Page 1

2

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î’fiÌ ÁÎ◊ı ±Î ¿˘HÎ ‰Î÷ ¿flı »ı ? ≠ë¿÷ν — ±Î’ ⁄˘·˘ »˘. ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ µCÎÎÕÌ ±Î_¬ı ±Î … ÿı¬Î›. ’HÎ Ë_ ⁄˘S›˘ …

fi◊Ì ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›.

¬_Õ-1

≠ë¿÷ν — ±I›Îflı › fiËŸ ?

‰ÎHÎÌfiÌ Áˆ©Î_Ï÷¿ Á‹…

ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ⁄˘·÷˘ ˢ™ ÷˘ ‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ ±Î‰Ì √¥

¿Ëı‰Î›. ÷˘ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì Ë_ ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ ‘flΉ_ »\_ ? ±Î ⁄‘Îfiı ’Ò»Ì …\±˘, Ë_ ¿o¥ ⁄˘S›˘ »\_ ?

[1] ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ !

≠ë¿÷ν — ÷‹ı Ωı ¿Î_¥ ⁄˘S›Î fi◊Ì, ÷˘ ‹ıÓ ¿o¥ ÁÎ_¤Y›_ fi◊Ì

’»Ì ! ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±‹ı Ωı ⁄˘S›Î ˢ› fiı ÷‹ı ÁÎ_¤Y›_ ˢ› ÷˘ Ë_

⁄˘·fiÎfl˘, ÷ı “Ë_” fi◊Ì !

⁄˘S›˘ »\_ ¿ı ¿ı‹, ±ı ’Ò»Ì …\±˘ fiı, ±Î ⁄‘Îfiı.

fi ¿flı ‰Î÷ ÿıË ¿Ïÿ !

±Î ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ±Î’fiÌ ΩıÕı, ±ı ¿Ë˘ Ωı¥±ı. ÷‹fiı …ı Á‹…HÎ ’Õı, ±ı ⁄˘·˘fiı ! ≠ë¿÷ν — ¬⁄fl fi◊Ì.

≠ë¿÷ν — Ë_ ÷˘ ÷‹ÎflÎ ÂflÌflfiı Ωı™ »\_, ¿ı ÷‹Îv_ ÂflÌfl ‹ÎflÌ

ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿flı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ «Î·÷_ ËÂı ? ±Î ÷‹ı w⁄w …\±˘ »˘, ±ËŸ ⁄ıÃÎ_

ÿÎÿÎlÌ — ÂflÌfl ‰Î÷ fi◊Ì ¿fl÷_. ÂflÌfl Ωı ‰Î÷ ¿fl÷_ ˢ› fiı,

»˘, ÷˘ ’»Ì ? ±ËŸ fiÎ ⁄ıÃÎ_ ˢ›, ÷ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı fi◊Ì ¬⁄fl. ’HÎ ±Î ÷˘ ÁΑÎflHÎ ’Ò»\_ »\_, ¿ı ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ? ±Î’fiı Â_ ·Î√ı »ı ? ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ±˘»\_ ¿o¥ ’ÎÁ-fiÎ’ÎÁ ◊‰Î ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı ? ±Î ÷˘ Á‹…‰ÎfiÌ ‰Î÷˘ »ı. Á‹…‰ÎfiÌ ÷˘ …wfl »ı fiı ? ÷˘ …ı ·Î√ı, ±ı ¿Ë˘ fiı !

÷˘ ‹ÎHÎÁ ‹flÌ √›Î ’»Ì ±ıfi_ ÂflÌfl ±Î’HÎÌ ΩıÕı ‰Î÷ ¿flı. ÂflÌfl ÷˘ ⁄˘·÷_ ËÂı ?!

≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ⁄ı ‰Î÷˘ ¿fḻı »Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷‹ı …\ÿÎ fiı Ë_ …\ÿ˘, ±ı‰_ fi◊Ì ÿı¬Î÷_ ÷‹fiı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı‰_ … ¤ÎÁı »ı.

≠ë¿÷ν — ÷˘ ‹ÎHÎÁ ⁄˘·ı »ı. ‹ÎHÎÁı ⁄˘·‰Îfi˘ ÷˘ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝

fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‰SÕÛ‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ⁄˘·Ì ¿ı … fiËŸ ! …ı ⁄˘·ı

»ı, ±ı ±ı‹ ¿Ëı »ı “Ë_ ⁄˘S›˘.” ’HÎ ±ı ¤˛Î_Ï÷ »ı. ⁄˘·Ì ¿ı fiËŸ ‰SÕÛ‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ! ±Î‰_ F›Îflı ¿Ë_ »\_ I›Îflı ÁΛ„LÀVÀ˘fiı Á‹…‹Î_ fiÎ ±ÎT›_, ±ı¿ ‰Îfl ÷˘ ÁΛ„LÀVÀ˘ √Ò_«‰ÎÕ΋Î_ ’ÕÌ √›Î !


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

3

‹ÎHÎÁ ⁄˘·Ì ¿ı ¬fl˘ ? ±ı‰Ì ¬ÎhÎÌ ¬flÌ ÷‹fiı ?

4

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

fi◊Ì ¿˘¥fiÌ !

≠ë¿÷ν — ±Î ⁄˘·ı … »ı fiı ? V’WÀ … »ı fiı !

≠ë¿÷ν — ’˘÷ı Ωı ⁄˘·÷˘ ˢ› ÷˘ ‘Îflı ÷ı‰_ ⁄˘·Ì ¿ıfiı !

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î √ÎÕÌ › ⁄˘·ı »ı. ¤˘Ó..... ¤˘Ó..... ¤˘Ó....

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’HÎ ±Î ’˘÷ı ⁄˘·÷˘ … fi◊Ì. ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰ÎfiÌ

≠ë¿÷ν — Á_¤‚Λ »ı ±ıÀ·ı ⁄˘·ı »ı, ±ı ‰Î÷ ÷˘ «˘yÁ fiı ?

› ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. fiËŸ ÷˘ @›ÎflfiÌ › ÷‹ı ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì Ë˘÷. ’HÎ ËÎ◊‹Î_ fiËŸ fiı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’HÎ √ÎÕ̱˘ ⁄˘·ı »ı fiı ? √ÎÕ̱˘ ? ÷ı √ÎÕÌ

±ı ‹ÎHÎÁ »ı, ∞‰ »ı ? ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄flÎ⁄fl ’HÎ ±Î Á∞‰ V≤„WÀ ⁄˘·ı »ı, ±ı ‰Î÷

¬flÌfiı ? ‹Îfi‰ V≤„WÀ ⁄˘·ı »ı, ±ı ‰Î÷ ÷˘ «˘yÁfiı ? ÿÎÿÎlÌ — “⁄˘S›_” ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı, ’˘÷Îfiı …ı‰_ ⁄˘·‰_ ˢ›

±fiı …ıÀ·_ ⁄˘·‰_ ˢ› ±ıÀ·_ … ⁄˘·Î›. ’HÎ ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı ¬v_ ? ⁄fiı »ı ¬v_ ±Î¬Î ÿËÎÕ΋Î_, ÷‹Îflı ⁄˘·‰_ ˢ› Â_ fiı Â_ ⁄˘·Ì …‰Î› ±ı‰_ ⁄fiı ? ≠ë¿÷ν — ‰‘Îflı ⁄˘·Ì …‰Î› …wfl ¿fl÷Î_ ¿Î_ ÷˘ fiÎ › ⁄˘·Î› ! ÿÎÿÎlÌ — Â_ ⁄˘·‰_ ˢ› ±fiı ±ıfiı ⁄ÿ·ı ¿ı‰_ ⁄˘·Ì …‰Î›, ±ı‰_

⁄fiı ¬v_ ?

≠ë¿÷ν — ‹ËÎ’vÊ˘fiı ÷˘ ‰ÎHÎÌ ’fl ±Ï‘¿Îfl ˢ› fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹ËÎ’vÊ˘fiı ‰ÎHÎÌ ’fl Ï⁄·¿<·ı › ±Ï‘¿Îfl fiΠˢ›.

