Page 1

≠Ï÷ø‹HÎ

52

≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê˘fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±‹ı fi‰ ¿·‹˘ ‰ÎflÎŒfl÷Ì fl˘…

≠Ï÷ø‹HÎ

52

≠‹ÎHÎı ±‹ÎflÌ ¤Î‰fiÎ »ı, ≥E»Î »ı, ⁄‘_ »ı ±Ï¤≠Λ◊Ì › »ı.

⁄˘S›Î ¿fḻı ÷˘ ±ı‹Î_ „@÷ ¬flÌ ¿ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄˘S›Î ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ ±I›Îfl Á‘Ì …ı ÿ˘Ê ◊¥ √›ı·Îfiı ±ı ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı fi‰ ¿·‹˘ ⁄˘·˘ ±ı …\ÿ_ »ı ±fiı ±Î ÿ˘ÊfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ

¿fl˘ ±ı …\ÿ_ »ı. …ı ÿ˘Ê ◊Λ ÷ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ fl˘…ı› ¿fl‰fiÎ_. ≠ffi¿÷ν — ±ı …ı fi‰ ¿·‹˘ ±Î’Ì »ı ±ı ω«Îfl, ‰ÎHÎÌ ±fiı ‰÷˝fifiÌ

Â©÷Î ‹ÎÀı … ±Î’Ì »ıfiı ?

⁄‘Î_ œÌ·Î_ ◊¥ Ω› ⁄˘·‰Î◊Ì. ±fiı ±Î ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ Œ· ÷˘ ±Î‰ı …. ⁄‚ı·Ì ÿ˘flÌ …ı‰Î ◊¥ Ω›, ÷ı ±Î‹ ËÎ◊ ¿fḻıfiı, ±ıÀ·ı ±ı ’ÕÌ Ω›.

6. flËı e·, Ω› ¿Î_ÀÎ...

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±Î‹Î_ …wfl … fi◊Ì. ±ø‹ ‹Î√˝‹Î_ ±ı …wfl … fi◊Ì.

±Î fi‰ ¿·‹˘ ÷˘ ÷‹ÎflÎ ÏËÁÎ⁄ ⁄‘Î ⁄_‘Λı·Î ˢ›, ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÎ ⁄‘ÎfiÌ ΩıÕı ±ı ÏËÁÎ⁄ »^ÀÌ …‰Î ‹ÎÀı ±Î’Ì »ı, «˘’ÕÎ «˘A¬Î_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î’Ì »ı.

Ï«kÎ Â©Ì¿flHÎ ±ı … ±K›ÎI‹ÏÁÏ© ! ≠ffi¿÷ν — ¿‹˝fiÌ ÂÏ© ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?

≠ffi¿÷ν — ±Î «˘’ÕÎ ⁄‘Πω«Îfl, ‰ÎHÎÌ fiı ‰÷˝fifiÎ … »ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝fiÌ ÂÏ© ±ıÀ·ı Ï«kÎfiÌ ÂÏ© ¿fl‰Î◊Ì ◊¥ Ω›. Ï«kÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ω«Îfl-‰ÎHÎÌ-‰÷˝fi ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ±ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı

»ı ¿ı øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ±Î…ı …ı ±Î«Îfl ’΂ı »ı, ±ı ±Î«Îfl Ωı Ë_ flÎ∞¬ÂÌ ◊¥fiı ’΂÷˘ ˢ™, ÷˘ ±ı ⁄Ì… ’ÕÂı. ±fiı ±Î‰÷Î ¤‰fi_ ’λ\_ ÷Îfl_ «Î·_ ◊Âı ’HÎ ±Î«Îfl … fiÎ ’΂÷˘ ˢ› ±ıfiı øÏ‹¿‹Î√˝ ˢ› fiËŸ ±fiı ±ø‹‹Î_ ÷˘ ±Î«Îfl⁄ΫÎflfiÌ …wfl … fiËŸ ±fiı ±ø‹‹Î_ ÷˘ ±Î÷˝K›Îfi, fl˙ƒK›Îfi ⁄_‘ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ◊›˘ ¿ı ±ø‹fiÌ ±_ÿfl …ı iÎÎfi ·ı »ı,

ω«Îfl, ‰ÎHÎÌ fiı ‰÷˝fi “ÏÕV«Î…˝” w’ı »ı, ±ıÀ·ı ±ı ≠ffi ∂¤˘ ◊÷˘ … fi◊Ì.

ÂÏ© ◊Λ ±ıÀ·ı ¿‹˝fiÌ ÂÏ© ◊¥ Ω›. ±Î ÷˘ Ï«kÎfiÌ ±ÂÏ©fiı ·¥fiı ¿‹˝ ±Â© ◊Λ »ı. Ï«kÎ Â© ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ¿‹˝ Â© … ◊¥ Ω›. ≠ffi¿÷ν — ÿflı¿ ¿‹˝ Â© ◊¥ Ω› ? √‹ı ÷ı ¿‹˝ ¿flı ÷ı Â© ◊¥ Ω› ? ÿÎÿÎlÌ — Ï«kÎ Â© ◊¥ Ω› fiı ÷˘ ’»Ì ¿‹˝ Â© ◊¥ Ω›. Ï«kÎ ±Â©

ˢ› ÷˘ ¿‹˝ ±Â©, Ï«kÎ Â¤ ˢ› ÷˘ ¿‹˝ Â©, Ï«kÎ ±Â¤ ˢ› ÷˘, ¿‹˝ ±Â¤ ! ±ıÀ·ı Ï«kÎ µ’fl ÕÌ’ıLÕ (±Î‘Îfl) »ı. ⁄‘_ ±ıfi_ ! ±ıÀ·ı Ï«kÎfiı flÌ’ıfl ¿fl‰Îfi_ »ı. ±Î’HÎÎ ·˘¿ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, ‹Îflı Ï«kÎÂÏ© ¿fl‰ÎfiÌ »ı. ±ıÀ·ı ±Î …√÷‹Î_ Ï«kÎÂÏ© ¿fl‰Î ‹ÎÀı … ±K›ÎI‹ »ı. ±ıÀ·ı Ï«kÎÂÏ© ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl, ‰ÎHÎÌ fiı ‰÷˝fi ÏÕV«Î…˝ w’ı … »ı fiı ±ıfiı ·ı‰Îÿı‰Î

Â_ »ı ?! ±Î ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ·˘¿˘fiÌ ΩıÕı … ¬À’À ◊›ı·Î ˢ› ÷ı ±Î fi‰ ¿·‹˘ ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ⁄‘Î ∑HÎÎfi⁄_‘ »^ÀÌ Ω›, ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ »ı, ±ı ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ≠Ï÷ø‹HÎ »ı. ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ …⁄fl…V÷ ≠Ï÷ø‹HÎ »ı ±ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î fi‰ ¿·‹˘ »ı, ÷˘ ±ı fi‰ ¿·‹˘‹Î_ …ı‹ ¿Ëı »ı ±ı … D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

52

«˘flÌ ¿fl‰Î◊Ì Ï«kÎ ±Â© ◊Λ ±fiı ’»Ì ≠çÎkÎÎ’ ¿fl‰Î◊Ì ±ıfi_ ±ı Ï«kÎ Â© ◊¥ Ω›. ±fiı ’çÎkÎÎ’ fiËŸ ¿fl‰Î◊Ì ±Î … ·˘¿˘fiÎ Ï«kÎfiÌ ±ÂÏ© flËÌ »ı. ÷ı◊Ì ⁄‘Î_ ±Â© ¿‹˘˝ ◊›Î ¿flı »ı. ’çÎkÎÎ’ ¿fl÷Î … fi◊Ì, ΩHÎı ÷˘ › ’çÎkÎÎ’ fi◊Ì ¿fl÷Î. ΩHÎı ÷˘› Â_ ¿Ëı, ¿ı ⁄‘Î ±ı‰_ … ¿flı »ı fiı ? ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ Ï«kÎ ±Â© ◊Λ «ı ÷ı ¤Îfi fi◊Ì flËı÷_. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

52


≠Ï÷ø‹HÎ

53

≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎflÂÏ© ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?

≠Ï÷ø‹HÎ

53

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiÌ ‹ı‚ı …, ±Î ’Î_« ±ÎiÎÎ ±Î’Ì »ı fiı ? ÷ı‹Î_ flËı

÷˘ …^fiÎ_ ¿‹˝fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· … ◊¥ Ω› ⁄‘˘, fi‰Î_ ¿‹˘˝ ⁄_‘ΛΠÏÁ‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ Ï«kÎfiÌ ÂÏ© flάı ¿ı ¤¥, ±Î’HÎı ±Îfiı ÿ√˘

¿fl‰˘ fi◊Ì ÷˘ ’»Ì ±ı T›‰ËÎflÂÏ© ◊¥ √¥. ±fiı ÿ√˘ ◊¥ Ω› ÷˘ T›‰ËÎfl ±Â© ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı fiÌÏ÷-Ïfi›‹ ≠΋ÎÏHο÷Î◊Ì «Î·ı ÷˘ T›‰ËÎfl ÂÏ© flËı. ±˘fiıVÀ ¥{ ‘Ì ⁄ıVÀ ’˘Ï·ÁÌ, ÕÌÁ±˘fiıVÀÌ ¥{ ‘Ì ⁄ıVÀ e·ÌÂfiıÁ. (≠΋ÎÏHο÷Î ±ı … µk΋ fiÌÏ÷ »ı fiı ±≠‹ÎÏHο÷Î ±ı µk΋ ‹Ò¬Î˝¥ »ı !) T›‰ËÎflÂÏ© ‹ÎÀı, Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰˘ T›‰ËÎfl flά̱ı, ±ı T›‰ËÎflÂÏ© ¿Ëı‰Î›. ÁËı… ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎfiı ◊›_ ˢ›, ÷ı ¬‹Ì ¬Î‰Îfi_. ’HÎ Á΋Îfiı fi … ◊‰_ Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¤Îflı ¿‹˝ ⁄_‘Î¥ √›Î_ ˢ› ÷˘ ±ı ±Î’HÎı Ë‚‰ı◊Ì

¤˘√‰Ìfiı ’Ò fl_ ¿fl‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿fl‰_ ’Õı. …ıfiı ⁄Ë ¤Îflı «Ì¿b_

¿‹˝ ˢ› ÷˘, ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ‰‘Îflı ¿fl‰_ ’Õı. ‰‘Îflı «Ì¿b_ ˢ› fiı, ±ı‰_ ·Î√ı ÷˘ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ≠I›ÎA›Îfi ¿fḻı ±ı ‘˘‰Î¥ Ω› ⁄‘_. ÷ı ÷tfi …÷_ fiÎ flËı ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ ±‰÷ÎflÌ ±Î iÎÎfi »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Ï÷ø‹HÎ ◊¥ Ω› ’HÎ ΩB≤Ï÷ fi ˢ› ÷˘.

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿‹˘˝fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ »^ÀÌ …‰Î› ¿ı fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ fi ◊Λ ±ı‹ ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ⁄‘_ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ·√¤√. ◊˘Õ<_ CÎb_

≠ffi¿÷ν — ’»Ì ¤Îfi ±Î‰ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ.

flËı. ±Î ¿‹˝ … ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ⁄_‘Λ »ı. ±ı ÷˘ ‹ËŸ flÁfiı ·Ì‘ı fiËŸ ⁄_‘Î÷_. flÁ …ıÀ·_ ¤˘√‰‰Îfi_ flËı ’»Ì. …ı‰Î flÁ◊Ì ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* Ë÷_ ÷ı‰˘ flÁ ¤˘√‰‰Îfi˘. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ › flÁ ÷˘ ¤˘√‰‰˘ ’Õı. flÁ ‹ËŸ ·Ì‘˘ »ı fiı ?! ‰‘Îflı ÿ˘Ê ±Ï÷ø‹HÎfi˘ »ı, ÁËı…ı «Î·÷_ ˢ› ÷ıfi˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. T›‰ËÎfl «Î·÷˘ ˢ›. ¿˘¥fiı ¿ÂÌ Ëfl¿÷ fiÎ ◊Λ. ’ÏflHÎ΋ı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì fi‰Î_ ¿‹˝ ⁄_‘Î÷Î_ ±À¿ı. …^fiÎ_ ÷˘¤˘√‰Ì ·ı‰Î_ ’Õı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’»Ì ±ıHÎı {˘¿<_ ¬Î‘_ ˢ›, ’HÎ ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ_

fiËŸ. ¿‹˝ ⁄_‘Λ @›Îflı ? ’˘÷ı “Ë_ «_ÿ·Î· »\_”, ±ı‹ fiyÌ ¿flı I›Îflı. ±ı {˘¿<_ ¬Î‰Îfi_ Œ‚ ÷˘ ¿Î«_ flèÎ_. ±ı ¿Î«_ flèÎ_, ÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰ı ’»Ì. ¿Î«_ ÷˘ fiÎ flËı‰_ Ωı¥±ı. {˘¿<_ ¬Î› ÷˘ {˘¿Îfi_ Œ‚ ÷˘ ‹‚ı fiı ? ¿÷ν ÷flÌ¿ıfi_ Œ‚ fiËŸ, ’HÎ …ı ±Î ¿Î«_ flèÎ_ ÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰ı.

flèÎ_ ‹ÎhÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ! ¿÷ν¤Î‰ √›Î ’»Ì... ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ˉı ±ı¿·_ ≠Ï÷ø‹HÎ flèÎ_fiı ÿÎÿÎ ? ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ±Î’H΢ ¿÷ν¤Î‰ …÷˘ flè΢. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ …. ±fiı ÷ı›, ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷˘ …. ±Ï÷ø‹HÎ

±Î’HÎÎ_ fi‰Î_ ’ÿ˚√·˘ ⁄_‘Î÷Î_ ⁄_‘ ◊›Î_. ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν¤Î‰ √›˘ I›Î_ fi‰_ ¿‹˝ ⁄_‘Î÷_ ⁄_‘ ◊¥ √›_. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ˉı …ı …^fiÎ_ ¿‹˘˝ ⁄Î¿Ì flËÌ √›Î_ ˢ› ±ı‹fiı ∞Hν ¿fl‰Î

‹ÎÀıfi˘ µ’Λ Â_ ? D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

53

±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ˢ÷_ fi◊Ì. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ Á·ÎËÁ_’◊Ì … ˢ› »ı. ’HÎ Àı⁄· µ’fl ¿_¥¿ …‹‰ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¤Î_…√Õ ◊¥ ¿ı, ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ’λ\_. ˉı ±ı ¿_¥ ±Î…fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì, ±ı ’Ëı·Î_fi˘ »ı, «ÎÏflh΋˘ËfiÌ› »ı. ±Î… ÷˘ ±Î’HÎfiı √‹÷_ … fi◊Ì ±Î‰_. ’HÎ ◊¥ Ω› »ı, fiËŸ ? D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

53


≠Ï÷ø‹HÎ

54

≠Ï÷ø‹HÎ

54

≠ffi¿÷ν — ’Õı.

±Ï÷ø‹HÎ fiı ±Îø‹HÎ ! ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î ⁄ı ÂOÿ˘fi_ ¿fl‰Îfi_ ˢ›. ±ı¿ ±Ï÷ø‹HÎ ±fiı ⁄Ì…\_ ±Îø‹HÎ. ±Îø‹HÎ ‰V÷ ±Î’HÎ΋Î_ fi ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±Îø‹HÎ ±ıÀ·ı ±ıÀı¿Ÿ√ fiı«fl. ±Îø‹HÎ ±ıÀ·ı ‰Î÷‰Î÷‹Î_ ÂOÿ‹Î_› ±ıÀı¿ ¿flÌ fiάı. ÂOÿ‹Î_ ±ıÀı¿ ◊Λ, ±ı ±ıÀı¿Ÿ√ fiı«fl ¿Ëı‰Î›. ±Îø‹HÎ ¿Ëı‰Î›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ¬⁄fl ’Õı. ’˘÷Îfiı ¿_¥ ÿ—¬ ◊Λ, ±ıÀ·ı ΩHΉ_ ¿ı ±ËŸ

±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ »ı. ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩı ±ı¿ ÂOÿ ±Î‰ı »ı. ’flÎø‹ ±ıÀ·ı Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ø‹-±ø‹◊Ì ’fl. ’HÎ ’flÎø‹. Ë‹HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flfiı !

±Ï÷ø‹HÎ fiı ±Îø‹H΋Î_ Œıfl ¢ ?

’flÎø‹ ±Î‰ı I›Îflı ÁΫ_. VÀıÂfi ⁄Ë ‹˘À<_ »ı. ÷ı ·Î_⁄_ ˢ›, ±I›Îflı ÷˘ flÎË Ωı¥±ı ÷ı ∂·À<_ ±Î flËÌ Ω›. ±ø‹ flËÌ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±Îø‹HÎ ±ıÀ·ı ÁÌ‘˘ … ±ıÀı¿ ◊›˘. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀı¿ … ⁄Á ! Ë‹·˘ ¿fl‰˘, ±Îø‹HÎ ! ±fiı ø‹HÎ ±ıÀ·ı

≠Ï÷ø‹HÎ ¿flfiı ! Ë…\ ÷˘ ±Îø‹HÎfi_ ’λ\_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı »ı, I›Î_ Á‘Ì ’flÎø‹ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ÷ı ?

Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, T›‰ËÎÏfl¿ ‰Î÷«Ì÷˘ «Î·÷Ì Ë˘› ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‰Îfl Á‘Ì ‰Î÷˘ ¿›Î˝ ¿fḻı. ±fiı ¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ◊›_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±ı ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ÁËı…ı› ¿˘¥fiı “Ωı¿” ¿flÌ Ë˘› ±fiı Á΋˘ …flÎ ¿Î«˘ ˢ›fiı, …flÎ «·Î‰Ì ·ı÷˘ ˢ›. ’HÎ ‹ËŸ ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ. ÷˘ ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ¿Ëı‰Î›. ±‹ı ⁄‘ÎfiÌ “Ωı¿” ¿fḻı ’HÎ ¿ı‰Ì ? Ïfiÿ˘˝Ê “Ωı¿” ¿fḻı. ±‹ı ÷˘ ±ıfi˘ fl˘√ ¿ÎœÌ›ı fiı ±ıfiı „@÷‰Î‚˘ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı “Ωı¿” ¿fḻı. …flÎ √Q‹÷ ±Î‰ı, ±Îfi_ÿ ±Î‰ı fiı ’λ\_ ±ı ±Î√‚ ‰‘÷˘ Ω›. Ïfiÿ˘˝Ê Ωı¿ ¿fḻı ⁄‘Ì. ⁄Î¿Ì ±ı Ωı¿ ¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ¿flı !!

ø‹-±ø‹◊Ì, ⁄Lfiı◊Ì ’fl. ±ı ’flÎø‹ ÂOÿ, @›Î_◊Ì «˘flÌ ·ÎT›˘ ÷_ ?

±Ï÷ø‹HÎ ◊¥ …‰_ ±ı V‰¤Îω¿ »ı fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ±ı ±Î’H΢ ’flÊÎ◊˝ »ı.

±Î’HÎÌ ’ÎÁı ≠Ï÷ø‹HÎfi_ CÎb_ ÁÎfl<_ ÁΑfi »ı. ±ÎÕÎ¥ ¿fḻı ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ⁄Ë ⁄‚ »ı. ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ·U¿fl fiÎ ‹˘¿·˘ fiı ?! fiËŸ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ·U¿fl ‹˘¿·˘ ÷˘ ±ı ∞÷ı … ! ·U¿fl ∞÷ı ¿ı fiÎ ∞÷ı ?

≠ffi¿÷ν — ±Î ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ÷˘ ±ı ÷˘ ⁄‘Îfiı Àı‰ ’ÕÌ √¥ ˢ› ¿ı

≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ. “±Ï÷ø‹HÎ ◊›_” ±ı‰˘ ±ıfiı ±ı¿ Ω÷fi˘ ±Ï¤≠Λ ’ÕÌ √›˘ ˢ› ±ıÀ·ı ±ıfiı ’˘÷Îfiı ·Î√ı ¿ı ±Î ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ »ı. ±fiı ¬flı¬fl ±Ï÷ø‹HÎ fi ’HÎ ◊›_ ˢ›. ±ı‰_ ⁄fiıfiı ?

≠ffi¿÷ν — ’flÎø‹fiÌ …wfl ±Îø‹HÎfiÌ Á΋ı »ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Îø‹HÎfiÌ Á΋ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_. ’flÎø‹ ÷˘ ⁄Lfiı◊Ì ’fl, ≠ffi¿÷ν — ±ÎM÷‰ÎHÎÌfi_ »ßÌfi_ ‰Î_«fi ¿›*fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ !

≠¿ÚÏ÷ ø‹HÎ◊Ì ◊¥, ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì Œı·ÎHÎÌ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄‘Ì flÌ÷ı ‹A› »ı. ±Î‹ ÷˘ fiı ? ¿ÎflHÎ ¿ı

Ωı Á‹…HÎ ’Õı, fiÎ ’Õı, ¤Ò· ÿı¬Î÷Ì Ë˘›, fiÎ ÿı¬Î÷Ì Ë˘›, ¿o¥ ±Î‰Õ÷_ ˢ› ¿ı fiÎ ±Î‰Õ÷_ ˢ›, ⁄‘΋Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ∂¿ı· ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰÷˘ Ω›

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÷fl÷ … ¬⁄fl ’Õı. ’˘÷Îfiı ‹ËŸ ÁËı…ı› ÿÎÿÎlÌ — ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±Î ∂¤_ ◊›_ »ı ⁄‘_, ±fiı ±ËŸ◊Ì …‰_ ˢ›

±ı‰_ ·Î√ı ¿ı ±Î ¿Õ¿ fiÌ¿‚Ì √›_, ±ı‰_ ¬⁄fl fiÎ ’Õı ? ∂·ÀÌ ¿flı·Ì ±fiı ¿˘√‚˘ ¿›˘˝ ±ı‹Î_ Œıfl fiÎ ’Õı ?

’˘÷ÎfiÎ ÿı‹Î_, ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÁËı·Ì ‰Î÷ ¿ı ? ÁËı·_ »ı, ¿ı ±CÎfl_ ?

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

54

54


≠Ï÷ø‹HÎ

55

±S›Î ⁄˘·, ‹˘Àı◊Ì ⁄˘·fiı, fiËŸ ÷˘ ‰œ‰_ ’ÕÂı ?! ⁄˘·, ⁄˘· …flÎ !!! ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ÁËı·_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı ±Î, ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ≠ffi¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷ ±Î¬Ì ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ∂¤Ì ◊¥ »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ ø‹HÎ◊Ì ∂¤Ì ◊¥ »ı, ’HÎ ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì Œı·Î› »ı,

Õ΂Î_-⁄΂Î_ ⁄‘_ › !

≠Ï÷ø‹HÎ

55

√›Î_, fiı I›Î_ ·Î√ı ¿ı ±Î’HÎı ‘Λν Ë÷Î iÎÎfiÌ ±fiı fiÌ¿Y›Î »ı Õ˘‚Ì ! ˉı ±Î’HÎı I›Î_ √›Î ±ı ÷˘ ≠ÎflO‘fiÎ ¬ı· »ı, fiı I›Î_ ‹fi‹Î_ …ı ¤Î‰ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ±ÎT›Î ¿ı ±flıflı, ±Î‰Î fiηΛ¿fiı I›Î_ @›Î_ ±ÎT›˘ ? ±ı fiı√ıÏÀ‰ ’flÊÎ◊˝ ±Î’H΢ ‹ËŸ ±ı ◊›˘ »ı, ±ıfi_ Œ‚ ±Î’HÎı ¤˘√‰‰_ ’Õı, ±ıfiı fiηΛ¿ ¿èÎÎfi_ Œ‚ ±Î’HÎı ¤˘√‰‰_ ’Õı, ’Î’ ¤˘√‰‰_ ’ÕÂı. ±fiı ω«Îfl ±Î‰‰˘ ±ı V‰¤Îω¿ »ı, ’HÎ ÷fl÷ … ‹ËŸ Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ’»Ì ? ¿ı ±flıflı, ‹Îflı ÂÎ ‹ÎÀı ±Î‰˘ √fi˘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ? ±ı‰_ ÷fl÷ …, Á‰‚Πω«Îfl ¿flÌfiı ±Î’HÎı ·Ò»Ì fiά‰_ Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±Î¬Ì ≠¿ÚÏ÷ Œı·Î› »ı.

≠ffi¿÷ν — ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı‰Ì Ωı¥±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ’ı·_ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ⁄‘_ Œı·Î›ı·_ ±˘»\_ ◊¥ Ω›, ±ıÀ·ı ±ıfiı

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹fi‹Î_ ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı‰Ì Ωı¥±ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.

¤Îfi ±Î‰ı. ≠ffi¿÷ν — ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î◊Ì ΩHÎ÷Î_ ¿ı ±ΩHÎ÷Î_ …ı ¿o¥ ¤Ò·«Ò¿ ◊¥ ≠ffi¿÷ν — ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ≠¿ÚÏ÷ Œı·Î›, ’»Ì ±Î√‚ ±Îø‹HÎ ¿Ë˘ »˘

ˢ›. ÷ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_.

fiı ? ±Îø‹HÎ◊Ì Â_ ◊Λ ? ±Ï÷ø‹HÎ. ±fiı ±Îø‹HÎ, ±ıÀı¿◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “‹ËΉÌfl” ¤√‰Îfifiı Á_¤ÎflÌfiı ¿ı √‹ı ÷ıfiı Á_¤ÎflÌfiı, “ÿÎÿΔfiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ±Ï÷øHÎ fiı ! ≠ffi¿÷ν — ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ’HÎ ¤Îflı ◊›_ fiı ?! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı … ±Î ⁄‘_. fiÎfi_ ±Îø‹HÎ fiı ‹˘À<_ ±Îø‹HÎ, ⁄‘_

±Îø‹H΋Î_ … Á‹Î› ±fiı ±ı‰_ fi΋ … ±Ï÷ø‹HÎ. ≠ffi¿÷ν — ±ı fiÎfi_ ±Îø‹HΠˢ› ¿ı ‹˘À<_ ±Îø‹HÎ, ⁄‘_ ±Ï÷ø‹HÎ … ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.

fi◊Ì ¬˘À˘ ¿˘¥ …√÷ ‹Î_ËÌ ! ’HÎ ≠ffi ±ı‹HÎı ÁÎfl˘ ’Ò»˚›˘, ±ı ÷˘ ≠ffi ’һ̱ı, fiı ÁΛ„LÀÏŒ¿·Ì Á‹∞±ı, ÷˘ ±ıfi˘ µ¿·ı ±Î‰ı. fiËŸ ÷˘ ±Îfi˘ ∂¿ı· ±Î‰ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ‹Îfl_ Â_ ¿Ëı‰Îfi_ »ı ¿ı, ±I›Îflı ¿˘¥ …B›Î±ı ÿ½fi ¿fl‰Î ‹ÎÀı D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

55

Á_¤ÎflÌfiı, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±flıflı ! ±ı √‹ı ÷ı‰˘ ˢ›, ‹ÎflÎ ËÎ◊ı ¿ı‹ ±‰‚_ ◊›_ ? ÁÎflÎfiı ÁÎfl_ ¿Ëı‰Î‹Î_ ÿ˘Ê fi◊Ì, ’HÎ ÁÎflÎfiı ¬˘À<_ ¿Ëı‰Î‹Î_ ÿ˘Ê »ı, ±fiı ¬˘ÀÎfiı ¬˘À<_ ¿Ëı‰Î‹Î_ › ÿ˘Ê ⁄Ë »ı. …⁄fl…V÷ ÿ˘Ê ! ¿ÎflHÎ ¿ı ¬˘À˘ ±ı ’˘÷ı fi◊Ì, ±ıfiÎ ≠ÎflO‘ı ±ıfiı ¬˘À˘ ⁄fiÎT›˘ »ı. ±ı ¬˘À˘ fi◊Ì. ≠ÎflO‘ ±ıÀ·ı Â_ ? ±ıfiÎ Á_Ωı√˘±ı ±ıfiı ¬˘À˘ ⁄fiÎT›˘, ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ¢ √fi˘ ? ±Î Á‹Ω›_ ? ‰Î÷ ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷˘ »ı. ±Î ⁄‘Ì ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷˘ »ı. ±Î ÂÎj΢‹Î_ ·¬ı·Ì fiΠˢ›, ¿ı ¿˘¥ ÁΑ ’ÎÁı ΩHΉÎfiÌ fiÎ ‹‚ı. ±ıÀ·ı ±ÎÀ·_ À>_¿< ‹ËŸ Á‹∞ Ω› fiı, ±Î ≠ÎflO‘ fiı ’flÊÎ◊˝, ±ı‰_ ⁄‘_ Á‹∞ Ω› fiı, ÷˘ ±ıfi_ √ÎÕ<_ ÁÌ‘_ ’ÕÌ Ω›. ±Î ¤Î‰ fiÎ ⁄√ՉΠÿı ¿˘¥ …B›Î±ı. F›Î_ ¤Î‰ ⁄√Õı fiı ÷fl÷ ¤Î‰ Á‘Îflı I›Î_ ÷˘ ‰Î_‘˘ … fi◊Ì. ±ËŸ VhÎ̱˘ ⁄‘Ì …÷Ì Ë˘›, ÷ı‹Î_ ¿˘”¿ ±Î’HÎfiı ¿Ëı ¿ı, ±Î ’ı·Ì Ωıfiı ‰ıU›Î, ±ËŸ ±Î‰Ì »ı, @›Î_ ’ıÃÌ »ı ? ±ı‰_ ÷ı ¿ËıÂı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı › ±ıfiı D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

55


≠Ï÷ø‹HÎ

56

·Ì‘ı ‰ıU›Î ¿ËÌ, ±ı ¤›_¿fl √fi˘ ±Î’HÎfiı ·Î√ı. ±ı ¿Ëı »ı, ¿ı Á_Ωı√˘◊Ì ‹ÎflÌ ±Î‰Ì „V◊Ï÷ ◊¥ »ı. ÷ı‹Î_ ÷‹Îflı ±Î‰_ ⁄‘_, √fi˘ (‹Î◊ı) ·ı‰Îfi_ Â_ ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ? ÷‹ı Â_ ¿fl‰Î √fi˘ ¿fl˘ »˘ ? Ë_ ÷˘ ‹Îfl_ Œ‚ ¤˘√‰_ »\_, ’HÎ ÷‹ı √fi˘ ¿fl˘ »˘ ’λ˘ ? ‰ıU›Î ÷ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊¥ »ı ? Á_Ωı√˘±ı ⁄fiÎ‰Ì »ı. ¿˘¥ ∞‰ ‹ÎhÎfiı ¬flÎ⁄ ◊‰ÎfiÌ ≥E»Î … fiÎ ◊Λ. Á_Ωı√˘ … ¿flΉÕΉı ⁄‘Î_. ±fiı ’»Ì ±ıfiÌ ≠ı„@ÀÁ ’ÕÌ Ω› »ı. Âw±Î÷ ±ıfiı Á_Ωı√˘ ¿flΉÕΉı »ı.

fi ◊Λ ±ı ⁄Ï©◊Ì !

≠Ï÷ø‹HÎ

56

¿ı …ı‹fiı iÎÎfi fi◊Ì ·Ì‘_ ±ı‹fiÎ ‹ÎÀı ’HÎ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ¿ı iÎÎfi fi◊Ì ·Ì‘_ ÷ıfiı ‹ÎÀı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ »ı,

÷ı ±Î‹ ÂOÿ ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı ‰’flΛ. ÷ı ±Î‹ ÂOÿ …, ’HÎ ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı ≠Ï÷ø‹HÎ flËı ÂÌ flÌ÷ı ? ΩB≤Ï÷ ˢ› … fiËŸfiı ! ΩB≤Ï÷ ‰√fl flËı ÂÌ flÌ÷ı ? ±ı ΩB≤Ï÷ ¿›Î ¿Î‚‹Î_ Ë÷Ì ? ∑ʤÿı‰ ¤√‰Îfi √›Î ’»Ì ⁄ΉÌÁ ÷Ì◊*¿flfiÎ ‰¬÷‹Î_ ⁄‘Î ÏÂW›˘ ΩB≤÷ flËı÷Î Ë÷Î. ÷ı Ïfifl_÷fl “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Δ÷Î.

≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ÷˘ ±Î¬Î ‹fiW› ∞‰fi‹Î_ ¿˘¥fiı ¿˘¥ …B›Î±ı ¤Ò· ÷˘

F›Îflı I›Îflı ±Î’HÎı iÎÎfi ±Î’̱ı ÷˘ … ±ıfiÌ ΩB≤Ï÷ ˢ›, fiËŸ ÷˘ ΩB≤Ï÷ ˢ› fiËŸ. ±ı ÷˘ ∂CÎÎÕÌ ±Î_¬ı ¨CÎı »ı. ±ı‰_ ÂÎVhοÎfl˘±ı ¿Ëı·_.

◊Λ … fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ¤Ò· ◊Λ, ’HÎ ±ı ¤Ò·fiı ±Î’HÎı ΩHÎÌ›ı, ±fiı ÁΫÎ

L›Î›Î‘Ì ±Î’HÎı ◊¥±ı, ÷˘ ¤Ò· ±Î’HÎfiı ÿı¬Î› ¿ı, ±Î ¤Ò· ◊¥ »ı. ‹ÎÀı ¤Ò·fi˘ ±Î’HÎı ÕÎCÎ ¿ÎœÌ fiά̱ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌfiı.

≠ffi¿÷ν — …ıfiı iÎÎfi fi◊Ì, ÷ı±˘ ±‹¿ ≠¿ÎflfiÎ ÿ˘Ê˘ … Ωı¥ ¿ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Á. ±ıÀ·_ …. ÿ˘ÊfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√÷Î_ Â̬˘ ±ı‰_ À>_¿‹Î_ ¿ËÌ

ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ⁄Ï©◊Ì fiËŸ. ±‹ı …ı iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı ±ı iÎÎfi-

ÿı‰_. …ı ÿ˘Ê ÷‹fiı ÿı¬Î›, ÷ı ÿ˘ÊfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰ÎfiÌ ±fiı ÷ı ÿ˘Ê ⁄flÎ⁄fl »ı ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Â˘ @›Îflı› ’HÎ. fiËŸ ÷˘ Õ⁄· ◊¥ …Âı. ¬˘À<_ ¿›Î˝ ’»Ì Z΋Π‹Î_√Ì S›˘.

≠¿ÎÂ◊Ì ¿Î‹ ◊Λ »ı. ⁄Ï© ÷˘ ¤Ò· ÿı¬‰Î … fiÎ ÿı fiı ! ⁄Ï© ‰¿Ì· »ı, ±ıÀ·ı ¿ı ¤Ò· ÿı¬‰Î … fiÎ ÿı.

≠ffi¿÷ν — …ıHÎı iÎÎfi ·Ì‘_ fi◊Ì, ±ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ÿı¬Î› »ı ÷˘ ±ı

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ⁄Ï©◊Ì ¿fl‰_ ’Õı fiı ?

¿ı‰Ì flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ? ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ±_÷flÎI‹Î ◊Λ I›Îflı ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ ±˘»Î ◊÷Î Ω› ? ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi fiÎ ·Ì‘_ ˢ›, ’»Ì ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ˘ ˢ› »ı. ◊˘ÕÎ ΩB≤÷ ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î÷Î Ω› fiı ±˘»Î ◊÷Î Ω›. ÿı¬Î÷Î Ω› fiı ±˘»Î

◊÷Î Ω›. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ¤HÎÌ ƒ„WÀ ‰‚Ì Ω› ±ıfiı, F›Î_ Á‘Ì ∞‰ÎI‹Î »ı, ‹ÒœÎI‹Î »ı, I›Î_ Á‘Ì ’Îfl¿ÎfiÎ_ ÿ˘Ê Ωı÷Î_ ±Î‰Õı. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ’һ̱ı ÷˘ ¿ËıÂı, ‹Îfl΋Î_ ÷˘ ⁄ı-hÎHÎ ÿ˘Ê »ı, ‹Îfl΋Î_ fi◊Ì, ±Î ±Îfi΋Î_ »ı, ±ı ÷˘ ⁄Ë fi›˘˝ ÿ˘Êfi˘ À˘’·˘ »ı ¿ËıÂı !!!

Â©ÎI‹Î ’ÿfiÌ ≠΄M÷ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÎfiı ? ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Ë…\ ‹fiı ’ı·_ Á‹Ω÷_ fi◊Ì ¿ı ±ı¿ Â©ÎI‹Î’ÿ ±Î’Ì

ÿÌ‘_ ’»Ì ÂÎfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ? ˢ› … fiËŸfiı ?

±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ …ı »ı ±ı Œ@÷ ‹ËÎI‹Î±˘ ‹ÎÀı … »ı D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

‹ÎHÎÁ˘ ¿ı …ı ≠Ï÷ø‹HÎfiı Á‹…ı »ı. ±ı ÷ı ¿flı, ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ … fiËŸ, ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ÂOÿfi˘ ±◊˝ ±Î’HÎı ±ıfiı ’çÎ÷Î’ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı‰Îfi_.

56

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¿fḻı ÷˘› ‰Î_‘˘ fi◊Ì. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

56


≠Ï÷ø‹HÎ

57

≠ffi¿÷ν — ¿fl‰Îfi_ ±ı‰_ ‹fiı fi◊Ì. ’HÎ ¿¥ flÌ÷ı ¿fl‰_ ? ¿Î_ «_ÿ·Î· ˢ™

¿Î_ Ë_ Â©ÎI‹Î ˢ™. ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î’HÎı ’˘÷Îfiı fi◊Ì ¿fl‰ÎfiÎ_. ±ÎI‹Îfiı ≠Ï÷ø‹HÎ

fi◊Ì ¿fl‰ÎfiÎ_. ±ÎI‹Îfiı ¿fl‰ÎfiÎ_ ˢ› ÷˘ ÷˘ ±ı ˢ› … fiËŸ, ±Î ÷˘ “«_ÿ·Î·”fiı ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ëı‰Îfi_, ’ÎÕ˘ÂÌ ÷flÌ¿ı, ¿ı ¤¥, ±Î‰_ ±Ï÷ø‹HÎ Â_ ¿fl˘ »˘ ? ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ’ÎÕ˘Â‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Î …¥±ı ?

≠Ï÷ø‹HÎ

57

√›˘ ÷˘ ŒflÌ √˘⁄˘ ’ÕÌ Ω›. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¬˘ÀÎfiı ¬˘À<_ ‹Îfi̱ı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì √fi˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ‰ÎfiÌ …wfl »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ı ‹fiı Ë…\ fi◊Ì ⁄ıÁ÷_. ÿÎÿÎlÌ — ÷ÎflÎ ŒÎ‘flfiı ¬flÎ⁄ ·ÎB›_ ÷ÎflÎ◊Ì. ±ı ÷ı_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿›˝, ˉı

±ı‹fiı ¬flÎ⁄ ·ÎB›_, ÷ıfiı ÷Îflı µkÎı…fi ±Î’‰Îfi_ ¿ı ÕÌV¿flı… ¿fl‰Îfi_ ? “«_ÿ·Î·”fiı ÷‹Îflı Â_ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ? ≠ffi¿÷ν — Ë_ ‹Îfi_ »\_ ¿ı ±ı‹fiı ¬flÎ⁄ ·Î√ı ±ı‰_ fiÎ … ¿fl‰_ Ωı¥±ı.

ÿÎÿÎlÌ — ’ÎÕ˘ÂÌ ±ı ±Î’HÎÌ ’˘÷ÎfiÌ ’Ëı·Î_fiÌ ¤Ò·˘fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ±ı

±Î’HÎÌ √fiı√ÎflÌ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÷˘ ◊¥ Ω›. ±Ï÷ø‹HÎ ◊¥ … Ω› ±ı ÷˘. ±Ï÷ø‹HÎ

¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› › ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊¥ Ω›. ±Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ … fi◊Ì Ë˘÷_ ¿˘¥fiı.

‰Î÷ ¿fl_ ÷fiı, ±ı ‰Î÷ ÁÎ_¤‚. ±ı¿ »˘¿fl˘ ±Î ±‹ÿΉÎÿ ÂËıfl‹Î_ …flΠ¢¬‹Î_ «œÌ √›˘ ˢ›. ±fiı ⁄ı±ı¿ ËΩfl wÏ’›Î ÿı‰_ ¿flÌ fiÎA›_ ˢ›. ˉı ±ı »˘¿flαı ±Î…◊Ì ±ı‹ fiyÌ ¿›* ˢ› ¿ı, ‹Îflı ±ı¿ ’Î¥ ’HÎ ÿı‰_ fi◊Ì ¿fl‰_ ! ±Î…ı fiyÌ ¿›* ±fiı ±ı@{ı@À·Ì ±ı‹ … ‰÷ı˝, ±ı¿ ’Î¥ ÿı‰_ fiÎ ¿flı ±fiı …ıÀ·˘ ’√Îfl »ı ÷ı CÎıfl ·Î‰Ìfiı ±Î’Ì ÿı. »÷Î_ ’HÎ …ı ’λ·_ ÿı‰_ »ı ÷ı ÷˘ «Ò¿‰‰_ … ’ÕÂıfiı ? ¿ı fiËŸ «Ò¿‰‰_ ’Õı ? ˉı fi◊Ì ¿fl‰_ »÷Î_ ÂÎ◊Ì ’λ·_ ÿı‰_ «Ò¿‰‰_ ’Õı ? ±ı‰_ ±Î “«_ÿ·Î·” ±ı ’λ·Ì ¤Ò·˘fi_ Œ‚ »ı. ÷ı ÷˘ «˘’Õı, ±ıfi˘ µ¿ı· ÷˘ ·Î‰‰˘ … ’ÕÂıfiı ? ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ¿˘¥ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fl‰Î_ ’Õıfiı ?

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷ı ±Î’HÎı ΩHÎÌ-⁄Ò{Ìfiı ¿›˝ ˢ› ÷˘ ⁄flÎ⁄fl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ΩHÎÌ-⁄Ò{Ìfiı ÷˘ ¿˘¥ ¿flı fiËŸ. ΩHÎÌ-⁄Ò{Ìfiı ◊Λ ±ı‰_ ›ı

fi◊Ì. ±ı ¿fl‰_ ˢ› ÷˘› fi◊Ì ◊Λ ±ı‰_. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÿÎÿÎ, ±Ï÷ø‹HÎ ¿›˝ … ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ÷ÎflÎ ŒÎ‘flfiÌ ΩıÕı ‰‘Îflı ’Õ÷_ ⁄˘·Ì √›˘. ±Î ⁄˘„@Á_√ ¿flÌ

÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ¿ı fiÎ ¿fl˘ ? ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fl˘ ÷˘, ÷˘ ÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎfiÎ ’ZÎfiÎ »˘ ±ı‹ ÃflÂı ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹Îfl˘ ’ZÎ Âı‹Î_ »ı ? ≠Ï÷ø‹H΋Î_.

ÿÎÿÎlÌ — fi ¿flı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î ¿fl‰_ ±ı‰_ ¿_¥ ŒflÏ…›Î÷ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ±ı‰˘ ¤Î‰ fi◊Ì ¿ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿fl_.

≠ffi¿÷ν — ‹Îflı ¿fl‰Îfi˘ Á‰Î· fi◊Ì. ‹Îfl˘ ±ıfi˘ ωfl˘‘ ’HÎ fi◊Ì. ’HÎ

ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ±ı‰˘ fi◊Ì »÷Î_ ’HÎ ÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎfiÎ ’ZÎfiÎ »˘. Ωı

‹fiı Á‹…‰_ »ı ±Î. ±ı‰˘ ≠ffi ∂¤˘ ◊›Î ¿flı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì Â_ ◊Λ »ı ? ¿ı ±ÎI‹Î ±ıfiı “flÌ·ıÏÀ‰” µ’fl

÷‹ı ±ı ωfl˘‘̤Ή fiËŸ Œıfl‰˘ ÷˘ ÷‹ı ±Î ±Ï÷ø‹HÎ ’ZÎfiÎ »˘ …. ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±ıÀ·ı ÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎ ’ZÎfiÎ fi◊Ì ±ı‰_ ◊›_.

’˘÷Îfi_ ÿ⁄ÎHÎ ±Î’ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı, ±Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı Â_ ◊›_ ¿ı, flÌ›· µ’fl ÿ⁄ÎHÎ ±Î’ı »ı. …ı ¿‹˝ ±ı ±Ï÷ø‹HÎ »ı ±fiı ˉı ±ı‹Î_ ¥LÀflıVÀ(flÁ) ’ÕÌ

¿˘¥fiÎ ’√ ’fl ±Î’H΢ ⁄ÒÀ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı Á˘flÌ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ?

