet Cadde'deki köşesinde uzak durulacak erkeklerin bir listesini hazırladı. İşte o çarpıcı liste... İşkolik erkekler İlk başlarda kariyeri çekici gelecek olan bu erkek tipi, ilerleyen zamanlarda sinirini bozacak. Buluşmak isteyeceksin, o gece kesin işi çıkacak, sürekli toplantıda olduğu için telefonlarına yanıt veremeyecek ve yanında sürekli işinden bahsedecek. Baba parası yiyenler Ayy aman bin defa dağlara taşlara, uzak durmak ne kelime, üç kilometre yakınında olmasın! Bir defa sorumluluk almaktan korkacak, sürekli boş vakti olduğu için "Şu an nerede, kimle, ne yapıyor?" diye delireceksin. Melankolik erkekler Bu da ilk görüşte farklı gelecek olan tiplerden, hele o dönem duygusal bir boşluktaysanız. O şiirler, o "Kaybedenler Kulübü" tarzı konuşmalar, o şehri her an bırakabilirim mizacı. İnan bana en fazla iki ay çekersin, gıy gıy içini şişirir sonrasında. Temizlik hastaları Kendisinin hasta olduğu yetmiyormuş gibi seni de hasta eder, kadının bir nevi çok titizi çekiliyor ama erkeğin maalesef. Sürekli evin içinde senin hatanı arıyormuşcasına toz yakalamaya çalışan biriyle nasıl ömür geçer?

gibi bir telaş, bir kıyamet. Sürekli küçük hesaplar peşinde olan, bıraktığı bahşişi bile günlerce konuşan adamla nasıl devam edilebilir ki? Dedikoducular Yaa kızın dedikodu yapanı çekiliyor, hatta çok seviliyor bana dokunmayan yılan hesabı, "Gelse de birkaç şey anlatsa" diye sabırsızlandığım bir sürü arkadaşım var. Ama erkeğinki çekilmediği gibi bir de sürekli başa bela açıyor. Erkeklerin dedikoduları bizimkiler gibi değil çünkü onlar nedense daha pis, daha tehlikeli. Kız arkadaşları fazla olan Ayy bunlar beni işte hasta eden grup, böyle sürekli etrafında 5-10 kız vardır, bunu bir severler, sanki panda yavrusu. Devamlı aramalar, çat kapı eve gelmeler, hayatına burnunu sokmalar bilmem ne.

Hangi biriyle başedeceğinizi bilemezsin, arkadaşları onun canı, sense sonradan gelen bir cadı olursun. Çok konuşanlar Sürekli söylenen, şikayet eden, devamlı ama devamlı her şeyde kusur bulan adamlar. Bir tane benim başımda var, bir süre sonra duyarsızlaştırıyor insanı. Ne zaman söylenmeye başlıyor, hop önümde bir çember oluşuyor, ne dediğini hiç duymuyorum. Sadece otomatik olarak ona hak verir gibi yapıp kafamı sallıyorum. Balık burcu Bu listenin başında bile durabilir, aman diyeyim asla ama asla! Adamla birlikte misin, değil misin, seviyor mu, nefret mi ediyor, iyi biri mi, kötü mü, ilişkimiz nereye gidiyor durumlarını devamlı yaşamak istemiyorsan anında topukla yanından!

Pucca: “O şiirler, o "Kaybedenler Kulübü" tarzı konuşmalar, o şehri her an bırakabilirim mizacı. İnan bana en fazla iki ay çekersin, gıy gıy içini şişirir sonrasında.”