±ı ÷˘ ‹fi‹Î_ ±Ëo¿Îfl ¿flı ¿ı “Ë_ ⁄˘S›˘.” “‹ˆÓfiı ⁄˘·Î !” ±Î’HÎı ’һ̱ı ““TËıfl ¥{ ‹ˆÓ ?”” ÷˘ ±ıfiı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı. ÷Îv_ “‹ˆÓ” @›Î_ »ı, ‹fiı ⁄÷ÎÕ. ±Î ÷˘ ‹ˆÓfiı ⁄˘·‰Î‰Î‚Î ±ÎT›Î ! Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ Â„@÷ fiËŸ fiı ‰√fl ¿Î‹fi˘ ¿>ÿο>ÿ ¿flı »ı ! ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘ ‹ÎflÌ ±‰‚Ì ‰Î÷ ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ ’»Ì Ë_ ÷ıfiı ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì ¿Ë_, “÷_ ⁄˘S›˘, ÷ı ŒflÌ ⁄˘·Ì Ω Ωı¥±ı !” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “±ı ÷˘ fiÎ ŒÎ‰ı.” I›Îflı Â_ Ωı¥fiı ⁄˘·ı »ı ? ¤‹flÕ˘ »ı ¿ı Â_ »ı ÷_ ? ÷fiı ±ZÎflı › ¤Îfi fi◊Ì, ÷ı Â_ ⁄˘· ⁄˘· ¿flı »ı ? ·ı, …ıÀ·_ ⁄˘S›Î ±ı‰_ ŒflÌ ⁄˘·÷Î fiËŸ ±Î‰Õı ? ±ı‰_ ±ZÎflı › ⁄˘·Î› fiËŸ ! “¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı” ±ıfi_ ¤Îfi … fi◊Ì !

≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı‰_ ⁄fiı … »ı.

÷˘ ¤√‰Îfi ⁄˘·ı ¬fl˘ ? ÿÎÿÎlÌ — fl˘… ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¤√‰Îfi ⁄˘·ı »ı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, fl˘… ! ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ¿o¥ „TËÁ· fi◊Ì. ±Î ÷˘ „TËÁ· ˢ›, ÷ı ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±Î ⁄˘·fiÎfl˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘ ±ı¿ ‰Î@› ›

…\ÿ_ fiΠˢ›. ¿˘¥ Œıfl˘ ⁄˘S›Î ’»Ì ‹fi‹Î_ ±ı‰_ ◊›ı·_ ¿ı ±Î ¤Ò·◊Ì ⁄˘·Î¥ …‰Î›_, ±ı‰Ì ¬⁄fl ’Õı·Ì ? I›Îflı ÷‹ı ⁄˘·fiÎflÎ fiı ‰‚Ì ’λ˘ ⁄˘· ±‰‚˘ ÂÌ flÌ÷ı fiÌ¿Y›˘ ? ‹ÎÀı ÷‹ı ⁄˘·fiÎfl ⁄˘·÷Î fi◊Ì, ±ıfiÌ ‹ı‚ı fiÌ¿Y›Î ¿flı. ±‹ı ’HÎ ±ı¿ ±ZÎflı › ⁄˘S›Î fi◊Ì ±fiı ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ …

‰Î√ı. Ωı ¤√‰Îfi ⁄˘·ı fiı, I›Îflı ÷˘ ±ı ¤Ò_√‚_ … ¿Ëı‰Î›, ⁄ıLÕ-‰Î…\_ … ¿Ëı‰Î› fiı ? ¤√‰Îfi ±ı¿ ±ZÎflı › ⁄˘·Ì ¿ı fiËŸ. ±ı¿ ±ZÎflı › ⁄˘·Ì ¿‰ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì ±ı‹fi΋Î_. ¤√‰Îfi ÷˘ ¤√‰Îfi … »ı. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¤√‰Îfi ⁄˘·Î‰ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ √fl… ±ı‹fiı fiı ? ±ı √fl…‰Î‚˘ ◊›˘. ±ıÀ·ı ’»Ì


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

5

¿Î‹fi˘ Â_ ? ±ıfiı ¤√‰Îfi ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?! √fl…\ ÷˘ ±Î ·˘¿ ˢ›, …ı ÿ—¬Ì ˢ› ÷ı. ¤√‰Îfifiı ÂÌ √fl… ⁄˘·Î‰‰ÎfiÌ, ’Ì’ÒÕ̱˘ ‰√ÎÕ‰ÎfiÌ ? ±ıÀ·ı …ı ¤√‰Îfi »ı, ±ı ⁄˘·ı › fiËŸ fiı ⁄˘·Î‰ı › fiËŸ.

÷˘ ‰Ì÷flÎ√ fiÎ ¿Ëı‰Î› ! ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ⁄˘·ı »ı ? ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√ Ωı ⁄˘·ı fiı, ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ flÎ√Ì ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — Ïfi—VM≤Ë ⁄˘·ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — Ïfi—VM≤Ë ⁄˘·ı ÷˘ VM≤ËΉ΂Π»ı ±ı, ±ı‰_ ·Î√ı. ±ı ÷˘

6

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄ı ËΩflfi_ ±fiı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ⁄ı

ËΩflfiÎ(!) ?! ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ⁄ı ËΩflfiÌ Ï¿o‹÷ … ◊¥ √¥ fiı ? ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ Ï¿o‹÷ ¿flÌ fiάÌfiı, ·˘¿˘±ı ? ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ⁄ı ËΩflfiÎ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¤√‰ÎfifiÌ Ï¿o‹÷ ˢ› fiËŸ. ±Î¬Ì ÿÏfi›Î ‰ı«Ìfiı

’ˆÁÎ ¤fḻı ÷˘ › ¤√‰Îfifi˘ ±ı¿ ±Î_¿Õ˘ ’Òfl˘ fiÎ ◊Λ fiı …ıfi_ ‰ıS›±ıÂfi ◊¥ Ω›, ±ı «ı÷fi Lˢ›. ±ıÀ·ı ±Î ÷‹ÎflÌ ÁÎ◊ı ⁄˘·Ì flèÎÎ »ı, ±ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfiı › fi◊Ì ⁄˘·÷Î ±fiı Ë_ › fi◊Ì ⁄˘·÷˘.

VM≤ËΉ΂˘ ˢ› ÷ı ⁄˘·ı.

⁄˘·ı, ÷ı ’fl‹ÎI‹Î fi ˢ› !

≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ˢ›, ÷ı ’vÊ ⁄˘·ı »ı. ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ÿ˘Ë΋Î_ ±ı‰_ ±ÎM›_ »ı ¿ı ⁄˘·ı ±ı ’fl‹ÎI‹Î ’˘÷ı ÿÎÿÎlÌ — ÷ı › flÎ√Ì ¿Ëı‰Î›. Â_ flÎ√◊Ì ±Î ⁄˘·Ì flèÎÎ »˘ ?

±I›Îflı ÷‹Îfl˘ flÎ√ »ı, ÷˘ ÷‹ı ÁflÎ√Ì »˘ ±fiı ÁflÎ√Ì »˘, ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ÂÌ flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ?

±ıfiı iÎÎfiÌ fiÎ ¿Ëı‰Î› !

…, ⁄ÌΩı fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷˘ ÁÎv_ ⁄˘·ı ÷ı › ±ı ? ±fiı √΂˘ ⁄˘·ı ÷ı ›

±ı ˢ›, ÷˘ ±ı ⁄˘·ı ±ıfi˘ ÷‹fiı ‹Îfl ÂÎfi˘ ’Õı ?! ⁄˘·ı ±ı fiı ·˘¿ ÷‹fiı ‹Îfl‰Î ŒflÌ ‰‚ı. “¿ı‹ ‹fiı √΂˘ ÿı »ı ?” ±ı ⁄˘·÷˘ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ‹Îfl ’Õı.

≠ë¿÷ν — ÷˘ iÎÎfiÌ … ‰Î÷ ¿flı »ı, ±ı fiyÌ ! ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷˘ ’»Ì Ë_ ∂ÃÌ fiı, ±ıÀ·ı ±Î › (Àı’ ‹ÂÌfiı

›) ±Î‰Ì ‰Î÷ ¿flÂı. Ë_ ∂ÃÌ ±ıÀ·ı ±Î › ±ı‰Ì ‰Î÷ ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ? ‹ÎflÎ …ı‰Ì ‰Î÷ ¿flı fiı ? ÷˘ ÷˘ ±ı › iÎÎfiÌ … ¿Ëı‰Î› fiı ?!

ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ⁄˘·ı fiËŸ !