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

57

57


≠Ï÷ø‹HÎ

58

≠Ï÷ø‹HÎ

58

±Î’HÎı I›Î_ ¿Â_ ’Ò»‰Î …ı‰_ flÎA›_ … fi◊Ì. ±ÎiÎÎ … ’΂‰ÎfiÌ »ı, ’Ò»‰_ ˢ› ÷˘ ¿˘”¿ Œıfl˘ ’Ò»‰_. ’HÎ ⁄Ë «Ò_◊ΫÒ_◊ fiÎ ¿fl‰Ì. fiËŸ ÷˘ ¬ÁÌ …Âı ‹ËŸ. ⁄Ï© fiÎ «Î·ı, «œÌ Ω› ’»Ì, ±ı ⁄‘Î_ ⁄Ï©fiÎ «Î‚Î »ı ±Î !

≠ffi¿÷ν — ±ı ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı. ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ıfi_ fi΋ … ≠Ï÷ø‹HÎ. ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄Ì…\_ ¿˘¥ fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ı ±◊˝‹Î_ … fiı ! ⁄Î¿Ì ÷˘ fiËŸ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ë_ »\_. ±ıfiı … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ë_ »\_. ±Î’HÎı

…ı‹ Á˘flÌ ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı ? ±ı ±ıfiÎ …ı‰_ ⁄‘._ ±ıfiı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ◊Ì ±Ï÷ø‹HÎ ◊¥ √›_, ÷ıfi_ Ë_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_, ’HÎ

±Î iÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı ¿Â˘ ÂOÿ … ’Ò»‰˘ fiÎ ’Õı. ±ı¿ ÂOÿı › ’Ò»‰˘ ’Õı ±ı‰_ fi◊Ì ±Î iÎÎfi. ‰«√΂ÎfiÌ Ïø›Î ⁄‘Ì «Î·Ì flËÌ »ı.

À>_¿<_ ≠Ï÷ø‹HÎ !

Á΋˘ ‹fiı ‹ÎŒ fiÎ ¿flı ÷˘ ? ≠ffi¿÷ν — ˉı ⁄Ì∞ ±ı¿ ‰Î÷ ’Ò»\_ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ‘Îfl˘ ¿ı ·Î⁄_ ¿fl÷Î_ ÿÎÿÎlÌ — Á΋Îfi_ Ωı‰Îfi_ fi◊Ì. ÷‹fiı ¿˘¥ ‹ÎŒ ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı. ÷ı Ωı‰ÎfiÌ

…wfl fi◊Ì. ÷‹Îfl΋Î_◊Ì ±Î ±Ï÷ø‹HÎ V‰¤Î‰ ∂ÕÌ …‰˘ Ωı¥±ı. ±Ï÷ø‹HÎfiΠωfl˘‘Ì »˘ ±ı‰_ ◊‰_ Ωı¥±ı.

fiÎ ±Î‰Õı, ±ı¿ÿ‹ {’ÎÀÎ⁄_‘ ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı, ¤Ò· ◊¥ √¥ ˢ›, ±_ÿfl ÷˘ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ±Î‰_ fi ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. ÷˘ ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ √HÎΛ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ »ı. ±ıÀ·_ … ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ı ±Î’H΢

≠ffi¿÷ν — ±fiı Á΋Îfiı ÿ—A›Î ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ?

±I›Îflfi˘ ±Ï¤≠Λ »ı, ±ı flÌ÷ı ‘˘¥ fiά‰_.

ÿÎÿÎlÌ — Á΋Îfi_ ¿Â_ ±ı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎfiΠωfl˘‘Ì »˘ ±ı‰_

ˉı ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı¿{ı@À (›◊Î◊˝) fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±ı ±Ï¤≠Λ◊Ì ÿÒfl ◊›˘ fiı ?

fiyÌ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±Ï÷ø‹HÎ ÷‹Îflı ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î fi◊Ì. ±I›Îflı ◊¥ √›_ ±ıfiı ‹ÎÀı ’V÷Ή˘ ◊Λ »ı. ±fiı ˉı ±‹fiı ±ı‰_ ŒflÌ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ¬fl_ Â_ ? ±ı‰_ À>_¿<_ ¿flΛ ? ≠ffi¿÷ν — Á΋Îfiı Á˘flÌ ¿ËıÎfiÌ ÏËo‹÷ ±Î‰Ì √¥ »ı ! ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿flı ÷˘ «Î·ı I›Î_ ±Î√‚

’»Ì Ë_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·¥Â. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‰SÕÛ‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ …LQ›˘ … fi◊Ì ¿ı ±ı¿ ‰Î‚ ’Òfl÷_ ¿Â_

¿flÌ Â¿ı. ≠ffi¿÷ν — ±Ï÷ø‹HÎ ¥LÀıLÁfi·Ì (¥flÎÿÎ’Ò‰˝¿) ◊÷_ ˢ›, ±ı¿⁄ÌΩfiı

¿Î’Ì fi_¬Î÷_ ˢ› ÷˘ ¿ı‹ «Î·ı ? ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌfiı »^ÀÌ …‰Î› ?

±ı ≠Ï÷ø‹HÎ … »ı. ’HÎ ±ı‰_ Ωı ¿Î›‹ ‹ÎÀı ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ⁄‘Î ±Î‰_ … Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿flı ’»Ì. ±ı ÷˘ ±‹¿ Á_Ωı√˘‹Î_ ±ı‰_ ◊¥ Ω› ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±ı «Î·ı. ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ … »ı. ±Î‹ ˢ‰_ fi CÎÀı. ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ … »ı. ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ Œ›˘˝ fiı. …ı‹-÷ı‹ ±Ï¤≠Λ Œıfl‰‰Îfi˘ »ı.

fi ⁄fi¢ ωfl˘‘Ì ≠Ï÷ø‹HÎfiÎ !

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ⁄Ì…\_ Â_ ¿fl‰_ ? ±Î ¤˛Î_Ï÷‹Î_◊Ì ’λΠŒfl‰ÎfiÌ ⁄‘Ì ≠Ïø›Î

»ı. ±ı‹Î_ ±Î’HÎfiı ‹ËŸ ¨ÕÎ µ÷fl‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fiËŸ. ±Î’HÎı ¿Î‹ ÁÎ◊ı ¿Î‹.

≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±Î’HÎı ±ı ±Ï¤≠Λ ¿ÎœÌ fiά‰Î ‹ÎÀı ¿fl‰Îfi_ »ı. ±Î’HÎı ±ı ‹÷‹Î_ flèÎÎ fi◊Ì, ±ı‰_ ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ¿fl‰Îfi_ »ı. ±‹ı ±Î ‹÷‹Î_ ωfl© »Ì±ı.

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

58

58


≠Ï÷ø‹HÎ

59

≠Ï÷ø‹HÎ

59

ωfl˘‘Ì »Ì±ı ±‹ı ¤¥, fiËŸ ÷˘ √VÁ΋Î_ ÁË‹÷ »Ì±ı. Ωı ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fḻı ÷˘.

±ı‰_ ÿı¬Î‰Î ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ »ı. Â_ Á‹Ω›_ ÷fiı ? ≠ffi¿÷ν — …ı ±Ï÷ø‹HÎ ◊¥ √›_ ±ıfiΠωfl˘‘Ì »Ì±ı. ±ı ÿı¬Î‰Î ‹ÎÀı

≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ »ı.

≠ffi¿÷ν — …ı ◊‰Îfi_ Ë÷_ ÷ı ◊¥ √›_. ’»Ì ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ¿ı

fiÎ ¿fl˘. ±ı‹Î_ Œfl¿ … fiÎ ’Õı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î’HÎfiı ≥E»Î fi◊Ì, ±Î‰_ ŒflÌ ¿fl‰ÎfiÌ. ±Î’HÎÎ

V‰¤Î‰‹Î_◊Ì ±Î‰_ ¿ÎœÌ fiά‰Î ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ »ı. ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎÌ ±ı ≥E»Î flËÌ √¥ ¿Ëı‰›Î. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎfiı ÷˘ ⁄‘˘ Ïfi¿Î·Ì ¤Î‰fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — «Î·ı ±ı‰_ »ı. ’HΠˉı ±Î Ωı ‰‘Îflı ¿fl˘ ÷˘ ⁄Ë ŒÎ›ÿÎ ◊¥

’Õı ˢ ¿ı. ÷‹Îflı «Î·ı ±ı‰_ ¿fl‰_ »ı ¿ı ‰‘Îflı ¿fl‰_ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ¿fl‰ÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì, Ë_ ÷˘ ÁΛ„LÀÏŒ¿·Ì (‰ˆiÎÎÏfi¿ œ⁄◊Ì)

’Ò»\_ »\_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ïfi¿Î·Ì … ¤Î‰ »ı ⁄‘˘, ⁄‘˘› Ïfi¿Î·Ì … »ıfiı, ’HÎ

÷‹Îflı V‰¤Î‰‹Î_ flά‰_ ˢ› ÷˘ flά‰_, ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ … Ïfi¿Î·Ì »ı, ’HÎ ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ I›Î_ ±Î’HÎı ω«ÎflÌ

≠ffi¿÷ν — Ωı ±ı Ïfi¿Î·Ì ˢ› ÷˘ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÎ ‹ÎÀı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ … Ïfi¿Î·Ì »ı, ±ı¿·_ … fiËŸ, ⁄‘_ … Ïfi¿Î·Ì »ı.

≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıÀ·_ … »ı ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_, ⁄Ì…\_ fiËŸ ±fiı fiÎ ¿fḻı ÷˘ ±Î’H΢ V‰¤Î‰ ¿Â˘ fiÎ ⁄ÿ·Î›, ±ı‰˘ fiı ±ı‰˘ … flËıfiı ! ÷fiı Á‹Ω›_ ¿ı fiÎ Á‹Ω›_ ?

·ı‰_ Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±Î’H΢ V‰¤Î‰ ±Î’HÎ΋Î_ flËÌ Ω›. ±Î’HÎı ±ÎfiÎ V‰¤Î‰fiΠωfl˘‘Ì »Ì±ı. ±ı‰_ fiyÌ ÷˘ ◊‰_ … Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ±ı‹Î_ ÁË‹÷ fi◊Ì ±ı fiyÌ Ë˘‰_ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ÁË‹÷ fi◊Ì ±ı‰_ fiyÌ ◊¥ √›_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ

÷˘ ‹fi‹Î_ … ¿fl‰Îfi_ ˢ› »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹fi‹Î_ …. ⁄‘_ … ‹fi‹Î_ ¿fl‰Îfi_ ˢ› »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_

fiËŸ ÷˘ ωfl˘‘Ì ÷flÌ¿ı ΩËıfl fiËŸ ◊Λ ÷˘ ’»Ì ±ı ‹÷ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı flËıÂı. √VÁı ◊¥ Ω‰ ÷˘ ±Î’HÎı √VÁÎfiÎ ’Z΋Î_ fi◊Ì ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ »ı. fiËŸ ÷˘ √VÁÎfiÎ ’Z΋Î_ »Ì±ı ±ı‰_ fiyÌ ◊¥ √›_. ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ±Î’HÎfiı √VÁ˘ √‹÷˘ fi◊Ì ±ı‹ ΩËıfl ◊›_ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_◊Ì ±Î’HÎı »^ÀÎ ◊¥ √›Î. ‹@÷ ◊¥ √›Î_ ±Î’HÎı, …‰Î⁄ÿÎflÌ CÎÀÌ √¥. ±Î’HÎı ±ıfiΠωfl˘‘Ì »Ì±ı. ±ı‰_ ΩËıfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı ¿_¥ ÁΑfi ÷˘ ˢ‰_ Ωı¥±ı fiı ? √VÁ˘ ±Î’HÎ΋Î_ flά‰˘ »ı ¿ı ¿ÎœÌ fiά‰˘ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¿ÎœÌ fiά‰˘ »ı. ÿÎÿÎlÌ — Ωı ¿ÎœÌ fiά‰˘ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷˘ ’»Ì √VÁÎfiÎ D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

59

¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ⁄˘·‰Î …‰Îfi_ fiËŸ, ‹˘œı fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı ±ıfiΠωfl˘‘Ì »Ì±ı. ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fḻı ’HÎ “±Î ±Î’HÎfiı √‹÷_ fi◊Ì” ±ıÀ·_ ⁄˘·Ì±ı ÷˘› ⁄Á ◊¥ √›_. ÷‹ı »^ÀÎ_ ◊›Î_ ±ıfiÎ◊Ì. ±ı ÷‹Îflı ’ı·Ì ¤Î_…√Õ‹Î_ fi flËı‰_. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ±ıÀ·ı øÏ‹¿‹Î_ ◊˘ÕÎ_ ’ıÃÎ_ ? ÿÎÿÎlÌ — øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ’ıÃÎ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı fi◊Ì ±Î. ±Î’HÎı ±Î

V‰¤Î‰fiΠωfl˘‘Ì »Ì±ı. ±ı‰_ ¿o¥ fiyÌ fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì V‰¤Î‰ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ’ÕÌ flËıÂı. ±ı‰_ ±Î ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı. Ωı ±Î’fiı Á‹Ω› ÷˘ ÷‹Îfl_ ¿S›ÎHÎ ¿flÌ fiάÂı. √΂ ¤Î_ÕÌ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ √΂ ¤Î_Õ‰ÎfiÎ ±‹ı ωfl˘‘Ì »Ì±ı. ±ı ÷˘ ˢ‰_ … Ωı¥±ı fiı ±Î’HÎı. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

59


≠Ï÷ø‹HÎ

60

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı, ’HÎ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ÷˘ ⁄Î_‘ı … fiı ¿‹˝ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹Îflı Ωı‰Îfi_ fi◊Ì. ÷‹Îflı ‹fi‹Î_ ¿ËÌ fiά‰Îfi_ ÷˘ ÷‹ı »^ÀÎ.

±ı ⁄‘˘ T›‰ËÎfl Ïfi¿Î·Ì... ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ¿_¥¿ ±ı‰˘ ≠Á_√ ⁄L›˘ ±fiı ±Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_

÷˘ ±Î’HÎı ±Î ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ (Ïfi{˝fl÷Î ¤Î‰) »ı. ‹ÎflÎ ¤Î‰ fi◊Ì. ±ı‰_ flËı ÷˘ ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì ÷‹ÎflÎ …ı‰Ì ΩB≤Ï÷ fiÎ flËı ⁄‘Îfiı, “±Î ‹ÎflÎ fi◊Ì”

±ı‰Ì ΩB≤Ï÷ ⁄‘Îfiı fiÎ flËı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î‰_ √ÎÕ<_-CÎı·_ Â̬‰ÎÕu_ ÁÎfl_ ’Õı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı »ı ±ı ¿_¥ ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰ ±˘»Î ‹ÎfiÌ ·ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‹fi_ ¿Ëı‰_ ¬fl_ »ı ¿ı ±Î ¤Î‰ ‹ÎflÎ fi◊Ì, ±ıÀ·_ …

ÿı¬ÎՉΠ‹ÎÀı … ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı. ⁄‘Îfiı ÷˘ “±Î ¤Î‰ ‹ÎflÎ fi◊Ì” ±ı‰Ì ΩB≤Ï÷ fiÎ flËı÷Ì Ë˘›fiı.

≠Ï÷ø‹HÎ

60

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ±ı ‹˘ÀÎ_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_.

±fiı fiÎfi˘ ˢ› ÷˘› ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. “…ıHÎı” ÿ˘Ê ¿›Î˝”÷Î “÷ıHÎı” … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ±ıÀ·ı “«_ÿ·Î·ı” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›. ±Î’HÎı «_ÿ·Î·fiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±fiı ⁄ÌΩ ÿ˘Ê ÷˘ Ωı‰Î ‹ÎhÎ◊Ì …÷Î flËı, ⁄ÌΩ Ë·¿Î ≠¿ÎflfiÎ ÿ˘Ê ˢ› ÷ı, ’HÎ ÿ˘Ê˘ ⁄‘Î ÿı¬Î› I›Îflı Ω›. I›Îflı Ïfiÿ˘˝Ê ◊Λ. ±ı¿ ’HÎ ÿ˘Ê ÷‹fiı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥fi˘ ÿı¬Î› fiËŸ, ÷‹fiı ‹Îflı ÷˘ › ÷‹fiı ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î›. ±ı‰Ì ‹ıÓ ƒÏp ±Î’ı·Ì ⁄‘Ì. ÷‹fiı ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ? ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ⁄ÌΩfi˘ ¿˘¥ ÿ˘Ê ÿı¬Î¥ √›˘ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘

÷fl÷ ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎ. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¿˘¥fiÎ ’fl ±ıÀı¿Ÿ√fi˘ (±Îø‹HÎfi˘) ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı. ÷‹ı

Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ fiı ¿˘¥fiı ±Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ. ±ı ⁄‘˘ Ïfi¿Î·Ì T›‰ËÎfl »ı. ±Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı »÷Î_ ±Ï÷ø‹HÎ ◊¥ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷˘ ±ı Ïfi¿Î·Ì T›‰ËÎfl ÷flÌ¿ı «ÎS›_ √ÎÕ<_ !

√΂˘ ¤Î_Õı, ¿ı ‹Îfl ‹Îflı, ¿ı fi¿ÁÎfi ¿flı, ’HÎ ÷ıfiÎ ÷flŒ ±ıÀı¿fi˘ ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı ¿˘¥ Ïÿ‰Á. ±fiı …√÷ ±Î¬_ ÁΑ-Á_L›ÎÁ̱˘, ⁄‘Î ±ıÀı¿ ¿flı, “@›Î ˈ, @›Î ¿ËÎ, ±ˆÁÎ ¿flıÓ√ı, ÷ˆÁÎ ¿flıÓ√ı.”

≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±Ï÷ø‹HÎ ¿flfiÎfl˘ !

±fiı ±Î‹fiı ±ıÀı¿fi˘ ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı. ±ıfi_ fi΋ “iÎÎfi ¤@÷.” iÎÎfiÌ ¤@÷ ±ıÀ·ı »^À˘ ◊¥ √›˘.

F›Îflı ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı I›Îflı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ⁄‘Î ÿı¬Î÷Î ◊Λ. I›Î_ Á‘Ì ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î›. ’HÎ ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› fiËŸ. ⁄ÌΩfiÎ ¬˘‚‰Î ˢ› ÷˘ ⁄‘Î Á˘ ¬˘‚Ì ±Î’ı. ’˘÷ÎfiÎ ÷˘ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ⁄ı-hÎHΠˢ› ÷ı ÿı¬Î›. ⁄ÌΩ ÿı¬Î› fiËŸ. ˉı iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì, ⁄flÎ⁄fl ’˘ÊÎ¥fiı »˘Õ‰˘ ‹˘À˘ ◊›˘, ¿ı ÷fl÷ ÿ˘Ê ⁄‘Î ÿı¬Î÷Î Âw ◊Λ. ±Î ÷‹fiı Â_ ÿı¬Î› »ı fl˘… ? ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ¿ı ⁄ÌΩfiÎ ?

≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? ¿ı Ë‚‰˘ ◊Λ, Ë‚‰Î ◊Λ, ŒflÌ ±ı ÿ˘Ê ¿fl÷Î_ ±ıfiı ⁄Ë µ’ÎÏ‘ ◊›Î_ ¿flı. ±fiı ±Î ÿ˘Ê ÷˘ √HÎοÎfl ¿flı »ı !! ÷‹ı ¿˘¥ ≠Ï÷ø‹HÎ, ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ Ωı›_. ±ı¿<_› ÿ˘Ê ±˘»˘ ◊Λ ±ı‰_ ? ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ËŸ … Ωı‰Î ‹Y›_.

≠ffi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÎ …. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

ÿ˘Ê CÎÀı ÷ı ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ !

60

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

60


≠Ï÷ø‹HÎ

61

≠Ï÷ø‹HÎ

61

ÿÎÿÎlÌ — ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ±ı¿·_ ‹˘Z΋Î√˝fi_ ÁΑfi »ı,

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ fiËŸ. ±ıfiı ’Î’ fiÎ ¿Ëı‰Î›. Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı

⁄Ì…\_ ¿˘¥ ÁΑfi fi◊Ì ±Î …√÷‹Î_. ⁄Ì…\_ ÁΑfi ±ıÀ·_ ¿ı iÎÎfiÌ ’fl<Ê◊Ì iÎÎfi ‹‚ı ’»Ì ±Î ¿Î‹ ·Î√Âı. fiı ÷ı ’Ëı·Î_ › Ωı ¿flı·_ ËÂı ÷˘ ÿ˘Ê ‹_ÿ ◊¥ √›Î_ ËÂı. ’HÎ ±ı ±ıÀ·_ ≠Ï÷ø‹HÎ flËÌ Â¿ı fiËŸ, ΩB≤Ï÷ fiÎ flËÌ Â¿ı ‹ÎHÎÁfiı.

’Î’. ¿˘¥ ∞‰fiı, ±ı ’»Ì ‹fiW› ˢ ¿ı Ωfi‰fl ˢ ¿ı {ÎÕ Ë˘. {ÎÕfiı ±Î‹ ‰√fl ¿Î‹fiÎ_ ’Î_ÿÕÎ_ ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fḻı ÷˘ ±ıfiı › ÿ—¬ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ı ’Î’ ¿Ëı‰Î›.

iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ±Î’HÎfiı ±_ÿfl ¬⁄fl ’Õı, ÿ˘Ê ◊›˘ »ı ±Î. ÷˘ … ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Âı. I›Î_ Á‘Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ fiËŸfiı ! iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ±ıfiÌ ΩB≤Ï÷ flËıÂı ¿ı, ±Î‹ ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ¿ı ÷fl÷ ÷‹fiı ¬⁄fl ’ÕÂı. ±Î ¤Ò· ◊¥ ±ıÀ·ı ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ fi΋fi_ ⁄‘_ ’©Ï÷Áfl ≠Ï÷ø‹HÎ ◊›Î_ … ¿flÂı. ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ±ıÀ·ı ‘˘‰Î¥ √›_. ‘˘‰Î¥ √›_ ±ıÀ·ı Á΋Îfiı Õ_¬ fiÎ flËı ’»Ì. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ’λÎ_ ¤ı√Î_ ◊¥±ı ÷˘ Á΋ΠΩıÕı ’ı·˘ ¤ıÿ ’Õ÷˘ Ω›. ±ı‰_ ¿Â_ ◊Λ ÷˘ ¤ıÿ ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ? ≠ffi¿÷ν — fiÎ.

±fiı ±ÎiÎÎ fiÎ ’‚Λ ±ı ÷˘ ÷‹fiı fi¿ÁÎfi ◊Λ. ÷‹fiı ’˘÷Îfiı … fi¿ÁÎfi ◊Λ. ’Î’¿‹˝ ÷˘ ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷ı. ±ıÀ·ı ÁËı… ’HÎ, Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ‹fiW› ±ıfiÎ V‰¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı‹Î_ ±ıfiı ’H›-

’Î’ ·Î√ı ? ÿÎÿÎlÌ — Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ’Î’ ·Î√ı. ±ı V‰¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ¿flı »ı,

’HÎ ±ıHÎı Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı ‹ÎflÎ◊Ì Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ‹Îflı ±ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ‰Î_¿˘ »ıfiı, ÷ı◊Ì ÿ—¬ ◊›_ »ı ÷ı‹fiı, ±ıÀ·ı ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_.

ÿÎÿÎlÌ — ¿Îfl¬Îfi΋Î_› ¿˘¥ ΩıÕı ±Ï÷ø‹HÎ ◊¥ Ω›, ±ıfi_ ±Î’HÎı

±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl<_. ±Î’HÎÎ_ ¿’ÕÎ_ «˘A¬Î_ ◊Λfiı ? ±Î’HÎÎ_ ¿’ÕÎ_‹Î_ Â_ ¿Î‹ ‹ı· flËı‰Î ÿ¥±ı ? ±Î‰˘ ÿÎÿαı flV÷˘ ÿı¬ÎÕu˘ »ı. ÷˘ ÂÎ ‹ÎÀı «˘A¬Î_ fiÎ ¿flÌ fiά̱ı ?!

≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ±ıfi_ ‹fi ±Î’HÎÌ ΩıÕı ⁄_‘Λ, fiËŸ ‹fi »^ÀÌ Ω›.

’Î’ ‘˘‰Î›ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ! ≠ffi¿÷ν — ±‹ÎflÎ ’Î’¿‹˝ ‹ÎÀı ±I›Îflı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‘˘‰_ ?

¤Ò· fiËŸ I›Î_ fiËŸ ¤˘√‰À˘ !

ÿÎÿÎlÌ — ’Î’¿‹˝fiÎ ÷˘ …ıÀ·Î ÕÎCÎÎ ’ÕuÎ ±ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_, ±ı

ÕÎCÎ ¿ÃHΠˢ› ÷˘ ŒflÌ ‘˘ ‘˘ ¿fl‰˘. ŒflÌ ‘˘ ‘˘ ¿fl‰˘. ≠ffi¿÷ν — ±ı ÕÎCÎ …÷˘ flè΢ ¿ı fi◊Ì …÷˘ flè΢ ±ı ¬⁄fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ËŸ ‹fi «˘A¬_ ◊Λfiı, ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ‹˘œÎ ’fl

‹V÷Ì ±Î‰ı. ÷‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ÕÎCÎ … …÷˘ flËı·˘ ? ¿ı‹ fiÎ ’Õı ? ‰Î_‘˘ Â_ ±Î‰ı »ı ? ±fiı fiÎ ‘˘‰Î› ÷˘› ±Î’HÎfiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flfiı. ÷_ ÁÎ⁄ CÎÎS›Î … ¿fl…ı fiı ! ’Î’fiı ÷_ ±˘‚¬ı »ı ? ’Î’fiı ÷_ ±˘‚¬ı »ı ¬fl˘ ? ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎÎ fiÎ ’‚Λ ±ıÀ·ı ’Î’. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

61

¿˘¥fiı ±Î’HÎÎ◊Ì Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı. ±Î’HÎÌ ‹ËŸ ’ÏflHÎ΋ ¨«Î-fiÌ«Î_ ◊Λ ±ıÀ·ı ¤Ò· ±Î’HÎÌ »ı ±ı‹ Á‹Ω›. ÁÎ‹Ì T›„@÷ ¤˘√‰ı »ı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ¤Ò· ÷˘ ≠I›ZÎ »ı ’HÎ ÏfiÏ‹kÎ ±Î’HÎı ⁄L›Î_, ±Î’HÎı ±ıfiı ÀˆÕ¿ÎT›˘ ‹ÎÀı ±Î’HÎÌ›ı ¤Ò·. ¿ı‹ ÿÎÿÎfiı ¤˘√‰À˘ fi◊Ì ±Î‰÷˘ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiÌ ±ı¿ı › ¤Ò· flËÌ fi◊Ì. ±Î’HÎÌ ¤Ò·◊Ì Á΋Îfiı ¿o¥ ’HÎ ±Áfl ◊Λ, Ωı ¿o¥ ∂‘Îfl ◊Λ ÷˘ ÷fl÷ … ‹fi◊Ì ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì …‹Î ¿flÌ ·ı‰_. ±Î’HÎÌ ¤Ò· ◊¥ ˢ› ÷˘ ∂‘Îfl ◊Λ ’HÎ ÷fl÷ … ¿" - fl˘¿Õ<_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_. ±fiı Ωı ¿˘¥fiÎ ◊¿Ì ±Î’HÎÌ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ › ±Î’HÎı ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ¿flÌ ·ı‰_. ‹fi-‰«fi-¿Î›Î◊Ì, ≠I›ZÎ ÿÎÿÎ D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

61


≠Ï÷ø‹HÎ

62

¤√‰ÎfifiÌ ÁÎZÎ̱ı Z΋Π‹Î_√ ‹Î_√ ¿fl‰ÎfiÌ.

≠Ï÷ø‹HÎ

62

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ … fi ˢ›fiı ! ±ı ÷˘ ⁄‘Î_ ÷‹ı

Õ√·ı fiı ’√·ı ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı. ±Î’HÎ΋Î_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î·˘¤fiÎ ¿ÊΛ˘ »ı. ÷ı ¤Ò·˘ ¿flΉı … ±fiı µ‘ÎflÌ ∂¤Ì ¿flı. ’HÎ ÷ıfiÌ Á΋ı ±Î’HÎı ÷fl÷ … ÷IZÎHÎ ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ìfiı …‹Î ¿flÌfiı «˘A¬_ ¿flÌ ·ı‰_. ±Î ‰ı’Îfl ’ı„LÕ√ (⁄οÌ)fiÎ fl¬Î›. ±Î ÷˘ ÿfl±Á· fl˘¿ÏÕ›˘ T›Î’Îfl ¿Ëı‰Î›.

±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ∂¤Î_ ¿flı·Î ≠Ï÷ø‹HÎ ! ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ÷fl÷ ÿ˘Ê CÎÀ‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfi_ fi΋ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎı ¨‘Î √›ı·Î, ÷ı ’λΠŒ›Î˝ ±ıfi_ fi΋ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ’λΠŒ›Î˝ fiËŸ fiı I›Î_ fiı I›Î_ … »ı ! I›Î_◊Ì ±Î√‚ √›Î »ı ∂·ÀÎ !!! ±ıÀ·ı ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î› … ¿ı‹ ¿flÌfiı ?

√÷ …L‹˘fiÎ_ ≠Ï÷ø‹H΢ !

≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ¤Ò·˘ ◊Λ »ı ±ı √›Î ±‰÷ÎflfiÌ ¬flÌfiı ? ÿÎÿÎlÌ — √›Î ±‰÷ÎflfiÎ ’Î’fiı ·¥fiı … ±Î ¤Ò·˘ »ı. ’HÎ ±Î

±‰÷Îfl‹Î_ ŒflÌ ¤Ò· ¤Î_√ı … fiËŸ fiı ‰‘Îfl÷˘ Ω›. ¤Ò·fiı ¤Î_√‰Î ‹ÎÀı ¤Ò·fiı ¤Ò· ¿Ëı‰Ì ’Õı. ÷ıfi_ µ’flÎb_ fiÎ ·ı‰Î›. “±Î” “iÎÎfiÌ ’flÊ˘”fiÌ ¿>_«Ì ¿Ëı‰Î›. ÷ıfiÎ◊Ì √‹ı-÷ı‰Î_ ÷΂Î_ ∂CÎÕÌ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±Ï÷ø‹HÎ @›Îflı ◊Λ »ı, ¿ı ¿_¥¿ ’λ·Î …L‹˘fiÎ ÏËÁÎ⁄

ËÂı I›Îflıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, I›Îflı ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı I›Îflı ’λ·Î ⁄‘Î

±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ¤Î_√Âı I›Îflı ¿Î‹ ◊Âı. ¿Î_ ÷˘ iÎÎfiÌ’flÊ ÷‹fiı ÷Îflı ÷˘ ◊¥ Ω›. iÎÎfiÌ’flÊ ÷ÎflÌ Â¿ı. ÷‹ı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı, ‹fiı ⁄«Î‰˘, ÷˘ ⁄«Î‰ı. ±ı‹fiı ±ı‹ fi◊Ì ¿ı ‹Îflı ¿Â_ ŒÌ ·ı‰Îfi_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ÒS› «Ì…fiÌ ŒÌ ¿ıÀ·Ì ±Î’ı ? fiı ±Î ‹Ò‚˘ fiı ‹ÒS›Î‰Îfi ¿Ëı‰Î› ! ‹Ò‚˘ ÷˘ ÿÁ ’ˆÁÎfi˘. Ωı ‹ÒS›‰Îfi »ı fiı ?! ±fiı ±Î ÷˘ ±‹ÒS› «Ì… ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±Îfi_ ‹ÒS›-⁄ÒS› fiΠˢ›. ±‹ÒS› ! ±‹ÒS› !! ±ıÀ·ı ±Î‹ Ï¿o‹÷ fiΠˢ› ! ÿ˘Ê ÷˘ ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ fiı ! fi›Î˝ ÿ˘Ê … ◊›Î ¿fl‰ÎfiÎ. ±ı ÿ˘Ê ÷‹fiı ÿı¬Î›Î ¿flı. ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î ±ıÀ·ı ±Î ÿ˘Êfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ’çÎkÎÎ’ ¿fl‰Îfi˘, ±fiı ŒflÌ ±ı‰_ fiËŸ ¿fl_. ±ı‰_ ≠I›ÎA›Îfi ¿fl‰Îfi_. ±ı “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ¿Ëı‰Î›. ÿ˘Ê ◊›˘ ¿ı ÷fl÷ ±ıfiı ‘˘¥ fiά˘. ±ı‰_ ÷‹Îflı ÷fl÷ ‘˘‰ÎfiÌ ¥E»Î »ı ¿ı ⁄Îfl ‹ÏËfiı ??!

±ı◊Ì ÷˘ ¨‘Î √›Î ∂·ÀÎ ! ≠ffi¿÷ν — øÏ‹¿fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ Ë÷Î_ I›Îflı ‹√…‹Î_ ¿_¥ ⁄ıÁ÷_ fi

Ë÷_. fiı ±I›Îflı ±Î ¿fḻı »Ì±ı ÷˘ Ë·¿Î_ e· ◊¥ …‰Î› »ı. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

62

…L‹˘fiÎ_ ’Î’ ‹ÎÀıfi_ ⁄‘_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÏËÁÎ⁄ ±Î’HÎı ÷˘ÕÌ fiά̱ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ·˘¿

“ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ÿ˘Ê ÷fl÷ Ïfi‹Ò˝‚ ◊¥ Ω› »ı.

‹˘ÀÎ_ ÿ˘ÊfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ... ≠ffi¿÷ν — ±Î’H΢ ‹˘À˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ‹Ò‚ flÌ÷ ±ı ˢ› »ı ÂOÿ˘fiÌ, ’HÎ ±ı ÂOÿ˘fiÌ

…_Ω‚V÷˘ fiı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ¿Ë̱ı, Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ±√fl ÷˘ …ı ¤√‰Îfifiı ‹Îfi÷˘ ˢ› ÷ı ¤√‰Îfifiı ›Îÿ ¿fl‰Î ¿ı ‹ÎflÎ◊Ì ±Î ¤Ò· ◊¥, ±Î ¤¥fiÌ ΩıÕı, √VÁ˘ ‰‘Îflı ◊¥ √›˘, ‹ÎÀı Ë_ Z΋Π‹Î√_ »\_. ’V÷Ή˘ ¿fl<_ »\_. ŒflÌ fiËŸ ¿fl_. ⁄Á ±ÎÀ·_ … ⁄˘·˘ ÷˘›ı «Î·ı. ⁄Î¿Ì ÂOÿ˘fiÌ …_Ω‚ ÷˘ ⁄Ë. ‹˘ÀÎ ÂOÿ˘ «Ì÷flı·Î ˢ› ⁄‘Î, ’HÎ ±ı @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı. ±ı ⁄˘· ⁄˘· ¿fḻı ÷˘. ’HÎ ±Î À>_¿<_ ⁄˘·Ì …‰_. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

62


≠Ï÷ø‹HÎ

63

≠Ï÷ø‹HÎ

63

ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ ‹Îflı·Î ? fiËŸ ?

’ÏflHÎÎÏ‹¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ! Á΋ÎfiÌ ¤Ò· ˢ› ÷˘ › ±Î’HÎı ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı‰Ì.

≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ±ı‰Î Á_Ωı√ ∂¤Î ◊Λ ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?

≠ffi¿÷ν — ⁄‘ÎfiÌ ‰«‹Î_, ÿÎÿÎfiÌ ÁÎZÎ̱ı, ÿflı¿ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘fiÌ ‹ÎŒÌ

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷˘, iÎÎfiÌ ◊›Î ’»Ì ÷˘ iÎÎfi …\ÿ_ flËı »ı ±ıfiı, ±ı …\ÿ_

flËı÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘ ±ıfiı ¿Â_ fiÎ ◊Λ. …\ÿ_ flËÌfiı ⁄‘_ Ωı›Î ¿fl÷˘ ˢ› fiÎÀ¿, ÷˘ ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±fiı ¤ı√˘ ◊Λ ÷˘› ’ı·˘ fi◊Ì.

‹Î_√Ì ·ı ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı¿ ΩHÎı ¿ı ⁄Ì√ÌfiŸ√ (Âw±Î÷) ¿Ëı‰Î›. ÷ı◊Ì ¿o¥

‘˘‰Î¥ …÷_ fi◊Ì. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷‹Îflı ±ı‰_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı Á΋˘ ⁄˘·÷˘ ±Î‰ı. ±I›Îflı ‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ Âw±Î÷ ¿fl‰Ì. F›Îflı F›Îflı √Ò_« ’Õ‰ÎfiÌ ◊Λ I›Îflı I›Îflı ÿÎÿÎ ±‰U› ›Îÿ ±Î‰Ì … Ω› ±fiı √Ò_«˘ ’Õı fiËŸ. “±‹ı ÷˘ Â_ ¿Ë̱ı ¿ı ±Î √Ò_«˘ ’ÎÕÌ fiËŸ, ±fiı @›Îflı¿ √Ò_« ’ÕÌ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı. ±Î ÷˘ √Ò_« ÂOÿfiÌ ÷fl÷ … Á‹…HÎ ’Õı. ±Î ·˘¿˘ “ÁI›, ÿ›Î, «˘flÌ fiËŸ ¿fl˘.” ±ı ÁÎ_¤‚Ì ÁÎ_¤‚Ìfiı ÷˘ ◊Î¿Ì √›Î_ »ı. √Ò_« flάÌfiı ÁÒ¥ fiÎ …‰_ Ωı¥±ı. √Ò_« ‹ËŸ ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ ÷ı √Ò_« flάÌfiı ÁÒ¥ fiÎ …‰_ Ωı¥±ı. √Ò_«fi˘ ∂¿ı· ·Î‰‰˘ Ωı¥±ı. »ı‰Àı ¿Â˘ ∂¿ı· fiÎ …Õı ÷˘ ¤√‰Îfi ’ÎÁı ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿fḻı, ¿ı ±ÎfiÌ ΩıÕı √Ò_« ’ÕÌ √¥ »ı ÷ı ⁄ÿ·fiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√-‹Î_√ ¿fl_ »\_, ÷˘ › ∂¿ı· ±Î‰ı. ‹ÎŒÌ … ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ÂÎjÎ »ı. ⁄Î¿Ì ÿ˘Ê˘ ÷˘, Ïfifl_÷fl ÿ˘Ê˘ … ◊›Î ¿flı »ı.

…\ÿ_ fiÎ flËı ¿Â_, ÷˘› ±ı ŒÎ¥·, ’»Ì ŒflÌ ÁËÌ ¿fl‰Ì ’ÕÂı, …\ÿ_ flËÌfiı. ±ı ŒÎ¥· ŒflÌ◊Ì ±Î‰Âı ’»Ì. ÁÌBfiı«fl (ÁËÌ) ◊¥ fiËŸ. ÷˘›ı flËÌ Ω›fiı ¿Î√‚, ±ı‰_. ’HÎ Ïfi‰ıÕ˘ ÷˘ ÷‹Îflı … ·Î‰‰˘ ’ÕÂı. Ë_ ¿Ë_ »\_. ÷ı ⁄‘_ ±Î¬_ Á‹Ω¥ √›_ ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ ! ÿÎÿÎlÌ — ÁËÌ fiÎ ◊›ı·Ì ˢ› ÷˘ ŒflÌ ’λ\_ ’ı’fl ±Î‰Âı. ±ı Ωı¥, ‰Î_«Ì

±fiı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fḻı ±ıÀ·ı I›Î_◊Ì »^ÀÌ √›Î_. ˉı ±ı‰_ @›Îflı fiÎ ⁄fiı ? ¿ı ¿‹˝ ⁄Ë «Ì¿b_ ˢ› ±fiı √Îœ ˢ› fiı I›Îflı ‹ÎHÎÁ ¤Ò·◊Î’ ¬¥ Ω›. ±ıÀ·ı ◊¥ Ω›. ±Î’HÎı ÷ı CÎÕ̱ı ’»Ì ’V÷Ή˘ ¿fḻı. ±ıfiı ◊¥ √›Î ’»Ì ’V÷Ή˘ ◊Λ fiı ⁄Y›˘ ! ÷ı ’V÷Ή˘ ¿fḻı ±ıÀ·ı œÌ·_ ◊›_ ±ıÀ·ı ±Î‹ ÷˘ Œfl̉Îfl ±Î ⁄Î…\‹Î_ ±Î‰ı fiı ÷˘ ±Î’HÎı ¿flÌ Â¿Ì±ı ±ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ fifl‹ ◊¥ √›_ ˢ›, ’V÷Ή˘ ¿fl‰Î◊Ì.

±Ë_¿Îfl, ’ÎÂ‰Ì fiı ‹Îfi‰Ì ! Á΋Îfiı Ã’¿˘ ±Î’˘ »˘ ÷˘ ÷‹fiı ±ı‹ A›Î· fi◊Ì ±Î‰÷˘ ¿ı ÷‹fiı Ã’¿˘ ±Î’ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı A›Î· flάÌfiı Ã’¿˘ ±Î’˘.

±Î’HÎı ¿Ë̱ı “«_ÿ¤Î¥” ’V÷Ή˘ ¿fl˘ ⁄Î. ¿ı‹ ±Ï÷ø‹HÎ ¿›˝ ? ÿÎÿÎfi˘ ¿Î›ÿ˘ ¢ »ı ? ±Ï÷ø‹HÎ ¿›˝ ‹ÎÀı ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ⁄Á ! ±Î ¿Î›ÿıÁfl »ı fiı ?

±ıfi_ fi΋ ‹Îfi‰ ±Ë_¿Îfl. Á΋Îfi˘ A›Î· flάÌfiı ÿflı¿ ¿Î›˝ ¿fl‰_ ±ıfi_ fi΋ ‹Îfi‰ ±Ë_¿Îfl. ±Î’H΢ A›Î· flάÌfiı ÿflı¿fiÌ ΩıÕı ‰÷˝fi ¿fl‰_ ±fiı √˘ÿÎ ‹Îfl‰Î, ÷˘ ±ıfi_ fi΋ Â_ ¿Ëı‰Î› ?

±Î’b_ ωiÎÎfi ÷˘ ±ı¿ ±ı¿ ¬ÒHÎ΋Î_◊Ì ¿Î›ÿıÁfl ˢ›. ±Î ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ÿfl ±Á· ωiÎÎfi »ı. ±Î¬_ øÏ‹¿iÎÎfi ÷˘ ¤√‰Îfiı ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_◊Ì ¿èÎ_ ±fiı ¿S’fi΋Î_ ±ÎT›_. ±fiı ±Î’b_ ±Î› ¿ı‰‚iÎÎfi◊Ì ¿èÎ_, ’HÎ ¿S’fiÎ ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷ »ı ±Î ! ’ı·Î‹Î_

≠ffi¿÷ν — ’ÎÂ‰Ì ±Ë_¿Îfl. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

63

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

63


≠Ï÷ø‹HÎ

64

÷˘ ωfl˘‘ΤÎÁ …Õı, ’HÎ ±ËŸ fiÎ …Õı.

≠Ï÷ø‹HÎ

64

¿flÌfiı ¨«Î ‹Ò¿Ì ÿı‰Î ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ fiËŸ ¿fl˘ ÷˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Πˢ› ÷˘ ¿˘fiÎ ¿Ëı‰Î, ’˘·ÌÁ‰Î‚ÎfiÎ, ‹ı∞VÀˇıÀ˘fiÎ, ±ı‹fiÎ ⁄‘Î ÿ˘Ê ¿Ëı‰Î, ¿ı ÷‹ı ⁄‘Î_ ±Î‰Î »˘. ’HÎ ±Î ⁄‘Î ±LÕflËıLÕ (±ÎÏl÷) »ı, ±ıfiÎ ÿ˘Ê fiÎ ¿Ëı‰Î Á‹Ω›_fiı ?

¤Ò· ÿı¬ÎÕı ÷ıfiı ÂÎ⁄ÎÂÌ ?! ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ÿı¬ÎÕı ÷˘ ÷‹ı ÂÎ⁄ÎÂÌ ÿ˘ ¬flÎ_ ? ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı ÷˘ …ıfi˘ …ı‰˘ ±Ë_¿Îfl. ÿÎÿÎlÌ — ±flı, fl΋ ÷ÎflÌ ‹Î›Î ! I›Î_ ÷˘ Â_ fi_ Â_ ⁄˘·ı ‹Ò±˘ ! I›Î_

’λ\_ ÷˘ …\±˘ ¿ı, ¤¥ ‹fiı ±ı‰_ ◊Λ ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?

