Page 1

384

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

≠ë¿÷ν — ‹ÎflÌ ∞¤ µ’fl ¿Î⁄ ◊Λ, ±ı‰_ ¿fl˘ fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı

Ë_ ‰‘Îflı ⁄˘·_ »\_. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı Ë_ › ⁄˘· ⁄˘· … ¿v_ »\_ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘. ÷‹ÎflÎ

⁄˘·‰Î‹Î_ ¿˘¥ ±ı‰_ ‰Î@› fi◊Ì fiı, ¿ı ¿˘¥fiı ÿ—¬ÿÎ›Ì ◊¥ ’Õı ±ı‰_ ? I›Î_ Á‘Ì ⁄˘·‰Îfi_ ¬flÎ⁄ ¿Ëı‰Î› fiËŸ.

¬_Õ-3

‰ÎHÎÌ, T›‰ËÎfl‹Î_...

‹ÌÃÎ_ ÂOÿ, ‹Ήı ‰ıfl ! ≠ë¿÷ν — ‹fiı ±ı‰˘ Õfl »ı ¿ı ±Î’HÎı …ı ÂOÿ˘ ¶ÎflÎ ±ı¿⁄ÌΩfiı

Á‹∞±ı ±ı‹Î_ ¬˘ÀÎ ’HÎ Á‹∞ ¿Λ »ı.

[1] ÿ—¬ÿÎ›Ì ‰ÎHÎÌfiÎ V‰w’˘ ∞¤ ‰Î_¿Ì ¿ı ±Î’HÎı ?! ≠ë¿÷ν — ±Î ∞¤ ±ı‰Ì »ı ¿ı CÎÕÌ¿‹Î_ ±Î‹ ⁄˘·Ì Ω›,

ÿÎÿÎlÌ — ÁΫΠ’HΠˢ›fiı ! ±Î’HÎı ±Î ÂOÿ◊Ì ’ı·Îfiı ¿Ë̱ı

¿ı ¤¥, ÿÒ‘ ±Î’˘. ±ı‰_ ÿÒ‘‰Î‚Îfiı ¿Ë̱ı ÷˘ ¬˘À<_ Â_ ? ÂOÿ˘◊Ì … ÿÒ‘ ‹‚ı fiı ? ±ËŸ ÷˘ “@Â_¿ ±Î’” ¿Ë̱ı ÷˘ ÿËŸ ±Î’Ì ÿı. ±ıfiÌ ’ÎÁı …ı ˢ› ±ı … ±Î’ıfiı. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ¿˘HÎı ¿èÎ_ ¿ı ÂOÿ˘ ¶ÎflÎ ¬˘ÀΠˢ¥±ı ? ü ÂOÿ »ı fiı, ÷ı ÷˘ ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı ±ı‰˘ »ı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ÂOÿ˘‹Î_◊Ì ⁄Ë {CÎÕÎ ◊Λ »ı.

CÎÕÌ¿‹Î_ ÷ı‹ ⁄˘·Ì Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ÂOÿ˘◊Ì ÷˘ …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı. F›Îflı ÂOÿ ⁄_‘ ◊¥ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ∞¤‹Î_ ±ı‰˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. ±Î ∞¤

÷˘ ±_ÿfl ’ı·Î ⁄hÎÌÁ ÿÎ_÷ »ı fiı, ±ı‹fiÌ ΩıÕı flËı »ı, flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ¿Î‹ ¿flı »ı. ’HÎ ·œ÷Ì fi◊Ì, {CÎÕ÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ∞¤ ÷˘ ⁄Ë ÁflÁ »ı, ’HÎ ±Î’HÎı ‰Î_¿Î »Ì±ı. ±Î’HÎı ±˘√ı˝fiÎ¥{fl ‰Î_¿Î »Ì±ı. ¤Ò· ±Î’HÎÌ »ı. ±ıÀ·ı ∞¤ ÷˘ ⁄Ë ÁÎflÌ »ı, ±Î ⁄hÎÌÁ ÿÎ_÷ ‰E«ı flËı »ı ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ±ı ¿«flΛ »ı ? ±ı ¿«flΛ @›Îflı ? ¿ı ±Î’b_ Ï«kÎ ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ⁄Ì∞ …B›Î±ı √›_ ˢ› I›Îflı …flÎ ¿«flΛ. ±fiı ±Î’HÎı Ωı ‰Î_¿Î ˢ¥±ı ÷˘ … Ï«kÎ ⁄ÌΩ‹Î_ Ω›. fiËŸ ÷˘ Ï«kÎ ⁄ÌΩ‹Î_ fiÎ Ω› fiı ∞¤ ÷˘ ⁄Ë ÁflÁ ¿Î‹ ¿flı. ±˘√ı˝fiÎ¥{flı ±Î‹ ±ÎÕ<_ Ωı›_ ¿ı ∞¤ ÿÎ_÷ ‰E«ı ¿«flΛ.

…Âı. I›Îflı …√÷ ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ⁄‘Ì ÂOÿ◊Ì ·œÎ¥±˘ ◊›ı·Ì »ı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_, …ı ◊›ı·Ì »ı ÷ı ! ÂOÿ˘ ‹ÌÃÎ Ωı¥±ı ±fiı ÂOÿ˘ ‹ÌÃÎ fiΠˢ› ÷˘ ⁄˘·Â˘ fiËŸ. ±flı, ‰œı·Î ˢ› ±Î’HÎÌ ΩıÕı, ÷ıfiÌ ΩıÕı › ±Î’HÎı ‹ÌÃ<_ ⁄˘·Ì±ı fiı, ÷˘ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±ı¿ ◊¥ Ω› ’λÎ. ±ı¿ … ÂOÿ ±‰‚˘ ⁄˘S›Î ÷˘ ·œÎ¥ «Î· ◊¥ Ω›, Á΋ΠΩıÕı. fiı ÷ı ‰¬÷ı ¿˘¥¿ Ωı ‹ÌÃÎ ÂOÿ ⁄˘·Ì √›Î fiı, ¿ı “¤¥, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı” ÷˘ ·œÎ¥ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ‹ÎÀı ’Î_Áv_ ⁄˘·˘. fiËŸ ÷˘ ⁄˘·Â˘ … fiËŸ. ±fiı ⁄˘·‰Îfi_ ‹À÷_ fiΠˢ› ÷˘ ±Î‹ ‹˘Ó ÿÎ⁄Ìfiı ⁄˘·Ωı, ±ıÀ·ı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı Á΋Îfiı.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

385

Á΋ÎfiÌ Á‹…HΠ¢‘Λ ? Á΋˘ ‹˘ÀÌ ™‹flfi˘ ˢ› ÷˘ › ±ıfiı ¿ËıÂı “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” ±Î‹fiÌ ±y· ‹Î’‰Î fiÌ¿Y›Î ! ±ı‰_ ⁄˘·Î÷_ ËÂı ? ’»Ì {CÎÕÎ … ◊Λ fiı ! ’HÎ ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı, Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ¿ı “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁ ÷˘ ±HÎÁ‹…HÎfiÎ_ ‹Î›˘˝ ±Î‰_ ⁄˘·Ìfiı …‰Î⁄ÿÎflÌ V‰Ì¿Îflı. ’HÎ Á‹…‰Î‚Πˢ›, ±ı ÷˘ ’˘÷ı ±Î‰Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ ·ı fiËŸ fiı ! ’ı·˘ ±‰‚_ ⁄˘·ı, ’HÎ ’˘÷ı Á‰‚_ ⁄˘·ı. Á΋˘ ÷˘ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì √‹ı ÷ı ’Ò»ı. ’HÎ ’˘÷Î◊Ì ±‰‚_ fiÎ ⁄˘·Î›. …‰Î⁄ÿÎfl »ı ’˘÷ı. “÷‹ı Á‹…÷Î fi◊Ì” ±ı‰_ › fiÎ ⁄˘·Î›. ±Î’HÎı ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı‰Î› ¿ı, “¤¥, ω«Îfl˘ ÷˘ ¬flÎ, ÷‹ı …flΠω«Îfl ÷˘ ¿fl˘.” “Á‹…÷Î … fi◊Ì” ¿Ë̱ı, ÷˘ ±Î ⁄‘Î ÕŒ˘‚ … »ı ? ±Î‰_ ⁄˘·ı »ı ¿ı fi◊Ì ⁄˘·÷Î ·˘¿˘ ?! ≠ë¿÷ν — ⁄˘·ı »ı. ±Î ⁄Ï©‰Î‚Î ±ı‹ … ⁄˘·ı »ı ¿ı “±Îfiı

Á‹… fi◊Ì.” ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ⁄˘·ı. Á΋Îfiı “÷‹ı fiÎ Á‹Ωı” ±ı‰_ ¿Ëı‰_,

±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ iÎÎfiΉflHÎ ¿‹˝ »ı. “÷‹ı fiÎ Á‹Ωı” ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ “÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ” ±ı‰_ ¿Ëı‰_. “÷‹ı fiÎ Á‹Ωı” ¿Ëı ÷˘, Á΋ÎfiÎ ¿Î‚…ı CÎÎ ‰Î√ı.

¿Î‚…ı ‰ÎB›˘ CÎÎ.... ±Î’HÎı Á¬‹Î_ ⁄ıÃÎ_ ˢ› fiı ÁËı… ¿˘”¿ ±Î‰Ìfiı ¿Ëı, “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” ±ıÀ·_ ⁄˘·ı ¿ı ◊¥ flèÎ_, ¬·ÎÁ ! ˉı ±ı ¿o¥ ’◊fl˘ ‹Î›˘˝ »ı ? ≠ë¿÷ν — fiËŸ.

386

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±Î ÷˘ ‰√fl ’J◊flı ‰ÎB›_. ≠ë¿÷ν — ÂOÿ˘‹Î_ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Áfl ˢ› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ıfiÌ … ±Áfl »ı ±Î ⁄‘Ì. ÂOÿfiÌ … ±Áfl »ı.

…√÷‹Î_ »Î÷̱ı CÎÎ ·Î√ı, ÷ı Á˘ Á˘ ±‰÷Îfl Á‘Ì fiÎ Ω›. “»Î÷̱ı CÎÎ ·ÎB›Î »ı, ÷ı‹ ⁄˘S›Î »˘.” ¿ËıÂı. ±Áfl … »ı ±Î ! …√÷ ÂOÿfiÌ ±Áfl◊Ì … ∂¤_ ◊›_ »ı. »Î÷̱ı CÎÎ ·Î√ı ±ı‰Î_ ÂOÿ ⁄˘·ı·Î ? ÷‹ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ fiÎfi’H΋Î_ ±ı‰_ ⁄˘·ı·Î ¿ı ? ±flı, Ë_ ±I›Îflı iÎÎfiÌ ◊›˘, ’HÎ ’Ëı·Î_ ¿ı‰˘ ˢ¥Â ? ±flı, ÂOÿ ⁄˘·_fiı ÷˘ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ¿ËıÂı, “‹fiı ±Î‘ÎÂÌÂÌ «œÌ ÷‹ÎflÎ ÂOÿ◊Ì !” ÷˘ ±ı ¿ı‰˘ ÂOÿ ¬flÎ⁄ ËÂı ? Á΋Îfiı ±Î‘ÎÂÌÂÌ «œÌ Ω›. ∂÷fl÷Î_ ‰Îfl ·Î√ı. »÷Î_ ±‹ı ±Î ’ÿ‹Î_ ±ÎT›Î_ »Ì±ı. ’Ò‰˝¤‰‹Î_ CÎb_ ¿flı·_, ÷ıfiÎ Œ‚w’ı ±Î ≠ÎM÷ ◊›_ »ı. ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Ëıfi˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, “‹ÎflÎ ‘HÎ̱ı ‹fiı ¿èÎ_”÷_, ÷ı ‹ÎflÌ »Î÷̱ı CÎÎ ·ÎB›˘ »ı. ÷ı ‹fiı ’E«ÌÁ ‰Êı˝ › ¤Ò·Î÷_ fi◊Ì.” I›Îflı ‰ÎHÎÌ◊Ì ¿ı‰˘ ’◊fl˘ ‹Î›˘˝ ËÂı ?! ÷ı CÎÎ ’»Ì w{Î÷Î fi◊Ì. ÷ı CÎÎ fiÎ ‹Îfl‰Î Ωı¥±ı.

¨«Ì fiÎ÷˘‰Î‚Î ‰Ÿ‘ı ‰«fi⁄ÎHÎ◊Ì ! ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ·Î¿Õ̱˘ ‹Îflı »ı CÎfl‹Î_ ? ·Î¿Õ̱˘ ¿ı ‘˘·˘ fi◊Ì ‹Îfl÷Î ? fiÌ«Ì fiÎ÷‹Î_ ËÎ◊◊Ì fiı ·Î¿ÕÌ◊Ì ‹Îfl΋Îfl ¿flı. ¨«Ì fiÎ÷‹Î_ ·Î¿ÕÌ◊Ì ‹Îflı fiËŸ. I›Îflı ‰«fi⁄ÎHÎ … ‹Îfl ‹Îfl ¿flı. »ı Á_V¿ÎflÌ ·˘¿˘. ±Î‹ ÷˘ ⁄Ë ω‰ı¿Ì »ı, ±ıÀ·ı ¿˘¥ ‹Îfl÷Î fi◊Ì. ’HÎ ‰«fifiÎ ⁄ÎHÎ ‹Îflı »ı ¿ı “÷_ ±Î‰Ì »ı fiı ÷_ ÷ı‰Ì »ı.” I›Îflı ’ı·Ì ¿ËıÂı, “÷‹ı ±Î‰Î fiı ÷‹ı ÷ı‰Î.” ±ıÀ·ı w{Λ fiËŸ ±ı‰Î_ ⁄ÎHÎ ‹Îflı »ı ±fiı ±ıfiÎ◊Ì …flÎ ¨«Î ˢ› fiı, ÷ı ‰«fi⁄K‘ ¿flÌ ÿı. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±ı‰˘ ¨«˘ › ‹Î· ¬fl˘. ’ı·˘ Á΋˘ ⁄ÎHÎ ‹Îflı ÷˘ ’˘÷ı fiÎ ‹Îflı. ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î‹Î_ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ¿Îœ‰Îfi˘ ?!

ÿÎÿÎlÌ — ÂOÿ˘ … »ı. ’◊fl˘ ‹Î›˘˝ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞±ı

¿ı ¤¥fiı ‰ÎB›_ ±ıÀ·ı ±ıfiı SËΛ ⁄‚ı »ı. ±ËŸ ±Î√‚ ‰ÎB›_ ÷ı, ’HÎ

⁄Î¿Ì ‰«fi◊Ì ⁄ÎHÎ ‹Îflı ¬flÎ ¿ı ? ‰«fifi_ ·Î√ı ?


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

387

388

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

≠ë¿÷ν — ·Î√ı, …wfl ·Î√ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿o¥ ±Î’HÎfiı ±Õı »ı ? œı¬Î‚˘ Ωı ‹Îflı ÷˘ ±Õı,

·Î¿ÕÌ ±Õı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‰«fifiÌ ±Áfl ÷˘ ◊Λ »ı, ‰‘Îflı ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ‰√fl ±Õuı, ±Î‹ ±Õı fiËŸ ÷˘ › ?

“fiÎ ⁄˘·‰Î”fiÌ ¿‚Î... ±Î Á_ÁÎflfi_ ÷˘ @Â_ ±ÎCÎ_’λ\_ ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì. Á_ÁÎfl‹Î_ ÷˘ “÷‹Îflı” “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı‰_, ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω‰. ¿˘¥fiı ‰œÂ˘ fiËŸ, ·œÂ˘ fiËŸ fiı ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω‰. ‰œ‰Î-·œ‰ÎfiÌ ÷˘ ±Î‹Î_ ‰Î÷ … fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ‰ı’Îfl‹Î_ Á΋˘ ‰ı’ÎflÌ …ı ˢ›, ÷ı fi Á‹…ı fiı

±Î’HÎÎ◊Ì ø˘‘Ήı ◊¥ Ω›, ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ≠ë¿÷ν — w{ fiÎ ‰‚ı …SÿÌ. ÿÎÿÎlÌ — ‰ı’ÎflÌ ΩıÕı ÷˘ ΩHÎı ¿ı ‰ı’Îfl ‹ÎÀı »ı, I›Î_ ÷˘ ⁄˘·‰_ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ı·Î ‹Îflı ÷ı ⁄ı-«Îfl ÿËÎÕ΋Î_ w{ ±Î‰Ì Ω› fiı ±Î

‰«fifiÎ ⁄ÎHÎ ÷˘ w{Λ fiËŸ. ±Î ‰«fifiÎ_ ⁄ÎHÎ◊Ì flÎ÷ı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı.

ÿ—¬ ±Î’ı ÷ı ±’ÂOÿ ! ÂOÿ ¿˘¥fiı ⁄˘·Ì±ı ±fiı ±ıfiı ¬flÎ⁄ ·Î√ı ÷˘ ±ı ÂOÿ ±’ÂOÿ ¿Ëı‰Î›. ÷ı ±‹◊Î ±‹◊Î › ±’ÂOÿ ⁄˘·÷˘ ˢ› fiı, ÷˘ › Ωı¬‹. ±fiı ÁÎflÎ ÂOÿ˘ ±‹◊Î ±‹◊Î ⁄˘·÷Πˢ› ÷˘ › ÏË÷¿ÎflÌ »ı. ’HÎ ¬˘ÀÎ ÂOÿ˘, ±’ÂOÿ˘ ±‹◊Î ±‹◊Î ⁄˘·÷Πˢ› ÷ı ±ÏË÷¿ÎflÌ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±’ÂOÿ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ⁄ÌΩfiı ¿Ë̱ı fiı ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı ⁄‘Î › ±’ÂOÿ ¿Ëı‰Î›. ⁄ËÎfl ÷˘ ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı ¿o¥ ¿Ëı fiËŸ. CÎfl‹Î_ … ¿Ëı fiı ! ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı ±’ÂOÿ ⁄˘·fiÎfl˘ ‹ıÓ ¿˘¥ Ωı›˘ fi◊Ì ±ı‰˘ ⁄ËÎÿfl. (!) ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÷˘ ±Î’HÎfiı ’Îà ¤HÎΉı. CÎfl‹Î_ ’Îà ¿˘HÎ ¤HÎΉÕΉı ? ±Î’HÎı fi‰˘ ’Îà ÷˘ Â̬‰˘ Ωı¥±ı fiı ?!

±ı ◊¥ fiÌ… ¤Î‰ÏËoÁÎ ! ±Î ¿Õ¿ ÂOÿ ¿è΢, ÷˘ ±ıfi_ Œ‚ ¿ıÀ·Î› ‰¬÷ Á‘Ì ÷‹fiı ±ıfiÎ V’_ÿfi ‰ÎB›Î ¿flÂı. ±ı¿ ’HÎ ±’ÂOÿ ±Î’HÎÎ ‹˘œı fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. ÁÂOÿ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ’HÎ ±’ÂOÿ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±fiı ±‰‚˘ ÂOÿ fiÌ¿Y›˘ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ËŸ ¤Î‰ÏËoÁÎ ◊¥ √¥, ±ı ±ÎI‹ÏËoÁÎ √HÎΛ »ı. ˉı ±Î ⁄‘_ ·˘¿˘ «Ò¿Ì Ω› »ı ±fiı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿¿‚ÎÀ … ‹Î_Õı »ı.

’Õı. I›Î_ › “fiÎ ⁄˘·‰Î”fiÌ ¿‚Î »ı. I›Î_ fiÎ ⁄˘·ı ÷˘ ⁄‘_ ¿Î‹ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ’HÎ ±ı ¿‚Î fi◊Ì …SÿÌ ±Î‰Õı ±ı‰Ì, ±ı ¿‚Î ⁄Ë ¨«Ì »ı. ‹ÎÀı I›Î_ ·œΩı fiı, ˉı I›Î_ …ı ŒÎ›ÿ˘ (!) ◊Λ ±ı Ωı¥ ·ı‰Îfi˘, ±ı ’»Ì …‹ı ¿flÌ ·ı‰Îfi˘. ·œuÎ ’»Ì …ı ŒÎ›ÿ˘ (!) ◊Λ fiı, ±ı «˘’Õı …‹Î ¿flÌ ·ı‰Îfi˘. ⁄Î¿Ì CÎfl‹Î_ Ï⁄·¿<· ‰œ‰_ fiËŸ. CÎfl‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — ±Î “fiÎ ⁄˘·‰Î”fiÌ ¿‚ÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl˘ …flÎ. ÿÎÿÎlÌ — “fiÎ ⁄˘·‰Î”fiÌ ¿‚Î, ±ı ÷˘ ⁄ÌΩfiı fi◊Ì ±Î‰Õı ±ı‰Ì.

⁄Ë ±CÎflÌ »ı ¿‚Î. ±ı ¿‚΋Î_ ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? “±ı ÷˘ Á΋˘ ±ÎT›˘ fiı, ÷ı ’Ëı·Î ±ıfiÎ Â©ÎI‹Î ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿flÌ ·ı‰ÎfiÌ ±fiı ±ıfiı ÃoÕ<_ ’ÎÕÌ ÿı‰Îfi_, fiı I›Îfl ’»Ì ±Î’HÎı ⁄˘S›Î ‰√fl flËı‰Îfi_. ±ıÀ·ı ±Î’b_ ⁄‘_ ¿Î‹ ’÷Ì Ω›.” Ë_ ÷‹fiı À>_¿‹Î_ ¿ËÌ ÿ™ »\_. ⁄Î¿Ì ÁÒZ‹¿‚Î »ı ±ı. ±ıÀ·ı ±ı ÀÎ¥‹ ÷‹Îfl˘ ±Î‰ı I›Îflı ‹fiı ’Ò»Ωı fiı, ⁄‘_ ω√÷‰Îfl ÿı¬ÎÕÌ ÿ¥Â. ±ı ’√Ï◊›_ ±Î‰ı I›Îflı Â̬Ωı. Ë‹HÎÎ_ CÎfl‹Î_ ÷˘ ‰œ‰ÎÕ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘.

±ËŸ ±Î’HÎÌ ±Î›˝÷Î ! ±Î ÂOÿ˘ …ı fiÌ¿‚ı »ı fiı, ±ı ÂOÿ˘‹Î_ ⁄ı Ω÷, ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ÂOÿ …ı »ı ±ıfiÌ ⁄ı @‰Î˜Ï·ÀÌ. ÁÎflÎ ÂOÿ˘ ÂflÌflfiı fiÌfl˘√Ì ⁄fiΉı ±fiı ¬flÎ⁄ ÂOÿ˘ ÂflÌflfiı fl˘√ÌWÀ ¿flı. ‹ÎÀı ÂOÿ ’HÎ ±‰‚˘ fiÎ fiÌ¿‚‰˘


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

389

Ωı¥±ı. “±ı › fiηΛ¿.” ˉı “±ı ›” ÂOÿ fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ fi◊Ì. ’HÎ “fiηΛ¿” ÂOÿ ⁄Ë fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. “÷Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì” ±ı‹ ¿èÎ_ ‰Î¥Œfiı, ±ı ÂOÿ Á΋Îfiı ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı ±fiı ’˘÷Îfiı fl˘√ ∂¤˘ ¿flfiÎfl »ı. I›Îflı ’ı·Ì ¿Ëı, “÷‹Îfl΋Î_ @›Î_ ⁄fl¿÷ »ı !” ÷˘ ⁄ıµfiı fl˘√ ∂¤Î_ ◊Λ. ±Î ÷˘ ’ı·Ì ⁄fl¿÷ ¬˘‚ı »ı ±fiı ’ı·˘ ±Î‹fiÌ ±y· ¬˘‚ı »ı. ±ÎfiÌ ±Î ÿÂÎ ⁄‘Ì ! Œ˘flıfi‹Î_ “⁄fl¿÷, ⁄fl¿÷” fiÎ ¿flı. ±fiı “› ›” ¿flÌfiı ‰œ‹˚‰œÎ ¿flı, ¤Áı Á΋ÎÁ΋Ì. ±ı‰Î_ ¤Áı, ±ı‰Î_ ¤Áı, ÷ı ÿÎ_÷ ÷˘ÕÌ fiάı. ’»Ì »^ÀÎ ’Õ÷Î ‰Îflı › fiËŸ. I›Î_ ÀˇÌ¿ fiΠˢ› ±fiı ±Î ÷˘ ÀˇÌ¿‰Î‚Î. ±Î ÷˘ ’λΠ‘HÎÌ Á‹∞ Ω› ¿ı Ωı ±Î ‰ı ◊¥ …Âı ÷˘ ’ı·Ì Ï’›fl …÷Ì flËıÂı, ÷˘ ¬Î‘Î ‰√fl flËıÂ_. ‹ÎÀı ¿‚Î ¿flı ’λ˘.

390

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±Î ⁄‘Î ¤ı√Î Âıfiı ·Ì‘ı ◊›Î ? ±Î’HÎfiı fiÎ √‹÷_ ˢ› ÷˘ › ΩıÕı ÂÎ◊Ì ’ÕÌ flËı‰_ ’Õı ? ±ı ¿‹˝ ¿flΉÕΉı »ı. ¤Î¥fiı fiÎ √‹÷Ì Ë˘› ÷˘ › ’HÎ @›Î_ Ω› ? ’HÎ ±ıHÎı ‹fi‹Î_ Á‹∞ …‰_ ¿ı “‹ÎflÎ ¿‹˝fiÎ_ µÿ› »ı.” ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı ÂÎ_Ï÷ ’¿Õ‰Ì Ωı¥±ı. ‰Î¥Œfi˘ ÿ˘Ê fiÎ ¿Îœ‰˘ Ωı¥±ı. Â_ ¿fl‰Îfi_ ÿ˘Ê ¿ÎœÌfiı ? ÿ˘Ê ¿ÎœÌfiı ¿˘¥ Á¬Ì ◊›˘ ? ¿˘¥ Á¬Ì ◊Λ ¬v_ ? ±fiı ‹fi ⁄Ò‹ ’ÎÕı “¿ıÀ·_ ⁄‘_ ⁄˘·Ì √¥, ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ±ı ◊¥ √›_.” I›Îflı ¿Ëı, “ÁÒ¥ Ωfiı, ±ı Ë‹HÎı w{Î¥ …Âı” ¿Ë̱ı. w{Î¥ Ω› ÷fl÷... »ı fiı, ÷ı ¬¤Î ◊Î⁄Õ̱ı ±ıÀ·ı ÁÒ¥ Ω›. ÷Îflı w{Î¥ √›_ fiı ⁄‘_ ! fiËŸ ? CÎÎ ’Õı·Î_ ÷ı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ.

‹ÎÀı ±Î’HÎÌ VhÎ̱˘ ΩıÕı @Â_ fiÎ ◊Λ. ±fiı VhÎ̱˘±ı ’vÊ˘ ΩıÕı ‰œ‰ÎÕ fiÎ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄_‘fi‰Î‚Î »ı. ‹ÎÀı Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰‰˘ Ωı¥±ı.

‘L› »ı ±ı ±Î›˝ ÁLfiÎflÌfiı ! ±ı ⁄ıfifiı ÷˘ ‹ıÓ ’Ò»›_, “‘HÎÌ ΩıÕı ‹Î◊ÎŒ˘Õ-‰œ‰ÎÕ ◊Λ »ı ¿ı ? ¿¿‚ÎÀ ◊Λ »ı ¿ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “fiÎ, ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ fiËŸ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‰Ê˝ ÿËÎÕ΋Î_ ¿¿‚ÎÀ … fiËŸ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “fiÎ.” Ë_ ÷˘ ±Î ÁÎ_¤‚Ìfiı ±Ω›⁄ ◊¥ √›˘ ¿ı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±Î‰Î_ CÎfl »ı ! ’HÎ ±ı ⁄ıfi ±ı‰Ì Ë÷Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ıÓ ±Î√‚ ’Ò»›_ ¿ı, “¿o¥¿ ÷˘ ◊Λ. ‘HÎÌ »ı ±ıÀ·ı ¿o¥¿ ◊›Î ‰√fl fiÎ flËı.” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “fiÎ, ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ À˘H΢ ‹Îflı.” √‘ıÕÎfiı ÕŒb_ ‹Îfl‰Îfi_ fiı ±Î VhÎÌfiı À˘H΢ ‹Îfl‰Îfi_. VhÎÌfiı ÕŒb_ fiÎ ‹flΛ, ’HÎ À˘H΢ ‹Îflı. À˘H΢ ÷‹ı Ωı›ı·˘ ? À˘H΢ ‹Îflı ! I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ı À˘H΢ ‹Îflı, ÷˘ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ ?” I›Îflı ’ı·Î_ ⁄ıfi ¿Ëı »ı, “Ë_ ¿Ë_ ¿ı ÷‹ı fiı Ë_ ¿‹˝fiÎ_ µÿ›ı ±Î’HÎı ¤ı√Î_ ◊›Î_, ¿‹˝fiÎ_ µÿ›ı ·Bfi ◊›_. ÷‹ÎflÎ ¿‹˝ ÷‹Îflı ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ fiı ‹ÎflÎ ¿‹˝ ‹Îflı ¤˘√‰‰ÎfiÎ_.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‘L› »ı ⁄ıfi ÷fiı !” ±‹ÎflÎ_ ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±Î‰Ì ±Î›˝ VhÎ̱˘ Ë…\ »ı. ±ıfiı Á÷Ì ¿Ëı‰Î›.

ÿÎÿÎlÌ — ⁄¥±ı CÎÎ ’ÎÕuÎ, ‘HÎ̱ı CÎÎ ’ÎÕuÎ, ⁄‘αı CÎÎ ’ÎÕ

’ÎÕ ¿›Î˝ ! ÷ı ⁄‘Î CÎÎ ’ÎÕı·Î ⁄‘Î w{Î¥ √›Î, ±ı ±ı‰Î ËÁı »ı ⁄‘Î ÿÎ_÷ ÿı¬Î› ! ¿ı‰Î CÎÎ ’Õ÷Δ÷Î fiËŸ ? ±flı, À˘HÎÎ_ ‹Îflı !! ±Î ’λÎ_ ‹ıHÎÎ …\ÿÎ. ±Î ±‹ıÏfl¿fi˘fiı ‹ıHÎÎ-À˘HÎÎ_ fiÎ ±Î‰Õı. ±Î ±y·fiÎ ¿˘◊‚α˘fiı ⁄Ë ‹ıHÎÎ-À˘HÎÎ_ ±Î‰Õı. ÷‹ı ‹ıHÎÎ_-À˘HÎÎ_ ÁÎ_¤‚ı·Î ? Ï’›fl‹Î_ Â_ ÿ—¬˘ ’ÕuÎ, ÁÎÁflÌ‹Î_ Â_ ÿ—¬˘ ’ÕuÎ, ±ı ⁄‘_ ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı fi˘Ó‘ ˢ›fiı ? ±ı CÎÎ …·ÿÌ w{Λ fiËŸfiı …·ÿÌ ?! ±fiı iÎÎfiÌ’vÊ ’ÎÁı ÷˘ ±ËŸ ÿ—¬ ˢ› … fiËŸ fiı ! ÿ—¬ ˢ› ÷˘ › …÷_ flËı ! CÎÎ ⁄‘Î w{Î¥ Ω›. À˘H΢ ÷˘ ⁄Ë ‹˘À˘ ¤Îflı ˢ› fiı ? ˉı ±Î À˘HÎÎ_fi_ ±_√˛ı∞ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ‰ı ◊¥ ’Õı fiı ? ≠ë¿÷ν — À˘LÀ. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. À˘LÀ fiÎ Á‹Î›. À˘LÀfi˘ ÷˘ ÏËÁÎ⁄ … fiËŸ. À˘LÀ

÷˘ Œ˘flıfi‹Î_ › ‹Îflı »ı. ±Î ÷˘ À˘H΢ ! ±ı ÷˘ Œ˘flıfi‹Î_ ˢ› … fiËŸ fiı ! ±Î À˘H΢ ÷˘ ¿Î‚…ı CÎÎ ·Î√ı ±ı‰˘ ˢ›.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

391

±’T››-ÿT›˝›, ‰ÎHÎÌfiÎ_ !

392

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÏËoÁ¿ ¿Ëı‰Î›.

ÀÌ¿Î, ⁄‘Ì flÌ÷ı ⁄Α¿ !

À˘HÎÎ ‹Îfl‰Î, ±ı ÷˘ ‹˘ÀÌ ÏËoÁÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ‰ÎHÎÌfi˘ ±’T›› ±fiı ÿT›˝› ±ı ÷˘ ÏËoÁ¿ fi◊Ì. ’HÎ ‰√fl ¿Î‹fiÌ Â„@÷ T›› ¿›Î˝ ¿flı. ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌfi˘ ±’T›› ±fiı ÿT›˝› Á‹Ω‰˘. ÿÎÿÎlÌ — ±’T›› ±ıÀ·ı ¨‘Ì ‰ÎHÎÌ ‰Î’fl‰Ì ±fiı ÿT›˝› ±ıÀ·ı

T›› fiËŸ ¿fl‰Î …ı‰Ì …B›Î±ı T›› ¿flı. ‰√fl ¿Î‹fi˘ ¤Á¤Á ¿flı, ±ı ÿT›˝› ¿Ëı‰Î›. ÷‹ı Ωı›ı·_, ‰√fl ¿Î‹fiÎ ¤Á¤Á ¿flı ±ı‰Î ˢ› »ı fiı ? ±ı ÿT›˝› ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — ±ıfi_ µÿÎËflHÎ ±Î’˘. ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı ±Î ‰√fl ¿Î‹fi˘ ⁄˘·

⁄˘· ¿flı »ı, fiÎ ⁄˘·‰Îfi_ ⁄˘· ⁄˘· ¿flı »ı ? ±ı ÿT›˝› ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — ±fiı ±’T›› ±ıÀ·ı ?