±Î‰Ì ¨‘Ì Á‹…HÎ, ±Î ±Îfi_ ±Î … ⁄‘_ √Î √Î ¿›* »ı ! ±ı ÷˘ ÁË ÁËfiÌ Á‹…HÎ ≠‹ÎHÎı ÿ˘ËÎ ±Î’ı. I›Î_ ±Î√‚ ÁÏÀÛŒÎ¥Õ ¿flı·˘ »ı ±ı¿<_› ÂOÿ ? ÁÏÀÛŒÎ¥Õ ¿flı·˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ÂOÿ. ⁄‘Î ⁄˘S›Î, ±ı ÁÏÀÛŒÎ¥Õ ◊¥ √›_ ? ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ±ÎI‹Î ¿⁄Ò· ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‹ ’˘·_’˘· «Î·÷_ ËÂı ?

ˢ› fiËŸ, ±ÎI‹Îfiı ±‰Î… !

ÿÎÿÎlÌ — ±_‘Îfl΋Î_ ⁄ıÁfiÎfl ÷˘ ±ı‰_ … ΩHÎı fiı, ¿ı ÿÎÿÎ

¤√‰Îfi ⁄˘·Ì flèÎÎ »ı ? ±√fl ÷˘ ΩıÕı‰Î‚ÎfiÌ w‹‰Î‚Îfiı ÷˘ ±ı‹ … ·Î√ı fiı, ¿ı ±Î ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ⁄˘·Ì flèÎÎ »ı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ.

≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ ±‰Î… µ’fl◊Ì ⁄‘_ «Î·ı »ı, ±ı‰_ …ı ¿Ëı

»ı, ±ı Â_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… ¿ı‰˘ ˢ› ? ΩÕ˘ ˢ› ¿ı {ÌH΢ ?


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

7

±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… ±Î‰ı ÷˘ ±ı ¿›ı √΋◊Ì ±Î‰ı »ı ? ¿¥ ⁄Î…\±ı◊Ì ±Î‰ı »ı ? flıÏÕ›˘ ’fl ±Î‰ı »ı ÷ı ?

8

¿Ëı »ı, ±ı ≠‹ÎHÎı Ë_ ¿v_ »\_.” ±fiı ±ı ≠‹ÎHÎı ±ı ¿fl‰Îfi˘ ±Î√˛Ë flάı ÷ı Â_ ?

≠ë¿÷ν — fiÎ. ±_ÿfl◊Ì ±‰Î… ±Î‰ı, ±ı‰_ ¿Ëı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı fi ˢ› ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… ! ±ÎI‹Î ⁄˘·÷˘ ËÂı ?

±ÎI‹Î ⁄˘·Ì ¿ı … fiËŸ. ±ÎI‹Î ⁄˘·÷˘ ˢ› fiı, ÷˘ ÷˘ I›Î_ ÏÁ© √Ï÷‹Î_ …¥fiı › ⁄˘S›Î ¿flı, √Λfi˘ √Λ ! ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı ÷˘ …ı ÏÁ© ◊¥ √›Î »ı, …ı ‹˘Z΋Î_ √›Î »ı,

±ı ÷˘ …Õ◊Ì ‹@÷ ◊¥ √›Î »ı. ±ıfiı ¿o¥ ‰Î«Î fiΠˢ›. ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ÷˘ ’ÿ˚√· »ı … fiËŸ. ±ı ÷˘ «˘A¬˘, ÏfiT‰‚

±ÎI‹Î !

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±_÷flÎI‹Î ¿Ëı÷˘ … fi◊Ì fiı ! ±ıÀ·ı ±Î ‰Î÷fiı

√‹ı ÷ı‹ ⁄˘·‰Ì ±ıfi˘ ±◊˝ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘ {Î·Ì ’ÕuÎ »ı ¿ı “‹fiı ‹ËŸ◊Ì ⁄˘·ı »ı ±ı ≠‹ÎHÎı ¿v_ »\_.” ÷ı ’»Ì ⁄ÌΩ ⁄‘Î › {Î·Ì ’ÕuÎ. ‰‚Ì ‹ËŸ ¿˘HÎ ⁄˘·fiÎflÎ »ı ? “±ÎI‹Î ‹Îfl˘ ⁄˘·ı »ı, ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… »ı (!)” ·ı ±fiı ±ı ±‰Î… ’»Ì ¿ËıÂı, “fiÎ, ±Îfiı ±Î‹ … ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ±Î‹ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.” ±ı ’»Ì ¨‘ı flV÷ı › ·¥ Ω›. ÷˘ ⁄ÌΩ ·˘¿˘ ÷fl÷ ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ µÃΉı. …√÷ ±ı ÁI› V‰Ì¿Îfl fiÎ ¿flı fiı ! ±ı ÷˘ «˘flı › ¿Ëı ¿ı “‹Îfl˘ ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… ¿Ëı »ı, ÷ı◊Ì Ë_ «˘flÌ ¿v_ »\_.” ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±_÷fl‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı ±‰Î… ¿˘fi˘, ±ÎI‹Îfi˘ fiËŸ

≠ë¿÷ν — ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ‰ÎHÎÌ »ı … fiËŸ.

÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±‰ÎΩı fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±ı I›Î_ … ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±Î_ÀÌ I›Î_ … ’Õı·Ì »ı. ·˘¿˘fiı

±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… ˢ›, ÷˘ ÷˘ √‘ıÕ˘ ⁄˘·ı ÷˘ › ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… ! ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ’Õı, “¤√‰Îfi ⁄˘S›Î, ¤√‰Îfi ⁄˘S›Î !” ±Î’HÎı ±Îfi_ÿ (!) ’΋‰_ Ωı¥±ı. √‘ıÕ˘ ⁄˘·ı ±ı ¤√‰Îfi … ⁄˘S›Î fiı ?! ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… Lˢ› ±ı. ’HΠˉı ·˘¿˘fiı ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ˢ› ?! ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… ±Î‰ı ÷˘ ÷˘ ±ı CÎ_À ¿Ëı‰Î›. ±ı ±ÎI‹Î ±Î‰˘ ‰Î√ı »ı ? ±ÎI‹Î ⁄˘·ı ÷˘ …Õ ◊¥ Ω›. ’»Ì CÎ_À‹Î_ fiı ±ÎI‹Î‹Î_ Œıfl ¢ flè΢ ? ÷‹fiı Á‹Ω› »ı ±Î ?

¤˛‹HÎÎ ’ÕÌ ¿ı ±Î ⁄˘·ı »ı, ÷ı … ±ÎI‹Î ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‰Ì ±Î_ÀÌ ’ÕÌ √¥ ’HÎ ±ı ⁄‘_ µÿ›¿‹˝ ⁄˘·ı »ı. ±ı ≠ıflHÎÎ ¿flfiÎv_ µÿ›¿‹˝. ±fiı ±ı ’˘÷ÎfiÎ ¿‹˝fiÎ ’ÏflHÎ΋ w’¿‹Î_ ±Î‰ı »ı. «˘flÌ ¿fl‰ÎfiÎ ¤Î‰ ¿›Î˝ »ı ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ËŸ ±‰Î… ◊Λ «˘flÌ ¿fl‰Îfi˘ ±fiı ±ıfiı ¿Ëı »ı, “‹Îfl˘ ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… »ı.” ±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ ·˘¿ ±‹V÷Î ⁄˘·ı √΋ÃÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¿ı “‹Îfl˘ ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î…, ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î….” ±Î’HÎÌ ÁÎÿÌ ¤ÎÊ΋Î_ √‹ı ÷ı‹ ⁄˘·ı. ¿˘¥ ±ıfiı ’Ò»fiÎfl fi◊Ì fiı ! ±Î‹fiı ¿˘¥ ÿΉ˘ ‹Î_ÕfiÎfl fiËŸ fiı ! ’HÎ ±ı ÷˘ √΋ÃÌ ¤ÎÊÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ω¶Îfi˘fiÌ ¤ÎÊÎ fi ˢ›.

≠ë¿÷ν — Ë_ Á‹…‰Î ≠›Ifi ¿v_ »\_. ÿÎÿÎlÌ — ⁄flÎ⁄fl »ı. Á‹…‰ÎfiÌ … …wfl »ı.

ÁΫ_, ’HÎ T› ’˘¥LÀ◊Ì ! ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘ ±ı‹ ¿Ëı÷Î ¿ı “‹ÎflÎ ±ÎI‹Îfi˘

±ı ‰Î÷˘ ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷fiÌ ! ≠ë¿÷ν — ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ¿Ëı »ı fiı, ¿ı “‹Îfl˘ ±_÷flÎI‹Î

±‰Î… ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı Ë_ ±Î µ’‰ÎÁ ¿v_ »\_.” ÷˘ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… ¿Ëı‰Î› ?