ÿflı¿ ‰V÷ ¤Ò·◊Ì … ¤flı·Ì ˢ›. ±ıÀ·ı ⁄‘_ ¤Ò· ÷˘ ˢ› … fiı ! ¤Ò· ‰√fl ÷˘ ¿˘¥ fiΠˢ›, ¿˘”¿fiÌ ¤Ò· ¿Îœ‰Ì ±ı ‹Òfl¬fi_ ¿Î‹ »ı. ÷fiı ¤Ò· ¿Îœ‰Ì √‹ı ? ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘fiı ±ı …ı ¤Ò· ◊¥, ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ

¿fl‰Îfi_ ?

≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷˘ Ë_ ’¿ÕÌ ·™ ¿ı ÷ıÓ ±Î ⁄flÎ⁄fl ¿›*. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. fiÎ. fiÎ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ÁÎ«Ì …Õı fiËŸ ±Î’HÎfiı.

ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘fi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ±ıÀ·ı ’Õ÷_ ‹Ò¿ı ’»Ì ±Î√‚ ±Î’HÎı Â_

±ı ÷˘ ±‹¿ … ⁄Î⁄÷ ˢ› ÷˘ ÷‹ı ’¿ÕÌ Â¿˘ ¿ı ±Î ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ »ı. ’HÎ ⁄Ì∞ ⁄Î⁄÷ fiÎ ’¿ÕÌ Â¿˘. ±ıÀ·ı ±ı ±‰‚_ … ⁄˘·ı.

¿fl‰Îfi_, ¿ı “±˘Ë˘Ë˘ ! Ë…\ ÷‹ı ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê …\±˘ »˘ ? ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘”, ±ı ±Î’H΢ ÿ˘Ê Ωı›˘ ¿Ëı‰Î›. ±ı‰Î ’«ÎÁ ◊Λ ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_.

“«_ÿ¤Î¥ ¤Ò· ¿flı »ı” ±ı‹ ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı “÷ÎflÌ ¤Ò· »ı” ÷˘ ±Î’HÎı › ¿Ëı‰_, “«_ÿ¤Î¥ ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ ËÂı I›Îflı … ±ı ¿Ëı÷Î_ ËÂı fiı ? fiËŸ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ÷˘ ¿˘¥ ¿Ëı÷_ ËÂı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹ fiı ±ı‹ ¿˘¥ ¿Ëı fiËŸ. ¿_¥¿ı› ¤Ò· ˢ‰Ì CÎÀı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı‹Î_ ¿Ëı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ ¢ ? ¤¥, ÷‹ÎflÌ ¿_¥¿ ¤Ò· ËÂı ‹ÎÀı ¿Ëı÷Î_ ËÂı. ‹ÎÀı ‹ÎŒÌ ‹Î_√˘ ·˘, ±fiı “«_ÿ¤Î¥” ¿˘¥fiı ÿ—¬ ÿı÷Î_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘ ⁄Î. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ‹˘ZÎı …‰_ »ı. ˉı √‹ı ÷ı‹ ±ı ¿fl‰Î …¥±ı ÷ı «Î·ı fiËŸ.

⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ı ÿ˘ÊfiÌ ‹ÎŒÌ, Z΋Î, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ’flÿ˘Ê Ωı‰ÎfiÌ ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì ±ı‹fiı Ëı⁄ÌÀ (Àı‰) Ë÷Ì … fiı, ±ı‹Î_ fi‰_ »ı … fiËŸ. ±ı Ëı⁄ÌÀ »^Àı fiËŸ ±ı¿ÿ‹. ±ı ÷˘ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì »^Àı ’»Ì. F›Î_ ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À !

Ïfiç› ¿fl‰˘ ±ı Â_ »ı ? ≠ffi¿÷ν — Ë…\ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊‰Î_ Ωı¥±ı ±ı ◊÷Î_ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …ı ¿fl‰_ ˢ› fiı ?! ±ıfi˘ Ïfiç› ¿fl‰˘ ’Õı.

±LÕflËıLÕfiÌ fi Ωı‰Ì ¤Ò· ! ≠ffi¿÷ν — Ïfiç› ¿fl‰˘ ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ¿fl‰Îfi˘ ±Ë_¿Îfl ±ÎT›˘fiı ’λ˘ ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Πˢ›, ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Πˢ› ÷˘ ÷ı

? ±ı Â_ ‰V÷ »ı ? ±ı Á‹Ω‰˘. Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÎ ? Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Ëı‰Î ‹ÎÀı »ı, ¿Ëı‰Î ‹ÎhÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Πˢ› ÷˘ ±‹¿ ‹ÎHÎÁfiı ¿Ëı‰ÎfiÎ. ±‹¿ ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ ·˘¿˘ ±ı‹ Á‹…ı »ı, ‹ËÎI‹Î±˘‹Î_ ¿ı, ±Î’HÎı ¿_¥

‹ÎHÎÁfiı fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±‹¿ ‹ÎHÎÁfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Πˢ› ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌfiı ¨«Î ‹Ò¿‰Î ±Î‹ hÎHÎ flV÷Î »ı. ¿Î_ ÷˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Πˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ

¿fl‰Îfi_ … fiËŸ, Ïfiç›ı fiËŸ ¿fl‰Îfi˘.

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

64

64


≠Ï÷ø‹HÎ

65

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‹fiı ’Ò»ı ÷˘ Ë_ ±ıfiı ¿Ë_ ¿ı, ±ı ±Ë_¿Îfl ‰√fl Ïfiç› ÂÌ

≠Ï÷ø‹HÎ

¬flÎ_ ⁄‘Î_ “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” … ¿flı »ı. ÿı¬˘ I›Î_◊Ì ÃÎfl ¿fl˘. ÿı¬˘ I›Î_◊Ì ÃÎfl.

flÌ÷ı ◊¥ ¿ı ? ±ı Ïfiç› ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ÏÕÁÎ¥ÕıÕ’Ò‰˝¿ ¿fl‰_. ÏÕÁÎ¥ÕıÕ ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î fiËŸ fiı, “±Î” ⁄Á. ±Î‹ fiËŸ fiı ±Î‹ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ı‰_ ±Î’HÎı fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ ÷˘ fiÎ ¿Ëı‰Î›fiı, ’HÎ ±Î‰Ì flÌ÷ı ÂOÿ◊Ì ⁄˘·‰_ ’Õı ÷˘ ‰Î÷ ’ˢӫı. fiËŸ ÷˘ ’ˢӫı … fiËŸfiı. ’HÎ ±Î ’ˢӫı.

≠Ï÷ø‹HÎ ‹˘Õı◊Ì ◊Λ ?

65

±ΩB≤Ï÷fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ! ≠ffi¿÷ν — Ë_ F›Îflı ÿÎÿÎfi_ fi΋ ·™ ¿ı ±Îfl÷Ì ¿fl_, ÷˘› ‹fi ⁄Ì…ı

¤À@›Î ¿flı. ’»Ì ±Îfl÷Ì‹Î_ ¿_¥ …\ÿ_ … √Ι. ’»Ì ·ÌÀ̱˘ …\ÿÌ … √‰Î¥ Ω›. ’»Ì ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω™. ω«Îfl ±Î‰ı ±ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ …‰Î›. ’»Ì ◊˘Õ̉Îfl flËÌfiı ’»Ì ’λ˘ ±Î‰Ì …™ ±ı‹Î_.

≠ffi¿÷ν — ‹ËŸ µI’ÎkÎ ◊›˘ ˢ›, I›Îflı “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ±ıfi˘ Ïfi¿Î·

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ÷ı ÿËÎÕı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ‰Î_‘˘

¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ’HÎ ÁÎ_…ı ÿÁ-⁄Îfl ¿·Î¿ ’»Ì ±ı‹ ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ±Î ⁄‘_ ¬˘À<_ ◊›_ ÷˘ ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω› ¬fl_ ? ‹˘Õı◊Ì ◊Λ ÷˘ ?

fi◊Ì, ω«Îfl ±Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎı “«_ÿ·Î·”fiı Ωı¥ ¿÷Î_ ˢ›, ¿ı “«_ÿ·Î·”fiı ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı, ±ı ⁄‘_ Ωı¥ ¿÷Î_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı fiı ±ı ⁄ı …\ÿÎ … »ı. ’HÎ ÷ı ‰¬÷ı …flÎ ¿«Î ’ÕÌ Ω› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‹˘Õı◊Ì ◊Λ ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ¬˘À<_ ◊›Î

’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ¿ı ±Î ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ ˉı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_. Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥. ˉı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_.

≠ffi¿÷ν — ΩB≤Ï÷ … fi◊Ì flËı÷Ì ÷ı ‰¬÷ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_ ¿ı ±Î ΩB≤Ï÷ fiÎ flËÌ, ÷ı ⁄ÿ·

≠ffi¿÷ν — V‰w’iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ¿_¥ ¿‹˘˝ ◊›Î. ÿÎ.÷. ¿˘¥ ‰¬÷

±Ï÷ø‹HÎ ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ◊¥ Ω›. ÷˘ ÷fl÷ … ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ◊÷_ fi◊Ì.

≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi Z΋Π¿flΩı. ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ⁄Ë ‹˘Õ<_ ›Îÿ ±Î‰ı ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁfi_

≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ Ë÷_. ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ ¿ÎflHÎ◊Ì ◊÷_ fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ›Îÿ ±Î‰ı ¬fl_ fiı ? Á÷˚Á_√‹Î_ ‰‘Îflı ⁄ıÁ‰ÎfiÌ …wfl »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷fl÷ fiÎ ◊¥ Ω›.

⁄‘_ ’Ò»Ì ·ı‰_ ’Õı. {ÌHΉÀ◊Ì Ï‰iÎÎfi »ı. ⁄‘_ ’Ò»Ì ·ı‰ÎfiÌ …wfl.

ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ fiÎ ◊Λ ÷˘ ⁄ı ¿·Î¿ ’»Ì ¿fl˘. ±flı, flÎhÎı ¿fl˘, flÎhÎı

›Îÿ ¿flÌfiı ¿fl˘. flÎhÎı ›Îÿ ¿flÌfiı fiÎ ◊Λ, ¿ı ±Î…ı ¿˘fiÌ ΩıÕı ±◊Õ΋H΋Î_ ±ÎT›Î ? ±ı‰_ flÎhÎı fiÎ ◊Λ ? ±flı, ±Ã‰ÎÏÕ›ı ¿fl˘. ±Ã‰ÎÏÕ›ı ⁄‘Î_ ¤ı√Î_ ¿fl˘. ±Ã‰ÎÏ՛΋Î_ …ıÀ·Î_ ±Ï÷ø‹HÎ ◊›Î_ ˢ› ±ı ⁄‘ÎfiÎ ¤ı√Î ÏËÁÎ⁄ ¿fl˘.

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ≥E»Î ÷˘ ¬flÌ …. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ≥E»Î ˢ‰Î »÷Î_ › fi◊Ì ◊÷_ ? ±flı ! ≠ı„@ÀÁ ’ÕÌ fi◊Ì.

÷ı ±ı ≠ı„@ÀÁ ’Ëı·Ì ’ÎÕ‰Ì ’Õı. ’Ëı·Î_ ⁄ı, hÎHÎ, «Îfl ÿΔÕÎ ≠ı„@ÀÁ ±Î’HÎı ’ÎÕ‰Ì ’Õı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷fl÷ ◊‰_ Ωı¥±ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ ◊Λ ±ıfiÎ …ı‰Ì ÷˘ ‰Î÷ … fiËŸ. ±Î’HÎı I›Î_ ÷˘ CÎHÎÎ_ D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

±ı ÷‹fiı Ë_ ωϑ ¿flÌ ±Î’ÌÂ. ÷‹ÎflÌ ≥E»Î »÷Î_› fi◊Ì ◊÷_ ?

65

±Î’HÎfiı ÕΘ@Àflı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı ±Î…ı …‹HÎÎ ËÎ◊ı …‹Â˘ fiËŸ ÷˘ › …‹÷Ì D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

65


≠Ï÷ø‹HÎ

66

‰¬÷ı …‹H΢ ËÎ◊ ‹ËŸ ’ıÁÌ Ω›.

≠Ï÷ø‹HÎ

66

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷˘ ÷‹ı ’V÷Ή˘ ¿fl˘ ¿ı ‹ıÓ ¤Ò· ¿flÌ, ÷˘ ÷‹ı »^ÀÌ √›Î.

’ı·Îfiı Á‹…HΠˢ› ¿ı fiΠˢ›, ±ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ? ≠ffi¿÷ν — Á÷÷ ÷‹Îfl˘ A›Î· ˢ› ÷˘ ≠›Ifi fi◊Ì ¿fl‰˘ ’Õ÷˘.

VËıΩVËı… ◊¥ Ω› »ı.

≠ffi¿÷ν — ‹fiı ◊›_ ¿ı, ‹ıÓ ¤Ò· ¿flÌ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î ⁄‘_ VËıΩVËı… ◊¥ Ω› ±ı‰_ »ı. ±Î‹Î_ ¿Â_ ¿fl‰_

fi◊Ì ’Õ÷_. ±ıÀ·ı ÷‹fiı Ë_ ¿flÌ ±Î’ÌÂ.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıfiÌ ’˘VÀ ±Î˜ÏŒÁ ⁄_‘ ˢ›, ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ? ±Î’HÎÌ

’˘VÀ ±Î˜ÏŒÁ «Î· »ıfiı ! ±Î’HÎı ±‰‚˘ ÏÁy˘ ‹Î›˘˝. ±Î ±‰‚˘ ‰ÎB›˘, ÷˘ Á‰‚˘ ‹ÎflÌ ÿı‰Îfi˘.

≠ffi¿÷ν — Ë…\ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_fiı, ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı, √‹ı »ı. ’HÎ Ωı¥±ı

±ı‰Î_ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î‰Î Ωı¥±ıfiı ? ±ı ◊÷_ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ±◊‰Î ÷˘ ±ı‰Ì ⁄Ï© … ËÂı ? ¿ı ◊˘Õı ◊˘Õı Ïÿ‰Áı ¿_¥¿ ¤Ò·

¢‘Ìfiı Õ¬˘ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ˉı ÿı¬ÎÂı. Ë…\ ‰Îfl ·Î√Âı. ÿ˘Ê˘ ÿı¬ÎÂı !!! ±ı ÷˘ ‰Îfl

·Î√Âı, ±ı ÷˘ ’Î÷‚_ ◊Âı, I›Îflı ÿı¬ÎÂı. Ë…\ ÷˘ ΩÕ<_ «Î·ı »ı ⁄‘_. ’HÎ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ’Î÷‚_ ◊Âı ÷Îfl_ !

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Â_ Õ¬˘ ¿flı ? ≠ffi¿÷ν — ¿ı ±Î ÷ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ √¥, ±Î‰_ ÷Îflı fiˢ÷_ ¿fl‰_.

ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ÁËı·Ì ‰V÷ fi◊Ì ! ’λΠ±ı¿ÿ‹ ±‹ı ÷˘ ∂CÎÎÕ ¿flÌ ±Î’̱ı, ’HÎ ±ıfiÌ ƒÏp ˢ› ¿ı ‹Îflı Ωı‰Î »ı ÷˘ ÿı¬Î›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ’˘÷ı …‹‰ÎfiÌ ◊΂̋Î_ ËÎ◊ ÷˘ ¨«˘ ¿fl‰˘ ’Õıfiı ? ±ı‹ fiı ±ı‹ ¿_¥ …‹‰Îfi_ ‹ÎflÎ ‹˘œÎ‹Î_ Ω±˘ !! ±ı‹ ¿_¥ «Î·ı ? ≠›Ifi ÷˘ ˢ‰Î … Ωı¥±ı fiı !

ÿÎÿÎlÌ — Ë_± !! ÷˘ ÁÎfl_ … ¿Ëı »ıfiı ? ’HÎ ±Î‰_ «ı÷‰fiÎfl˘ ¿˘HÎ ‹‚ı ? ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ¿ÿΫ ±ı ¤Ò· fiÎ ◊¥ ˢ›, »÷Î_. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¤Ò· fiÎ ◊¥ ˢ› ±ı‰_ fiËŸ, ¤Ò· ◊¥ ˢ› ÷˘ … ¿Ëı.

‹ÎHÎÁfi˘ ÿ˘Ê ◊‰˘ V‰¤Îω¿ »ı. ±ıfiÎ◊Ì Ï‰‹@÷ ◊‰Îfi˘ flV÷˘ ¿›˘ ? ±ı¿·Î “iÎÎfiÌ ’flÊ” … ±ı ÿı¬ÎÕı, “≠Ï÷ø‹HΔ.

‹ËŸ «ı÷‰ı »ı. ±ı ¿˘HÎ «ı÷‰ı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ?! ¿˘¥ «ı÷‰‰Î fiÎ ±Î‰ı. ±Î ‹ËŸ iÎÎfi ‹Ò@›_ »ı, ±ı «ı÷T›Î ¿flı. Ïfifl_÷fl «ı÷‰ı !!!

Á΋˘ ÁΉ ±ΩHÎ, I›Îflı...

¶ıÊ √›˘ ÷ı … ¬ÿÎ !

≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‰Îfl ±ı‰_ ⁄fiı ¬fl_ ? ¿ı ±Î’HÎfiı ¤Ò· ·Î√÷Ì Ë˘› »÷Î_

Á΋Π‹ÎHÎÁfiı K›Îfi‹Î_ ’HÎ fiΠˢ›, ±ı‰_ ⁄fiı ¬fl_ ?

‹ËŸ ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î ¿flı. ·˘¿ ¿Ëı »ı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ Ω› »ı ? ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ, I›Îflı ¿ı‰_¿ ‹ıÓ ‹ÂÌfi ‹Ò@›_ »ı ? ÷ı ⁄‘_ ≠Ï÷ø‹HÎ «Î· ◊¥ Ω›. ÷ÎflÌ ÿÎfi÷ «˘yÁ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ⁄‘_ ÷ˆ›Îfl ˢ›.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ÷˘ ‹fiı ⁄‘ÎfiÌ ¤Ò· ·Î√÷Ì Ë˘›, ’HÎ ±ı‹fiı ¬⁄fl ≠ffi¿÷ν — ±ı Ë¿Ì¿÷ »ı ÿÎÿÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ ÁËı…ı ◊›Î ¿flı. ±fiı ⁄Ì…\_

… fiΠˢ›.

±Î ωiÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı ÁËı…ı › ¶ıÊ fiÎ ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ±ı‹ fiËŸ. ’HÎ ‹fiı ·Î√ı ¿ı, ‹ıÓ ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ¿flÌ. ’HÎ ±Î’fiı

◊›_ … fiΠˢ› ¿ı, ±ıHÎı ‹ÎflÌ ¤Ò· ¿flÌ »ı ÷˘ Ë_ …ı ’V÷Ή˘ ¿fl_ ±ıfi_ Â_ ◊Λ ? D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

66

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. fiÎ ◊Λ. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

66


≠Ï÷ø‹HÎ

67

≠Ï÷ø‹HÎ

67

≠ffi¿÷ν — ±ı ±ı¿ ±Ω›⁄Ì »ı, ÿÎÿÎ !!!

≠ffi¿÷ν — ∂·ÀÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ‰‘Îflı ◊Λ ±ı‰_ Ωı¥±ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı … ¬ÿÎ ¿Ëı‰Î› ! ¶ıÊ fiΠˢ› ÷ıfiı ¬ÿÎ ¿Ëı‰Î›.

ÿÎÿÎlÌ — Ë_± ! ±ı ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿ ◊Λ. fl˘… ¿fl‰Îfi_. ±Î¬Î Ïÿ‰Áfi_

±ı‹ fiÎ ⁄˘·Î›..... ≠ffi¿÷ν — ±Î ¤Î¥ ¿Ëı »ı, ‹ÎflÎ …ı‰Îfiı ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ ±ı Â_

¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ËŸ ◊÷Πˢ› ’HÎ A›Î· fiÎ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±ı¿ Œıfl˘

⁄˘S›Î ¿ı, “‹fiı ◊÷Î_ fi◊Ì” ±ıÀ·ı ’ı·_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’ı·_ ‹ÂÌfi ⁄_‘ ◊¥ Ω›. …ı‰_ ¤…ı ±ı‰Ì ¤„@÷, ±ı ÷˘ ‹ËŸ ◊›Î ¿flı. ±‹¿ ÀÎ¥‹ ’»Ì ◊Λ.

≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ±Î‹ ±Î˜fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ. ÷fl÷ fiı ÷fl÷ fiÎ ◊÷Î_ ˢ› ÷˘. ±Î¬Î Ïÿ‰Áfi_ Á_¤ÎflÌ Á_¤ÎflÌfiı ÁÎ_…ı ¿fl‰ÎfiÎ_. Á‰Îfl‹Î_ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi. ±Î·˘«fi΋Î_ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı ¿Ëı‰_ ¿ı, ±Î‰_ ±Î‰_ ◊¥ Ω› »ı. Ë…\ ±Î‰_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı, »÷Î_ ◊›_ »ı. ÷ı ⁄ÿ· Ë_ ’çÎ÷Î’ ¿fl_ »\_, ˉı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_ ±ı‰˘ Ïfiç› ¿fl_ »\_. ≠ffi¿÷ν — ±Î¬Î Ïÿ‰Á‹Î_ ⁄L›_ ˢ› ÷ı ±fiı Á‰Îfl◊Ì ÁÎ_… Á‘Ì ⁄L›_

±ıÀ·_ … flËı. ’»Ì◊Ì ±Î√‚ ‰‘ı fiËŸ. ≠Ï÷ø‹HÎ …ı‰_ ±Î√‚ ◊Λ fiËŸ.

ˢ› ÷ı, ÁÎ_…fiÎ “«_ÿ·Î·”fiÌ ¬⁄fl ·¥ fiά_ ! ÷‹ı ÁΫ_-¬˘À<_ Â_ ¿›* ? ÷ıfi˘ ⁄‘˘ ÏËÁÎ⁄ ÁÎ_…fiÎ ¿flÌ ·ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ‹ËŸ …ı‰_ ⁄˘·Ì±ı ±ı‰_ ‹ÂÌfi ‹Ò¿ı·_ »ı, ÷ı «Î·ı

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı ! ⁄fiı I›Î_ Á‘Ì ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À flά‰_. ◊¥ √›_

! …ı‰_ ¤Ωı ±ı‰˘ ◊¥ Ω›. ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “‹fiı ±Î‹ ◊÷_ fi◊Ì” ÷˘ ±ı‹ ◊Λ. ±fiı ¿Ë˘, “±ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ »ı ¿ı Ë_ ◊Î¿Ì Ω™ »\_.” ÷˘ ‹ËŸ ’ı·_ ◊Î¿Ì Ω›. ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flfiÎfl ¿flı »ı. ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı ËÎ_@›ı flά fiı ±Î√‚ 500, 500 ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ flèÎÎ_ ˢ› »ı. ÷_ ËÎ_@›ı flάfiı ¿ı “‹ÎflÎ◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ »ı.”

fiı ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ±fiı fiÎ ⁄fiı ÷˘ ÁÎ_…ı ¤ı√Î ¿flÌfiı ¿fl‰_. ’HÎ ¤ı√Î_ flËÌ …Âı ⁄ı-«Îfl. ±ı @›Î_ flά‰Î_ Ωı¥±ı ?! ±fiı ¿˘HÎ flάı ±ıfiı ? ±ı ÷˘ “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À”fi˘ ±Î’H΢ ‘_‘˘ »ı !!!

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı ‰V÷ ±Î’HÎfiı √‹ı fiËŸ. ⁄Á

fi◊Ì …L‹ ·œ‰Î ‹ÎÀı ! ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê˘ ‹ÎÀı ÷˘ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ flά‰ÎfiÌ »ı. ±ıfiÌ ’λ‚

±Î ωiÎÎfi Á‰˝V‰ ÿ˘Êfiı fiΠ¿flfiÎfl_ »ı. ‰Ì÷flÎ√ ⁄fiΉfiÎfl_ »ı. ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ »ı ±ı fiyÌ ¿fḻı ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ Ω›. “fi◊Ì ◊÷Î_” ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ’»Ì ∂‘_ ◊Λ. fi◊Ì ◊÷Î_ ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·‰_. ◊Λ … !! ¿ı‹ fiÎ ◊Λ ?

’Õ‰Îfi_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê˘fi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰‰Îfi˘ »ı. Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰Îfi˘ »ı. ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê˘fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı, ±ı‹Î_ ±_ÿfl …ı ≠Ïø›Î ◊Λ

»ı, ÷ı‹Î_ ÿ˘Êfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı »ı, ÂÒÀ ÂOÿ ¿fl÷Î_ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı »ı.

ÿflfl˘… flÎhÎı ≠Ï÷ø‹HÎ !

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ √Q‹÷fiı ‹ÎÀı ÂÒÀ ÂOÿ »ı. ÂÒÀ ÷˘ ÂÒflÎ÷fi flËı, ·˘¿

÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ÎœÌ fiά‰_ »ı ? ÂÌ flÌ÷ı ⁄fiı ? ±ı ÷˘ ±ı … ‹A›, ±ı … ÏÀÏ¿À.

ÁÎ_¤‚ı ÷˘ ÂÒflÎ÷fi ±Î‰ıfiı !

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

67

67


≠Ï÷ø‹HÎ

68

≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ≠Ïø›Î◊Ì ÿ˘Êfi˘ ±ıLÕ ±Î‰ı, Á‹Î‘Îfi ¿flÌfiı

≠Ï÷ø‹HÎ

68

ˉı ÷‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ ¿ıÀ·Ì ¤Ò·˘ ÿı¬Î› »ı ‹ËŸ ?

Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰÷˘ ˢ› »ı. ≠ffi¿÷ν — ±fiı¿. ÿÎÿÎlÌ — Á‹Î‘Îfi ◊Λ ’»Ì, ÂÒÀ-⁄ÒÀ ¿fl‰Îfi_ I›Î_ fi ˢ›. ±Î’b_ ÿÎÿÎlÌ — I›Îfl ’»Ì ?! Ωı ±ı¿ … ÿı¬Î› ÷˘ ¤√‰Îfi √HÎΛ. ÷˘ ⁄‘Ì

ωiÎÎfi Â_ ¿Ëı »ı ? ÷_ ’ı·Îfiı ‹ÎflÌfiı ±ÎT›˘ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl. ¬flÌ flÌ÷ı ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı »ı ? Ïfi‰Õ˘ ·Î‰˘. Ïfi¿Î· ¿fl˘. Ãıà Á‘Ì ·œÂ˘ fiËŸ, ·œ‰Î ‹ÎÀı …L‹ fi◊Ì. ¤√‰Îfiı “‹Îfl” ÂOÿ ·¬‰Î fi ÿÌ‘˘. “‹Îfl” fiÎ ·¬Â˘ ¿Ëı »ı. “‹Îfl” ÂOÿ◊Ì … ÏË_ÁÎfiÌ ‹ËŸ Âw±Î÷ ◊Λ »ı.

ÿı¬ı I›Îflı Â_ ◊Λ ? ≠ffi¿÷ν — ÿflı¿ ’‚ı ’‚ı ¤Ò· ÿı¬Î› »ı ÿÎÿÎ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’‚ı ’‚ı ÿı¬Î›. ±fiı ’‚ı ’‚ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı.

I›Îflı … ±Î›W› ∂Õı ! fiËŸ øÏ‹¿‹Î_ ±ÎÀ·˘ µCÎÎÕ ! ≠ffi¿÷ν — “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı ÷ı ’HÎ ±ı¿ K›Îfifi_

“ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ◊›_ I›Îfl◊Ì ±ı iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›. ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘ ±fiı “ÂÒÀ ±ÎµÀ” ¿flı. ±ı iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›.

’Ïfl‰÷˝fi … »ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı K›Îfifi_ … ’Ïfl‰÷˝fi »ı. ≠ffi¿÷ν — “ÂÒÀ” ¿›* ±ıÀ·ı ±ıHÎı ’ÿ˚√·fiı fip ¿›*, …ı “T›‰„V◊÷”‹Î_

øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ iÎÎfi̱˘fiı “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ¿flı, ’HÎ ±ı‹fiı ±Î‰˘ ∂CÎÎÕ fiΠˢ›. ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ∂CÎÎÕ fiΠˢ›.

Ë÷_ ÷ı‹Î_ Õ¬· ¿flÌ. ÷˘ ⁄ÌΩı …L‹ ◊Λ ÷ı ¿ı‰˘ ±Î‰ı ?

……‹LÀ @·Ì›fl ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı› ±ıfiÎ …ı‰˘ fiı …ı‰˘ … ±Î‰ı. …ı Ï·_¿ »ı ±ı‰Ì fiı ±ı‰Ì ±Î‰ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ÿ˘Ê˘fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿fḻı, ’HÎ ±ı‰Î Á΋ÎfiÎ √HÎ ≠ffi¿÷ν — …ı “ÂÒÀ” ¿flÌfiı Œıfl‰Ì fiάı »ı, ÷ıfi_ ±ıÀ·_ … ±Î›W› ¿ı À>_¿<_ ?

ˢ› ±ı ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? ±ıfiÎ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î›W› ±ıfi_ ±ËŸ›Î ÷ÒÀÌ …‰Îfi_ Ë÷_, ±ıÀ·ı ÷ı CÎÏÕ›ı

÷ÒÀ‰ÎfiÎ ⁄‘Î “Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ” ¤ı√Î ◊Λ fiı ±Î›W› ∂ÕÌ Ω›, ¤‹flÕ˘ {À’À ŒflÌ Ω› !

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ÷˘ ±ı √HÎ◊Ì, ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ¤Î‰◊Ì … ±Î’b_ ‰÷˝fi ÁÎfl_

ˢ›. ±ı‹Î_ ⁄Ì…\_ ¿fl‰Îfi_ ˢ÷_ fi◊Ì.

÷Îflı I›Î_ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ÿ½fi ¿fl‰Î ±Î‰ı ·˘¿˘ !! ⁄Î¿Ì ¿˘¥fiı ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î ËÂı ? ’Î_« ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î› ! ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ±Î«Î›˘˝ »ı, ’HÎ ±ı‹fiı ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î› !

¿‹˝ ⁄Ë «Ì¿b_ ˢ› fiı √Î_Ã Ë˘›, I›Îflı ‹ÎHÎÁ ¤Ò· ¬Î›. ±ıfi˘ ’V÷Ή˘ ¿fḻı, ±ıÀ·ı ±ı ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ‘˘¥ ¿̱ı ±ı‰_ œÌ·_ ◊¥ Ω›. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ÿ˘Ê flËı ¬fl˘, ’HÎ ÷ı ¿ıÀ·˘ ? ¿ı ±Î √Î_à ÿı¿Î› ¬flÌ, ’HÎ ±Î‰÷Î ¤‰ı ËÎ◊ ±ÕÎÕ‰Î◊Ì ¬flÌ ’Õı. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ⁄‚ ‹‚ı, flÌŒ_Õ (‰‚÷fl) ‹‚ı ¬fl_ ! ±ıÀ·ı ‹ËŸ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷˘ ‘˘‰Î¥ Ω›. ±ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ÿı¬Î‰Ì … Ωı¥±ı. Â_ ¤Ò· ◊¥ ÷ı. ÷fl÷ ±Î˜fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ ¤Ò· ÿı¬Î‰Ì …

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

÷Îflı ¿ı‹fi_ flËı »ı ? ≠ffi¿÷ν — ’Î_«Á˘◊Ì ËΩfl ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› »ı. ÿÎÿÎlÌ — …\±˘fiı, fl˘… ’Î_«Á˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı. ÷_ ±ËŸ ’ı’fl‹Î_ ·¬_ ÷˘

68

68


≠Ï÷ø‹HÎ

69

Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıÀ·_ ÷˘ ……‹ıLÀ ±Î’b_ ˢ›, ……‹ıLÀ @·Ì›fl (V’p L›Î›) ˢ‰_ Ωı¥±ı. @·Ì›fl ……‹ıLÀ ˢ› ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ.

≠Ï÷ø‹HÎ

69

7. ◊Λ «˘A¬˘ T›Î’Îfl !

»Î‰flı ±Ë_¿Îflfiı ! ‘_‘΋Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ! F›Îfl◊Ì ÿ˘Ê ÿı¬Î÷˘ ◊›˘, I›Îfl◊Ì ΩHΉ_ ¿ı, ‹˘Z΋Î_ …‰ÎfiÌ ÏÀÏ¿À ±Î‰Ì √¥. ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ¿˘¥fiı ÿı¬Î› fiËŸ. ‹˘ÀÎ-‹˘ÀÎ ÁΑ-±Î«Î›˘˝fiı ’HÎ ! ’˘÷ÎfiÎ_ ÿ˘Ê ±ı‹fiı fiÎ ÿı¬Î›. ‹Ò‚‹Î_ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ¬Î‹Ì ±Î. ±fiı ±Î ωiÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı, ±Î ωiÎÎfi … ÷‹fiı ÏfiW’ZÎ’Î÷ flÌ÷ı ……‹ıLÀ ±Î’ı »ı. ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê ¬S·Î ¿flÌ ±Î’ı. ◊¥ √›Î ’»Ì ¿flÌ ±Î’ı, ’HÎ ¬S·Î ¿flÌ ±Î’ı »ıfiı ? Ë‹HÎı ◊¥ √›_, ÷ı ◊¥ √›_ !! ±ı ÷˘ …\ÿ_ »ı, √ÎÕÌfiÌ V’ÌÕ ({Õ’) ¤Îflı ˢ› ÷˘ ¿’Î¥ Ω›fiı ? ’HÎ I›Îflı ¬⁄fl ’ÕÌfiı ? ¿˘¥fiı › ¬⁄fl fiÎ ’Õı ! ±Î ÁΑ-Á_L›ÎÁÌ, ±Î«Î›˘˝fiı, ¿˘¥fiı › ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ÂÌ ! ÿ˘Ê ◊›ı·˘ ¬⁄fl fiÎ ’Õı. fiı “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ¿flı fiËŸ. ‰¬÷ı ’˘÷Îfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ÿ˘Ê ◊›˘ »ı …flÎ. ⁄Ë ¤Îflı ÿ˘Ê ◊›˘ ˢ› ÷˘ ‹fi‹Î_ ±ı‹ Á‹…ı ¿ı ±Î ¬˘À<_ ◊›_. ’HÎ ’»Ì ¿˘”¿ ±ı‹fiı ±Î‰Ìfiı ¿Ëı ¿ı, “‹ËÎflÎ…, ±Î ÏÂW› ΩıÕı ±Î‰_ ¿ı‹ ¿›* ?” I›Îflı ’˘÷ı ¤Ò· ◊¥ »ı, ±ı‰_ ΩHÎı »ı »÷Î_, ±‰‚_ ⁄˘·ı. Â_ ⁄˘·ı ? “÷‹ı Á‹…÷Î_ fi◊Ì, ±ı ‹Îfl˘ ÏÂW› ¿ı‰˘ »ı ? ±ı‰_ … ¿fl‰Î …ı‰˘ »ı.” ±ı‰_ ⁄˘·ı ! ‰Î_¿<_ ⁄˘·ı ∂·À<_ !! F›Î_ Àı¿fl˘ Ë÷˘, I›Î_ … ¬ÎÕ˘ ¿flÌ ±Î’ı ’λ˘ ! ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl ÁΫ‰‰Î ‹ÎÀı ¿flı ¬flÎ_ ¿˘¥ ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl ÁΫ‰‰Î ‹ÎÀı ⁄‘_ … ¿flı. ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÁΑ-

±Î«Î›˘˝ ⁄‘Î_› ±ı‰_ ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ë_¿Îflfiı ÷˘ ÁΫ‰‰˘ … ’Õıfiı ? fiËŸ ÷˘ ¿˘fiÌ ΩıÕı ÁÒ¥ Ω› ±ı ? ÁÒ¥ ¿˘fiÌ ΩıÕı …‰Îfi_ ? ¤·ı VhÎÌ fiΠˢ› ’HÎ ±Ë_¿Îfl ΩıÕı ÁÒ¥ …‰Îfi_ ŒÎ‰ıfiı ? ˉı ±Ë_¿Îflfiı ÁΫ‰ı fiËŸ ÷˘ ÁÒ¥ ¿˘fiÌ ΩıÕı Ω› ? ±ıÀ·ı ±ıfiı ’Ëı·Î_ ÁΫ‰ı. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

69

≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ≠ffi »ı ÿÎÿÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ◊˘Õ<_ CÎb_ Á‹Î‘Îfi ◊Λ »ı ? ÷ı ‹fiı ¿Ë˘. ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ◊Λ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±Î√‚ «Î·‰Î ÿ˘ ˉı, …ı …ı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ˢ› ±ı

⁄‘Ì Ï‰√÷ ‹ı·˘. ≠ffi¿÷ν — ‹ÎfiÏÁ¿ ÿ—¬ ¿˘¥fiı ’ˢӫÎÕ̱ı, I›Îflı ±L›Î› ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î›.

Ωı ±Î’HÎı ‘_‘˘ ¿fl÷Î_ ˢ¥±ı ±fiı ‘_‘΋Î_ ÷˘ ‹Î· ±ıfi˘ ±ı … »ı, ¤Î‰ ‰‘Îfḻı ÷˘ ¿‹ÎHÎÌ ◊Λ, F›Îflı ÷‹ı ¤Î‰ ‰‘Îfl˘ ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ⁄ÌΩfiı ‹fiÿ—¬ ◊Λ, ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎfiı fi¿ÁÎfi ◊Λ ¬fl_ ? ÿÎÿÎlÌ — “÷‹ı” ¤Î‰ ‰‘Îfl˘ ÷˘ ÿ—¬ ◊Λ. ¤Î‰ ‰‘Îfl˘ fiËŸ, ÷˘ ¿Â˘

‰Î_‘˘ fiËŸ. ÷‹ı ¿÷ν ◊¥ Ω‰ ÷˘ ÿ—¬ ◊Λ. fiı T›‰„V◊÷fiı ¿÷ν Ωı Á‹Ωı ÷˘ ÷‹Îflı ¿ÂÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ fi◊Ì. T›‰„V◊÷ ¿÷ν »ı, ±ı V‰Ì¿Îfl ¿fl˘, Á‹Ωı. ¬flı¬fl, ÷˘ ÷‹ÎflÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ fi◊Ì. ‹ıÓ ÷‹fiı ±ı‰Î VÀı… (¤ÒÏ‹¿Î) µ’fl ‹Ò@›Î »ı ¿ı, ÷‹ÎflÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. Ωı¬‹ÿÎflÌ ±ıLÕ (±_÷) ◊Λ. ±ıÀ·ı ¿‹˝ ¿fl‰Î »÷Î_ ±¿‹˝fiÌ „V◊Ï÷ ’fl ‹Ò@›Î »ı ÷‹fiı. »÷Î_› ±ı‹fiÌ ≥E»Î ±ı‰Ì »ı ¿ı, “±Î‰_ ±¿‹˝fiÌ „V◊Ï÷ ’fl ‹Ò@›Î ?! ±‹ı ¿flÌ Â¿Ì±ı ±ı‹ »Ì±ı.” Ωı ÷‹ı ¿÷ν ˢ ÷˘ ⁄_‘fi ◊Âı ! ±Î ÷˘ …ıfiı iÎÎfi ±Î’_ »\_ ÷ıfiı Ë_, ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÷˘ ¿÷ν »ı …. ‹ÎflÎ iÎÎfifiı Á‹∞ ±fiı ’Î_« ±ÎiÎÎ Á‹…ı, ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿÷ν fi◊Ì, ’HÎ ±Î’HÎı ±ı ¿‹˝‹Î_ ¤Î√ ·¥fiı ⁄ÌΩfiı D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

69


≠Ï÷ø‹HÎ

70

ÿ—¬ ’ˢӫı »ı, ±Î’HÎÎ ¿‹˝◊Ì.

≠Ï÷ø‹HÎ

70

≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ±ı flÌ÷ı «_ÿ¤Î¥fiı »^ÀÎ ‹Ò¿Ì ÿ˘ ÷˘ ±ı ÷˘ √‹ı ÷ı ¿flı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ’HÎ ? Ë (Who) ? «_ÿ¤Î¥ ¿ı Â©ÎI‹Î ? ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÷˘ Â©ÎI‹Î »˘fiı ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ «_ÿ¤Î¥ ¿÷ν »ı, ÷ı‹Î_ ÷‹Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ÷‹ı …\ÿÎ fiı

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÷ı◊Ì … ‹ıÓ T›‰„V◊÷ ¿Ëı·_ ¿ı, ±ı¿ ‰Î‚ ŒıflŒÎfl

¿fl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ±ı¿ Ï…_ÿ√Ì ‹ÎÀı fi◊Ì. “‰fi ·Î¥Œ” ‹ÎÀı Ë_ !! …ı ·Î¥Œ‹Î_ Ë_ T›‰„V◊÷ ±Î’_ »\_. ±ı T›‰„V◊÷‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊¥ ¿ı ±ı‹ fi◊Ì. I›Îflı … Ë_ ÷‹fiı »^ÀÎ ‹Ò¿Ì ÿ™ »\_. ±ıÀ·ı Ë_ Ωı¥fiı ¿Ë_ »\_ fiı ÷ı◊Ì ‹Îflı ‰œ‰_ ›ı fiÎ ’Õı, ¿ı ⁄ˆflÌ ΩıÕı ¿ı‹ Œfl÷Δ÷Î ? fiı ¿ı‹ ±Î‹ ÷ı‹ ?! ‹Îflı ¿Â_ ‰œ‰_ fiÎ ’Õı. ⁄Ì∞ ·Î¥Œ ‹ÎÀı fiËŸ, ’HÎ ±Î ±ı¿ ·Î¥Œ ‹ÎÀı. › ±Îfl fi˘À ÏflV’˘„LÁ⁄· ±ıÀ ±˘· ! (Ï⁄·¿<·) ±ıÀ·_ ⁄‘_ ¿èÎ_ »ı ’λ\_.

«_ÿ¤Î¥ …\ÿÎ.

±Î »ı ±ø‹ ωiÎÎfi ! ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥ ¿÷ν ⁄fiÌfiı ÷L‹›Î¿Îfl ÷˘ ◊Λ. I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ¿ı

ÁÎ‹Ì ’ÎÀafiı ‹fi ÿ—¬ ◊Λ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ’»Ì «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, ¤Î¥ ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·˘, ¿ı‹ ±Î ÿ—¬

¿›* ? ’HÎ ÷‹Îflı ‹ÎŒÌ fiËŸ ‹Î_√‰ÎfiÌ. …ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ÷ıHÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. «_ÿ¤Î¥ ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıfiÌ ’ÎÁı ¿flΉÕΉ‰_. ≠ffi¿÷ν — Ë_ ÁÎÕÌ ‰ı«‰Îfi˘ ‘_‘˘ ¿fl÷˘ ˢ™. ±Î…\⁄Î…\fiÌ ÿ¿Îfi‰Î‚αı

’Î_« wÏ’›Î ‰‘ÎflÌ ÿÌ‘Î, ÷˘ ‹ıÓ ’HÎ ’Î_« wÏ’›Î ‰‘Λν ˢ› ÷˘ ‹ıÓ ¬˘À˘ ‘_‘˘ ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î› ? ‹fiı ±ı ±Õı ¿ı fiÎ ±Õı ?

±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı. ÷fl÷ ‹„@÷fiı ±Î’fiÎfl_ »ı. ±fiı Ωı ±Î ωiÎÎfi Á‹∞ Ω› ÷˘ ÷΂Π‹‚ı ±ı‰_ »ı, F›Î_◊Ì ÷΂˘ ‹ı‚‰˘, I›Î_◊Ì ÷΂Π‹Y›Î … ¿flı. ±fiı …ı ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷fi˘ ÷΂˘ fiÎ ‹‚÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı ωiÎÎfi … fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÷΂˘ ‹ı‚‰‰˘ ˢ› ÷˘ ÷΂˘ ‹‚Ì flËı‰˘ Ωı¥±ı. ωfl˘‘ΤÎÁ @›Îflı ’HÎ fiÎ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı. Á˘ ‰Ê˝ ◊Λ, ’HΠωfl˘‘ΤÎÁ ˢ› fiËŸ ±ıfi_ fi΋ ÏÁ©Î_÷ ¿Ëı‰Î›. ±Î “±ø‹ÏÁ©Î_÷” ⁄Ï©fiı √Î_Ã÷_ fi◊Ì. ¤·¤·Î ⁄Ï©Â΂̱˘ ‹_⁄¥‹Î_ ±ÎT›Î, ’HÎ ¿˘¥fiı √Î_Ã÷_ … fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ï©◊Ì ’fl ‰V÷ »ı ±Î !! ⁄Ï© ÷˘ Ï·Ï‹ÀıÕ (‹›Î˝Ïÿ÷) ˢ›. ±ÎfiÌ Ï·Ï‹Àı › fiΠˢ›.