±Î… ÷˘ ·˘¿ ÷‹ÎflÌ À̿Π˵ ¿flı. “’˘÷ı Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı ?” ÷ıfi_ ¤Îfi fi◊Ì Ï⁄«ÎflÎfiı, ±ıÀ·ı ±ı‰_ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ÿ—¬‰Î‚˘ … ¿˘¥fiÌ ÀÌ¿Î ¿flı, ÿ—¬‰Î‚˘ ¿˘”¿fiı Á‚Ì ¿flı. ÁϬ›˘ ‹ÎHÎÁ ¿˘¥fiÌ ÀÌ¿Î ¿flı fiËŸ. ±Î ÿ—Ϭ›Î ·˘¿ »ı ÷ı ¿flı ÷˘ ¤·ı ±fiı ±ı◊Ì ±Îfi_ÿ flËı÷˘ ˢ› ÷˘ ¿fl. ≠ë¿÷ν — ±ÎM÷ÁÒh΋Î_ ·A›_ »ı ¿ı ““±Î’HÎÌ ÀÌ¿Î ¿fl‰Îfi˘

·˘¿˘fiı ±Ï‘¿Îfl »ı. ±Î’HÎfiı ¿˘¥fiÌ ÀÌ¿Î ¿fl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì.”” ÷˘ Ïfi_ÿÎ ±fiı À̿΋Î_ Œıfl ? ÿÎÿÎlÌ — ÀÌ¿Î ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±ıfiÎ ≠I›ZÎ ÿı¬Î÷Î ÿ˘Ê˘, ÷ı ±˘’fi

¿fl‰Î, ±ıfi_ fi΋ ÀÌ¿Î ¿Ëı‰Î›. ±fiı Ïfi_ÿÎ ±ıÀ·ı ÿı¬Î÷Î-fiÎ ÿı¬Î÷Î ⁄‘_ √Î √Î ¿›Î˝ ¿flı. ±ıfi_ ±‰‚_ … ⁄˘· ⁄˘· ¿fl‰_, ±ıfi_ fi΋ Ïfi_ÿÎ. ’»Ì ±Î√‚ ‰Î_«˘.

ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ …ı ‰ÎHÎÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı I›Î_ ⁄Ì∞ … ‰ÎHÎÌ ≠ë¿÷ν — ““¿˘¥fiÌ ÁËı… ’HÎ ÀÌ¿Î ¿fl‰Î …÷Î_ ¿ı‰‚iÎÎfifiı

⁄˘·‰Ì, ±ı ±’T›› ¿Ëı‰Î›. …ı F›Î_ ŒÌÀ ◊÷_ ˢ›, ÷ı iÎÎfi fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_ fiı ⁄Ì∞ flÌ÷ı ⁄˘·‰Îfi_, ±ı ±’T››.

⁄Α¿ »ı. ±flı, ±ÎI‹iÎÎfifiı › ⁄Α¿ »ı, Á‹Ï¿÷fiı › ⁄Α¿ »ı.

…^Ã<_ ⁄˘·ı, ≠’_« ¿flı, ±ı ⁄‘˘ ‰ÎHÎÌfi˘ ±’T›› ¿Ëı‰Î›. ‰ÎHÎÌfiÎ ÿT›˝› ±fiı ±’T››‹Î_ ⁄Ë Œıfl »ı. ±’T›› ±ıÀ·ı ⁄‘Ì … flÌ÷ı fiηΛ¿, ⁄‘Ì flÌ÷ı ÿv’›˘√ ¿flı. ‰¿Ì·˘ ⁄ı wÏ’›Î ‹ÎÀı …^Ã<_ ⁄˘·ı ¿ı “ËÎ, ±Îfiı Ë_ ±˘‚¬_ »\_.” ÷ı ±’T›› ¿Ëı‰Î›.

Á΋ÎfiÌ ÀÌ¿Î ¿fl˘ ÷˘ ÷ıfiÌ ±ÎflΑfiÎfiÌ ÀÌ¿Î ¿flÌ ¿Ëı‰Î›, ±ı ¤›_¿fl √fi˘ »ı. ÷‹ı Á΋Îfiı Àı¿˘ fiÎ ±Î’Ì Â¿˘ ÷˘ ¿o¥ fiËŸ, ’HÎ ÀÌ¿Î ÷˘ fiÎ … ¿fl˘. Ωı ÀÌ¿Î »ı, ÷˘ ‰Ì÷flÎ√fi_ ωiÎÎfi fi◊Ì. I›Î_ ‘‹˝ »ı … fiËŸ. ±¤ıÿ÷Î »ı … fiËŸ.”” (±ÎM÷ÁÒhÎ)

≠ë¿÷ν — ¿˘¥fiı …flÎ ¿Õ‰_ ¿Ëı‰_ ˢ›, ’HÎ ±ı‰Ì flÌ÷ı Œıfl‰Ìfiı

ÿÎÿÎlÌ — ÀÌ¿Î ⁄‘Ì flÌ÷ı ⁄Α¿ »ı. fi‰flΠ… fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı

¿Ë̱ı ¿ı ’ı·Îfiı ·Î√ı ¿ı ±Î ‹fiı … ¿èÎ_. ’HÎ ’ı·˘ ±Î’HÎ΋Î_ ‰Î_¿ fi ¿ÎœÌ ¿ı. ±ı ±’T›› √HÎΛ ?

ÀÌ¿Î ¿fl‰ÎfiÌ.

Ïfi_ÿÎ ±ıÀ·ı... ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±’T›› ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı ÷˘ ‹Òfl¬Î ‹ÎHÎÁ˘ ±ı¿ ≠ë¿÷ν — ¿˘¥fiÌ Ïfi_ÿÎ ¿fḻı, ±ı Âı‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ?

Ω÷fi˘ ±’T›› ¿flı fiı ÿT›˝› ¿flı. ±fiı ±Î‰_ ⁄˘·‰_, ±ı ‹Òfl¬Î fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ∂·ÀÎ_ ±ıfiı À˘H΢ ‹Îfl˘ fiı À˘HÎÎ_ ‹ÎflfiÎflÎ, ±ı ÷˘

ÿÎÿÎlÌ — Ïfi_ÿÎ, ±ı ωflΑfi΋Î_ √HÎΛ. ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

393

÷˘ …÷_ flËı. ±ı ±‰Hν‰Îÿ …ı‰_ »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ¿˘¥fiÌ Ïfi_ÿÎ fiÎ ¿flÌÂ. ÷˘ › ·˘¿˘ ’λ‚◊Ì Ïfi_ÿÎ ¿flı »ı. ±S›Î, Ïfi_ÿÎ fiÎ ¿flΛ. ±Î ‰Î÷ΉflH΋Î_ ⁄‘Î ’fl‹Îb±˘ … ¤flı·Î »ı. ’Ë˘Ó«Ì Ω› ⁄‘_. @Â_ ±ı¿ ÂOÿ ’HÎ ¿˘¥fiÎ ‹ÎÀı ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl̉΂˘ fiÎ ⁄˘·Î›. ±fiı ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ ¿o¥¿ ÁÎv_ ⁄˘·, ¿ÌÏ÷˝ ⁄˘·. ±’¿ÌÏ÷˝ fiÎ ⁄˘·ÌÂ. ±ıÀ·ı ¿˘¥fiÌ Ïfi_ÿ΋Î_ fiÎ ’Õ‰_. ¿‹ÎHÎÌ fiÎ ¿flΛ, ¿Ì÷˝fi fiÎ ¿flΛ ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ Ïfi_ÿ΋Î_ fiÎ ’Õ¢. Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î’HÎfiı ¢ ŒÎ›ÿ˘ ? ±ı‹Î_ ÷˘ ⁄Ë fi¿ÁÎfi »ı. …⁄fl…V÷ fi¿ÁÎfi Ωı ¿ÿÌ ±Î …√÷‹Î_ ˢ› ÷˘ Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Î‹Î_ »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥fiÌ › Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Îfi_ ¿ÎflHÎ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ËŸ Ïfi_ÿÎ …ı‰Ì ‰V÷ fiΠˢ›. ±Î’HÎı Á‹…‰Î ‹ÎÀı ‰Î÷˘ ¿fḻı »Ì±ı, Â_ ¬v_ fiı Â_ ¬˘À<_ ! ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ? ¿ı ¬˘ÀÎfiı ¬˘À<_ ΩHÎ fiı ÁÎflÎfiı ÁÎv_ ΩHÎ. ’HÎ ¬˘À<_ ΩHÎ÷Ì ‰¬÷ı ±ıfiÌ ’fl Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ¶ıÊ fiÎ flËı‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ÁÎv_ ΩHÎ÷Ì ‰¬÷ı ±ıfiÌ ’fl Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ flÎ√ fiÎ flËı‰˘ Ωı¥±ı. ¬˘ÀÎfiı ¬˘À<_ fiÎ ΩHÎ̱ı ÷˘ ÁÎflÎfiı ÁÎv_ ΩHÎÌ Â¿Î› fiËŸ. ±ıÀ·ı ω√÷‰Îfl ±Î’HÎı ‰Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ. “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı iÎÎfi◊Ì … Á‹Ω›.

Ïfi_ÿÎ fi˘÷flı Ωfi‰fl√Ï÷ ! ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiÌ Ïfi_ÿÎ fiÎ ¿flΛ. ±flı, ÁËı… ‰Î÷«Ì÷ ’HÎ fiÎ ¿flΛ. ±ı‹Î_◊Ì ¤›_¿fl ÿ˘Ê ⁄ıÁÌ Ω›. ±ı‹Î_ › ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_, ’fl‹ËoÁfiÌ Á¤Î‹Î_ ÷˘ ¿˘¥fiÌ › ÁËı… ’HÎ ±‰‚Ì ‰Î÷«Ì÷ fiÎ ¿flΛ. ±ı¿ …flÌ¿ ±‰‚Ì ¿S’fiÎ◊Ì iÎÎfi µ’fl ¿ı‰_ ‹˘À<_ ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì Ω› »ı. ÷˘ ’»Ì ±Î “‹ËÎI‹Î”±˘fiÌ ÀÌ¿Î, Ïfi_ÿÎ ¿flı ÷˘ ¿ı‰_ ¤Îflı ±Î‰flHÎ ±Î‰ı ? ÁIÁ_√‹Î_ ÷˘ ÿÒ‘‹Î_ Áοfl ¤‚Ì Ω› ÷ı‹ ¤‚Ì …‰_ Ωı¥±ı. ±Î ⁄Ï© … ‹ËŸ Õ¬˘ ¿flı. ±‹ı ⁄‘Îfi_ ⁄‘_ ΩHÎ̱ı »÷Î_ › ¿˘¥fi_ ±ı¿ ±ZÎflı › fiÎ ⁄˘·Ì±ı. ±ı¿ ±ZÎflı › ¨‘_ ⁄˘·‰Î◊Ì iÎÎfi µ’fl ‹˘À<_ ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì Ω›.

394

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁfiÌ T›„@÷√÷ ‰Î÷ ¿fl‰Îfi˘ ±◊˝ … fi◊Ì. Á΋ÎL›¤Î‰ı ‰Î÷ Á‹…‰ÎfiÌ …wfl. T›„@÷√÷ ‰Î÷ ¿fl‰Ì, ±ı ÷˘ Ïfi_ÿÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı Ïfi_ÿÎ ±ı ÷˘ ±‘˘√Ï÷‹Î_ …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ ! ¿˘¥fiÌ Ïfi_ÿÎ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ¬Î÷ı Õı⁄ÌÀ ◊›_ ±fiı ’ı·Îfiı ¬Î÷ı øıÏÕÀ ◊›_. ±ı‰˘ ‘_‘˘ ¿˘HÎ ¿flı ? ±fiı ‹ÎHÎÁfiÌ Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Ì fiı, ±ı … ‹Î›Î˝ ⁄fl˘⁄fl »ı. ‹ÎÀı Ïfi_ÿ΋Î_ ÷˘ Ï⁄·¿<·ı › ’Õ‰_ … fiËŸ. ‹ÎHÎÁfiÌ Ïfi_ÿÎ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿fl‰Ì fiËŸ. ±ı ’Î’ … »ı.

±‰Hν‰Îÿ ±ıÀ·ı.... ≠ë¿÷ν — ““Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥ ’HÎ ÿıË‘ÎflÌ µ’ÿı¿,

ÁΑ, ÁÎK‰Ì, ±Î«Î›˝fi˘ ±‰Hν‰Îÿ, ±’flΑ, ±Ï‰fi› fi ¿fl‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.”” (fi‰ ¿·‹˘) ±Î‹Î_ …ı ±‰Hν‰Îÿ ÂOÿ »ı fiı, ±ıfi˘ “±ı¿{ı@À” “Ï‹Ïfi_√” Â_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ flV÷ı …ı‹ »ı ÷ı‹ fiËŸ «Ì÷fl‰_ ’HÎ ¨‘_

«Ì÷fl‰_, ±ı ±‰Hν‰Îÿ ! …ı‹ »ı ±ı‹ı › fiËŸ fiı ±ı◊Ì ¨‘_ ’λ\_. …ı‹ »ı ±ı‹ «Ì÷fḻı ±fiı ¬˘ÀÎfiı ¬˘À˘ ⁄˘·Ì±ı ±fiı ÁÎflÎfiı ÁÎfl˘ ⁄˘·Ì±ı, ÷˘ ±‰Hν‰Îÿ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ⁄‘_ … ¬˘À<_ ⁄˘·Ì±ı I›Îflı ±‰Hν‰Îÿ ¿Ëı‰Î›. ±‰Hν‰Îÿ ±ıÀ·ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiÌ ⁄ËÎfl ±Î⁄w ÁÎflÌ Ë˘›, ‹˘¤˘ ˢ›, ¿ÌÏ÷˝ ˢ›, ÷ı ±ıfiı ±Î’HÎı ¨‘_ ⁄˘·Ìfiı ÷˘ÕÌ fiά‰_, ±ıfiı ±‰Hν‰Îÿ ¿Ëı‰Î›. ±Î ±‰Hν‰Îÿ ÷˘ Ïfi_ÿÎ◊Ì › ¤Îflı ¬flÎ⁄ ‰V÷ »ı. ±‰Hν‰Îÿ ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ‹ÎÀı √Îœ Ïfi_ÿα˘ ¿fl‰Ì. ±Î ·˘¿˘ Ïfi_ÿÎ ¿ı‰Ì ¿flı »ı ? ÁÎÿÌ Ïfi_ÿÎ ¿flı »ı. ’HÎ √Îœ Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Ì ±ı ±‰Hν‰Îÿ ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — √Îœ Ïfi_ÿÎ ±ı ¿ı‰Ì Ïfi_ÿÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ w’¿ … ¬flÎ⁄ ÿı¬ÎÕı. ±Î‹ ÁΑÎflHÎ Ïfi_ÿÎ ¿flı

¿ı “±ı ÷˘ ‹ÎHÎÁ ÁÎflÎ fi◊Ì.” ±ı ÁΑÎflHÎ Ïfi_ÿÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±ıfiÎ


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

395

‹ÎÀı ’ı·˘ ’ı·Îfiı ÃÁÎ‰Ì ÿı, ±ı ±‰Hν‰Îÿ ¿Ëı‰Î›. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfi΋Î_ ◊˘Õ<_ ÁÎv_ ˢ› ¿ı fiΠˢ› ? ≠ë¿÷ν — ˢ› fiı ! ÿÎÿÎlÌ — fiı ◊˘Õ<_ ±‰‚_ › ˢ›. ’HÎ ±ıfi_ ⁄‘_ … ±‰‚_

⁄˘·Ì±ı, I›Îflı ’»Ì ±ı ±‰Hν‰Îÿ ¿Ëı‰Î›. “±Î‰Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ …flÎ ±ı‰Î_, ’HÎ ±Î ⁄Ì∞ ⁄Î⁄÷‹Î_ ⁄Ë ÁÎflÎ_.” ±Î‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı.

396

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

‰Î÷˘ ¿fl‰Ì ±ı ¤›_¿fl √fi˘ »ı. …ı ‹flÌ √›˘ ˢ› ±ıfiı › ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ »˘Õ÷Î fi◊Ì. ±ı‰_ ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ·˘¿˘ ? ÷ı ±ı‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı, ±Î’HÎı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı. Ωı¬‹ »ı ±ı‹Î_, ⁄Ë ‹˘À<_ Ωı¬‹ »ı. ÷ı ‰¬÷ı ’Ëı·Î_fiÎ “±˘’ÌÏfi›fi”◊Ì ±Î ⁄˘·Î¥ …‰Î›. ÷ı ±Î ¿·‹ ⁄˘·÷Î Ω‰, ÷˘ ’ı·Ì ‰Î÷ ⁄˘·Î› ÷˘ ÿ˘Ê fiÎ ⁄ıÁı.

±ı¿ ÂOÿı, ÁΩ›* ‹ËΤÎfl÷ ! ±‰Hν‰Îÿ - ’fl˘ZÎ ¿ı Q≤I› ’΋ı·Îfi˘ ! ≠ë¿÷ν — ““Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Îfi˘,

≠I›ZÎ ±√fl ’fl˘ZÎ, ∞‰_÷ ±√fl Q≤I› ’΋ı·Îfi˘ ¿˘¥fi˘ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ±‰Hν‰Îÿ, ±’flΑ, ±Ï‰fi› fi ¿flΛ, fi ¿flΉΛ ¿ı ¿÷ν ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.”” (fi‰ ¿·‹˘) ±Î‹Î_ ‹flı·Î±˘fiı ’HÎ ±Î’HÎı …ı Z΋ΒfiÎ ¿fḻı »Ì±ı, ±Î’HÎı …ı ¿o¥ Á_⁄˘‘fi ¿fḻı, ±ı ±ıfiı ’ˢӫı ¬v_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ’ˢӫÎÕ‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı ‹ÎHÎÁ ‹flÌ √›˘ ±fiı ÷‹ı

±I›Îflı ±ıfiÎ fi΋fiÌ √΂˘ ¤Î_Õ˘, ÷˘ ÷‹ı ¤›_¿fl ÿ˘Ê‹Î_ ’Õ˘. ±Î‹Î_ ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı fiÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ‹flÌ √›ı·Îfi_ ’HÎ fi΋ fiÎ ÿı‰_. ⁄Î¿Ì ’ˢӫÎÕ‰Î-fiÎ ’ˢӫÎÕ‰Îfi˘ Á‰Î· fi◊Ì. ’HÎ ‹flÌ √›ı·Îfi_ fi΋ fiÎ ÿı‰_. ¬flÎ⁄ ‹ÎHÎÁ ˢ› ±fiı ⁄‘_ ¨‘_ ¿flÌfiı ‹flÌ √›˘, ’HÎ ±ıfi_ ¤Ò_Õ < _ ’»Ì fiÎ ⁄˘·‰_.

±ı¿ ÂOÿ ¿Õ‰˘ fiÎ ⁄˘·Î›. ¿Õ‰Î ⁄˘·‰Î◊Ì ÷˘ ⁄‘Î_ ⁄Ë ÷˘ŒÎfi ΩB›Î »ı. ±ı¿ … ÂOÿ “±Î_‘‚ÎfiÎ ±Î_‘‚Δ ±Î ÂOÿı ÷˘ ±Î¬_ ‹ËΤÎfl÷ ∂¤_ ◊›._ ⁄Ì…\_ ÷˘ ¿˘¥ ¬ÎÁ ¿ÎflHÎ fiˢ÷_. ±Î … ‹A› ¿ÎflHÎ ! ƒ˙’ÿ̱ı ¿èÎ_ Ë÷_ fiı ? À¿˘fl ‹ÎflÌ Ë÷Ì fiı ? ˉı ±ıfi_ Œ‚ ±ı ƒ˙’ÿÌfiı ‹Y›_. Ëo‹ıÂÎ_ ±ı¿ ÂOÿ ¿Õ‰˘ ⁄˘·ı·˘ Œ‚ ‹Y›Î ‰√fl flËı ¿ı ? ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ÂOÿ µ’fl … ±Î ⁄‘_ C΋ÁÎHÎ ◊¥ √›_ !! ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ÂOÿ µ’fl … ±Î ⁄‘_ ◊›ı·_ »ı. ±ı ÂOÿ Ωı fiÎ

fiÌ¿Y›˘ ˢ÷ fiı ÷˘ @Â_ ◊‰Îfi_ fiˢ÷_. ‹ÎÀı ÂOÿ ⁄˘·‰Î‹Î_ ÷˘ ⁄Ë … ¿oÀˇ˘· ˢ‰˘ Ωı¥±ı. …ı ÂOÿ ·˘¿˘fiı ÿ—¬ÿÎ›Ì ◊Λ ±ı‰˘ ÂOÿ fiÎ ⁄˘·Î›. ±ıfiÎ ‹ÎÀı fl˘…ı fl˘… ±P›ÎÁ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁı ÁΫ‰‰_ Ωı¥±ı.

¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ ! ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ‹Î_◊Ì ¿Ã˘fl÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ω› ?

±I›Îflı flΉHÎfi_ ±‰‚_ fiÎ ⁄˘·Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë…\ ±ı ÿıË‘ÎflÌ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiı “Œ˘fi” ’Ë˘Ó«Ì Ω›. “flΉHÎ ±Î‰˘ Ë÷˘ fiı ÷ı‰˘ Ë÷˘” ⁄˘·ı, ÷ı ÷ıfiı ’Ë˘Ó«Ì Ω›. ±Î’HÎÎ_ ¿˘¥ Á√Î_‰ËηÎ_ ‹flÌ √›ı·Î_ ˢ› ±fiı ÷ıfiÌ ·˘¿˘ Ïfi_ÿÎ ¿fl÷Πˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı ‰E«ı fiËŸ ¤‚‰_, ‰E«ı ¤Y›Î ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ’»Ì ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘ ¿ı ±Î‰_ fi ◊‰_ Ωı¥±ı. ¿˘¥ ‹flÌ √›ı·Î ‹ÎHÎÁfiÌ

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ‰ÎHÎÌfiı ‰Î‚̱ı ±ıÀ·ı …ı‰Ì ‰Î‚̱ı

±ı‰Ì ‰‚Ì Ω› ’»Ì. ’HÎ ±I›Îfl Á‘Ì ¿Ã˘fl ±Î’HÎı ¿flÌ Ë÷Ì. ·˘¿˘fiı ⁄̉ÕΉ‰Î ‹ÎÀı, ŒŒÕΉ‰Î ‹ÎÀı. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı ’˘ÊHÎ ±Î’ı·_. ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ‹˘ÀÌ ¿flÌ Ë÷Ì, ¬flÎ⁄ ¿flÌ Ë÷Ì. ±fiı ±Î’HÎı


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

397

’Î»Ì Á‘Îfl‰Ì »ı, ÷ı ±Î’HÎı Á‘ÎflÌ fiά˘.

398

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿Ëı·_ ¿ı fiÎfi˘ ⁄΂¿ ˢ› ±ıfiÌ ’ÎÁı ±Î’HÎı

¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ±ı flÌ÷fiÌ ‰ÎHÎÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı. ¿Ï‰flÎ… ·¬ı »ı fiı, ¿ı ““¿oÃı Ï⁄flÎΩı Ëı ÿÎÿÎ, µE«flΉ˘ Á‰‚Ì ¤ÎÊÎ.”” Ëı ÿÎÿÎ, ¿oÃı Ï⁄flÎΩı. ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ Á‘flÌ Ω›. ±ËŸ √‚ı ÿÎÿÎfi_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi ¿fḻı ÷˘ › ‰ÎHÎÌ Á‘flÌ Ω›. ±Î ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ⁄‘Îfiı ’¿ÕÌ √›Î ˢ› ¿o¥ √fi˘ ◊›˘ ˢ› ÷˘, ’˘·ÌÁ‰Î‚Î I›Î_ ⁄‘Îfiı ⁄ıÁÎÕı, ÷˘ ¿˘fiÌ ‰ÎHÎÌ ‰‘Îflı ±¿‚ÎÀ‰Î‚Ì fiÌ¿‚ı ? I›Î_ ¿˘¥ ¿Ã˘fl ⁄˘·ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı flÌ÷fiÌ. I›Î_ ¿ı‹ ÁΫ‰Ìfiı ⁄˘·ı »ı ! fiÎfi_

⁄΂¿ ˢ› ÷˘ ¿ÎµLÀfl ’·Ì fiάÌfiı ⁄˘·ı. √VÁ˘ ◊›ı·˘ ˢ› ÷˘ › ÷fl÷ Œıfl‰Ì fiάı.

÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ... ≠ë¿÷ν — ÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — flÎ÷ı ÷‹Îflı ‰Î¥Œ ΩıÕı ¤Î_…√Õ ◊¥ ˢ› fiı, ÷ı

≠ë¿÷ν — fiÎ. ±ı fiËŸ ⁄˘·Î›. ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ? ≠ë¿÷ν — ’ı·Ì ⁄Ì¿ flËı »ı, ±ıÀ·Î_ ¬Î÷fl ¿Ã˘fl fiÎ ⁄˘·ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ıfiı »^À˘ ‹Ò@›˘, ±ıÀ·ı ¿Ã˘fl ⁄˘·ı »ı ! ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Á΋˘ ±Î’HÎfiı fi⁄‚˘ ·Î√ı ÷˘ I›Î_ ¿Ã˘fl ‰ÎHÎÌ

Á‰Îfl‹Î_ «Î ‹Ò¿÷Ì ‰¬÷ı ±Î‹ À¿˘fl˘ ‹Îflı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á‹∞ √›Î ¿ı “±˘Ë˘Ë˘, flÎhÎı ⁄L›_ ÷ı ¤ÒS›Î fi◊Ì !” ±ı ÷Î_÷˘. ’»Ì ⁄˘·ı, ÷ı ‰ÎHÎÌ › ±ı‰Ì ÷_÷Ì·Ì fiÌ¿‚ı. ’_ÿfl ‰Êı˝ ±ı ‹ÎHÎÁ-√fiı√Îfl ‹Y›˘ ˢ›, I›Î_ Á‘Ì ÷‹fiı ›Îÿı › fiΠˢ›. ’HÎ ’_ÿfl ‰Êı˝ ±ı ¤ı√˘ ◊Λ ¿ı ÷‹fiı ›Îÿ ±Î‰ı, ⁄‘_ ÷ˆ›Îfl ◊¥ Ω›, ±ıfi_ fi΋ ÷Î_÷˘ ¿Ëı‰Î›.

I›Î_ Q≤ÿ-∑…\ ¤ÎÊÎ...

fiÌ¿‚ı, ±ı‰_ ? ≠ë¿÷ν — ““¿˘¥ ¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ, ÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ ⁄˘·ı, ÷˘ ÷ıfiÎ_ ≠I›ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiÌ ‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì ˢ› ¿ı Á΋˘ …⁄fl˘

ˢ› ÷˘ › ¿Õ¿ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ’ÎÁı ⁄ıÃ˘ ˢ› fiı, ÷˘ › ¿o¥¿ fi‰Ì … Ω÷fi_ ⁄˘·ı, I≤Ï÷›‹ ⁄˘·ı. ’»Ì ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÿoÕ˘ fiÎ ‹Îfl÷˘ ˢ›, ÷ı ’»Ì ‹Îfl ‹Îfl ¿flı. ˉı ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ’ÎÁı › ±…\√÷_ ⁄˘·ı I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ±Î øı¿ »ı. ‹ËŸ ‹ÎÀ·Î‹Î_ ŒÎÀ ’ÕÌ √¥ »ı, ‹ËŸ ’ÎHÎÌ À’¿‰Î ‹Î_Õu_. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ øı¿ ¿Ëı »ı fiı, ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ ? ¿ı ¤¥, ±Î ‹ÎHÎÁ ÷˘ øı¿ »ı, ±Îfiı …‰Î ÿ˘. ’ÎHÎÌ ¤flı·_ ˢ› fiı, ÷˘ › ‹ÎÀ·Î‹Î_◊Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı fiÌ¿Y›Î ¿flı. ±ı ‰ÎHÎÌ ŒÎ›ÿ˘ fiÎ ¿flı, fi¿ÁÎfi … ¿flı. ±ıÀ·ı F›Î_ F›Î_ …ı‰_ ¢¤ı fiı, ±ı‰_ … ⁄˘·Î›. ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ’ÎÁı ÷˘ ¿˘¥ ‹˘À˘ ¿·ı@Àfl √›˘ ˢ› ÷˘ › fiÎ ⁄˘·ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿‰Îfl ÷˘ ±ı {ÒÕÌ fiάı, ’»Ì Ωı¥ ·ı‰ÎÂı. Ωı ÿıËfiÌ ’Õı·Ì ˢ› ÷˘ ! fiÎ ’Õı·Ì ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.

Q≤ÿ-∑…\ ¤ÎÊÎ ⁄˘·˘.”” ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ‰Î_¿ fiÎ …\±˘, ±ı‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ÷˘ ‰Î_¿ Ωı‰Îfi˘ fiΠˢ›. ±ı ¿Ã˘fl ⁄˘·ı fiı

±Î’HÎı Q≤ÿ-∑…\ ⁄˘·Ì±ı. ≠ë¿÷ν — ±ı ¿Ã˘fl ˢ›, ±ıfi_ xÿ› ⁄Ë ±ı‰_ ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’HÎı Ωı‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ı ¿Ã˘fl ⁄˘·ı ÷˘

±Î’HÎı Q≤ÿ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı »^À‰_ »ı. ±ıfiı √‹ı ÷ı ¿fl‰_ ˢ› ±ı ¿flı. ±ıfiı ⁄_‘Ή_ √‹÷_ ˢ› ¿ı »^À‰_ √‹÷_ ˢ› ÷˘ ±ı ΩHÎı. ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ »^À‰_ »ı. ±ıÀ·ı »^À‰Îfi˘ ¿Î‹Ì ⁄_‘ΉÎfiÌ Âfl÷˘ V‰Ì¿Îflı fiËŸ. ±fiı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ±ı√˛Ì‹ıLÀ ¿flÎ‰Ì ·ı‰Î Œfl÷˘ ˢ›, ±ı ¿Ã˘fl ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ã˘fl ⁄˘·Ì±ı, ±ı ⁄_‘ΉÎfiÌ Âfl÷ ◊¥. ±Î’HÎı ÷˘


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

399

»^À‰ÎfiÎ ¿Î‹Ì … »Ì±ı. ±ı ¿ÃHÎ ⁄˘·ı ÷˘ › ±Î’HÎı Q≤ÿ-∑…\ ¤ÎÊÎ ⁄˘·‰Ì Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì. ±ı ÷˘ ŒÎ‰ı ±ı‰_ ⁄˘·ı. ±Î’HÎı …‰Î⁄ÿÎfl »Ì±ı. ±Î’HÎı ±ı¿ … ÏÿÂ΋Î_ …‰Îfi_ »ı.

ÁV‰fl - ÿ—V‰fl ! ±Î ÷˘ ‹fi ¡ı¿«fl ◊¥ √›_, ⁄Ï© ¡ı¿«fl ◊¥ √›ı·Ì, ‰ÎHÎÌ ¡ı¿«fl ◊¥ √›ı·Ì. ±ı ⁄˘·ı ÷˘ ’ı·Î Á΋Îfiı ¬˘À<_ ·Î√ı. ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ …‹‰Î ⁄˘·Î‰‰Î ±Î‰ı ÷ı, ±Î’HÎfiı ⁄‘Îfiı, ÷ı ±ËŸ ⁄˘·Î‰‰Î ±Î‰ı ¿ı ’Ëı·Î_ ±ı ¿Ã˘fl ⁄˘·ı ±ı‰_, ÷ı ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î◊Ì …‹‰Î fiÎ √›Î ˢ› ÷˘ ÁÎv_ ’Õ÷. ±ı ¤ÎÊÎ … ±ı‰Ì ⁄˘·ıfiı ¿ı ±ıfiı ÁÎv_ ⁄˘·÷Î … ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ±ı Â_ ⁄˘·ı ? ¿ı‰_ ⁄˘·ı ? ÿÎÿÎlÌ — Ë‹HÎı ¿˘”¿ ±Î‰ı ¿ËıÂı, “⁄‘Î ±y· ‰√flfiÎ_ ±ËŸ

⁄ıÁÌ flèÎÎ »˘ ? ∂Ã˘fiı, …‹‰Î.” I›Îflı ’ı·Î_ ¿ËıÂı, “±S›Î, …‹Ì flèÎÎ ±‹ı. ˉı ±Î ÷ı ±ËŸ …‹ÎÕuÎ, ÷ı ±˘»\_ »ı ±Î ?!” ±ıfiı ÿ—V‰fl ¿Ëı‰Î›. Ωı ±yfl‹Ìfiı ¤Î√ ¿Î√ÕÎ …ı‰Î ÂOÿ ±ÎT›Î »ı. ±Î’HÎÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ⁄˘·÷˘ ˢ› ÷˘ › ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “fiÎ ⁄˘·˘ ÷˘ ÁÎv_. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±ÏË÷ ◊Λ ÷˘ ÁÎv_. ±ÎfiÎ_ ¿fl÷Î_ ‹flÌ …‰Î› ÷˘ ⁄Ëı÷fl »ı. ’HÎ ±Î fiÎ ⁄˘·ı ÷˘ ÁÎv_.” ∞‰‰Îfi_ › fiÎ √‹ı, ±ıfiÎ_ ⁄˘· ±ı‰Î_ ¿Õ‰Î_ ·Î√ı. ¿ıÀ·Î¿ ¬Ì«ÕÌ ¬‰ÕΉı, ÷ı ±ı‰_ ‹ÌÃ<_ ⁄˘·ı ¿ı “¤¥, …flÎ …‹‰Î ’‘Îfl˘fiı.” ÷ı ±Î’HÎfiı ¬Ì«ÕÌ ±ı‰Ì Á_ÿfl ·Î√ı. ¤·ıfiı ¬Ì«ÕÌ ±ı¿·Ì ˢ›, ’HÎ ±ı ÁV‰fl. ±ıÀ·ı V‰fl fiı ⁄‘_ fiÎ Ωı¥±ı ? ⁄‘_ Ωı¥±ı fiı !