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

9

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Ëı÷Δ÷Î ±ı … ⁄flÎ⁄fl »ı. ±ı‹fi˘ …ı ‹Îfiı·˘

±ÎI‹Î »ı, ÷ıfi˘ … ±‰Î… »ı. ±ı‹fi˘ ‹Îfiı·˘ ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ¿S’ı·˘ ±ÎI‹Î. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î › ¿Ëı »ı “‹Îfl˘ ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î….” ±ı ¬˘À<_ fi◊Ì ±ı‹fiÌ ƒ„WÀ±ı. ’HÎ ›◊Î◊˝ ƒ„WÀ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… ˢ› fiËŸ. Ë¿Ì¿÷‹Î_, “‹ÎflÎ ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… »ı” ±ı ⁄‘Ì ¬˘ÀÌ ‰Î÷˘ »ı, Á‹F›Î ‰√flfiÌ ‰Î÷ »ı. ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… ˢ÷˘ ËÂı ? Â_ ¿fl‰Î ±ÎI‹Îfiı Œ…ı÷ ¿fl˘ »˘ ? ±ÎI‹Îfiı ‰ÎHÎÌ fiΠˢ›. ±ÎI‹Î ⁄˘·Ì ¿‰ÎfiÌ Â„@÷ ‘flΉ÷˘ fi◊Ì. ±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ±Î‰_ √Î_Õ<_ Â_ ¿fl‰Î ⁄˘·÷Î ËÂı ? Â_ ¿fl‰Î Ï⁄«ÎflÎ ±ÎI‹Îfiı ‰√˘‰˘ »˘ ‰√fl ¿Î‹fiÎ ? ÷‹fiı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı ÷˘ ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı “¤¥, ‹fiı ÷˘ ±Î‰_ Á‹…HÎ ’Õı »ı.” Á‹∞fiı ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı ¿ı √M’Î_ ‹Îfl‰Î Ωı¥±ı ? ≠ë¿÷ν — Á‹∞fiı ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı.

10

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

fiËŸ ÂÎr÷÷Î, ÂOÿfiÌ ¿Ïÿ ! ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÂOÿ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÂOÿ ÂÎr÷ »ı ¿ı fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ÂÎr÷ ÂOÿ … fi◊Ì ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥. ≠ë¿÷ν — “ÂOÿ ÁfiÎ÷fi »ı, ‹fl÷˘ fi◊Ì” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ÿÏfi›Î‹Î_ “ÂOÿ” ±ı ÁfiÎ÷fi ‰V÷ ˢ› fiËŸ. ÁfiÎ÷fi

‰V÷ Á_¤‚Λ fiËŸ, ÁfiÎ÷fi ‰V÷ ÿı¬Î› fiËŸ, ÁfiÎ÷fi ‰V÷ «¬Î› fiËŸ. ¿˘¥ ’HÎ ÁfiÎ÷fi ‰V÷, …ı ±Î …√÷‹Î_ »ı ±ı ¥„Lƒ›√Q› fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ËΩfl˘ ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ∑ÏÊ‹Ïfi±˘±ı …ı V’_ÿfi ¿flı·Î_,

÷ı V’_ÿfi ±Î…ı ’HÎ ±Î’HÎfiı ‹‚ı ±ı‹ »ı. ÷˘ ≠ë ±ı »ı ¿ı ÂOÿ ÏfiI› »ı ¿ı ±ÏfiI› ?

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ Á‹…HÎ ‰√fl ⁄˘·ı. ±ı Á_ÁÎÏfl¿

ÿÎÿÎlÌ — ÂOÿ ±ÏfiI› »ı. ÂOÿ ÏfiI› fi◊Ì. ÏfiI› ‰V÷ ¿ı‰Ì

‰Î÷ »ı, iÎÎfiÌfiÌ ‰Î÷ fi ˢ›. ±ı ‰Î÷˘ ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷ »ı ±fiı ¤˛Î_Ï÷fiı ÁI› ‹Îfi̱ı ÷˘ @›Î_ ÿËÎÕ˘ ‰‚ı ?! ±ı‹Î_ ¤·Ì‰Îfl ±Î‰ı fiËŸ. ’HÎ ±ı ·˘¿˘ ÷˘ ±ÎI‹Îfiı Á‹…÷Î fi◊Ì. ±ÎI‹Î …ı‰_ ¤Îfi … fi◊Ì fiı ! ±ıÀ·_ ¤Îfi ˢ÷ ÷˘ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω÷.

ˢ› ? …ı ‰V÷ ÏfiI› »ı, ±ı ⁄Ì∞ ‰V÷±˘fiÌ ⁄fiΉÀ◊Ì fiΠˢ›, V‰Î¤Îω¿ ˢ›. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ÷˘ ÏfiI› »ı, ±‹fl »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ÎI‹Î ±‹fl »ı ±fiı ⁄˘·fiÎflfi_ Ãı¿Îb_ fi◊Ì.

≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‰¬÷ ‹ÎHÎÁfiı VdflHÎÎ ◊Λ, ±ı ⁄Î⁄÷‹Î_

±ÎI‹Î ±‹fl »ı ±ı‹ …ı ⁄˘·ı »ı, ÷ıfi_ Ãı¿Îb_ fi◊Ì.

±Î’fi˘ Â_ ±Ï¤≠Λ »ı ? ⁄˘·fiÎfl˘ ÀıQ’flflÌ ËÂı ¿ı fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î‹Î_ VdflHÎÎ fi΋fi˘ √HÎ fi◊Ì. ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î‰˘

¿Â˘ Õ¬˘ »ı … fiËŸ. ±ÎI‹Î ÷˘ ±ÎI‹Î … »ı, ’fl‹ÎI‹Î … »ı, ‰Ì÷flÎ√ … »ı. ËÎ, ⁄Ì∞ ±ı¿ ‰Î÷ »ı. ‹ËŸ ≠¿ÚÏ÷fiÌ ≠ıflHÎÎ ÏÁ‰Î› ⁄Ì∞ ±ı¿ ‰Î÷ »ı ¬flÌ ±_ÿfl, …ı ¿Ï‰±˘ ’HÎ Á‹…ı »ı. F›Îflı ⁄Ë √Ò_«Î› fiı, ÷˘ ±Î‹ ⁄ıÁÌ flËı I›Îflı ±_ÿfl ÁÒ{ ’Õı »ı, …ıfiı ˈ›ÎÁÒ{ ¿Ëı »ı. ˈ›ÎÁÒ{ ±ı ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı. ÷ı › ¤√‰ÎfifiÌ ±Î’ı·Ì ‰V÷ fi◊Ì. ¤√‰ÎfifiÌ ±Î’ı·Ì fi◊Ì, »÷Î_ ≠¿ÚÏ÷fiÌ fi◊Ì. ≠¿ÚÏ÷◊Ì ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷ »ı.

≠ë¿÷ν — ËÎ. ±ı ÀıQ’flflÌ … ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄˘·fiÎfl˘ ÀıQ’flflÌ »ı, ±ıÀ·_ Ωı ¿o¥¿ Á‹Ω› ÷˘

‰Ì÷flÎ√fi˘ ¿o¥ ±ZÎflı › ΩH›˘ ¿Ëı‰Î›. ⁄˘·fiÎfl˘ ÀıQ’flflÌ, ÷˘ ÂOÿı › ÀıQ’flflÌ »ı !