T›Î… ¬‰Î› ¿ı fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¿÷ν ¿˘HÎ »ı I›Î_ ±Î√‚ ? ≠ffi¿÷ν — ±ı «_ÿ¤Î¥ ÁÎÕÌ ‰ı«‰Î‰Î‚Î.

≠ffi¿÷ν — T›Î… ¬‰Î› ¿ı fiÎ ¬‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı Â©ÎI‹Î »˘ ±fiı ’»Ì ±Î «_ÿ¤Î¥ ¿Ë˘ ÷˘ › Îfl fi˘À

ÿÎÿÎlÌ — T›Î… «_ÿ·Î·fiı ¬Î‰_ ˢ› ÷˘ ¬Î›, ’HÎ ±ıfiı ¿Ëı‰_ ¿ı

≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı ’»Ì.

ÏflV’˘„LÁ⁄·. (÷‹ı …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì.)

≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ Â_ ¿Î‹ ¿fl‰Îfi_ ? T›Î… ±ı ±Ï÷ø‹HÎ »ı ?

±fiı ⁄Ì∞ flÌ÷ı ¿˘¥fiı Á΋_ ≠I›ZÎ ÿ—¬ ◊›ı·_ ·Î√ı ±ıfiı. ÷˘ ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı ¤¥ “÷‹ı” ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ⁄Î¿Ì ÷‹ÎflÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ Ï⁄·¿<· fi◊Ì flÎ¬Ì ‹ıÓ. ÷‹ÎflÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ∂ÕÎÕÌ ‹ı·Ì »ı ±Î.

Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ‹fiÿ—¬ ◊Λ fiı ±ı‰_ T›Î… ˢ› ÷ıfiı ±Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î› »ı.

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

70

ÿÎÿÎlÌ — ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ‹ÎÀı. T›Î…fiı ±Ï÷ø‹HÎ @›Îflı ¿Ëı‰Î› »ı ?

70


≠Ï÷ø‹HÎ

71

≠ffi¿÷ν — ±ı ÂÎVh΋Î_ T›Î… ¬Î‰ÎfiÌ fiÎ ·¬Ì »ı, ±ı Â_ √HÎ÷fḻ˘ »ı ?

≠Ï÷ø‹HÎ

71

ÿÎÿÎlÌ — «˘flÌ ¿fl˘ ’HÎ ÷‹fiı ’V÷Ή˘ ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ ? ’V÷Ή˘ ◊Λ

÷˘ › ±ı Ë‚‰_ ◊¥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — T›Î… ‹ÎÀı ÷˘ fiÎ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ·¬ı·_ »ı ¿ı, …ı T›Î… ¬Î› »ı

±ı ‹ÎHÎÁ I›Îfl ’»Ì ¿ÁÎ¥ …ı‰˘ ◊¥ Ω› »ı, ‹ÎÀı fiÎ ’ÎÕÌ »ı. ±ı ±ÏË÷¿ÎflÌ »ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ! Ωı fi˘⁄· (‹˘ÀÎ ‹fifi˘) flËÌ Â¿÷˘ ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î Á_Ωı√˘‹Î_ Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ¬˘À<_ ◊Λ »ı, I›Î_ ±Î’HÎı ËÎÏÀÛ·Ì

±Îÿ½ T›‰ËÎfl◊Ì ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiı › ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ÷ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_, »÷Î_ ’HÎ ±Î’HÎÎ ◊¿Ì ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰Îfi_. ±Î’HÎÎ◊Ì ¿_¥ ±ıfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ fi …‰Î›. ±Î …ı T›‰ËÎfl‹Î_ ’ˆÁÎfiÌ ·ı‰Õÿı‰Õ ‰√ıflı‹Î_ T›‰ËÎfl »ı, ±ı ÷˘ Á΋ÎL› Ïfl‰Î… »ı, ÷ıfiı ±‹ı T›‰ËÎfl fi◊Ì ¿Ëı÷Î. ¿˘¥fiı › ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı ÷ı Ωı‰Îfi_ fiı ÿ—¬ ◊›_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_, ÷ıfi_ fi΋ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl !!

(xÿ›’Ò‰˝¿) ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘. ⁄‚÷flÎ ◊‰Ì Ωı¥±ı ÷˘ … »^ÀΛ. ±I›Îflı ¿o¥ ¿Î‚Î⁄Ωflfi˘ ‹Î· ·ÎT›Î_ ÷ı ’»Ì ¿Î‚Î⁄Ωfl‹Î_ ‰ı«‰˘ ’Õı …. ÷˘ «_ÿ·Î·fiı ¿Ëı‰Îfi_, ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ËÎ. ’Ëı·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ fi Ë÷Î_. ÷ı◊Ì ¿‹˝fiÎ_ ÷‚ΉÕÎ_ ⁄‘Î_ ¤›Î˝. ˉı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›˝ ±ıÀ·ı «˘A¬_ ¿flÌ fiά‰_. ·˘¤ ¿˘fiÎ ÏfiÏ‹kÎı ◊Λ »ı ? ·˘¬_Õ ¿Î‚Î⁄Ωfl‹Î_ ‰ıE›_ ÷˘ ±Î’HÎı «_ÿ·Î·fiı ¿Ëı‰_, «_ÿ·Î· ‰ı«˘ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ±ı “T›‰„V◊÷”fiÎ ±Î‘Ìfi »ı. ’HÎ ÷ıfi_ ˉı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘. ±fiı ¿Ë̱ı ¿ı ŒflÌ ±Î‰_ fiÎ ◊Λ.

¿fl˘ µCÎflÎHÎ̉΂ÎfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ! ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Ì¿ …B›Î±ı ‹ÎHÎÁ˘ ¤Ò¬ı ‹flı »ı ±fiı ±ı¿ ⁄Î…\ Ë_

±Î ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì Á΋Πµ’fl ±Áfl ’Õı ±fiı ±ı ’ˆÁÎ ’λΠ±Î’ı. Á΋Îfiı ±ı‰Ì Áÿ˚⁄Ï© µI’Lfi ◊Λ. ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±Î‹ Á‰‚Ì ±Áfl ◊Λ »ı. ÷˘ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ CÎıfl …¥fiı ∂CÎflÎHÎ̉΂Îfiı √΂˘ ±Î’ı ÷˘ ÷ıfiÌ ±‰‚Ì ±Áfl ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ∂·À<_ ·˘¿˘ ‰‘Îflı fiı ‰‘Îflı √Ò_«‰ı »ı. ⁄‘_ ±Áfl‰Î‚_ …√÷ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿˘¥ ·ıHÎÿÎflfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘› ±ı ‹Î√÷˘ ÷˘

flËıfiı ?

O·ı¿‹Î_ ’ˆÁÎ ⁄fiΉ_ »\_ ±ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı ¿flı »ı fiı ±ı … ⁄flÎ⁄fl ». ≠¿ÚÏ÷ …ı ¿flı fiı ±ı

¿Î˜{(¿ÎflHÎ)fiÌ ¥Œı@À (’ÏflHÎ΋) … »ı. ’»Ì ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı, ±Î’HÎfiı Á‹…HÎ ’Õı ¿ı ±Î L›Î›‹Î_ fi◊Ì ◊›_. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı “«_ÿ·Î·”fiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î fiÎ ¿fl˘. ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı‰ÎfiÌ ¿ı ±Î‰_ ŒflÌ fiËŸ ¿fl_, ±ı ¿Ëı ’HÎ ŒflÌ ±ı‰_ … ¿flı. ¿ÎflHÎ ≠¿ÚÏ÷‹Î_ √Ò_◊Λı·_ ±ı‰_ »ı fiı ! “±Î’HÎı” ‘˘÷Î …‰Îfi_ ’»Ì ’λ‚◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ‹Î_√‰Î-fiÎ ‹Î_√‰Îfi˘ Á‰Î· fi◊Ì. flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊‰Î Ωı¥±ı.

«˘fḻ˘fiÎ_ › ≠Ï÷ø‹HÎ ! ·ıb_ ÷˘ flËı› ¬fl_ ! ·˘¿˘ ’fl ÷fiı «Ìœ «œı »ı ?

¿Î‚Î ⁄ΩflfiÎ_ › ≠Ï÷ø‹HÎ ! ≠ffi¿÷ν — CÎfl‹Î_ ¿˘¥fiÎ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î›fiı ÷˘ «Ìœ «œı. ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı Àı@Á˘(¿fl) ±ıÀ·Î ⁄‘Î »ı ¿ı «˘flÌ ¿›Î˝ ‰√fl ‹˘ÀÎ

‹˘ÀÎ ‘_‘Îfi_ Á‹÷˘·fi ◊Λ fiËŸ. ⁄‘Î_ ·Î_« ‹Î_√ı ÷˘ ±ıfiÎ ‹ÎÀı «˘flÌ ÷˘ ¿fl‰Ì … ’Õıfiı ? D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

71

ÿÎÿÎlÌ — «Ìœ «œı «_ÿ·Î·fiı ? ≠ffi¿÷ν — «_ÿ·Î·fiı … fiı !! D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

71


≠Ï÷ø‹HÎ

72

ÿÎÿÎlÌ — ±fiı “÷fiı” ? “÷fiı” «Ìœ fiÎ «œı ?!!

≠Ï÷ø‹HÎ

72

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı, ±Î…ı ±ıfi˘ ±Ï¤≠Λ

fi◊Ì. ’Ò‰˝Œ˘Á˝◊Ì ◊›Î ¿flı »ı. ≠ffi¿÷ν — «Ìœı› ±ıfiı «œı ±fiı ¤˘√‰À˘ › ±ıfiı ±Î‰ı ! ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı «Ìœ «œı ±ıfiı ¤˘√‰À˘ ±Î‰ı …, ’»Ì ÷fiı ¿ıÀ·Ì ¬˘À

ô ?

≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ ±Î‰÷Î ¤‰ı ¿‹˝Œ‚ ⁄ÿ·Î¥ Ω› ? ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±Î ¤‰‹Î_ … ∂ÕÌ √›_ ¿Ëı‰Î›fiı ? …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı

«˘flÌ ¿fl‰Îfi˘ ±Ï¤≠Λ ˢ›, ÷ı ±Ï¤≠Λ ÷˘ ‹…⁄Ò÷ ¿flı ¿ı ±Î ¿fl‰_ … Ωı¥±ı. ±fiı ÷fiı Â_ ◊Λ ?

≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ¤Îflı ¬˘À √¥ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? ·˘¿˘fiı ‹Îfl‰ÎfiÎ ¤Î‰ fi◊Ì ±Î‰÷Î fiı ? ·˘¿˘fiÌ

’ÎÁı◊Ì ’ÕÎ‰Ì ·ı‰ÎfiÎ ¤Î‰ fi◊Ì ±Î‰÷Î ? ’ˆÁÎ ’ÕÎ‰Ì ·¥±ı, ±Î‹, ÷ı‹ ?

≠ffi¿÷ν — ±Î‰_ fiΠˢ‰_ CÎÀı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷_ µkÎfl‹Î_ …¥ flè΢ »ı fiı ·˘¿ ÿÏZÎH΋Î_ …¥ flèÎ_ »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ fi◊Ì ◊÷_.

±Î ÷˘ «_ÿ·Î·fi_ ’λ·_ V‰w’ ÿı¬Î› »ı. ¿ı‰_ ¤›_¿fl Ë÷_ ±ı ÏËÁÎ⁄ı ! ’λ·_ V‰w’ ¿ı‰_ Ë÷_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘ ’ÎÁı◊Ì «˘fḻ˘ ¿fl‰ÎfiÎ ¤Î‰ ±Î‰ı »ı ? ≠ffi¿÷ν — ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı◊Ì «˘fḻ˘ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?

≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ¤›_¿fl. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ’»Ì ŒflÌ ÿ˘Ê˘ ¿LÀÌL›±Á

ÿÎÿÎlÌ — ‹Î· ‰ı«‰˘, ÷ı‹Î_ »ı ÷ı ‰«fi ‰‘Îflı ·¬Ì fiά‰_.

(Á÷÷) ÿı¬Î›Î … ¿fl÷Πˢ› ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?

≠ffi¿÷ν — ±ı ◊˘Õ<_ CÎb_ flèÎÎ ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ_ ŒflÌ ŒflÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_. fiËŸ ÷˘ ⁄‘Î ÿ˘Ê˘fi_ Ω◊_

≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_, ’Î ¿·Î¿ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î›Î ¿fl÷Πˢ›, ’»Ì Ω◊_ ≠Ï÷ø‹HÎ, ¤ı√_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.

ÿÎÿÎlÌ — Ë…\_ ¬fl_ ? ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı ÷_ ? ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‰¬÷ı ◊¥ Ω›, ¿˘¥ ‰¬÷ fi◊Ì ◊÷_. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ K›Îfi ÷˘ flά‰_ ’Õıfiı ? Á˘ Ï¿·˘fiı ⁄ÿ·ı ±ı¿Á˘ ±ı¿ Ï¿·˘

«œÎ‰Ì ÿ˘ ÷˘ ±ı¿ Ï¿·˘fiÌ «˘flÌ ¿flÌfiı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ Â_ ◊Λ ?

·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı, “±Î’HÎı ¤ı‚Áı‚ ¿flÌÂ_ fiı ¤√‰Îfi ’ÎÁı ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·¥Â_”, ˉı ‹ÎŒÌ ±Î’fiÎfl˘ ¿˘¥ »ı fiËŸ. ÷‹Îflı … ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Ì fiı ÷‹Îflı fiı ÷‹Îflı … ‹ÎŒÌ ±Î’‰ÎfiÌ.

±fiÌÏ÷fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¬Ò⁄ ¬Ò⁄ !

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ıfiÎ ±Ï¤≠Λ‹Î_ fi◊Ì. ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ±Î…ı fi◊Ì.

±Î…ı ÷˘ ¬Ò⁄ Œ˘Á˝◊Ì (‘yÎ◊Ì) ◊›Î ¿flı »ı ±Î. ±Î…ı ÷Îfl˘ ±ı‰˘ «˘flÌ ¿fl‰Îfi˘ ±Ï¤≠Λ ¬fl˘ ? ≠ffi¿÷ν — Ï⁄·¿<· fiËŸ. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

72

±ı¿ …HÎ ¿Ëı, “‹fiı ‘‹˝ fi◊Ì Ωı¥÷˘. ¤˙Ï÷¿Á¬˘ Ωı¥±ı »ı.” ÷ıfiı Ë_ ¿ËÌÂ, “≠‹ÎÏHο flËı…ı, fiÌÏ÷ ’΂…ı.” ‹_Ïÿfl‹Î_ …‰Îfi_ fiËŸ ¿Ë_. ⁄ÌΩfiı ÷_ ±Î’_ »\_ ±ı ÿı‰‘‹˝ »ı. ’HÎ ⁄ÌΩfi_, ±HÎËyfi_ ·ı÷˘ fi◊Ì ±ı ‹Îfi‰‘‹˝ »ı. ±ıÀ·ı ≠‹ÎÏHο’b_ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ‘‹˝ »ı. “ÕÌÁ ±Î˜fiıVÀÌ ¥{ ‘Ì ⁄ıVÀ D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

72


≠Ï÷ø‹HÎ

73

e·ÌÂfiıÁ !!!” ±Î˜fiıVÀ ◊‰Î÷_ fi◊Ì, ÷˘ ‹Îflı Â_ ÿÏfl›Î‹Î_ ’Õ‰_ ? ‹ÎflÎ ÿÎÿÎ Â̬‰ÎÕı »ı ¿ı, ÕÌÁ±Î˜fiıVÀ ◊ε ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl. ±Î‰÷˘ ¤‰ ÷Îfl˘ µ…‚˘ ◊¥ …Âı. ÕÌÁ±Î˜fiıVÀÌfiı, ÕÌÁ±Î˜fiıVÀÌ ΩHÎ fiı ÷ıfi˘ ’çÎkÎÎ’ ¿fl. ’çÎkÎÎ’ ¿flfiÎfl ‹ÎHÎÁ ±Î˜fiıVÀ »ı ±ı fiyÌ »ı.

≠Ï÷ø‹HÎ

73

µ’fl ±_÷flΛ ’Õı »ı ! ÷‹ı ±ÎfiÎ_ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ±ı ±_÷flΛ ’Õ÷Î_ ’Ëı·Î_ ‘˘‰Î¥ Ω›. ±_ÕflËıLÕfiı ÀˆÕ¿ÎT›Î ÷ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ! ≠ffi¿÷ν — fi˘¿flÌfiÌ ŒflΩı ⁄Ω‰÷Î_ ‹ıÓ ⁄Ë ¿Õ¿Î¥◊Ì ·˘¿˘fiÎ_ ±’‹Îfi

ÿÎfi ±Î’ı, ±fiÌÏ÷◊Ì ’ˆÁÎ ¿‹Î›, ±ı ⁄‘_ … »ı. ÷ı ±ıfi˘ µ’Λ ⁄÷Ήı·˘ ˢ› ¿ı ±fiÌÏ÷◊Ì ’ˆÁÎ ¿‹Î› ÷˘ «_ÿ·Î·fiı flÎhÎı Â_ ¿Ëı‰_ ? ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿fl˘ ¿ı, ±fiÌÏ÷◊Ì ¿ı‹ ¿‹Î›Î ? ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. fl˘… 400, 500 ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉÕΉı. ’˘÷Îfiı ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. “«_ÿ·Î·”fiÌ ’ÎÁı ¿flΉÕΉ‰_. …ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷ıfiÌ ’ÎÁı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉÕΉı. Ë‹HÎÎ_ ¤Î√ÌÿÎfl ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’ÕÌ Ω›, ÷˘ ÷fl÷ ÷‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı, “±Î ‰‘Îflı ’Õ÷_ ⁄˘·Ì …‰Î›_. ±ıÀ·ı ÷fl÷ ±ıfiÎ fi΋fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ±Î’b_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı ’ı‹ıLÀfi_ (fl˘¿Õ<_) ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î ⁄ıÓ¿ı › ¿ı ¿Ëı‰Î› »ı. ±fiı ’ı‹ıLÀı › ¿ı ¿Ëı‰Î› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Îfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ±ı‹Î_ ÷‹Îfl˘ ¬flÎ⁄ ¥flÎÿ˘ fiËŸ.

÷‹Îflı ’˘÷Îfiı ‹ÎÀı fiËŸ. Áfl¿Îflfiı ‹ÎÀı ±ı ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ (‰ŒÎÿÎflÌ) ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±ı ÏËÁÎ⁄ı Ë_ ⁄Ë ¬flÎ⁄ ‹ÎHÎÁ Ë÷˘, CÎHÎÎ_fiı ÷˘ ÿ—¬ ◊›_

ËÂı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷‹Îflı ¤ı√_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_, ¿ı ‹ÎflÎ ±Î V‰¤Î‰◊Ì

·¥fiı, ¿Õ¿ V‰¤Î‰fiı ·¥fiı …ı …ı ÿ˘Ê ◊›Î ÷ıfiÌ Z΋Π‹Î√_ »\_, ±ı …\ÿ_ …\ÿ_ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ≠ffi¿÷ν — Ω◊_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_.

±À¿ı ±_÷flΛ ¿ı‹ ¿flÌfiı ? ±Î˜ÏŒÁ‹Î_ ’fl‹ÌÀ (’fl‰Îfi˘) ·ı‰Î √›Î, ’HÎ ÁÎËı⁄ı fiÎ ±Î’Ì ÷˘ ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı “ÁÎËı⁄ fiηΛ¿ »ı, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı”, ˉı ±Îfi_ Œ‚ Â_ ±Î‰Âı ÷ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î ¤Î‰ Œıfl‰Ì fiά‰˘, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_. ±ıfiı ±‹ı ΩB≤Ï÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ±_÷flΛ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı »ı ÷ı ÷‹fiı Á‹Ω‰_. ÷‹ı …ı ±Î˜ÏŒÁ‹Î_ fi˘¿flÌ ¿fl÷Î_ ˢ I›Î_ ÷‹ÎflÎ “±ÎÏÁVÀLÀ” (‹ÿÿfiÌÂ)fiı ±y· ‰√flfiÎ ¿Ë˘, ±ı ÷‹ÎflÌ ±y· ’fl ±_÷flΛ ’Õu˘ ! ⁄˘·˘, ˉı ±Î ±_÷flΛ◊Ì ±Î¬_ …√÷ ŒÁÎ¥ ŒÁÎ¥fiı ±Î ‹fiW›…L‹ ±ı‚ı ¬˘¥ fiÎA›˘ »ı ! ÷‹fiı “flÎ¥À” (±Ï‘¿Îfl) … fi◊Ì. Á΋Îfiı ±y· ‰√flfi˘ ¿Ëı‰Îfi˘. ÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘·˘ ±ıÀ·ı Á΋˘ ’HÎ ±‰‚_ ⁄˘·ı, ÷ı ±ıfiı › ±_÷flΛ ’Õı ! ⁄˘·˘ ˉı, ±Î ±_÷flΛ‹Î_ …√÷ ÂÌ flÌ÷ı ±À¿ı ? ¿˘¥fiı ÷‹ı fiηΛ¿ ¿Ë˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ·Î›¿Î÷ D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

¿flı·Î_, ‘I¿ÎflÌ ¿Îœı·Î_.

73

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷‹Îflı ±Î‰_ ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î ‹ÎflÎ V‰¤Î‰◊Ì ·¥fiı Áfl¿Îflfi_

¿Î‹ ¿fl‰Î‹Î_, …ı …ı ÿ˘Ê˘, ·˘¿˘fiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ¿›* »ı, ±ıfiÌ Z΋Π‹Î√_ »\_. ±ı‰_ fl˘… ⁄˘·‰_.

Ã’¿˘ ±Î’‰˘, ’HÎ... ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ±Ï‘¿ÎflÌ Ë˘›, ⁄˘Á ˢ› ±ı ±ıfiÎ ±_ÕflËıLÕfiı Ã’¿˘

±Î’ı ÷˘ ’ı·Îfiı ÿ—¬ ÷˘ ◊Λfiı ? ¿‹˝«ÎflÌ ¬˘À<_ ¿flı, ÷˘ ’ı·Î ±Ï‘¿ÎflÌfiı Ã’¿˘ ±Î’‰ÎfiÌ Œfl… ÷˘ ¬flÌfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, Ã’¿˘ ±Î’‰˘ ±ı ⁄Ë … …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı. Ã’¿˘

±Î’‰˘ ±ıÀ·ı ±Î’Hα˘ ËÎ◊ ÿ{Λ fiËŸ ±fiı Á΋Îfiı ‰Î√ı fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷ı Ã’¿˘ ±Î’‰˘ Ωı¥±ı. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ±ı Ωı÷Î ¿fl÷Î fi◊Ì fiı Ã’¿˘ ±Î’Ì … D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

73


≠Ï÷ø‹HÎ

74

ÿı. ±ı Ã’¿˘ ±Î’fiÎfl ⁄Ë ‹˘À˘ √fiı√Îfl ⁄fiı »ı. Ã’¿˘ ÁÎ_¤‚fiÎfl ‹ÎHÎÁfi_ …ı ◊‰Îfi_ ËÂı ÷ı ◊Âı, ’HÎ Ã’¿˘ ±Î’fiÎfl ÷˘ Á’ÕΛ˘ ! ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ …ı Œfl… ˢ›, ±ı Œfl…fiÌ Á΋ı ±ıfiı ¿ıÀ·Î_¿ ’√·Î_

·ı‰Î_ ’Õı. ÷˘ ±ı‹Î_ ±ı Â_ ¿flı ? ±ıfiı ÷˘ »^À¿˘ … fiËŸfiı, ±ıfiı ¿fl‰_ … ’Õıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ¿fl‰_, ’HÎ ±ıfiı ’©Ï÷Áfl ±ı‰Ì ¢‘¬˘‚ ¿fl˘ ¿ı

Á΋Îfiı ⁄Ë ±Áfl fiÎ ◊Λ.

≠Ï÷ø‹HÎ

74

¿fl‰˘ ’ÕÂı ±fiı ÏÕÁÏ‹Á ¿fl‰˘ ’ÕÂı, ‹ÎÀı ÷_ «ı÷Ìfiı ¿Î‹ ¿fl. ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ «ı÷‰Ì±ı »Ì±ı, ±ıfiı ·¬Ìfiı ±Î’̱ı »Ì±ı ¿ı ÷_ ¿Î‹

¿fl÷˘ fi◊Ì. ÷fiı ÏÕÁÏ‹Á ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ÷Îfl_ ¿Î‹ Á_÷˘Ê¿Îfl¿ fi◊Ì. ±ı‰_ ⁄‘_ ·¬Ìfiı ±Î’̱ı. ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ? ≠ffi¿÷ν — »÷Î_ fiÎ Á‘flı ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiı ŒflÌ »^À˘ ¿fl‰˘ ’Õı. ±fiı

≠ffi¿÷ν — ¢‘¬˘‚ ÷˘ ⁄Ì∞ Â_ ¿flı ? ’ı·˘ ¿Î‹ fiÎ ¿fl÷˘ ˢ› ±ıÀ·ı

±ıfiı Ã’¿˘ ÷˘ ±Î’‰˘ ’Õıfiı ?

»^À˘ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiÎ_ »˘¿flÎ_ Ï⁄«ÎflÎ_ ÿ—¬Ì ◊÷Î_ flÕ÷Î_ flÕ÷Î_ CÎıfl ±Î‰ı. ±Î’HÎfiı ÿ—¬ ÷˘ ◊Λfiı. ±ıfiı ’HÎ ÿ—¬ ÷˘ ◊Λfiı.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Ã’¿˘ ÷˘·Ìfiı ±Î’˘ »˘ ¿ı ÷˘S›Î ‰√fl ±Î’˘ »˘ ? Ã’¿˘

ÿÎÿÎlÌ — ÿ—¬ ⁄_‘ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ flËı‰Î ÿı‰Îfi_. ¿Î‹ ±Î’HÎı ¿flÌ ·ı‰Îfi_.

÷˘·Ìfiı ±Î’÷Î ËÂı ·˘¿˘ ? ±Î‹ ’ÎÂıfl ÷˘·Ìfiı ±Î’÷Î ËÂı ? fiËŸ ? ÷˘ ±ı‰_ ÷˘ ◊÷_ ËÂı ?!

≠ffi¿÷ν — ±ı ’√·Î_ Ωı fiÎ ·ı, ÷˘ ±‹fiı ±‹ÎflÎ µ’fl◊Ì ’λ˘ Ã’¿˘

ÁÎ_¤‚‰˘ ’Õı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ‰√fl ÷˘S›ı ±Î’ı ’HÎ ±ı‹Î_ ÷˘ ±ı‰_ »ıfiı, fi˘¿flÌ ¿fl÷Î_

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ’√·Î_ S›˘fiı. ’HÎ ’√·Î_ ±ı‰Ì flÌ÷ı S›˘ ¿ı ÷‹ı ÷˘ Â©ÎI‹Î

ˢ› I›Î_ ÷˘ fiyÌ … ¿flı·_ ˢ› ¿ı ¤¥, ±Î ¿Î‹ ±ÎÀ·_ fiÎ ¿flı ÷˘ ÷ıfiÌ Á΋ı ±ÎÀ·Î_ ’√·Î_ ·ı‰Î. ±Î‰_ ⁄‘_ ±ıfiÎ ¿˘Õ (Ïfi›‹˘) fiyÌ ¿flı·Î_ ˢ› »ı.

»˘. ˉı «_ÿ¤Î¥ ’√·Î_ ·ı, ±ı‹Î_ Ωı¬‹ÿÎflÌ fi◊Ì Ë˘÷Ì. «_ÿ¤Î¥ »ı, ±ı ‰V÷ ÷˘ ÏÕV«Î…˝ »ı ! ±ıÀ·ı ’√·Î_ ·˘ ÷ıfiÌ ÷‹fiı Ωı¬‹ÿÎflÌ fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı ⁄fiı I›Î_ Á‘Ì ’√·Î_ ·ı‰Î_ fi◊Ì, ±Î‰Î_ ’√·Î_ ·ı¢ fiËŸ. »÷Î_ ’»Ì ·ı‰Î¥ Ω› ÷ı ÁΫ_ !

ÿÎÿÎlÌ — ¿Î›ÿıÁfl ’√·Î_ ·ı‰Îfiı ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ±Î˜fi ’ı’fl. ’HÎ

÷‹ı ÷˘ Ã’¿˘ ‹˘œı ±Î’Ì ÿ˘ »˘. ±ı ÷˘·Ìfiı ±Î’˘ »˘ ¿ı ÷˘S›Î ‰√fl ±Î’˘ »˘ ?! ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ’ı·˘ ¿Î‹ fiÎ ¿fl÷˘ ˢ›, ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Î‹ ¿èÎ_

ˢ›, ÷ı ¿Î‹ fiÎ ¿›* ˢ› ±fiı ¿Î‹ ÀÎY›_ ˢ› ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ã’¿˘ ±Î’‰˘ … ’Õıfiı ?

≠ffi¿÷ν — ±ı ‰Î÷ ÷‹ÎflÌ ÁΫÌ. ±Î’HÎı ±Ï·M÷÷Î◊Ì ’√·Î_ ·Ì‘Î_, ’HÎ

±ı ’√·Î_ ·Ì‘Î_ ’»Ì ’ı·Î_ ‹ÎHÎÁfiı ‹fiÿ—¬ …ı ◊›_, ±ıfiÎ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı Â_ flV÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı¿·_ …. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì !!

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ã’¿˘ ±Î’‰Îfi˘. ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‰¬÷ Ã’¿˘ ±Î’‰˘ ’Õı. fiËŸ ÷˘ ±ıfiı »^À˘ ¿fl‰˘ ’Õı.

’V÷Ή˘ ·ı‰˘, ÏfiÏ‹kÎ ⁄L›Îfi˘ !

ÏÕÁÏ‹Á ¿fl‰˘ ’Õı. ’»Ì ±Î’HÎfiı ‹fi‹Î_ ÿ—¬ ◊Λ ¿ı ±ıfiÎ_ »˘¿flÎ_ ¤Ò¬ı ‹flÂı.

≠ffi¿÷ν — ±Î…ı ±Î’HÎı ±ı¿ fi˘¿flÌ ’fl »Ì±ı, fiı ±Î’HÎÎ ÷Î⁄Îfi˘ …ı

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı‰_ »ıfiı, ±Î’HÎı ±ıfiı «ı÷‰‰˘ ¿ı ¤¥, ‹Îflı ÷fiı »^À˘

‹ÎHÎÁ »ı, ±ı ¿o¥ ¤Ò· ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ÿoÕ ±Î’‰˘ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı fi˘¿flÌ‹Î_ ±Î’HÎı …B›Î ’fl ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı.

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

74

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

74


≠Ï÷ø‹HÎ

75

≠Ï÷ø‹HÎ

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ’HÎ ÷ı ±ı‰_ ◊›_ ˢ›fiı ÷˘ ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥ ’ÎÁı ’V÷Ή˘

¿flΉ‰˘. ◊¥ √›Î ’»Ì ¿ı, ±Î fi ¿fl‰Î …ı‰_ ◊Λ »ı. ±Î’HÎÎ ÏfiÏ‹kÎı ’ı·Îfiı ÿ—¬ ◊›_, ÷ı ⁄ÿ· ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘ ¿ı, ±Î’HÎı ¤Î√ @›Î_ ±ÎT›_ ±Î ? ±Î’HÎı ¿ı‹ ±Î‰_ ÏfiÏ‹kÎ ⁄L›Î ? ±Î’HÎı ±Î‰_ ÏfiÏ‹kÎ ⁄fi‰_ fiÎ Ωı¥±ı. ’HÎ ±I›Îflı ÷‹ı ±ı‰Ì …B›Î±ı ±Î‰Ì √›Î »˘, ±ı‰_ ¿›Î˝ ‰√fl «Î·ı fiËŸ, ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ˉı “wÏÀfi” (fl˘∞ÿ_) ÷˘ ⁄‘_ ¿fl‰_ ’Õı.

75

ŒflΩı ⁄Ω‰‰Ì, “iÎÎfi”‹Î_ flËÌfiı ! ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿˘¥fiÎ √fiÎfi˘ flÌ’˘À˝ ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎfiı √fi˘ ·Î√ı

¿ı fiÎ ·Î√ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿Â_› fiÎ ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹ÎflÎ ÷Î⁄Îfi˘ ‹ÎHÎÁ ⁄flÎ⁄fl ¿Î‹ fi◊Ì ¿fl÷˘ ±◊‰Î

√˘À΂Π‰Î‚ı »ı ±fiı ±ı ‰V÷ ±Î’HÎÎ ÁÎËı⁄fiÎ K›Îfi‹Î_ ·Î‰Ì±ı I›Îflı ±Î’HÎfiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ ?

±Î‹Î_ …ı √fi˘, ÷ıfiı ÿ_Õ ≠ffi¿÷ν — Ë_ ÕÌ.±ıÁ.’Ì.fi˘ ’Ì.±ı. »\_. ÷ı ‹Îflı ÷˘ ¿ıÀ·Î¿fiı ÏÕÁÏ‹Á

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ·Î√ı.

¿fl‰Î ’Õı ÷˘ ÷ıfi_ ‹fiı ÿ—¬ ◊Λ »ı. ÷˘ ÷ı‹Î_ ⁄_‘fi ¬fl_ ? ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı K›Îfi‹Î_ ·Î‰Ì±ı ÷˘ ±Î’b_ ÷_hÎ ⁄‘_ ⁄√Õı. ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Ì¿ ‰¬÷ ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı ÷‹ı µ’fl ·¬Ì ‹˘¿·Î‰˘ ¿ı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÁÎËı⁄fiÎ K›Îfi‹Î_ ·Î‰‰_ … ’Õı. ’HÎ ±ı ωfi›◊Ì ·Î‰‰_

¤Î¥fiı ÏÕÁÏ‹Á ¿fl˘. fiı ±ı ÏÕÁÏ‹Á fiÎ ◊Λ. ±ı‰_ ⁄fiı ¬fl_ ?

’Õı. ±fiı ±Î’HÎı ±ıfiı ⁄‘_ Á‹Ω‰Ìfiı ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı fl±Î⁄◊Ì fiÎ ¿ËÌ Â¿Ì±ı.

≠ffi¿÷ν — ⁄fiı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ÏÕÁÏ‹Á ¿fl˘ ±ı ’HÎ ÷‹Îfl_ wÏÀfi »ı. ±fiı ‹fi‹Î_

¤Î‰ flËı »ı, ¿ı ÏÕÁÏ‹Á ¿fl‰Î fi◊Ì, ÷˘ ÷ıfi_ ⁄_‘fi fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¿ı‰_ »ı ¿ı …ıfi˘ …ıÀ·˘ √fi˘ »ı, ±ıÀ·˘ ±ıfiı ÿ_Õ ‹‚‰Îfi˘ »ı. ±ı‰˘ Ïfi›‹ »ı. ±ı ±À¿Î‰Ì ¿Λ ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î‰Î ¤Î‰ flά‰Î ¿ı ±Îfiı ÿ—¬ fiΠˢ. ⁄Î¿Ì wÏÀfi ÷˘ «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_.

≠ffi¿÷ν — ⁄ËÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ ±ı‰˘ ¤Î‰ flά‰˘. ’»Ì ⁄L›_ ±ı ¿flı@À. ±Î’H΢

¤Î‰ ±ı‰˘ flά‰Îfi˘ ±fiı ±ıfiı Á‹Ω‰Ìfiı ¿Ëı‰_ …wflÌ »ı. …ıÀ·Ì ‰¬÷ı Á‹Ω‰Ìfiı ¿Ëı‰Î›_ ±ıÀ·Ì ‰¬÷ ¿flı@À ±fiı Á‹Ω‰Ìfiı fiÎ ¿Ëı‰Î›_ ÷˘ ’HÎ ¿flı@À. ≠ffi¿÷ν — ±Î…ı ¿˘¥ ±ÎÕÎ¥ ¿fl÷˘ ˢ›, ’HÎ ±Î’HÎfiı ÁΩ ¿fl‰ÎfiÌ

¤Î‰ ’·ÀΛı, Ωı¬‹ÿÎflÌ À‚ı !

ÁkÎÎ fiΠˢ›, ’HÎ ±Î’HÎÎ µ’flÌ Ë˘› ±ıfiı ÁΩ ¿fl‰Î ‹ÎÀı flÌ’˘À˝ ¿fḻı. ˉı µ’fḻı ÁΩ ¿flÌ ’HÎ flÌ’˘À˝ ÷˘ ‹ıÓ ¿›Î˝. ÷ı◊Ì ÏfiÏ‹kÎ Ë_ ◊›˘fiı !

ŒÎ_ÁÌ ¿flfiÎfl ‹ÎHÎÁfiı, ±ıfiı Ωı iÎÎfi ±Î’ı·_ ˢ›, ±fiı ŒÎ_ÁÌ ÿı‰Îfi_ ±ıfiı ¤Î√ı ±Î‰ı. ’HÎ ±ıfiÎ ¤Î‰ Œflı·Î ˢ›, ÷˘ ±ıfiı ¿Â_ ⁄_‘fi fi◊Ì. ±fiı …ıfiÎ ¤Î‰ ±ı‰Î »ı ¿ı ±Îfiı ŒÎ_Á̱ı «œÎ‰‰Î_ ÷ıfiı ⁄_‘fi »ı. ±ı ’»Ì ’ı·Îfiı ŒÎ_Á̱ı fiÎ «œÎ‰ı ÷˘ › ⁄_‘fi »ı. ±ıÀ·ı ¤Î‰ ±ı … ‹A› ‰V÷ »ı. ¤Î‰ ŒflÌ Ω› fiı, ’ı·Îfiı …ı·‹Î_ CÎη˘, ÷˘ › ±ıfi_ ’H› ⁄_‘Λ. ±ı‰_ ⁄‘_ ±Î …√÷ »ı. ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰fiÌ Á‹…ÿÎflÌ Ωı¥±ı.

»ıfiı ! ÷˘ ÷‹Îflı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? «_ÿ¤Î¥ …ı ¿flı ±ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. …√÷ ÷˘ «ÎS›Î ¿fl‰Îfi_. ±ıfi˘ ¿Â˘ ¤˘ fiËŸ ¿fl‰Îfi˘. ‹fi‹Î_ ±ı‰Î ¤Î‰ flά‰Î ¿ı ¿˘¥ ∞‰fiı ÿ—¬ fiΠˢ. ’»Ì ÷‹ı ÷‹Îflı wÏÀfi ¿fl‰_, …ı wÏÀfi ◊Λ ÷ı‹Î_ ÷‹Îflı ËÎ◊ fiËŸ CÎη‰Îfi˘. Â_¿Î-¿<Â_¿Î fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ÷‹Îflı ÷‹ÎflÎ V‰w’‹Î_ flËı‰_. ⁄Î¿Ì ŒflΩı

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

75

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ±Î’HÎÎ fi◊Ìfiı ! ±Î ÷˘ «_ÿ¤Î¥ ¿flı

75


≠Ï÷ø‹HÎ

76

÷˘ ⁄Ω‰‰Ì … ’Õıfiı !

≠Ï÷ø‹HÎ

76

8. “±Î‹” ÷ÒÀı U≤_¬·Î ∑HÎÎfi⁄‘ _ fiÌ !

»ı‰Àı, µ’Λ‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ! ±I›Îfl Á‘Ì ŒÁÎ¥ √›Î_, ’HΠˉı ¿‚Î ±Î‰ÕÌfiı ! ±Î ·˘¿ ÷˘ Â_ ¿ËıÂı “‰Ÿ»Ì ¿ˆÕı ÷˘ ¿ˆÕ‰Î ÿı‰˘ !” “±S›Î ’HΠ„@÷ »ı ?” “±ı „@÷ fiΠˢ›, ’HÎ ‰Ÿ»Ì ¿ˆÕ‰Î ÿı, ±ı … iÎÎfiÌfiÌ ÏfiÂÎfiÌ !” ¿ËıÂı. ±S›Î, ‹ËŸ „@÷ fi◊Ì ÷˘ ‰Ÿ»Ìfiı ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿıfiı ±ËŸ◊Ì. ‰Ÿ»Ì ˢ› ¿ı ‰Ÿ»Ìfi˘ ⁄Î’ ˢ›, ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿıfiı. ËÎ, ±ıfiı ‹Îfl¢ fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ±ı‰Î iÎÎfiÌ Ë˘› ¿ı ‰Ÿ»Ìfiı ¿ˆÕ‰Î ÿı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‰_ ·˘¿ ¿Ëı »ı ¿ı iÎÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ‰Ÿ»Ìfiı ¿ˆÕ‰Î ÿı‰˘. ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Ë_¿Îfl ◊›˘fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘˘ ±Ë_¿Îfl … »ıfiı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ‰Ÿ»Ì ∂¬Õ÷˘ ˢ› ÷˘ ¬ıÓ«‰˘ ’HÎ ‹flÌ fiÎ Ω› ±ı‰Ì

∑HÎÎfi⁄_‘◊Ì ¿ı‹ »^ÀΛ ? ≠ffi¿÷ν — ’Ò‰˝…L‹fiÎ ∑HÎÎfi⁄_‘‹Î_◊Ì »^À‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎfiı …ıfiÌ ΩıÕı ’Ò‰˝fi_ ∑HÎÎfi⁄_‘ ˢ› ±fiı ÷ı ±Î’HÎfiı

√‹÷_ … fiΠˢ›, ±ıfiÌ ΩıÕı ÁˉÎÁ √‹÷˘ … fiΠˢ›. ±fiı »÷Î_ ÁˉÎÁ‹Î_ flËı‰_ ’Õ÷_ ˢ›, ŒflÏ…›Î÷, ÷˘ Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ¿ı ⁄ËÎflfi˘ T›‰ËÎfl ±ıfiÌ ΩıÕı flά‰˘ Ωı¥±ı ¬fl˘, ’HÎ ±_ÿfl ±ıfiÎ fi΋fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ±Î√·Î ±‰÷Îfl‹Î_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı·_ Ë÷_ ÷ıfi_ ±Î ’ÏflHÎ΋ »ı. ¿Î˜{Ì{ Â_ ¿›Î˝”÷Î_ ? ÷˘ ¿Ëı ±ıfiÌ ΩıÕı ’Ò‰˝¤‰‹Î_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿›*”÷_. ÷ı ±Ï÷ø‹HÎfi_ ±Î ¤‰‹Î_ Œ‚ ±ÎT›_, ±ıÀ·ı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ M·Á‹Î≥fiÁ (‰kÎÎ-±˘»Î) ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±_ÿfl ÷‹ı ±ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·˘. ‹ÎŒÌ ‹Î_√‹Î_√ ¿›Î˝ ¿fl˘ ¿ı ‹ıÓ …ı …ı ÿ˘Ê ¿›Î˝ ˢ› ÷ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. ¿˘¥ ’HÎ ¤√‰ÎfifiÌ ÁÎZÎ̱ı, ÷˘ ⁄‘_ ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı.

flÌ÷ı ¬ıÓ«‰˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı‹ »÷Î_› ‹flÌ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ±ıfi˘ µ’Λ …

±ı‰˘ ˢ›. ≠ffi¿÷ν — ±ı‰˘ ‹ÎflÌ fiά‰Îfi˘ ±Î› fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰˘ ¿˘¥ ±Î› fi◊Ì, ’HÎ ‰¬÷ı ±Î‹ ⁄fiı I›Îflı Â_ ¿fl‰_

? ±ıfi˘ µ’Λ ÷˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ıfiı ? ±fiı ‰Ÿ»Ì ¿ˆÕ‰Î ÿı‰ÎfiÌ ‹ËŸ „@÷ ÷˘ »ı fiËŸ ±fiı ’»Ì ‹fi‹Î_ “ËΛ‰˘›, ËΛ‰˘›” ¿›Î˝ ¿fḻı, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ’Ëı·ı◊Ì «ı÷Ìfiı «Î·˘fiı, ⁄‘Λ µ’Λ »ı. ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ±Î ±ø‹Ï‰iÎÎfi »ı ±Î¬_. ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ⁄‘_ ≠ı„@À¿· ◊›_, ÿÎÿÎ.