Anne düşkünleri Ben bir defa öyle bir hata yaptım, hâlâ dilimi ısırıyorum. Kadın beni hamam böceği gibi görüyordu, ben de fare zehirleri ne kadar diye araştırıyordum. Bir zaman geçtikten sonra oğluyla mı berabersin, annesiyle mi anlamıyorsun. Adam ilişkinin ortasına o anneyi öyle bir sokuyor ki, alıp kenara atamıyorsun kadını. Cimriler İnsanı kendi parasından bile soğutuyor bu tipler. Kendisinin harcamadığı gibi, sen harcayınca da sanki parası bitiyor EKİM ‘12 | WOOW

Etilife | Mayıs 2014 22|24

52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 22

29.05.2014 10:06:42


| 23 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 23

29.05.2014 10:06:43


26 EKİM ‘12 | WOOW

MANGO 26.99 TL

MANGO 79.99 TL

HM 14.95 TL

HM 59.95 TL

MANGO 24.99 TL

ZARA 149.99 TL

HM 14.95 TL

HM 49.95 TL

BULGARİ 179 TL

MANGO 39.99 TL

MANGO 94.99 TL

MANGO 94.99 TL

HM 59.95 TL

HM 69.95 TL

HM 129 TL

BULGARİ 179 TL MANGO 79.99 TL

K

HM 69.95 TL

MANGO 39.99 TL

ZARA 149.99 TL

2014| WOOW 24| Etilife | Mayıs EKİM ‘12

26

52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 24

HM 129 TL

Modası Kırmızıyla Buluştu

MANGO 24.99 TL

29.05.2014 10:06:44


62 OGNAM LT 99.42 HM 169 TL

MH LT 921

OGNAM LT 99.93

CHANEL 66.50 TL

MH LT 59.96

OGNAM LT 99.49

İRAGLUB LT 971

MH LT 59.95

MH LT 59.41

Leopar Modası Kırmızıyla Buluştu

ARAZ LT 99.941

OGNAM LT 99.97

WOOW | 21‘ MİKE

MANGO 129.99 TL

MANGO 49.99 TL

MANGO 69.99 TL

ısadoM alyızımrıK utşuluB

MANGO 29.99 TL

MANGO 79.95 TL

HM 99.95 TL

52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 25

ZARA 249 TL

27

| 25

29.05.2014 10:06:44


26| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 26

29.05.2014 10:06:45


| 27 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 27

29.05.2014 10:06:46


28| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 28

29.05.2014 10:06:47


| 29 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 29

29.05.2014 10:06:48


Uyku Apnesinin

Yaşı Yok!

Genellikle orta yaş grubunda görülen horlama ve uyku apnesi olarak bilinen uykuda solunum kesilmesi çocuklarda da ortaya çıkabiliyor. Uykuda solunum bozuklukları, çocukların ders başarısını ve okuldaki sosyal ilişkilerini ciddi boyutlarda etkileyebilen önemli bir sorun. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz, uykuda solunum bozukluklarının okul hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini ve çocukların kaliteli bir uykuya sahip olmaları için ne tür tedaviler uygulanabileceğini anlattı. NEDENİ BÜYÜK BADEMCİK VE GENİZ ETİ OLABİLİR... Uykuda solunum bozuklukları; horlama, üstünü açarak ve terleyerek uyuma, sürekli sağdan sola soldan sağa dönme, nefes alabilmek için başı geriye atma ve solunumun bir kere bile olsa durmasıyla karakterize bir tablo. Genellikle büyük bademcik ve geniz etinin solunum yolunu tıkaması sonucu ortaya çıkıyor. Ayrıca şişmanlık, alerji ve astım, reflü, büyük dil, baş ve yüzde gelişim bozuklukları da uykuda solunum bozukluklarında yardımcı faktörler olarak yer alıyor. DERSLERE KONSANTRASYON SORUNU Uykuda solunum bozuklukları; çocuğun derslere konsantrasyon olmasını güçleştiriyor. Ayrıca kelime hazinesi gelişiminin, ezberleme ve öğrenme yeteneğinin azalmasına yol açıyor. Yapılan çalışmalar çocuklarda bademcik ve geniz eti büyümesine bağlı uyku bozukluklarının dikkat azalmasına, sözel ve hafızaya dayalı yeteneklerde belirgin azalmaya neden olduğunu tespit etmiş. Uyku düzenleri bozulan ve yeterince uyuyamayan çocuklar ayrıca gün boyunca hırçın ve tahammülsüz davranışlar sergiledikleri için öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan iletişimlerinde de ciddi sorunlar yaşayabiliyor.