V‰fl — ¥rfl ≠ë¿÷ν — ¿Ëı‰Î› »ı ±ı‰_ ¿ı V‰fl ±ı … ¥rfl »ı. ÷˘ ±Î‹Î_


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

11

ÁI› Â_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — V‰fl ÷˘, ±ı ¿Ï‰fi˘ V‰fl …\ÿ˘. ±fiı ’ı·_ ˢfi˝ ÿ⁄Ή˘

÷ı CÎÕ̱ı ⁄˘·ı »ı, V‰fl ¿flı »ı ¿ı fiËŸ ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı › ±‰Î… »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı V‰fl. ±Î‹Î_◊Ì, ¤Ò_√‚΋Î_◊Ì fiÌ¿Y›_ ±ıÀ·ı ±Î‰_

±fiı ¿Ï‰fiÎ ‹˘œı◊Ì fiÌ¿‚ı ±ıÀ·ı ±Î‰_. ⁄ıµ V‰fl »ı. V‰flfiı ΩHÎfiÎfl˘ ¤√‰Îfi »ı. ±ı fi˘Ó‘ ¿flı »ı V‰flfiÌ, ¿ı ¿ı‰_ fiÌ¿‚ı »ı ? ±ıÀ·ı V‰fl ±ı ΩHΉÎfiÌ «Ì… »ı ±fiı ¥rfl ±ı ΩHÎfiÎfl˘ …\ÿ˘ »ı. ÷‹ı CÎb_ › ⁄˘·˘, ’HÎ ΩHÎfiÎfl ˢ› I›Îflı Ï¿o‹÷ ◊Λ. ±ı … V‰flfiı ·˘¿ ¿Îfi ÿ¥fiı ÁÎ_¤Y›Î ¿fl÷Πˢ›. ±fiı ±ı … V‰flfiı ·˘¿˘ ’λΠ¿ËıÂı, “Â_ ⁄˘Ó√ıÕı »ı ±Î ?!” ÷ı ’λΠV‰flfiı ⁄˘Ó√ıÕı ¿Ëı. ±ıÀ·ı V‰fl ±ıfiÌ …B›Î±ı ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±ı V‰fl »ı. ±ıfiÌ …B›Î±ı ¢¤Î›‹Îfi ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±ı V‰fl »ı ±fiı ±ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ÷ı ¤√‰Îfi ! ±ÎÀ·_ Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı.

12

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

fi◊Ì. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ „@÷ÂÎ‚Ì ’Î@›˘ fi◊Ì ¿ı …ı √Î¥ ¿ı. ⁄ÏZΠ»ı ±Î, ¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZΠ! ±ı ⁄‘Îfiı fiΠˢ›. ±fiı ±ı‰_ »ı fiı, V‰flfiÎ ‹ÎK›‹◊Ì ⁄‘Î ⁄Ë ·˘¿˘±ı √Λı·_. ’HÎ …ı ¤√÷‹Î_ ωkΠˢ› fiı, ÷ıfiÌ Ï¿o‹÷ ! ωkÎ fiΠˢ› ÷ıfiı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? …ı ¤@÷˘‹Î_ Ëı„S’_√ ◊Λ ±ı‰_ ±ıfi_ iÎÎfifiı ±ı V‰fl ⁄‘_ ˢ›, ÷˘ ·˘¿˘ ÁÎ_¤‚ı. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±ı ’˘÷ı √ΛΠ… ¿flı, ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ_ ÷Îfifiı ‹ÎÀı. ±ı‹Î_ √ÎfiÎfl˘ ’˘÷ı fiı ÁÎ_¤‚fiÎfl˘ ’˘÷ı. ’»Ì ‹fifiÌ ‹V÷Ì‹Î_ flËı !

±ı‹Î_ ±ÎI‹Î ¿÷ν … fiËŸ ! ≠ë¿÷ν — ÂOÿ …ı µI’Lfi ◊›˘, ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ˢ› ÷˘ …

µI’Lfi ◊Λ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ÂOÿ »ı ±ı ÂÎfi˘ √HÎ »ı ? ±ı fi◊Ì ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ

¿ı fi◊Ì ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ. “±ÎI‹Î‹Î_ ±‰Î… ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı ¿ı ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı.” ±ı‰_ Ωı ¿˘¥ ÂÎVhÎ ¿Ëı÷_ ˢ› ÷˘ ±ı ÂÎVhÎ ÷tfi ¬˘À<_ »ı, ‹Ò‚‹Î_◊Ì … ¬˘À<_ »ı.

≠ë¿÷ν — “±Î ⁄Ë Á_ÿfl √Λ »ı” ±ı ΩHÎfiÎfl ¤√‰Îfi, ±ı ’HÎ

⁄fl˘⁄fl ±fiı “±Î ÷˘ ⁄˘Ó√ÕuÎ ¿flı »ı” ±ı ΩHÎfiÎfl ’HÎ ¤√‰Îfi … fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ΩHÎfiÎfl »ı ±ı ¤√‰Îfi. ≠ë¿÷ν — V‰fl, ÂOÿ ±fiı ¤Î‰ ±ı‹Î_ Á‰˘˝’flÌ ¿˘HÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¤Î‰ Á‰˘˝’flÌ. ¤Î‰ ⁄‘ÎfiÌ ‹Î÷Î »ı, ±Î V‰fl

±Î …ı ⁄‘_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ÂÎVhÎ ‰Î_«˘, ¤„@÷ ¿fl˘, «˘flÌ ¿fl˘, ‹Îfḻı, ÷˘ › ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î fi◊Ì. ±ÎI‹Î ¬Î·Ì “Ωı›Î” ¿flı »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ⁄‘_ ◊¥ flèÎ_ »ı. ±ıfiÌ ËÎ…flÌ fiΠˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ. ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ fiΠˢ›, ÷˘ ±Î ÂOÿw’ı-‰ÎHÎÌw’ı fiÎ fiÌ¿‚ı. ±‰Î… ◊Λ, ’HÎ ‰ÎHÎÌw’ı fiÎ fiÌ¿‚ı. ±Î ÷˘ ω√÷‰Îfl ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı. ’˘÷Îfiı ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿fl‰Ì ˢ› ÷ı ÀÎ¥‹ı Á_iÎÎ ËÎ…fl ◊¥ Ω›. ⁄Î¿Ì ±ÎI‹Î ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷˘ … fi◊Ì.

±fiı ÂOÿfiÌ ‹Î÷Î ¿˘HÎ ? ±ı ¤Î‰. ≠ë¿÷ν — V‰flfiÎ_ ‹ÎK›‹◊Ì fiflÏÁ_Ë-‹ÌflÎ_±ı √Λ_. ±ı‹fiı

“≥rflfiÎ_ ¤√÷ »ı” ±ı‹ …√÷ı ΩH›_. ’HÎ ±ı ÏÁ‰Î› …ıfi˘ V‰fl ÁÎfl˘ fiˢ÷˘ ±ıfi_ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — “√Ή_” ±ı ÷˘ ⁄ÏZΠ»ı. ⁄Î¿Ì ±ı‹Î_ ±ıfiÌ ¿˘¥ „@÷

ˉı …ı «ı÷fi ⁄˘·Ì ¿ı »ı, ±ı‹ ¿Ëı »ı ±ı Ï‹l «ı÷fi »ı. ±ıÀ·ı fi‰_ ∂¤_ ◊›ı·_. …ı‹ ÷‹ı ±fiı ÷‹Îfl˘ ’ջΛ˘ ⁄ı …\ÿÎ … ˢ› fiı. ±ıÀ·ı ’ջΛ˘ ⁄˘·ı »ı ±Î. ‹Ò‚ «ı÷fi ÷˘ ¤√‰Îfi … »ı, ±ı ⁄˘·ı fiËŸ. ±ı ±Ïø› »ı, ¿˘¥ «Ì…fiÎ ¿÷ν ’˘÷ı fi◊Ì. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿÌ w’ı »ı ±fiı ÷‹Îfl΋Î_ ’HÎ ⁄ıÃı·Î_ »ı.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

13

±◊ÕΛ_ I›Î_ ∂√ı ±‰Î… !

14

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ …wfl »ı ?

…\±˘fiı, ±Îfiı Ã˘@›_ ÷˘ ±‰Î… µI’Lfi ◊›˘ fiı ?

≠ë¿÷ν — fiÎ.

≠ë¿÷ν — ËÎ, ±Î ‰ÎB›_.

ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ±Î√‚ ¢ ÏËÁÎ⁄ »ı ? ±Î ‰Îÿ‚Î_ ±◊ÕΛ »ı,

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±‰Î… ±ı ÷˘ ¤˙Ï÷¿ ‰V÷ »ı, ±fiÎI‹ ‰V÷

»ı. ±ı ±ÎI‹ ‰V÷ fi◊Ì. ¤√‰Îfi ÷˘ «ı÷fi ¤Î√fiı … ±Î‰flÌfiı flèÎÎ »ı, ±«ı÷fi‹Î_ fi◊Ì flèÎÎ. ±Î ÷˘ Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì ¿ı ±Î ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ »ı ¿ı ’ÿ˚√·fiÎ √HÎ »ı ! ≠ë¿÷ν — ’HÎ ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ «ı÷fifiÎ ÁËÎflÎ ‰√fl ⁄fi÷Ì

fi◊Ì. ÂOÿ ’HÎ «ı÷fifiÎ ÁËÎflÎ◊Ì fiÌ¿‚ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fifiÌ ËÎ…flÌ ‰√fl ⁄fi÷Ì fi◊Ì, ’HÎ ±ıfi˘ ±◊˝

…\ÿ˘ »ı. ±‰Î… «ı÷fifiÌ ËÎ…flÌ ‰√fl ⁄fiÌ Â¿ı »ı. ’‰fi ±ÎT›˘ fiı ±ı¿ ‰ÎÁHÎ ⁄ÌΩ ‰ÎÁHÎ ’fl ’Õı, ÷˘ ±‰Î… ◊Λ. ±ı¿ ‰V÷ ⁄Ì∞ ‰V÷fiı CÎÁΛ ±ıÀ·ı ±‰Î… ⁄‘˘ ◊›Î ¿flı. ‹ÎÀı …Õ ‰V÷ Á΋ÁÎ‹Ì ±◊ÕΛ ±ıÀ·ı ⁄Ò‹ ’Õı. ±Î’HÎı ±ËŸ◊Ì ‰ÎÁHÎ fiÌ«ı Œıӿ̱ı ÷˘ ‰ÎÁHÎ ⁄Ò‹ ’ÎÕı …. ±Î’HÎı ±ıfiı “¬¬ÕuΔ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ’HÎ iÎÎfi̱˘fiı ±ı‹fiÌ ⁄Ò‹ Á_¤‚Λ, “‰ÎB›_”, ±ı‰Ì ⁄Ò‹ ’ÎÕı … ! ±fiı ±Î ◊Î‚Ì »ı, M›Î·˘ »ı, ÷’ı·Ì »ı, ±ı fiÌ«ı Œıӿ̱ı ÷˘ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ? ±Î fl¿Î⁄̱˘ fiÌ«ı ’ÕÌ Ω› ÷˘ ⁄Ò‹ ’ÎÕı ¿ı fiÎ ’ÎÕı ’˘÷ı ? ±‰Î… ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ?

ˉı ±ı‹Î_ ‹˘À<_ ¿o¥ ’◊flÎ …ı‰_ ˢ÷_ fi◊Ì. ±Î’HÎı M·ıfi‹Î_ …¥±ı »Ì±ı, ÷ı Ωı¥±ı »Ì±ı fiı ? I›Î_ ¿o¥ ’◊flΠˢ› »ı ? ±Î ÷˘ ¬Î·Ì ‰fl΂fiÎ ⁄Ϋ¿Î_ ±Î‰‰ÎfiÎ. ’HÎ ±ı Á΋ÁÎ‹Ì CÎÁΛ »ı, ÷ıfi˘ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ±‰Î… ◊Λ »ı, ‘ÕοÎ-¤ÕοΠ⁄‘_ ‹Îfl-÷˘ŒÎfi ¿flÌ ‹ı·ı. ˉı ‰Îÿ‚˘ CÎÁΛ ±ıÀ·ı ±‰Î… ◊Λ ±fiı ‰‘ CÎÁΛ ±ıÀ·ı ≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ µI’Lfi ◊Λ. ±fiı ⁄ÌΩ_ ‰Îÿ‚Î_ ¤ı√Î_ ◊Λ I›Îflı ‘ÕοÎ-¤ÕοΠ¿flı, fiı ±ı¿⁄ı ‰Îÿ‚Î_ ˢ› ÷˘ fiÎ ¿flı. ±ı ±ı‰Ì ±‰V◊Î ∂¤Ì ◊Λ. ‹ÎHÎÁ˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ÷Πˢ› ±fiı ‰Îÿ‚˘ ¿ÕÎÕÎÀ ¿fl÷Î_ ˢ›. ±fiı ±Î ‰Îÿ‚Î_ ⁄˘·ı »ı, ±ıfiı ±Î’HÎÎ ·˘¿ Â_ ¿Ëı »ı ? ‰Îÿ‚Î_ √Î…ı »ı ¿ı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ. √Î…ı »ı, ¿Ëı »ı. ÿÎÿÎlÌ — √Î…‰_ ±ıÀ·ı Â_ ? √…˝fiÎ ¿flı »ı. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı

√…˝fiÎ ÂOÿ ·Î_⁄˘ ’Õı, ⁄˘·÷Î_ fiÎ ŒÎ‰ı, ±ıÀ·ı “√Î…ı, √Î…ı” ¿›Î˝ ¿flı, ±fiı ÏÁ_Ë ⁄˘·÷˘ ˢ› ÷ıfiı “√Î…ı” fiÎ ⁄˘·ı. “±ı √…˝fiÎ ¿flı »ı”, ¿ËıÂı. ±Î ‰Îÿ‚˘ ±ı ÏÁ_ËfiÎ …ı‰_ fi◊Ì ⁄˘·÷Î ? ≠ë¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ÏÁ_Ëı › ÷ı CÎÕ̱ı «‹¿ı »ı ¿ı “±Î ‰‚Ì ¿˘HÎ

≠ë¿÷ν — ËÎ, ±‰Î… ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿ ‰V÷ fiÌ«ı ’ÕÌ Ω› ÷˘ ⁄Ò‹ ’ÎÕı. ÷˘ ±Î ±‰Î…

‹ÎflÎ◊Ì ‹˘À˘ ?” ÷ı CÎÕ̱ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı.

ˢfi˝, I›Î_ @›Î_ «ı÷fi ?!

±ËŸ ±Î√‚ ±Î‹ ±◊ÕÎ¥ ±◊ÕÎ¥fiı ±Î‰ı »ı. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ÂOÿfiÌ µI’ÏkÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊¥ ?

‰Îÿ‚˘ √Î…ı I›Î_ @›Î_ »ı ±ÎI‹Î ?! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹fiı Á‹Ω‰_. ±Î’HÎı I›Î_ ’ı·Î …^fiÎ …‹ÎfiÎfiÌ

±fiı ±Î ⁄ı ‰Îÿ‚Î_ CÎÁΛ I›Îflı Â_ ◊Λ »ı ? ≠ë¿÷ν — ±‰Î… ◊Λ »ı.

√ÎÕÌ‹Î_ flO⁄flfiÎ √˘‚Ή΂Î_ ˢfi˝ Ë÷Î_ fiı ? ±ı‰_ Ωı›ı·_ »ı fiı ? ±ı ˢfi˝ ÷‹ı ‰√ÎÕÌ Ωı›ı·_ ¿ı fiËŸ ‰√ÎÕÌ Ωı›ı·_ ? ‰√ÎÕÌ Ωı›ı·_ ?


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

15

≠ë¿÷ν — ËÎ, ∞.

16

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÂÎ_Ï÷ ˢ›, ’HÎ ’»Ì ±Î’HÎı ˢfi˝fiÎ √˘‚Îfiı

ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò_√‚_ … »ı ±Î. ‹ËŸ ¤Ò_√‚_ ‰Î√ı »ı. ’HÎ ±Î

±Î‹ ÿ⁄Ή̱ı I›Îflı Â_ ◊Λ »ı ? ±Î‹ ÿ⁄Ή̱ı ±ıÀ·ı ¤˘Ó.... ⁄˘·ı fiı ?

‹ÂÌfiflÌ …ı √˘Ã‰Î›ı·Ì »ı fiı, ¿oÃV◊ fiı ÷΂V◊, ±ı ‹ÂÌfiflÌfiı ·Ì‘ı ±Î ÂOÿ˘ fiÌ¿‚ı »ı. ±Î ⁄‘Î ÂOÿ˘ »ı, ÷ı ˢÃ-√‚_-∞¤ ±ı ⁄‘Îfiı ·¥fiı ‰ÎHÎÌ w’ı fiÌ¿‚Ì Ω› »ı ±fiı ±ı fiÌ¿‚÷Ì ‰¬÷ı ±‰Î… ◊Λ »ı, ÷ı ±Î‹ ‰ÎÏ…_hÎ ‰Î√ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î√ı »ı. ±ı ⁄‘Î ±‰Î… ’ÿ˚√· CÎÁΉÎ◊Ì ◊Λ »ı. ÷ı‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î ±‰Î… ‹ÎhÎ ±fiÎI‹ ω¤Î√fi˘ »ı. ±ı ⁄‘˘ ±∞‰ ÷k‰fi˘ ω¤Î√ »ı, ∞‰ ÷k‰fi˘ ω¤Î√ fi◊Ì.