Á√Î_‰ËηÎ_fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ≠ı„@À¿· »ı ’λ\_ !!! D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

ÁˉÎÁ fiËŸ √‹ı ÷˘ ’»Ì Â_ ◊Λ »ı ? ±ıfiÎ ÷flŒ ⁄Ë ÿ˘ÏÊ÷ Ωı‰Î◊Ì, ¿˘¥ ’fl<Êfiı VhÎÌ fiÎ √‹÷Ì Ë˘› ÷˘ ⁄Ë ÿ˘ÏÊ÷ Ωı Ωı ¿flı, ±ıÀ·ı Ï÷flV¿Îfl »^Àı. ±ıÀ·ı ¤› ·Î√ı. …ıfi˘ ±Î’HÎfiı Ï÷flV¿Îfl ˢ›fiı ÷ıfi˘ ±Î’HÎfiı ¤› ·Î√ı. ±ıfiı ÿı¬˘ ¿ı √¤fl΋HÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î Ï÷flV¿Îfl »ı. ±ıÀ·ı Ï÷flV¿Îfl »˘Õ‰Î ‹ÎÀı ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿fl˘, ⁄ı … ÿËÎÕ΋Î_ ±ı Ï÷flV¿Îfl ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ±ı fiÎ ΩHÎı ’HÎ ÷‹ı ±_ÿfl ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿fl˘, ±ıfiÎ fi΋fiÌ. …ıfiÎ ÷flŒ …ı …ı ÿ˘Ê ¿›Î˝ ˢ›, Ëı ¤√‰Îfi ! Ë_ Z΋Π‹Î√_ »\_. ±Î ÿ˘Ê˘fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı, ÷‹ı ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı …ı …ı ÿ˘Ê ¿›Î˝ ˢ›, ÷˘ ±_ÿfl ÷‹ı ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿fl˘, ¤√‰Îfi ’ÎÁı◊Ì, ÷˘ ⁄‘_ ‘˘‰Î¥ …Âı.

±Î ÷˘ fiÎÀ¿ »ı. fiÎÀ¿‹Î_ ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ¿Î›‹fiÎ_ ¿flÌ ·¥±ı 76

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

76


≠Ï÷ø‹HÎ

77

÷ı ¿o¥ «Î·Ì ¿ı ? ËÎ, fiÎÀ¿‹Î_ ⁄˘·ı ÷ı‹ ⁄˘·‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fiËŸ ¿ı “±Î ‹Îfl˘ ‹˘À˘ ÿÌ¿fl˘, Â÷Λ.” ’HÎ ⁄‘_ µ’·¿, fiÎÀ¿Ì›. ±Î ⁄‘Îfiı ÁΫΠ‹ÎL›Î ÷ıfiÎ_ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı »ı. Ωı ÁΫ_ fiÎ ‹ÎL›_ ˢ÷ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ fiÎ ’Õ÷. F›Î_ ÁI› ‹Îfi‰Î‹Î_ ±ÎT›_ I›Î_ flÎ√ ±fiı ¶ıÊ Âw ◊¥ Ω› ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì … ‹˘ZÎ »ı. ±Î “ÿÎÿΔ ÿı¬ÎÕı »ı ÷ı ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi◊Ì ‹˘ZÎ »ı. ≠ffi¿÷ν — @›Îflı¿ ÷˘ ‹fi ÿ—¬Ì ◊¥ Ω› ¿ı, ±ı‹HÎı › iÎÎfi ·Ì‘_ »ı,

±Î’HÎı › iÎÎfi ·Ì‘_ »ı, ÷˘ ±Î‰_ ¿ı‹ ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ⁄‘Î ¿‹˝fiÎ µÿ›˘ »ı, ±ı‹Î_ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_

±Î ÷˘ ¿‹˝fiÎ µÿ›˘ »ı. ‘y˘ ·ÎB›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ±ı‹fiÌ ≥E»Î ±ı‰Ì fiΠˢ›, »÷Î_ › ⁄‘Î ¿‹˝fiÎ ‘yÎ ‰ÎB›Î ¿flı. ¿‹˝ ÷˘ ¤˘√T›ı … »^À¿˘ fiı ! ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı, “±ı‹fi_” ÁÎfl_ ¿fl_. ’HÎ ‹ÎflÎ◊Ì ⁄√ÕÌ …

Ω›. ±fiı Ë_ ¬˘ÀÌ ÃflÌfiı ∂¤Ì flË_.

≠Ï÷ø‹HÎ

77

÷ı ‹ÎflÎ ¿‹˝‹Î_ ÷ı‹ ËÂı I›Îflı ◊›_ ËÂıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘, ⁄Ì…\_ Â_ ?! fi‰Ò_ ÷˘ ◊Λ fiËŸ fiı ¿Â_. ±fiı ±ıfiÎ_

≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿›Î˝, ÷ıfiı ·¥fiı ±Î ±Î‰_ ◊›_. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ’λ\_ Œflı ?

«Ò¿‰‰ÎfiÎ ‹ÎhÎ ÏËÁÎ⁄ … ! …√÷ ±Î¬_ ⁄‘_ ÏËÁÎ⁄ … »ı ±fiı ÏËÁÎ⁄fiı «Ò¿‰‰Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı I›Î_ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi »ı. ⁄Ì∞ …B›Î±ı ±ıfiÌ ’ÎÁı ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰‰Îfi_ ¿_¥ ÁΑfi fi◊Ì. ±Î’HÎı ±ËŸ ÁΑfi »ı ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi. ÷‹ı ◊˘Õ<_ CÎb_ «Ò¿‰˘ »˘ ˉı ? ÏËÁÎ⁄ … «Ò¿‰‰ÎfiÎ »ıfiı ? ⁄Ì…\_ Â_ ¿fl‰Îfi_ »ı ?! ¿˘¥fiÎ ËÎ◊‹Î_ ’…‰‰ÎfiÌ ›ı ÁkÎÎ fi◊Ì. fiı ¿˘¥fiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁËfi ¿fl‰ÎfiÌ ›ı ÁkÎÎ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄‘Î_ ’Ò÷‚Î_ … »ı. ÷ı ⁄‘_ ¿Î‹ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı. ÷ı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’Ò÷‚Î_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÁÌ‘Î_ ◊¥ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ‰Î_‘˘ Â_ »ı ’HÎ ±ı ! ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ Â_ »ı ? ⁄L›_ ±ı ¿flı@À.

…ıfiı ÁÎfl_ ¿fl‰_ »ı ±ıfiı ¿˘¥ Õfl flά‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. …ıfiı ¬flÎ⁄ ¿fl‰_ »ı ±ı √‹ı ±ıÀ·˘ Õfl flάı ÷˘ ±ıfi˘ ¤·Ì‰Îfl ±Î‰‰Îfi˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÁÎfl_ ¿fl‰_ »ı ±ı‹ fiyÌ flά‰Îfi_.

⁄Î¿Ì √‹ı ÷ı‰˘ √Î_Õ˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› ’HÎ ÷ı ±Î’HÎÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ÕÎè΢ ⁄fiÌ Â¿ı.

≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ≠Ï÷ÁÎÿ ±‰U› !

≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ‹fiı ⁄Ë Õfl ·Î√÷˘ Ë÷˘. ˉı Õfl fi◊Ì ·Î√÷˘. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î‰Ì ‰Î÷˘ › ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. ±ı±˘fiı ÷˘ ¬flÎ⁄

·Î√Ìfiı CÎıfl √›Î_ ˢ› ÷˘, ±ı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±Î‰Âı, ÷˘ flÎ∞ ◊¥ …Âı. ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_.

⁄ı ¬˘À fiÎ ¬Î› ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ±ıÀ·ı Ë_ √ıflLÀÌ (⁄Î_›‘flÌ) ±Î’_ ¿ı ⁄ı ¬˘À fiÎ ¬Î› ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ±fiı ⁄ı ¬˘À ¬Î›, ÷˘› ‹fi‹Î_ ’λ\_ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ⁄ı ¬˘À fiÎ ¬‰Î›. ⁄ı ¬˘À fiÎ ¬Î‰Ì Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ‹ÎŒÌ ◊Λfiı ?

±Î ⁄‘Î flÌ·ıÏÀ‰ Á_⁄_‘˘ »ı fiı ? flÌ›· Á_⁄_‘ fi◊Ì. ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ ÷˘ ŒÎÀÌ Ω›. ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ±◊˝ Â_ ? ÁÎ_‘‰_. Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ŒÎÕı fiı ±Î’HÎı ÁÎ_‘̱ı ÷˘ ±ı ·Ò√Õ<_ À¿ı. ’HÎ Á΋˘ ŒÎÕı fiı ±Î’HÎı ŒÎÕ̱ı ÷˘ Â_ flËı ? ≠ffi¿÷ν — ‹ÎflÎ ’Ï÷ ‹ÎflÎ◊Ì …\ÿÎ flËı »ı, »˘¿flα˘ ’HÎ ·¥ √›Î »ı. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

77

ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÿ˘Ê ◊›˘ ÷ı ⁄ÿ· ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı. ÿ˘Ê

fiÎ ◊›˘ ÷˘ ¿_¥ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı ÏËÁÎ⁄ ±Î’H΢ «Ò¿÷ı ◊¥ √›˘. ’HÎ ¨‘_ ◊›_ fiΠˢ› ÷˘ ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±fiı …ı‹ …ı‹ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Âıfiı, ÷ı‹ ÷ı‹ ⁄‘_ Ë·¿<_ ◊÷_ …Âı, ÷ı ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı. ÷ı D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

77


≠Ï÷ø‹HÎ

78

≠Ï÷ø‹HÎ

78

¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ±ı ±ÏË÷ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ÏfiflÎ_÷ı Ωı›Î ¿fl˘.

Á_⁄_‘˘ ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı Ï⁄·¿<· „@·›fl. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ÷‹Îflı Ï⁄·¿<· ŒÎ‰÷_ fi◊Ì, ÷ıfi_ Ωı ÷‹ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ⁄ı-«Îfl Ïÿ‰Á Á‘Ì ¿›Î˝ ¿fl˘ ÷˘ ’Î_«‹ı ÿËÎÕı ÷˘ ÷‹fiı ¬˘‚÷˘ ±Î‰ı ±ËŸ›Î. ÷‹ÎflÎ ±Ï÷ø‹HÎ ÿ˘Ê˘◊Ì … ±Î ⁄‘_ ±À@›_ »ı. ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿˘¥ ¿flı fiËŸ, ±Î ÕÎèÎÎ ‹ÎHÎÁ˘ ! ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ ËÂı ¿ı ? ÿ˘Ê ±ıfi˘ ±fiı Ë_ ÂÎfi˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl<_ ¿ËıÂı ?! ’ı·Îfiı ’һ̱ı ¿ı ¤¥, ÷Îflı ? I›Îflı ±ı ¿Ëı, “±ıfi˘ ÿ˘Ê, Ë_ ÂÎfi˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ ÷ı ?” «Î·˘ ÏfiflÎ_÷ ◊¥ √¥, ±Î’HÎı ÏËLÿV÷Îfi fiı ’ÎÏ¿V÷Îfi, ⁄˘Ó⁄ÎÏÕ*√ «Î· … flËı‰Î ÿ˘fiı !

±Î’b_ ¿˘¥ ÏË÷ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ı› ±Î’b_ ’ÏflHÎ΋ »ı ±fiı ±ÏË÷ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ı› ±Î’b_ ’ÏflHÎ΋ »ı. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ±Î ⁄ıµ …B›Î±ı …\ÿ_ ‰÷ı˝. ÏË÷ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfiÌ ’fl flÎ√ ±fiı ±ÏË÷ ¿fl÷˘ ˢ› I›Î_ ¶ıÊ. ÷‹ı ÷˘ ‹Îfl_ ¬flÎ⁄ ¿flÌ fiÎA›_ fiı ±Î‹ »ı fiı ÷ı‹ »ı. ⁄ıµ flÎ√-¶ıÊfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ±fiı ±ı‰_ ÷ı‰_ »ı fiËŸ, ±ÏË÷ fiı ÏË÷ ¿flfiÎfl˘ ¿˘¥ »ı … fiËŸ, ÷‹ÎflÎ … ’ÕCÎÎ, ÷‹ÎflÎ … ’ÕCÎÎ »ı. ⁄Ì…\_ ¿˘¥ »ı fiËŸ. ±Î‹Î_ ⁄ËÎfl◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‰ı ?!

±’‹Îfi ¿flı ÷ıfiÎ_› ≠Ï÷ø‹HÎ ! ±ı »ı ±Î’HÎÎ_ … ’ÏflHÎ΋ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ¿˘¥ ‰¬÷ ±Î’HÎfiı ±˘»\_ ±Î‰Ì Ω› ¿ı, Ë_ ±ÎÀ·_ ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ T›„@÷ ±Î’b_ ±ÏË÷ ¿fl÷_ ±Î’HÎfiı …HÎΛ I›Îflı ÷ı

⁄‘_ ¿fl_ »\_ »÷Î_ ±Î ‹Îfl_ ±’‹Îfi ¿flı »ı ? ’ÏflHÎ΋ »ı ±ı‹ Á‹∞fiı, …ı ◊÷_ ˢ› ÷ı Ωı›Î ¿ı ΩH›Î ¿fl‰_, ¿ı flÎhÎı ÁÒ÷Ì ‰¬÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ¿ı w⁄w ‹‚Ìfiı fl˘¿Õ<_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±Î ÷˘ T›‰ËÎfl »ı. ±Î‹Î_

⁄‘Ì Ω÷fiÎ_ ·˘¿ »ı. ÷ı ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÏË÷ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ±iÎÎfiÌfiı Â_ µ’Λ »ı ¿ı, ±ıfiÌ ΩıÕı

⁄Î{ı, ·œı, √΂˘ ÿı, ‹Îfl_‹Îfl ¿flı. ±iÎÎfiÌ Â_ µ’Λ ¿flı ? ±Î … µ’Λ ¿flıfiı ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î‹Î_ ‹ÎflÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› Ë÷˘

ÿÎÿÎlÌ — √΂_√΂Π¿flı, ·œ_·œÎ ¿flı, ÷ı◊Ì ¿_¥ ±ÏË÷ ⁄_‘ ◊¥ …÷_

fi◊Ì. ±ı ÷˘ ÏËÁÎ⁄ ·¥fiı ±ÎT›Î »ı, ÷˘ ±ı‰_ ◊‰Îfi_ … ±fiı ±Î ⁄‘_ ‰‘Îflı ¿›*. ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰fiı ‹ÎÀı ÏÁS·¿ ¿flÌ, ±ıfiı ‰ÀılÌ. ±Î‰÷Î ¤‰fiÌ ‰ÀılÌ ⁄Î_‘Ì ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ‰ÀılÌ fiÎ ¿fḻı, ±Î’HÎı ±ÏË÷ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfiı Ωı›ÎΩH›Î ¿fl‰_. ±ÏË÷ ±ı …ı ¿flı »ı ±ı ÷˘ ‹Îfl_ ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›_. …ı‹ ’ı·Ì ‰Î‰ “«˘fl” ±Î’HÎfiı ¿Ëı »ı, ±ı ±ı‹ ¿Ëı‰Î› ¿ı, ±ÏË÷ ¿flı »ı ‰Î‰ ?! fiÎ, ±Î’b_ ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›_, ¿ÎflHÎ ¿ı, ±ı ÷fl÷ fiı ÷fl÷ ¿flı »ı fiı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ±Îfi_ ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›_, fiËŸ ÷˘ ¬⁄fl fiËŸ ’Õ÷Ì. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±ÏË÷ ¿flı »ı. ±Î’HÎı ±ÏË÷ D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

≠ffi¿÷ν — ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î’HÎı ÂÎfi_ ¿fl‰Îfi_ ?

78

fiı ÷‹Îflı ±Î‰_ ¿‹˝ ⁄Î_‘‰_ ’Õu_. ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_ fiı ŒflÌ ±ı‰_ fiËŸ ¿fl_ ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı ¿˘¥fiı ‹ÎflÎ ÏfiÏ‹kÎı ¿‹˝ ⁄Î_‘‰_ ’Õı ! …√÷ ¿˘¥fiı ‹˘ZÎı …‰Î ÿı ÷ı‰_ fi◊Ì. ⁄‘Ì flÌ÷ı ±Î_¿ÕÎ ±Î‹ ¬ıÓ«Ì … ·Î‰ı. ÷ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ±Î_¿Õ˘ »^ÀÌ Ω›, ±ıÀ·ı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ±Î hÎHÎ ‰V÷ ±ı¿ … ÂOÿ‹Î_ ±Î’Ì »ı. ⁄ÌΩı ¿˘¥ flV÷˘ … fi◊Ì. ˉı ’˘÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ @›Îflı ¿flÌ Â¿ı ? ’˘÷Îfiı ΩB≤Ï÷ ˢ› I›Îflı, iÎÎfiÌ ’flÊ ’ÎÁı iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊Λ I›Îflı ±ı ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ. ±Î’HÎı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı …‰Î⁄ÿÎflÌ‹Î_◊Ì »^ÀuÎ. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

78


≠Ï÷ø‹HÎ

79

≠Ï÷ø‹HÎ

79

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄ı ËÎ◊ı …‹Î› fiËŸ. ±ı¿ … ËÎ◊ı …‹‰_ ’Õı. ±ı ÷˘

±Î‹ ωrÎÁ ’λ˘ ‹ı‚‰Î› ? ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ µ’fl◊Ì ±Î’HÎfiı ωrÎÁ ∂ÕÌ √›˘ ˢ›, ±ıHÎı

≠‹ÎHÎ◊Ì … ⁄‘_ ÁÎfl_. ⁄Ë ÿËÎÕÎfi˘ ÷Ή ˢ› ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±Î¬Ì ÿ‰ÎfiÌ ÂÌÂÌ ’Ì √›Î_ ±ı «Î·ı ?

±Î’HÎÌ ΩıÕı ωrÎÁCÎÎ÷ ¿›˘˝ ˢ› ±fiı ±Î’HÎfiı ωrÎÁ ∂ÕÌ √›˘ ˢ›. ±ı ωrÎÁ ’λ˘ ‹ı‚‰‰Î Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?

≠ffi¿÷ν — fiÎ «Î·ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı◊Ì ’»Ì ¨‘_ ◊Λ. ⁄‘_ ≠‹ÎHÎ◊Ì Â˘¤ı. ÷ı ÷˘ ’»Ì fiÌ¿‚Ì

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ‹ÎÀı …ı ¬flÎ⁄ ω«Îfl ¿›Î˝ ˢ›fiı, ±ıfiÎ_ »ı ÷ı ’çÎ÷Î’

¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. ωrÎÁ ∂ÕÌ √›Î ’»Ì ±Î’HÎı …ı …ı ¬flÎ⁄ ω«Îfl ¿›Î˝ ˢ›, ±ıfi˘ ’çÎ÷Î’ ·ı‰˘ ’Õı, ’»Ì flÎ√ı ’ÕÌ Ω›. ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı.

Ω›.

±ı »ı Ïø›Î ÿÒ‘‹Î_◊Ì ‹ÌÃ<_ ¿Îœ‰ÎfiÌ ! ‰Îfl_‰Îfl ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÎfiı ? ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Ì ±ı@V’À˝ ⁄ıfi˘ ¤ı√Ì ◊¥ »ı ±fiı ±ı¿⁄ÌΩ ’fl ¿’À ¿flı

»ı. ’HÎ ’»Ì ÷fl÷ ‹fi‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı fiı ‹˘œı› ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·¥±ı. ±ı¿⁄ÌΩ Á΋ÁÎ‹Ì › ¿’À ◊¥ Ω›, ’HÎ ±ı‹fiı ÷fl÷ ◊Λ ¿ı, ±Î ¤Ò· ◊¥ √¥. ˉı ±Î‹Î_ ±Î ¤¥ ¿Ëı »ı ¿ı, ±ı‰Ì ¤Ò· ◊‰Î … fiÎ ÿı‰Ì Ωı¥±ı.

ÿÎÿÎfiÌ ¿Ú’Î◊Ì ⁄‘_ flÎ√ı ’ÕÌ …Âı. ±ıÀ·ı fi‰_ µ‹ıflΩı ¿ı, »ı‰Àı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı, ±Î ⁄√Õı ±ı‰_ »ı ±fiı ±Î ÿÒ‘fiÌ Á‰Îfl‹Î_ «Î fiËŸ ◊Λ, ÷˘ ’»Ì ‹ÌÃ<_ ¿ÎœÌ fiά‰ÎfiÌ Ïø›Î ±Î’HÎı ¿fl‰Ì, fiάı·_ ‹ÌÃ<_ ¿ÎœÌ fiά‰_. ±ı ÷˘ ±Î’b_ ωiÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı ¿ÎœÌ fiάı. ±ı ÷˘ ’»Ì Ë_.. ⁄ÌΩ ‹·‹’|Î ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ’»Ì Á‹_ ¿flÌ ÿı‰_. ·˘ËÌ fiÌ¿‚÷_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰_. ’»Ì Ωı ±‰‚_ Œ›*, ±ı‰_ ±Î’HÎı ΩH›_ ¿ı ’»Ì, ÷‹fiı fiÎ Á‹Ω› ±‰‚_ Œ›* ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ «Î·ı fiËŸ. ±ı‰˘ ’λ˘ fi‰˘ ¿Î›ÿ˘ ·ÎT›˘ ? ±ËŸ ≠ffi¿÷ν — Á‹Ω›.

÷˘ fi˘ ·Î˜ ·Î˜. ±ËŸ ¿Î›ÿ˘ … fi◊Ìfiı ! ≠ffi¿÷ν — Ωı ±ı¿‰Îfl ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ÷˘ ±ı ¤Ò· ⁄Ì∞‰Îfl ◊‰Ì

ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ ±Î’HÎı. ’»Ì ±ıfiÎ ‹·‹’|Îfiı … ‹Îfl‹Îfl

¿fl‰ÎfiÎ. ’»Ì ±ıfiı ·˘ËÌ fiËŸ fiÌ¿·ı. ’HÎ ŒflÌ ±ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ¿ËıÂı ¿ı, ±Î‰Ωı. ÷˘ ±Î’HÎı ŒflÌ ’λ\_ …‰_ I›Î_.

fiÎ Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ¿ıÀ·Î_¿fiÎ_ ÷˘ ’«ÎÁ ’«ÎÁ, Á˘ Á˘ »ı

±fiı ·˘ËÌ fiÌ¿Y›_ ÷˘ Á΋˘ ‰Î›ÿ˘ ◊¥ …Âı.

÷ı ’Õ‚ ˢ›. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ ¿_¥¿ ΩıflÿÎfl ±ı‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiΠˢ› ¿ı ±ı¿ ÁÎ◊ı

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‰_ ⁄fiı »ı. ’ı·Ì T›„@÷fi_ ±Î˜’flıÂfi ¿fl‰Î …¥±ı

÷˘ ⁄ÌΩ ’E«ÌÁfi_ ’λ‚ ·˘«˘ ’Õ÷˘ ˢ› »ı.

⁄‘Î_ ’Õ‚ ¿ÎœÌ fiάı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊Λ ÷ı. ±ı‰_ fiÎ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷˘ ±ı‰_ ◊¥ √›_ »ı. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ÁΫ‰Ìfiı ¿Î‹ ·¥ ·ı‰_.

≠ffi¿÷ν — ±ø‹ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘fiı ?

±ıfiı ω‰ı¿ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÁÎ«Ì ‰V÷ ’HΠω‰ı¿◊Ì ±Î’‰Ì Ωı¥±ı. ±ı ‘˘· ‹ÎflÌfiı fiÎ ±’Λ. ÁÎ«Ì ‰V÷ ¬‰ÕΉ̱ı ÷˘ › ‘˘· ‹ÎflÌfiı fiÎ ±’Λ. ¿ÎflHÎ

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

79

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

79


≠Ï÷ø‹HÎ

80

¿ı ⁄‘Îfi_ ‰˘ÀŸ√ »ıfiı ! √΋ÕÎfi_ ¿Î‹ ˢ› ÷˘ «ÎS›_ Ω›. ±ı ·˘¿˘ ËÎÀa·Ì, ±ıÀ·ı ÷‹Îfl_ «ÎS›_ Ω›. ⁄Î¿Ì ±ËŸ ÂËıfl‹Î_ fiÎ «Î·ı. ÂËıfl‹Î_ ¿Â_ fiÎ ŒÎ‰ı. ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.

≠Ï÷ø‹HÎ

80

±Î’H΢ K›ı› »ı. ±√fl ÷˘ ÿ—¬ ¿˘¥fiı fi ˢ‰Î_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì, ±Î’HÎÌ ¤Ò·◊Ì … ÿ—¬ ◊Λ Á΋Îfiı. ±ıfiÌ ¤Ò·◊Ì ◊÷_ ˢ› ÷ı ’HÎ ±Î’HÎfiı fi ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ıfiÌ ¤Ò·◊Ì, ±ıÀ·ı ±ı ¤Ò·‰Î‚˘ »ı … ! ±ıfiı ÷‹ı Á‘Îfl‰Î fiÌ¿Y›Î »˘ ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬ ¿›Î˝ ‰√fl … Á‘Îfl‰˘ Ωı¥±ı.

ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ËÎÀa·Ì ±ıÀ·ı ⁄‘_ «ÎS›_ Ω›. ±ıÀ·ı Ωı¥ ·ı‰_. @›Î_

Ωı÷Î_ … ±¤Î‰ ±Î‰ı I›Î_...

⁄√ÕÌ Ω› »ı ? ÷ı ÷’ÎÁ ¿flÌ ·ı‰_, ¿ı ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ¿˘¥¿‰Îfl ±‹¿ T›„@÷fiı Ωı¥fiı, ±ıfi_ ‰÷˝fi Ωı¥fiı, ±¤Î‰

±ıfiÌ flÌ÷ ±Î‰Õ‰Ì Ωı¥±ı !

±Î‰Ì Ω› »ı. ≠ffi¿÷ν — Ë_ ±Î’fiı ±ı … ¿«ÎÂfiÌ ‰Î÷ ¿Ëı‰Î ‹Î_√÷˘ Ë÷˘ ¿ı F›Îflı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’Ëı·ÎfiÌ ±Î’HÎfiı ±Îÿ÷ ¬flÌfiı, ±ı±Îÿ÷fi˘ ‘y˘ Ë…\

¿˘¥fiÌ Ï⁄Ï·Œ ÷ÒÀı »ı, ±ı ‰¬÷ı ±ıfi˘ ±Ë‹˚ ÿ¤Î› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘, ±Î’HÎfiı Ï⁄Ï·Œ ÷˘Õ÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı, ÷˘

÷˘ÕΛ fiËŸ. Ë_ Ï⁄·ÌŒ … ÷˘ÕÌ ±Î’_ »\_ fiı ? ¿ı fiÎ ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ fi ˢ›. «_ÿ¤Î¥ ÷‹ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±ıfiÌ ‹˘ÀÌ …⁄fl…V÷ ¿ıÀ·Î ±‰÷ÎflfiÌ Ï⁄·ÌŒ, ±ı ÷˘ ¡ı¿«fl ◊‰Î ‹Î_Õı. ±ı¿{ı@ÀfiıÁ ˢ‰_ Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ ±ıfiı ⁄Ë ÿ—¬ ◊Λ. ¤√‰Îfi ωÂıfiÌ Ï⁄Ï·Œ Ë_ ÷˘Õ<_ »\_. ‹ÎÀı “¤√‰Îfi fi◊Ì” ±ı‰_ ¿Ë_ ÷˘ ‹Î›˘˝ √›˘. ’»Ì ±ıfiı Á‹Ω‰÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı fi◊Ì ±fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ı. ±ı ⁄‘_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±fiı ¿˘fiı ‹ÎÀı ¤√‰Îfi »ı ±fiı ¤√‰Îfi ¿˘fiı ‹ÎÀı fi◊Ì. ±ı‰Ì ⁄‘Ì flÌ÷◊Ì Á‹…HÎ ’ÎÕ<_, ±ıfiÎ ‹fifiı ÁËı…ı ’HÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ±Î’b_ ËÏ◊›Îfl ‰Î√ı fiËŸ. ±ı¿<_›, ±Î’b_ ËÏ◊›Îfl ±Î’HÎfiı ‰Î√ı ’HÎ ±ıfiı fiÎ ‰Î√ı ±ı ÷Îflı ¬ÎÁ ΩHΉ_ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.

≠ffi¿÷ν — ≠ffi ±ı »ı ¿ı ±‹¿ ‹ÎHÎÁ˘fiı ‹ÎÀı … ¿ı‹ ◊÷_ ËÂı ? ±ı

Ï÷flV¿ÎflT≤ÏkÎ ¿ı ±ı‰_ …ı ¿_¥ ±Î‰ı ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’Ò‰˝fi˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ›, I›Îflı ±Î‰ıfiı ?! ’HÎ ÷ı ±Î…ı ˉı

·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ìfiı ! ±Î’HÎı ±ıfiÎ Â©ÎI‹Î … Ωı¥±ı »Ì±ı. ÷ı ÿËÎÕı ÷˘ ±ıfiÎ ⁄ËÎflfiÎ ¬˘¬Î µ’fl Ï÷flV¿Îfl Ë÷˘. ’ıÏ¿_√ ΩıÕı ÏËÁÎ⁄ Ë÷Î. ±Î…ı ˉı ÷ı ’ıg¿√fiÌ ΩıÕı ÷˘ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±ıfiÎ ’ıÏ¿_√fi_ Œ‚ ±ıfiı ‹‚ı. ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ … ΩHÎ÷Î_ Ë÷Î_ ¿ı ±Î … «_ÿ·Î·. ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı Ï÷flV¿Îfl ±ı‰_ ◊÷_ Ë÷_. ≠ffi¿÷ν — ±ı ±Ï¤≠Λfiı ±Î‘Îflı flËıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ï¤≠Λ ⁄‘Î ¿flı·Î ÷ıfiÎ Œ‚w’ı ±Î ±¤Î‰ flèÎÎ ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ±Î˜’flıÂfi ¿Ëı‰Î› »ı. ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ ¿«Î ˢ› ÷˘ ¿ÎœÌ

fiά‰Ì ! fi‰Ì Z΋ΒfiÎ ·¥ ·ı‰Ì Ωı¥±ı. Á΋Π‹ÎHÎÁfiı Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ı K›ı›’Ò‰˝¿fi_ ∞‰fi ˢ›. ÿ—¬ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı ±ÎT›Î fi◊Ì. ¿o¥ ⁄fiı ÷˘ Á¬ ◊α˘, ±ı D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

‰ÎB›Î ¿flıfiı ! ’HÎ ±Î’b_ iÎÎfi ±ıfiÎ ’fl ‹Ò¿‰_ Ωı¥±ıfiı, ±Îÿ÷ ÷˘ ’Ëı·Î_fiÌ ±ıÀ·ı ±ÎT›Î ¿flı. ’HÎ ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±Î’b_ iÎÎfi ‹Ò¿Ì±ıfiı, ±ıÀ·ı ±ı‹ ¿fl÷_ ¿fl÷_ „V◊fl ◊Λ. ±Îÿ÷˘ ’ÒflÌ ◊‰Ì … Ωı¥±ıfiı !

80

÷ıfi_ ±Î’HÎı “≠Ï÷ø‹HΔ ¿flÌfiı Œıfl‰Ì fiά‰_ ¿ı Á΋˘ ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl˘ »ı, ÷ı ±Î’HÎfiı ’»Ì ÁÎfl˘ ÿı¬Î›. ≠ffi¿÷ν — ±Ï¤≠Λfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ¿ı ≠I›ÎA›Îfi ¿fl‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ¿˘¥fiÎ ‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ±Ï¤≠Λ ⁄ıÃı·˘ ˢ› D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

80


≠Ï÷ø‹HÎ

81

÷ı ±Î’HÎı ÁÎfl˘ ⁄ıÁÎÕ‰Îfi˘ ¿ı ⁄Ë ÁÎfl˘ »ı. …ı ¬flÎ⁄ ·Î√÷˘ ˢ›, ÷ıfiı ÁÎfl˘ ¿è΢ ¿ı ŒıflŒÎfl ◊›˘. ±ı ’λ·Î ±Ï¤≠Λfiı ·Ì‘ı ±Î…ı ¬flÎ⁄ ÿı¬Î› »ı. ¿˘¥ ¬flÎ⁄ ˢ÷_ … fi◊Ì. ±Î’HÎÎ ‹fifiı … ¿ËÌ ÿı‰Îfi_. ±Ï¤≠Λ ‹fiı ¿flı·Î »ı. ‹fifiÌ ’ÎÁı ÏÁ·¿ »ı. ±‹ı …ıÀ·Î ±Ï¤≠Λ ±Î’̱ı ±ı ‘˘¥ fiά̱ı. ≠ffi¿÷ν — ÁΑfi @›_ ‘˘‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ. ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›_ ˢ› fiı ±ÎI‹Î-

±fiÎI‹Îfi_ ¤ıÿiÎÎfi ◊›_ ˢ›, ÷ıfiı fi‰_ ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ. ËÎ. ±Ï¤≠Λ˘fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ ÷˘ Á΋Π’fl ÷ıfiÌ ±Áfl flèÎÎ ¿flı, ÷ı◊Ì ÷ıfi˘ ÷‹ÎflÌ ’fl ¤Î‰ fiÎ ±Î‰ı. «˘A¬Î ¤Î‰◊Ì flËı ÷˘ ±ı¿<_› ¿‹˝ ⁄_‘Λ fiËŸ. ±fiı Ωı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ±ı ±Áflı › ∂ÕÌ Ω›. ÁÎ÷ı √HÎÌ fiÎA›Î ÷ıfiı ÁÎ÷ı ¤Î√Ì fiÎA›Î ±ı … ’flÊÎ◊˝. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ‹fifiÌ »Î›Î ±ıfiÌ µ’fl ’Õı »ı ! ±‹ÎflÎ ‹fifiÌ »Î›Î ⁄‘Î ’fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı »ı !! CÎfi«yfl ˢ›, ÷˘ › ÕÎè΢ ◊¥ Ω›. ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ “«_ÿ” √‹ı fiËŸ, ±ı‹ ˢ› ÷˘ «_ÿ ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ±HÎ√‹˘ µI’Lfi ◊Λ. fiı ÷ıfi˘ Œ˘À˘ ±ıfiÌ µ’fl ’Õı. ±ıfiı ÷fl÷ ‹ËŸ Œ˘À˘ ’Õı ¿ı ±Î’HÎÌ ‹ËŸ Â_ «Î·Ì flèÎ_ »ı ! ±ı ±Î’HÎÎ ‹ËŸfiÎ_ ’ÏflHÎ΋˘ Á΋Îfiı √Ò_«‰ı ! Á΋Îfiı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı, ’HÎ ±ıfiı √Ò_«‰ı ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Ï¤≠Λ ÷˘ÕÌ fiά‰Î Ωı¥±ı ! ±Î’HÎÎ ⁄‘Î ±Ï¤≠Λ ±Î’HÎı ‘˘¥ fiά‰Î ±ıÀ·ı ±Î’HÎı »^ÀuÎ. ±ıÀ·ı ±Î’b_ ‹fi Œflı.

≠Ï÷ø‹HÎ

81

‹ËŸ ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ÿÎÿÎlÌ — Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_. ⁄Î¿Ì Ï‰«Îfl ±Î‰ı

fiı Ω›. ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiΠˢ›. ±ıfiı ‹ÎÀı ÷˘ ±ı‰_ ¿fl‰_ ¿ı ±Î‹ fi ˢ‰_ CÎÀı. ±ıÀ·_ … ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ @›Îflı ¿fl‰_ ¿ı ¿_¥¿ √VÁ˘ fiÌ¿‚Ì √›˘ ˢ›, fiı ¿˘”¿fiı ‰ÎB›_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹fi‹Î_ ±Î‰˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ fiËŸ

¿fl‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı ⁄‘_ «Î·ı …. ’ıÁ÷Î_ › V’ÌÕÌ ’ıÁı ±fiı fiÌ¿‚÷Î_

› V’ÌÕÌ fiÌ¿‚ı »ı.

9. Ïfi·ı’˝ ÷Î, ±¤Î‰◊Ì ŒÎ_ÁÌ Á‘Ì ! ±ı‰Ì ¬⁄fl ’Õı … ! ≠ffi¿÷ν — Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ÿ—¬ ◊›_ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfi_ ‹˘œ<_-⁄˘œ<_ ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ‹˘œÎ µ’fl÷Ì

ËÎV› …÷_ flËı. ±ıfi_ ‹˘œ<_ ⁄√ÕÌ Ω›. ±ıÀ·ı ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õıfiı, ¿ı Á΋Îfiı ±Áfl ◊¥ »ı ±ı‰Ì. fi ¬⁄fl ’Õı ?

¿ıÀ·Î¿fiÌ ‰ÎHÎÌ ⁄‘Ì ⁄√ÕÌ √¥ ˢ› »ı, ÷ı ’HÎ ±Ï¤≠Λfiı ·Ì‘ı ˢ› »ı. ±ıÀ·ı ±Ï¤≠Λ …ı ¤›Î˝ »ı, ÷ıfiÌ ¤Î_…√Õ »ı. …ı ±Ï¤≠Λ fi◊Ì flÎA›˘, ÷ıfiÌ ¤Î_…√Õ Ë˘÷Ì fi◊Ì !

≠ffi¿÷ν — ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ‹Î_ ÷˘ ±ıÀ·Ì „@÷ ˢ› … ¿ı Á΋Îfiı Â_ ◊›_ ÷ı ¬⁄fl

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±I›Îflı › Ï÷flV¿Îfl ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı √fi√ ı Îfl »Ì±ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. √fiı√Îfl fi◊Ì. Ωı›_ ±fiı ΩH›_. ±ıÀ·ı ⁄Ë ◊¥ √›_. ¿ı

’Õı ! ≠ffi¿÷ν — ’HÎ CÎHÎÎ ±ı‰Î ÕÎèÎΠˢ› »ı ¿ı …ı ‹˘œÎ µ’fl ±ı@V≠ıÂfi

±Î ±Î‰ı »ı, I›Îflı ±ıfiÎ ‹ÎÀı Ï÷flV¿Îfl ◊Λ »ı. ±fiı ±Î ±Î‰ı »ı I›Îflı …flÎ

(ËΉ¤Î‰) fiÎ ·Î‰ı.

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

81

81


≠Ï÷ø‹HÎ

82

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’HÎ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ÂOÿ˘ ¤Îflı fiÌ¿Y›Î »ı ±Î’HÎÎ.

±ıÀ·ı ±ıfiı ‰Î√Âı ÷˘ ¬fl_. ‹ÎÀı ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_. fiÌ¿Y›_ ˢ› ¤Îflı ÷˘ ±Î’HÎfiı fiÎ ¬⁄fl ’Õı ¿ı, ±ıfiı ‰ÎB›_ ËÂı ?!

≠Ï÷ø‹HÎ

82

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹ıÓ ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄Ë ¿›Î˝. ⁄‘ΛfiÎ_. ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı flÎ√ı ’Õu_. ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ fiËŸ ◊÷Î_ ˢ› ?

≠ffi¿÷ν — ¬⁄fl ’Õı fiı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı › ¿fl‰Îfi_ ±ıfiı ‹ÎÀı fi◊Ì. ±ı ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ ±Î‹Î_

fi◊Ì. ±Î’HÎı ±Ï¤≠Λ◊Ì ÿÒfl ◊‰Î ‹ÎÀı »ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ±ı ’Ëı·ÎfiÎ ±Ï¤≠Λ◊Ì ÿÒfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı »ı ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì Â_ ◊Λ ¿ı, Á΋Îfiı …ı ±Áfl ◊÷Ì Ë˘› ÷ı fiÎ ◊Λ, Ï⁄·¿<·ı › fiÎ ◊Λ. ‹fi‹Î_ fiyÌ flά˘ ¿ı, ‹Îflı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ »ı. ÷˘ ±ıfiÌ ’fl ±Áfl ’Õı ÷˘ ±ıfi_ ‹fi ±Î‰_ Á‘flı, ±fiı ÷‹ı ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿fl˘ ¿ı ±Îfiı ±Î‹ ¿flÌ fiά_ ¿ı ÷ı‹ ¿flÌ fiά_. ÷˘ ±ıfi_ ‹fi ±ı‰_ … fḻı¿Âfi (≠Ï÷Ïø›Î) ·ı. ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ flËı‰_ fiı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Î’HÎÌ

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ Âw ◊Λ … fiËŸfiı. ≠ffi¿÷ν — ¿ı‹ fiÎ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — Ë…\ ÷˘ ±ı ÿı‰Î‚_ „V◊Ï÷. ÿı‰_ … ±˘»\_ ◊›_ fi◊Ìfiı ? ≠ffi¿÷ν — Âıfi_ ÿı‰_ ? ¿ı‰Î ≠¿Îflfi_ ÿı‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı fiÎÿÎflÌ »ı. ÷‹Îflı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ±ı‰_ Ë÷_. ±ıfiı

fiÎÿÎflÌ »ıS·Ì ÕÌ√˛ÌfiÌ ◊¥, ’Ëı·˘ fi_⁄fl … »ı, ±ıÀ·ı «Î·ı ±ı‰_ »ı, …SÿÌ ∂¿ı· ±Î‰Âı. ’˘÷Îfi_ ÕËÎ’HÎ Â_ ¿fl‰Î ¿›* ? ¿ı ‰K›_ ’λ\_.

Àı‰˘ …÷Ì flËıfiı ⁄‘Ì ? ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ı‰_ ±Î‰ı »ı ¿ı ÿ˘Ê ÿı¬Î›, ÿ˘Ê ◊Λ, ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ⁄‘_ …÷_ flËı.

≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λfiı I›Î_ Á‘Ì «ıfi fiÎ ’Õı.

≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ’λ‚ …ıÀ·˘ ¤Î‰ ‰‘Îflı Ωıfl◊Ì Ë˘› ±ıÀ·_.... ÿÎÿÎlÌ — ±ı …B›Î±ı ±Î‰÷Î ÷˘ ⁄Ë ‰Îfl ·Î√ı. …⁄fl…V÷ fiÎÿÎflÌ »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ÁΫΠÏÿ·◊Ì Ë˘‰_ Ωı¥±ı. ¤Î‰◊Ì, ÂOÿ˘ ±ı ±Î‰ÕuÎ

¿˘¥fiı ÿ—¬ ÿı‰Îfi_ ⁄Î¿Ì fi◊Ì flÎA›_. …ı ¤ı√˘ ◊Λ ÷ıfiı ÿ—¬ … ±ÎM›_ »ı.

¿ı fiÎ ±Î‰ÕuÎ. ±ı ÷˘ ¿o¥ fiËŸ, ’HÎ ÁΫΠÏÿ·◊Ì Ë˘‰_ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿ—¬ ÿı‰Î◊Ì fiÎÿÎflÌ ◊Λ ?

fiÎÿÎflÌ ≠¿ÚÏ÷fiÌ I›Î_ ! ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ◊Λ ? fiÎÿÎflÌ … ◊Λfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ÷˘ ¿˘¥ ±ıfi΋Î_ Õ¬· ¿flı, ±ı‰_ ¿flı ÷˘ Á΋_ “÷_ ±@·

‰√flfi˘ »ı, fiı ±Î‹ ¿fl_ »ı.” ±ı‰_ ⁄˘·Ì fiάı, I›Îflı ÷˘ ±ıfiı Á_÷˘Ê ◊Λ. ’»Ì ±Î¬Ì flÎ÷ ÏfiflÎ_÷ı ¨CÎ ±Î‰ı.

≠ffi¿÷ν — Â_ Â_ ¿›* ˢ› ÷˘ fiÎÿÎflÌ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±Î‰_ ¿›* ˢ›, ·˘¿˘fiı ÿ—¬ ÿÌ‘Î_ ˢ›, ±ıHÎı ¿˘¥fiı ⁄οÌ

… flÎA›Î fi◊Ìfiı, ‹Î-⁄Î’ ˢ› ¿ı √‹ı ÷ı. ’Ò‰ı˝ ·E«Î ·˘¿˘fiÎ À˘‚΋Î_ ±Î‰Ì √›ı·Î. ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl◊Ì ±Î‰_ fiı ±Î‰_ … flèÎÎ ¿flı·_, ±ı‰_ ±ıfiı √‹ı … fiı !

≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿ı‹ ◊÷_ ËÂı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ±ı‰˘ ¿ı, ¿ı‰˘ ÕŒÕÎT›˘ ?! ±ıfi˘ ±Îfi_ÿ ·ı. ÷‹ı ˵

ÕŒÕΉ÷Δ÷Îfiı ? D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

≠ffi¿÷ν — ˉı fiÎ √‹ı. 82

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

82


≠Ï÷ø‹HÎ

83

ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î_ ¿‹˝ ¤›Î˝ Ë÷Î_. ±ıfiÌ ¨«Î¥ Ωı¥ ÷‹ı ? √_ÃÎ¥ √›ı·˘

ˢ›, ⁄Ë ¿‹˝ ˢ›fiı ÷ı‹ ÿıË fiÎfi˘ ˢ›, ÁÎ_¿Õ˘ ˢ›.