GELİŞİM BOZUKLUKLARI ORTAYA ÇIKABİLİYOR Uykuda solunum bozuklukları sorunu yaşayan çocuklarda uykuda oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak yüz, çene ve ağızda yapısal bozukluklar gibi ciddi gelişim bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Bu çocuklarda gece büyüme hormonu daha az salgılanıyor. Çocuklar gün içinde hiperaktif davranışlar sergiledikleri için kilo artışı ve boy uzamasında da yeterli gelişim sağlanamıyor.

Çocuklar gün içinde hiperaktif davranışlar sergiledikleri için kilo artışı ve boy uzamasında da yeterli gelişim sağlanamıyor. TEDAVİYLE KALİTELİ UYKU MÜMKÜN Çocuğun şikayetleri üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanıyorsa ilaç tedavisine başvuruluyor. Ancak tedaviye rağmen veya tedaviden 1 hafta sonra uykuda solunum bozuklukları belirtileri yeniden ortaya çıkmışsa daha farklı bir yöntemin uygulanması gerekiyor. Çocuğun bademciklerin ve geniz etinin büyük olduğu saptanırsa tedavi olarak operasyon öneriliyor. Teknolojik gelişmeler sayesinde operasyondan 1 hafta sonra okula dönmek mümkün olabiliyor. Bademcik ve geniz eti

ameliyatı uykuda solunum bozuklukları sorunu yaşayan çocuklarda tam başarı sağlıyor. Çocuk operasyon sonrasında kaliteli bir uykuya sahip olduğu için okul hayatındaki başarısı da artıyor. ÇOCUĞUNUZ SAĞLIKLI UYUYOR MU? Aşağıda yer alan belirtiler uykuda solunum bozukluğu sorununa işaret ediyor. * Horlama veya hırıltılı solunum, * Solunumun durması, * Özellikle baş olmak üzere belden yukarısının terlemesi, * Üstü açık uyuma * Sağdan sola dönerek huzursuz uyuma, * Başını geriye atarak nefes alabilmek için kendine pozisyon vermesi * Sabahları uyanmakta güçlük çekme * Sabah başlayan baş ağrısı ve ağız kokusu ...

| Mayıs 2014 30| EtilifeEKİM ‘12 | WOOW

38

52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 30

29.05.2014 10:06:50


www.bankstreet.org

İngilizce öğrenin! İş İngilizcesi | Sınav İngilizcesi | Kurumsal İngilizce 6-8 Kişilik VIP Sınıflar Kişiye Özel Programlar

arcmedya.com

6 kişilik sınıflarda

Bir Buçuk Ayda Bir Kur ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS

0212 853 46 00 Büyükşehir Mah. Atatürk Cad. White Corner AVM Kat:1 No:49 Beylikdüzü | İST 43 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 31

| 31

29.05.2014 10:06:50


32| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 32

29.05.2014 10:06:51


| 33 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 33

29.05.2014 10:06:53


34| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 34

29.05.2014 10:06:54


| 35 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 35

29.05.2014 10:06:55


36| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 36

29.05.2014 10:06:57


| 37 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 37

29.05.2014 10:07:00


38| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 38

29.05.2014 10:07:02


| 39 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 39

29.05.2014 10:07:05


40| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 40

29.05.2014 10:07:06


| 41 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 41

29.05.2014 10:07:09


42| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 42

29.05.2014 10:07:10


| 31

52 sayi May覺s 2014_conv.indd 43

28.10.2013 11:51:51

| 43 29.05.2014 10:07:13


Malzemeler

yulaflı üzümlü kurabiye * 1 su bardağı tam buğday unu * 1 su bardağı yulaf ezmesi * Çay kaşığının ucuyla tuz * Yarım çay kaşığı kabartma tozu