≠ë¿÷ν — ËÎ, ±‰Î… ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÂÎ◊Ì ±‰Î… ◊÷˘ ËÂı ? ≠ë¿÷ν — ˉÎ◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷ı ˉΠ÷˘ ±Î ±ËŸ ⁄‘ı ’ÕÌ »ı. ·ı, ±Î‹ ◊Âı

±‰Î… ? ≠ë¿÷ν — ˉΠfiıfl˘ ±ıÏfl›Î‹Î_◊Ì Ω› »ı, ±ıÀ·ı ±‰Î… ◊Λ

»ı.

fi ˢ› ±ı √HΑ‹˝ ±ÎI‹Îfi˘ ! ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌfiı V‰Î¤Îω¿ fiÎ ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — V‰Î¤Îω¿ fiÎ ¿Ëı‰Î›. V‰Î¤Îω¿ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î‹ CÎÁÎ¥fiı fiÌ¿‚Ì »ı ±ıÀ·ı ±‰Î…

◊Λ »ı. ±ËŸ ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ±ı ? ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… fiÌ¿Y›˘ ? I›Î_ @›Î_ «ı÷fi »ı ? ‹ËŸ ¿˘¥ ∞‰÷˘ ‹ÎHÎÁ fi◊Ì, ÷˘ ÂÎ◊Ì ±‰Î… ◊Λ »ı ? ÷ı CÎÕ̱ı ±Î‹Î_ Â_ ÁΛLÁ ◊›_ ? ±ı ω«Îfl‰Î …ı‰_ »ı fiı ? F›Î_ ±Î¿Î »ı, I›Î_ ’fl‹Îb »ı. ‰ı@›‹ Ëo‹ıÂÎ_ ¬Î·Ì fiΠˢ›. ±ı‹Î_ ⁄‘Î ’fl‹Îb±˘ ¤flÎ¥ Ω›. ±ı …Õ ’fl‹Îb ˢ›. ±ıÀ·ı ’ı·Î √˘‚΋Î_ …ı ±Î¿Î »ı, ÷ıfiÌ ‹ËŸ ’fl‹Îb ¤flÎ¥ flèÎÎ Ë÷Î, ÁÒZ‹ ’fl‹Îb ±Î_¬ı fi ÿı¬Î› ±ı‰Î. ˉı ±ı √˘‚˘ ±Î’HÎı ±Î‹ ÿ⁄Ή̱ı fiı, ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ’fl‹Îb±˘ Œ˘Á˝◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı fiı, ÷ı CÎÁÎ¥ CÎÁÎ¥fiı fiÌ¿‚ı ±ıÀ·ı ±‰Î… ◊Λ »ı, ÷ı ±ı‰_ ±Î ‹ËŸ › ˢfi˝ ‹Ò¿ı·Î_ »ı. ±ı ±Î‹ ÿ⁄Λ »ı fiı ±‰Î… fiÌ¿‚ı »ı, ÿ⁄Λ »ı fiı ±‰Î… fiÌ¿‚ı »ı. ±Î ’fl‹Îb ‹ËŸ …ı ±_ÿfl ˢ› »ı, ÷ı ⁄‘Î CÎÁÎ÷Î CÎÁÎ÷Î CÎÁÎ÷Î ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı »ı. ¿oÃV◊ fiı ÷΂V◊ fiı ±Î ⁄‘΋Î_◊Ì, ±ı ±‰Î… ÂOÿw’ı ◊Λ »ı. ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı …ı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ±ı ’HÎ ±ı‰_ … ? ˢfi˝ …ı‰_

√HΑ‹˘˝‹Î_ ±Î‰ı ÷ı. ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝‹Î_ ‰ÎHÎÌ »ı … fiËŸ fiı ! ·˘¿˘ “±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î…, ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î…” ±ı‹ ⁄˘·ı »ı, ÷ı ±Î ·Î¥À “±_‘Îv_, ±_‘Îv_” ⁄˘·ı ±ıfiÎ …ı‰_ »ı. ±ÎI‹Î‹Î_ ±‰Î… fi΋fi˘ √HÎ … fi◊Ì. …ıfi΋Î_ …ı √HÎ fiΠˢ› ÷ı √HÎ ±Î‰ı ¬fl˘ ? ¿˘¥ ‹fiı ¿Ëı ¿ı “‹ÎflÌ Â© Á˘fiÎfiÌ ‰ŸÀÌ »ı, ±ıfiı ¿ÎÀ «œÌ √›˘.” ÷˘ Ë_ ‹Îfi_ fiËŸ. ±ı ‰Î÷ ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰ı ? ±ıfi˘ ¿ÎÀfi˘ ‘‹˝ … fi◊Ì fiı ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ …ı ¿Ëı »ı ¿ı “±ÎI‹Î ⁄˘·ı »ı.” ÷ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝ ΩH›Î ‰√fl ¿Ëı »ı. ±ÎI‹Î‹Î_◊Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì … fi◊Ì, ÂOÿı › fiÌ¿Y›˘ fi◊Ì ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›. ±fiı ÂOÿ fiÌ¿‚ı ÷˘ ±ı ±ÎI‹Î fi ˢ›. ±ÎI‹Î ⁄˘·ı ÷˘ ±ı ±ÎI‹Î … Lˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ⁄˘·Ì ¿ı ±ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ … fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±Ïø› »ı, ±‰Î… ‰√flfi˘ »ı. ±ÎI‹Î‹Î_ «Î·‰ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì, ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì. ±ÎI‹ÎfiÌ …ı „@÷ »ı, ±ı‹Î_fi˘ ±_ ·˘¿ Ωı ΩHÎ÷_ ˢ› fiı, ÷˘ ·˘¿fi_ ¿S›ÎHÎ fiÎ ◊¥ √›_ ˢ÷ ?! ·˘¿fiı ÷˘ ÿ΂¤Î÷ fiı fl˘À·Ì ±Î‰Õı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ±Î‰Õı fiËŸ. ◊˘Õ<_ CÎb_ Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı fi Á‹…‰_ Ωı¥±ı ? ω«Îfl ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ?


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

17

≠ë¿÷ν — ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰_ √M’ı√M’_ «Î·ı ? ±ÎI‹Îfi˘ ±ı¿ı › √HÎ ±ËŸ

ÿÏfi›Î‹Î_ Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ÷˘ ±ıfiÎ ‹Ò‚ √HΑ‹˝ ΩHΉΠ’Õı fiı ? ±ÎI‹Î ¬Î¥ ¿ı fiËŸ, ±ÎI‹Î ’Ì Â¿ı fiËŸ, ±ÎI‹Î fiο◊Ì rÎÁ ·¥ ¿ı fiËŸ, ±ı ⁄‘˘ ±ÎI‹Îfi˘ ¿Î‹‘_‘˘ fi◊Ì. ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝ …\ÿÎ »ı. ±ÎI‹Î ’fl‹Îfi_ÿ V‰w’Ì »ı, ±fi_÷ iÎÎfi‰Î‚˘ »ı, ±fi_÷ ÿ½fi‰Î‚˘ »ı, ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı, ±fi_÷ Á¬fi_ ‘΋ »ı, ±T›Î⁄Α V‰w’ »ı, ±Ï‰fiÎÂÌ »ı, ±ı‰Î ±fi_÷ √HÎfi_ ‘΋ »ı ±ÎI‹Î ÷˘ ! ±Î ¤Ÿ÷˘fiÌ ±Îfl’Îfl …÷˘ flËı ËÕËÕÎÀ, ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ Õ<_√fl˘fiÌ ±Îfl’Îfl …÷˘ flËı ±ı‰˘ ±ÎI‹Î »ı. ±ıfiı ¿˘¥ ⁄ΑÎ-’ÌÕÎ ¿flı fiËŸ. √‹ı ±ıÀ·˘ ÿı‰÷Î fiά˘ fiı, ÷˘ ±ıfiı ¿Â_ ◊Λ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÿı‰÷Î V◊Ò‚ »ı ±fiı ±ÎI‹Î ÁÒZ‹÷‹ »ı. ±ı ⁄ıfiı ‹ı‚ ’Õı fiËŸ. ‰ÎHÎÌ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ fi◊Ì fiı ±ÎI‹ÎfiÌ ±‰V◊Î › fi◊Ì, ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ı › fi◊Ì. Ωı‰_ ±fiı ΩHΉ_ ±ı … ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı.

fi◊Ì ‰ÎHÎÌfi˘ √HÎ ’ÿ˚√·fi˘ ’HÎ !