≠Ï÷ø‹HÎ

83

≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ◊›_. ‹ÎflÌ ‹˘ÀÌ √Î_à »ı ±Î. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ÷˘ ¿_¥ ¿fl‰_ ’Õıfiı ? ±ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿›Î˝ ¿fl‰Ì.

≠ffi¿÷ν — ˉı µ’Λ Â_ ¿flı ? ≠Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì ◊÷Î_ ÷˘ Â_ ¿flı ⁄Ì…\_ ? ÿÎÿÎlÌ — ◊˘Õ̉Îfl ¿flı ÷˘, ±Î‹ ◊˘Õı ◊˘Õı ◊˘Õı ±Î√‚ ‰‘ı.

fi‰flΠ‹‚ı ¿ı Z΋Π‹Î√_ »\_ ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. À>_¿‹Î_ ¿fl‰_. ±ıfiÌ ΩıÕı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* »ı. ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿›Î˝ »ı ÷ı ?

≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ … fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — Ë_ ±ıfiÎ ⁄Ë … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_.

ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ±Áfl¿Îfl¿ fiΠˢ›, ’HÎ ±ı ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ’»Ì

ÿÎÿÎlÌ — ¬Ò⁄ ¿fl…ı. Z΋Π‹Î√_ »\_. ±fiı Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ±ıfiı

¿_¥ ÿ—¬ fiËŸ ±Î’‰ÎfiÌ, hÎÎÁ fiËŸ ±Î’‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘. ±ı ‹Î√ ‹Î√ ¿fl‰Îfi_. ±‹ı ±ı «Ì… ±Î’̱ı› ¬flÎ. ÷_ ⁄˘·Ì ÷˘ ‹‚Âı.

±Áfl¿Îfl¿ ◊÷˘ Ω›. ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ◊¥fiı ∂¤_ flËı.

≠ffi¿÷ν — fl˘… ‹Î_√ÌÂ. ÿÎÿÎlÌ — ’÷ΉÎfiÌ V’ÌÕı› ±ıÀ·Ì … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÁÎfl_. ≠ffi¿÷ν — fiÎfi’HÎ◊Ì ±ı‰_ … ˢ› ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ √›Î ¤‰ı ±ı‰Î ¤Î‰ ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ◊Ì Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊¥ √›_ ˢ› ÷˘ ±ËŸ ±ı¿Î_÷

¿flı·Î ? ÿÎÿÎlÌ — fl˘Œ ’ÎÕ‰Î, √›Î ±‰÷ÎflfiÎ ¤Î‰ ¿flı·Î, ⁄ÌΩfiı ÿ⁄ÕÎ‰Ì ÿ™,

‹Y›_ ˢ› ÷˘ ±ı‹fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı. ±ı «Î·Ì ¿ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷fl÷ … ÷ı CÎÕ̱ı … ¿flÌ fiά‰_.

⁄ÌΩfiı ±Î‹ ¿flÌ fiά_, Ï⁄‰ÕÎ‰Ì ÿ™, ⁄ÌΩfiı ±Î‹ ¿flÌ fiά_. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î Ï⁄‰ÕΉ̱ı ±ıÀ·ı ÷˘ ¿ıÀ·˘ ‹˘À˘ ÿ˘Ê ◊›˘

¿Ëı‰Î›fiı ?

¿˘¥fiı ÿ—¬ ÿı‰ÎfiÌ ≥E»Î ÷fiı ◊÷Ì fi◊Ì fiı ˉı ? ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‰Îfl ÿı‰Î¥ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ F›Îflı ¬⁄fl ’Õıfiı ! I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ±ı‰_ ÷‹fiı ¿˘¥ ÿÎÿÎlÌ — ÿ—¬ ÿı‰Î¥ Ω› ÷˘ Â_ ¿fl˘ ?

Ï⁄‰ÕΉı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±˘Ë˘Ë˘, ±Î ·˘¿˘ ±Î‰_ ¿flı »ı ! ’HÎ ÷ı ±Î’HÎı ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ?

≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ. ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘À˝‹Î_ ¿ıÁ fiËŸ «Î·‰Îfi˘. “¤¥,

ÿ—¬ ÿı‰Î›Îfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ !

÷ÎflÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√̱ı »Ì±ı” ±ı‹ ¿flÌfiı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiÎA›˘. ≠ffi¿÷ν — ‹ÎflÎ◊Ì ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ¿Â_ ¿fl‰_ fi◊Ì, »÷Î_ ±ıfiı ÿ—¬

’V÷ΉÎ◊Ì ¿‹˘˝ ¬’ı !

ÿı‰Î¥ Ω› »ı. ±ı‰Ì ±Î’ ¿Ú’Î ¿fl˘ ¿ı, ‹ÎflÎ_ ’fl‹Îb ∂»‚ı fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±Î…ı ÷‹fiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ÌÂ_. ÷‹Îflı ±ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√

¿fl‰ÎfiÌ. √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ⁄Ë ±ıfiı √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl÷Ì Ë÷Ì. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁfiı ÷fl»˘Õ ‹ÎflÌfiı ’»Ì ’V÷Ή˘ ◊Λ ÷˘ ÷ı

Â_ ¿Ëı‰Î› ? 83

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

83


≠Ï÷ø‹HÎ

84

≠Ï÷ø‹HÎ

84

ÿÎÿÎlÌ — ’V÷Ή˘ ◊Λ ±ıÀ·ı ’»Ì ÷fl»˘Õ ‹Îfl‰ÎfiÌ Àı‰ »^ÀÌ Ω›, ◊˘Õ˘

≠ffi¿÷ν — ÁÎÁ±ı ‰Ëfiı ¿èÎ_, fiı ’ı·Ì ‰Ë±ı ±Î’CÎÎ÷ ¿flÌ fiÎA›˘, I›Î_

‰¬÷ ÷fl»˘Õ ‹ÎflÌfiı. ’V÷Ή˘ fiÎ ¿flıfiı, ‹ıÓ ¿ı‰_ ÁÎfl_ ¿›*. ÷˘ ÷ı fi¿ı˝ …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ. ¬˘À<_ ¿›Î˝ ’»Ì ’V÷Ή˘ ÷˘ ¿fl‰˘ … Ωı¥±ı.

Á‘Ìfi_ ◊›._ ±ı‹Î_ ±ı ‹flÌ √¥. ’»Ì ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ Á΋Îfiı ÂÎ_Ï÷ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰ÎfiÎ_, ⁄Ì…\_ …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î’HÎÌ

fi◊Ì. ±fiı Ωı ∞‰÷˘ ˢ›fiı ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_, Â_ fi΋ »ı ±Î’fi_ ?

≠ffi¿÷ν — Á΋Îfi_ ‹fi ¤Î_B›_ ˢ› ÷˘ ÷ı‹Î_◊Ì »^À‰Î Â_ ¿fl‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_. ±fiı Á΋˘ ‹‚ı ÷˘ ‹˘œı ⁄˘·‰_ ¿ı “¤¥,

≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥.

‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì, ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥”, ±ı‹ ¿Ëı‰_, ±Î‰_ ⁄˘·‰Î◊Ì ±ıfiÎ CÎÎ fl{Λ. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ∞‰÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı› ¿Ëı‰Î› ¿ı ±Î “«_ÿ¤Î¥”fi΋Î_

µ’Λ ÷fl»˘Õ‹Î_ ’ÏflHÎ΋fi˘... ≠ffi¿÷ν — Â_ µ’Λ ¿fl‰˘ ¿ı …ı◊Ì ÷fl»˘ÕfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ¤˘√‰‰Îfi˘ ‰Îfl˘

fiÎ ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷fl»˘ÕfiÎ ‹ÎÀı ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ fi◊Ì, ±ı¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl

¿fl‰Î_. F›Î_ Á‘Ì Á΋Îfi_ ‹fi ’λ\_ fiÎ Œflı I›Î_ Á‘Ì ¿fl‰Î_. ±fiı ≠I›ZÎ ¤ı√Î_ ◊Λ ÷˘ ŒflÌ ’λ\_ ‹ÌÃ<_ ⁄˘·Ìfiı Z΋Π‹Î_√‰Ì ¿ı, “¤¥, ‹ÎflÌ ÷˘ ⁄Ë ¤Ò· ◊¥, Ë_ ÷˘ ‹Òfl¬ »\_, ±y· ‰√flfi˘ »\_.” ±ıÀ·ı Á΋Ή΂ÎfiÎ CÎÎ fl{Î÷Î Ω›. ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ Ω÷fiı ‰√˘‰Ì±ı ±ıÀ·ı Á΋Îfiı ÁÎfl_ ·Î√ı, I›Îflı ±ıfiÎ CÎÎ fl{Λ.

÷˘ ±y· fi◊Ì. ÷‹ı ±ıfiı ‹ÎŒ ¿flΩı. ±ı‰_ ¿Ëı‰_ ±Î’HÎı. ±ıÀ·ı ¬ ◊¥ Ω›. ±Î’HÎÌ ±y· ±˘»Ì »ı ±ı‰_ ÿı¬ÎÕu_ ¿ı Á΋˘ ¬ ◊¥ Ω›. ±y·fi˘ ±˘»˘ »ı ±ı‰_ ÿı¬ÎÕu_ ¿ı ¬ ±ı‰_ ¿Ëı‰_ ¿ı, «_ÿ¤Î¥fi΋Î_ ¿_¥ ⁄fl¿÷ fi◊Ì, ±y· fi◊Ì ÷ı◊Ì ±Î ÷‹fiı ±Î‰_ ¿›*, ±Î‰_ ◊›_ ËÂı, ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ’ı·˘ ¬ ◊¥ Ω›. ËÎ◊ ¤Î_√Ì √›Î ’»Ì±ı Ωı ¿ÿÌ ±ıÀ·_ ¿Ë̱ıfiı ÷˘ ËÎ◊ ¤Î_√Ì …‰ÎfiÌ ¬˘Àfiı fiÎ √HÎı. ’ı·˘ ¬ ◊¥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤Î_√Ì …‰˘ ±ı ÏÕÁÎ¥ÕıÕ (ÏfiÏç÷) Ë÷_. ’HÎ ÏfiÏ‹kÎ ±Î’HÎı Ë÷Î_. ÷ı ÏfiÏ‹kÎ ◊¥ √›_. ±ıÀ·ı ‰Î‚Ì ÿÌ‘_. fl¿‹ …‹Î-µ‘Îfl ◊¥ √¥.

±Î‹ ŒÎ_ÁÌ ±Î’÷Î_ › Ïfi·ı˝’ !! ±‹fiı ’λ·Î ±‰÷ÎflfiÎ ÷fl»˘Õfi_ ’ÏflHÎ΋ ÿı¬Î› »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı, ¿˘¥fiı ÷fl»˘Õ fiÎ ‰Î√ı. ‹…^flfiı › ÷fl»˘Õ fiÎ ‰Î√ı. ±flı »ı‰Àı ÁÎ’ ◊¥fiı › ⁄ÿ·˘ ‰Î‚ı. ÷fl»˘Õ »˘Õı fiËŸ. ±ı¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄«Î‰ı.

≠ffi¿÷ν — ‹ÎÃÎ ¤Î‰ ◊¥ Ω› »ı, ’HÎ ÷fl÷ … ±ı‹ ◊Λ »ı ¿ı ±Î

‹ıÓ ¤Ò· ¿flÌ. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ÷‹fiı ¿Ë_ ¿ı, flÌ·ıÀ̉‹Î_ …ı ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ »ı, ±ı

Â_ ±Î‰Î_ ’Î’˘ ‘˘‰Î› ? ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiı ±Î’HÎı ÿ—¬ ’ˢӫÎÕ̱ı ±fiı ’»Ì ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ

¿flÌ ·¥±ı, ’HÎ ±ıfiı …⁄fl…V÷ ±ÎCÎÎ÷, ÃıÁ ‰Î√Ì Ë˘› ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎfiı ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ ?

‹ÎÃÎ ¤Î‰ »ı, ÏÕV«Î…˝‹Î_ ‹ÎÃÎ ¤Î‰ ◊Λ »ı, Á‹… ’ÕÌfiı ? ±fiı «Î…˝ ◊÷_ fi◊Ì. ‹ÎÃÎ ¤Î‰ µ’fl ÷fl÷ … ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î‹ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı, ±Î‹ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı ±ı‹ ¿Ëı »ı. ±ı Â_ ¿Ëı »ı ? Á_›‹. Á‹… ’ÕÌfiı ? fiËŸ ÷˘ ‹ÎÃÎ ¤Î‰ ◊Λ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ±ı¿Î¿Îfl ◊‰_ ±ıfi_ fi΋ ±Á_›‹. ’HÎ …\ÿ_ fiı …\ÿ_ flËı »ı fiı, ‹ÎÃΤΉ◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ıfiÎ fi΋fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î* ¿fḻı fiı ±ıfiı …ıÀ·Î ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ËÎ.

≠‹ÎH΋Î_ ÿ—¬ ◊›_ ˢ› ±ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

84

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

84


≠Ï÷ø‹HÎ

85

ÿÎÿÎlÌ — ˉı ‹ÎÃΤΉ ¥Œı„@À‰ (±Áfl¿Îfl¿) ‰V÷ »ı. À‚ı fiËŸ, ÀÎY›Î

À‚ı fiËŸ ±fiı ±I›Îflı ±Î «_ÿ·Î· ¿˘”¿fiı ÀˆÕ¿Î‰ı, ÷˘ ÷‹fiı ‹ËŸ ±ı‹ ◊Λ ¿ı, ±Î‹ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ı Âıfiı ‹ÎÀı ? ±ı‰_ ◊Λ ? ±ıÀ·ı «_ÿ·Î· ¿flı ÷ı › ÷‹ı ΩH΢. ±Î ‹ËŸ ±Î‰_ ¿flı »ı, ÷ı › ÷‹ı ΩH΢ ±fiı “÷‹ı” ΩHÎfiÎflÎ, ±Î ⁄ıµfiÌ ‰Î÷fiı. Á_›‹ ’ÏflHÎ΋fiı ΩHÎfiÎflÎ, ±Á_›‹fiı › ΩHÎfiÎflÎ, ±ı ÷‹ı “’˘÷ı”. ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı fiı ?! ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î ⁄‘_ Ωı›Î ¿fl˘ ±Î ÷η. ±ı¿ …… ‹fiı ¿Ëı ¿ı, ÁÎËı⁄,

÷‹ı ‹fiı iÎÎfi ÷˘ ±ÎM›_ ±fiı ˉı ‹Îflı ¿˘À˝‹Î_ I›Î_ ÿıËÎ÷ÿ_ÕfiÌ ÏÂZÎÎ ¿fl‰Ì ¿ı fiËŸ ? I›Îflı ‹ıÓ ±ıfiı ¿èÎ_, “±ıfiı Â_ ¿fl¢, ÿıËÎ÷ÿ_ÕfiÌ ÏÂZÎÎ fiËŸ ±Î’˘ ÷˘ ?!” ±ıHÎı ¿èÎ_, “’HÎ ‹Îflı ÿ˘Ê ⁄ıÁı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷‹fiı ‹ıÓ «_ÿ·Î· ⁄fiÎT›Î »ı ¿ı Â©ÎI‹Î ⁄fiÎT›Î »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “Â©ÎI‹Î ⁄fiÎT›Î »ı.” ÷˘ «_ÿ·Î· ¿fl÷Πˢ› ÷ıfiÎ ÷‹ı Ωı¬‹ÿÎfl fi◊Ì. ±fiı Ωı¬‹ÿÎfl ◊‰_ ˢ› ÷˘ ÷‹ı «_ÿ·Î· »˘. ÷‹ı flÎ∞¬ÂÌ◊Ì ¤Î√ÌÿÎfl ◊÷Πˢ ÷˘ ±‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ¤Î√ÌÿÎfl fiÎ ◊¢. ’»Ì ‹ıÓ ±ıfiı flÌ÷ ⁄÷Î‰Ì ¿ı ±Î ¿Ëı‰_ ¿ı, “Ëı ¤√‰Îfi, ‹ÎÎı ¤Î√ı ±Î ¿Î‹ @›Î_ ±ÎT›_ ÷ı ?” ±fiı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı fiı ⁄Ì…\_ √‰‹ı˝LÀfiÎ (Áfl¿ÎflfiÎ) ¿Î›ÿÎ ≠‹ÎHÎı ¿Î‹ ¿›ı˝ …Ωı. Á‹… ’ÕÌfiı ?

≠Ï÷ø‹HÎ

85

(ËÎ◊ fiÌ«ıfiÎ) ‹ÎHÎÁfiı ¿Ë̱ı ÷˘, ÷ıfiÎ ‹√…‹Î_ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì flÎ¥ «œÌ Ω› »ı, …ıfi˘ ¿˘¥ ÏËÁÎ⁄ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ. Ωı ±Î’HÎı ⁄˘· »^ÀÌ √›˘, ’»Ì

±Î’HÎfiı ’V÷Ή˘ ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ ? ’V÷Ή˘ ◊Λ ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı. ’»Ì “› ±Îfl fi˘À ÏflV’˘„LÁ⁄· ±ıÀ· ±˘·.” ÷‹ı ±ıfiÎ …‰Î⁄ÿÎflÌ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±‹ı ±Î ¿Ëı·_ ¿ı ±ı‹fiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ±‹ı ‹Î◊ı V‰Ì¿Îfḻı »Ì±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı Ωı ±ÎÀ·_ ¿fl˘fiı ÷˘ ’»Ì ÷‹ÎflÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ fi◊Ì. ’»Ì ±ıfiÌ ‰¿Ì·Î÷ ¿fl÷Î_ ±‹fiı ±Î‰Õı. ’HÎ ±ÎÀ·_ ±‹Îfl_ ¿Ëı·_ ¿fl˘, ’»Ì ÷‹ı ¿Î›ÿ΋Î_ ±Î‰Ì √›Î. ±ıÀ·ı ’»Ì ‰¿Ì·Î÷, ’»Ì …ı ◊Λ ±ı ÷˘ ±‹fiı ±Î‰Õı. Á‹… ’ÕÌfiı ? ±‹ı ’Ë˘Ó«Ì ‰‚̱ı. ’HÎ ±ÎÀ·_ ±‹Îfl_ ¿èÎ_ ¿fl˘, ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. Á΋˘ ±Î’HÎÎ ¿Ëı‰Î◊Ì, Á΋˘ ±Î’CÎÎ÷ ¿flı. ±ı‰Ì ÿÂÎ ◊¥ √¥ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ’Î, ±Õ‘˘ ¿·Î¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿›Î˝ ¿fl‰_ ¿ı ±flıflı, ‹ÎflÌ ±Î‰Ì ÿÂÎ @›Î_◊Ì ◊¥ ±Î ?! ±Î‰_ ‹ÎflÎ ÏfiÏ‹kÎı ⁄‘_ ?! ’»Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î’HÎÌ fi◊Ì. ±ıÀ·ı √¤flΉ_ fiËŸ ±Î‹Î_. ±ÎÀ·ı Á‘Ì ±‹Îfl_ ±Î ’ÎY›_ ÷ı ’»Ì ±Î√‚fiÌ ¿˘À˝fi_ ⁄‘_ ±‹ı ±‹Îflı ‹Î◊ı flά̱ı »Ì±ı. ’»Ì ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ÿı‰·˘¿˘fiÌ. {√Õ˘ ∂¤˘ ◊Λ ÷ı ±ıfiı ’÷Î‰Ì ÿ¥±ı ±‹ı. ’HÎ ±Î ±ÎÀ·ı Á‘Ì Ω‰fiı, ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. …ıÀ·˘ ÏËÁÎ⁄ »ı ±ıÀ·_ …, ⁄Ë ¨Õ<_ ∂÷fl‰Î …ı‰_ »ı fiËŸ. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌfiı ?

’»Ì fi flËı …‰Î⁄ÿÎflÌ !! ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì »^ÀÌ …‰Î› ±ı‰˘ A›Î· Ωı ±Î’HÎı

flά̱ı ÷˘ ⁄‘Îfiı V‰E»_ÿ÷Îfi_ ·Î›ÁLÁ ‹‚Ì Ω› ·˘¿˘fiı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰Ì Á‹… flά‰ÎfiÌ fiËŸ, ‰Î÷ ±ı‹ … »ı. ±Î’HÎı

≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ±Î’HÎı »^ÀÎ. ÷‹ÎflÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ‹Î_◊Ì ÷‹ı »^ÀÎ_. ’»» ±ı Ï«_÷Î ¿flÌfiı, ‹Î◊_ Œ˘ÕÌfiı ‹flÌ › Ω›. ÷ıfi_ ˉı ÷‹Îflı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ≠I›Z΋Î_ Á˘flÌ ¿Ë̱ı »Ì±ı, I›Îflı ÷ı‹Î_ › …^Ïfi›fl D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

85

iÎÎfiÌfiÎ_ ‰ÎÕ ÁÏË÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ! ±‹ÎflÎ◊Ì › ¿˘¥ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiı ÿ—¬ ◊¥ Ω› »ı, ±‹ÎflÌ ≥E»Î fiΠˢ›, ÷˘› ˉı ±ı‰_ ±‹Îflı ⁄fi÷_ … fi◊Ì ’HÎ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiÌ ±Î√‚ ◊¥ Ω› »ı ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_. ’_ÿfl-‰ÌÁ ‰Ê˝‹Î_ ⁄ı-hÎHÎ ‹ÎHÎÁ˘fi_ ◊›_ ËÂı. ±ı› ÏfiÏ‹kÎ ËÂı I›Îflıfiı ? ±‹ı ’λ‚ ’»Ì ±ıfi_ ⁄‘_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ±ıfiÌ ’fl ’Î»Ì ‰ÎÕ ‹Ò¿Ì±ı …ı◊Ì ±ı ’ÕÌ fiÎ Ω›. …ıÀ·˘ ±‹ı «œÎT›˘ »ı I›Î_◊Ì ±ı ’Õı fiËŸ. ±ıfiÌ ‰ÎÕ. ±ıfi_ ⁄‘_ flZÎHÎ ¿flÌfiı ’Î»Ì ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı. ’ՉΠ÷˘ fiÎ … ÿ¥±ı. Á΋_ ⁄˘·Ì √›˘, √΂˘ ÿ¥ √›˘ ˢ› ÷˘› fiÎ ’ՉΠÿ¥±ı. ±ıfiı Ï⁄«ÎflÎfiı A›Î· D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

85


≠Ï÷ø‹HÎ

86

… fi◊Ì. ⁄ı¤Îfi’HÎı ⁄˘·Ì flè΢ »ı. ±ıfi˘ ±‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’ՉΠÿ¥±ı ÷˘ ±Î’HÎı «œÎ‰ı·˘ ¬˘À˘. ±‹ı ÏÁ©Î_Ï÷¿ ˢ¥±ı ¿ı, ¤Î¥, ±Î {ÎÕ fl˘M›_, fl˘M›Î ’»Ì fl˘ÕfiÌ ±ı¿ ·Î¥fiÿ˘flÌ‹Î_ ±Î‰÷_ ˢ› ÷˘, fl˘Õ Œıfl‰Ì±ı ’HÎ {ÎÕfiı ¿Â_ fiÎ ◊Λ. ±‹Îfl˘ ÏÁ©Î_÷ ˢ› ⁄‘˘. ±ı‰˘ ¿˘¥fiı ’ՉΠfiÎ ÿ¥±ı. ±ıfiÌ ±ı … …B›Î±ı flËı ±ı ’»Ì. ±ıfiΠω«Îfl˘ … ⁄‘Î Œıfl‰Ì fiά̱ı ±‹ı. ±ËŸ ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_. ±ËŸ CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ ±ıfiΠω«Îfl˘ … Œıfl‰Ì fiά̱ı ±‹ı. I›Î_ ±‹ı ‰‘Îflı ‹Ëıfi÷ ¿fḻı …flÎ. ‹Ëıfi÷ ‰‘Îflı ¿fl‰Ì ’Õı. ÷‹ÎÎı ‹ÎÀı, ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı ‹Ëıfi÷ fiÎ ¿fl‰Ì ’Õı. ±ıfiı ‹ÎÀı ⁄Ë ‹Ëıfi÷ ¿fl‰Ì ’Õı. ±ıfiΠω«Îfl˘ … ⁄‘Î ±‹Îflı ’¿ÕÌ ·ı‰Î ’Õı. ±Î◊Ì Ï‰«Îfl ±Î√‚ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ±ı‰_ ¿fl‰_ ’Õı. ±ı‰˘ ¿˘”¿ … ¿ıÁ ˢ›fiı. ⁄‘Î ¿ıÁ fiΠˢ›fiı !!

≠Ï÷ø‹HÎ

86

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎÎ◊Ì ⁄Ì∞‰Îfl ±Î‰Î_ ±Ï÷ø‹H΢ fiÎ ◊Λ ?! ÿÎÿÎlÌ — “fiÎ ◊Λ” ±ı‰_ fiËÌ,_ ±Ï÷ø‹H΢ ±ı ÏÕV«Î…˝ »ı ±ıÀ·ı ˢ›

…. …ıÀ·Î_ ˢ› ±ıÀ·Î_ … fiÌ¿‚‰ÎfiÎ_. “fiÎ ◊Λ fiı ◊Λ” ±ı‰˘ Á‰Î· … fi◊Ì. ±Î’HÎfiı ·Î√ı ¿ı ±Î ±Ï÷ø‹HÎ »ı, ±ıÀ·ı ÷ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ‰Î_. ±Ï÷ø‹HÎ fiΠˢ› ÷˘ ÏÕV«Î…˝ Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_. ¿Â_› fiËŸ. ±ıfiı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ ±Î. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ¿˘¥ Á√Î »ı, ÷˘ ±ı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‹˘ÀÌ ¤Ò·˘ ¿flı »ı,

O·_ÕÁ˝, ¿ı ±ıfiı ¤√‰Îfiı › ‹ÎŒ fiÎ ¿flı. ±fiı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ‹ÎŒÌ ‹Î_√ı, ¤Ò· ◊¥ √¥ ‹ÎflÌ, ¤Ò· ◊¥ √¥, ±ı‰_ ¿èÎÎ ¿flı ÷˘ I›Î_ ‹ÎHÎÁ Â_ ¿flı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁı ‹ÎŒÌ ±Î’‰Ì, ¤√‰Îfi fiÎ ¿flÌ Â¿ı ? ¤√‰Îfi‹Î_

≠ffi¿÷ν — ±Î ‰ÎÕ-⁄ÎÕ ‹Ò¿‰Îfi_ ±ı ⁄‘_ Â_ »ı ? ±ı ⁄‘_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ±ıfiı ?

fi⁄‚Î¥fiı (!)! ±Î’HÎı …⁄flÎ ¿Ëı‰Î¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfi ÷˘ »ı‰Àı ±ıfi˘ ’Òflı’Òfl˘ ⁄ÿ·˘ ±Î’ı, I›Îflı ‹ÎŒÌ ◊Λ. ±ı‹fiı ÷˘ ⁄ÿ·˘ ±Î’‰ÎfiÎ. ±Î’HÎı ¿o¥ ⁄ÿ·˘ ±Î’‰˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ‹ÎŒÌ ±Î’Ì ÿ¥±ı, ÁÎfl_ ◊Ωı ÷Îfl !

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ ±_÷—¿flHÎ ’¿ÕÌ ·ı‰Îfi_, ±ıfi_ T›‰„V◊÷ ±‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_

‰Îfl_‰Îfl ±ı … ¤Ò· ¿flı ÷˘ ?!

·¥ ·ı‰Îfi_. ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¤Ò· ¿flı, ’»Ì ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ‹ÎŒÌ ‹Î_√ı, ±Î’HÎı ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‹ı ⁄‘_ ·¥ ·¥±ı, ±ı‰_ fiÎ ·¥±ı ÷˘ ÷˘ ’ÕÌ Ω›fiı !!

‹ÎŒ ¿flÌ ÿ¥±ı, fiÎ ‹Î_√ı ÷˘› ±Î’HÎı ‹fi◊Ì ‹ÎŒ ¿flÌ ÿ¥±ı, ’HÎ CÎÕÌ›ı CÎÕÌ›ı ±ı ‹ÎHÎÁ ¤Ò· ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ?

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı …ı ¿_¥ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı, ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_, ±ıÀ·ı

ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹◊Ì Á‹Ω‰Ìfiı, Á‹Ω‰Î› ±ıÀ·_ Á‹Ω‰‰_, ⁄ÌΩı ¿˘¥

≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ »ı. ÷˘ Á΋Ή΂Îfiı ±Î’HÎÎ ±Ï÷ø‹HÎ ÿflÏ‹›Îfi ±Î’HÎı …ı ÿ—¬ ’ˢӫÎÕu_ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ? ÷˘ ·ı‰Îÿı‰Î … fiÎ flËÌfiı ! ˉı ±ÎfiÌ ΩıÕı T›‰ËÎfl … fi◊Ì flè΢. Œ@÷ ±Î ¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ’Õı ±ıÀ·_ … …flÎ Ωı‰Î ’Òfl÷_ …, ÷ı …ı √fiı√Îfl ˢ› ÷ıfiı ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı “≠Ï÷ø‹HΔ ¿fl. ⁄Î¿Ì ±Î’HÎı “Â©ÎI‹Î”fiı ÷˘ ¿_¥ ‘˘‰Îfi_ fi◊Ì flèÎ_. ‘˘‰Î¥ √›_ ⁄‘_.

µ’Λ fi◊Ì ±fiı ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ¿˘¥ ÁkÎÎ fi◊Ì. ±Î’HÎı ‹ÎŒ ¿›ı˝ … »^À¿˘ »ı ±Î …√÷‹Î_. fiËŸ ‹ÎŒ ¿fl˘ ÷˘ ‹Îfl ¬‰ÕΉÌfiı ‹ÎŒ fl¢ ÷‹ı. µ’Λ … fi◊Ì. ±Î’HÎı Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì, ±ı ŒflÌ ŒflÌ ¤Ò· fiÎ ¿flı, ±ı‰Î ¤Î‰ Œıfl‰Ì fiάı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ±ı ¤Î‰ Œıfl‰Ì fiάı ¿ı ˉı ¤Ò· ¿fl‰Ì fi◊Ì. »÷Î_ ◊¥ Ω› ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ‹ÎHÎÁ fiyÌ ¿flı ¿ı, ˉı ‹Îflı ¤Ò· ¿fl‰Ì … fi◊Ì, »÷Î_ ◊¥ Ω› »ı. ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ’HÎ ¿fl‰Ì … »ı, ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ ±ıfi˘ ’Îfl … fiËŸ ±Î‰ı. ±ı ÷˘ ¨‘ı Œflı·˘ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ¿fl‰Ì fi◊Ì ±ı‰_ fiyÌ ¿›Î˝ ’»Ì ’˘÷Îfiı ’HÎ ’V÷Ή˘ ◊Λ ±fiı ±ı ¤Ò·fi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¤Ò· ¿flfiÎflfiı ’˘÷Îfiı

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı …. ⁄ÌΩ ¿˘¥ ¿ÎflHÎ ‹ÎÀı fiËŸ. ˉı ±Î’HÎı

86

86


≠Ï÷ø‹HÎ

87

’V÷Ή˘ ◊Λ fiı fiËŸ ¿fl_ ±ı‰_ fiyÌ ¿flı ’»Ì »ı ÷ı ŒflÌ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. fiËŸ ¿fl_ ±ı‰_ fiyÌ ’HÎ ¿flı, ’V÷Ή˘ ◊Λ, ’çÎ÷Î’ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ’»Ì ◊Λ ÷˘ ’λ˘ ’çÎ÷Î’ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.

≠Ï÷ø‹HÎ

87

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ËÎ. ±Î…ı ⁄‘_ ’Ò»˘. ±fiı ⁄‘_ ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘.

Á΋Îfiı ·˘ fi¤Î‰Ì ! ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı‰Ì T›„@÷ ‹ÎÀı ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ±Î ’ı·Ì

±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ »ı ? ÷˘ ¿ı ¤Ò·fiÎ_ ¿ıÀ·Î_ ’Õ »ı, Õ<_√‚ÌfiÌ ’ıÃı, ±ı ’Õ ’V÷Ή˘ ¿fl‰Î◊Ì …÷Î_ flËı, ’HÎ ⁄Ì…\_ ’Õ ’λ\_ ±Î‰ı, ±ıÀ·ı Õ<_√‚Ì ±ı‰Ì fiı ±ı‰Ì ÿı¬Î›. ±ı ÷˘ F›Îflı ⁄‘Î_ ’Õ …÷Î_ flËı I›Îflı ¬Î·Ì ◊Λ. I›Î_ Á‘Ì fiÎ ◊Λ. ±ı ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÌ ¤Ò·˘ ’Îfl ‰√flfiÌ ¿flÌ »ı.

±ı »ı ±◊˝ËÌfi ! ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ¬⁄fl … fiÎ ’Õı ¿ı Ë_ ¤Ò· ¿fl_ »\_ ±fiı ¤Ò· ¿›Î˝ …

¿flı ÷˘ ? ’V÷Ή˘› fiÎ ◊Λ ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ıfi˘ ±◊˝ … fiËŸ. ±ı ‹ÌfiŸ√·ıÁ (±◊˝ËÌfi) »ı ÷ı,

F›Î_ ¤Îfi … fiΠˢ› I›Î_ ‹ÌfiŸ√·ıÁ »ı. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfi˘ ωfl˘‘ ÷˘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfiı ¤Îfi ¿flΉ‰_ Ωı¥±ı. ¤Îfi ◊‰Î ‹ÎÀı ωfl˘‘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ±ı CÎÕÌ CÎÕÌ ¿˘¥ ±Î‰Ì ¤Ò· ¿flı, ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÎ ‹ÎÀıfi˘

¤Ò· ¿›Î˝ ¿flı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ fiı ±ıfiı ¿_¥ ’V÷Ή˘ fiÎ ◊Λ, ¬⁄flı › fiÎ ’Õı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Îfi_ I›Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±Î’CÎÎ÷ fiËŸ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ⁄Ì…\_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ÷ı

±Î ÿıËfi˘ ±Î’CÎÎ÷ ±ıÀ·ı ’ı·˘ ‹˘À˘ ±Î’CÎÎ÷, ’»Ì ‹fifi˘ ±Î’CÎÎ÷ ¿flı. ‹fifi˘ ±Î’CÎÎ÷ ¿flı ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl µ’fl◊Ì ‹fi µÃÌ Ω›. ±ı‰_ fiËŸ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ıfiı ·Ì‘ı »˘¿flÎ µ’flı› ∂ÃÌ Ω›. ⁄‘Î ∂’fl ∂ÃÌ Ω›. ±ı‰_ fiËŸ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı fi¤Î‰Ì ·ı‰_ Ωı¥±ı. ±Î Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı …ı‹÷ı‹ fi¤Î‰Ìfiı ¿Îœ‰Î …ı‰_ »ı. ±I›Îflı ¿Ï‚›√ »ı, ±ı‹Î_ ¿˘¥ Â_ ¿flı I›Î_ ? “‘ıfl ¥{ fi˘ ÁıŒ ÁÎ¥Õ ±ıfiÌ ‰ıfl.” (@›Î_› Á·Î‹÷Ì fi◊Ì.) ±Î ÷˘ ÁıŒÁÎ¥Õ ‹ÎfiÌfiı ÁÒ¥ …‰Îfi_. “ÁÌÏfiÁ›ÎflÌÀÌ - ‹˘flÎÏ·ÀÌ √˘fi Œ˘fl ±ı‰fl.” (ÏfiqÎ ±fiı fiˆÏ÷¿÷Î Ë_‹ı ‹ÎÀı √›Î_) ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi ·¥ ·ıΩı. ÷˘ Á¬Ì ◊‰Î› ¿Î›‹fi_. ’»Ì ±Î ±Õ«HÎ ÷˘ fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fiÌ. ±ı › ‹Ω !!

≠ı‹¤Î‰ ∂ÃÌ Ω›, ±ıfiı ‹ÎÀı ‹Îfi ˢ› ÷ı ∂ÃÌ Ω›.

≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ÁÒZ‹ ¿«Î¢ ! ÿÎÿÎlÌ — I›Îfl ’»Ì Â_ ◊Λ ? ±Î’HÎı ⁄fi÷Î_ Á‘Ì fiÎ ∂ÃÎÕ‰˘. ¿ÎflHÎ ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥ ÿ¤Î›˘ ˢ› ÷ı◊Ì ±ËŸ fi ±Î‰÷˘ ˢ›, ’»Ì

¿ı ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ ÷˘ ±Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ Â_ ˢ› ÷ı ? ±Î’HÎı Ïfl·ıÀ̉ Á_⁄_‘ »ı, ±ı ⁄Ì…\_ Â_ ˢ› ÷ı ? ±Î’HÎı ±ı ∂ÃÎÕuÎ ’»Ì ±Î’b_ ∂·À<_ ⁄√ÕÌ Ω›. ±Î’HÎı ±ΩH΋Î_ √›Î, I›Îflı ±Î’HÎı Â_ ¿fḻı »Ì±ı, ±ıfiÎ …ı‰_ ±Î’HÎı flά‰_.

±Î’HÎı ±Ë_¿Îfl ¿flÌfiı ’HÎ ¬_¬ıflÌ fiά̱ı fiı ¿Ë̱ı ¤¥, ˉı ‹ıÓ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·Ì‘_, ˉı ±ı fi◊Ì ±Î‰÷˘ ±ı‹Î_ ‹Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄‘_ ¬˘À<_ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±ı¿_ÿflı ±Î’HÎÎ ÏfiÏ‹kÎı

»˘¿flÎfiı Âο ·ı‰Î ‹˘¿·Ì±ı ±fiı ‹ËŸ ’ˆÁÎ ¿ÎœÌ ·ı ÷˘ ±ı ’»Ì ΩHÎÌfiı Â_ ŒÎ›ÿ˘ »ı ? ±ı ÷˘ …ı‰˘ »ı ±ı‰˘ «·Î‰Ì ·ı‰Îfi˘, fiÎ¬Ì ÿı‰Î› ? ¿_¥, ⁄ÌΩı ·ı‰Î …‰Î› ¿_¥ ? ⁄ÌΩı ‹‚ı fiËŸfiı ? ¿˘¥ ‰ı«ı fiËŸ. √‹ı ÷ı‰˘ ‹Î· flά̱ı ÷˘› !! ≠ffi¿÷ν — ‹‚ı ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì «Ïœ›Î÷Î fiΠˢ›, ±ıfiÌ ÂÌ ¬Î÷flÌ ? D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

87

⁄fiÌ √›_fiı, ±Î ⁄‘_ ! ÷ı ±Î’HÎı ⁄fiı ±ıÀ·_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ’»Ì fiÎ ⁄fiı ÷˘ flèÎ_. fiÎ ⁄fiı ÷˘ ’»Ì ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¿_¥ ‹flÌ ŒÌÀΛ fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı. ’HÎ ±Î…ı ’˘÷ÎfiÌ ±_ÿfl Á‹…HÎfiÌ ‰Î÷ »ı

¿ı, ’˘÷ÎfiÌ Á‹…H΋Î_ Â_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ? ¿ı ˉı ‹ıÓ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›*, ‹fiı ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¿Â_ fi◊Ì. ˉı ’˘÷ı √˘‚Ì »˘ÕÌ ÿı, ’»Ì ’˘÷Îfiı ÷˘ ±ÎÀ·_ ¿flÌfiı ¤Ò_ÁÎÕÌ D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

87


≠Ï÷ø‹HÎ

88

fiά‰Îfi_ ÁËı·_ »ı. ’HÎ …ıfiı ‰Î√Ì Ë˘› ±ıfiı SËΛ ⁄‚÷Ì Ë˘›fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÿ½fi ¿fl‰Î fi◊Ì ±Î‰÷˘, ÷ı ¿ıÀ·Ì SËΛ ⁄‚÷Ì ËÂı

¿ı, ±Î fiηΛ¿ ‹ÎHÎÁ ‹Y›˘. ÷ı◊Ì ‹Îflı ±Î …‰Î›_ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ ±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ Ωı¥±ıfiı ?!

≠Ï÷ø‹HÎ

88

±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ …ı ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı »ı, ±ı ÷˘ ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ı ¿Ëı »ı. ±ı ÷˘ ’ı·Î fiÎÀ¿‹Î_ ±ı‹ ¿Ëı÷˘ ˢ›fiı, ÷‹fiı ‹ÎflÌ fiάÌÂ_. ÷ı ±ıfiı ÏË_ÁÎ fiÎ ⁄ıÁı.

±¿÷ν »÷Î_ Á΋Îfiı ÿ—¬ ! ÿÎÿÎlÌ — ‰Î÷«Ì÷ ±Î√‚ «·Î‰˘.

≠ffi¿÷ν — ⁄Ì…\_ ±ı‰_ »ı ¿ı, ±ı Õ̋οı˝Âfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î’HÎı

±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±fiı ±Î’HÎfiı ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Ï¤≠Λ fi◊Ì flèÎΠˉı ? ˉı ±ı Ë_ÕˇıÕ ’flÁıLÀ ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ ∂ÕÌ √›˘ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ ±ıfiı …÷_ fi◊Ìfiı ?

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±¿÷ν flË̱ı »Ì±ı ’HÎ «_ÿ¤Î¥ …ı ’HÎ ¿_¥ ¿‹˝

¿flı »ı, ±ıfiÎ◊Ì ±ıfiÎ ±Î…\⁄Î…\‰Î‚Îfiı ¿˘¥fiı ÿ—¬ ’ˢӫı »ı, ÷˘ ±ı‹fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥ … ±ı‹fiı ÿ—¬ ’ˢӫÎÕı »ı. ÷˘ ±ıfiÌ ±Î’HÎfiı …ı ±Áfl ’ˢӫı ÷˘ ±ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?

≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ fi◊Ì …÷_. ±fiı ±Î’b_› ¿ÿΫ ‹ËŸ flËı÷_ ˢ›, ¿˘¥‰Îfl

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿èÎ_ »ıfiı ‹ıÓ, «_ÿ¤Î¥ Ωı ¿˘¥fiı ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ±ıÀ·ı

±ı‰_› ◊¥ Ω›fiı, ¿ı ˉı ±ı ÷˘ ¿ıÀ·Î Áı„LÁÏÀ‰ »ı, ±ÎÀ·_ ¿èÎ_, ±ı‹Î_ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ Â_ ·¥ ·ı‰Îfi_ ? ±ı‰_ ⁄Ì ±Î‰Ì Ω›fiı ’˘÷Îfiı, ÷˘ I›Î_ ±ıÀ·Ì ¿«Î flËı ±Ï¤≠Λ ∂Չ΋Î_.

ÿ—¬ÿÎ›Ì ◊¥ ’Õı, ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “¤¥ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ±ıfiÎ fi΋fi_” ±Ï÷ø‹HÎ fiËŸ ÷˘ ¿Â_ … fiËŸ ¿fl‰Îfi_.

10. ±◊Õ΋HÎfiÌ Á΋ı...

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎfiı flËı÷˘ ˢ› ÷˘› ±ı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ≠ffi¿÷ν — fiÎ ’Õı. ±ı ¬flÌ ‰Î÷ »ı. ⁄Ë {Ìb_ »ı ±Î. ±ıÀ·ı ÁıŒÁÎ¥Õ

‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ÁÎfl_ ±ı‹fi_ ?

∑HÎÎfi⁄_‘Ì ÁÎ◊ı !

ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰Î ¿ıÁ ÿÏfi›Î‹Î_ ±˘»Î ⁄fiı »ı. ±ıÀ·ı ‰Î‚Ì ±Î‰‰_.

…\±˘fiı ! ±Î‰÷Î_ fi◊Ìfiı ?!!

…‰Î›fiı ? ⁄ÌΩ ¿˘¥ ÁÎ◊ı fiÎ À¿flΉΛfiı ?

±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl !

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’Ëı·ÎfiÎ ÏËÁÎ⁄ ˢ›fiı, I›Î_ … À¿flΉΛ.

