Issuu on Google+

p

ortfolio

Contact ethicalid9@gmail.com 00436767904691


SITE PLAN


PLANS

St udi os/ OďŹƒces

Rest aur ant

Foyer / Ci nema

Rest aur ant


SECTI ONS&ELEVATI ONS


Nor t h-Eas t Wi nds 5

2

Sol arPanel s A i rHandl i ngUni t s

3

4

Gr eenRoof

1

Sk y Li ght s

Sout h-Eas t Wi nds

Sk y Li ght st o max i mi z es ol argai ns

Tr eel i net opr ov es ound i ns ul at i onf r om t heGur t el


VE NT I L AT I ONS CHE ME

N


E NE RGYPL UST HE RMALS I MUL AT I ON


L I GHT I NGS CHE ME

Ni ght i mev i s ualpr oj ec t i on

Cont r olGr oup3

Eav [ L x ]=189

F l oorPl an: F i x t ur es

Emi n[ L x ]=37

Val ueChar tf orNi ght i me

Emax [ L x ]=367


Day t i meVi s ualpr oj ec t i on

Day l i ghtf ac t orf ornat ur alday l i ght Upons eei ngt her es ul t sofday l i ghtf ac t or sf ornat ur alday l i ght , i ti sobs er v edt hat t hev al uesi nt hemi ddl ear et ool owandt heonesont wos i deswi t hc ur t ai nwal l s ar et oohi gh. Theday l i ghtf ac t ori nt hemi ddl ei sl es st hat2% andont hes i desi t s mor et han5% bot hofwhi c har enotf av our abl ec ondi t i onsf orar es t aur ant . Ther es ul t antf ac t orhast ol i ebet ween3and5%. Twodec i s i onswer emadeasar es ul t 1. Ar t i f i c i alL i ght i nghast obeus edi nt hec ent r alr egi onev endur i ngday t i me i . ec ont r olgr oup2. 2. Bl i ndshav et ous edt oont hec ur t ai nwal l st opr ov i dec omf or t abl eamount ofs ol argai nandl i ghtt ot her es t aur ant . Thebl i ndst obeus edar eex pec t edt or educ et hegai nsandl i ghtbyupt o75% on t heSout hs i deand50% ont heNor t her nel ev at i on.

Val uei nL ux, Sc al e1: 200 Eav [ L x ]=282

Emi n[ L x ]=191

Emax [ L x ]=593

Val ueChar tf orDay l i ght i ng


ACOUSTI CSSCHEME

Whi l ees t abl i s hi ngas t r at er gyf ort heac ous t i c soft het heat r e, i twask epti n c ons i der at i ont hatt her es ul t antr ev er br at i ont i mel i eswi t hi nt her angeof 0. 81. 2s ec onds . I ti sev i dentf r om t her ev er br at i ont i megr i dt hatt her es ul t s ar es at i s f ac t or y .

Thes t r at er gyf orac hi ev i ngt hi sgoal sgoesasf ol l ows: 1. Us i nghi ghl yabs or pt i v emat er i alont hebac kwal landt hes egment sofs i de wal l st hatl i ei nt hebac k . 2. Mat er i al swi t hhi ghs c at t er i ngpr oper t i esi nt hef r ontandmi ddl es egment oft hehal l . 3. Us ageofheav yuphol s t er yont hes eat s , c ar petont hef l oorasapr ec aut i on agai ns tt hehal lbei ngs emi oc c upi edbec aus ec ondi t i onsar ev er ydi f f er ent i ft hes pac ei sf ul l yors emioc c upei d.

Rev er br at i ont i me

Anot herf ac t ort obec ons i der edi st hedec ayt i mef ors oundsofpar t i c ul ar f r equenc i es . I nani deals i t uat i on, t hedec ayt i mef ort hes oundsofv er yhi gh andl owf r equenc i ess houl dhav el owerdec ayt i mec ompar edt ot hos el y i ng i nt hemi ddl e. I ti sal s oev i dentf r om t hebot t om c har tt hatr equi r ementwas al s os uc c es s f ul l ymet .

Rev er br at i ont i megr i d

Hi ghl yabs or pt i v es ur f ac es

Es t i mat eddec ayt i mev sF r equenc yChar t


Portfolio atul sharma