’˘Ï{À̉ “⁄˘·”fiÌ, ’˘Ï{À̉ ±Áfl˘ ! ±ı¿ ¤Î¥ ‹fiı ’Ò»ı ¿ı, “÷‹ÎflÎ …ı‰Ì ‹ÌÃÌ ‰ÎHÎÌ @›Îflı ◊Âı ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı “±Î fiı√ıÀ̉ ÂOÿ˘ ⁄‘Î …ı »ı ÷‹ÎflÎ, ±ı ⁄˘·‰ÎfiÎ

400

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

⁄_‘ ◊Âı I›Îflı.” ¿ÎflHÎ ¿ı ÿflı¿ ÂOÿ ±ıfiÎ √HÎ-’›Î˝› ÁÏË÷ ˢ› »ı. Ëo‹ıÂÎ_ ’˘Ï{À̉ ⁄˘·˘. ‹ËŸ ±ÎI‹Î »ı, ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ »ı. ‹ÎÀı ’˘Ï{À̉ ⁄˘·˘. ’˘Ï{À̉‹Î_ fiı√ıÀ̉ fiÎ ⁄˘·Î›. ’˘Ï{À̉ ◊›_, ±ı‹Î_ fiı√ıÀ̉ ⁄˘·Ì±ı ±ı √fi˘ »ı ±fiı ’˘Ï{À̉‹Î_ fiı√ıÀ̉ ⁄˘·ı »ı, ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì ‹U¿ı·Ì ∂¤Ì ◊Λ »ı. “¿Î_¥ … ⁄√Õu_ fi◊Ì” ±ı‹ ⁄˘·÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı ‹ËŸ ¿ıÀ·˘ › ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω›. ‹ÎÀı ’˘Ï{À̉ ⁄˘·˘. ‹fi »ı ÷ı ‰Ê˘˝fiÎ_ ‰Ê˘˝ √›Î, ’HÎ ±ı¿ ÁËı…ı › fiı√ıÀ̉ ◊›_ fi◊Ì ‹Îflı. ÁËı…ı ›, ¿˘¥’HÎ Á_Ωı√˘‹Î_ fiı√ıÀ̉ ◊›_ fi◊Ì. ±Î ‹fi Ωı ’˘Ï{À̉ ◊¥ Ω› ·˘¿˘fiı, ÷˘ ¤√‰Îfi … ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ·˘¿˘fiı Â_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ±Î fiı√ıÀ̉’b_ »˘Õ÷Î Ω‰, Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌfiı. ’˘Ï{À̉ ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı flËıÂı ’»Ì. T›‰ËÎfl‹Î_ ’˘Ï{À̉ ±fiı Ïfi盋Î_ ’˘Ï{À̉ fiËŸ fiı fiı√ıÀ̉ › fiËŸ ! vvvvv


402

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

÷˘ Ω÷-Ω÷fiÎ_ ·˘¿. ⁄˘· ÂOÿ ⁄Ë ‰Á‹˘ »ı. ÂOÿ Ωı fiΠˢ› fiı, ÷˘ ¿Î‹ … ◊¥ Ω›. ±Î ÂOÿ˘ fiΠˢ÷ ÷˘ ‹˘ZÎ ÷˘ ÁËıΩÁËı… »ı. ±Î ¿Î‚‹Î_ ‰ÎHÎÌ◊Ì … ⁄_‘ »ı. ‹ÎÀı ¿˘¥fiÎ ‹ÎÀı ±ZÎflı › ⁄˘·Î› fiËŸ. ⁄˘· ÷˘ ±ı@V’ıLÁ (¬«˘˝) ¿Ëı‰Î›. ‰ÎHÎÌ ¬«Î˝¥ fiÎ …‰Ì Ωı¥±ı. ⁄˘· ±ı ÷˘ ·Z‹Ì »ı. ÷ıfiı ÷˘ √HÎÌ √HÎÌfiı ±Î’‰Î_ Ωı¥±ı. ·Z‹Ì ¿˘¥ √H›Î ‰√fl ±Î’ı »ı ? ±Î ⁄˘· ±ı¿ ±ı‰Ì ‰V÷ »ı ¿ı ±ı Ωı Á«‰Î¥ √›˘ ÷˘ ⁄‘Î … ‹ËΉ˛÷ ±Î‰Ì Ω›.

‰ÎHÎÌ, ÷ÎflÎ w’ ±fiı¿ !

[2] ‰ÎHÎÌ◊Ì ÷fl»˘Õ˘-±_÷flΛ˘ ! ‰ÎHÎÌfiÌ ‰œ‰ÎÕ˘ ‰Á‹Ì ! ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î_¿ CÎfl ±ı‰Î_ ˢ› »ı ¿ı F›Î_ ‰ÎHÎÌ◊Ì ⁄˘·Î«Î·Ì

◊›Î ¿flı, ’HÎ ‹fi ±fiı xÿ› ÁÎŒ ˢ› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ˉı ‰ÎHÎÌ◊Ì @·ı ◊÷˘ ˢ›, ’HÎ Á΋Îfiı xÿ› µ’fl

±Áfl ◊Λ. ⁄Î¿Ì Ωı µ’·¿ flËı÷_ ˢ› ÷˘ ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ⁄Î¿Ì ±ı‰_ »ı fiı, ⁄˘·fiÎfl ÷˘ xÿ›◊Ì ±fiı ‹fi◊Ì «˘A¬˘ ˢ›, ±ı ⁄˘·Ì ¿ı. ’HÎ ÁÎ_¤‚fiÎfl ÷˘, ±ıfiı ’◊fl˘ ‰Î√ı ±ı‰_ ·Î√ı ±ıÀ·ı @·ı ◊Λ …. F›Î_ ⁄˘· ¿o¥ ’HÎ ¬flÎ⁄ »ı fiı, ωϫhÎ ⁄˘· »ı fiı I›Î_ @·ı ◊Λ.

‰ÎHÎÌ ÷˘ ¿ıÀ·Î ≠¿ÎflfiÌ ! ‹ÎHÎÁ ¿˘¥¿fiÌ ΩıÕı ·œ÷˘ ˢ›, ÷ı CÎÕ̱ı ±ıfiı ‰ÎHÎÌfi_ w’ ¿ı‰_ ˢ› »ı, ÷ı Ωı¥ ·ıΩı. ¿˘¥fiÌ µ’fl ¶ıÊ ¿fl÷˘ ˢ›, I›Îflı ‰ÎHÎÌfi_ w’ ¿ı‰_ »ı, ÷ı ΩıΩı. ¿˘¥fiÌ µ’fl flÎ√ ¿fl÷˘ ˢ›, I›Îflı ‰ÎHÎÌfi_ w’ ¿ı‰_ ˢ›, ÷ı Ωı¥ ·ıΩı. flÎ√ ¿flı I›Îflı ‰ÎHÎÌ ⁄ÿ·Î›, ¶ıÊ ¿flı I›Îflı ‰ÎHÎÌ ⁄ÿ·Î›, ¿˘ÀÛ‹Î_ Ω› I›Îflı ‰ÎHÎÌ ⁄ÿ·Î›. ⁄‘Îfiı ±˘‚¬ÎHÎ ’Õı ¿ı ±Î ‰ÎHÎÌ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±ıÀ·ı …ı‰˘ Ëı÷ ÷ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. Ëı÷ ≠‹ÎHÎı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. Ëı÷ ¢ »ı ? ¿ı …√÷ ¿S›ÎHÎfiÌ ¤Î‰fiÎ »ı fiı ’˘÷ı Â©ÎI‹Î ◊›ı·Î »ı, ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. …ı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì, ÷ı Á΋Îfiı ÁÌ‘Ì ±Áfl ¿flı.

‰Î√ı ÷ıfiÎ◊Ì … w{ı ! ¿˘¥fiı ÁËı…ı › ÷fl»˘Õ fiÎ ‰Î√ı fiı, ±ı‰_ ±Î’b_ ∞‰fi ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÷‹ı ÷fl»˘Õfiı ±˘‚¬˘ ¿ı fiÎ ±˘‚¬˘ ? ⁄Ë ±˘‚¬˘ ? ÁÎflÌ flÌ÷ı ? ¿˘”¿fiı ‰Î√Ì Ω› ¬flÌ ? ≠ë¿÷ν — ‹ËŸ◊Ì ÁÒZ‹ flÌ÷ı ‰Î√Ì Ω›.

≠ë¿÷ν — Á΋Îfiı CÎHÎÌ ‰¬÷ ±Áfl fi◊Ì ◊÷Ì. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÁÒZ‹ ‰Î√ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ÁÒZ‹ ‰Î√ı, ÷ı ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ◊›ı·Ì ! ±ı ÷˘ ÿı¬Î‰ ¿flı ±ıÀ·_ …. ±_ÿfl ⁄‘_ ±Áfl

¿flı. ‹fi ÷˘ ⁄Ë ÁÒZ‹ ‰V÷ »ı. ÂOÿ ‰¬÷ı ¬flÎ⁄ fiÌ¿Y›˘, ’HÎ Á΋Îfiı ±Áfl ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ÂOÿ Ëo‹ıÂÎ_ Ïÿ· ’fl CÎÎ ¿flı. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ±ı‰Î ⁄˘· ⁄˘·ı »ı, ÷ı ËÎÀÛ Ëµ Œı¥· ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î

±Î’HÎfiı fi¿ÁÎfi¿÷ν »ı. Ωı ¿ı Á΋Îfiı ωfl˘‘ ¿÷ν ÷˘ »ı …. ¿ÎflHÎ ¿ı Á΋˘ ±ı¿÷Î fiËŸ ±fi¤‰ı. ≠ë¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı V◊Ò‚ ÷fl»˘Õ ‰Î√Ì √¥ ˢ› ÷˘ › ≠Ï÷ø‹HÎ


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

403

÷fl÷ ◊¥ … Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷fl»˘Õ ‰Î√Ì √›Î ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ. ±fiı

⁄Ì…\_, ŒflÌ ’λÎ_ ±ıfiÌ ΩıÕı ÁÎv_ ⁄˘·Ì ±fiı Œıfl‰Ì fiά‰Îfi_. ≠ë¿÷ν — Ï÷flV¿Îfl ±fiı ÷fl»˘Õ »ı ÷ı ∞‰fiT›‰ËÎfl‹Î_ ’‚ı ’‚ı

404

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

‰ÎHÎÌ◊Ì ±ıfiı Œıfl‰˘, ÷ı ’λ˘ flÎ√ı ±Î‰Ì Ω›. ’»Ì ±ı ÁËÌ ¿flÌ ±Î’ı ÷fl÷. Ë‹HÎı … ◊›_ fiı Ë‹HÎı … ÷fl÷ ÁËÌ ¿flÌ ±Î’ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiÌ ΩıÕı ±ı¿÷Î fiÎ ÷ÒÀı. ‹fiı ⁄Ë Ω÷fiÎ ·˘¿ ‹‚ı. ’HÎ ÷ı Ë_ ±ı‹fiÌ ΩıÕı ±ı¿÷Î fi◊Ì ÷ÒÀ‰Î ÿı÷˘. ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ √…⁄fiÌ ‰Î÷.

±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ë_ ±ı¿÷Î fiÎ ÷ÒÀ‰Î ÿ™ Ï⁄«ÎflÎfiÌ. ±ı¿÷Î ÷ÒÀı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÿflı¿fiı ±Î … ◊¥ flèÎ_ »ıfiı ? …√÷‹Î_ ÿ—¬ …

±ıfiÎ_ »ı. ±‰‚‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì ÷ı fiÌ¿‚ı, “ÿ¿Î‚ ’Õ˘” ±ı‹ ⁄˘·ı ! ≠ë¿÷ν — ±‰‚‰ÎHÎÌfiÎ ÷˘ ±I›Îflı flÎΩ ˢ› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±‹fiı ’λ·Î ±‰÷Îfl˘fi_ ‹ËŸ ÿı¬Î› »ı I›Îflı

±Ω›⁄Ì ·Î√ı »ı ¿ı ±˘Ë˘Ë˘, ÷fl»˘Õfi_ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ fi¿ÁÎfi »ı ! ÷ı◊Ì ‹…^fl˘fiı › ÷fl»˘Õ fiÎ ‰Î√ı ±ı flÌ÷ı ‰÷a±ı. »ı‰Àı ÁÎ’ ◊¥fiı › ¿ˆÕı, ÷fl»˘Õ ⁄ÿ·˘ ·Ì‘Î ‰√fl flËı fiËŸ. ≠ë¿÷ν — Â_ µ’Λ ¿fl‰˘ ¿ı …ı◊Ì ÷fl»˘ÕfiÎ_ ’ÏflHÎ΋

¤˘√‰‰Îfi˘ ‰Îfl˘ fiÎ ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ‹ÎÀı ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ fi◊Ì, ±ı¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl

¿fl ¿fl‰Î_. F›Î_ Á‘Ì Á΋Îfi_ ‹fi ’λ\_ fiÎ Œflı I›Î_ Á‘Ì ¿fl‰Î_. ±fiı ≠I›ZÎ ¤ı√Î ◊Λ ÷˘ ŒflÌ ’λ\_ ‹ÌÃ<_ ⁄˘·Ìfiı Z΋Π‹Î√‰Ì ¿ı, “¤¥, ‹ÎflÌ ÷˘ ⁄Ë ¤Ò· ◊¥. Ë_ ÷˘ ‹Òfl¬ »\_, ±y· ‰√flfi˘ »\_.” ±ıÀ·ı Á΋Ή΂ÎfiÎ CÎÎ w{Î÷Î Ω›. ±Î’H΢ ±Î’HÎÌ Ω÷fiı ‰√˘‰Ì±ı ±ıÀ·ı Á΋Îfiı ÁÎv_ ·Î√ı, I›Îflı ±ıfiÎ CÎÎ w{Λ. ≠ë¿÷ν — ’√ı ’ÕÌfiı › ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı‰ÎfiÌ. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’√ı ’Õ̱ı ÷˘ √fi˘ ◊Λ. ±ı‰_ fiËŸ. ⁄Ì∞

‰ÎHÎÌ◊Ì Œıfl‰˘. ‰ÎHÎÌ◊Ì ‰ÎB›_ ˢ› fiı, ÷ı ‰ÎHÎÌ◊Ì Œıfl‰˘. ’√ı ’Õ‰Î◊Ì ÷˘ ±ı ’λ˘ ‹fi‹Î_ ÷ı CÎÕ̱ı ±‰‚˘ Œflı·˘ ‹ÎHÎÁ ±‰‚_ ‹Îfiı. ‹ÎÀı ±Î ‰ÎHÎÌ◊Ì … Œıfl‰˘ ±ıfiı, ¿ı Ï⁄«ÎflÎfiı Á_÷˘Ê ◊¥ Ω›. ±ı‰Ì ‹ÌÃÌ

÷˘ ’»Ì ±ıfiÌ Â„@÷ fiÎ flËı. F›Î_ Á‘Ì ‹ÎflÌ ±ı¿÷Î »ı, I›Î_ Á‘Ì ±ıfiÌ Â„@÷ »ı. ±ıÀ·ı ÁΫ‰‰_ ’Õı. ±Î’HÎı …ı ≠›˘√Â΂΋Î_ ⁄ıÃÎ »Ì±ı, I›Î_ ≠›˘√˘ ⁄‘_ Ωı‰_ ’Õı fiı !

’˘÷ı … ’ÎÕuÎ ±_÷flΛ ±iÎÎfi◊Ì ! ≠ë¿÷ν — ±Î ±_÷flΛ˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤Î¥ fiÎV÷˘ ±Î’÷Πˢ› ÷˘ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “ˉı

flËı‰Î ÿıfiı, fi¿Î‹_ ⁄√ÕÂı.” ÷ı ±_÷flΛ ’ÎÕu˘ ¿Ëı‰Î›. ¿˘¥ ÿÎfi ±Î’÷˘ ˢ› I›Î_ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “±Îfiı @›Î_ ±Î’˘ »˘ ? ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ ¬Î› ±ı‰Î_ »ı.” ÷ı ÷‹ı ÿÎfifi˘ ±_÷flΛ ’ÎÕu˘. ’»Ì ’ı·˘ ±Î’ı ¿ı fiÎ ±Î’ı ±ı ‰V÷ …\ÿÌ flËÌ, ’HÎ ÷‹ı ±_÷flΛ ’ÎÕu˘. ’»Ì ÷‹fiı ¿˘¥ ÿ—¬‹Î_ › ÿÎ÷Î fi ‹‚ı. ÷‹ı …ı ±˘ÏŒÁ‹Î_ fi˘¿flÌ ¿fl÷Πˢ I›Î_ ÷‹ÎflÎ ±ÎÁÌVÀLÀfiı “±y· ‰√flfi˘” ¿Ë˘ ±ı ÷‹ÎflÌ ±y· ’fl ±_÷flΛ ’Õu˘ ! ⁄˘·˘, ˉı ±Î ±_÷flΛ◊Ì ŒÁÎ¥ ŒÁÎ¥fiı ±Î ‹fiW› …L‹ ±ı‚ı ¬˘¥ fiÎA›˘ »ı ! ÷‹fiı “flÎ¥À” … fi◊Ì Á΋Îfiı ±y· ‰√flfi˘ ¿Ëı‰Îfi˘. ÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘·˘ ±ıÀ·ı Á΋˘ ’HÎ ±‰‚_ ⁄˘·ı, ÷ı ±ıfiı › ±_÷flΛ ’Õı ! ⁄˘·˘ ˉı, ±Î ±_÷flΛ‹Î_ …√÷ ÂÌ flÌ÷ı ±À¿ı ? ¿˘¥fiı ÷‹ı fiηΛ¿ ¿Ë˘, ÷˘ ÷‹ÎflÌ ·Î›¿Î÷ µ’fl ±_÷flΛ ’Õı »ı. ÷‹ı ±ÎfiÎ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ±_÷flΛ ’Õ÷Î ’Ëı·Î_ ‘˘‰Î¥ Ω›. ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ◊Ì ±_÷flΛ fiÎ ’ÎÕuΠˢ›, ’HÎ ‹fi◊Ì ±_÷flΛ


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

405

’ÎÕuΠˢ› ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ‹fi◊Ì ’ÎÕı·Î ±_÷flΛ ‰‘Îflı ±Áfl ¿flı, ±ı ÷˘ ⁄Ì…ı

±‰÷Îflı ±Áfl ¿flı. ±fiı ±Î ‰ÎHÎÌfi_ ⁄˘·ı·_ ±Î ±‰÷Îflı ±Áfl ¿flı. ‰ÎHÎÌ ◊¥ ¿ı fl˘¿Õ<_ ◊›_, ¿ı ◊›_, ÷ı Œ‚ı › ¿ı ±Î‰ı ±fiı ‹fi◊Ì «Ì÷›* ÷ı ÷˘ ±Î‰÷ı ±‰÷Îflı w’¿ ◊¥fiı ±Î‰Âı. »˘¿fl˘ ¿’ÕÎ_ ⁄ı ‰¬÷ ’Ëıfl÷˘ ˢ›, ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “Â_ fi¿Î‹_ ’ˆÁÎ ⁄√ÎÕ<_ »\_, ΩHÎı ¿’ÕÎ_ ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ¿flÌ fiά_ »\_.” ±ı ±_÷flΛ ’Õu˘ ⁄‘˘. ±Î’HÎfiı fiËŸ ‹‚ı. ±Î_÷fl˘ ¿˘¥fi΋Î_ ’ÎÕ¢ fiËŸ.

406

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

լΠfiı ÏÕV«Î…˝, ‰ÎHÎÌfiÎ_... ±Î’HÎı ÂOÿ˘◊Ì Õ¬˘Õ¬· fiÎ ¿fl‰Ì. ±Î’HÎı Á_V¿Îfl ÿı¬ÎÕÌfiı Õ¬˘Õ¬· ¿fl‰Ì ±fiı ÂOÿ˘ ÷˘ ±ı‰Î ⁄˘·‰Î ¿ı Á΋Îfiı ‰Î√ı fiËŸ, ÷˘ ÂOÿ˘ ⁄˘·‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı. ‹ÎflÎ ÂOÿ˘ Á΋Îfiı ‰Î√÷Î fi◊Ì, ±ıÀ·ı Ë_ ⁄˘·_ »\_. ≠ë¿÷ν — ⁄ı …HÎÎ ‰Î÷ ¿fl÷Πˢ› fiı ±Î’HÎı ‰«‹Î_ ⁄˘·Ì±ı,

±ı ¿o¥ ±Î’HÎı Õ¬˘ ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î› ? ¿ı ±Î’b_ ÏÕV«Î…˝ »ı ±ı ? ÿÎÿÎlÌ — Õ¬˘ ¿fl‰Î◊Ì Õ¬˘ ◊¥ Ω›.

≠ë¿÷ν — iÎÎfiÎ_÷flΛ, ÿ½fiÎ_÷flΛ ÂıfiÎ◊Ì ’Õı »ı ? ≠ë¿÷ν — Õ¬˘ ¿fl‰Î◊Ì ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ‘‹˝‹Î_ ±ÎÕ<_±‰‚_ ⁄˘·ı, “÷‹ı ¿o¥ … Á‹…÷Î fi◊Ì

fiı Ë_ … Á‹…\_ »\_.” ±ıfiÎ◊Ì iÎÎfiÎ_÷flΛ fiı ÿ½fiÎ_÷flΛ ’Õı. ±√fl ÷˘ ¿˘¥ ±ÎI‹iÎÎfi ’΋÷˘ ˢ› ÷ı‹Î_ ±ÎÕ¬Ì·Ì ◊Λ ÷˘ ÷ıfiı iÎÎfifi˘ ±_÷flΛ ’Õı. ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı, “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ÎT›Î »ı, «Î·˘ ±Î‰‰_ ˢ› ÷˘. I›Îflı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, ˉı ±ı‰Î ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” CÎHÎÎ_ › Ωı›Î »ı. ±Î ±_÷flΛ ’Õu˘ ! ˉı ‹fiW› »ı, ±ıÀ·ı ⁄˘S›Î ‰√fl ÷˘ flËı … fiËŸfiı ! ÷‹ÎflÎ◊Ì fiÎ …‰Î› ÷ı‹ ˢ› ±ıÀ·ı ÷‹fiı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ◊Λ ¿ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ÎT›Î »ı, ’HÎ ‹ÎflÎ◊Ì …‰Î÷_ fi◊Ì, ÷˘ ±_÷flΛ ÷ÒÀı. ±_÷flΛ ’ÎÕfiÎfl˘ ’˘÷ı ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ±_÷flΛ ’ÎÕı »ı, ÷ıfiÌ ÷ıfiı ¬⁄fl fi◊Ì. ¿ıÀ·Î ⁄‘Î ±_÷flΛ ’ÎÕuÎ »ı ∞‰ı ! ±Î iÎÎfiÌ ’vÊ »ı, ËÎ◊‹Î_ ‹˘ZÎ ±Î’ı »ı. Ï«_÷ÎflÏË÷ „V◊Ï÷ ⁄fiΉı »ı, ÷˘ ’HÎ ±_÷flΛ ¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ »ı ¿ı ±ıfiı ‰V÷fiÌ ≠΄M÷ … fiÎ ◊Λ ! ¿ıÀ·Î_¿ ¿Ëı ¿ı, “±Î‰_ ±ø‹ iÎÎfi ÷ı ‰‚Ì Ë˘÷_ ËÂı ? ¿·Î¿‹Î_ ‹˘ZÎ ÷ı ˢ÷˘ ËÂı ?” ±ı‰_ ⁄˘S›Î ¿ı ÷ı‹fiı ±_÷flΛ ’ÕuÎ. ±Î …√÷‹Î_ Â_ fiÎ ⁄fiı, ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ‹ÎÀı ⁄Ï©◊Ì ‹Î’ ¿Îœ‰Î …ı‰_ ±Î …√÷ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ⁄L›_ »ı ±ı Ë¿Ì¿÷ »ı. “±ÎI‹Ï‰iÎÎfi” ‹ÎÀı ÷˘ ¬ÎÁ ±_÷flΛ ’Õı·Î ˢ›. ±Î »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ VÀıÂfi »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ı Â_ ¿fl‰Î ⁄˘S›Î ?” I›Îflı ±Î’HÎı

¿Ë̱ı, “ˉı fiËŸ ⁄˘·_.” ÷˘ ±ı Õ¬˘ fiËŸ. ±ıfiı ⁄ÿ·ı ÷‹ı ÷ı CÎÕ̱ı Â_ ¿Ë˘ ¿ı “Ë_ fiËŸ ⁄˘·_ ÷˘ fiËŸ «Î·ı ±Î √ÎÕ<_, ⁄√ÕÂı ⁄‘_.” ±ı Õ¬˘. ‰E«ı ⁄˘·Î¥ …‰Î› ±ı Õ¬˘ ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ÷ı Õ¬˘ › ÏÕV«Î…˝ »ı. ˉı ÷ı ÏÕV«Î…˝ լ΋Î_ › fi‰˘ Õ¬˘ ◊¥ √›˘ ˢ›. Õ¬˘ ÏÕV«Î…˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ’ı·˘ ¿Ëı ¿ı, “fiÎ ⁄˘·Â˘. ‹Îflı ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ fi◊Ì ÁÎ_¤‚‰Ì.” I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “⁄_‘, «Î·˘. fiËŸ ⁄˘·Ì±ı.” ±ı Õ¬˘ ⁄‘˘ ÏÕV«Î…˝. ±ı Õ¬˘ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. Õ¬˘ ÷˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ’ı·˘ ⁄˘·‰Îfi_ fiÎ ¿Ëı ÷˘ › ÷‹ı ’ı·Îfiı ¿Ë˘, “÷‹ı ‹Îfi÷Î fi◊Ì. ‹ÎflÌ ‰Î÷ ÷˘ ÁÎ_¤‚˘.” ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ? ≠ë¿÷ν — ⁄fiı … ÿÎÿÎ. ⁄fiı …. F›Î_ ±Î√˛Ë ˢ› I›Î_ ⁄fiı …. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î√˛Ë ±ı … Õ¬˘ »ı. Œfl̉Îfl ±ı‹ ¿Ëı‰Î› ¿ı

±‹ı ÷fiı ωfi_Ï÷ ¿fḻı »Ì±ı ¿ı ±Î‹ ¿fl˘ ÷˘ ÁÎv_. ±ı լΠV‰w’ fiËŸ. ⁄Î¿Ì iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì › Õ¬˘ ¿flı. ±ıfiÌ ±Îÿ÷ Ω› fiËŸ fiı !

√Î_ÕÌ ‰ÎHÎÌfiı ‰Î‚‰Ì, ÁQ›¿˚ flÌ÷ı ! ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎfl … ±ı‰Ì ‰V÷ »ı ¿ı I›Î_ fi›Î˝ ±_÷flΛ˘ … »ı.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

407

408

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

‹‚÷˘. ¿ÎflHÎ ¿ı fi›Î˝ ±_÷flΛ »ı. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ⁄˘S›Î ¿ı ±_÷flΛ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı ¿ı, “÷_ ‹fiı «_ÿ ¿Ëı »ı ?” ±Î ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ⁄˘S›˘ ÷˘ › ±_÷flΛ ’Õı. ÿı‰÷Î ’fl ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ËÎ◊ CÎηı ÷˘ ±ı »˘Õı ¿ı ?

‰‘Îflı ’Õ÷_ ⁄˘S›Î ±ıÀ·_ √Î_Õ’HÎ ·Î√ı fiı ? ‰¬÷ı ±ı‰_ √Î_Õ’HÎ fiÌ¿‚Ì Ω›, ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ¿Ëı‰Î ·Î√‰_ ¿ı “±Î «_ÿ¤Î¥ ⁄˘S›Î »ı fiı, ÷ıfiı Ë_ ±˘‚¬_ »\_. …flÎ ‰Á‹_ ¬Î÷_ »ı” ±ı‰_ ¿Ëı‰_. ±‹ÎflÎ ¤hÎÌΩfiı Ë_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı, “¿Î¿Î ’Ëı·ı◊Ì … ±ı‰Î Ë÷Î. ±Î…fiÎ fiËŸ.” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “÷‹ı ±ı‰_ ¿ı‹ ⁄˘·˘ »˘ ?” “÷‹ı” fiı “¿Î¿Î” ⁄ı …\ÿÎ »ı, ±ı ±ı‹fiı Á‹… fi ’Õı fiı !

Õ¬˘Õ¬· ±ı … ±_÷flΛ »ı. ÷‹ı ’fl‹ÎI‹Î »˘, fiı ’fl‹ÎI‹Îfiı ÂÎfiÎ ±_÷flΛ ˢ› ? ’HÎ ±Î ÷˘ Õ¬˘Õ¬· ¿flı »ı, ¿ı “±ı› ±Î‹ ¿ı‹ ¿›* ? ±ı› ±Î‹ ¿fl.” ±flı, ±Î‹ Â_ ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ÷ı ?

ˉı ÷‹fiı ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›fiı ¿ı ±‰‚_ ⁄˘S›Î ? ÷‹ı ÷˘ ΩB≤÷ ‰‘Îflı »˘.

ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î »˘, ’HÎ ±ı ’ÿfi˘ ·Î¤ fi◊Ì

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹˙fi ◊¥ Ω› ÷˘ ÁÎv_ ?

≠ë¿÷ν — ËÎ, ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi … ◊‰Îfi_ »ı. ‰ÎHÎÌ ÷˘ ⁄˘·Â˘ … fiËŸ. ±Î

ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ÷‹ı ±ı‰_ ⁄ı-«Îfl ‰¬÷ ⁄˘·Â˘ fiı, ±ıÀ·ı

¿Î‚fiÌ ‰ÎHÎÌ ÷˘ √Î_ÕÌ … »ı. ⁄˘·ı ¿ı ÷fl÷ √Î_Õ’HÎ ⁄ËÎfl ’ÕÌ Ω›.

Á΋ı‰Î‚˘ ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı “‰Î_¿Î »ı” ±ı‰_ ’˘÷ı ¿ËıÂı. ’HÎ ÷‹ı ±ıfiı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı “÷‹ı ¬˘ÀÎ »˘”, ÷˘ ±ı ÷‹fiı ’¿ÕÌ ·ı. ‹ÎÀı ⁄ÌΩfiı ¬˘ÀÎ ¿Ëı‰Îfi_ »˘ÕÌ … ÿ˘ ±fiı ¿˘¥fiı › ¬˘ÀÎ ¿Ëı‰Îfi_ ˢ› … fiËŸ. ±Î ÷˘ ±Î’HÎÌ ‹Ò¬Î˝¥ »ı. ¿˘¥fiı ¬˘À˘ ¿Ëı‰˘, O·ı¥‹ ¿fl‰˘, ±ı‰_ ⁄˘·‰_ ±ı ±Î’HÎÌ e·ÌÂfiıÁ »ı.

≠ë¿÷ν — ÷˘ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı fiı ? ⁄ËÎfl ’ÕÌ Ω› ÷ı ÁÎv_ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±ı ¬˘À<_ ¿Ëı‰Î›. ±Î‹Î_ ⁄˘·‰Î …ı‰_ flËı÷_ …

fi◊Ì. “±Î iÎÎfi” … ±ı‰_ ≠¿Î‹› »ı ¿ı ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl … fiÎ flËı.

±ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ’ˢӫı !

≠ë¿÷ν — ’HÎ ‰Î÷ΉflHÎ … ±ı‰_ ˢ› ÷ı ¿˘¥ ‰¬÷ ⁄˘·Î¥ Ω›.