* * * * *

1. Fırını önceden 175 derecede ısıtın. Fırın tepsisine yulaf ezmesi serpin. 2. Bir kapta un, yulaf ezmesi, tuz, kabartma tozu ve tereyağı karıştırın ve ekmek kırıntısı halini alana kadar malzemeleri ovun. 3. Kuru üzümleri küçük parçalar halinde keserek malzemelere ekleyin. Dağ kekiğini elinizde ufalayarak karışıma ekleyin. 4. Karışıma yapışkan olmayan bir hamur haline gelene kadar soğuk su ekleyin ve hamuru yoğurun. 5. Hamuru unladığınız bir yüzeyde açın ve üzerine ay çekirdeklerini serpin ve üzerinden merdaneyle geçin. 6. Dilediğiniz şekilde hamuru keserek tepsiye yerleştirin ve 15 dakika pişirin. 7. Pişen kurabiyeleri tel ızgaranın üzerinde soğutun.

50 gr.tereyağ 1 fiske dağ kekiği 2 yemek kaşığı ay çekirdeği 1 yemek kaşığı kuru üzüm Dört beş kaşık soğuk su

1. Ispanağı yıkayıp iyice süzdükten sonra doğrayın. 2. Peynirleri, rendelenmiş sarımsakları, 3 yemek kaşığı galeta ununu, 1 yumurtayı, tuz ve karabiberi karıştırın. 3. Ispanakları ekleyip yoğurun. 4. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. 5. Önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak servis edin.

Malzemeler

ıspanaklı ve peynirli toplar * 500 gr ıspanak, * 3/4 su bardağı lor peyniri, * 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peniri, * 1 su bardağı galeta unu,

* * * *

2 yumurta, 2 diş sarımsak, Tuz, Karabiber Ayçiçeği yağı

44| Etilife | Mayıs 2014 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 44

29.05.2014 10:07:14


Malzemeler Malzemeler * 1 litre süt * 1 litre * süt 5 yemek kaşığı un * 5 yemek kaşığı un * 5 yemek kaşığı şeker * 5 yemek kaşığı vanilya şeker * 1 paket * 1 paket * 2vanilya nohut büyüklüğünde * 2 nohutdamla büyüklüğünde sakızı (isteğe bağlı) damla (isteğe bağlı) * sakızı 1 poşet kremşanti+1 * 1 poşetbardak kremşanti+1 süt bardak süt * yeterince hindistan cevizi * yeterince hindistan cevizi

sultaniye tatlısı sultaniye tatlısı 1. Bir tencereye sütü, şekeri ve unu koyup, çırpma bekletiyoruz. 1. Bir tencereye sütü, vesürekli unu koyup, çırpma oldukça bekletiyoruz. telimizle ortaşekeri ateşte karıştırıyoruz 5. 12 parçaya (enine 3′e boyuna 4′de ) bölüp rulo şeklinde telimizle ortamuhallebi ateşte sürekli oldukça 5. 12 parçaya (enine Tepside 3′e boyuna 4′de ) bölüp şeklinde kolaylıkla koyu olanakarıştırıyoruz dek pişiriyoruz. İndirmeye yakın sarıyoruz. hindistan cevizirulo olduğundan koyu muhallebi olana dek pişiriyoruz. İndirmeye yakın sarıyoruz. Tepside hindistan cevizi olduğundan damla sakızı ve vanilyamızı ekleyip altını kapatıyoruz. rulo yapabiliyorsunuz. Yaptığınız ruloyu kolaylıkla hindistan damla sakızı ve vanilyamızı ekleyip altını kapatıyoruz. rulo yapabiliyorsunuz. Yaptığınız ruloyu hindistan bi kaç sefer 2. dikdörtgen bir tepsinin üzerine bolca hindistancevizi cevizi dolu tabağa alıp çabuk hareketlerle 2. dikdörtgen bir tepsinin üzerine bolca hindistancevizi cevizi dolu tabağa alıp sonra çabukservis hareketlerle bi kaç sefer serpiyoruz. döndürdükten edebilirsiz. serpiyoruz. döndürdükten sonra servis edebilirsiz. 3. pişen muhallebimizi hindistan cevizli tepsinin 3. pişen muhallebimizi her yerine eşithindistan bi şekildecevizli döküptepsinin kaşığın sırtı ile ÇİLEKLİ SOS İÇİN her yerine eşit bi şekilde döküp kaşığın sırtı ile ÇİLEKLİ10SOS düzeltiyoruz. adetİÇİN çilek, 3 yemek kaşığı pudra şekeri (Çilekleri blendırdüzeltiyoruz. 10 adet çilek, 3 yemek kaşığı pudra şekeri katıp (Çilekleri 4. 1 bardak süt ile kremşantimizi çırpıyoruz. dan geçirip bir tencerede şekeride 2-3 blendırdak kaynatın. 4. 1 bardak süt ile kremşantimizi çırpıyoruz. dan geçirip bir tencerede şekeride katıp 2-3 dak kaynatın. Muhallebimizin üzerine sürüp.dolapta en az bir saat ılınınca tatlının üzerine dökün) Muhallebimizin üzerine sürüp.dolapta en az bir saat ılınınca tatlının üzerine dökün)