±ıfiÎ_ ‹Î-⁄Î’ √΂˘ ¤Î_Õ÷Πˢ›, ¿ı ±‰‚ı flV÷ı «œÎ‰ı »ı, fiı ⁄ˆflÌ √΂˘ ¤Î_Õ÷Ì Ë˘›, ±ı Ωı¬‹fiı. ±Î ÷˘ ⁄‘_, ±Î Ωı¬‹fiÎ Á˘ÿÎ. ±ıÀ·ı ¿èÎ_ ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl. (⁄‘ı ÁÎfi¿>‚ ◊α˘) ±ıÕ…VÀ fiÎ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ≠›Ifi ¿fl˘fiı. ±Î ÷˘ Â_ ¿flÌfiı ±Î‰ı·˘ ? ±ı ±fl∞ fiyÌ ¿flÌfiı ±Î‰ı·˘, ¿ı ±Î “«_ÿ¤  Î¥”fiı ’ıÁΉ fiËŸ ÿı‰Î ±Î…ı. ±ı‹ ¿fl‰Î◊Ì ¤‹flÕÎ ◊¥ Ω›. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

≠ffi¿÷ν — …ıfiÌ ÁÎ◊ı ¿_¥ ∑HÎÎfi⁄_‘ ˢ› ±ıfiÌ … ÁÎ◊ı À¿flÎ¥

88

≠ffi¿÷ν — ‹Îflı ˉı ¿˘¥fiÌ ÁÎ◊ı fiÎ À¿flΉΛ. ⁄‘ı ÁΫ‰Ì ·™, ’HÎ

±Î‹fiÌ ÁÎ◊ı »-±Îà ‹ÏËfiı, Ωı¿ı ˉı ⁄Ë ±˘»\_ ◊¥ √›_ »ı, ’HÎ ±ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ±Î_÷Ïfl¿ ÷’ fiÎ ◊Λ. ¿Ëı‰Î¥ … Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±Î’HÎı ÷˘, ±ı ÷˘ ÷Îflı Ïfi¿Î· ¿›ı˝ … »^À¿˘fiı

! ±ı‹HÎı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘, ’»Ì ÷‹Îflı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘. I›Î_ … À¿fl΋HÎ ◊¥ ±ıÀ·ı D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

88


≠Ï÷ø‹HÎ

89

¤Ò· ÷˘ ±ı¿ …HÎfiÌ fiËŸ ¿Ëı‰Î›. ⁄ı …HÎfiÌ … ¤Ò· ˢ›, ¿˘¥¿fiÌ «Î‚ÌÁ À¿Î‰Î‚Ì, ¿˘¥fiÌ ÁÎà À¿Î‰Î‚Ì, ¿˘¥¿fiÌ hÎÌÁ À¿Î‰Î‚Ì, ’»Ì ±ıÓÁÌ À¿Î, ÏÁkÎıfl À¿Î ˢ› ±ı ⁄ıfiÌ ¿_¥¿ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ±fiı ’»Ì Á‹Î‘Îfi ÷˘ ±Î‰Ì Ω›, ⁄ı-’Î_« Ï‹ÏfiÀ‹Î_.

≠Ï÷ø‹HÎ

89

¿‹˘˝ÿ›fiÎ Œ˘Á˝ Á΋ı... ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ˉı ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ »^Àu˘ ±Î ⁄Î⁄÷fi˘ ¿ı ±Î… ÁΫ_ »ı ±fiı ±Î ¬˘À<_ »ı. ±ı ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ ÷ÒÀÌ √›˘. ≠ffi¿÷ν — ±Ï¤≠Λ ÷˘ ‹ËÎI‹Î±˘fiÎ ÷ÒÀÌfiı ¤Òy˘ ◊¥ √›Î ’HÎ µÿ›

±Î‰ı I›Îflı Ë·Î‰Ì ¿Îœı. ±Î Ë‹HÎÎ_ ±ı ¤Î¥ …ı ⁄˘S›Î, ±ı ±ı‹fiÎ V‰¤Î‰◊Ì ⁄ËÎfl ⁄˘·Î¥ √›_ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î‰Ì Ω›. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ I›Îflı ’ı·_ ’flÎø‹ Ωı ‰’flÎ¥ Ω› ±fiı Á_Ωı√ ÁΫ‰Ì

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. V‰¤Î‰fiÌ ⁄ËÎfl ⁄˘·Î¥ √›_, ±ıÀ·_ ÷‹ı Á‹∞ √›Î_ fiı

·¥±ı ÷˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ. ’HÎ Ë…\ ±ı Á«‰Î› fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ıÀ·ı ±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ΩB≤Ï÷ ±ı‰Ì flάÌfiı ¿fl‰Îfi_. ÷‹ı

…ı‹ ‹ÎflÌ ΩıÕı flˢfiı, ÷ı‹ ÷ı‹ ±ı ŒıflŒÎfl ◊÷˘ Ω›. ‹Îfl˘ ±ı¿ … ÂOÿ ÷‹˘fiı ¿Îfi‹Î_ ’Õıfiı, ÷˘ ±ı ÂOÿ … ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı.

? ¿ı ±Î ¿‹˝fiÎ µÿ›ı ±ıÀ·_ ⁄‘_ Ωıfl ¿›* ¿ı ’˘÷ı fi ⁄˘·ı ÷ı‰_ fi ⁄˘·Ì √›Î_. ±ıÀ·ı ˉı ±Î’HÎı ‰‘Îflı ’V÷Ή˘ ◊Λ ¿ı ±Î Â_ Ë÷_ ? I›Îflı ¿Ëı, ‹ËŸ Ë…\ ‹˘À˘ fl˘√ »ı, ÷ı fiÌ¿‚Ì …‰Î ÿ˘. ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı ±ıfiı ‹ÎÀı ±Î… ÏfiflÎ_÷ ¬˘‚Ì ¿ÎœÌ ±fiı ’Î_«ı¿ ¿·Î¿ ’çÎkÎÎ’ ¿fl ¿fl ¿fl‰Î.

±‹ÎflÎ ¿ÊΛ˘ µI’Lfi ◊Λ. ±ıfiÎ ’fl Ωı ¿Î⁄ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ∞÷Ì …¥±ı.

’çÎkÎÎ’‹Î_ Â_ ¿Ëı‰_ ’Õı ? ÷‹Îflı @›Î_ …‰Îfi_ »ı ? Â_ ¤Î_…√Õ ÷‹Îflı ? ±fiı ‰¬÷ı ¤Î_…√Õ ◊¥ √¥ ÷˘ - “⁄L›_ ±ı ¿flı@À.” »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_. ¬ıÓ« flÎ¬Ì ÷˘ ‹Îfl ’Õı. ÷‹ÎflÌ …ı ≠¿ÚÏ÷ Lˢ÷Ì ÷ı fiÌ¿‚Ì ¬flÌ ?!

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿Î⁄ ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ±Î’HÎı ‘Îfḻı I›Îflı ¿flÌ

≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Î‰_ › ¿flı fiËŸ ±fiı ¬⁄fl fiËŸ ±ı ¿ı‹ ¿›* ?

¿̱ı. ±Î’b_ iÎÎfi ±Î’HÎfiı …Õu_ ÷˘ ±Î ‹Ò±Î ¿oÀˇ˘·‹Î_ … ˢ›, iÎÎfi … ¿Î‹ ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı … Ωı‰Îfi_, ±fiı ’ı·Îfi˘ fl˘√ fiÌ¿‚‰Îfi˘ ËÂı, ±Î‹fi˘ fl˘√

≠ffi¿÷ν — ’ı·Ì ¿Ëı‰÷ »ıfiı, ±HÎÌfiı «Ò@›˘ Á˘ ‰Ê˝ ∞‰ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı

±ıÀ·ı Á˙◊Ì ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl˘ ±ıfi˘ µ’Λ ¿ı, «_ÿ·Î· ¿ı‹ »ı, ¿ı‹ fiËŸ, ±ı ‰Î÷˘ ¿fl‰Î …ı‰Ì ±ı … µ’Λ !!! Â_ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ?! ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ ÁÎ◊ı Ïfifl_÷fl ‰Î÷˘ ¿fḻı ±fiı ¿Ëı ¿Ëı ¿fl‰_ Ωı¥±ı

¿ı ±Î ÁÎfl_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±HÎÌ ¿ı‹ «Ò¿Ì Ω‰ »˘ ?

fiÌ¿‚‰Îfi˘ ËÂı ÷ı ¤ı√_ ◊¥ √›_ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ±ı‹fi˘ µÿ› »ı, ±ı ’˘÷ı fi◊Ì ⁄˘·÷Î_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ’˘÷ı fi◊Ì, ±ıfi˘ µÿ› ⁄Ë Ωıfl ¿flı »ı. ±Î’HÎı ’Ò»‰_

¿ı, ÷‹ÎflÌ ¤Î‰fiÎ ±Î‰Ì Ë÷Ìfiı ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ. ‹ÎflÌ ≥E»Î ±Î‰Ì fiˢ÷Ì ÷˘ › ◊¥ √›_. ÷˘ ±ı fiÌ¿‚Ì √›_, ‘˘‰Î¥ √›_ ±fiı ÁÎŒ ◊¥ √›Î_. @·Ì›fl ¿À !! ±ı‰_ »ı fiı ‹fi @·Ì›fl ¿fl‰Îfi_ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ ⁄‘_ ¿Ëı‰Î›. ’»Ì ŒflÌ ’λΠ«Ò¿Ì Ω›,

÷˘ ’λ\_ ¿Ëı‰Îfi_, fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ≠I›ÎA›Îfiı › ¿fl‰_ … ’Õı. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±Î ¬fl_ Ë÷_ ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ·ı. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

89

Ω◊_ ≠Ï÷ø‹HÎ ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ ¿‹˘˝‹Î_ ‰‘Îflı, ·Î_⁄Ì ⁄˘·Î«Î·Ì ◊¥ ˢ› ÷˘, ·Î_⁄˘ D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

89


≠Ï÷ø‹HÎ

90

⁄_‘ ’Õı, ÷ı ‹ÎÀı ⁄ı-«Îfl ‰Îfl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı ‰‘Îflı ‰Îfl ¿fl‰Î_ ’Õı. ¿ı ’»Ì ±ı¿‰Îfl ¿flı ÷˘ ±Î‰Ì Ω› ⁄‘΋Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ ◊Λ ±ıÀ·_ ¿fl‰_. ±fiı ’»Ì Ω◊_ ¿flÌ fiά‰_. ±ı¿ÿ‹

≠Ï÷ø‹HÎ ⁄Ë ¤ı√Î_ ◊¥ Ω›, ÷˘ Ω◊_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ±Î ⁄‘Îfi_ ¤ı√_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_.” ±Î’HÎı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_, ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı fiËŸ. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ±Î ⁄‘Îfi_ ¤ı√_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_” ’»Ì ’÷Ì √›_.

Á‹Î‘Îfi ±Î÷‹ iÎÎfi ◊¿Ì … ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ±Ë_¿flÎfiÌ ‰Î÷ ÁÎflÌ »ı. CÎfl‹Î_ › CÎHÎÌ ‰¬÷ ·Î√

’Õı. Á_V◊΋Î_ ·Î√ ’Õı. ÿÎÿÎfi_ ¿Î‹ ¿fl÷Î_ ˢ›, ±ı‹Î_› ¿_¥ ±Ë_¿Îfl ‰E«ı À¿flÎ÷Î_ ˢ›, I›Î_› ·Î√ ’Õı. I›Î_ ’HÎ Á‹Î‘Îfi Ωı¥±ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á‹Î‘Îfi Ωı¥±ıfiı ? ±ı ±Î’HÎı I›Î_ iÎÎfi‰Î‚˘ Á‹Î‘Îfi

·ı, ’HÎ iÎÎfi fi◊Ì I›Î_ Â_ Á‹Î‘Îfi ·ı ? I›Î_ ’»Ì …\ÿ˘ ’Õ÷˘ Ω›, ±ıfiÌ ΩıÕı ‹fi …\ÿ_ ’Õ÷_ Ω›. ±Î’HÎı ±ËŸ …\ÿ_ fiÎ Õı !! ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, À¿flΉ‰_ fiÎ Ωı¥±ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — À¿flΛ »ı, ±ı ÷˘ V‰¤Î‰ »ı. I›Î_ ‹Î· ±ı‰˘ ¤flı·˘ ·ÎT›Î

»ı. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ◊Λ »ı. Ωı ±ı‰˘ ‹Î· fiÎ ·ÎT›Î ˢ÷ ÷˘ ±ı‰_ fiÎ ◊Î÷. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á‹∞ ·ı‰_ ¿ı ¤Î¥fiÌ ±Îÿ÷ … »ı ±Î‰Ì. ±ı‰_ ±Î’HÎı ΩHΉ_. «_ÿ¤Î¥fiÌ ±Îÿ÷ »ı, ±ı‰_ ±Î’HÎı ΩHΉ_. ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎfiı ±Áfl fiËŸ ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Îÿ÷ ±Îÿ÷‰Î‚ÎfiÌ ±fiı “±Î’HÎı” ±Î’HÎΉ΂Π! ±fiı ’»Ì ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω› »ı. ÷‹ı ±À¿Ì flˢ I›Îflı ¤Î_…√Õ. ⁄Î¿Ì À¿fl΋HÎ ÷˘ ◊Λ. À¿fl΋HÎ fi ◊Λ ±ı‰_ ⁄fiı … fiËŸfiı ! ±ı À¿fl΋HÎ◊Ì ±Î’HÎı …\ÿÎ fi ’ÕΛ ±ı‰_ Ωı‰Îfi_ Œ@÷. À¿fl΋HÎ ÷˘ ±‰U› ◊Λ. ±ı ÷˘ ⁄ˆflÌ-¤Î›ÕÎfiı › ◊Λ. ’HÎ ÷ı ±ı¿fiÎ_ ±ı¿ flËÌfiı »Ì±ı fiı ’λÎ_ ?! ±ı ÷˘ ◊Λ. ±ı‹Î_ ¿˘¥fiÎ ’fl ¿o¥ ÿ⁄ÎHÎ fi◊Ì ¿›* ¿ı ÷‹ı fiÎ À¿fl΢. ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ÷Î_÷˘ fi flËı‰˘ Ωı¥±ı. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

90

≠Ï÷ø‹HÎ

90

ÿÎÿÎlÌ — ÷Î_÷˘ flËı÷˘ … fi◊Ì. …ı ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı, ‹fiı ÷Î_÷˘ flËı »ı, ±ı

› ÷Î_÷˘ fi◊Ì. (‹ËÎI‹Î±˘fiı ‹ÎÀı) ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, À¿fl΋H΢ fi ◊Λ ±ı‰˘ Á÷÷ ¤Î‰ flËı‰˘ Ωı¥±ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, flËı‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‹Î_ ±ı … ¿fl‰Îfi_ fiı ! ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ

¿fl‰Îfi_ fiı ±ıfiÎ ÷flŒ ¤Î‰ flά‰ÎfiÎ_ ! ŒflÌ ’λ\_ ±ı‰_ ◊Λ ÷˘ ŒflÌ ’λ\_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ ’Õ …÷_ … flËı, ’»Ì ⁄Ì…\_ ’Õ …÷_ flËı. ±ı‹ ’Չ΂Î_ fiı ? ‹fiı ÷˘ F›Îflı À¿fl΋HÎ ◊÷Ì Ë÷Ì, ±ıÀ·ı fi˘Ó‘ ¿fl÷˘ Ë÷˘ ¿ı, ±Î…ı ÁÎfl_ iÎÎfi ‹Y›_ ! À¿flΉÎ◊Ì ·’ÁÌ fiÎ ’ÕΛ, ΩB≤÷ fiı ΩB≤÷ … flËıfiı ! ±ı ±ÎI‹Îfi_ ωÀÎÏ‹fi »ı. ±ıÀ·ı ±Î À¿flΉ΋Î_ ¤Î_…√Õ fi◊Ì. À¿flΛΠ’»Ì …\ÿ_ fiËŸ ’Õ‰_. ±ı ±ËŸ›Î ’flÊÎ◊˝ »ı. ‹fi …\ÿ_ ’Õ÷_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌfiı ⁄‘_ flÎ√ı ’ÎÕÌ ÿı‰Îfi_. ±‹ı ±Î ⁄‘ÎfiÌ ΩıÕı ÂÌ flÌ÷ı ‹ı‚ ’ÎÕ÷Î_ ˢ¥Â_ ? ÷‹ÎflÌ ΩıÕı› ‹ı‚ ’Õı »ı ¿ı fi◊Ì ’Õ÷˘ ? ±ı‰_ »ı, ÂOÿ˘◊Ì À¿fl΋HÎ ∂¤Ì ◊Λ »ı. ÷ı ‹Îflı ⁄˘·‰Îfi_ ⁄Ë, »÷Î_› À¿fl΋HÎ fi◊Ì ◊÷Ìfiı ? ±ı¿ ‹ÎHÎÁı ‹fiı ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı, “Ë_ ‹ËÎfi ⁄‚‰Î¬˘fl »\_, ÷‹Îflı I›Î_ … ‹fiı ±ı·Îµ ¿›˘˝, ⁄Î¿Ì ¿˘¥ ±ı·Îµ fiÎ ¿flı ‹fiı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¤Î¥ ±ËŸ ÷˘ ⁄‘Î_fiÌ …B›Î »ı. ⁄‚‰Î¬˘flfiÌ, ⁄‘Î_fiÌ …B›Î ±ËŸ !” ⁄‚‰˘ ¿fl˘ ’HÎ ±ÎI‹Î ’΋˘. ⁄‚‰˘ ¿flÌ ¿flÌfiı ’Î_«-ÿÁ …HÎfiı √΂˘ ÿ¥ ÿıÂı, ⁄Ì…\_ Â_ ¿fl‰ÎfiÎ_ Ë÷Î_ ? “÷‹ı ±y· ‰√flfiÎ »˘, ±Î‹ »˘, ÷ı‹ »˘” ¿ËıÂı. ÷ı ’ÿ˚√·fiı … √΂˘ ÿı‰Îfi˘ »ı fiı ? ±ÎI‹Îfiı ¿˘¥ ÿ¥ ¿ı ? À¿fl΋HÎ ÷˘ ◊Λ. À¿fl΋HÎ ÷˘ ±Î ‰ÎÁH΢ ¬¬Õı ¿ı fiÎ ¬¬Õı ? ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı À¿flΉ_ ÷ı. ’HÎ ‹Î· ¤›˘˝ ˢ› ÷˘. fiÎ ¤›˘˝ ˢ› ÷˘ fiËŸ. ±‹Îflı › À¿fl΋HÎ ◊÷Ì Ë÷Ì. ’HÎ iÎÎfi ◊›Î ’»Ì À¿fl΋HÎ fi◊Ì ◊¥. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹Îfl_ iÎÎfi ±fi¤‰iÎÎfi »ı. ±fiı ±‹ı Ïfi¿Î· ¿flÌfiı ±Î‰ı·Î »Ì±ı, ±Î iÎÎfi◊Ì ! ⁄‘_ ω«Îfl ¿flÌ ¿flÌfiı ±Î‰ı·Î »Ì±ı. ±fiı ÷‹Îflı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ ⁄Î¿Ì »ı. ÷‹ı ÷˘ ‹˘Z΋Î_ ⁄ıÃÎ, µ’fl hÎÌΩı ‹Î‚ «HÎÌfiı, ’HÎ ±ËŸ fiÌ«ı «HΉÎfi_ ⁄Î¿Ì flèÎ_ fiı ? ˉı ¨‘_ «HÎ÷fl ¿fl‰_ ’ÕÂı, µ’fl ⁄ıÃÎ ’»Ì. ±fiı D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

90


≠Ï÷ø‹HÎ

91

ÁÌ‘Î_ ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ÷˘ ’ΛΠ¬˘ÿÌfiı, ÷√ÎflÎ, ’ΉÕÎ_ ±ËŸ ‹Ò¿Ìfiı … ·˘¿ …÷Î_ flËı·Î_. ‹ËŸ ÂÎ_Ï÷ fiΠˢ›, I›Î_ ¿˘HÎ ‹Î◊ο>À ¿flı ±Î ?! ’Ëı·Ÿ ÂÎ_Ï÷ ±‹ı ±Î’̱ı, ’»Ì◊Ì fiÌ«ıfi_ ⁄‘_ ±ı ¿flÌ ·ı. ±ıÀ·ı ±ø‹ ¿Îœu_ fiı ±Î ! ø‹ fiËŸ, ±ø‹ !!!

≠Ï÷ø‹HÎ

91

»ı. F›Îflı ∞‰÷Î ‹ÎÀı ±ı¿ ±‰‚˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ¿ı Ωı¬‹ »ı. ⁄Lfiı ’ZÎı ¬˘À Ω›. ’HÎ ±Î’HÎı ±ıfiÌ ’λ‚ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ Ω›. ±ıÀ·ı F›Î_ F›Î_ CÎÊ˝HÎ ◊Λ »ı I›Î_ ±Î√‚ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±ıÀ·ı ‘Ê˝HÎ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.

±◊Õ΋HÎ À΂˘ ! hÎHÎ ±‰÷ÎflfiÌ √ıflLÀÌ ≠ffi¿÷ν — ±Î’b_ ‰Î@› »ı ¿ı “±◊Õ΋HÎ À΂˘”.

±◊Õ΋HÎ fiÎ ◊Λ ÷ıfiı hÎHÎ ±‰÷Îflı ‹˘ZÎ ◊Λ ÷ıfiÌ Ë_ √ıflLÀÌ ±Î’_ »\_. ±◊Õ΋HÎ ◊¥ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ±◊Õ΋HÎ ’ÿ˚√·fiÌ »ı ±fiı ’ÿ˚√·, ’ÿ˚√·fiÌ ±◊Õ΋HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì fiΠ◊Λ »ı.

±ı ‰Î@›fi_ ±ÎflΑfi ¿fl÷˘ Ω› ÷˘ Ãıà ‹˘ZÎı ’ˢӫÎÕı. ±ı‹Î_ V◊Ò‚ ±◊Õ΋HÎ ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‰‘÷˘ ‰‘÷˘ ÁÒZ‹ ±◊Õ΋HÎ, ÁÒZ‹÷fl ±◊Õ΋HÎ À΂˘. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ÁÒ{ ’Õ÷Ì … Ω›, …ı‹ …ı‹ ±Î√‚ Ω›fiı. ÷˘ ±ıfiÌ

’ı·˘ ¤Î√οÎfl ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı √HÎοÎfl ¿fl‰Î, ±ıÀ·ı fl¿‹ ∂ÕÌ Ω›. Á΋Π‹ÎHÎÁ ‹ÎÀı ω«Îfl˘ ¿fl‰˘ ¿ı, “±ıHÎı ‹fiı ±Î‹ ¿èÎ_, ÷ı‹ ¿èÎ_,” ±ı … √fi˘ »ı. ±Î flV÷΋Î_ …÷Ì ‰¬÷ı ¤Ÿ÷ ±◊ÕΛ ÷˘ ÷ıfiı ¿ı‹ ‰œ÷Î_ fi◊Ì ? {ÎÕfiı …Õ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? …ı ‰Î√ı ±ı ⁄‘Î_ ·Ì·Î_ {ÎÕ … »ı ! √Λfi˘ ’√ ±Î’HÎÎ µ’fl ’Õı ÷˘ ±Î’HÎı ¿o¥ ¿Ë̱ı »Ì±ı ? ±ı‰_ ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘fi_ »ı. “iÎÎfiÌ ’flÊ” ⁄‘Îfiı ÂÌ flÌ÷ı ‹ÎŒÌ ±Î’ı ? ±ı Á‹…ı ¿ı, ±Î Ï⁄«ÎflÎ Á‹…÷Î fi◊Ì, {ÎÕ …ı‰Î_ »ı. fiı Á‹…HΉ΂Îfiı ÷˘ ¿Ëı‰_ … fiÎ ’Õı, ±ı ÷˘ ‹ËŸ ÷fl÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiάı. ±ÏËoÁÎ ÷˘ ’Òflı’ÒflÌ Á‹Ω› ±ı‰Ì fi◊Ì, ±fiı ’ÒflÌ flÌ÷ı Á‹…‰Ì ⁄Ë ¤Îflı »ı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î‰_ ’¿Õu_ ˢ› ¿ı, “CÎÊ˝H΋Î_ @›Îflı› fi ±Î‰‰_.” ±ıÀ·ı ’»Ì Â_ ◊Λ ? ¿ı „@÷±˘ ±fi΋÷ flèÎÎ ¿flıfiı, ÿËÎÕı ÿËÎÕı „@÷±˘ ‰K›Î … ¿flı ’»Ì CÎÊ˝HÎ◊Ì ◊÷Ì ¬˘À fiÎ Ω› ! ‰¬÷ı CÎÊ˝HÎ ◊¥ Ω› ÷˘ CÎÊ˝HÎfiÌ ’λ‚ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›. ±Î Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı, ±ËŸ ±Î√‚ CÎÊ˝HÎ ◊¥ Ω› »ı, ÷˘ I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı, fiËŸ ÷˘ ⁄Ë Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. ±Î iÎÎfi◊Ì ‹˘ZÎı ÷˘ …¢, ’HÎ CÎÊ˝HÎ◊Ì ‹˘ZÎı …÷Î_ ‰Î_‘Î ⁄Ë ±Î‰ı fiı ‹˘Õ<_ ◊Λ ! ±Î ¤Ÿ÷fiı ‹ÎÀı ±‰‚Πω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ¿ÎflHÎ ±ı¿’ZÎÌ ¬˘À D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

91

‹ı‚ı. ¿˘¥fiı Ϭ‰ÎÕ‰_ fiÎ ’Õı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±Î‰Õı. ±ı ÂOÿ … ±ı‰˘ »ı ¿ı, «Î·ı fiËŸ. ±ı Ãıà ‹˘ZÎı ·¥ Ω›. ⁄ÌΩ “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·” ±ı ’HÎ ‹˘ZÎı ·¥ Ω›. ±Î ±ı¿ ±ı¿ ÂOÿ ‹˘ZÎı ·¥ Ω›. ±ıfiÌ √ıflLÀÌ ±Î’HÎÌ.

±◊Õ΋H΢ V◊Ò‚◊Ì ÁÒZ‹÷‹ Á‘ÌfiÌ ! ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı V◊Ò‚ ±◊Õ΋HÎfi˘ ÿά·˘ ±ÎM›˘, ’ı·˘ ÁÎ’fi˘,

◊Î_¤·Îfi˘ ¿Ì‘˘, ’»Ì ÁÒZ‹, ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ±ıfiÎ ÿά·Î. ÁÒZ‹ ±◊Õ΋HÎ ¿ı‰Ì ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ÷Îflı ŒÎ‘fl ΩıÕı ◊Λ »ı ÷ı ⁄‘Ì ÁÒZ‹ ±◊Õ΋HÎ. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹Îfl_‹Îfl ¿fl˘ »˘ ? ≠ffi¿÷ν — fiÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁÒZ‹ ±◊Õ΋HÎ. ≠ffi¿÷ν — ÁÒZ‹ ±ıÀ·ı ‹ÎfiÏÁ¿ ? ‰ÎHÎÌ◊Ì Ë˘› ±ı ’HÎ ÁÒZ‹‹Î_ Ω› ? D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

91


≠Ï÷ø‹HÎ

92

ÿÎÿÎlÌ — ±ı V◊Ò‚‹Î_. …ı ’ı·Îfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. …ı ÿı¬Î› fiËŸ, ±ı ⁄‘_

ÁÒZ‹‹Î_ Ω›.

≠Ï÷ø‹HÎ

92

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹fifiÌ µ’flfiÌ ‰Î÷ »ı ±Î ÷˘. ≠ffi¿÷ν — ‹ÎfiÏÁ¿ ±◊Õ΋HÎ ±fiı …ı ÿ˘Ê˘....

≠ffi¿÷ν — ±ı ÁÒZ‹ ±◊Õ΋HÎ À΂‰ÎfiÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹ÎfiÏÁ¿ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ V◊Ò‚, ’»Ì ÁÒZ‹, ’»Ì ÁÒZ‹÷fl ±fiı ’»Ì ÁÒZ‹÷‹ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ÁÒZ‹÷fl ±◊Õ΋HÎ »ı ÷ı CÎÕ̱ı ÁÒZ‹ ±◊Õ΋HÎ

±◊Õ΋HÎ À΂‰ÎfiÌ. ’HÎ ΩıÕı ˢ› fiı ? ≠ffi¿÷ν — ÁÒZ‹÷fl ±◊Õ΋H΢ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ÁÒZ‹ …\ÿ_ ˢ›. ±fiı ÁÒZ‹÷fl …\ÿ_ ÿÎÿÎlÌ — ÷_ ¿˘”¿fiı ‹Îfl÷˘ ˢ›, fiı ±Î ¤¥ iÎÎfi‹Î_ …\±ı ¿ı Ë_ Â©ÎI‹Î

»\_, ±Î T›‰„V◊÷ ‹Îflı »ı. ÷ı ⁄‘_ …\±ı ’HÎ ‹fi◊Ì ÷fl÷ VËı… ÿ˘Ê …\±ı, ±ı ÁÒZ‹÷fl ±◊Õ΋HÎ.

ˢ›. ÁÒZ‹÷fl ±ıÀ·ı ÷˘ »ıS·Ì ‰Î÷. ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰¬÷ Á÷˚Á_√‹Î_ … ‰Î÷ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı, «_ÿ·Î·

ΩıÕı ÷L‹›Î¿Îfl ◊‰_ ±ı ÁÒZ‹÷‹ ±◊Õ΋HÎ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ŒflÌ◊Ì ¿Ë˘, Á‹Ω›_ fiËŸ ⁄flÎ⁄fl. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÁÒZ‹÷‹ ±◊Õ΋HÎ ! ±ıfiı À΂‰Ì. ¤Ò·◊Ì ÷L‹›Î¿Îfl ◊›_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷_ ⁄‘Î ·˘¿˘fiÎ ÿ˘Ê Ωı™ »\_ fiı, ±ı ÁÒZ‹÷fl ±◊Õ΋HÎ. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Î, ±ı ÁÒZ‹÷fl ±◊Õ΋HÎ.

fiı. ’»Ì ¬⁄fl ’Õı »ı fiı ¿ı, ±Î ¤Ò· ◊¥ √¥. ≠ffi¿÷ν — ˉı ¿ı‰‚ Â©ÎI‹Î÷k‰ ÏÁ‰Î› ±Î …√÷fiÌ ¿˘¥’HΠωfiÎÂÌ

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fiËŸ, ’˘÷ı fiyÌ ¿›* ˢ› ¿ı ±Î ⁄ÌΩ‹Î_ ÿ˘Ê »ı … fiËŸ,

±fiı »÷Î_ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ±ı ÁÒZ‹÷fl ±◊Õ΋H΢. ±ı ÿ˘Ê ÷fiı ÿı¬Î‰Î Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı »ı ÷ı Â©ÎI‹Î »ı ±fiı ÿ˘Ê …\ÿ˘ »ı. ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê …\±ı »ı ±ı ¿˘HÎ …\±ı »ı ?

«Ì… ‹Îflı ¬’÷Ì fi◊Ì, »÷Î_ ’HÎ ±Î «_ÿ¤Î¥fiı ÷L‹›Î¿Îfl’b_ ±‰Îflfi‰Îfl flËı »ı. ±ıÀ·ı ±ı ÁÒZ‹÷fl ±◊Õ΋HÎ ◊¥fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÁÒZ‹÷‹ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ¤Î‰fiÎ ±ı‰Ì »ı ¿ı, ±ı¿ Â©ÎI‹Î ÷k‰ ÏÁ‰Î› ±fiı

ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê ΩıfiÎflÎ.

ÿÎÿÎfiÌ ’Î_« ±ÎiÎÎ ÏÁ‰Î› ⁄Ì∞ ¿˘¥ ‰V÷‹Î_ ¿o¥ … ≥E»Î fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ‹fifi_ V◊Îfi I›Î_ fi◊Ì. ‹ÎfiÏÁ¿ V÷flı fi◊Ì ±ı ‰V÷.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ‹A› ‰V÷ … ˢ›fiı ⁄‘Îfiı. ±ıÀ·ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Â_ ¿fl÷Î_

…‰Îfi_ »ı ¿ı ±ı ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ı ±ıfiı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı √‹ı ÷ı V÷fl »ı, ’HÎ ÿ˘Ê …\±ı »ı.

≠ffi¿÷ν — ÿı¬Î› »ı ±ı, ¿ı ±Î’HÎı ±Î hÎÌ∞ ±ÎiÎÎfi˘ ¤_√ ◊›˘, ⁄Ì∞

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı …ı ‹ÎfiÏÁ¿ ±◊Õ΋HÎ ¿Ì‘Ì ÷ı ?

±ÎiÎÎfi˘ ¤_√ ◊›˘, ±ı‰_ flÌ÷Áfl ÿı¬Î› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄‘_ ÁÒZ‹‹Î_ √›_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. flÌ÷Áfl ÿı¬Î›. ⁄flÎ⁄fl »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ⁄ı ‰E«ı @›Î_ Œıfl ’Õı »ı ? D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

92

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

92


≠Ï÷ø‹HÎ

93

≠Ï÷ø‹HÎ

93

≠ffi¿÷ν — ±ı ¤_√ ◊›˘ ±ı ±◊Õ΋HÎ ◊¥ ¿Ëı‰Î› ?

Â_ ±ı ±Ë_¿Îfl fi◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ŒÎ¥· ¿flÌ ÷’ÎÁ‰ÎfiÌ …wfl »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±ıÀ·_ ⁄‘_ ωV‹›¿ÎflÌ »ı. ±ı¿ ±ı¿ ‰Î@› “⁄L›_ ÷ı

≠ffi¿÷ν — ÁÒZ‹÷fl ±◊Õ΋HÎfiÌ ‰Î÷ ¿flÌ ¿ı, Á΋Ή΂˘ ±Î’HÎÎ

±Ï¤≠Λ‹Î_ Ïfiÿ˘˝Ê … »ı. »÷Î_ ÿ˘ÏÊ÷ ÃflΉΥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ±◊Õ΋HÎ ◊¥ Ω› »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘ÏÊ÷ ÃflΉΥ Ω› »ı. ±ı √fi˘ ·Î√ ◊Λ »ı fiı ?

… ¿flı@À” (¬fl<_), “¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·” ±Î ⁄‘Î_ ±ı¿ ±ı¿ …ı ‰Î@›˘ »ı ±ı ⁄ÿÎ_ ±ÿ˚¤Ò÷ ‰Î@›˘ »ı. ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ÿÎÿÎfiÌ ÁÎZÎ̱ı ¿fḻı »Ì±ıfiı, ÷˘ ±ıfiÎ_ V’_ÿfi˘ ’ˢӫı … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¬fl_ »ı. V’_ÿfi ÷fl÷ … ’Ë˘Ó«Ì … Ω› ±fiı ±ıfi_ Œ·

≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ◊˘ÕıCÎHÎı ±_Âı ÷L‹›Î¿Îfl ◊›˘ ±fiı ’λΠ±Î‰Ì √›Î.

±Î‰ı »ı. ±Î’HÎfiı ¬Î÷flÌ ◊Λ »ı ¿ı ±Î ±Áfl ◊¥ ·Î√ı »ı, ±Áfl ◊¥ ±ı‰_ ·Î√ı »ı, V’_ÿfi˘ ⁄‘Î ’Ë˘Ó«Ì Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ’λΠ±Î‰Ì Ω›. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı, ±ı ±Î’H΢ ±Ë‹˚ fiÎ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ±◊Õ΋HÎ À΂‰Îfi˘ µ’Λ Œ@÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı¿·˘ …

¿Ëı‰Î› ?

»ı ¿ı ⁄Ì…\_ ¿˘¥ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì ¿fl‰Îfi_. ±ı «_ÿ¤Î¥fi˘ »ı, ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ËÏ◊›Îfl »ı … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Î’HÎÌ fi‰ ¿·‹˘, ±ı › ≠Ï÷ø‹HÎ … »ı. ⁄Ì…\_ ¿˘¥

ËÏ◊›Îfl fi◊Ì. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÏÁ‰Î› …√÷‹Î_ ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ÁΑfi fi◊Ì. ¨«Î‹Î_ ¨« ÁΑfi. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı …√÷.

Â©ÎI‹Î ÷˘ ΩHÎı »ı, Â©ÎI‹Î±ı ÷˘ √fi˘ ¿›˘˝ fi◊Ì. ±ıÀ·ı “±ıfiı” ±ı fiÎ ¿fl‰_ ’Õı. Œ@÷ √fi˘ ¿›˘˝ ˢ› “÷ıfiı” ±fiı «_ÿ¤Î¥fiÎ fi΋fi_ ¿›*. ±ı «_ÿ¤Î¥ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±fiı ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì … Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ±Ï÷ø‹HÎ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ±Ë_¿Îfl fiı ⁄Ï© ⁄ıµ ¤ı√Î ◊¥fiı.

11. ’flÊ Î◊˝, ≠οÚ÷ ÿ√H˝ ΢ Á΋ı... ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±ıÀ·Î {Õ’◊Ì ◊¥ Ω› »ı, ±ı …

ZÎHÎı !

flÎ√‹Î_◊Ì ¶ıÊ fiı ¶ıÊ‹Î_◊Ì flÎ√ !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı … ZÎHÎı ◊¥ Ω›. ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ √…⁄ »ı ÿÎÿÎ !!

≠ffi¿÷ν — ±¿ÎflHÎ ¿˘¥fi˘ Õ_¬ ˢ›, ±¿ÎflHÎ ¿˘¥ ¶ıÊ ¿flı, ±¿ÎflHÎ ¿˘¥

¿’À ¿›Î˝ ¿fl÷_ ˢ›, ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ¿ı ¿˘”¿ …L‹‹Î_ ±Î’HÎı ±ıfiÎ ‹ÎÀı flÎ√.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î √…⁄ … »ı !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î’HÎı ±Î ÏËÁÎ⁄ ¿›˘˝ »ı. ÷ıfi_ … ±Î fḻı@Âfi

≠ffi¿÷ν — ±ı ÿÎÿÎfiÌ ¿Ú’Î √…⁄ »ı.

(≠Ï÷Ïø›Î) »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı √…⁄ »ı. ‰V÷ ÁΛ„LÀÏŒ¿ »ı Œ@÷. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

93

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

93


≠Ï÷ø‹HÎ

94

≠Ï÷ø‹HÎ

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ±Î’H΢ ¿›˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› ? ±Î’HÎÎ flÎ√fi˘ ¿ı ¶ıÊfi˘ ?

‹Îfi, Â¤‹Î√ν◊ı˝

ÿÎÿÎlÌ — ¿’À ±ı ⁄‘_ flÎ√‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ±fiı ±Ë_¿Îfl fiı ø˘‘ ±ıfiÎ

±_√fi ı _ ˢ› ±ı ⁄‘_ ¶ıÊ‹Î_ Ω›. ’ı·_ flÎ√‹Î_ Ω›, ¿’À fiı ·˘¤, ·˘¤fiÌ ≥E»Î±˘ ◊›ı·Ì ˢ› ±ı ⁄‘_ flÎ√‹Î_ Ω›. Ë_ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_. ±ı ’ˢӫı »ı ?

94

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ‹ÎfifiÎ ’fl‹Îb ˢ› ⁄Ë …, ÷˘ fi¿ÁÎfi¿Îfl¿

¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — @›Î_ ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ. ’ˢӫı »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ‹Îfi ˢ› ¿ı, «Î·˘ ¤¥, ±Îfi_ ¤·_ ¿fḻı, ±Îfi_ ÁÎfl_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î flÎ√ ¿›˘ ? ÷˘ ¿Ëı ·˘¤ ±fiı ¿’À. ±fiı ‹Îfi ±fiı ø˘‘

±ı ¶ıÊ‹Î_ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ¿’À ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ÷ı flÎ√‹Î_ √›˘, flÎ√‰Î‚˘, …ıfiÌ ΩıÕı ±Î’HÎı flÎ√ ˢ› fiı ±ı ¿’À ¿›Î˝ ¿flı.

¿fḻı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¿Â_ ¿˘¥ ‰V÷ fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı fiËŸ. fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ÷˘

⁄ÌΩfiı Ï÷flV¿Îfl‰Î‚_ ‹Îfi ±ı T›„@÷fiı fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. flÎ√ ‰√fl ÷˘ ·Î¥Œ … ¿˘¥ √›ı·Ì fiËŸ. F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi ‹‚ı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì flÎ√ fiı ¶ıÊ ⁄ı … ¿›Î˝ ¿flı »ı. hÎÌ∞ ‰V÷ … fiÎÎˢ›.

‹Îfi ±ıÀ·ı ¿˘fiı ¿Ëı‰_ ? ¿ı …ı ‹Îfi ±ı@ÁıÁ ˢ›, ·˘¿˘fiı Ï÷flV¿Îfl‰Î‚_ ˢ›, ⁄Î¿Ì ±Î Ë_ ÁÎfl_ ¿fl_ ¿ı, ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ »ı … fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ¶ıÊ ±ı ÷˘ flÎ√fi_ … Œfl…Lÿ »ıfiı ? ≠ffi¿÷ν — Ë_ ±Î‹ ⁄Ë ±ıfiηÌÁÌÁ (M≤◊yflHÎ) ¿fl_ I›Îflı ±ı‹ ·Î√ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı Œfl…Lÿ ÷ıfi_ »ı, ’HÎ ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı, Œfl…Lÿ ±ıÀ·ı

±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı ±ı flÎ√ ⁄Ë ◊›˘fiı, …ıfiÎ ’fl flÎ√ ¿fḻıfiı, ÷ı ±ı@ÁıÁ (‰‘ ’Õ÷˘) ‰‘Ì Ω›, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ’fl ¶ıÊ ◊Λ ’λ˘. ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ±ıfiı ≠‹ÎHÎfiÌ ⁄ËÎfl Ω›fiı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı fiÎ √‹÷Ì ◊Λ ±fiı fiÎ √‹÷Ì Ë˘› ±ıfi_ fi΋ ¶ıÊ. Á‹…‹Î_ ±ÎT›_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı ‹Îfi »ıfiı, ÷ı ‹Îfi ÷‹fiı ±Î …B›Î±ı ·ÎT›Î_. fiËŸ ÷˘

±Î ‹Îfi Ωı ¤flı·_ fiΠˢ÷ ÷˘ ÷‹ı ⁄Ì∞ …B›Î±ı ˢ÷. ≠ffi¿÷ν — ¿ı‹ ¿ı ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ìfi_ ‹_Ïÿfl ˢ›fiı, ÷˘ ‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı,

≠ffi¿÷ν — ËÎ. Á‹…‹Î_ ±ÎT›_. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞ ·ı‰Îfi_ ¿ı, ±Î’HÎÎ … fḻı@Âfi ±ÎT›Î_

»ı ⁄‘Î_ ! ±Î’HÎı ±ıfiı ‹Îfi◊Ì ⁄˘·Î‰Ì±ı ±fiı ±Î’HÎfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±ıfi_ ‹˘œ<_ «œı·_ ÿı¬Î›, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±Î’b_ ±Î fḻı@Âfi »ı. ±ıÀ·ı Â_ ¿fl‰_ ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î. ⁄ÌΩı µ’Λ fi◊Ì …√÷‹Î_. I›Îflı ±Î …√÷fiÎ ·˘¿˘ Â_ ¿flı ? ±ıfiÌ ’fl ’λ\_ ‹˘œ<_ «ÕΉı ! ±ıÀ·ı ŒflÌ Ë÷_ ±ı‰_ fiı ±ı‰_ … ∂¤_ ¿flı ’»Ì. ±Î’HÎı Â©ÎI‹Î ◊›Î ±ıÀ·ı ±ÀΉ̒ÀΉÌfiı ±Î’HÎÌ ¤Ò· ±ı@ÁıMÀ (V‰Ì¿Îfl) ¿flÌfiı ’HÎ ¨«_ ‹Ò¿Ì ÿı‰_ Ωı¥±ı. ±‹ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’flÊ ◊¥fiı ±ı‹ ±ı@ÁıMÀ ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ¿flÌfiı ¿ıÁ ¨«˘ ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

¿ı ¨Õı ¨Õı ±ı‰Ì ±ı¿ ≥E»Î flËÌ Ë˘› ¿ı, ±Î‹ ‹Îfi, ‰À, ’HÎ ±ı ¿ı‰Ì Ω÷fi˘ ¿˘¥fi˘ ·Î¤ ·ı‰Î ‹ÎÀı fiËŸ, ¿˘¥fi_ ÁÎfl_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı.