¿˘¥fiı ¬˘À<_ ¿èÎ_, ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Î µ’fl ‘Ò‚ fiÎA›Î ⁄flÎ⁄fl

ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·Î¥ …‰Î›, ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı “±Î «_ÿ¤Î¥fi_

‹√… …flÎ ±ı‰_ ‰Á‹_ … »ı.” ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥fi_ ±‰‚_ ⁄˘· ⁄˘· ¿fl‰_. «_ÿ¤Î¥fiÌ ΩıÕı ‰Ëη flèÎ_ fi◊Ì fiı, ÷‹fiı ? ¿ı ⁄Ë ‰ËηΠ·Î√ı »ı ? ≠ë¿÷ν — fiÎ. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì Ë¿Ì¿÷ ¿ËÌ ÿı‰Ì. “«_ÿ¤Î¥” “÷‹ÎflΔ◊Ì …\ÿÎ

»ı. ±Î’HÎfiı …ı‰_ √‹ı »ı, ÷ı ⁄˘·‰_. ±ı‰_ ≠˘…ı@À ¿fl˘ ¿ı ÷‹fiı √‹ı. ±Î ⁄‘_ ÷‹Îv_ … ≠˘…ı@Âfi »ı. ±Î‹Î_ ¤√‰Îfiı ¿o¥ Õ¬· ¿flÌ fi◊Ì. ¿˘”¿fiÌ µ’fl fiά˘ ÷ı ⁄‘Ì … ‰ÎHÎÌ »ı‰Àı ÷‹ÎflÌ µ’fl … ’Õı »ı. ‹ÎÀı ±ı‰Ì Â© ‰ÎHÎÌ ⁄˘·˘ ¿ı Â© ‰ÎHÎÌ … ÷‹ÎflÌ µ’fl ’Õı.

»ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ ¿fl‰Ì ÷‹Îflı. ≠ë¿÷ν — “«_ÿ¤Î¥”fi_ ËÏ◊›Îfl µ’ÎÕ‰_ … fi◊Ì, ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı.

±‹ı ¿˘¥fiı › “÷_ ¬˘À˘ »ı” ±ı‹ fiÎ ¿Ë̱ı. «˘flfiı › ¬˘À˘ fiÎ ¿Ë̱ı. ¿ÎflHÎ ÷ıfiÎ T› ’˘¥LÀ◊Ì ÷ı ÁΫ˘ »ı. ËÎ, ±‹ı ÷ıfiı «˘flÌ ¿›Î˝fi_ Œ‚ Â_ ±Î‰Âı, ÷ı “…ı‹ »ı ÷ı‹” ÷ıfiı Á‹Ω‰Ì±ı.

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±ı ¬flı¬v_. ËÏ◊›Îfl µ’ÎÕ‰Îfi_ fiËŸ. ±fi_÷

±‰÷Îfl◊Ì ËÏ◊›Îfl µ’ÎÕÌfiı ’Îfl¿Î_fi_ flZÎHÎ ¿›*.

vvvvv


410

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

“÷‹ı fiηΛ¿ »˘” ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ıfiı, ±ı ÂOÿ ±ıfiı ÷˘ ÁÎ_¤‚Ìfiı ÿ—¬ ◊›_ …. ’HÎ ±ÎfiÎ_ …ı ’›Î˝› ∂¤Î_ ◊Λ, ÷ı ÷‹fiı ⁄Ë ÿ—¬ ±Î’ı ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘, ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ, ÷‹ı ⁄Ë ¤·Î ‹ÎHÎÁ »˘. ÷˘ ÷‹fiı ‹ËŸ ±_ÿfl ÂÎ_Ï÷ ±Î’Âı. ÷‹Îv_ ⁄˘·ı·_ ’ı·Îfiı ÂÎ_Ï÷ ◊¥ √¥. ÷‹fiı › ÂÎ_Ï÷. ±ıÀ·ı ±Î … «ı÷‰ÎfiÌ …wfl »ı fiı ! ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥fiı “±y· ‰√flfi˘” ¿Ëı¢ fiËŸ. “÷_ ÕÎè΢ »ı” ±ı‰_ … ¿ËıΩı ÷˘ ÷‹Îv_ ¿Î‹ ◊Âı. ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ’Î_« Ï‹ÏfiÀ Á‘Ì ¿Õ¿ ⁄˘S›Î ˢ¥±ı, ’»Ì

±ıfiÌ ’λ‚fiÌ ¥Œı@À˘ ⁄Ì∞ ’«ÎÁ Ï‹ÏfiÀ ¬Î¥ Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¬Î¥ Ω› fiı ! ÷‹ı ±ı¿ ÂOÿ ⁄˘·˘ ¿ı “±Î

[3] ÂOÿ˘◊Ì ÁΩ˝÷Î_ ±K›‰Áfi˘... ±‰‚Ì ‰ÎHÎÌfiÌ ±Áfl˘ ±fiı¿√HÎÌ !

fiηΛ¿ »ı”, ÷˘ “·Î›¿”fi_ ‰…fi ±ı¿ fl÷· ˢ› fiı “fiηΛ¿”fi_ ‰…fi «Î·ÌÁ fl÷· ˢ› »ı. ±ıÀ·ı “·Î›¿” ⁄˘·Â˘ ±ıfiÎ_ V’_ÿfi ⁄Ë ±˘»Î_ ◊Âı, ˷ΉÂı ±˘»\_ ±fiı “fiηΛ¿” ⁄˘·Â˘ ÷˘ «Î·ÌÁ fl÷· Ë·ÎË· ¿flÂı. ⁄˘· ⁄˘S›Î ±ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ! ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı «Î·ÌÁ fl÷·fi_ ’ı‹ıLÀ ∂¤_.

±Î ’ı·Î_ ÷Îfl ‰Î√ı »ı fiı, ÷ı ±ı¿ … ÷Îfl ¬¬ÕΉ˘ ÷˘ ¿ıÀ·Î_ ±‰Î… ◊Λ »ı ‹ËŸ ? ≠ë¿÷ν — CÎHÎÎ_ ‰Î√ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ … ¬¬ÕΉ˘ ÷˘ › ? ±ı‰_ ±Î ±ı¿ … ÂOÿ

⁄˘·‰Îfi˘ ◊›˘, ÷ıfiÌ ‹ËŸ ¿ıÀ·Î_› ÂOÿ˘ ∂¤Î_ ◊¥ Ω› »ı. ±ıfiı ¤√‰Îfiı ±K›‰Áfi ¿èÎÎ. ±K›‰Áfi ±ıÀ·ı fiÎ ⁄˘·‰Î ˢ›, ÷˘ › ÷ı ∂¤Î_ ◊¥ Ω› ⁄‘Î_. ’˘÷Îfiı ⁄˘·‰Îfi˘ ¤Î‰ ◊¥ √›˘fiı, ±ıÀ·ı ’ı·Î_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄˘·Î¥ Ω›. …ıÀ·Ì „@÷ ˢ›fiı ÷ı ⁄‘Ì ∂¤Ì ◊¥ Ω›, ≥E»Î fi◊Ì ÷˘ › ! ±K›‰Áfi ±ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ ∂¤Î_ ◊Λ ¿ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹˘Z΋Î_ …‰Î fiÎ ÿı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹ı ±ø‹ ωiÎÎfi ‹Ò@›_, ¿ı‰_ Á_ÿfl ±ø‹ ωiÎÎfi »ı. ¿˘¥ ’HÎ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ‹ÎHÎÁ ±Î ’{·fi˘ ±_÷ ·Î‰Ì ÿı ±ı‰_ ωiÎÎfi »ı.

ÿÎÿÎlÌ — »^À¿˘ … fiËŸ fiı ! ≠ë¿÷ν — ’»Ì ±‹Îflı ⁄˛ı¿ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·Î√ı ? ±ıfi˘ µ’Λ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — “±Î ‰ÎHÎÌ ¬˘ÀÌ »ı” ±ı‰_ ·Î√ı ±ıÀ·ı ÿËÎÕı ÿËÎÕı

ŒıflŒÎfl ◊÷˘ Ω›. ≠ë¿÷ν — ±ı ’HÎ ‹ÂÌfi√fi eÀÌ √›Î ’»Ì ¬˘ÀÌ ·Î√ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ’»Ì › ¬˘ÀÌ ·Î√ı »ı fiı ? ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_

flÎ√ı ±Î‰Âı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı flÎ√ı ±Î‰‰Îfi_ @›Îflı ’÷Âı ? ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ’ı·_ ÷˘ ±⁄… ±‰÷Îflı › Ãı¿Îb_ fiÎ ’Õı fiı ±Î

÷˘ ◊˘ÕÎ ‰¬÷‹Î_ … Ãı¿Îb_ ’ÕÌ …Âı.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

411

±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷˘ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı “¤¥, ⁄˘·÷Ì ‰¬÷ı ’vÊÎ◊˝‹Î_ flËı‰_. ⁄˘·÷Î ’Ëı·Î_ ω«Îfl ¿flΩı. ±fiı ’vÊÎ◊˝ »ı, ÷‹ı ’vÊÎ◊˝ ‘‹˝‹Î_ ±Î‰ı·Î »˘. ¿o¥ ¿flÌ Â¿˘ ±ı‹ »˘.”

·U¿fl, ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘fi_ ! ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “÷‹ı …^ÃÎ »˘.” ÷˘ ˉı “…^ÃΔ ¿Ëı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı ÷˘ ±ıÀ·_ ⁄‘_ ÁΛLÁ ŒflÌ ‰‚ı »ı ‹ËŸ, ±ıfiÎ ’›Î˝›˘ ±ıÀ·Î ⁄‘Î ∂¤Î ◊Λ »ı ¿ı ÷‹fiı ⁄ı ¿·Î¿ Á‘Ì ÷˘ ±ıfiÌ ’fl ≠ı‹ … µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ‹ÎÀı ÂOÿ ⁄˘·Î› … fiËŸ ÷˘ µk΋ »ı ±fiı ⁄˘·Î› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. “÷‹Îflı ⁄˘·‰_ … fiËŸ” ±ı‰_ ÷˘ ±Î’HÎı ¿ËÌ Â¿Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı T›‰„V◊÷ »ı fiı ! ’HÎ ⁄˘·Î› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ÁΑfi »ı. ±I›Îflı ±Î ÁIÁ_√‹Î_ …ı ’ÿ √‰Î› »ı, ÷ı flÎhÎı CÎıfl ÁÒ÷Î_ ÁÒ÷Î_ ±Î‰Î … flÎ√‹Î_ Á_¤‚Λ »ı ¿ı fiËŸ ? ÷ı CÎÕ̱ı ¿˘¥ √Î÷_ ˢ› ÷ı ±Î’HÎfiı Á_¤‚Λ »ı ! ±ÎfiÎ …ı‰_ … Á_¤‚Λ. flÎ√ı › ±Î‰˘, ⁄‘_ ÷η‹Î_. ’HÎ ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı ¿ı ¬˘ÀÌ »ı ? ≠ë¿÷ν — ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı.

412

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

≠ë¿÷ν — ¬⁄fl fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î ’ÕCÎÎ »ı. ±ı ÷‹ı ±Î√·ı ÿËÎÕı ±Ï¤≠Λ

±ÎM›˘ fiı, ÷ıfi_ Œ‚ »ı ±Î. ±Î’HÎı ’ı·_ ¿èÎ_ fiı, ¿ı “÷‹ı fiηΛ¿ »˘ ÷‹ı fiηΛ¿Ì ¿flÌ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì, ±ıÀ·ı ’ı·Î ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ ‹ËŸ ÷ˆ›Îfl ◊¥fiı ⁄ıÁÌ flèÎΠˢ›, ÷ı …ı‰Ì ±Î’HÎÌ ‰ÎHÎÌ Ë˘› ±ı‰Î ⁄‘Î ±ı ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ ∂¤Î ◊¥ Ω›. “⁄Ë ¬flÎ⁄ »ı, ±Î‹ »ı fiı ÷ı‹ »ı” fiı Ω÷Ω÷fi_ ‹ËŸ ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ ±Î’HÎfiı ¿èÎÎ ¿flı. ±ı ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ∂¤Î ◊Λ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ⁄ËÎfl ⁄˘S›Î, ÷ıfiÎ ’ÏflHÎ΋ w’ı ±ı ¤Î‰˘ ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì ∂¤Î ◊Λ »ı. ˉı ±ıfiı ±K›‰Áfi ¿Ëı »ı. ÷ı …√÷ ±Î¬_ ±ËŸ … ŒÁÎ¥ Ω› »ı, ±Î … …B›Î±ı ±ı‹fi_ ‹flHÎ »ı. ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ ÷‹Î‹ ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘, ±ı Â_ ˢ› ? ±ı «ı÷fi ¤Î‰˘ fi◊Ì. ±ı ⁄‘Î ≠οÚÏ÷¿ ¤Î‰˘, …Õ ¤Î‰˘ »ı. ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ·ı’Ή_ fiΠˢ› ÷˘ › ±ı ·ı’Λ‹Îfi ¿flÌ ÿı. ±ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı, ¿ı “‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ ÷‹Î‹ ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘◊Ì Ë_ Á‰˝◊Î Ïfi·ı˝’ … »\_.” ±ı ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘±ı …√÷ ±Î¬Îfiı ·ı’Λ‹Îfi ¿›* »ı ±fiı ±ı ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ ±ı ¬Î·Ì ’ÕCÎÎ … »ı. ±fiı ÷ı Ïfi∞˝‰ »ı ’λÎ_. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ±ıfi_ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ fiËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÁÎ«Ì › fi◊Ì ±ı. ±ı‰_ »ı, ±Î’HÎı ¿˘”¿fiı ¿ËÌ

ÿÌ‘_ ¿ı “÷‹ı fiηΛ¿ »˘, ÷‹ı fiηΛ¿Ì ¿flÌ, ±Î fi ˢ‰_ Ωı¥±ı.” ±fiı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ’»Ì ±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Î …¥±ı ÷˘ › ‹ËŸ ⁄ÌΩ ¤Î‰ ⁄˘· ⁄˘· ¿flı ¿ı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄˘· ⁄˘· ¿flı fiı ! ÿÎÿÎlÌ — Â_ Â_ ⁄˘·ı ±ı ? ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ »ı … ±ı‰˘, ’HΠˉı ±Î’HÎı …‰Î ÿ˘ fiı, ¤¥. ÿÎÿÎlÌ — “fiηΛ¿ »ı, ⁄ÿ‹Î »ı, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı.” ±ı ⁄‘Î

⁄˘·fiÎflÎ ¿˘HÎ ±Î ?

’HÎ ÷ı ±ı‹ fiı ±ı‹ Ω› ±ı‰Î_ › fi◊Ì. ±ı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕuÎ … ¿flÂı. ÷˘ µ’Λ ¢ ¿fl¢ ? ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? ’ı·Î ±K›‰Áfi ⁄_‘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ? “±ı ÷˘ ‹ÎflÎ µ’¿ÎflÌ »ı” ±ı‰_ ÷ı‰_ ⁄˘·‰_ ’Õı. ˉı ÷‹ı ±ı‰_ ⁄˘·Â˘ I›Îflı ±ı ±‰‚Î ¤Î‰˘ ⁄‘Î ⁄_‘ ◊¥ Ω›, ¿ı ±Î ÷˘ fi‰Ì Ω÷fi_ “µ’¿ÎflÌ” ¿Ëı »ı ’λÎ. ±ıÀ·ı ’λΠÀΜΠ’ÕÌ …Âı. ! ¿ıÀ·Î_¿fiÌ ’λ‚ ⁄Ë ⁄Ë ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰ ˢ›, ±Î’HÎı ⁄_‘ ¿fl‰Î ˢ› ÷˘ › ⁄_‘ fiÎ ◊Λ. ±Î ÷˘ ÿÏfi›Î … ±ı‰Ì »ı. ±Î ÷˘ ÁΉ ‰√fl ¿Î‹fi_ ‹ËŸ »ı … fiÏË. ±Î¬_ ÷˘ŒÎfi … ±ÎfiÎ◊Ì «Î·Ì flèÎ_ »ı. ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘◊Ì … «Î·Ì flèÎ_ »ı ±Î …√÷.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

413

≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ⁄Ë ‹˘À<_ ËÏ◊›Îfl ±ÎM›_ ±Î’ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î …ı ˢ› ÷ı ÷‹ı Á‹∞ …Ωı. √¤fl΢

414

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±ı‰Ì »ı, ÷ıfi˘ … ÁÎfl˘ ‹‚ı.

…‰Î⁄ÿÎfl̉΂_ …√÷ !

fiËŸ. ±ı »˘fiı ±Î‰ı. ÷‹ı ¿Ë˘fiı, ¿ı “±Î ¬˘À Ω› ±ı‰_ »ı.” ±ıÀ·ı ÷fl÷ … ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ Ω÷Ω÷fiÌ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı, “±Î‹ ◊¥ Ω› fiı ÷ı‹ ◊¥ Ω›.” “±S›Î ¤Î¥, ÷‹ı ⁄ıÁ˘fiı ⁄ËÎfl Ë‹HÎı, ‹ıÓ ÷˘ ¿Ëı÷Î_ ¿ËÌ ÿÌ‘_, ’HÎ ÷‹ı Â_ ¿fl‰Î ¤Á ¤Á ¿fl˘ »˘ ?” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “fiÎ, fiÎ. ±ı ÷˘ ·Î¤ÿÎ›Ì »ı.” I›Îfl ’»Ì ±ı ⁄‘Î ¤Î‰˘ ⁄ıÁÌ Ω› ’λÎ_.

Ωı¬‹ÿÎflÌ ΩHÎÌ ·ı‰Ì ÁÎflÌ ! ±Î Àı’flı¿ÕÛ fiı ÀˇÎLÁ‹ÌÀfl ±ı‰Î_ ±ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_› ÁΑfi˘ ±I›Îflı ◊›Î_ »ı. ÷ı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı ¤› ·ÎB›Î … ¿flı ¿ı ¿˘¥ ¿o¥ µ÷ÎflÌ ·ıÂı ÷˘ ? ˉı ±Î‹Î_ (Àı’ ‹ÂÌfi‹Î_) ÷˘ ÂOÿ˘ Àı’ ◊›Î ±ıÀ·_ … »ı. ’HÎ ±Î ‹fiW›fi_ ⁄˘ÕÌ-‹fi ⁄‘_ … Àı’ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ±ıfi˘ ·˘¿˘ …flÎ › ¤› flά÷Î fi◊Ì. Ωı Á΋˘ ¨C΋Î_ ˢ› fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “±Î fiηΛ¿ »ı” ÷˘ ÷ı ’ı·Îfiı ‹ËŸ Àı’ ◊¥ √›_. ±ı ’»Ì ’ı·Îfiı Œ‚ ±Î’ı. ±ıÀ·ı ¨CÎ÷Îfi_ › fiÎ ⁄˘·Î›, ±ZÎflı › fiÎ ⁄˘·Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘_ Àı’ ◊¥ Ω›, ±ı‰Ì ±Î ‹ÂÌfiflÌ »ı. ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ ÁÎv_ ⁄˘·Ωı ¿ı “ÁÎËı⁄, ÷‹ı ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »˘.” ÁÎfl˘ ¤Î‰ flάΩı, ÷˘ ±ıfi_ Œ‚ ÷‹fiı Á¬ ‹‚Âı. ’HÎ ¨‘_ ÁËı… ’HÎ ⁄˘S›Î, ±_‘Îfl΋Î_ ’HÎ ⁄˘S›Î ¿ı ±ı¿·Î ⁄˘S›Î, ÷˘ ±ıfi_ Œ‚ ¿Õ‰_ {ıfl …ı‰_ ±Î‰Âı. ±Î ⁄‘_ Àı’ … ◊¥ …‰Îfi_. ‹ÎÀı ±Î Àı’ ÁÎv_ ¿flΉ˘. ≠ë¿÷ν — ¿Õ‰_ ÷˘ Ωı¥÷_ … fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ¿Õ‰_ ÷˘ ÷‹fiı ¬’÷_ ˢ› ÷˘ ⁄˘·Ωı, ¬’÷_ fiΠˢ›

÷˘ ⁄˘·Â˘ fiËŸ. ¿˘¥ ‹Îflı ÷˘ › ±ıfiı ¿Õ‰_ fiÎ ¿Ëı¢. ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı “÷Îfl˘ µ’¿Îfl ‹Îfi_ »\_.” ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±‰‚Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷˘ ˢ› ÷˘ ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ fiÎ ⁄√ÎÕ˘. …ıÀ·_ ≠ı‹‹› ÏÕÏ·_√ ËÂı ±ıÀ·Ì … ‰ÎHÎÌ ±Î Àı’flı¿ÕÛ‹Î_ ’˘ÊΛ

L›Î›-±L›Î› Ωı‰Î‰Î‚˘ ÷˘ ⁄Ë …HÎfiı ¤Î_Õı. ±ı ÷˘ Ωı‰Î …ı‰˘ … fi◊Ì. L›Î›-±L›Î› ÷˘ ±ı¿ ◊‹˘˝‹ÌÀfl »ı …√÷fi_ ¿ı ¿˘fiı ¿ıÀ·˘ ÷Ή ∂÷flÌ √›˘ fiı ¿ıÀ·˘ «œu˘ ?! …√÷ @›Îflı › L›Î›Ì ⁄fi‰Îfi_ fi◊Ì ±fiı ±L›Î›Ì › ◊¥ …‰Îfi_ fi◊Ì. ±Îfi˘ ±Î … ¤ı‚Áı‚ ¬Ì«Õ˘ «ÎS›Î … ¿flÂı. ±Î …√÷ »ı, I›Îfl◊Ì ±Î‰_ fiı ±Î‰_ … »ı. ÁI›√‹Î_ …flÎ ±˘»\_ ⁄√Õı·_ ‰Î÷ΉflHΠˢ›, ±I›Îflı ‰‘Îflı ±Áfl »ı. fl΋«_ƒ∞fiÎ ‰¬÷‹Î_ ÁÌ÷Îfi_ ËflHÎ ¿flÌ …fiÎflÎ Ë÷Î. ÷˘ ±I›Îflı fiΠˢ› ? ±Î ÷˘ «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_. ±Î ‹ÂÌfiflÌ ±ı‰Ì … »ı ’Ëı·ı◊Ì. ±ıfiı √‹ ’Õ÷Ì fi◊Ì, ’˘÷ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎfḻ˘fi_ ¤Îfi fi◊Ì, ‹ÎÀı ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl̉΂_ ⁄˘·Â˘ fiËŸ. ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl̉΂_ ‰÷˝fi ¿fl¢ fiËŸ. ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl̉΂_ @Â_ … ¿fl¢ fiËŸ. ⁄‘_ ’˘Ï{ÏÀ‰ ·ıΩı. ¿˘¥fi_ ÁÎv_ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ¿fl‰Î …Ωı. fiËŸ ÷˘ ⁄Òfl΋Î_ ’Õ¢ … fiËŸ fiı ⁄Ò fl_ ω«Îfl¢ fiËŸ. ⁄Ò fl_ ÁÎ_¤‚¢ › fiËŸ ¿˘¥fi_. ⁄Ë Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ …√÷, ±ı‹Î_ ‹˘ZÎ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ‹ËŸ … ’Õu˘ »ı fiı …Õ÷˘ fi◊Ì ! fiı ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl◊Ì ¤À¿ ¤À¿ ¿flı »ı. ÂÎVh΢±ı ¿èÎ_ ¿ı ¬flÎ⁄ ⁄˘·Â˘ fiËŸ, ¬flÎ⁄ ω«Îfl¢ fiËŸ. ±Î’HÎı ω«Îfḻı ¿ı ±Î ±Î‰_ ÂÎ ‹ÎÀı √Î-√Î ¿fl÷Î ËÂı ? ±Î ‹ÂÌfiflÌ … ±ı‰Ì »ı ¿ı ⁄‘_ Àı’ ◊¥ Ω›. ’»Ì F›Îflı ’flΉΠ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı Œ…ı÷˘ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ’flΉΠÁ_›˘√˘ w’ı ⁄ËÎfl ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á_›˘√ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ⁄ËÎfl ±Î‰ı ±fiı ¿ıÀ·Î_¿

’flΉΠ÷˘ ±Î’HÎfiı ‹ËŸ fiı ‹ËŸ ËıflÎfi ¿flı. ÷ı › ’HÎ ‹ËŸ Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı. ±ı ±_ÿflfiÎ Á_›˘√˘ ¿Ëı‰Î›. ±ı “ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ” »ı.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

415

CÎfl‹Î_ ‰Ëfiı ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘ ±ı ΩHÎı ¿ı ¿˘¥±ı ÁÎ_¤Y›_ … fi◊Ì fiı ! ±Î ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ … »ı fiı ! fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ˢ› I›Îflı ±ı‹fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ‘HÎÌ-⁄ˆflÌ √‹ı ÷ı‰_ ⁄˘·ı. ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î fiÎfi_ »˘¿v_ Â_ Á‹…‰Îfi_ »ı ? ±S›Î, ‹ËŸ Àı’ ◊Λ »ı, ÷ıfi_ Â_ ? ±ı ‹˘À<_ ◊Âı I›Îflı ±ı ⁄ËÎfl ’ÕÂı ! ±Î ¿Î‚‹Î_ ¿˘¥fiı Á‹Ω‰‰Î …‰Î› ±ı‰_ fi◊Ì. Ωı Á‹Ω‰÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘ ÁÎflÎ ÂOÿ˘‹Î_ Á‹Ω‰˘ ¿ı ±ı Àı’ ◊Λ ÷˘ › …‰Î⁄ÿÎflÌ fiÎ ±Î‰ı. ‹ÎÀı “’˘Ï{ÏÀ‰” flËıΩı. …√÷‹Î_ ’˘Ï{ÏÀ‰ … Á¬ ±Î’Âı ±fiı fiı√ıÏÀ‰ ⁄‘_ ÿ—¬ ±Î’Âı. ‹ÎÀı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı ?!

fi CÎÀı ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ ! Á΋ÎL› T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄˘·‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ÿıË‘ÎflÌ ‹ÎhÎfiı ‹ÎÀı ¿o¥ ±ÎÕ<_±‰‚_ ⁄˘·Î›_ ÷˘ ÷ı ‹ËŸ Àı’flı¿ÕÛ ◊¥ √›_. ±Î Á_ÁÎflfiÎ ·˘¿˘fiÌ Àı’ µ÷Îfl‰Ì ˢ› ÷˘ ‰Îfl ¿ıÀ·Ì ? ±ı¿ …flο Á‚Ì ¿fl˘ ÷˘ ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ Àı’ ◊›Î … ¿flÂı. ÷Îfl΋Î_ fi⁄‚Î¥ ±ı‰Ì »ı ¿ı Á‚Ì ¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_ … ÷_ ⁄˘·‰Î ‹_ÕÌÂ. ≠ë¿÷ν — ¬flÎ⁄ ⁄˘·‰_ ÷˘ fiËŸ, ’HÎ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ’HÎ fiÎ

±Î‰‰˘ Ωı¥±ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ¬flÎ⁄ ¤Î‰ fiÎ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı, ±ı ‰Î÷ ¬flÌ »ı.

¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı »ı, ÷ı ⁄˘·‹Î_ ±ÎT›Î ‰√fl flËı÷_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ⁄˘·‰_ Ωı ⁄_‘ ◊¥ Ω› fiı, ÷˘ ¤Î‰ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±Î ¤Î‰ ±ı ÷˘ ⁄˘·‰Î ’λ‚fi˘ ’ÕC΢ »ı. ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ ÷˘ µI’Lfi ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ fiı ! ±‹fiı ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ fiÎ ◊Λ ±fiı ±ı‰_, I›Î_ Á‘Ì ÷‹Îflı ’HÎ ±Î‰‰Îfi_ »ı. ±ıÀ·Ì ±Î’HÎÌ fi⁄‚Î¥ …‰Ì … Ωı¥±ı ¿ı ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ±fiı ‰¬÷ı ◊›Î ˢ› ÷˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ËÏ◊›Îfl »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ¤Ò_ÁÌ fiά̱ı. ’ÎHÎÌ ¿Îfl¬Îfi΋Î_ √›_ ˢ›, ’HÎ ⁄flŒ ◊›_ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ⁄flŒ ◊¥ √›Î ’»Ì ËÎ◊‹Î_ fiÎ flËı.

416

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±Î’HÎı ¿Î√‚‹Î_ ¿˘¥fiÎ ‹ÎÀı @Â_ ¬˘À<_ ·¬Î¥ √›_ ˢ›. ’HÎ ±ı ¿Î√‚ fiÎA›˘ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ŒflÌ ’λ\_ fiÌ«ı ·¬Ì ¿Λ ¿ı “µ’fl ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ⁄ı ÂOÿ ¬flÎ⁄ ·¬Ì fi¬Î›Î »ı ÷ı, ÷ı CÎÕ̱ı ‹ÎflÎ ‹√…‹Î_ ¿o¥ √Î_Õ’HÎ ¤flΛ_ ËÂı ÷ı◊Ì ·¬Î›_. ‹ÎÀı ‹ÎŒ ¿flΩı.” ±Î‰_ ·¬˘ ÷˘ ⁄‘_ ‹ÎŒ ◊¥ Ω›. ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı ±Î‹fiÌ ±Î⁄w Ω›, ±ıÀ·ı fiÎ ·¬ı. ±Î ±Î⁄wÿÎflfiÎ ¿À¿Î ⁄‘Î ! ¿ıÀ·Î_› ¿’ÕÎ_ flάı I›Îflı ±Î⁄w flËı »ı. ÷ı › ’λ\_ ŒÎÀu_ ˢ› ÷˘ ÁÎ_‘‰_ ’Õı, ¿’Õ<_ ‹ı·_ ◊›_ ˢ› ÷˘ ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı ¿ı “‹ÎflÌ ÁŒıÿ À˘’Ì ‘˘¥ … fi◊Ì ÷‹ı, fiΉÕÌ »Î’ ’Ëıfl÷˘ Ë÷˘ ÷ı ? ¥VhÎÌ ¿ı‹ fiÎ ¿flÌ ?” ˉı ¥VhÎÌ ‹ÎÀı ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı. ÂıfiÎ_ ËÎv_ ±Î⁄w flάı »ı ±Î ? fiÎ√˘ Œv_ ÷˘ › ·˘¿ ’ÒΩ ¿flı ±ı‰Ì ±Î⁄w ¬˘‚Ì ¿Îœ. ‹ËŸ ±fi_÷Ì Â„@÷±˘ »ı. …ı‰Ì Œıfl‰‰Ì ˢ›, ÷ı‰_ Œıfl‰Ì ¿˘ ÷ı‹ »˘, flV÷˘ ΩHΉÎfiÌ …wfl »ı.

¿ı‰Ì „@÷, ’fl‹Îb‹Î_ ! ±‹fiı ÷˘ ¿Ï‰flÎ…fiÎ ’ÿ˘ “±ı@{ı@À” ±ı … ±‰Î…‹Î_, ±ı … flÎ√‹Î_, ⁄ı-⁄ı, hÎHÎ-hÎHÎ ¿·Î¿ Ïfifl_÷fl Á_¤‚ΛΠ… ¿flı. ±ı Â_ ËÂı ? ±Î ÷˘ ‹ÂÌfi »ı. ±Î › ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ÁΛLÁ »ı. ’ı·_ ‹fiW›ı ⁄fiΉı·_ »ı ±fiı ±Î ÷˘ ±fi’«ÎÏfl¿ »ı. ‹ÎHÎÁ◊Ì ⁄fiÌ Â¿ı … fiËŸ, ±ı‰_ ±Î ‹ÂÌfi »ı. ±Î‹Î_ ≥·ı„@Àˇ¿ ¿fl_À fiÎ Ωı¥±ı, ⁄ıÀflÌ fiÎ Ωı¥±ı, flÎ÷ıÿËÎÕı, ‰flÁÎÿ ’Õı, ÷Î’ ’Õı, ÏË‹ ’Õı ÷˘ › ±Î ‹ÂÌfi «Î· flËı. ’_ÿfl ‰flÁ µ’fl ±Î’HÎı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ Ωı›˘ ˢ›, ÷ıfiı ±Î…ı Ωı¥±ı ÷˘ › ÷ı ±Î’HÎfiı ŒflÌ ›Îÿ ±Î‰ı ¿ı Ωı›ı·˘ Ë÷˘. ±ı‰_ ±Î ‹ÂÌfi »ı. ’fl‹Îb ’fl‹Îb‹Î_ Àı’ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı. ±Î_¬˘fiı ÏŒ·‹ ∂÷Îfl‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı. ‹ËŸ ’Îfl ‰√flfiÌ Â„@÷ »ı. ±Î ±ı¿ ‹ËŸfiÌ ‹ÂÌfiflÌ ’fl◊Ì ±Î ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ’Îfl ‰√flfiÌ ‹ÂÌfifḻ˘ ⁄fiı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‹ÂÌfi …⁄fl…V÷ ’Ήfle· »ı.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

417

“¿˘Õ” ⁄ÿ·Î‰‰ÎfiÌ ¿‚Î ! ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷Ì ‰¬÷fiÎ_ ¤Î‰ ±fiı ΩB≤Ï÷ ≠‹ÎHÎı

ÀıÏ’_√ ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÀıÏ’_√ ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷Ì CÎÕ̱ı ◊÷_ fi◊Ì. ±Î ÷˘

‹Ò‚ ±Î√‚ … ◊¥ √›_ »ı. ±fiı ’»Ì ±Î…ı Â_ ◊Λ ? »’ΛΠ≠‹ÎHÎı … ‰Î√ı.

418

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

¿fl‰˘ ’Õı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿˘Õ … fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ±‹Îflı Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±ı¿Îÿ ¤‰ ’Òfl÷_ … »ı. ±Î√‚ ÷˘ ÷‹ÎflÎ ¿˘Õ

±Î‰Î flËı‰ÎfiÎ_ … fi◊Ì. …ıfiÌ ±Î…ı ¬flÎ⁄ ¤ÎÊÎ fi◊Ì, ÷ı ·˘¿˘±ı ¿˘Õ ⁄ÿS›˘ fi◊Ì ±fiı …ıfiÌ ¬flÎ⁄ ¤ÎÊÎ »ı, ÷ı‹HÎı ¿˘Õ ⁄ÿS›Î »ı. ±ıÀ·ı ’ı·Î ¿Î«Î ’ÕÌ √›Î »ı fiı ±Î ’οÎ_ ◊›Î »ı. …ı ¿Ëı ¿ı “ÿÎÿÎ, ‹ÎflÌ ±Î ‰ÎHÎÌ @›Îflı Á‘flÂı ?” I›Îfl◊Ì ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î ¿˘Õ ⁄ÿ·ı »ı ?