* * * * * * * *

* 3,5 su bardağı un 3,5 su un yoğurt * bardağı 1 su bardağı 1 su *bardağı yoğurt sıvı yağ 1 su bardağı 1 su *bardağı sıvı yağ 2 yumurta (sarının bir tanesi üzerine sürmek için) 2 yumurta bir tanesitozu üzerine sürmek için) * 1,5 (sarının paket kabartma 1,5 paket kabartma tozu * 1 çay kaşığı tuz 1 çay* kaşığı tuz Peynir Peynir * Maydonoz Maydonoz

Malzemeler

Malzemeler

peynirli pogaça peynirli pogaça

1. Unumuzu eleyip ortasını havuz yapıyoruz sırasıyla tüm malzemelerimi 1. Unumuzu eleyip ortasını hamur havuz yapıyoruz tüm malzemelerimi ekleyip yumuşak elde edenesırasıyla kadar yoğuruyoruz. ekleyip hamur edene kadar yoğuruyoruz. 2. yumuşak Peynirimizi iyice elde eziyoruz, maydanozu da incecik kıyıp peynirle 2. Peynirimizi iyice eziyoruz, maydanozu da incecik kıyıp peynirle karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. 3. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak 3. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıpağzını yuvarlak şekilde elimizde açıyoruz peynirli harcı içine koyup kapatıyoruz. şekildeYağladığımız elimizde açıyoruz peynirli harcı içine koyup ağzını kapatıyoruz. tepsiye diziyoruz. Yağladığımız 4. En sontepsiye olarakdiziyoruz. da ayırdığımız yumurtanın sarısını üzerine sürüyoruz. 4. En son olarak da ayırdığımız sarısını sürüyoruz. 5. Önceden ısıtılmış 170 yumurtanın dereceli fırında üzeriüzerine kızarana kadar pişiriyoruz. 5. Önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

| 45 52 sayi Mayıs 2014_conv.indd 45

29.05.2014 10:07:15


46| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 46

29.05.2014 10:07:18


| 47 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 47

29.05.2014 10:07:22


48| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 48

29.05.2014 10:07:24


| 49 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 49

29.05.2014 10:07:25


50| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 50

29.05.2014 10:07:28


| 51 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 51

29.05.2014 10:07:29


52| Etilife | May覺s 2014 52 sayi May覺s 2014_conv.indd 52

29.05.2014 10:07:30

Sayı 52 Etilife Mayıs 2014  

Etiler, Ulus, Akatlar, Levent bölgelerinin yerel dergisidir.

Sayı 52 Etilife Mayıs 2014  

Etiler, Ulus, Akatlar, Levent bölgelerinin yerel dergisidir.

Advertisement