94

Ë_ ÷˘ ±Î‹Î_ ËfľΥ‹Î_ ∂÷fl_. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ … fiΠˢ›fiı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_. ±ı ÷˘ ⁄Ë

ÁÎfl΋Î_ ÁÎflÌ ‰V÷. ⁄Î¿Ì ‹Îfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? Ë_ ÷‹fiı ¿_¥¿ ¿ËÌÂ, ’HÎ ⁄ÌΩfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ˢ›, ’»Ì ±ı‰_ ±Î’b_ ‰÷˝fi ˢ› ÷ıfiı ‹Îfi ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ·˘¿˘fiı ⁄Ë ±Îfi_ÿ ◊Λ. Á‰Îfl‹Î_ ∂Ãıfiı ÷˘ …ıfiı ¤√‰Îfi µ’fl ¤Î‰ »ı, ±ıfiÌ ’fl ÿÎÿÎfi˘ ¤Î‰ Á_’ÒHν … ˢ›. ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ÁÎflÌ ‰V÷ »ı. ±Î‰_ ⁄fiı fiËŸ. ’»Ì ±ı D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

94


≠Ï÷ø‹HÎ

95

≠Ï÷ø‹HÎ

95

⁄L›_ ¿ı fiÎ ⁄L›_, ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ’HÎ ±Î ¤Î‰ ±ÎT›˘, ¨«˘ ⁄Ë ÁÎfl˘. ÷‹fiı A›Î·‹Î_ ±Î‰Ì √›_. ⁄‘Ì ‰Î÷ ?

±Î ÷˘ ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì ⁄‘Î ¤ı√Î ◊›ı·Î »ı. ±Îfiı ±iÎÎfiÌ ¿_¥ Œıfl‰Ì ¿‰Îfi˘ fi◊Ì fiı iÎÎfiÌ›ı Œıfl‰Ì ¿‰ÎfiÎ fi◊Ì. ÷˘ ±Î’HÎı ÂÎ ‹ÎÀı ⁄ı ¬˘À ¬Î‰Ì ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ı ¤Î‰fiÎ Á÷÷ flËı, ¿ı ¿_¥¿ ¿fl_, ¿_¥¿ ¿fl_, ±ı‰Ì

≠ffi¿÷ν — ’ı·_ ⁄flÎ⁄fl ¿èÎ_ ÿÎÿÎ, ¿ı ±Î …√÷ ’Ëı·ı◊Ì ±Î‰_ … »ı.

¤Î‰fiÎ Á÷÷ flËı ¿ı ¿_¥¿ ¿fl_, ¿_¥¿ ¿fl_. ±fiı √‹ı ÷ıÀ·_ ¿fl_ ÷˘›ı ±ı‹ … ·Î√ı ¿ı Ë…\ ¿Â_ ¿›* fi◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ ⁄Ì…\_ »ı … fiËŸ. ±Î ÷˘ œÎ_@›_ »ı ±ıÀ·ı ±ı‰_ ·Î√ı

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı‰_ ·ÎB›Î ¿flı. ΩHÎı ¤ÒA›Îfiı ¤ÒA›Î ˢ› ! ⁄Ë ¨«Ì

‰V÷ »ı ±Î ! ¿˘¥¿ ‹ËÎ’H›Â΂Ìfiı ≠ÎM÷ ◊Λ ±ı‰Ì ‰V÷ »ı ±Î.

±ı »ı ’Ò‰ı˝ ¤flı·Î ’fl‹Îb±˘ ! ≠ffi¿÷ν — ¥Êν ◊Λ »ı ÷ı fiÎ ◊Λ ÷ı ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfiÎ ⁄ı µ’Λ »ı. ¥Êν ◊¥ √›Î ’»Ì ’çÎ÷Î’ ¿fl‰˘. fiı ⁄Ì…\_

¥Êν ◊Λ »ı, ÷ı ÷‹ı ¥Êν fi◊Ì ¿fl÷Î_. ¥Êν ±ı ’Ò‰˝¤‰fiÎ_ ’fl‹Îb±˘ ¤flı·Î_ »ı ÷ıfiı ±ı@ÁıMÀ (V‰Ì¿Îfl) fiÎ ¿fl˘, ÷ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ, ÷˘ ¥Êν ∂ÕÌ Ω›. ÷‹fiı ¥Êν ◊›Î ’»Ì ’çÎ÷Î’ ¿fl‰˘ ±ı µk΋ »ı.

»ı. ±fiı Â_¿Î … ‹Îflı »ı. ±ıÀ·ı Â_¿Î ±Î‰ı ÷˘ ±Î‰‰Î fiÎ ÿı‰Ì fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_ ⁄Î¿Ì fiÎ flèÎÎ_. ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ ’fl ¿˘¥fiı Â_¿Î … fiÎ ±Î‰ı. Ïfi—Â_¿ ’ÿ ◊Λ. ¿˘¥fiÎ ‹ÎÀı ÁËı… ’HÎ ±‰‚˘ Á‰‚˘ ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı, ÷fl÷ ÷ıfiı ‘˘¥ fiά‰˘. ±ı ω«Îfl Ωı, ◊˘ÕÌ¿ … ‰Îfl Ωı flËıfiı ÷˘ ±ı Á΋Îfiı ’Ë˘Ó«Ì Ω› ±fiı ’»Ì ∂√ı. «Îfl ¿·Î¿ı, ⁄Îfl ¿·Î¿ı ¿ı ⁄ı ÿËÎÕı › ±ıfiı ∂√ı, ‹ÎÀı V’_ÿfifi_ ‰ËıHÎ ±ı ⁄Î…\ fiÎ …÷_ flËı‰_ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ¤Ò_ÁÌ fiά‰_ ÷fl÷ …. ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ ÷˘

“ÿÎÿΔfiı ›Îÿ ¿flÌfiı, ¿ı ÷‹ÎflÎ ¥pÿı‰fiı ›Îÿ ¿flÌfiı À>_¿Î‹Î_ ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı, “±Î ω«Îfl ±Î‰ı »ı ÷ı ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì, ÷ı ‹ÎflÎ fi◊Ì.”

Â_¿Î‹Î_◊Ì Ïfi—Â_¿÷Î ! ≠ffi¿÷ν — Á΋Π’fl Â_¿Î ¿fl‰Ì fi◊Ì, »÷Î_ Â_¿Î ±Î‰ı ÷˘ ÷ı ÂÌ flÌ÷ı

ÿÒfl ¿fl‰Ì ? ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ’»Ì ±ıfiÎ Â©ÎI‹Îfiı Á_¤ÎflÌfiı Z΋Π‹Î_√‰Ì, ±ıfi_

≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ±Î ÷˘ ’Ëı·Î_ ¤Ò·˘ ¿flı·Ì ÷ı◊Ì Â_¿Î ±Î‰ı »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ¿‹˝fiÎ µÿ›fiı ·Ì‘ı …ı ¤˘√‰‰_ ’Õı, ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ

¿›Î˝ ¿fḻı ÷˘ ±˘»\_ ◊Λfiı ?

…_√·‹Î_ Ω› I›Îflı ·˙Ï¿¿iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ‹‚Âı ÷˘ ? ±ı‰Î ω«Îfl ±Î‰ı. ±◊‰Î ‰ÎCÎ ‹‚Âı ÷˘ Â_ ◊Âı. ±ı‰˘ ω«Îfl ±Î‰ı. ÷ı CÎÕÌ›ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_. Â_¿Î ’ÕÌ ±ıÀ·ı ⁄√Õu_. Â_¿Î fiÎ ±Î‰‰Î ÿı‰Ì. ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ‹ÎÀı, ¿˘¥ ’HÎ Â_¿Î ±Î‰ı, ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. Â_¿Î … ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. Â_¿Î ’ÕÌ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÎ‰Ì ·¥±ı. ±fiı ±Î’HÎı ±Î ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ‹ÎÏ·¿, ±Î’HÎfiı Â_¿Î ¿ı‹ ◊Λ ?! ‹ÎHÎÁ »Ì±ı ÷ı Â_¿Î ÷˘ ’Õı. ’HÎ ¤Ò· ◊¥ ±ıÀ·ı fl˘¿Õ<_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·¥±ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±˘»\_ ◊Λ. ±fiı “±Î’HÎfiı” ¤˘√‰‰_ fi◊Ì ’Õ÷_. “±Î’HÎı”

…ıfiÎ ‹ÎÀı Â_¿Î ±Î‰ı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi._ fiËŸ ÷˘ Â_¿Î ÷‹fiı ¬Î¥ …Âı. “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ë̱ı “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘” ±ıÀ·ı ±˘»\_ ◊Λ. …ıÀ·_ …ıÀ·_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ±ıÀ·_ ±ı ±˘»\_ ◊Λfiı ! ’»Ì flÎ√ı ’ÕÌ …Âı. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

95

≠ffi¿÷ν — Á_› ±ı √˛_Ï◊‹Î_ Ω› ? D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

95


≠Ï÷ø‹HÎ

96

≠Ï÷ø‹HÎ

96

ÿÎÿÎlÌ — Á_› ±ıÀ·ı Â_¿Î fiı ?

≠ffi¿÷ν — ±ı Á‹Ωb_ fiËŸ. ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ÀıQ’flflÌ Á‹…ı ±ıÀ·ı Â_ ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ı ÿ√˝H΋Î_ Ω› ¿ı √˛_Ï◊‹Î_ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — Ë_ «_ÿ¤Î¥ … »\_, ±ı ÀıQ’flflÌ ±fiı ÷ı‰_ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ‹Îfiı,

ÿÎÿÎlÌ — √˛_Ï◊‹Î_ fiı ÿ√˝H΋Î_ ¿ÂΛ‹Î_ fiÎ Ω›. ±ı ÷˘ ¤›_¿fl ±ÎI‹CÎÎ÷

»ı. ±ı ±Ë_¿Îfl »ı ±ı¿ ≠¿Îflfi˘. Â_¿Î ±ıÀ·ı Á_ÿıË ¿fl‰˘. Â_¿Î ¿fl‰Ì ±ı Á_ÿıË◊Ì ‹Î_ÕÌfiı Â_¿Î Á‘ÌfiÎ ⁄‘Î ·A¬HÎ ±ÎI‹CÎÎ÷Ì »ı. ±ı‹Î_ ±ı¿ ’HÎ ŒÎ›ÿ˘ fiÎ ◊Λ. ¤›_¿fl fi¿ÁÎfi … ◊›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ±‹ı Â_¿Î ¿fl‰ÎfiÌ … fiÎ ’ÎÕ̱ı »Ì±ı. Â_¿Î ¿˘¥ ¿fl¢ fiËŸ. ±ı ∂¤Ì ◊Λ, ¬flı¬fl ±ı‰_ ·Î√ı. ◊›_ ˢ› ÷˘› ÷‹Îflı Â_¿Î ¿fl‰Î◊Ì ¿_¥ ‹‚Âı fiËŸ. ±ı ±ı¿ Ω÷fi˘ ±Ë_¿Îfl »ı. ‹ÎflÌ ‰Î÷ Á‹…HÎ ’ÕÌ ?

±ıÀ·ı ¤› ·ÎB›Î ¿flı. Ë_ Â©ÎI‹Î »\_. ‹fiı ¿_¥ … fiÎ ◊Λ, Ë_ ÷˘ ÁfiÎ÷fi »\_, ÷˘ ¤› Âıfi˘ ·Î√ı ? ≠ffi¿÷ν — ’»Ì fiÎ ·Î√ı. ÿÎÿÎlÌ — Œ˘flıfifiÎ ·˘¿˘fiı »ı ÷ı ÀıQ’flflÌ ‰‘Îflı ·Î√ı, ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı

ÀıQ’flflÌ ±˘»\_ ·Î√ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿÷ν¤Î‰ ◊›˘. Ë_ ¿fl_ »\_ fiı ±Î ¿‹˝ ‹ÎflÎ_ ¿flı·Î_ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ±ËŸ …flÎ Œ˘flıfifiÎ_ ¿fl÷Î_ ±˘»Î_ ¤›‰Î‚_. Œ˘flıfi‰Î‚Î ÷˘ «¿·Î_fiÌ ’ıÃı ∂ÕÌ Ω›.

≠ffi¿÷ν — Â_¿ÎfiÎ µ’Λ‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰Îfi_ ? Â_¿Î ±Î‰ı ¿ı ÷fl÷

Â_¿Î ±fiı ¤› !

… ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰Îfi_ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î ¤› ±fiı Â_¿Î ±ı ⁄ıfiı ±flÁ’flÁ Á_⁄_‘ ¬fl˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. …ıfiÎ ‹ÎÀı Â_¿Î ±Î‰ı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ÿÎÿÎlÌ — Â_¿Î◊Ì … ¤› µI’Lfi ◊Λfiı ±fiı ¤›◊Ì Â_¿Î ◊Λ. ±ı ⁄ıµ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı … µ’›Î »ıfiı ±ıfi˘ ?

¿ÎflHÎ-¿Î›˝ …ı‰_ »ı. Â_¿Î Ï⁄·¿<· flά‰Ì fiÎ Ωı¥±ı. ¿˘¥’HÎ ⁄Î⁄÷‹Î_ Â_¿Î flά¢ fiËŸ. »˘¿fl˘ ⁄√ÕuÎ ¿flı »ı, ¿ı »˘¿flÌ ⁄√ÕuÎ ¿flı »ı. ±ı Â_¿Î flά¢ fiËŸ. ±ıfiı ‹ÎÀı ≠›Ifi ¿flΩı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı … µ’Λ. fiËŸ ÷˘ Â_¿Î ÷˘ ÷‹fiı ¬¥ …Âı. ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥’HÎ Â_¿Î ±Î‰ı ±ıfiı «˘¬‰À ¿flÌ ·ı‰Ì ÁÎflÌ. ÷˘ Â_¿Îfi˘

≠ffi¿÷ν — ’HÎ Â_¿Î ÷˘ CÎÕÌ›ı CÎÕÌ›ı ◊¥ Ω› »ı.

Ïfi¿Î· ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥’HÎ ‰V÷fiÌ Â_¿Î ±Î‰÷Ì Ë˘›fiı, ÷ı ±Î ⁄‘Ì ÷’ÎÁ ¿flÌ

±Î‰‰Ì ±fiı ±Î‰Ìfiı ÁÒ¥ …‰_. ±fiı »ı‰Àı ÷’ÎÁı› ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰ÎfiÌ »ı.

fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı Â_¿Î ¿ı‹ ◊¥ Ω› »ı ? Â_¿Î ¿fl‰Îfi˘ Á‰Î· … fi◊Ì.

¤›fi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ¤› »ıfiı, ¤›Á_iÎÎ ±ı ¿¥ Ω÷fi_ »ı ? ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı

µI’Lfi ◊Λ »ı ? ±Î ⁄‘_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ıfi˘ «Î…˝ fiı ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı ?

Â_¿Î ZÎHÎı ZÎHÎı ◊¥ Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊¥ Ω› ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ¤¥, Â_¿Î fi ˢ› ‹Îfl_,

ÿÎÿÎlÌ — ¤› ÷˘ …ıÀ·˘ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ÀıQ’flflÌ (ωfiÎÂÌ) Á‹…ı ±ıÀ·˘

‰‘Îflı ¤› ·Î√ı. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

ÿÎÿÎlÌ — Â_¿Î ±ı ÷˘ ’˘÷Îfi˘ ±Î’CÎÎ÷ »ı. Â_¿Î ÷˘ @›Îflı› ’HÎ ¿fl¢

±Î ‹Îfl_ fi ˢ›, ◊¥ √¥ ¿ı ÷fl÷ ¿Ëı‰_. Â_¿Î ±Î’HÎfiı ˢ› fiËŸ, Â_¿Î◊Ì … ±Î …√÷ ÁÕÌ flèÎ_ »ı, ’ÕÌ flèÎ_

96

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

96


≠Ï÷ø‹HÎ

97

»ı. Â_¿Î fi ˢ›, ’˘÷ı ‹fl‰Îfi˘ »ı. ’HÎ ¿ı‹ Â_¿Î fi◊Ì ◊÷Ì ? ¿ı‹ fi◊Ì ◊÷Ì ? fi◊Ì ‹fl‰Îfi˘ ?

≠Ï÷ø‹HÎ

97

±ı CÎÀ‰Î ‹Î_Õı ’»Ì.... ÿÎÿÎlÌ — ˉı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı »ı ¿ı ?

≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¬⁄fl … ˢ› »ı ¿ı ‹fl‰Îfi˘ … »ı. ≠ffi¿÷ν — ˉı ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿fl‰Î_ … ’Õı fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ I›Î_ Â_¿Î ¿ı‹ fi◊Ì ’Õ÷Ì ? ‹flÌ …‰ÎfiÌ Â_¿Î ’Õıfiı ÷˘

¿ÎœÌ fiάı ±ı. Â_¿Î ’Õı ¿ı ÷fl÷ ¿ÎœÌ fiάı. ¤› ·Î√ı ¬Ò⁄. ±ıÀ·ı ¿ÎœÌ fiά‰ÎfiÌ Ë˘›. ∂¬ıÕÌfiı ŒıÓ¿Ì ÿı‰ÎfiÌ. ∂√Ì ¿ı ÷fl÷ ∂¬ıÕÌfiı ŒıÓ¿Ì ÿı‰ÎfiÌ.

ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±˘»Î_ ◊›Î_ »ı ? ’Ëı·Î_ …ıÀ·Î_ fi◊Ì fiı ? ≠ffi¿÷ν — ˉı ±˘»Î_ ◊›Î_ ’HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ±fiı ±Î·˘«fiÎ ±Î … ÁΑfi »ı ‹˘ZÎı

⁄fiı ⁄‚ı·Ì ÁŸÿflÌ Á‹ ! Ë‹ıÂÎ_ ¿˘¥’HÎ ¿Î›˝fi˘ ’V÷Ή˘ ¿fl˘, ±ıÀ·ı ±ı ¿Î›˝fi_ Œ‚ ⁄Îfl ±ÎfiÌ fiΠ… ◊¥ Ω› »ı. ’»Ì ⁄‚ı·Ì ÿ˘flÌ Ë˘›fiı, ±ıfiÎ …ı‰_ Œ‚ ±Î’ı. ÷ı ⁄‚ı·Ì ÿ˘flÕÌ ±Î‰÷ı ¤‰ı ±Î‹ … ¿fḻı, ÷ı ∂ÕÌ Ω›. ¿˘¥ Ïø›Î ±ı‹ fiı ±ı‹ fi¿Î‹Ì ÷˘ Ω› … fiËŸ. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ±ı ÿ˘flÕÌ Á‚√Ì Ω› »ı. ’HÎ ÏÕ{Î¥fi ÷ıfiÌ ÷ı … flËı »ı. ’HÎ ±Î‰÷ı ¤‰ı Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? ±Î‹ … ¿›* ¬_¬›ı * ¿ı ∂ÕÌ √¥.

±ø‹‹Î_ Ïø›Î ‹ÎhÎ ‹Õÿη ! ¿flı·Ì Ïø›Î ÷˘ Ω› … fiËŸ. ’HÎ ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì, ÷‹ı «ı÷fi ⁄ËÎfl »^À<_ ’ÎÕuÎ ’»Ì, ±ı Ïø›Î±˘ ‹Õÿη Ïø›Î±˘ »ı. Ïfiçı÷fi Ïø›Î±˘ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ »^ÀÌ Ω› »ı. ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi »ı. ¿˘¥ ωiÎÎfi ±ı‰_ fi ˢ› ¿ı, Á_ÁÎfl‹Î_ Á_’ÒHν flÌ÷ı flËı‰Î »÷Î_, Á_’ÒHν flÌ÷ı ‹˘Ë‹Î_ flËı‰Î »÷Î_ ›, ‹˘ZÎı Ω›. ±ı‰_ ωiÎÎfi ¿˘¥ ˢ› fiËŸ, ±ı‰_ ±Î ωiÎÎfi »ı.

…‰Îfi_. ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ÁΑfi fiËŸ. ¿‹˝ ÷˘ ◊›Î … ¿fl‰ÎfiÎ_. fiÎ ≥E»Î ˢ› ÷˘ › ¿‹˝ ÷˘ ◊›Î … ¿fl‰ÎfiÎ_. ≠ffi¿÷ν — ¿‹˝ ÷˘ ±ÎÕÎ_ ±Î‰Ìfiı √‚΋Î_ ¤flΛ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. √‚΋Î_ ¤flΛ. ¿‹˝fi˘ Ïfi›‹ … ±ı‰˘ »ı. ÷‹fiı ¬⁄fl

’ÕÌ Ω› fiı ¿ı ±Î ±Ï÷ø‹HÎ ¿›*. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· fiÎ ◊Λ ÷˘ ±Ï÷ø‹HÎ ◊¥ Ω›. ÷_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ I›Îflı Â_ ¿fl_ »\_. ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_. ÿÎÿÎlÌ — ÁÎfl_. ±ı‹ ÷˘ ⁄Ë ’Î¿Ì »ı. …ıÀ·Ì ⁄ËÎfl »ı. ±ıÀ·Ì ‹ËŸ »ı.

⁄˘·˘ ±ıÀ·Ì ’Î¿Ì »ı ¿ı …flÎ › ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ ±ı‰_ ¿›* »ı, I›Îflı ÁÎfl_ fiı, ±ıÀ·_ ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl_. ±Î‹Î_ ’Î¿Ì Ë˘› ÷ı ÁÎfl_. Á_ÁÎfl‹Î_ ’ο˘ ‹ÎHÎÁ ’˘÷Îfi_ fi¿ÁÎfi ¿flÌ flè΢ »ı, ±fiı ±Î‹Î_ ’ο˘ ˢ› ÷˘ ÁÎfl_.

¤Î_√‰Ì ¥Œı@Àfiı ¥Œı@À◊Ì !

‹˘ZÎı …‰_ ±ıÀ·ı Â_ ? øÏ‹¿, VÀı’ ⁄Λ VÀı’, …ıÀ·˘ ‹˘Ë ±˘»˘ ◊›˘, ±ıÀ·Î_ VÀı’ ÷‹ı «œ˘. ±fiı ÷ı øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ÷˘, iÎÎfi̱˘fiı › Ï«_÷Πˢ› fiı. ±_ÿfl ±Îfi_ÿ ˢ›, ±fiı ⁄ËÎfl Ï«_÷Πˢ›. ±ËŸ ÷˘ ⁄ËÎflı › Ï«_÷Î fiËŸ, ±fiı ±_ÿflı › Ï«_÷Î fiËŸ. Ï«_÷Î ‰√flfiÌ ·Î¥Œ ‰SÕÛ‹Î_ ¿˘¥ …B›Î±ı ˢ¥ ¿ı fiËŸ. ±Î ±ø‹ ωiÎÎfifiÎ ≠÷Î’ı »ı ËΩfl˘ ‹ÎHÎÁ˘fiı !!!

fiı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î’HÎı ¿fḻı »Ì±ı ±ı ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¥Œı@À (±Áfl) »ı fiı ?

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

97

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı ±ı ¿‹˝fiÎ ·Ì‘ı … ¿fḻı »Ì±ı

ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ¥Œı@À … »ı, ’HÎ ¥Œı@Àfiı ¥Œı@À◊Ì ¤Î_√‰ÎfiÌ 97


≠Ï÷ø‹HÎ

98

»ı ±fiı ±ı «˘A¬_ ◊¥ Ω›, ‘˘¥ fiά̱ı ÷fl÷. ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı, “¤¥ «_ÿ·Î· ! ‘˘¥ fiά˘. ±Î ’ı·_ ÂÎ ‹ÎÀı ¿›* ±Î‰_ ? ±fiı Á΋Îfiı ÿ—¬ fi◊Ì ◊÷_. ±ı‰Î ¿‹˝fiı ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ fiËŸ. ¬Î‰˘-’̉˘ ⁄‘_-…ıÀ·Î_ ¿Îflı·Î_ ¬Î‰Î_ ˢ› ±ıÀ·Î_ ¬Î‰fiı ! ‹ËŸ √˘‚ fiάÌfiı ’HÎ ¿Îflı·_ ¬Î‰. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Õ‰Î flÁfiÌ ÂflÌflfiı …wfl »ı. ‹ÎÀı ±ı‹fiı ±ı‹ fiÎ ¬‰Î› ÷˘ ‹ËŸ √˘‚ fiάÌfiı ¬Î‰. ’HÎ ¬Î‰.

≠Ï÷ø‹HÎ

98

“±ıfiÎ◊Ì” ÂÎflÌÏfl¿ ÿÿ˘˝ ’HÎ Ω› ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î’b_ iÎÎfi ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı »ı. ±˘»\_ ¬Î‘_ ÷ı ›

±Ï÷ø‹HÎ. ¿ÎflHÎ ⁄ı ‰Î√ı ¤Ò¬ ·Î√ı. ±fiı ‰‘Îflı ¬Î‘_ ÷ı › ±Ï÷ø‹HÎ »ı. ‹ÎÀı fi˘‹˝·‹Î_ flËı. …ıÀ·Î_ ÂflÌflfiÎ ÿÿ˘˝ »ı, ±ı ⁄‘Î_ ±Ï÷ø‹H΢◊Ì ◊›Î_ »ı. ÷ı ⁄‘Î_ ≠Ï÷ø‹H΢◊Ì Ω›.

“±ı” »ı ’flÊÎ◊˝ ! ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fi ◊‰_ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ±ΩH›ı ’Îfl ‰√flfiÎ_ ÿ—¬ ◊Λ »ı. Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷‹ı ¿Î‹ ·˘. ±ı ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Ï÷ø‹HÎ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ÷‹Îflı ∂÷Ή‚ ˢ› fiı ±ËŸ «Î ’̉Π√›˘ ˢ›, ’»Ì ±ı ±Î‰ı ¿ı ÷fl÷ ÷‹ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl˘ ¿ı, @›Î_ √›˘ Ë÷˘ ? fiηΛ¿ »ı fiı, “±Î‹-÷ı‹” ¿fl˘ ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±ı V‰¤Îω¿ ◊¥ Ω›. ÷ı‹Î_ ÷‹Îflı ¿_¥ ≥E»Î fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±ı V‰¤Îω¿ ÷‹ÎflÎ◊Ì ◊¥ Ω›.

¬˘‚‰_ ’Õı. ÿflı¿ ΩıÕıfiÎ Á_⁄_‘˘fiÌ ¨ÕÌ ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì ’Õı. …ıÀ·Î Á_⁄_‘˘ ›Îÿ ±Î‰ı, ÷ı … ‰‘ ’Õ÷Î_ »ı. ±ı … ŒÎ¥·˘ »ı. …ı ›Îÿ fi◊Ì ±Î‰÷Î_ ÷ıfiÌ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fi◊Ì.

±Ï÷ø‹HÎ ◊‰_ ±ı V‰¤Îω¿ »ı, ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ±ı ±Î’H΢ ’flÊÎ◊˝ »ı. ±ıÀ·ı ±ı …ı ¿›* ˢ› ±ı ¤ÒÁ _ Î¥ Ω›. ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ’Õı·˘ ÕÎCÎ ÷fl÷ ¤ÒÁ _ Î¥ Ω›.

≠‹ÎHÎ◊Ì ‰‘Îflı ±Î’ı fiı …⁄fl…V÷Ì ¿flı ÷˘› ÿ—¬ »ı. ÷‹fiı ‰‘Îflı ±Î’ı ÷˘ Â_ ¿fl˘ ?

≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flΛ ? ÿÎÿÎlÌ — ÿÿ˝fi˘ V‰¤Î‰ ¬˘‚‰˘ ’Õı. ¿˘fiÎ ÏfiÏ‹kÎı ±ı ∂¤_ ◊›_ »ı ÷ı

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı fiÎ … ’ÎÕ‰Ì ’Õı. fiËŸ ÷˘ ¬¥±ı ÷˘ ÿ—¬Ì ◊¥±ı.

12. »^Àı T›Áfi˘ ! iÎÎfiÌ flÌ÷ı !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ◊ ΩıÕÌfiı …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı ’÷Ή‰_ ’Õı. ±ı …√÷‹Î_ ⁄‘_ ±ı‰_

»ı. fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ ±Î‰‰Ì ‹U¿ı· »ı.

Ïfi¿Î· ¿fl˘ Á‹¤Î‰◊Ì ! CÎfl‹Î_ ÿ΂ …flÎ ‰‘Îflı ÷Ì¬Ì ◊›ı·Ì ˢ› ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¤Ò‹ ’ÎÕ̱ı ¿ı, “±Î ÿ΂ ⁄√ÎÕÌ »ı fiı ±Î‹ »ı fiı ÷ı‹ »ı.” ±ı‹ ⁄Ò‹ ’ÎÕ̱ı. ’»Ì ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı, ±Î ÷˘ ±Î’HÎÌ ¤Ò· ◊¥. ±Î ŒÎ¥·fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· fiÎ ¿›˘˝. ŒÎ¥·fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î’HÎı ÿ΂fiı ±˘»Ì ·¥fiı, √‹ı ÷ı‹ ¿flÌfiı, µ¿ı· ·Î‰‰Îfi˘, T›Î‰ËÎÏfl¿ flÌ÷ı. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±ı‰˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ¬fl˘fiı ÷fl÷ ?

K›ı› ≠‹ÎHÎı Â_ fiÎ ◊›_ ±ı ·¬Ì flÎ¬Ì flÎ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_. ≠ffi¿÷ν — Ë…\ ÿÎÿÎ CÎHÎÌ ‰¬÷ ÁËı… ‰‘Îflı ¬‰Î¥ …‰Î› »ı. ’HÎ ±ıfi_

≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ÷fl÷ A›Î· ±Î‰Ì Ω›. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

Ïfi›‹¤_√fiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ !

98

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

98


≠Ï÷ø‹HÎ

99

≠Ï÷ø‹HÎ

99

≠ffi¿÷ν — ±‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿fḻı »Ì±ı ¿ı, Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±I›Îflı ¤fḻı fiËŸ, ¬Î·Ì Ωı›Î ¿fl÷Πˢ¥±ı ÷˘ ?

! iÎÎfiÌ ’flÊ ’ÎÁı ‹ıÓ …ı Ïfi›‹ ·Ì‘˘ »ı. ÷ıfi˘ ¤_√ ◊›˘ »ı. ÷ı ⁄ÿ· Z΋Π‹Î√_ »\_ Ë_. ±ı ≠‹ÎHÎı ¿fḻı ÷˘ «Î·ıfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ (Á˘ À¿Î) …wfl

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ïfi›‹fiı … ‰‚√Ì flèÎÎ »Ì±ı. ±fiı ÿıË »ı ÷ı

Ïfi›‹fiÌ ⁄ËÎfl √›˘ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ÁIÁ_√ ¿flΉÕΉ̱ı »Ì±ı fiı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ïfi›‹fiı ‰‚√Ì flèÎÎ »Ì±ı fiı ±ı fiyÌ »ı. ±Î’HÎı ±ÎiÎÎ ’΂‰Ì »ı. ≠ffi¿÷ν — ËÎ.

fi◊Ì. ±Î ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ‹ıÓ ÂÎ ‹ÎÀı ‹Ò¿ı·_ »ı, fiËŸ ÷˘ ±Ï¤≠Λ◊Ì »^À¢ fiËŸ. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ±Ï¤≠Λ◊Ì Á΋Π◊¥ √›Î_. ±ı ±Ï¤≠Λ ±‹Îfl˘ fi◊Ì Ë‰ı. fiËŸ ÷˘ ±Ï¤≠Λ ‹˘‚˘ flËÌ …Âı. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ±Î ωiÎÎfi‹Î_. Œ@÷ ±Î ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ‹Ò¿ı·_, fiËŸ ÷˘ ±Ï¤≠Λ ±ı¿ flËıÂı, “¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ” ¿ËıÂı. ÂÎjοÎfl˘±ı ‰Î_‘˘ µÃÎT›˘ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‹Î_ ¿ı‹ flά˘ »˘ ? ’HÎ ±ı ±ı‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ı ±Î ±ø‹‹Î√˝ »ı. fiı ·˘¿˘fi˘ ±Ï¤≠Λ ±ı flËÌ …Âı. ±ı¿ ÷˘ ‹ËŸ ÿÎw ’Ì‘˘ ÷ı ’Ì‘˘, ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿flı ±ıÀ·ı ±ı … ±Ï¤≠Λ flè΢.

≠I›ÎA›Îfi ¿flÌfiı ’Ì‘Ì «Î ! ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ÁÌ√flıÀ ’̉ÎfiÌ ¬flÎ⁄ Àı‰ ’ÕÌ √¥ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ıfiı “÷_” ±ı‰_ flά…ı, ¿ı ±Î ¬˘ÀÌ »ı, ¬flÎ⁄ ‰V÷ »ı ±ı‰_.

±fiı ¿˘”¿ ¿Ëı ¿ı ÁÌ√flıÀ ¿ı‹ ’̉˘ »˘ ? ÷˘ ±ıfi_ µ’flÎb_ fiÎ ·¥Â. ¬flÎ⁄ »ı ±ı‹ ¿Ëı‰_. ¿ı ¤¥, ‹ÎflÌ fi⁄‚Î¥ »ı ±ı‹ ¿Ëı‰_. ÷˘ ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ »^ÀÂı. fiËŸ ÷˘ fiËŸ »˘Õı ±ı. »˘Õ‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl_ »\_ ?

±‹ı ˵ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻıfiı, ±Ï¤≠Λ◊Ì ‹@÷ ◊‰_ … Ωı¥±ı. ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±Ï¤≠Λ flËÌ Ω› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ flÌ÷ı …wfl fi◊Ì. ’HÎ ±I›Îflı ÷‹fiı Àı¿Ïfi¿·Ì …wfl »ı. ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı‹Î_ fi¿ÁÎfiı › Â_ »ı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ˢ› ÷ı‹Î_

≠ffi¿÷ν — ¿fl_ »\_, ’HÎ fi◊Ì »^À÷_.

fi¿ÁÎfi Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’HÎ ±ı‰Î ≠›Ifi fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ. ±Î’HÎı ÷˘ ±ıfi_ µ’flÎb_

fiËŸ ·ı‰Îfi_. ¿˘¥ ¿Ëı, “ÁÌ√flıÀ »˘ÕÌ ÿıfiı.” I›Îflı ¿Ë_ ¿ı, “¤¥ fiÎ. ±ı‹fiı »˘Õ‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì”, ±ı‰_ ÷ı‰_ ÷_ µ’flÎb_ √‹ı ÷ı ·¥ ·™. ±’‹Îfi ◊Λ I›Î_ ±˘√‚ı ±ı‰_ Ë÷_, I›Îflı ÷_ ±ı‹ ¿Ë_ ¿ı fiÎ, ÁÌ√flıÀ ’Ì‰Ì Ωı¥±ı. ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı Ω› fiËŸ. ±fiı ±Îfiı Ë_‹ıÂÎ_ ¬˘ÀÌ »ı ±ı ‰V÷, ±ı‰_ ‹ÎL›Î ¿fl…ı. ±ıÀ·ı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ »^ÀÌ …Âı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ÏÕV«Î…˝ …ı ◊÷˘ ˢ› ÷ı Ωı›Î ¿fḻı ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ

fiÎ ¿fḻı ÷˘ ? ±ı ‰‘ı ¿ı CÎÀı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Â_ ‰‘ı fiËŸ. ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fḻı ÷˘ ±ı ’fl‹Îb »ı ÷ı

ŒflÌ ’λΠ±Î√‚ ÿı¬ÎÂı, ±ı ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_. D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

99

ÿÎÿÎlÌ — fi¿ÁÎfifi˘ Á‰Î· fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fi¿ÁÎfi Â_ fiı fi¿ÁÎfi Â_ fi◊Ì. ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î fi◊Ì

flάı·_. ±ı@{ı@À ‹ÎÀı flάı·_ »ı. Â_ fi¿ÁÎfi ±ı‰_ ÷˘ ⁄˘·Î› fiËŸ. fi¿ÁÎfi Â_ @›Î_ ⁄˘·Î› ? ¿ı ±Î’HÎÎ ÁΑÎflHÎ T›Î’Îfl˘‹Î_ ⁄˘·Î› ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁ µk΋‹Î_ µk΋ ‰V÷fiı ’ÎQ›˘. ±ıÀ·ı ±Î Àı¿Ïfi¿·Ì »ı, ÁΛ„LÀÏŒ¿·Ì ±ı‹Î_ …wfl flËı÷Ì fi◊Ì. ’HÎ Àı¿Ïfi¿·Ì …wfl »ı ? D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

99


≠Ï÷ø‹HÎ

100

≠ffi¿÷ν — ÁΛ„LÀÏŒ¿·Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ÁΛ„LÀÏŒ¿·Ì ±ıfi_ ’»Ì ±ı ÏÕV«Î…˝ »ı, ’»Ì ±ıfiı …wfl …

Â_ »ı ?! ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı …\ÿÎ »˘ fiı ±ı …\ÿÎ »ı. ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Î „@÷±˘ fi◊Ì ±ı ·˘¿˘fiÌ ! ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ’ı·˘ ±Ï¤≠Λ flËÌ Ω›. ±fiı ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ±Ï¤≠Λ◊Ì …\ÿÎ ’ÕuÎ, ±ı «˘yÁ »ıfiı ±Î ‰Î÷ ?! ±Ï¤≠Λ◊Ì …\ÿÎ ’ÕuÎ ±ı ‰Î÷ «˘yÁ fiı ?!

≠Ï÷ø‹HÎ

100

«_ÿ¤Î¥fiÎ ¿˘¥ ¿Î›˝ ΩıÕı ÷‹Îflı ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ’HÎ ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥fi_ K›Îfi flά‰_ Ωı¥±ı. Â_ ¿flı »ı, ¿ıÀ·Ì ⁄ÌÕÌ ’̉ı »ı. ±fiı «_ÿ¤Î¥ ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ¿Ë̱ı ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ø‹HÎfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı, ±Ï÷ø‹HÎfi˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì.

¿ÎflHÎ ¿ı ±Ï¤≠Λ …ıÀ·˘ flËı, ±ıÀ·_ ‹fi flËÌ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fi ±Ï¤≠Λ◊Ì ⁄_‘Λı·_ »ı. ±ıÀ·_ ±Î√‚’λ‚ ω«Îfl‰_ flËı »÷Î_ flËÌ Ω› »ı, ÷˘ ’»Ì ◊˘Õ<_ ⁄fiÂı› ¬fl_fiı ! ’HÎ ’ı·_ Œ‚ fiËŸ ±Î‰ı ˉı. ±ı ±Î’HÎfiı ±Î…◊Ì … Á‹Ω› ¿ı ¤¥, Ωı ±Î … ±Î‰_ »ı, ÷˘ ’ı·_ ±ÎfiÎ_ ¿fl÷Î_.

±‹ı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ±I›Îflı T›ÁfiÌ ◊¥ √›˘ »\_ ÷ıfi˘ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ …ı T›Áfi ◊›_ ˢ›, ÷ıfi_ ¤√‰Îfi ’ÎÁı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı ¿ı ˉı Ëı ¤√‰Îfi ! ±Î ÿÎw fiÎ ’̉˘ Ωı¥±ı, »÷Î_ ’̵ »\_. ÷ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. ±Î ŒflÌ fiÎ ’̉Λ ±ı‰Ì „@÷ ±Î’…ı. ±ıÀ·_ ¿fl…ı ⁄Î’. I›Îflı ·˘¿˘ ‰Î_‘˘ µÃΉı »ı ¿ı ÷_ ÿÎw ¿ı‹ ’̉ı »ı ? ±S›Î, ÷_ ±Îfiı ±Î‹ ‰‘Îflı ⁄√ÎÕ<_ »\_. ±ıfi_ ±ÏË÷ ¿flÌ flè΢ »˘. ‹ıÓ Â_ ¿èÎ_, ÷_ √‹ı ÷ı‰_ ‹˘À<_ Ωı¬‹ ¿flÌfiı ±ÎT›˘, ÷˘ ±Î ≠‹ÎHÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ±◊˝ Â_ ◊Λ ?

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı “«_ÿ·Î·” ±fiı “«_ÿ·Î·”fiÎ

≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ‹ÎflÎ◊Ì ≠¿ÚÏ÷fiÎ ¿ÎflHÎı ¿‹˝ ÷˘ ◊¥ Ω› »ı,

’HÎ ±ıfi˘ ‹fiı ’V÷Ή˘ »ı, ‹Îflı »˘Õ‰_ »ı ±ı Ω÷fi_.

’fl‹Îb ÏÕV«Î…˝ »ı. ˉı ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿flı ÷˘ ±ıÀ·Î ⁄Î¿Ì flËÌ √›Î. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·_ ‹fi ±Î’HÎfiı ’…‰ı. ÿÎw ’Ì‘˘ ˢ› ÷˘ ¿ı‰˘ ·Î√ı ?! ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿Î˜{Ì{w’ı ±Î‰÷Î ¤‰ ‹ÎÀı ⁄Î¿Ì flËı ? ÿÎÿÎlÌ — Ë_±. ±Ï¤≠Λ◊Ì ‹fi ⁄_‘Λ »ı ±fiı ±Ï¤≠Λ ⁄Î¿Ì flè΢

±ıÀ·ı ‹fi ±ıÀ·_ ⁄Î¿Ì flèÎ_.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’HÎ ’V÷Ή˘ ◊›˘. ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ±◊˝ … Â_ ? ’˘÷ı

±ı ÿÎw ’̉˘ »ı ±ı ±Ï¤≠Λ ωfl© «ÎS›˘. ±Ï¤≠Λ◊Ì »^ÀÌ √›˘ ±ıfi˘ ÷˘ ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_ ÿÎw … fiΠˢ›. ±Ï¤≠Λ »˘ÕΛ fiËŸ. Á‹… ’ÕÌfiı ? ÷ı ±Î ⁄‘Î_ ‰Î@›˘ ±ı‰Î_ ±ı‰Î_ ·A›Î_ »ı ¿ı ⁄‘_ »˘ÕÎ‰Ì ÿı. ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı Á‰Îflı “«Î” ’Ì÷Î_ ¿èÎ_ ¿ı ±‹ı ≠I›ÎA›Îfi ¿flÌfiı ’»Ì

«Î ’Ì‘Ì »ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, iÎÎfi ‹‚÷Î_ ’Ëı·Î_ …ı ◊›_ ˢ› ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfi˘ Á‰Î· … fiËŸ. ±ı ÷˘ CÎb_¬fl_ ∂ÕÌ √›ı·_ ˢ›. CÎb_¬fl_

±Î iÎÎfi◊Ì … ∂ÕÌ √›ı·_ ˢ› »ı. ±fiı ◊˘Õ<_CÎb_ ËÂı ÷ı ±Î‰÷ı ¤‰ı, ±ıfi˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ ±Î‰ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘Ë˘ ! ËÎ. ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ … ‰Î÷ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı “«Î” ÷˘ Ë_ ’Ì÷˘ fi◊Ì. »÷Î_ ’̉ÎfiÎ Á_Ωı√ ⁄Î{ı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ’HÎ ◊˘Õ<_-CÎb_ ⁄Î¿Ì flËı ¬fl_ ?

≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿›Î˝, ±Î‚Á ¿flÌ, ÷˘ ±ıÀ·_ ⁄Î¿Ì flèÎ_. ’flÊÎ◊˝ ÷˘ ¿fl‰˘ … Ωı¥±ı fiı ? ’flÊ ◊›Î ’»Ì ’flÊÎ◊˝ fiÎ ¿flı ÷ı «Î·÷_ ËÂı ?!

±fiı Œfl∞›Î÷ ∂¤_ ◊Λ »ı. I›Îflı Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? Ωı ¿ÿÌ ≠I›ÎA›Îfi ¿›Î˝ ÏÁ‰Î›, Ωı ’Ì™ ÷˘ “±ı” «˘ÓÀÌ ’Õı. ±ıÀ·ı ÷ı· «˘’ÕÌfiı ±fiı fl_√‰Î‚_ ’ÎHÎÌ flıÕ‰Îfi_, ’HÎ ÷ı· «˘’ÕÌfiı. ËÎ. ≠I›ÎA›Îfiw’Ì ±‹ı ÷ı· «˘’Õ̱ı ’»Ì ’ÎHÎÌ ·Ì·Îfl_√‰Î‚_ flıÕı, ’HÎ ‹ËŸ «˘ÓÀı fiËŸ. ±ıÀ·ı ≠I›ÎA›Îfi ¿flÌfiı ’»Ì «Î ’Ì‘Ì ‹ıÓ !

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_2.Pm5\ Page : 52 to 100 Ori. 95 to 187 1st Proof Dt. :

ÿÎÿÎlÌ — flËı ÷˘ ¬fl_, ±Î’H΢ … µ¿ı·, ±Î’HÎı … ·Î‰‰Îfi˘ »ı.

100

100

02 pg 52 to 100  

6. flËı e·, Ω› ¿Î_ À Î... Ï«kΠ © Ì¿flHÎ ±ı … ±K›ÎI‹ÏÁÏ© ! ≠Ï÷ø‹HÎ ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ±Î’H΢ ¿÷ν ¤ Ή …÷˘ flè΢. ±ı À ·ı ±Î’HÎÎ_ fi‰...

Advertisement