≠ë¿÷ν — ’λ\_ ±I›Îflı ⁄˘·Ì±ı, ÷ı ‰¬÷ı ΩB≤Ï÷ flά̱ı ÷˘ ? ≠ë¿÷ν — …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ›, ÷ıfiı ÷˘ ¿˘¥ ¿˘Õ ÿά· … fiËŸ ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷‹ı ¿˘¥fiı ÿŒÕΉ˘. ’»Ì ‹fi‹Î_ ±ı‰_ ◊Λ

¿ı “±Îfiı ÿŒÕÎT›˘, ÷ı ⁄flÎ⁄fl »ı.” ±ıÀ·ı ŒflÌ ’λ\_ ÷ı‰Î ÏËÁÎ⁄fi˘ ¿˘Õ‰ÕÛ ◊›˘. ±fiı “±Îfiı ÿŒÕÎT›˘, ÷ı ¬˘À<_ ◊›_.” ±ı‰˘ ¤Î‰ ◊›˘, ÷˘ ¿˘Õ‰ÕÛ ÷‹Îflı fi‰Ì Ω÷fi˘ ◊›˘. “±Î ÿŒÕÎT›˘, ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı.” ±ı‰_ ‹ÎL›_ ¿ı ±ıfiÎ …ı‰˘ … ŒflÌ ¿˘Õ ∂¤˘ ◊›˘ ±fiı ±ıfiÎ◊Ì ±ı ‰‘Îflı ‰…fiÿÎfl ⁄fiı. ±fiı “±Î ⁄Ë ¬flÎ⁄ ◊¥ √›_, ±Î‰_ fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı, ±Î‰_ ¿ı‹ ◊Λ »ı ?” ±ı‰_ ◊Λ ÷˘ ¿˘Õ fiÎfi˘ ◊¥ √›˘.

¿fl‰Îfi˘ fiı ? ±ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ‹˘Z΋Î_ …÷Î_ Á‘Ì @ÂÌ Ëfl¿÷ ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì. ‹˘ZÎı …÷Î_

…ı‰Î ¿˘Õ Ωı¥±ı, ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ µI’Lfi ◊Âı. ±I›Îflı ‹fiı ’Ò»Ìfiı …ıÀ·˘ ‹Î· ¤flı, ÷ıfi˘ ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ’»Ì ±ı‰˘ … ¿˘Õ µI’Lfi ◊Âı. ≠ë¿÷ν — ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ‰ÎHÎÌfiÎ ¿˘Õ ¿ı‰Î ˢ› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹HÎı ¿˘Õ ±ı‰˘ fiyÌ ¿flı·˘ ˢ› ¿ı ‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì

≠ë¿÷ν — ˉı “±Î ⁄fl˘⁄fl ¿›*” ±ı‰_ › fiÎ ◊Λ fiı “⁄fl˘⁄fl

fiÎ ¿›*” ±ı‰_ › fiÎ ◊Λ, ÷˘ ’»Ì ¿˘Õ ∂¤˘ ◊Λ ?

¿˘¥ ’HÎ ∞‰fiı Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ÿ—¬ ◊Λ fiËŸ. ÿ—¬ ÷˘ ◊Λ … fiËŸ, ’HÎ ¿˘¥ ∞‰fi_ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ≠‹ÎHÎ ’HÎ fiÎ ÿ¤Î›. {ÎÕfi_ › ≠‹ÎHÎ fiÎ ÿ¤Î›. ±ı‰Î ¿˘Õ Œ@÷ ÷Ì◊*¿fl˘fiı … ◊›ı·Î ˢ›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹˙fi fiyÌ ¿fḻı ÷˘ ‹˙fi ◊¥ Ω›. ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ‹˘œı fiÎ ⁄˘·Î›, ’HÎ ±_÷fl‰Î«Î ˢ›

¬flÌ fiı ? ‹ËŸ ±_ÿfl ¤Î‰ ⁄√ÕuÎ ¿flı, ÷ıfi_ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ±_ÿfl ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı “±Î‰_ ¬˘À<_

fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î‰_ Á_ÿfl ˢ‰_ Ωı¥±ı.” ≠ë¿÷ν — ’»Ì Á_ÿflfi˘ ¿˘Õ ±Î‰Ì Ω› fiı ? ÿÎÿÎlÌ — Á_ÿflfi˘ ¿˘Õ ÷˘ ±Î‰ı … fiı ! ≠ë¿÷ν — ÷ı ’λ˘ fi‰˘ ¿˘Õ ◊Λ, ÷ıfiÎ ‹ÎÀı fi‰˘ ÿıË ‘ÎflHÎ

Ïfi—V’_ÿfiı V◊_Ϥ÷ Àı’Ÿ√ ! ≠ë¿÷ν — …ıfiı Àı’ … fiÎ ¿fl‰_ ˢ›, ÷ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ flV÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — @Â_ … V’_ÿfi fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ⁄‘_ Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_. ’HÎ

±ı‰_ ⁄fiı fiËŸ fiı ! ±Î › ‹ÂÌfi »ı fiı ’λ\_ ’flΑÌfi »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄ÌΩı flV÷˘ ⁄÷Ή̱ı »Ì±ı ¿ı Àı’ ◊¥ Ω› ¿ı ÷fl÷ ¤Ò_ÁÌ fiά˘ ÷˘ «Î·ı. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ¤Ò_Á‰Îfi_ ÁΑfi »ı. ±ÎfiÎ◊Ì ±ı¿Îÿ ¤‰‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊¥fiı ⁄‘_ ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ≠ë¿÷ν — ˉı ±Î‰_ @›Î_ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ‹‚ı ? iÎÎfiÌ ÏÁ‰Î› ±Î‰Ì


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

419

⁄‘Ì ‰Î÷˘ ⁄Ì…ı @›Î_ ÁÎ_¤‚‰Î ‹‚ı ?

420

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

Ë_ fiÎfi’HÎ◊Ì Á‹∞ √›˘ Ë÷˘, ¿ıÀ·_ ¤›Îfi¿ ‰Î@› »ı “Ωı-÷˘”! ±ı ‰Î@› ±ı ±Ëo¿Îflfi˘ Œ˘À˘ »ı. @Â_ ¿˘¥ flÌ÷ı ËıS’ ¿fl÷_ fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î‰Ì ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚ı I›Îflı … ‹fi‹Î_◊Ì ⁄‘˘ fl˘√

fiÌ¿‚Ì Ω›. …ı ±fiÎÏÿ¿Î‚fi˘ Á_ÁÎflfl˘√ »ı fiı, ’λ˘ ø˘Ïfi¿ ◊›ı·˘ »ı. ÷ı ±Î‰_ ¿Ë̱ı I›Îflı ø˘Ïfi¿’b_ ÷ÒÀÌ Ω› ±fiı ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı ¬Î·Ì ! ωiÎÎfi Á‹∞ ·ı‰Îfi_ »ı. ±Î‹Î_ @Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì, Á‹…‰Îfi_ … »ı.

⁄˘·ı ÷ı‰_ ◊¥ Ω› ! ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ±ı¿ ¿Î‹ ¿fl÷Πˢ¥±ı ±fiı ±ı‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı

“±Î fi◊Ì ¿fl‰_ ?” ÷˘ ±ıfiÎ_ Â_ ’ÏflHÎ΋ ?

±Áfl˘, fiÎflÎ ·√ÎÕuÎfiÌ ! ÿÎÿÎlÌ — ’ı·˘ ‹ÎflÌfiı ⁄ıÁÎÕı ÷˘ ¿fl‰_ ’Õı. ¿flÎfl ˢ› ±ı‰˘ ÷˘

±Î “Á„E«ÿÎfi_ÿ” ÂOÿ ⁄˘·‰Î◊Ì CÎHÎÌ ¥Œı@À ◊Λ »ı. Á‹F›Î ‰√fl ⁄˘·ı ÷˘ › ¥Œı¿À ◊Λ »ı. Á‹∞fiı ⁄˘·ı ÷˘ ÷˘ CÎH΢ ·Î¤ ◊Λ. ±Î ÂOÿ˘ ⁄˘·‰Î◊Ì V’_ÿfi˘ ◊Λ »ı fiı ⁄‘_ ‰·˘‰Î› »ı. ⁄‘_ ÁΛ„LÀÏŒ¿ »ı. ⁄Î¿Ì iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı¿·Î_ … ‹ÎfiÏÁ¿ ±Áfl◊Ì …√÷ µ’fl ŒflÌ ‰‚ı. ±Î ¤˛WÀΫÎfl ωv© ’ÿ˘ ±ı¿ ·Î¬ ‹ÎHÎÁ ‰ÎHÎÌ◊Ì ⁄˘·ı fiı, ÷˘ ¤˛WÀΫÎfl ÷ÒÀ‰Î … ‹Î_Õı. ±Î ⁄‘_ ÷ı◊Ì √Î √Î ¿fl‰Îfi_ fiı ! ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ¤˛WÀΫÎflfiÎ_ …ı {ÎÕ »ı fiı, ÷ı ⁄‘Î_ ’Î_ÿÕÎ-⁄Î_ÿÕÎ_ ÁҿΉΠ‹Î_Õı. ¬Î·Ì ±ÎÀ·_ … ÁΛLÁ »ı. ±ı {ÎÕfiı @Â_ ¿Î’‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. Â©¤Î‰ı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì, ÷ı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ‹ÎfiÏÁ¿ ÷˘ ·˘¿˘ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ±ı iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı¿·Îfi_ … ¿Î‹ »ı. ⁄οÌ, Á΋ÎL› …fi÷Î ÷˘ ‰ÎHÎÌfiÌ … ±Áfl ¿flÌ Â¿ı. ±ıÀ·ı ¤˛WÀΫÎfl ωfl˘‘ÌfiÎ ’ÿ˘ √Î √Î ¿fl˘ ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ ’fl‹Îb Œ›Î˝ … ¿flı »ı ±fiı ‰SÕÛ‹Î_ ±ıfiı F›Îflı, ËΩfl ‰Ê˝ ’»Ì ¿˘¥ ’¿ÕfiÎfl˘ ˢ›fiı ÁΛ„LÀÏŒ¿·Ì, ÷˘ ’¿ÕÌ Â¿ı ’λÎ_ ±ı ÂOÿ˘. ±ı‰_ ±Î …√÷ »ı.

‹ÎflÌfiı ⁄ıÁÎÕı ’ı·˘. ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄˘S›Î, ±ıfi_ Â_ Œ‚ ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfl ’Õı. ¿flÎfl ˢ› fiı ±Î’HÎı ±Î‰_ ⁄˘S›Î. ≠ë¿÷ν — ‹Îfl ±ıÀ·ı Â_ ? ÁŒ˘¿ıÂfi ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — “⁄ıÁfiı, fiËŸ ÷˘ ±Î’_ »\_” ¿ËıÂı. @›Î ¿Î‹˘fiÌ ‰Î÷

¿fl˘ »˘ ? ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ±ı¿ ¿Î‹ ¿fl÷Πˢ› fiı ’˘÷ı ¿Ëı “ˉı ±Î ¿Î‹

fi◊Ì ¿fl‰_.” ÷˘ ±ıfi_ Œ‚ Â_ ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ‹˘Õı◊Ì ¿fl‰_ ’Õı. ¿flÎfl ˢ› ÷˘ ¿fl‰_ ’Õı. ±ı

÷˘ »^À¿˘ … ◊Λ fiËŸ fiı ! ≠ë¿÷ν — ’λ˘ ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’»Ì ¿Ëı ¿ı, “±Î ¿Î‹ ‹Îflı ¿fl‰_

… Ωı¥±ı.”

±ı fi ¬’ı ÏÕZÎfiıflÌ‹Î_ ! “Ωı ±Î‹ ◊Λ, ÷˘ ±Î‹” ±ı “Ωı-÷˘” ‰Î‚Î ‰Î@› ±Î’HÎı I›Î_ ‹Î¥fiÁ ¿flı·Î »ı. “±Î‹ ◊Λ, ÷˘ ±Î‹” ±ı ⁄‘_ ‰ıVÀ ±˘Œ ÀÎ¥‹ ±ıLÕ ±ıfi∞˝ »ı. ±ı ⁄⁄Ò«¿ ·˘¿˘fiÎ_ ‰Î@› »ı. …ıfiı Á_ÁÎfl ’HÎ Á‹… ’Õ÷˘ fi◊Ì, ÷ıfiÎ_ ‰Î@›˘ »ı. “±Î‹ ¿›* ˢ÷ ÷˘ ±Î‹ ◊Î÷.” ±S›Î, …ı ◊›_ ÷ıfiı √Î √Î ¿flfiı ! ±Î ¿o¥◊Ì ·ÎT›˘ »ı ? Á_ÁÎfl‹Î_ › ¿˘¥ ±Î‰_ fiÎ ‰Î’flı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿flı …. ’HÎ ±ı ‹ÒÕ‹Î_ fiΠˢ› ÷˘ »˘ÕÌ ÿı,

fiı ’»Ì ‹ÒÕ ±Î‰ı I›Îflı ¿flı ’λ˘. ‹ÒÕ fiÎ Ωı¥±ı ? ‹ÒÕfiÌ …wfl ¬flÌ ¿ı fiËŸ ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ıÀ·ı ⁄˘·‰ÎfiÌ ±Áfl˘ ◊Λ ¬flÌ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·‰ÎfiÌ ÷˘ ⁄‘Ì ⁄Ë ±Áfl˘ ◊Λ. …ı‰_ ±ı ⁄˘·ı fiı,


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

421

±ı‰˘ ±ı ◊¥ Ω›. “Ë_ fiηΛ¿ »\_” ⁄˘·ı ÷˘ fiηΛ¿ ◊¥ Ω›.

422

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÿı‰÷Îfiı ‰√˘‰ ‰√˘‰ ¿fḻı ÷˘ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_

±Î’HÎı ¤Î_…√Õ … ‹Ò¿Ì ÿ˘ fiı ! ≠ë¿÷ν — “¿Î‹ fi◊Ì ¿fl‰_” ±ı‹ ⁄˘·ı, ÷˘ ±ı‹Î_ Â_ ◊¥ Ω› ? ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±Î‚Á ±Î‰Ì Ω›. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±Î‚Á ±Î‰ı

±fiı “¿fl‰_ »ı” ¿Ëı ÷˘ ±Î‚Á ⁄‘_ @›Î_› …÷_ flËı. “¿fl‰_ »ı” ⁄˘·ı ¿ı ’λ˘ ˢ_Ï›Îfl ◊¥ Ω›, ¨CÎ ±Î‰÷Ì Ë˘› ÷˘ › µÕÎÕÌ ÿı, «Ò_ÀÌ ¬HÎÌfiı µÕÎÕÌ ÿı ËÕËÕÎÀ.

“T›‰„V◊÷”fiı ‰‘Ή÷Î_... ±ı¿ ⁄ıfi ±Î‰ı·Ì. ÷ı ¿Ëı »ı, “‹Îv_ ·Bfi ◊›_ »ı, ’HÎ ‹fiı ±ı flV÷˘ ’Á_ÿ fi◊Ì. ‹fiı ±Î ‘‹˝fiÎ flV÷΋Î_ … …‰Îfi_ ‰‘Îflı √‹ı »ı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ, ’HÎ ±ı ’Á_ÿ fi◊Ì ±ı‰_ ¿fl‰Î◊Ì Â_ ŒÎ›ÿ˘ ?” I›Îflı ±ı ⁄ıfi ¿Ëı »ı, “’Á_ÿ fi◊Ì ±ı ÷˘ flËı‰Îfi_ …, ’HÎ ¤„@÷ ‰‘Îflı ¿fl‰ÎfiÌ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “’Á_ÿ fi◊Ì ’HÎ ±ı flËı‰Îfi_ ±ı ‰Î÷fiÌ ÷˘ ¬ÎhÎÌ »ı fiı ?” I›Îflı ±ı ⁄ıfi ¿Ëı »ı, “ËÎ.” ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı …ı flËı‰Îfi_ ˢ› ÷ı “’Á_ÿ fi◊Ì” ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·‰_. “‹fiı ⁄Ë √‹ı »ı” ‹Îv_ ·Bfi ◊›_. ±ı, “‹fiı ⁄Ë √‹ı »ı.” ±ı‰_ ⁄˘·‰Î‹Î_ Â_ ‰Î_‘˘ ? ±Î’HÎı …ı …ı ¿Á˘ÀÌ‹Î_ ±ÎT›Î I›Î_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “⁄Y›_, ±Î ÿ—¬‹Î_ Ë_ @›Î_ Á’ÕΛ˘ ? ±Î ÿ—¬‹Î_ Á’ÕΛ˘.” ÷ıfiÎ◊Ì ÿ—¬ ‰‘ı. ±fiı ±Î’HÎı ÿ—¬‹Î_ Á’ÕΛΠfiı I›Î_ ±Î√‚ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “fiÎ, ±ËŸ ±fi¿>‚ »ı. ÁÎv_ ±fi¿>‚ »ı.” ÷˘ ±fi¿>‚ ◊Λ. ‹ÎÀı ’Î_Áv_ ⁄˘·‰_. ±Î …ı …ı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ fiı«fl ÷‹fiı ¿flΉı, ÷ıfiı ÷‹ı ÁÎv_ ⁄˘·Â˘ ÷˘ ÷‹Îfl˘ »^À¿Îfl˘ ◊Âı. fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ¬flÎ⁄ ⁄˘·Â˘ ÷˘ ÷˘ ÷‹Îfl˘ »^À¿Îfl˘ fiËŸ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ‹fi‹Î_◊Ì ¿ÎœÌ fiά‰_ ¿ı ‹fiı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ÿ—¬ »ı ¿ı ±ı‰_ ÷ı‰_ @Â_ »ı. …ı »ı, ÿı‰÷Î ±Õu˘ ÷˘ ÿ{ΉÎÂı, ⁄flŒ ±Õu˘ ÷˘ ÀÎœ<_ ·Î√Âı, ±ı‹ ±Áfl˘ ◊›Î ¿fl‰ÎfiÌ. ±ı‹Î_ ÿı‰÷Îfiı ‰√˘‰ ‰√˘‰ ¿flÌfiı Â_ ŒÎ›ÿ˘ ¿fl‰Îfi˘ »ı ? ⁄flŒfiı ‰¬ÎHÎ ‰¬ÎHÎ ¿fḻı, ÷ı‹Î_ ±Î’HÎfiı ·Î¤ ◊Λ @¢ ? ≠ë¿÷ν — fiËŸ.

“ÃÌ¿”fi_ ÃÌ¿, “ÁÎv_”fi_ ÁÎv_ ! Ë_ “iÎÎfi” ◊÷Î_ ’Ëı·Î_fiÌ ‰Î÷ ¿Ë_ »\_. Ë_ ’E«ÌÁ ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘, I›Îflı ‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷ fifl‹ ˢ› I›Îflı ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı, “¿ı‹ »ı ÷‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷ ?” Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “⁄Ë ÁÎflÌ »ı.” ±fiı ⁄ÌΩfiı ÷Ï⁄›÷ ÁÎflÌ Ë˘› ±fiı ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı, “¿ı‹ »ı ÷‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “ÃÌ¿ »ı.” ‹ıfl ±S›Î, “ÃÌ¿ »ı” ¿Ëı »ı, ÷ı ±Î√‚ fiËŸ Ω›. ±S›Î, ¿¥ Ω÷fiÎ fl‹¿ÕÎ_ »˘ ÷ı ?!” “ÃÌ¿ »ı” ¿Ëı »ı. ±ı “ÃÌ¿”fiÌ ⁄ËÎfl ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ Ω› fiËŸ. ÷ıfiı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì “ÃÌ¿” flËı. …‰ÎfiÌ‹Î_ “ÃÌ¿” ⁄˘·ı, CΈՒH΋Î_ “ÃÌ¿” ⁄˘·ı, I›Îflı “ÁÎv_” @›Îflı ⁄˘·Â˘ ? ±Î ±ÎÀ·Ì ∂‘flÁ ±Î‰ı fiı, ÷˘ › “ÁÎv_” fiÎ ⁄˘·ı, ÷˘ @›Îflı “ÁÎv_” ⁄˘·Â˘ ? ‰‘Îflı ∂‘flÁ ±Î‰ı I›Îflı ¿Ë̱ı ¿ı “⁄Ë ÁflÁ »ı.” ÷ı ±Î‰ı·Ì › …÷Ì flËı ÷fl÷. ±ı ¿èÎÎ ¿›Î˝ ‰√fl …÷Ì flËı »ı. ˉı ±Îfi˘ ¿Î›ÿ˘ ¬˘‚Ì ±Î’ı ÷ı ¬fl˘. ⁄_‘ ¿˘HÎ ¿flı »ı ±ıfiı ? ±Î‰Ì, ±ı ÷˘ Ωı¥ ±Î’HÎı ¿ı ±Î ÿU‹fi »ı. ’HÎ ⁄_‘ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ¿›Î ¿Î›ÿαı …÷Ì flËı »ı ? …÷Ì fiÎ flËı÷Ì Ë˘› ÷˘ ±Î‰Ì ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ ±Î‰Ì ¿Ëı‰Î› … fiËŸ fiı ! ‹fiı ·˘¿ ’Ò»ı »ı, “∂‘flÁ ‹ÀÌ ÷‹fiı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “@›ı ÿËÎÕı fiˢ÷Ì ◊¥, ÷ı ‹ÀÌ ?” ±ı @›Îflı¿ ±Î‰ı »ı fiı @›Îflı¿ …÷Ì flËı. I›Îflı ±ıfiı ’Ò»\_ »\_ ¿ı, “…‰ÎfiÌ µ÷Ή‚ Â_ Ë÷Ì Ë‹HÎı ? ¿èÎÎ ¿›Î˝ ‰√fl Â_ ¿fl‰Î …÷Ì flËı »ı ? flËı fiı, ±ËŸ ±Î√‚ ‰Î_‘˘ ¢ »ı ?” ±fiı ±ÎI‹Îfiı ±ı ∂‘flÁ ¿o¥ ËıflÎfi ¿fl÷Ì fi◊Ì. ∂‘flÁ ±ÎI‹Îfiı ËıflÎfi ¿flı fiËŸ. ±Î ÿıËfiı ΩB≤÷ flάı ±ıÀ·_ …. ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ıÓ “ÃÌ¿” ÂOÿ ∂ÕÎÕÌ ÿÌ‘˘. ±Î ÂOÿ fi¿ÁÎfi ¿flı »ı. ±ÎI‹Î “ÃÌ¿” ◊¥ Ω› ’»Ì. “⁄Ë ÁflÁ” ¿Ë̱ı, ÷ı CÎÕ̱ı ±ÎI‹Î “ÁflÁ” ◊¥ Ω›. ’ZÎÎCÎÎ÷ ◊¥ Ω›, ÷ı CÎÕ̱ı “⁄Ë ÁflÁ »ı” ±ı‹ ¿Ëı‰_. ËÎ,


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

423

@›Î_ ÿÿ˝ fiÎ ◊Λ ? ±’‰Îÿ »ı @¢ ? @Â_ fiÎ ◊Λ ? ±fiı ±Î’HÎı ±ı ⁄Ωfl‹Î_ … flËı‰_ fi◊Ì, ±ı Â_ ¬˘À<_ ?! ⁄Ωfl ΩıÕı Á˘ÿ˘ fiËŸ, ⁄Ωfl ΩıÕı ·ıHÎÿıHÎ fiËŸ. ±ı «˘fl⁄Ωfl »ı, ±ı‹Î_ ±Î’HÎÎ …ı‰Î ÂÎË¿Îfl˘fi_ ¿Î‹ fiËŸ.

424

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

fi◊Ì. ±ı¿ ¿˘‚Ì›˘ … ¬Î‘_ »ı.” ‹Ò_±Î, ±ıfiÌ ’ÎÁı ÷˘ ÁÎv_ ¿fl. ±ıÀ·ı ±Î‰_ ÂOÿı ÂOÿı √ÎÕÌ ∂¤Ì flά̱ı ÷˘ ? ±ıÀ·ı ¿ÎÏÛΉÎÕÌ ¿Ëı »ı fiı, “Ëη‰Î ÿ˘, Ëη‰Î ÿ˘.” ¿˘¥ ⁄ıÁÌ flËı÷Î_ ËÂı ?

ÂOÿ˘fiÌ fiˆÏ‹Ïkο ±Áfl˘... ËÌflÎ⁄Îfiı ±ı‰_ ◊›_fiı ÷˘ ⁄ËÎfl ·˘¿ ’Ò»ı ¿ı “¿ı‹ »ı ËÌflÎ⁄Îfiı ?” ÷˘ ¿Ë_ “ÁÎv_ »ı.” ŒflÌ ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ⁄’˘flı ±Î‰ı fiı ËÌflÎ⁄Î ±˘ ±˘ ¿fl÷Î_ ˢ›, ÷˘ ¿Ë̱ı “±ı, ÷˘ …flÎ CÎÕÌ‹Î_ ÷Ï⁄›÷ ⁄√Õı fiı ?” ±ıÀ·ı ±ı ·Î√HÎÌ ¬Î÷fl ’Ò»ı »ı. ±ıfiı “ÁÎv_ »ı” ¿Ë̱ı ÷˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ fiı Ï⁄«Îfl˘ «Î ±Îfi_ÿ◊Ì ’̱ı ! “ÃÌ¿ »ı” ÷˘ @›Îflı› fiÎ ¿Ë̱ı. ÃÌ¿ ÷˘ ÃÌ¿ÎÃÌ¿ ◊¥ Ω›. ÃÌ¿ ˢ› ÷˘ “ÁÎv_” ¿Ëı‰_ fiı …flÎ ⁄√Õı·_ ˢ› ÷˘ “⁄Ë ÁÎv_ »ı” ¿Ë̱ı. ‹ËÎflÎ…fiı ’һ̱ı ÷˘ “ÃÌ¿ »ı”, ¿ËıÂı. “ÂÎ÷Î »ı” ±fiı “ÃÌ¿ »ı”, ⁄ı‹Î_ ⁄Ë Œıfl »ı. ÂÎ÷Î ±ıÀ·ı ÂÎ÷Î. ÂOÿfiÌ ‹Îfl΋ÎflÌ »ı ±Î ⁄‘Ì, ±ı¿ ÂOÿ ÁÎfl˘ ⁄˘·Ì±ı “ÁÎv_ »ı”

≠ë¿÷ν — ±‹ı ⁄‘Î ≥E»Ì±ı ¿ı ÿÎÿÎfi_ ±Î›W› ‰‘ı. ÿÎÿÎ …SÿÌ

fiÎ Ω› ÷˘ ±ı ≠‹ÎHÎıfiÌ ±Áfl ◊Λ ¬flÌ, ÿÎÿÎ fiÎ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±Áfl ◊Λ ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ÁÌ‘Ì ±Áfl fiËŸ, ’HÎ ÏfiÏ‹kÎ

w’ı, fiˆÏ‹Ïkο w’ı, fiËŸ ÷˘ F›Îflı ±ı fl˘…ı ±Î‰_ ⁄˘·÷Πˢ›, “ÿÎÿÎ fiÎ Ω‰ ÷˘ ÁÎv_” ’HÎ F›Îflı …‰Îfi_ ◊Λ fiı I›Îflı ¿ıÀ·Î_› ¿ËıÂı ¿ı “ˉı »^Àı ÷˘ ÁÎv_, fi›* …\±˘fiı, ÂflÌfl ¿ı‰_ ◊¥ √›_ »ı.” ±ı‰_ ·˘¿ ¿Ëı ’λÎ_, Â_ ¿Ëı ? “ˉı »^Àı ÷˘ ÁÎv_” ¿ËıÂı ˉı. ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄˘·ı ±ı‰_, ±ı ’HÎ ÂOÿ˘ ±Áfl ¿flı. ±ı ÂOÿ˘

’HÎ ±Áfl ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — ÏfiÏ‹kÎ »ı fiı, …ı‰_ ÿı¬ı ±ı‰_ ¿Ëı. ±ÏflÁ˘ »ı fiı. ⁄ı-

≠ë¿÷ν — ¿˘”¿fiÎ ‹ÎÀı fiÎ ⁄˘·‰_ ˢ› »÷Î_ ⁄˘·Î¥ Ω›, ÷˘

±ı¿ ‰flÁ ·Î√ı »ı ¿ı ÷fiı Ë…\.

¿ı‹ ⁄˘·Î¥ Ω› »ı ? ≠ë¿÷ν — ‰‘Îflı ! ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿fiı ‹ÎÀı ˢ›, ÷ı flÎ√-¶ıÊfiı ±Î‘Ìfi »ı. ±ı◊Ì

⁄˘·Î¥ Ω› »ı ±fiı ⁄Ì…\_ Á΋ÎL› ÷Ï⁄›÷fi_ › »ı ÷˘ ¿Ë̱ı »Ì±ı, “ÃÌ¿ »ı.” ÷ı ¤ÎÊÎ ÂÎ ‹ÎÀı ⁄√ÎÕ˘ »˘ ? Á΋˘ ÂÎ ‹ÎÀı ’Ò»ı »ı ? ·Î√HÎÌ◊Ì. ·Î√HÎ̉΂Îfiı “ÁÎv_ »ı” ¿Ë̱ı, ÷˘ ±Îfi_ÿ ◊Λfiı. ±‹ı Ëo‹ıÂÎ “ÁÎv_ »ı” ¿Ë̱ı. ±Î¬_ CÎfl ⁄‚Ì √›_ ˢ› ÷˘ ’Ò»ı ¿ı “±Î¬_ CÎfl ⁄‚Ì √›_ ËÂı fiı !” ÷˘ ¿Ë̱ı, “fiÎ, …flÎ Á_ÕΠ⁄‚Ì √›_ »ı.” ±‹ı ±Î¬˘ ¿ıÁ ±Î‰_ ¿ËÌfiı ¨«ı ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı. ±Î‰_ ¿Ë̱ı ±ıfiı ±Îfi_ÿ ◊Λ fiı ! …flÎ ¿˘‚Ì›˘ …‹Ìfiı ±ÎT›Î ˢ› fiı ÷˘ › ¿Ë̱ı fiÎ …‹Ìfiı ±ÎT›Î. I›Îflı ±Î ·˘¿ ¿˘¥ ’Ò»ı ÷˘ ¿Ëı ¿ı “fiÎ, ±Î…ı ÷˘ …flÎ › ¬‰Î›_

≠¿ÚÏ÷fiı ±Î‹ ‰Î‚ı iÎÎfiÌ ! ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î¿Ì ·˘¿ ΩHÎı ¿ı ÿÎÿÎ ÏfiflÎ_÷ı ±˘flÕÌ‹Î_ …¥fiı ÁÒ¥

Ω› »ı. ±ı ‰Î÷‹Î_ ‹Î· fi◊Ì. ’•ÎÁfi‰Î‚Ìfiı ±ı¿ ¿·Î¿ Á‘Ì ±fiı ±Î ÏÁI›˘÷ıfl‹ı ‰Êı˝ ’•ÎÁfi‰Î‚Ìfiı ⁄ıÁ‰_. ’√ ˵ ‰‚Ì Ω› ±fiı ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ±Î_¬˘fiÌ Â„@÷, ±Î_¬˘fi˘ ≠¿ÎÂ, ±ı ⁄‘_ …‚‰Î¥ flËı·_. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‹Î_◊Ì ≠¿ÚÏ÷fi˘ µ’flfi˘ …ı ¿Î⁄Ò »ı ±fiı ÷ı

≠¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ’Îà ¤…‰ı ¬flÌ. ’HÎ ÷‹ı F›Îflı ±ıfiı ±fi‹˘ÿfi ±Î’˘ I›Îflı, ±ı ÏÁ‰Î› fiËŸ. ±ı ±Î¬_ Ωı¥ ¿Λ. ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ≠¿ÚÏ÷fiı ‹ıÓ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‰√˘‰Ì fi◊Ì. ±ıfi_


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

425

‰√˘b_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿›* fi◊Ì. ±’‹Îfi ¿›* fi◊Ì. ·˘¿˘ ‰√˘‰Ìfiı ±’‹Îfi ¿flı »ı. ≠¿ÚÏ÷ ∞‰÷Ì »ı, ±ıfi_ ±’‹Îfi ¿fl¢ ÷˘ ±ıfiÌ ±Áfl ◊Âı. ±Îfiı (…Õfiı) ±’‹Îfi ¿fl˘ ÷˘ ±Áfl ◊Λ »ı. Â_ ±Áfl ◊Λ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ⁄ÌΩı ’ÕC΢ ÷‹fiı … ’Õı »ı ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ◊˘ÕÌ ∞‰÷Ì »ı, Ï‹l«ı÷fi, ±ıÀ·ı ◊˘Õ˘ ±˘»˘ ’ÕC΢ ’Õı. ±ıÀ·ı ±’‹Îfi ÷˘ fi ¿flΛ. vvvvv

[4] ω÷ÎÕ÷Ì ‰ÎHÎÌ ‰¬÷ı, Á‹Î‘Îfi ! ωʋ ‰ÎHÎÌ ‰¬÷ı, Á‹¤Î‰ ! Ë_ …ı ⁄˘·_ »\_, ÷ı ’Ò‰ı˝ ÁÎ_¤Y›_ fiËŸ ˢ› ¿˘¥ ¿Î‚ı. ±’Ò‰˝ ‰ÎHÎÌ »ı ±Î. ’Ò‰ı˝ ¿›Îflı › ÁÎ_¤‚Ì fiΠˢ›, ‰Î_«Ì fiΠˢ› ±fiı ÂÎVhÎfiÌ › ‰Î÷ fiΠˢ›. ˉı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ı¿ ±ı¿ ‰Î÷ ’Ò»÷Î Ω‰ fiı ! ÿÎÿÎ ⁄ıÃÎ »ı, ÀÎ¥‹ »ı ±I›Îflı. ÷˘ ¿Î_¥ µ¿ı· ±Î‰ı fiı ! ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ¿o¥ ⁄˘·Ì Ω›, ±ı‹Î_ ±Î’HÎı Á‹Î‘Îfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı

¿fl‰_ ? Á‹¤Î‰ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flά‰˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’b_ iÎÎfi Â_ ¿Ëı »ı ? ¿˘¥ ÷‹Îfl΋Î_ ¿o¥ ¿flÌ Â¿ı

±ı‹ … fi◊Ì. ‰SÕÛ‹Î_ ¿˘¥ …LQ›˘ … fi◊Ì ¿ı …ı ÷‹Îfl΋Î_ @Â_ Õ¬· ¿flÌ Â@›˘ ˢ›. ¿˘¥fi΋Î_ ¿˘¥ Õ¬· ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ »ı … fiËŸ. ÷˘ ±Î Õ¬· ¿ı‹ ±Î‰ı »ı ? ÷‹Îfl΋Î_ …ı Õ¬· ¿flı »ı, ±ı ÷‹Îflı ‹ÎÀı ÏfiÏ‹kÎ »ı. ’HÎ ±ı‹Î_ ‹Ò‚ ÏËÁÎ⁄ ÷‹Îfl˘ … »ı. ¿˘¥ ¨‘_ ¿flı ¿ı »÷_ ¿flı, ’HÎ ±ı‹Î_ ÏËÁÎ⁄ ÷‹Îfl˘ … »ı ±fiı ±ı ÏfiÏ‹kÎ ⁄fiÌ Ω› »ı. ±ı ÏËÁÎ⁄ ’Òfl˘ ◊›˘ ¿ı ŒflÌ ¿˘¥ Õ¬· fiËŸ ¿flı.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

427

±ıÀ·ı ÏfiÏ‹kÎfiÌ ΩıÕı {CÎÕ˘ ¿fl‰˘ ±ı fi¿Î‹˘ »ı. ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_ ¤fl‰Î◊Ì ŒflÌ ’λ˘ √fi˘ ∂¤˘ ◊Âı. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ¿fl‰Î’b_ @Â_ flËı÷_ fi◊Ì. ±Î ωiÎÎfi »ı, ±ı ⁄‘_ Á‹∞ ·ı‰ÎfiÌ …wfl »ı.

fi ‰Î√ı ‰ıHÎ, ωfiÎ ‰Î_¿ ! ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ±Î’HÎfiı ¿o¥ ⁄˘·Ì Ω›, ±ı ’HÎ fiˆÏ‹Ïkο …

fiı ? ±Î’H΢ ‰Î_¿ fiΠˢ› ÷˘ ’HÎ ⁄˘·ı ÷˘ ?

