Page 1

U ika ie pro le ów z listą pła w twojej fir ie Jako ertyfiko a y przez Qui kBooks progra ProAd isor jeste zęsto zaa gażo a y ko figuro a ie lu apra ia ie pro le ó fi a so y h. Myślę, że udało i się pra ie szystkie ożli e pro le y ystępują e w fi a sa h. Po ie aż fi a se prze a iają do pra dzi ej ryły pla u ydatkó orga iza ji, zasługują a to, y to zro ić do rze. Niezależ ie od tego, zy przedsię ior a zde yduje się a o sługę fi a so ą do u, zy za pośred i t e outsour i gu korzyś i finansowych, finansowanie ie oże z ie ić się zły se , hy a że utrzy asz strategi z ą odległość od or al y h przeo zeń.

Przede szystki po hyla się i te sy ie ad orga iza ją, która ko troluje łas e przygoto a ia fi a so e, z to arzyszą y h i imperatywnych powodów:


Kosztuje dodatko e środki pie ięż e, który h apra dę ie trze a yda ać pod zas outsour i gu przy przygoto y a iu fi a só . Czas spra oś i jest tra o y z u ze ia się ieporę z y h fi a só przygoto y a y h a programowanie interneto e, które jest zęsto iedostęp e, a także sza sy a zabezpieczenie danych osobowych pracownika. Orga iza ja zaj ują a się o sługą fi a só popeł ia łędy, które spra iają, że tracisz szacunek w stosunku do swojego pracownika i niszczysz morale swojej organizacji. Kto potrze uje łęd ej ypłaty? Orga iza ja zaj ują a się przygoto y a ie fi a só y aga, a y t oje pie iądze yły dostęp e a kilka d i przed fakty z y fi a - sowaniem, tak aby ogły o e zyskać a oi. Ta oja po i a yć T oją, a y z udzić entuzjazm lub użyć s ojej fir ie, a y zapła ić dzień. Musisz zai esto ać d a razy da e doty zą e zarządza ia e ergią, ajpier usisz uru ho ić o li e z po o ą fi a so ą. o ię ej, pro adź godzi y lu i e li z y, a astęp ie usisz zatrzy ać, a y rozszyfro ać sko pliko a e raporty, a y opu liko ać je s oi h Qui kBooka h. Z jakiego po odu ie osz zędzasz gotó ki i zasu, yko ują s oje fi a se ezpośred io z Qui kBooks z iększą zęś ią podo y h udogod ień z iąza y h z korzysta ie z koszto ej orga iza ji outsour i go ej? Z jakiego po odu d ojakie dzieło? Orga iza ja outsour i go a ds. O sługi fi a só ó i, że zapła ą o i szelkie kary ale ie o e ę przypadku, gdy popeł ią łąd s oi federal y i sta o y dziale pła Lohnbuchhaltung schweiz arzu ać opiłki. Z jakiego po odu ie trzy aj się z dala od tego, drukują i ysyłają s oje łas e struktury odpowiednie z QuickBooks? Kto potrzebuje problemów z IRS? You are required as the entrepreneur, by Federal Law, to keep every single money related record in a compact way. It looks terrible in a review on the off chance that you can’t outfit solidified Profit and Loss with the greater part of your salary and costs (esp. finance duty and wages) on a solitary report. In an IRS review, rearranging the confounding reams of the finance preparing organization papers around influences you to seem befuddled and not responsible for your business tasks.


Wiping out, or changing a specific paycheck or finance record can be a bad dream with the finance preparing organization. When you have control in house, it’s a breeze.

Nakłonienie kogokolwiek do telefonu do udzielenia pomocy przy problemie jest trudne. Istnieje pewna śmiałość, gdy outsourcujesz swoje finanse. Ogromna większość populacji ogólnej jest całkowicie obezwładniona i nieskomplikowana w zarządzaniu. Aby uniknąć problemów, zastanów się nad tymi kwestiami podczas konfigurowania finansów w QuickBookach: Jaki to przedstawiciel? Kompensacja czy stawka godzinowa? Przyjmując co godzinę, jaka jest stawka OT? Skonfiguruj efektywnie finanse! Czy właściciele otrzymują dodatek oprócz losowań? Jakie jest rozróżnienie i jak należałoby zapłacić tego rodzaju wynagrodzenie niezależnie za kontrybucje opłat? W jaki sposób otrzymasz raporty finansowe QuickBooks niezależnie od innych raportów związanych z pieniędzmi? Przejdź do strony www.irs.gov (catchphrase 1099 Contractor), aby dowiedzieć się więcej o tym, kto może być "Niezależnym Kontraktem" 1099


lub kontra pracownik. Nigdy nie oczekuj, że mężczyzna jest 1099 pracownikiem kontraktowym bez sprawdzania wytycznych. Możesz także zwrócić się do IRS o decyzję z wykorzystaniem formularza SS8 z powodu niecałych szans. Correctional facility time może być w Twojej przyszłości z powodu braku szansy, że nie otrzymasz tego przywileju za udzielanie unikania podatków finansowych. Co więcej, gdy dana osoba już nigdy nie będzie dla ciebie pracować, pomyśl o tym, kto ma możliwość zapłacenia zarówno reprezentatywnego segmentu, jak i porcji organizacyjnej większości wydatków? Poświęć tyle czasu ile potrzeba i wydaj efektywnie pracowników z większą częścią punktów szczególnych, na przykład SS #, datę rozpoczęcia, pełny numer ulicy, pełne imię i tak dalej. Brudna skrupulatność doprowadziła do licznych problemów, które pojawiły się później. Przestrzegaj podobnego dziennika okresów finansowania. Staraj się nie odbijać od dwóch tygodni, do dwunastu miesięcy z miesiąca na miesiąc i tak dalej. Wybierz z wyprzedzeniem i trzymaj się go. Ciągle konfiguruj sugestie, które pomogą Ci zapamiętać terminy płatności podatków i terminy płatności. Nieustannie konfiguruj swoich sprzedawców finansowych efektywnie, mając na celu dokładną ich wypłatę.

Calculating the payroll in Switzerland  

Nakłonienie kogokolwiek do telefonu do udzielenia pomocy przy problemie jest trudne. Istnieje pewna śmiałość, gdy outsourcujesz swoje finans...

Calculating the payroll in Switzerland  

Nakłonienie kogokolwiek do telefonu do udzielenia pomocy przy problemie jest trudne. Istnieje pewna śmiałość, gdy outsourcujesz swoje finans...

Advertisement