428

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÷‹fiı ±‰‚_ ¿Ëı ÷˘ ÷‹fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı

“±Î ‹fiı ¿ı‹ ±‰‚_ ⁄˘·ı »ı ?” ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ıfiı fi‰Ì fl¿‹ ‘Ìfl˘ »˘. …ı ÷‹Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ Ë÷˘, ÷ı «Ò¿‰÷Ì ‰¬÷ı ÷‹ı ŒflÌ fi‰˘ ÏËÁÎ⁄fi˘ «˘’Õ˘ «Î· ¿›˘˝. ±ıÀ·ı ±ı¿ √΂ …ı ‘Ìflı·Ì Ë÷Ì, ÷ı ’Î»Ì ±Î’‰Î ±ÎT›˘ I›Îflı ÷ı ±Î’HÎı …‹ı ¿flÌ ·ı‰ÎfiÌ Ë÷Ì, ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ÷‹ı ’Î_« fi‰Ì ‘ÌflÌ ’λÌ. ±Î ±ı¿ ÷˘ ÁËfi ◊÷Ì fi◊Ì, I›Î_ ⁄Ì∞ ’Î_« ‘ÌflÌ ÷ı fi‰Ì ‘Ìfl‘Îfl ¿flı »ı fiı ’»Ì √Ò_«Î›Î ¿flı »ı. ±Î‹ √Ò_«‰ÎÕ˘ ⁄‘˘ ∂¤˘ ¿flı »ı. ˉı ±Î‹Î_ ‹fiW›˘fiÌ ⁄Ï© ÂÌ flÌ÷ı ’ˢӫı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiı ÷‹Îfl˘ ‰Î_¿ fiΠˢ›, ÷˘

⁄˘·‰Îfi˘ ±ı‰˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î ⁄˘·ı »ı, ÷˘ ÷‹ÎflÌ ¤Ò· »ı, ÷ıfi˘ ⁄ÿ·˘ ±Î’ı »ı ±Î. ËÎ, ÷ı ÷‹ÎflÌ √›Î ±‰÷ÎflfiÌ …ı ¤Ò· »ı, ±ı ¤Ò·fi˘ ⁄ÿ·˘ ±Î ‹ÎHÎÁ ÷‹fiı ±Î’Ì flè΢ »ı. ±ı ÏfiÏ‹kÎ »ı ±fiı ¤Ò· ÷‹ÎflÌ »ı. ‹ÎÀı … ±ı ⁄˘·Ì flè΢ »ı. ˉı ±ı ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı, ‹ÎÀı ±Î ⁄˘·Ì flè΢ »ı. ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎfiı ±ı ¤Ò·‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿flΉÕΉı »ı. ±ıfiÎ ÷flŒ ¤Î‰ fi ⁄√ÎÕ‰˘ Ωı¥±ı. ±fiı ±Î’HÎı Â_ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı ≠¤ ±ıfiı Áÿ˚⁄Ï© ±Î’Ωı. ±ıÀ·ı … ¿Ëı‰_, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÏfiÏ‹kÎ »ı.

¬Î÷Î_ ∂ÕÎÕ˘, ¿flÌ …‹Î, fi µ‘ÎflÌ ! ±Î’b_ ωiÎÎfi «˘A¬_«À »ı. ¿˘¥ µ’flÌ »ı fiËŸ. ¿˘¥fiÌ ±Î’HÎ΋Î_ Õ¬· fi◊Ì, ±ı‰_ ±Î …√÷ »ı. ±Î Õ¬· ÿı¬Î› »ı, ±ı ¤˛Î_Ï÷ »ı. ⁄Î¿Ì ±Î’H΢ ¿˘¥ µ’flÌ »ı … fiËŸ. I›Îflı µ’flÌ ¿˘HÎ ? ’˘÷ÎfiÌ O·LÕÁ˝ ±fiı Ï‹VÀı@Á. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ¤Îfi fiËŸ, ÷ı O·LÕÁ˝ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ˉı Ï‹VÀı@Á flËÌ Œ@÷. ˉı ¤Ò·fiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ flèÎÎ_. ±‹ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı ? ¿ı …ı ⁄‘_ ±Î‰ı »ı, ±ı ÷‹Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ »ı. ±ıfiı «Ò¿÷ı ◊¥ …‰Î ÿ˘, fiı ŒflÌ fi‰ıÁfl◊Ì fl¿‹ ‘Ìfl¢ fiËŸ. ≠ë¿÷ν — fi‰Ì fl¿‹ ‘Ìfl‰Ì ¿˘fiı ¿Ë˘ »˘ ?

Ωı ÷Îflı ±Î ‰ı’Îfl fiÎ ’˘ÊΛ ÷˘ ŒflÌ ±Î’Ì fiËŸ, fi‰Ì ‘ÌflÌ fiËŸ, fiı ±Î ’˘ÊÎ÷_ ˢ› ÷˘ ŒflÌ ’Î_« ±Î’.

¤ı√Î_ ◊›Î_ ÷ı ±Î’HÎÎ … ÏËÁÎ⁄˘ ! ¿˘¥ ¿ËıÂı, “±Î‹fiÌ ΩıÕı ‹Îflı ±I›Îflı ¿o¥ ·ı‰Îÿı‰Î … fi◊Ì. ÷˘ › ±ı ¿ı‹ √΂˘ ÿ¥ √›˘ ?” ÷ı ±I›ÎflfiÎ «˘’ÕÎfiÌ ·ı‰Îÿı‰Î fiΠˢ› ÷˘ ’λ·Î «˘’ÕÎfi˘ ÏËÁÎ⁄ ËÂı. fiı ±ıfiı I›Î_ …‹ı ¿flÎT›Î ‰√fl ±ı‹ fiı ±ı‹ ÷‹Îflı I›Î_ ¿˘¥ …‹ı ¿flΉı fiËŸ. ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì «˘’ÕÎfi˘ ‰Ë̉À «Î· »ı. ’λ·Î «˘’ÕÎfiÎ ±Î «Î· ÏËÁÎ⁄ ˢ› »ı. …\±˘fiı, ±Î ÁÎÁfiı ±fiı ‰Ëfiı ±˘‚¬ÎHÎı › fi◊Ì Ë˘÷Ì, fiı ⁄ıµ ¤ı√Î ◊›Î ’»Ì «Î·ı »ı fiı ?! ’Ëı·Î_ ÷˘ ±˘‚¬ÎHÎı › fiˢ÷Ì. ÁÎÁ±ı ‰Ëfi_ ‹˘œ<_ fiÎ Ωı›ı·_ ˢ›, ‰Ë±ı ÁÎÁfi_ ‹˘œ<_ fiÎ Ωı›ı·_ ˢ›. ÷ı ’λΠ‰Ë ’Ëı·ı ÿËÎÕı ±Î‰ı »ı fiı, I›Îflı Â_ ¿ËıÂı ? “±ÎÀ·Ì …HÎÁ ±Î’˘ ÷˘ … ‹˘œ<_ ÿı¬ÎÕ̱ı.” ±ıÀ·ı …HÎÁ ±Î’ı I›Îflı ‹˘œ<_ ÿı¬ÎÕı. ’»Ì ±˘‚¬ÎHÎ ’Õı ¿ı ±Î ÷˘ ±Î’HÎÌ ‘Ìfl‘Îfl‰Î‚_ ÁkÎÎb_ fi_⁄flfi_ ¬Î÷_ »ı. ’»Ì ·ı‰Îÿı‰Îfi_ «Î· ¿flı. ±ıÀ·ı ’Ëı·ı … ÿËÎÕı …HÎÁ ÷˘·ı. ±fiı ±Î ·˘¿ flÎ∞¬ÂÌ ◊¥fiı ±Î’ı ⁄‘_. ±ıÀ·ı ±Î ‰√fl ±˘‚¬ÎHÎı …\±˘fiı, ⁄‘_ ¬Î÷_ «Î· … »ı fiı ! ±ıÀ·ı ‰Î÷fiı À>_¿‹Î_ Á‹∞ ·ı‰ÎfiÌ »ı, ¿ı fiËŸ ·ı‰Î fiËŸ ÿı‰Î, »÷Î_ ±Î ÷˘ ⁄‘˘ ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ … »ı. ±Î “iÎÎfi” …ı ±ÎM›_ »ı fiı, ±ı‹Î_


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

429

flËı‰Îfi_ ±fiı ±Î ⁄‘Î ÏËÁÎ⁄ »ı, ±ıfiı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı «Ò¿÷ı ¿fl‰ÎfiÎ »ı.

430

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±ıÀ·Ì ÁÎflÌ fiı ! ±ıÀ·ı «˘’Õı …‹ı ¿flÌ ÿı‰_. …ıÀ·_ ‘Ì›* ˢ› ±ıÀ·_ … ’λ\_ ±Î‰Âı. ‘Ìflı·_ fiΠˢ› ÷ı fiËŸ ±Î‰ı.

µ‘Îfl ⁄_‘, …‹Î «Î· ! ËÁ÷ı ‹¬ı {ıfl ’̉ı... ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ‰¬÷ …‹ı ¿fḻı, ⁄ı ‰¬÷ …‹ı ¿fḻı, Á˘

‰¬÷ …‹ı ¿fḻı, ±ı‰_ ⁄‘Ì ‰¬÷ …‹Î … ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ŒflÌ µ‘Îfl ¿fl¢ ÷˘ ŒflÌ ±ı «˘’ÕÎ «Î· flËıÂı.

±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ·Î¬ ‰¬÷ ÷_ …‹ı ¿flΉfiı, ±Î’HÎı …‹ı ¿fl‰ÎfiÎ. ±fiı ±ıfi˘ ±_÷ ±Î‰Âı. Ωı Ωı fiı, ‹ÎflÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·˘ fiı ! ≠ë¿÷ν — ±ÎÀ·Î ‰Ê˝ √›Î »÷Î_ Ë…\ ±_÷ fi◊Ì ±ÎT›˘. ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩı ω«Îfl ¿›Î˝ ¿fl÷Î_ ‹ÎflÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿flΩı fiı,

±_÷ ±Î‰Ì …Âı. ±fiı ‹ıÓ …‹ı ¿flı·Î »ı, ±ı‰Î ⁄‘Î ⁄Ë. ±‹ı ±ßΉÌÁ ‰Ê˝◊Ì fi‰Ì ‘Ìfl÷Î fi◊Ì. ÷ı «˘’ÕÎ ⁄‘Î ¿ıÀ·Î «˘A¬Î ◊¥ √›Î ! ‘Ìfl‰Îfi_ … ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘_, fiı …‹ı … ¿fl ¿fl ¿flı·_. “±‹ı” “’Àı·”fiı ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_ ¿ı “¤¥, …‹ı ¿flÌ ÿıΩı. …ı ±Î’‰Î ±Î‰ı, ÷ıfi_ …‹ı ¿flÌ ÿıΩı.” ‹Î√˝ ÁËı·˘ »ı fiı ? ±ıÀ·ı ±Î‰_ ωiÎÎfi »ı ±Î’b_. ±fiı «˘’ÕÎfiÎ ÏËÁÎ⁄ ÷˘ ’ÒflÎ ◊‰Î_ … Ωı¥±ı fiı ? ÷‹fiı ¿ı‰_ ·Î√ı »ı ? ≠ë¿÷ν — ◊‰Î_ … Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±fiı ±Î’HÎÎ ’ÎÕ˘ÂÌfiı ¿Ë̱ı ¿ı “÷‹ı Á‰ÎflfiÎ

’ˢfl‹Î_ ‹fiı ’Î_« √΂˘ ¤Î_ÕΩı.” I›Îflı ±ı Â_ ¿ËıÂı ¿ı “Ë_ ¿o¥ fi‰fl˘ »\_ ?” ±ıÀ·ı ÏËÁÎ⁄ fi◊Ì, ±ı ¿˘¥ √΂ ¤Î_Õı … fiËŸ fiı ! ±fiı ÏËÁÎ⁄ »ı, ±ı ¿˘¥ »˘ÕfiÎfl fi◊Ì.

¿Ï‰flÎ… Â_ ¿Ëı »ı ? ““ËÁ÷ı ‹¬ı {ıfl ’̉ı, fiÌ·¿oÃÌ ¬ÎfiÿÎfi. Ïfi—VM≤Ë ±›Î«¿fiı ¬’ı fiËŸ ‹Îfi÷Îfi.”” ˉı ±Î’H΢ ±ÎÀ·˘ ’vÊÎ◊˝ flè΢ ¿ı “ËÁ÷ı ‹¬ı {ıfl ’̉˘.” ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ »˘¿flÎfiÌ ΩıÕı ¿o¥ ‹÷¤ıÿ ’Õu˘, »˘¿fl˘ Á΋˘ ◊›˘ ˢ› ÷˘ ’»Ì …ı “M›Î·˘” ±Î’Ì Ω›, ÷ı ’̉˘ ÷˘ ’Õı fiı ! flÕÌ flÕÌfiı › ’HÎ ’̉˘ ÷˘ ’Õı … fiı ? ±ı “M›Î·˘” ¿o¥ ±˘»˘ ±ıfiÎ ‹Î◊΋Î_ ‹flΛ »ı ? ’̉˘ ÷˘ ’Õı … fiı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’̉˘ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — …√÷ flÕÌ flÕÌfiı ’̉ı »ı. ±Î’HÎı ËÁÌfiı ’̉_ ! ⁄Á,

±ıÀ·_ … ¿Ëı »ı. …√÷ Â_ ¿flÌfiı ’̉ı »ı ? flÕÌ flÕÌfiı, ¿ı “±ÎHÎı ±Î‹ ¿›* fiı ±ÎHÎı ±Î‹ ’Λ_. fiı ±ÎHÎı ÷ı‹ ’Λ_.” ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ±ı¿ ÷˘ ±Îfi_ÿ »ı …, ’HÎ ËV›Î ±ıÀ·ı ÷ıfi˘ ÁΛ¿˘·˘∞ ±Îfi_ÿ ’HÎ ◊Λ. ÁΛ¿˘·˘∞ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı “÷‹ı ËÁ˘ ÷˘ ÷‹fiı ±Îfi_ÿ ◊Λ.” fiı ’ı·˘ V‰Î¤Îω¿ ±Îfi_ÿ ÷˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı »ı …. ‹Ò‚ V‰Î¤Îω¿ ±Îfi_ÿ ±fiı ±Î ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ±Îfi_ÿ, ⁄ı ¤ı√_ ◊›_ ’»Ì «Î ¿ı‰Ì ÁflÁ ⁄fiı ? ÁflÁ fiÎ ⁄fiı ? ≠ë¿÷ν — ÁflÁ ⁄fiı. ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ’ı·_ ÷˘ «Î › ⁄√ÕÌ Ω› fiı ⁄‘_ › ⁄√ÕÌ Ω›.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿˘¥ ±Î’HÎfiı √΂ ±Î’ı ÷˘ ±Î’HÎı ¬ ◊‰_

±ıÀ·ı ±Î Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ËÁÌfiı ¤˘√‰˘.

Ωı¥±ı fiı, ¿ı ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊Λ »ı ?

‰ÎHÎÌ ±L›˘L› T›‰ËÎflΑÌfi ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±fiı ¬ ◊¥fiı …‹ı ¿flÌ ÿ¥±ı ¿ı «Î·˘, ’λ·˘

±ÎÀ·˘ ÏËÁÎ⁄ ±ÎT›˘. ‘Ìflı·Ì fl¿‹ …÷Ì flËı, ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ’Î»Ì ±Î‰Ì

≠ë¿÷ν — ±Î ¿Î‚‹Î_ ‰ÎHÎÌfiÌ … ¤Î_…√Õ »ı fiı ?


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

431

ÿÎÿÎlÌ — Á΋˘ Â_ ⁄˘S›˘, ¿ÃHÎ ⁄˘S›˘, ÷ıfiÎ ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ.

±Î’HÎı Â_ ⁄˘S›Î, ÷ıfiÎ › “±Î’HÎı” iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ±fiı ±ı‹Î_ Ωı Á΋Îfiı ÂÒ‚ ·Î√ı ±ı‰_ ⁄˘·Î›_ ˢ›, ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl »ı. ‰ÎHÎÌ ¿ÃHÎ fiÌ¿‚Ì, ±ı ±ıfiÎ T›‰ËÎflfiı ±Î‘Ìfi fiÌ¿‚Ì. ’HÎ Ωı ÷‹Îflı ‹˘ZÎı … …‰_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ‘˘¥ fiά˘. ¿ÃHÎ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì ±fiı Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊›_, ±ı › T›‰ËÎfl »ı. ¿ÃHÎ ‰ÎHÎÌ ¿ı‹ fiÌ¿‚Ì ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î…ı ±Î‹fi˘ ±fiı ±Î’H΢ T›‰ËÎfl »÷˘ (µCÎÎÕ˘) ◊›˘. ¤√‰Îfi ’HÎ ±Î T›‰ËÎfl ±ı@ÁıMÀ (¿⁄Ò·) ¿flı. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁı √΂ ¤Î_ÕÌ ÷˘ ±ı Â_ »ı ? ±ıHÎı ÷ÎflÌ ΩıÕı T›‰ËÎfl ’Òfl˘ ¿›˘˝. Á΋˘ …ı ⁄‘_ ¿flı »ı. …ı” …ı” ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ±◊‰Î √΂ ¤Î_Õ÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ±ı ÷‹Îfl˘ ⁄‘˘ …, ÷‹ÎflÌ ΩıÕıfi˘ T›‰ËÎfl ±˘’fi ¿flı »ı. I›Î_ ±Î√‚ T›‰ËÎflfiı T›‰ËÎfl◊Ì ¤Î_√‰˘. ±fiı T›‰ËÎfl ±ı@ÁıMÀ(¿⁄Ò·) ¿fl‰˘. I›Î_ ÷_ ‰E«ı L›Î› fiÎ CÎηÌÂ. L›Î› CÎηÌ ÷˘ √Ò_«‰Î¥Â. ≠ë¿÷ν — ±fiı Ωı ±Î’HÎı √΂ ¿ÿÌ ±Î’Ì … fiΠˢ› ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — Ωı √΂ fiÎ ±Î’Ì Ë˘› ÷˘ ÁÎ‹Ì √΂ fiÎ ‹‚ı. ’HÎ ±Î

÷˘ ±Î√·˘ ’λ·˘ ÏËÁÎ⁄ »ı, ÷ı◊Ì ±ÎM›Î ‰√fl flËıÂı … fiËŸ. «˘’Õı …‹Î ˢ› ÷˘ … ±Î‰ı. ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fiÌ ±Áfl ◊¥, ÷ı ÏËÁÎ⁄ ‰√fl fiÎ ◊Λ. ±Áfl˘ ±ı ⁄Ì…fi_ Œ‚ »ı. ¥Œı@À(±Áfl˘)fi˘ ÏËÁÎ⁄ ÷ı T›‰ËÎfl. T›‰ËÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› »ı ? fi‰ ˢ› ÷ıfiı fi‰◊Ì ¤Î√‰Îfi_. Ωı fi‰fiı ⁄Îfl◊Ì ¤Î√̱ı ÷˘ T›‰ËÎfl ¿ı‹ «Î·ı ? L›Î› Â_ ¿Ëı »ı ? fi‰ fiı ⁄Îflı ¤Î√˘. I›Î_ ’λ˘ √Ò_«Î¥ Ω› »ı. L›Î›‹Î_ ÷˘ Â_ ⁄˘·ı ¿ı, ±ı ±Î‰_ ±Î‰_ ⁄˘S›Î, ÷ı ÷‹Îflı ±Î‰_ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. ÷‹ı ±ı¿ ‰¬÷ ⁄˘·˘ ±ıÀ·ı ’ı·˘ ⁄ı ‰¬÷ ⁄˘·ı. ÷‹ı ⁄ı ‰¬÷ ⁄˘·˘ ±ıÀ·ı Á΋˘ ÿÁ ‰¬÷ ⁄˘·Âı. ±Î ⁄Lfiı ¤‹flÕÎ ŒflÂı ±ıÀ·˘ T›‰ËÎfl »ı. ±Î ⁄_fiı ⁄˘·÷Î ⁄_‘ ◊›Î ÷˘ T›‰ËÎfl ’Òfl˘ ◊›˘. T›‰ËÎfl ¤√Î¥ √›˘. T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ÂıÊ fiÎ ‰‘ı ÷ı. ±ı‹Î_ Ωı ÷‹Îflı ‹˘ZÎı …‰_

432

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ˢ› ÷˘ ÷÷˝ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷‹Îflı fiÎ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ › ⁄˘·Î¥ …‰Î› »ı fiı ? ±ı Á΋Îfi˘ T›‰ËÎfl ±ı‰˘ »ı, ÷ı ±Î‘Îflı … fiÌ¿‚ı »ı. ¿˘¥ ¿˘¥ …B›Î ÷’ÎÁÌ ΩıΩı. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ÷‹Îv_ fi¿ÁÎfi ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ › ÷ıfiı ‹ÎÀı ÷‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ ±‰‚Ì fiÎ fiÌ¿‚ı fiı ¿˘¥¿ı ÷˘ ÷‹Îv_ …flÎ › fi@ÁÎfi fiÎ ¿›* ˢ› ÷˘ › ÷‹ÎflÌ ±‰‚Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. ±ı ÂÎ◊Ì ? ÷˘ ¿Ëı ±ı‰_ Á΋ÎfiÎ T›‰ËÎflfiı ±Î‘Ìfi ◊Λ »ı. …ı‰Î T›‰ËÎflı ‰ŸÀΛ_ »ı, ÷ı‰Î T›‰ËÎflı µ¿ı·Î› »ı. ±Î ÷‹ı ‹fiı ’Ò»˘ ¿ı ÷‹ı ‹fiı ¿ı‹ fi◊Ì ‰œ÷Î. ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı, ÷‹ı ±ı‰˘ T›‰ËÎfl fi◊Ì ·ÎT›Î. …ıÀ·˘ T›‰ËÎfl ÷‹ı ·ÎT›Î Ë÷Î, ÷ıÀ·Ì ÷‹fiı À¿˘fl ‹ÎflÌ ·Ì‘Ì. ÷ı◊Ì ‰‘Îflı T›‰ËÎfl fiˢ÷Î ·ÎT›Î. ±‹Îflı iÎÎfiÌ ’vÊfiı ¿ÃHÎ ‰ÎHÎÌ … fiΠˢ› ±fiı Á΋Îfiı ‹ÎÀı ¿Õ¿ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı ÷˘ ÷ı ±‹fiı fiÎ √‹ı. fiı »÷Î_ fiÌ¿‚Ì ±ıÀ·ı ±‹ı ÷fl÷ … Á‹∞ …¥±ı ¿ı, ±ÎfiÌ ÁÎ◊ı ±‹ı ±Î‰˘ … T›‰ËÎfl ·ÎT›Î »Ì±ı. ‰ÎHÎÌ ±ı Á΋ÎfiÎ T›‰ËÎfl ≠‹ÎHÎı fiÌ¿‚ı »ı. ‰Ì÷flÎ√ ’vÊ˘fiÌ ‰ÎHÎÌ ÏfiÏ‹kÎfiı ±Î‘Ìfi fiÌ¿‚ı »ı. …ıfiı ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ ¿Î‹fiÎ fi◊Ì, ¿˘¥ ≥E»Î fi◊Ì, ¿˘¥ ’HÎ ≠¿Îflfi˘ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì, ±ı‰Î ‰Ì÷flÎ√ ’vÊ˘fiÌ ‰ÎHÎÌ Á΋Îfiı ÏfiÏ‹kÎı ˢ› »ı. ÷ı Á΋Îfiı ÿ—¬ÿÎ›Ì fiÎ ◊Λ. iÎÎfiÌ ’vÊfiı ÷˘ √΂ ¤Î_Õ‰ÎfiÌ fi‰flΠ… fi ˢ›. »÷Î_ ¿˘¥ ‹ËÎ ’H›ÂÎ‚Ì ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfiı √΂˘ ¬Î‰Îfi˘ ‰¬÷ ±Î‰ı. Á΋Îfi˘ T›‰ËÎfl ±ı‰˘ ÷ı fl˘√ ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ±‹Îflı ±Î‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Ì ’Õı. fiËŸ ÷˘ ±ı‰_ ±‹Îflı @›Î_◊Ì Ë˘› ? ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ …ı ‹˘ZÎ ±Î’ı »ı, ±ıfiı ‰‚Ì √΂˘ ±Î’‰ÎfiÌ @›Î_◊Ì Ë˘› ? ’HÎ ±ıfiÎ fl˘√ ¿Îœ‰Î ±Î‰Ì ¿ÃHÎ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì ’Õı ! ¿Ï‰ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, “‹Ò _ ± Î …ı fi ı ¿Ëı , ±ı ÷˘ ±…fl ±‹fl ÷’ı √ÎY›_ …ıHÎı ¬Î‘Ì, ±ıfiÎ ’Òfl‰fiÎ_ ’Î’˘fiı ⁄΂ı.” ¿˘¥ ¿ËıÂı, “±Î ¤Î¥fiı ÿÎÿÎ ¿ı‹ ¿ÃHÎ ÂOÿ˘ ¿Ëı »ı ?” ±ı‹Î_ ÿÎÿÎ Â_ ¿flı ? ±ı T›‰ËÎfl … ±ı‰˘ ·ÎT›˘ »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÁΉ fiηΛ¿ ˢ› »÷Î_ ÿÎÿÎ ¨«ı ÁÎÿı ⁄˘S›Î fiΠˢ›, I›Îfl◊Ì fiÎ Á‹Ω› ¿ı ±ı


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

433

’˘÷Îfi˘ T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ Á_ÿfl ·ÎT›˘ »ı ! …ı ¿ÃHÎ T›‰ËÎfl ·ÎT›˘ ˢ›, ÷ı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿ÃHÎ ‰ÎHÎÌ ÿı¬ı. ˉı ±Î’HÎÎ◊Ì ‰ÎHÎÌ ±‰‚Ì fiÌ¿‚ı, ÷˘ ±ı Á΋ÎfiÎ T›‰ËÎflfiı ±Î‘Ìfi »ı. ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ ‹˘ZÎı …‰_ »ı, ‹ÎÀı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷Ìfl fiÌ¿‚Ì √›_, ÷ıfi_ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı T›‰ËÎflΑÌfi »ı.

434

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

Ïfi⁄˝‚÷ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. ·˘¿ ¬˘ÀÎ fi◊Ì. ‹÷¤ıÿ‹Î_ ¤Ò· ÷‹ÎflÌ »ı. ·˘¿˘fiÌ ¤Ò· ˢ÷Ì … fi◊Ì. ±ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı I›Î_ ±Î√‚ ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı‰Ì ¿ı “¤¥, ‹fiı ±Î Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì.” ⁄Î¿Ì ·˘¿ ¤Ò· ¿fl÷Î_ … fi◊Ì, ·˘¿˘ ‹÷¤ıÿ ’ÎÕı ±ı‰Î_ »ı … fiËŸ. F›Î_ ±◊Õ΋HÎ ◊¥, I›Î_ ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı. ¤Ÿ÷ ±◊ÕÎ¥ ÷˘ ¤Ÿ÷fiÌ ¤Ò· ¿ı ±Î’HÎÌ ¤Ò· ? ¤Ÿ÷ ΩıÕı ±Î’HÎı L›Î› ‹Î√̱ı ¿ı “¬ÁÌ Ω, ¬ÁÌ Ω” ÷˘ ?

≠ë¿÷ν — ±ı‰Ì ’fl_’flÎ flËı ÷˘ ‰ıfl ‰‘ı fiı ?

≠ë¿÷ν — fiÎ ¬Áı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı. ≠Ï÷ø‹HÎ

ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “Ë_ ±ËŸ flËÌfiı … …‰Îfi˘ »\_”

‹ÎhÎ ‹˘ZÎı ·¥ …‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì, ’HÎ ±ı ÷˘ ‰ıfl ±À¿Î‰‰Î ‹ÎÀı ¤√‰Îfifiı I›Î_fi˘ Œ˘fi »ı. ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ¿Î«Î ’ÕuÎ ÷˘ ‰ıfl ⁄_‘Λ. ¤Ò· F›Îflı Á‹Ω› I›Îflı ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘. ±ıfiÎ◊Ì ‰ıfl ⁄_‘Λ … fiËŸ. Á΋Îfiı ‰ıfl ⁄Î_‘‰_ ˢ› ÷˘ › fiÎ ⁄_‘Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı Á΋ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı ÁÌ‘˘ … Œ˘fi ’ˢӫÎÕ̱ı »Ì±ı. T›‰ËÎfl Ïfiw’Λ »ı. Œ@÷ ±Î’HÎı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. …ıfiı V‰w’-iÎÎfi fiΠˢ›, ÷ıHÎı T›‰ËÎfl, T›‰ËÎfl-V‰w’ … flά‰˘ ˢ› ÷˘, Á΋˘ ±‰‚_ ⁄˘S›˘, ÷ı … ¿flı@À »ı ±ı‹ … flά˘. ’HÎ ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘, ±ıfiÌ ΩıÕı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, fiËŸ ÷˘ ‰ıfl ⁄_‘ÎÂı.

¤√‰Îfi ÷˘ “±Î‹” ◊‰Î› ! ÷‹fiı ±I›Îflı flV÷΋Î_ …÷Î_ ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı “÷‹ı fiηΛ¿ »˘, «˘fl »˘, ⁄ÿ‹Î »˘” ±ı‰Ì ÷ı‰Ì √΂˘ ¤Î_ÕÌ ÿı, fiı ÷‹fiı ‰Ì÷flÎ√÷Î flËı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹ı ±ÎÀ·Î ¤√‰Îfi ◊¥ √›Î. …ıÀ·Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹ı ∞I›Î ±ıÀ·Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹ı ¤√‰Îfi ◊›Î. ±fiı ÷‹ı …√÷◊Ì ∞÷Ì √›Î ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î¬Î ›-’ÒHν ¤√‰Îfi ◊¥ √›Î. ’»Ì ¿˘¥fiÌ › ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õı fiËŸ.

±◊Õ΋HÎ, ±ı ±Î’HÎÌ … ±iÎÎfi÷Î ! F›Î_ Á‘Ì ¿˘¥fiÌ ’HÎ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õı »ı, ±ı ÷‹ÎflÌ

÷˘ ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ › fiÎ ¬Áı. ÿÎÿÎlÌ — ¿˘fi_ ‹Î◊_ eÀÌ Ω› ? ≠ë¿÷ν — ±Î’b_. ÿÎÿÎlÌ — ¤Ÿ÷fi_ fiÎ ÷ÒÀı fiı ? ±ıÀ·ı ¤Ÿ÷ …ı‰_ …√÷ »ı.

±◊Õ΋HÎ ±ı … ±Î’HÎÌ ±iÎÎfi÷Î »ı. ¿˘¥fiÌ › ΩıÕı ±◊Õ΋HÎ ◊¥, ±ı ±Î’HÎÌ ±iÎÎfi÷ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ. ÁΫ_-¬˘À<_ ¤√‰Îfi Ωı÷Î_ … fi◊Ì. ¤√‰Îfi ÷˘ ±ı‰_ … …\±ı »ı ¿ı “±ı √‹ı ÷ı ⁄˘S›Î, ’HÎ ¿o¥ ±◊ÕΛ_ ÷˘ fi◊Ì fiı ?” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ.” “⁄Á, ±‹Îflı ±ıÀ·_ … Ωı¥±ı.” ±ıÀ·ı ÁΫ_-¬˘À<_ ¤√‰Îfifiı I›Î_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±Î ·˘¿˘fiı I›Î_ »ı. ¤√‰Îfifiı I›Î_ ÷˘ ¶_¶ … ˢ÷˘ fi◊Ì fiı ! “«˘fḻ˘ ¿flÌ ¿ı ÿÎfi ±ÎM›_” ±ı‰_ @Â_ ¤√‰Îfifiı I›Î_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ±ı‹fiı I›Î_ ÷˘ «˘fl Ω› ÷˘ › “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” fiı ÿÎfiırflÌ Ω› ÷˘ › “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ”. «˘flfiı «˘flÌ ¿fl‰Îfi˘ fl˘√ »ı ±fiı ÿÎfiırflÌfiı ÿÎfi ±Î’‰Îfi˘ fl˘√ »ı, ⁄Lfiı fl˘√ÌWÀ »ı. «˘flfiı «˘flÌ ¿fl‰Î ’λ‚ ≥flÎÿ˘ ¢ »ı ? “’ˆÁÎ ·Î‰Ìfiı Á¬Ì ◊¥ …™.” ±fiı ÿÎfiırflÌfiı ÿÎfi ±Î’‰Î ’λ‚ ¢ ¥flÎÿ˘ »ı ? ¿ı “’ˆÁÎ ±Î’Ìfiı ¿ÌÏ÷˝ Œı·Î›, ±ı‹Î_ Ë_ Á¬Ì


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

435

◊™.” ±ıÀ·ı ⁄Lfiı Áfl¬Î »ı. ¤√‰Îfi ⁄ıµfiı fl˘√ÌWÀ ¿Ëı »ı, fiÌfl˘√Ì fi◊Ì ¿Ëı÷Î. fiÌfl˘√Ì ±ıÀ·ı, ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi_ …ıfiı ±Î‰_ ¶_¶ @Â_ flèÎ_ fi◊Ì, ÷ı fiÌfl˘√Ì »ı, ±ı ‰Ì÷flÎ√ »ı. ÷˘ ±◊Õ΋HÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Â_ Á‹∞ …‰_ ? ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı.

436

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

◊¥fiı ∂¤˘ … flËıÂı. ±ıfiı Â_ ? ±ıfiı ÿÏfi›ÎfiÌ ’Õı·Ì fi◊Ì. ±ı ÷˘ ⁄˘·ı. ËÎ, ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl ‰Î@› ¿˘HÎ ⁄˘·ı ? …ıfiı ’˘÷ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌfi_ ¤Îfi fi◊Ì, ÷ı ⁄˘·ı. ÷˘ ±ıfiÎ ¤ı√_ ±Î’HÎı ¤Á‰Î …¥±ı, ÷˘ ±Î’HÎı › ¿>÷flÎ ¿Ëı‰Î¥±ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “÷Îfl˘ µ’¿Îfl »ı.” ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î’HÎÎ ¶ıÊfiÎ ¤Î‰ µÿ›‹Î_ ±Î‰ı ±ı ±Î’HÎı

Ωı¥±ı fiı ‹Ή̱ı, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı ±ıfi˘ µ’¿Îfl ‹Îfi‰˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±fiı ÷ı ÷fl÷ ±ı@ÁıMÀ ¿flÌ ·ı‰Ì. ±◊Õ΋HÎ ◊¥

±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı “±ı‰_ ¿ı‰_ Ë_ ⁄˘·Ì √›˘ ¿ı ±Î ±◊Õ΋HÎ ◊¥ !” ±ıÀ·ı ◊¥ √›˘ ∂¿ı·, ’»Ì ’{· Á˘S‰ ◊¥ √›_. fiËŸ ÷˘ F›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı “Á΋ÎfiÌ ¤Ò· »ı” ±ı‰_ ¬˘‚‰Î …¥Â_ ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ±Î ’{· Á˘S‰ fiËŸ ◊Λ. “±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı” ±ı‹ ‹ÎfiÌÂ_ I›Îflı … ±Î …√÷◊Ì »ıÕ˘ ±Î‰Âı. ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ fi◊Ì. ⁄ÌΩ ⁄‘Î µ’Λ˘ √Ò_«‰fiÎflÎ »ı. ±fiı µ’Λ˘ ¿fl‰Î ±ı ±Î’H΢ ±_ÿfl¬Îfiı »^’˘ ±Ëo¿Îfl »ı. µ’Λ˘ ÂÎfiı ‹ÎÀı ¬˘‚˘ »˘ ? Á΋˘ ±Î’HÎÌ ¤Ò· ¿Îœı ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ëı‰_ ¿ı “Ë_ ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … ‰Î_¿˘ »\_.”

µ’¿Îfl ‹Îfi÷Î_, À‚ı ‰ıfl{ıfl ! ≠ë¿÷ν — “±ÎM÷‰ÎHÎÌ”‹Î_ ±ı‹ ·A›_ »ı ¿ı “ÿÎÿÎ «˘fl »ı” ±ı‰_

¿˘¥ ¿Ëı ÷˘ ‹ËÎfi µ’¿Îfl ‹Îfi‰˘. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ÂÎ ⁄ÿ· µ’¿Îfl ‹Îfi‰˘ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ¿˘¥ ¿Ëı

fiËŸ ±Î‰_. ±Î ’ÕC΢ »ı @Âοfi˘. ÷ı ±Î ‹Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ … ’ÕC΢ »ı. ‹ÎÀı µ’¿Îfl ‹Îfi_. ±Î …√÷ ’ÕCÎÎ V‰w’ı »ı. ¿o¥ ’HÎ ±Î‰ı ÷˘ ±ı ÷‹Îv_ … ’ÏflHÎ΋ »ı, ±ıfiÌ ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ √ıflıLÀÌ ·¬Ì ±Î’_ »\_. ±ıÀ·ı ±‹ı µ’¿Îfl … ‹Îfi̱ı. ÷˘ ÷‹Îflı › µ’¿Îfl ‹Îfi‰˘ Ωı¥±ı fiı ?! ±fiı ÷˘ … ÷‹Îv_ ‹fi ⁄Ë ÁÎv_ flËıÂı. ËÎ, µ’¿Îfl fiËŸ ‹Îfi˘ ÷˘ ±ı‹Î_ ±Î¬˘ ÷‹Îfl˘ ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊¥fiı ¶ıÊ ’ÏflHÎ΋ ’΋Âı. ±ıfiı Â_ fi¿ÁÎfi …‰Îfi_ »ı ? ÷‹ı fiÎÿÎflÌ ¿flΉÌ. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ¿Ëı‰_ ¿ı, “¤¥, ÷Îfl˘ µ’¿Îfl »ı.” ÷ı ±Î’HÎÌ fiÎÿÎflÌ fiÎ fiÌ¿‚ı ±ıÀ·Î ÁÎv_. ±ı ÷˘ fiÎÿÎfl

ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ F›Î_ ¶ıÊ ±Î‰÷˘ ˢ› I›Î_ ±_ÿfl¬Îfiı◊Ì µ’¿Îfl

‹ÎfiΩı, ÷˘ ±ı ¶ıÊ ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ’˘·ÌÁ‰Î‚Î µ’flı › ±¤Î‰ ±Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ±ıfi˘ µ’¿Îfl ‹ÎfiΩı, ÷˘ ±ı ±¤Î‰ ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ±Î…ı ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ¬Ò_«÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı “⁄Ë ÁÎfl˘ ‹ÎHÎÁ »ı, ±Î ÷˘ CÎHÎÎ_ µ’¿ÎflÌ »ı” ±ı‰_ flËı, ÷˘ ¬Ò_«÷_ ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ±Î’HÎı µ’¿Îfl ‹Îfi‰Îfi˘. µ’¿Îfl ‹Îfi‰Î◊Ì ±Î’b_ ‹fi ⁄√Õı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î ÂOÿ ±‹ı …ı ±Î’̱ı »Ì±ı fiı, ±ı¿ ±ı¿ ÂOÿ, ±ı ÿ‰Î±˘ »ı ⁄‘Ì, ÿfl±Á· ‹ıÕÌÁÌfi »ı. fiËŸ ÷˘ › ±Î ·˘¿˘ ÷˘·Ìfiı ⁄˘·ı »ı ¿ı ÷˘S›Î ‰√fl ⁄˘·ı »ı ? ≠ë¿÷ν — ÷˘S›Î ‰√fl. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı‰˘ ÏËÁÎ⁄ ·ı‰˘ ¿ı “ÁÎv_ fiı, «˘fl

±ı¿·Î ¿Ëı »ı. ·E«Î »ı, ⁄ÿ‹Î »ı, fiηΛ¿ »ı ±ı‰_ ⁄‘_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î, ±ıÀ·Î ÁÎflÎ_ »ı fiı !” fiËŸ ÷˘ ±ıfi_ ‹˘œ<_ »ı, ±ıÀ·ı ŒÎ‰ı ±ıÀ·_ ⁄˘·ı. ±ıfiı ¿o¥ fiÎ ¿Ëı‰Î› ±Î’HÎÎ◊Ì ? vvvvv


438

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

÷ı◊Ì ‹ıÓ ¬S·ı »˘√ı ±Î¬Î ‰SÕÛfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ±Î ⁄‘Î › flıÏ՛Π»ı. ¿˘¥ ‹fiı ÁÎÏ⁄÷ ¿flÌ ±Î’ı ¿ı “±Î Àı’flı¿ÕÛ fi◊Ì” ÷˘ ±Î ±Î¬_ iÎÎfi … ¬˘À<_ »ı.

⁄˘·ı ÷ı ⁄‘Ì Àı’flı¿ÕÛ !

[5] ‰ÎHÎÌ, »ı … Àı’flı¿ÕÛ !

⁄οÌ, ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ … »ı. √‘ıÕÎfiı ˵ Àı’ »ı. √‘ıÕ<_ ¤Ò_¿ı, ÷ı › Àı’ »ı fiı ! ±Î ‹ÎHÎÁ ⁄˘·ı »ı, ÷ı › ⁄‘_ Àı’flı¿ÕÛ »ı. ∞‰‹ÎhÎ ⁄˘·ı »ı, ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±Î Ë_ ⁄˘·Ì flè΢ »\_, ÷ı ±Î ’HÎ Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì flËÌ »ı. ˉı Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘· ⁄˘· ¿flı ¿ı “«_ÿ¤Î¥ ¬flÎ⁄ »ı, «_ÿ¤Î¥ ¬flÎ⁄ »ı”, ÷˘ ’»Ì ÷‹fiı ±Áfl ◊Λ ? fiÎ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹Î_ ‹ÎHÎÁ fi◊Ì, ∞‰ fi◊Ì, «ı÷fi fi◊Ì. ±Î¬Ì ‰ÎHÎÌ ‹ÎhÎ Ïfiçı÷fi »ı. ‰ÎHÎÌ «ı÷fi »ı … fiËŸ. ‹ÎÀı ±ıfiÌ ’fl ø˘‘ ¿fl¢ fiËŸ. ’ı·˘ Õ<_√fl µ’fl◊Ì ’◊fl˘ ’Õı »ı fiı ±Î‹Î_ @¢ Œıfl fi◊Ì.

“¿ı‹ ⁄˘S›˘ ?”, ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? flıÏÕ›Îfiı Á΋_ ‰œÎ› ? ‰ÎHÎÌfiÌ µ’fl ÷˘ ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ »ı. ‰ÎHÎÌfiı ·Ì‘ı … ÷˘ ±Î ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷ …÷Ì fi◊Ì. ¿ËıÂı ¿ı “±Î ‹fiı √΂˘ ÿı »ı.” ±fiı ±ıÀ·ı ’»Ì ‰ıfl Ω› … fiËŸ fiı ! ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Î¬_ …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı. Ωı ‰ÎHÎÌ fiΠˢ÷ ÷˘ ±Î …√÷ ±Î‰_ fiΠˢ÷. ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ … ‹A› ±Î‘Îfl »ı.

±ıÀ·ı ±Î ¿˘¥ ∞‰÷˘ fi◊Ì ⁄˘·÷˘. ±Î ⁄‘Ì Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ’»Ì ±ı ’λ˘ ’V÷Λ ¬fl˘. I›Îflı ±ı fi◊Ì ⁄˘S›˘, ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ ◊¥ √¥ fiı ±Î’HÎfiı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ı ’V÷Λ ±ı‰_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı “¿ı‹

≠ë¿÷ν — ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î {CÎÕÎ ◊Λ, √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘ › ·˘¿ ‹˘Ëfiı

·¥fiı ⁄‘_ ¤Ò·Ì Ω› »ı ±fiı ‹fiı ÷˘ ÿÁ ‰flÁ ’Ëı·Î_ ¿Ëı·_ ˢ› ÷˘ › ·Z΋Î_ flËı. ±fiı ’»Ì Ë_ ±ıfiÌ ΩıÕı ¿À ¿flÌ fiά_.

⁄˘S›˘ ?” ¿Ëı, ±ıÀ·ı ∂SÀ˘ ±ı ’V÷ΉÎfi_ »˘ÕÌ ÿ¥fiı ’λ˘ ±Î’HÎÌ Á΋˘ ◊Λ ±ı.

±ıfi_ fi΋, ¿vHÎÎ ! ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Ë_ ¿o¥ …\ÿ_ fiÎ ¿flÌ fiά_. ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±ÎfiÌ

fi˘Ó‘ flά‰Î …ı‰Ì fi◊Ì. flıÏÕ›˘ ‰Î√÷˘ ˢ› ±ı‰_ ‹fiı ·ÎB›Î ¿flı. ∂·À<_ ‹ËŸ ‹fi‹Î_ ËÁ‰_ ±Î‰ı. ±ıfiı Ë_ ÿı¬ÎÕ<_ fiËŸ, fiËŸ ÷˘ ‹Ò_±˘ «ÌœÎ› ’λ˘. ’HÎ ‹fi‹Î_ ËÁ‰_ ±Î‰ı ¿ı ±Î flıÏÕ›˘ ¿ı‰˘ ‰Î√ı »ı ! ±ı √΂˘ ¤Î_Õ÷˘ ˢ› ÷˘ › ’HÎ ‹fiı ±ı‰_ ·ÎB›Î ¿flı ¿ı ±Î ÷˘ ⁄‘Î flıÏ՛Π… »ı.

±fiı ·˘¿˘fiı ⁄˘·÷Î_ @›Î_ ±Î‰Õı »ı ?! ⁄ı¤Îfi’HÎı ⁄˘·ı. ±ı‹Î_ ±ı‹fi˘ ≥flÎÿ˘ fi◊Ì. @ÂÌ ≥E»Î fi◊Ì. ±Î ∞‰˘fiı ¤Îfi … fi◊Ì Ë˘÷_fiı, Â_ ⁄˘·‰_ ÷ı ! ’˘÷ÎfiÌ ‰Ëfi_ Ë™ ±‰‚_ ⁄˘·ı. ’˘÷Îfi_ Ë™ ±‰‚_ ⁄˘·ıfiı ? “Ë_ fiηΛ¿ »\_, ⁄ÿ‹Î »\_” ±ı‰_ Ë™ ⁄˘·ı. ¤Îfi ‰√flfi_ ⁄˘·ı. ±ıfiı ‹fi‹Î_ …‹ı fiËŸ flά‰Îfi_. “·ıÀ √˘” ¿flÌfiı «Î·‰Î ÿı‰_.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

439

±Îfi_ fi΋ ¿vHÎÎ ¿Ëı‰Î›. ¿vHÎÎ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? Á΋ÎfiÌ ‹Ò¬Î˝¥ ’fl ≠ı‹ flά‰˘, ÷ıfiı. ‹Ò¬Î˝¥ ’fl ‰ıfl flάı, ÷ı …√÷ ±Î¬_ › flάı »ı.

440

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

¿ÎflHÎ ¬˘‚÷Î_, ¿ÎflHÎ «Ì÷flΛ ! ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ¿ÎflHÎ ¬˘‚‰Î◊Ì Â_ ◊›_ »ı ? ±Î ¿ÎflHÎ

≠ë¿÷ν — ⁄˘·÷Î_ ˢ› fiı, I›Îflı ±ı‰_ ·Î√ı fiËŸ ¿ı ±Î ‹Ò¬Î˝¥

¿flı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ï⁄«ÎflÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ … fiËŸ. Àı’flı¿ÕÛ √ΛΠ¿flı.

±‹fiı ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı. Ωı¬‹ÿÎflÌ Á‹…÷˘ ˢ› ÷˘ ⁄˘·ı fiËŸ fiı ! ±fiı Àı’flı¿Õı˝ › fiÎ ‰Î√ı.

ÂOÿ˘fiı @›Î_ Ωı¬Î› ? ≠ë¿÷ν — ±Î’fi_ … ‰Î@› »ı ¿ı, ““…√÷fi˘ ¿˘¥ ÂOÿ ±Î’HÎfiı

˷Ήı fiËŸ ±ı‰_ ÀıVÀıÕ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı.”” ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¿˘¥ ÂOÿ ±Î’HÎfiı ¿Ëı ¿ı “÷‹ı √‘ıÕÎ »˘, ‹Ò¬Î˝

»˘” ±ı ±Î’HÎfiı ˷Ήı fiËŸ. “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì” ±ı‰_ ‹fiı ¿Ëı ÷˘, Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “±ı ‰Î÷fiı ÷_ ΩHÎÌ √›˘ ±ıÀ·_ ÁÎv_ ◊›_. Ë_ ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì Ωb_ »\_. ÷ıÓ ÷˘ ±Î…ı ΩH›_.” ±ıÀ·ı ŒflÌ ¿Ë_ ¿ı, “ˉı ⁄Ì∞ ‰Î÷ ¿fl.” ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ … Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±y·fi˘ Ωı¬ ¿fl‰Î ⁄ıÁ̱ı ÷˘ hÎÎ…‰Î ¿˘fiı

I›Î_◊Ì ·Î‰‰Î_ ? ¿ÎÀ·Î_ ¿˘fiı I›Î_◊Ì ·Î‰‰Î_ ? ‰¿Ì· @›Î_◊Ì ·Î‰‰Î ?! ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ¿ËÌ ÿ¥±ı ¿ı, “¤¥, ËÎ, ±y· fi◊Ì, ±ı ‰Î÷ ÷˘ ÷ıÓ ±Î…ı ΩHÎÌ. ±‹ı ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì ΩHÎ̱ı »Ì±ı. «Î·, ±Î√‚fiÌ ‰Î÷ ¿fl ˉı.” ÷ı Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı ±Î‹Î_. Á΋ÎfiÌ ‰Î÷ ’¿ÕÌ ⁄ıÁ‰Î …ı‰Ì Lˢ› ±fiı ÂOÿ˘ ÷˘ ⁄‘Ì Àı’flı¿Õ˘˝ ⁄˘·ı »ı. flı¿ÕÛ ⁄˘·÷Ì Ë˘›, ÷ıfiÌ ÂÌ Ï«_÷Î ?! flı¿ÕÛ ⁄˘·ı, ÷ıfiÌ µ’ÎÏ‘ ˢ› ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ µ’ÎÏ‘ fiΠˢ›. ⁄flÎ⁄fl »ı.

¬˘‚‰Î◊Ì … …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı. ¿ÎflHÎ @Â΋Î_ ¬˘‚¢ fiËŸ. ±Î ÷˘ “T›‰„V◊÷” »ı. “T›‰„V◊÷”fiÌ ⁄ËÎfl ¿˘¥ @Â_ ⁄˘·‰Îfi˘ fi◊Ì. ±‹◊Î ±ıfiÎ µ’fl ÷‹ı …ı ‹fi‹Î_ ‘ÎflHÎ ¿fl˘ fiı, ÷ı ÷‹ÎflÌ ¤Ò·. …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı. Ïfiÿ˘˝Ê Ωı¥fiı Ë_ ÷‹fiı ¿Ë_ »\_ ¿ı Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ÂÎ◊Ì Ïfiÿ˘˝Ê »ı …√÷ ? Â©ÎI‹Î Ïfiÿ˘˝Ê ¬flÎ_ ¿ı fiËŸ ? ≠ë¿÷ν — Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÿ˘ÏÊ÷ @›_ ·Î√ı »ı ? ±Î ’ÿ˚√·. ˉı ’ÿ˚√·

µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi »ı, ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì. ˉı µÿ›¿‹˝‹Î_ ˢ› ±ı‰_ ±Î ⁄˘·ı, ±ı‹Î_ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ ÷ı ?! …\±˘ ÷˘ ¬flÎ_, ±Î‰_ ÁflÁ ÿÎÿαı ωiÎÎfi ±ÎM›_ ¿ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‰œ‰ÎÕ … fiÎ ◊Λ.

’Ò‰ı˝ ¤flÌ ÷ı fiÌ¿‚ı ±Î…ı ! “‰ÎHÎÌ ±ı flı¿ÕÛ V‰w’ »ı” ±ı‰˘ Œ˘Õ ’ÎÕfiÎfl ±‹ı … »Ì±ı ! ‰ÎHÎÌ …Õ »ı, flı¿ÕÛ … »ı. ±Î Àı’flı¿ÕÛ ‰Î√ı »ı, ÷ı ÷ıfiÌ ’Ëı·Î_ ’|Ì ∂÷flı »ı ¿ı fiËŸ ? ÷ı‰Ì … flÌ÷ı ±Î ‰ÎHÎÌfiÌ ’HÎ ±Î¬Ì ’|Ì ∂÷flÌ √›ı·Ì »ı. fiı ÷ıfiı Á_›˘√ ‹‚÷Î_ …, …ı‹ ’Ìfi ‰Î√ı fiı flı¿ÕÛ Âw ◊¥ Ω› ÷ı‹ ‰ÎHÎÌ Âw ◊¥ Ω› »ı. fiı ±yfl‹Ì ‹Ò_±˘ ¿Ëı ¿ı, “Ë_ ⁄˘S›˘ !” ±S›Î, ÷_ fi◊Ì ⁄˘·÷˘. ±ı ÷˘ flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ‹Ò_±Î, √˘Ã‰Ìfiı Ωı ⁄˘·‰Î Ω› ÷˘ ±ı¿ ±ZÎflı › fiÎ fiÌ¿‚ı. CÎHÎ̉Îfl ±ı‹ ⁄fiı »ı ¿ı fiËŸ ¿ı ÷‹ı ƒœ Ïfiç› ¿›˘˝ ˢ› ¿ı ÁÎÁfiÌ Á΋ı ¿ı ‘HÎÌfiÌ Á΋ı fi◊Ì ⁄˘·‰_, »÷Î_ ⁄˘·Î¥ Ω› »ı ¿ı fiËŸ ? ⁄˘·Î¥ Ω› »ı. ±ı Â_ »ı ? ±Î’HÎÌ ÷˘ ≥E»Î fiˢ÷Ì. I›Îflı Â_ ‘HÎÌfiÌ ≥E»Î Ë÷Ì ¿ı ‰Ë ‹fiı √΂ ÿı ? I›Îflı ¿˘HÎ ⁄˘·Î‰ı »ı ? ±ı ÷˘ flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı ±fiı ∂÷flÌ √›ı·Ì flı¿ÕÛfiı ¿˘¥ ⁄Î’˘ › Œıfl‰Ì fiΠ¿ı. CÎHÎ̉Îfl ¿˘¥ ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿flÌfiı ±ÎT›_ ˢ› ¿ı ±Î…ı ÷˘ ’ı·Îfiı


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

441

±Î‹ Á_¤‚Ή_ fiı ÷ı‹ ¿ËÌ fiά_. ±fiı F›Îflı ÷ıfiÌ ’ÎÁı Ω› fiı ⁄ÌΩ ⁄ı-’Î_« …HÎfiı …\±ı, ÷˘ ±ZÎflı › ⁄˘S›Î ωfiÎ ’λ˘ ±Î‰ı ¿ı fiËŸ ? ±flı, ⁄˘·‰Î Ω› ’HÎ ⁄˘⁄ÕÌ fiÎ ‰‚ı. ±ı‹ ⁄fiı ¿ı fiËŸ ? Ωı ÷ÎflÌ ÁkÎÎfiÌ ‰ÎHÎÌ Ë˘›, ÷˘ ÷_ ‘Îflı ÷ı‰Ì … ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. ’HÎ ±ı‰_ ⁄fiı »ı ? @›Î_◊Ì ⁄fiı ?

÷˘ … ±Áfl ‹„@÷ ! ±Î ωiÎÎfi ±ı‰_ Á_ÿfl »ı fiı ¿ı ¿˘¥ flÌ÷ı ⁄Α¿ … fi◊Ì fiı {À’À ∂¿ı· ·Î‰ı ±ı‰_ »ı. ’HÎ ±Î ωiÎÎfifiı ·Z΋Î_ flάı ¿ı ÿÎÿαı ¿èÎ_ »ı ¿ı ‰ÎHÎÌ ±ıÀ·ı ⁄Á flı¿ÕÛ … »ı, ’»Ì ¿˘¥ √Q‹ı ÷ı‰_ ⁄˘S›˘ ˢ› ¿ı Œ˘…ÿÎfl ÀˆÕ¿Î‰÷˘ ˢ› ’HÎ ±ıfiÌ ‰ÎHÎÌ ±ı flı¿ÕÛ … »ı, ±ı‰_ ŒÌÀ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı ÷˘ ±Î Œ˘…ÿÎfl ÀˆÕ¿Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ±Áfl fiÎ ¿flı. ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ⁄Ë ‰‘Îflı ⁄˘· ⁄˘· ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ › ±Î’HÎı Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Î flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì. flı¿ÕÛfiı flı¿ÕÛ ΩHÎ̱ı ÷˘ ±Î’HÎı √⁄ÕÌ fiÎ ’Õ̱ı. fiËŸ ÷˘ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?

442

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

“±Î ⁄˘·ı »ı ±ı T›‰„V◊÷ »ı. ±Î ŒÎ¥· »ı, ±ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ »ı.” ±Î ⁄‘_ iÎÎfi ΩıÕı ΩıÕı ËÎ…fl flËı fiı, ÷˘ ±Î’HÎfiı @Â_ ±Áfl fiÎ ◊Λ. …ı ⁄˘·ı »ı ±ı “T›‰„V◊÷” »ı fiı ? ±fiı flı¿ÕÛ … ⁄˘·ı »ı fiı ? ±ı ’˘÷ı fi◊Ì ⁄˘·÷Îfiı ±Î…ı ? ±ıÀ·ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ Ωı¬‹ÿÎfl »ı … fiËŸ ±fiı ¤√‰Îfifiı ±ı‰_ ÿı¬Î›_ »ı ¿ı ¿˘¥ ∞‰ ¿˘¥ Ω÷fi˘ Ωı¬‹ÿÎfl »ı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ¿˘¥ √fiı√Îfl »ı … fiËŸ, ±ı ¤√‰Îfiı Ωı›ı·_. ±ı ƒ„WÀ◊Ì ¤√‰Îfi ‹˘ZÎı √›Î. ±fiı …√÷ı √fiı√Îfl »ı ±ı‹ Ωı›_, ÷ı◊Ì …√÷‹Î_ ±◊ÕΛ »ı. ⁄Á, ±ÎÀ·Ì … ƒ„WÀfi˘ Œıfl »ı !

±ı iÎÎfi ±fi¤‰‹Î_ ·˘ ! ≠ë¿÷ν — ±Î ƒ„WÀ ¿ı‚‰‰Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı … iÎÎfi ‹ıÓ ÷‹fiı ±ÎM›_ »ı. ±Î’b_ iÎÎfi … ±ı‰_

±Î’ı·_ »ı ¿ı ÷‹fiı @ÂÌ › Ëfl¿÷ fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ »ı, ’HÎ Ωı ¨ÕÎ ∂÷flıfiı ÷˘ ! √‹ı ±ıÀ·_ ¬flÎ⁄ ⁄˘·ı ÷˘ ’HÎ ±ı flı¿ÕÛ »ı fiı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±Î …ı ƒ„WÀ »ı ±ı ‹ËŸ ŒÌÀ ◊¥ Ω›, ±ıfiÎ

‹ÎÀı Â_ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ? ±Î’HÎÎ iÎÎfi‹Î_ ±Î “‰ÎHÎÌ ±ı flı¿ÕÛ »ı” ±ı ±ı¿ ¿>_«Ì »ı ±fiı ±ı‹Î_ ±Î’HÎı √M’_ ‹Îfl‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı »ı … flı¿ÕÛ. ±fiı flı¿ÕÛ ‹ÎfiÌfiı Ωı ±Î…◊Ì ±Îfl_¤ ¿flı ÷˘ ? ÷˘ ’»Ì »ı @Â_ ÿ—¬ ? ±Î’HÎÌ ¨«Ì fiÎ÷˘‹Î_ ·Î¿ÕÌ ·¥fiı ‹Îfl_‹ÎflÎ fi◊Ì ¿fl÷Î_. ±ËŸ ÷˘ ⁄‘Î_ ‰ÎHÎÌfiÎ … ‘ÕοΠ! ˉı ±ıfiı ∞÷Ì √›Î ’»Ì flèÎ_ @Â_ ? ‰ÎHÎÌ ±ı flı¿ÕÛ »ı, ÷ı◊Ì ‹ıÓ ±ı ⁄ËÎfl ’ÎÕı·_. ±Î ⁄ËÎfl ¬S·_ ’ÎÕ‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÷ıfiı ·Ì‘ı ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_◊Ì ‰ÎHÎÌfiÌ Ï¿o‹÷ …÷Ì flËı. ±‹fiı ÷˘ ¿˘¥ √‹ı ÷ı‰_ ⁄˘·ıfiı ÷˘ › ±ıfiÌ ±ZÎflı › Ï¿o‹÷ fi◊Ì. Ë_ Ωb_ ¿ı ±ı ÂÌ flÌ÷ı Ï⁄«Îfl˘ ⁄˘·‰Îfi˘ »ı ? ±ı … ¤‹flÕ˘ »ı fiı ! ±fiı ±Î ÷˘ flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì flËÌ »ı. ±ı ÷˘ ¤‹flÕ˘ »ı, ÿ›Î ¬Î‰Î …ı‰˘ !

ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ @¢ › ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì. ±Î‹Î_ ÷˘ “ÿÎÿÎ∞”fiÌ

±Î ‰Î÷ ÷tfi ÁÎ«Ì »ı fiı ±ıfiÎ ’fl µS·ÎÁ …ı‹ …ı‹ ±Î‰ı ÷ı‹ ÷ı‹ ‹ËŸ ŒÌÀ ◊÷_ Ω›. ±ıÀ·ı ˉı ±ı‰_ fiyÌ ¿flÌ fiά˘ ¿ı ÿÎÿαı ¿èÎ_ »ı ±ı‹ … »ı ¿ı ±Î ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ … »ı. ˉı ±ıfiı ±fi¤‰‹Î_ ·˘. ±ı ÀˆÕ¿Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ ËÁ‰Î ·Î√̱ı ±ı‰_ ¿o¥¿ ¿fl˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ¬flı¬fl ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ … »ı ±fiı ±ı‰Ì ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÌ √¥ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı fiÎ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ › ⁄˘·Ì …‰Î› »ı, ÷˘ ’»Ì “±Î Àı’flı¿ÕÛ … »ı” ±ı iÎÎfi ŒÌÀ ¿flÌ fiά˘.

≠ë¿÷ν — “±Î ¤‹flÕ˘ »ı” ±ıÀ·_ ÷ı ‰¬÷ı ·Z΋Î_ fi◊Ì flËı÷_. ≠ë¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı Á΋ÎfiÌ flı¿ÕÛ ‰Î√÷Ì Ë˘› fiı ÷ı ‰¬÷ı ±Î’HÎı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’Ëı·_ ÷˘ “‰ÎHÎÌ ±ı flı¿ÕÛ »ı” ±ı‰_ fiyÌ ¿fl˘. ’»Ì

¿Ë̱ı ¿ı ±Î flı¿ÕÛ ‰Î√Ì flËÌ »ı. ’HÎ ±_ÿfl ’λ\_ “±Î ¿Ëı »ı ÷ı ¬˘À<_


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

443

»ı, ±Î ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì, ±Î‰_ ¿ı‹ ⁄˘·ı »ı ?” ±ı‰_ fḻı@Âfi ’HÎ ◊¥ Ω› »ı.

444

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

… ¿›Î˝ ¿flı. Âıfl ¿ı ⁄ı Âıfl ±Î’÷˘ ˢ› ÷˘ ±‹fiı ⁄ı Âıfl ±Î’Ì ÿı. ’HÎ ±Î ÷˘ fi¿Î‹_ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ⁄ı ‹HÎ ±Î’‰_, ÷ı ±Î’HÎı ÷˘ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ±ÎM›_ fi◊Ì !

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±ı‰_ Âıfiı ‹ÎÀı ◊‰_ Ωı¥±ı ? Ωı ±ı flı¿ÕÛ ≠ë¿÷ν — ±ÎM›_ fiΠˢ› ÷˘ @›Î_◊Ì ±Î‰ı ?

… ⁄˘·ı »ı, ÷‹ı Ωı ΩHÎÌ √›Î »˘ ¿ı ±Î flı¿ÕÛ … ⁄˘·ı »ı, ÷˘ ’»Ì ±ıfiÌ ±Áfl … fiΠˢ›fiı ?!

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿o¥ ÏËÁÎ⁄ ËÂıfiı ÷ı ±ÎT›˘. ÷ı ’λÎ_ ±Î’Ì ≠ë¿÷ν — ’HÎ ’˘÷ı ÏfiÏç÷ w’ı ‹Îfiı »ı, Á˘ ±ı Á˘ À¿Î ‹Îfiı

ÿ¥±ı ±ıfiı, ±ı Â_ ¬˘À<_ ?

»ı ¿ı ±Î flı¿ÕÛ … »ı, »÷Î_ ±ı fḻı@Âfi ¿ı‹ ±Î‰ı »ı ?

‰ÎB›_ √˛Î‹˘Œ˘fi... ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı ¿ı ±ı flı¿ÕÛ … »ı, ±ı‰_ flı¿ÕÛ ÷flÌ¿ı ÷˘ ⁄‘_

÷‹ı fiyÌ ¿flı·_ … »ı. ±fiı “flı¿ÕÛ »ı” ±ı‰_ ±ı¿{ı¿À iÎÎfi flËı‰_ Ωı¥±ı. ’HÎ ÷ı ±ı¿ÿ‹ flı¿ÕÛ ≠‹ÎHÎı flËÌ fiΠ¿ı. ±Î’H΢ ±Ëo¿Îfl ÷ı CÎÕ̱ı ¿>ÿı »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì “±ıfiı” Á‹Ω‰‰Îfi_ ¿ı “¤¥, ±Î flı¿ÕÛ ‰Î√ı »ı, ÷_ Â_ ¿Î‹ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ±ı‰_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı I›Îflı ’λ\_ ‹ËŸ ÀÎœ<_ ’Õı.

÷ı CÎÕ̱ı ¿ÎflHÎ ¿ı “±Î’HÎı” ¿flı »ı ?”

±ı ÷˘ ⁄˘·ı ⁄‘Î_, ÿflı¿ ’˘÷’˘÷Îfi_ ⁄˘·ı, ±ı Àı’flı¿Õ˘˝ ‰ÎB›Î ¿flı »ı. “±S·Î ˢ, ±S·Î ˢ, ±S·Î ˢ,” ±ı‰Ì ’Ëı·Î flı¿ÕÛ ‰Î√÷Ì Ë÷Ì. ±ıfiı Œ˘fi˘√˛Î‹ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı ? ≠ë¿÷ν — √˛Î‹˘Œ˘fi....

‰HÎ÷˘S›_ - ‰H΋ÎM›_ ! ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î Œ˘fi˘√˛Î‹ ±ÎT›_. ’»Ì √˛Î‹˘Œ˘fi ±ÎT›_. ÷ı

±Î ÷˘ ‹ÎflÌ ’E«ÌÁ ‰flÁfiÌ ™‹fl, I›ÎflfiÌ ‰Î÷ »ı. ‹Îflı I›Î_ ±ı¿ …HÎ ±ÎT›˘. ÷ı ÿËÎÕı ‹fiı ±Î flı¿ÕÛfiÌ ¬⁄fl fiË÷Ì. ÷ı ‹fiı ⁄Ë … ¬flÎ⁄ ÂOÿ ⁄˘·Ì √›˘, ±ı Á√˘‰Ëη˘ Ë÷˘. ’ı·Î_ Á√ΉËηÎ_fiÌ ΩıÕı {CÎÕ˘ @›ı˝ @›Î_ ’η‰ı ?! ‹ı_ ±ı‹fiı ¿èÎ_, “⁄ıÁ˘fiı ˉı, ⁄ıÁ˘fiı, ˉı ±ı ÷˘ ¤Ò· ◊¥ √¥ ËÂı ? ‰¬÷ı ¤Ò· ◊¥ ˢ› ±Î’HÎÌ.” ’»Ì «Î ’̉ÕÎ‰Ì ±ı‹fiı ÀΜΠ’ÎÕuÎ. ’»Ì ±ı ‹fiı ¿Ëı »ı “Ë_ Ω™ »\_ ˉı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “’ı·Ì ’˘À·Ì ·ı÷Î_ Ω‰ ÷‹ÎflÌ. ±Î …ı ‹fiı ÷‹ı ≠ÁÎÿ ±ÎM›˘ Ë÷˘, ÷ı ‹ıÓ «ÎA›˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷˘S›Î ‰√flfi˘ Ë÷˘, ±ı ÷ı ‹ÎflÎ◊Ì ·ı‰Î› fiËŸ. ‹Îflı ÷˘ ÷˘·Î›ı·˘ ‹Î· ˢ› ÷˘ ¿Î‹fi_. ‰HÎ÷˘S›˘ ‹Î· ±‹ı ·ı÷Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÷‹Îfl˘ ‹Î· ÷‹ı ·ı÷Î Ω‰.” ±ıÀ·ı ’ı·Î_ ÀÎœÎ_ ’ÕÌ √›Î_. ±S›Î, ÷˘S›Î ‰√fl ±Î’ ±Î’ ¿flı »ı ?! ÷ı ±‹ÎflÎ◊Ì ·ı‰Î› ¿ı‹ ¿flÌfiı ?! ±‹fiı ÷˘·Ìfiı ±Î’˘. ±Î ÷˘ ÷˘·÷˘ … fi◊Ì, ±Î’ ±Î’

“±S·Î ˢ, ±S·Î ˢ” ⁄˘·ı. ±‹Îfl˘ ’J◊fl ¿ÎœfiÎfl˘ ±ı¿ ’ÃÎHÎ Ë÷˘. ÷ı ˢÀ·‹Î_ ±ı › ⁄ıÃı·˘ fiı Ë_ › ⁄ıÃı·˘. ˢÀ·‹Î_ ±ı › «Î ’̱ı fiı Ë_ › «Î ’̉_. ÷ı “±S·Î ˢ, ±S·Î ˢ” ÷ı‰_ ’ı·Ì flı¿ÕÛ ⁄˘·‰Î ‹Î_ÕÌ. ±ıÀ·ı ±Î ’ÃÎHÎ ÷˘ ±Î‹ ±Î‹ ‘Ò_HΉΠ‹Î_Õu˘. ’»Ì √⁄ÕÌ … ’Õu˘, ’λ˘ «Î ’Ì÷Î ’Ì÷Î. “±S›Î, ±ı flı¿ÕÛ ‰ÎB›Î ¿flı, ÷ı‹Î_ ÷Îv_ Â_ √›_ ?” ˉı ±ı‹Î_ √⁄ÕÌ ’ՉΠ…ı‰_ Â_ Ë÷_ ?

«Î·˘, ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ƒ„WÀ±ı... ≠ë¿÷ν — ±Î Â_ ◊Λ »ı ? ±Î Àı’flı¿ÕÛ ◊˘ÕÌ ‰Î√ıfiı, ÷ı ‰¬÷ı

±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı. ’»Ì ◊˘Õ̉Îfl ‰‘Îflı ⁄˘·ı fiı ±ıÀ·ı ‹ËŸ Ωı¥LÀ ◊¥ Ω›, …\ÿÎ’b_ flËı÷_ Ë÷_ ÷ı fiÎ flËı. ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ ±Î’HÎfiı ˉı ±Î ⁄‘Ì Ïfi¿Î·Ì ⁄Î⁄÷ »ı. ’Ëı·Î_

÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ ΩHÎ÷Î Ë÷Î ¿ı ±Î ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘ ⁄˘·ı »ı ±fiı ÷ı◊Ì


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

445

446

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

‹fiı ÿ—¬ ◊Λ »ı. ’HΠˉı ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ±Î ÷˘ flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. F›Îflı ÁΫ_ iÎÎfi ◊›_ I›Îflı ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ±Î ÷˘ flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı, ±Î ŒÎ¥· »ı, ±Î “T›‰„V◊÷” »ı.

ωfl˘‘ΤÎÁ fiËŸ ! ¬Î·Ì Á‹∞ … ·ı‰Îfi_ »ı !!

±ıÀ·ı ⁄‘˘ √Ëfi ¿˘›Õ˘ »ı ¿ı ±Î …√÷ ¿˘¥◊Ì › µ¿ı·Î›ı·_ fiËŸ. ÷Ì◊*¿fl˘ ±ı µ¿ı·Ìfiı …÷Î flèÎÎ fiı ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ_ ÿ½fi ¿›Î*, ±ı ·˘¿˘ ŒÎ‰Ì √›Î_. …ı ·˘¿˘±ı ¤√‰ÎfifiÎ_ ¤Î‰◊Ì ÿ½fi ¿›Î* ±fiı ¤√‰Îfifiı ¿èÎ_ ¿ı ‹ÎflÌ ’fl ¿Ú’Î ‰flÁΉ˘, ±ı ·˘¿˘ ŒÎ‰Ì √›Î_. ⁄Î¿Ì ¿˘¥ ±Îfi˘ µ¿ı· ·Î‰ı·Î fiËŸ. ⁄Ë √Ëfi, √Ëfi, √Ëfi ¿˘›Õ˘ »ı ±Î !

¿˘¥ ≠ı‹¤Bfi ◊›ı·Î ˢ› fiı ¿˘¥ ±Ëo¿Îfl¤Bfi ˢ›, ±ıfi˘ ±ıfiı ⁄Ë ‹Îfl ¬Î‰˘ ’Õı. ⁄Ë ÁıLÁÌÀ̉ ˢ›, ‰Î÷ ‰Î÷‹Î_ ÁıLÁÌÀ̉. ÁıLÁÌÀ̉ ‹ÎHÎÁfiı Á΋˘ ¿o¥¿ ÂOÿ ⁄˘S›˘ ¿ı ÷fl÷ … ¥Œı@À ◊Λ. ’HÎ Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ÂOÿ ÷˘ flı¿ÕÛ »ı.

±Î ’{·fi_ Á˘S›Âfi ±Î’HÎı ◊˘ÕΠω¤Î√‹Î_ ±Î’Ì ÿÌ‘_, ¢ÀÛ ¿À ¿flÌfiı ±ıfiı. ¢ÀÛ ¿À‹Î_ ±Î’Ì ÿÌ‘_ ±ıÀ·ı ¤Î_…√Õ … ‹ÀÌ √¥fiı ! ±ıÀ·ı Ωı ÷‹Îflı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ƒ„WÀ◊Ì «Î·‰_ ’ÕÂı. ¤√‰ÎfifiÌ ƒ„WÀ ¿ı‰Ì »ı ¿ı …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ. ±fiı Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰_ ˢ› ÷˘ ·˘¿ƒ„WÀ◊Ì «Î·‰_ ’ÕÂı. ·˘¿ƒ„WÀ ¿ı‰Ì »ı ¿ı “±Î ±ÎHÎı ¿›*, ±ÎHÎı ‹ÎflÌ ΩıÕı ±Î‹ ¿›*.” ÷ıfiÎ◊Ì ±ËŸ ±Î√‚ ¤À¿‰_ ’ÕÂı. ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ƒ„WÀ ¿ı‰Ì »ı ¿ı ¿˘¥ ∞‰ √fiı√Îfl »ı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ¿˘¥ √΂˘ ¤Î_Õ÷˘ ˢ› ÷˘, ‹ıÓ ÷‹fiı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ¿ı ±ı flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì flËÌ »ı, ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ¢ √fi˘ ? ±fiı flı¿ÕÛ …ı ⁄˘·Ì ˢ›, ÷ıfi_ ¬˘À<_ ±Î’HÎfiı ·Î√ı fiËŸ. ±Î‰Ì ¤√‰ÎfifiÌ ƒ„WÀ »ı, ±ıfiÎ◊Ì ‹˘ZÎ ◊Λ. ±Î ÷˘ ⁄‘Î ±iÎÎfi÷Î◊Ì ±ı‹ ‹Îfiı »ı ¿ı ±ı ’˘÷ı … ⁄˘·ı »ı. ÷ı◊Ì ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ ’fl ⁄Ë hÎÎÁ ¿flı »ı. ’HÎ ±ı @Â_ ⁄˘·÷˘ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î’b_ iÎÎfi ≥ÀÁıSŒ … ⁄‘Ì flÌ÷ı »˘ÕΉı »ı, fiı Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘‹Î_ flάı ±ı‰_ ±Î iÎÎfi »ı. iÎÎ÷Î-iÎı›fi˘ Á_⁄_‘ flËı‰˘ Ωı¥±ı. “ÿıË ¿¥ ⁄Î…\ flËı »ı, ÿıËfiÎ ÂÎ ÂÎ «ıfi‰Î‚Î »ı” ±ı iÎÎfi‹Î_ ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ı. ‰ÎHÎÌ ¿Ã˘fl fiÌ¿‚ı »ı ¿ı Á_‰Î‚Ì fiÌ¿‚ı »ı, ±ı ’HÎ ÷‹fiı ÿı¬Î‰Ì Ωı¥±ı ¿ı Ë…\ ÷˘ ¿Ã˘fl ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı. ’HÎ ÷ı › flı¿ÕÛ »ı, ±ı ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı. ±ıÀ·ı ωiÎÎfifiı Á‹∞ ·ı‰Îfi_ »ı. ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ωiÎÎfi. ωiÎÎfi‹Î_ @¢ ŒıflŒÎfl fiΠˢ›. ωiÎÎfi ±ıÀ·ı

ωiÎÎfi◊Ì ‰ÎHÎÌ ‰Î√ı fiÎ !

‰ÎHÎÌ …Õ »ı »÷Î_ T›‰ËÎfl‹Î_ ‰‘Îflı ¥Œı„@À‰ ‰ÎHÎÌ … »ı. ±ıfiÎ ◊Ì ÷˘ ±Î …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı. ‰ÎHÎÌfi˘ V‰¤Î‰ … ¥Œı„@À‰ »ı. ‰ÎHÎÌ ¥Œı„@À‰ ¿ı‹ ¿flÌfiı ◊Λ ±ı Ωı Á‹ΩÂı ÷˘ ÷ıfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ¬˘‚Ì ¿ÎœÂı. ±ıfi_ ‹Ò‚ ¿Î›˝ Â_ »ı ÷ı ¬˘‚Ì ¿ÎœÂı. ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ’fl‹Îb ¥Œı„@À‰ ◊›Î_. ÂOÿ ÷˘ ÃoÕ¿ı › ±Î’ı ±fiı Á‚√Ήı › ¬v_. ±ıÀ·ı ≥Œı„@À‰ »ı. ±fiı ≥Œı„@À‰ ‰V÷ ⁄‘Ì Ïfiçı÷fi ˢ›. «ı÷fi ≥Œı„@À‰ fiΠˢ›. ωfiÎÂÌ «Ì… ˢ›, ÷ı ‰V÷ ≥Œı„@À‰ ˢ›. ±Î’b_ “iÎÎfi” ‹Y›Î ’»Ì √‹ı ÷ı‰Ì ‰ÎHÎÌ Ë˘› ÷˘ ‰ÎHÎÌ ≥Œı„@À‰ fiÎ ◊Λ. »÷Î_ Ë…\ ◊Λ »ı, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ’Ëı·ÎfiÌ ±‰V◊α˘ ¤ÒS›Î fi◊Ì. ⁄Î¿Ì ≥Œı@À ◊Λ »ı, ±ıfiı ÷‹ı ΩH›_ ¿ı Á΋ÎfiÌ ‰ÎHÎÌ »ı ÷ı flı¿ÕÛ V‰w’ »ı ±fiı ±ı “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı »ı, “÷‹fiı” fi◊Ì ¿Ëı÷˘. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ flV÷ı “÷‹fiı” ±Áfl¿Îfl¿ fi ˢ›. ≠ë¿÷ν — ‰‘Îflı‹Î_ ‰‘Îflı ÷˘ ‰ÎHÎÌ … ‰Î√ı fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷ı ±Î’HÎÌ ±iÎÎfi÷Î◊Ì ‰Î√ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı

“«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı »ı, ±ıÀ·ı “«_ÿ¤Î¥”fiı ‰Î√ı »ı. ’HΠˉı “÷‹ı” “«_ÿ¤Î¥” flèÎÎ fi◊Ì. ÷˘ “÷‹fiı” ÂÌ flÌ÷ı ‰Î√ı ? ˉı ÷˘ ±Î’HÎı “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı‰_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥, …\±˘ ÷‹Îfl˘ ¿˘¥ ÿ˘Ê ËÂı ÷˘ ¿Ëı÷Î ËÂı fiı !” ÷‹ı …\ÿÎ, «_ÿ¤Î¥ …\ÿÎ. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ iÎÎfiÌfiı ÂOÿ ‰Î√÷Î fi◊Ì. ÂOÿ ‰Î√ı ±iÎÎfiÌfiı.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

447

iÎÎfiÌfiı ÂOÿ ÂÌ flÌ÷ı ‰Î√ı ?! ‹ÎÀı ÷‹Îflı ÷˘ ÁıŒÁÎ¥Õ … »ı fiı ?! ÂOÿ ÷˘ “±Î’HÎfiı” ‰Î√ı fiËŸ fiı ! √ΛΠ… ¿fl˘ fiı, ÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı. ÷‹ı ◊ο˘, ’HÎ Ë_ fiËŸ ◊ο<_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ëo¿Îfl √›Î ’»Ì ±ı¿ÿ‹ Ïfifl_÷fl ’fl‹Îfi_ÿ …ı‰_ flËı ±Î’HÎfiı. ¿˘¥ √΂ ¤Î_Õı ÷˘ ±Ëo¿Îfl ˢ› I›Î_ Á‘Ì ≠Ï÷¿Îfl ¿flı. ’HÎ ±Ëo¿Îfl … fiΠˢ› ÷ıfiı ? ·œ‰Îfi_ flèÎ_ … fiËŸ fiı !

‰ÎHÎÌfiÌ ±◊Õ΋HÎ◊Ì ‹„@÷ ! ¬ÎfiÿÎfi fiÎ÷‹Î_ ÷˘ ⁄Ë ¨«˘ ±ı‰˘ ±Î ⁄ÎèÎ T›‰ËÎfl ÿı¬Î›. ±ı ¿˘¥fiı ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı ¿ı “±Î ⁄‘Î_ ±y· ‰√flfiÎ_ »ı.” @›Îflı ⁄˘S›Î › fiËŸ ˢ› ±ı‹fiÌ Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ! ±‹fiı ¿˘¥ ‰Î_¿<_ ⁄˘·Ì Ω› ÷˘ › ’HÎ ±ıfiı ÿ—¬ı fiÎ ◊Λ ±ıÀ·Î_ ‹ÎÀı ±ı‹fiÌ ±Î_ÀÌ »˘ÕÌ ±Î’Ì fiı ’»Ì ‹˘¿·Ì±ı. ±Î’HÎı ±Î_ÀÌ fi◊Ì ’ÎÕ‰Ì, ’HÎ ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±Î_ÀÌ ’ÎÕı. ±‹fiı ±Î‰Õı ±Î_ÀÌ »˘ÕΉ÷Î ±fiı ’»Ì Ω›. ≠ë¿÷ν — ’»Ì ¿Ë˘ ¿ı “fl˘… ±Î‰…ı ?”

448

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ √fi˘ »ı. ∂·À<_ ±ı‰_ ¿˘¥ ⁄˘S›_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ÿÎ⁄Ì ÿı‰_, ÷ıfi_ fi΋ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı‰Î› !

±ı »ı À˘’‹˘VÀ ÏËoÁÎ ! ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿˘Õ‰ÕÛ »ı. ÷ı ŒÎÀı fiı ⁄˘S›Î ¿flı, ÷ıfi_ ±Î’HÎı flZÎHÎ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ‰ÎHÎÌ ⁄˘·˘ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ “±‹ı ÁΫΠ»Ì±ı” ±ı‹ ±ıfi_ flZÎHÎ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷fi_ flZÎHÎ ¿fl‰_ ÷ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ÏËoÁÎ »ı. ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷ ÁÎ«Ì … »ı ±ı‰_ ÃÁΉ‰Î Ω› ÷ı … ÏËoÁÎ »ı. “±‹ı ÁΫΠ»Ì±ı” ±ıfi_ fi΋ … flZÎHÎ ¿Ëı‰Î› ±fiı flZÎHÎ fiΠˢ› ÷˘ @Â_ … fi◊Ì. √˘‚Î ⁄‘Î eÀÌ Ω› ±fiı ¿˘¥fiı › ‰Î√ı fiËŸ ⁄Ë. ±Ëo¿Îflfi_ flZÎHÎ ¿flı, ÷ıfiÎ◊Ì ⁄Ë ‰Î√ı »ı. ±Î ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Î¬_ …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı. Ωı ‰ÎHÎÌ fiΠˢ÷ ÷˘ ÷˘ ±Î …√÷ ±Î‰_ fiΠˢ÷. ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ … ‹A› ±Î‘Îfl »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿Ë̱ı “fl˘… ±Î‰…ı.”

‰Î‰ ¿flı flÌÀfi˝ ! ≠ë¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î‰fiÎfl˘ ÷˘ ±ı »ı … fiËŸ, ’»Ì ±Î’HÎı

¿Ëı‰Îfi˘ Â_ ‰Î_‘˘ ?

≠ë¿÷ν — ≠I›ı¿ ω«Îfl, ‰ÎHÎÌ ±fiı ‰÷˝fi ±Î¬_ › ’˘÷Îfi_

≠˘…ı@Âfi ◊›_ fiı ? ·˘¿˘ …ı ÏÕÏ·_√ ¿flı »ı, ±ı ’HÎ ’˘÷Îfi_ ≠˘…ı@Âfi. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±Î‰ı ÷˘ › Â_ ? ±Î‰ı ÷˘ »˘fiı ±Î‰ı. ±fiı ±ıHÎı

¿o¥ ±Î‰_ fi ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı, ±ı‰_ ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ±ıfiÎ √‹ı ±ı‰Î_ ⁄˘·◊Ì ±Î’HÎfiı ±◊Õ΋HÎ fiÎ ◊‰Ì Ωı¥±ı. ±ı ‘‹˝ »ı. ËÎ. ⁄˘· ÷˘ √‹ı ÷ı‰Î ˢ›. ±ı ¿o¥ ⁄˘·fiı ±ı‰Ì Âfl÷ ˢ› »ı ¿ı “±◊Õ΋HÎ … ¿fl‰Ì” ±ı ⁄˘·ı ÷˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — Ëo, ’HÎ ·˘¿˘ ≠˘…ı@Âfi‹Î_◊Ì ’»Ì fi‰_ ≠˘…ı@Âfi

∂¤_ ¿flı »ı. ±Î ≠˘…ı@Âfifi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ’ı·Î ≠˘…ı@ÂfifiÎ_ ¿˘{ › »ı ±fiı ’»Ì ¥Œı@Àı › »ı. ±ı¿ Œıfl˘ «˘fl ⁄˘·Ì Ω› ±ıÀ·ı «˘fl ÁÎ_¤‚‰_ ’Õı, ±ı ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ¤¥, ⁄˘S›Î ‹ÎÀı ±Î‰ı. ŒflÌ fiÎ ⁄˘·Ì±ı ±ıÀ·ı ?

≠ë¿÷ν — fiÎ. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ŒflÌ ⁄˘·‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î, ’ı·Ì ‰Î‰‹Î_ ÷˘ «˘A¬Ì ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ Á‰Îfl Á‘Ì ±◊Õ΋HÎ ¿flı ±ı‰Î ·˘¿. ≠ë¿÷ν — ËÎ, ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î’HÎÎ ·Ì‘ı Á΋Îfiı Õ¬˘ ◊Λ ±ı‰_ ⁄˘·‰_ ±ı,

»ı ¿ı ±Î‹ ⁄˘S›˘ ±fiı ’ı·˘ ’ÕC΢ ±ÎT›˘ ±fiı ŒflÌ fi◊Ì ⁄˘·÷˘, ÷˘ ±Î‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì ±ı‰Ì … «˘A¬Ì flÌ÷ı »ı. ±ı‰_ … «˘A¬_ »ı. ⁄Ì…\_


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

449

@Â_ › fiËŸ. ≠ë¿÷ν — fiÎ. ’HÎ ±ı …Õı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ @Â_ fiËŸ, Œ@÷ ±Î ‹ÿ÷ ’ο÷Î_ ‰Îfl ·Î√ı »ı

±fiı ’ı·_ ‹ÿ÷ …SÿÌ ◊Λ. ¿Î›ÿ˘ ⁄‘Ì …B›Î±ı Áfl¬Î … ˢ›. ‹ÿ÷ ’ο‰Î‹Î_ ‰Îfl ·Î√ı. ≠ë¿÷ν — fiÎ. ±Î‹Î_ ⁄˘·Î› »ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±fiı ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘

¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ±Î_÷Ïfl¿ „V◊Ï÷‹Î_, ±ıÀ·ı ±_÷flωiÎÎfi‹Î_ ±ı ⁄˘·‰Îfi_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı »ı ±fiı ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı ⁄‘Î.

Á΋Îfiı …ıÀ·_ ±’ΉÎfi_ ˢ› ±ıÀ·_ fiÌ¿‚ı ±Î’HÎı. ±fiı fiÎ ±Î’‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı I›Î_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ‹ıÓ ±ı¿ ¤Î¥fiı ¿èÎ_”÷_ ÿÎÿfl‹Î_. ±ı ¤Î¥ ¿Ëı »ı, “ÿÎÿÎfiÌ flı‰ÕÌ ÿÎHÎı ÿÎHÎ ¿flÌÂ.” ±ı‹ ¿Ëı÷˘”÷˘. ±ı ±ÎT›˘ I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “⁄˘·˘fiı ¿o¥¿.” ŒflÌ ¿èÎ_, “⁄˘·˘fiı ¿o¥¿.” ’»Ì ±ıHÎı ÷˘ «˘A¬_ ¿èÎ_ “±ËŸ Á‘Ì ±Î‰ı »ı ’HÎ ⁄˘·Î÷_ fi◊Ì.” ·ıı ⁄˘·fiı ?! ±Î ⁄˘·‰Î‰Î‚Î ±ÎT›Î !! ±ËŸ Á‘Ì ±Î‰ı »ı ’HÎ ⁄˘·Î÷_ fi◊Ì, ‹fiı «˘A¬_ ¿èÎ_, ±ıÀ·ı Á‹∞ √›˘. ±ZÎflı › fiÎ ⁄˘·Î›, ‹Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı »ı. ’»Ì ÷Îv_ √…\_ … Â_ »ı ?

√fiı√ÎflfiÌ ±À¿ı ‰ÎHÎÌ ≠ë¿÷ν — ‹Îflı ‰Î÷ ¿Ëı‰ÎfiÌ ±Î‰ı, ’HÎ ±ËŸ √‚Î Á‘Ì ±Î‰ı

fiı ±À¿Ì Ω›. ±ı Â_ ÏÕŒı@À ËÂı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ÀÌ ÏÕŒı@À. √fiı√ÎflÌfiÌ ÏÕŒı@À, √fiı√ÎflÌ fiΠˢ›

fiı, ÷˘ ±ı √‹ı ÷ı ⁄˘·Ì ¿ı. ≠ë¿÷ν — ÂıfiÌ √fiı√ÎflÌ ? ÿÎÿÎlÌ — √‹ı ÷ıfiÌ √fiı√ÎflÌ. ±Î’HÎı √fi΋Î_ ˢ¥±ıfiı, ÷˘ …

fiÎ ⁄˘·Î›. ±ËŸ ‰Î÷ √‚Î Á‘Ì ±Î‰Ìfiı ’Î»Ì ∂÷flÌ Ω›. ’_’Ÿ√

450

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

‹Îfl ‹Îfl ¿flı ’HÎ ‰Î÷ ±ËŸ √‚ı◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı fiËŸ. ±ı ⁄‘_ √fiı√ÎflÌfiı ·Ì‘ı »ı. ±Î’HÎÎ √fiÎ fiΠˢ› ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ ±Î‰ı ? Ï⁄fi√fiı√Îflfiı …ı ⁄˘·‰_ ˢ› ÷ı ⁄˘·Ì ¿Λ. ÂÌ ‰Î÷ ÷‹Îflı ¿fl‰Ì ˢ› »ı ? ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ’HΉÎ÷ ˢ›, T›‰ËÎfl‹Î_, CÎfl‹Î_ ¿ı ÿ¿Îfi‹Î_

@›Î_› ’HÎ fiÌ¿‚ı fiËŸ. ‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı “Ë‹HÎÎ_ ±Î‹ ¿ËÌÂ.” ’HÎ ’»Ì fiÌ¿‚ı fiËŸ, ˉı ±Î‹Î_ ±ı¿ … ≠¿Îflfi˘ √fi˘ ¿›˘˝ ˢ› ¿ı ÿflı¿ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ‹Î_ …\ÿ˘ …\ÿ˘ ¿›˘˝ ˢ›, ÷˘ ±ı‰_ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı … √fi˘. √fiÎÏË÷ Ï«kÎ, ±ı ⁄‘_ »ı ÷ı ±Î‰_ ¿flı.

…ı Ï«kÎ √fiΉ΂_ »ı ÷ı ±Î ⁄‘_ ±Î‰_ ¿flı. ÁΫ_ › fiÎ ⁄˘·Î› ±fiı …^Ã<_ › fiÎ ⁄˘·Î›. ÏËo‹÷ … ÷ÒÀÌ Ω› fiı ! ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌfiÎ ±_÷flΛ ¿Ëı‰Î› ! ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌfiÎ Ï⁄«ÎflÌfiÎ ÂÎfiÎ ±_÷flΛ ? ’˘÷ÎfiÌ √fiı√ÎflÌfiı

·Ì‘ı ‰ÎHÎÌ ÿ⁄Î¥ Ω› I›Î_. ±ı ÂÌ· ±Î‰Âı ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄‘Ì Â„@÷ ±Î‰Ì Ω›. ◊˘Õ˘ CÎH΢ ÂÌ·‰Îfi ◊Λfiı ÷˘ „@÷ ±Î‰ı. ÂÌ·‰ÎfifiÌ Á√_‘ ±Î‰ı. “⁄˛õ«›˝fi_” ’V÷¿ ‰Î_«ı, ΩHÎı ÷˘ ÂÌ·‰Îfi ◊Λ.

«Ò@›Î ÷ıfiı Á‘ÎflÌ ·Ì‘_ ! CÎHÎÌ ‰¬÷ ⁄˘·‰_ ˢ› ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ › fiÎ fiÌ¿‚ı. ‰ÎHÎÌ › «˘ÓÀı·Ì ˢ›. ÷ı ÷‹Îflı ⁄˘·‰Ì ˢ› ÷˘ › fiÎ ⁄˘·Î›. ¬ıÓ« ◊Λ. ‹ËŸ ‹@÷ ¤Î‰ fiËŸ fiı ! ‹@÷¤Î‰ ±ıÀ·ı F›Îflı …ı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Ì ˢ›, ÷ı ⁄˘·Î›. ±Î ‰ÎHÎÌ ’fl fiı ’flΑÌfi ¬flÌfiı, ÷ı ±‹fiı › «Ò¿‰ı. …\±˘ fiı Ë‹HÎÎ_ “‹ËÎωÿıË ZÎıh΋Î_ ω«fl÷Î_” ±ı‰_ ⁄˘S›Î Ë÷Î fiı, ’HÎ ΩıÕı ’ı·Ì …wfl Ë÷Ì ¿ı ‹ËÎωÿıË ZÎıhÎ ÷◊Î ±L› ZÎıh΢‹Î_ ω«fl÷Î, ÷ı ’»Ì ’ı·_ ‰Î@› ΩıÕı ‹Ò¿Ì ÿÌ‘_ ¿ı “÷◊Î ±L› ZÎıh΢‹Î_ ω«fl÷Δ ’»Ì ±ı ’©÷Áflfi_ ±Î‰Ì Ω›. vvvvv

009page383-450  
009page383-450  

≠ë¿÷ν — ‹ÎflÌ ∞¤ µ’fl ¿Î⁄⁄ ◊Λ, ±ı ‰ ‰ _ ¿fl˘ fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ËË _ ‰‘Îflı ⁄˘·· _ »\ _ . ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ËË _ › ⁄˘· ⁄˘· … ¿v_ »\ _ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘. ÷‹ÎflÎ ⁄...

Advertisement