18

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

T›Ï÷flı¿ √HÎı › Lˢ›. ±‰Î… »ı ÷ı ±‹¿ ÿÂ΋Î_ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±ı ¿o¥ ¿Î›‹fi_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±‹¿ ÿÂ΋Î_ F›Îflı Á΋ÁÎ‹Ì ’ÿ˚√· ’fl‹Îb±˘ ±◊ÕΛ I›Îflı … µI’Lfi ◊Λ, fiËŸ ÷˘ fiËŸ. ±fiı ±Î ÷˘ Á_Ωı√‰ÂÎ÷˚ ’ÿ˚√· ±◊ÕΛ ÷˘ … ±ı ±‰Î… ◊Λ.

±fi_÷ ¿Î‚fiÌ ±ΩıÕ Â˘‘, ±ø‹iÎÎfiÌfiÌ ! ¿ÂÌ ‰Î÷«Ì÷ ¿flΩı. ŒflÌ ŒflÌ ±Î ÷η ⁄ıÁı fiËŸ ±Î‰˘. ±Î «Î-’ÎHÎÌ-fiÎV÷Î ÷˘ ŒflÌ › ±Î‰Âı. »÷Î_ › ±ıfiı ÿÎÿ-ŒÏfl›Îÿ ±Î’‰Ì Ωı¥±ı. ’λ\_ ±ı¿’ZÎÌ › fiËŸ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ±ı¿·_ … ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿fl‰Îfi_. ±ıfiı › ÿÎÿ-ŒÏfl›Îÿ ±Î’‰ÎfiÌ. ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ ‹Ò‚◊Ì ±y·‰Î‚Îfiı, ±ıÀ·ı ’˘÷ı “Ë_ ⁄˘S›˘” ¿Ëı. ’»Ì ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “¿ı‹ ±Î…ı ⁄˘·÷Î fi◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı, “√‚_ ⁄ıÁÌ √›_ »ı.” ±flı, Ë‹HÎı ⁄˘·÷Δ÷Î fiı ?! “’HÎ ±Î √‚_ ⁄ıÁÌ √›_ ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ⁄˘·_ ?” ¿ËıÂı. Ë_ Ω÷ı fi◊Ì ⁄˘·÷˘. ‹ÎflÌ ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ … fi◊Ì fiı ! ±fiı ÷‹fiı ÷˘ ±ı‹ … »ı fiı, ¿ı Ë_ Ω÷ı ⁄˘·_ »\_ ? “Ω÷ı ⁄˘·ı »ı” ±ıÀ·ı ±ı ’{·‹Î_ »ı ±fiı Ë_ ’{·fiı Á˘S‰ ¿flÌfiı ⁄ıÃ˘ »\_. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÷‹ÎflÌ ±_ÿfl ¿¥ „@÷ »ı, …ı ‰ÎHÎÌ V‰w’ı ⁄ËÎfl

≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌfiı ÷˘ …Õ ¿ËÌ »ı fiı, ÂÎVh΋Î_ ?

±Î‰ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ‰ÎHÎÌ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ ’HÎ √HΑ‹˝ fi◊Ì.

±ıfi˘ √HΠˢ› ÷˘ ¿Î›‹fi˘ ˢ›. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ˢ÷, ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ¤Ÿ÷˘ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ ‹Ò¿ı. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì, ¿ı ÂOÿ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ±ı‰Ì fi◊Ì ¿ı …ıfiÌ ‹ËŸ ÂOÿfi˘ √HΠˢ›, «˘A¬Î ’fl‹Îb ˢ› ±ıfi΋Î_ ±ı ÂOÿfi˘ √HÎ fi◊Ì. ÂOÿ »ı ±ı ÂÎfiÎ √HÎ »ı ? ±ı fi◊Ì ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ ¿ı fi◊Ì ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ. ’ÿ˚√·fiÎ √HÎ ÷˘ ±‹¿ … »ı. ±ıfiÎ ¿Î›‹fiÎ √HÎ ÷˘ w’-flÁ-√_‘ ±fiı V’½ ±ı … »ı. ±Î ÂflÌfl √˘v_ ˢ›, ¿Î‚_ ˢ›, ±ı √HΑ‹˝ ¿Ëı‰Î›. Á√_‘ ±Î‰ı, ÿ√*‘ ±Î‰ı, ±ı ⁄‘_ √HΑ‹˝ ¿Ëı‰Î›. ±ı ⁄‘Î √H΢ V‰Î¤Îω¿ »ı ⁄‘Î. ±ı ±L‰› √H΢ »ı ±fiı ±Î ±‰Î… ÷˘

ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfl΋Î_ ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ … fi◊Ì. ±Î ±‰Î… ¿ËÎ_ Áı

±Î›Î ? ±ı iÎÎfiÌ ’vÊ ΩHÎı. …ı iÎÎfiÌ ’vÊ ¤√‰ÎfifiÎ_ ≠Ï÷ÏfiÏ‘ »ı. ±ı ±ı¿·Î … ΩHÎı, ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ΩHÎÌ Â¿ı fiËŸ !! ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ? ±ı ¿Ë˘ fiı, ±ı …Õ÷_ fi◊Ì.

‰ÎV÷ω¿ Â_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎV÷ω¿ ÷˘, “±Î ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı” ±ı Ë_ ÷‹fiı ¿ËÌ

ÿ™ ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ¿Ë˘.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

19

20

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ¿˘ÀÛ‹Î_ …… ÷˘ ±ı‹ … ¿Ëı ¿ı “Ë_ … ⁄˘·_ »\_.” I›Îflı

ÿÎÿÎlÌ — Ë_ › fi◊Ì ⁄˘·÷˘ ±fiı iÎÎfiÌ ’vÊı › ⁄˘·÷Î fi◊Ì.

‹Îflı › ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı “Ë_ ⁄˘·_ »\_.” ’HÎ F›Î_ ±ı …… fi◊Ì, F›Î_ Ë_ V‰÷_hÎ »\_, I›Î_ ±Î√‚ Ë_ ÁÎ«Ì Ë¿Ì¿÷ ¿ËÌ ÿ™, »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ ωiÎÎfi ¿ËÌ ÿ™ ÷‹fiı, ¿ı ±Î ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ÷ı ? …ıfiÌ ±Î√‚ fi‰Ì ‰Î÷ … fiΠˢ›.

‘ÌÁ ¥{ ±˘L·Ì ‘Ì Àı’flı¿ÕÛ. ËÎ, ±˘L·Ì ‘Ì Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı ±Î.

±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ±Î’fiÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿flı »ı !

÷˘ ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı ±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “Ë_ ⁄˘S›˘.” ’HÎ ±ı ¤˛Î_Ï÷ »ı.

≠ë¿÷ν — …ı ‰ÎHÎÌfi˘ ≠‰ÎË ±Î‰ı »ı, ±ıfi_ ¿_¥ ‹Ò‚ ÷˘ ËÂıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚fiÌ ±I›Îflı …wfl fi◊Ì. ±I›Îflı ÷˘ ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ?

‰ÎV÷ω¿ ‰Î÷˘ ⁄˘Ó⁄ …ı‰Ì ! ≠ë¿÷ν — ±‹Îflı ⁄‘Îfiı “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±ı ¤˛Î_Ï÷ »ı, ’HÎ ±Î’

Ë_ …ı ‰Î÷ ¿v_ »\_, fiı ±ı ‰ÎV÷ω¿ ‰Î÷ ¿v_ »\_ ⁄‘Ì. ‰ÎV÷ω¿ ÷‹fiı ÁÎ_¤‚‰Îfi_ √‹ı »ı, fiËŸ ÷˘ ’ı·Ì ‰Î÷ ¿v_ ‹fiı ’ı·Ì ‰Î÷ı › ±Î‰Õı »ı. ÷‹ı ±˘ÕÌÀfl »˘, ‹Îflı ⁄Ì∞ ‰Î÷ fiÎ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ÷‹fiı ¬˘À<_ √Ò_«‰‰Î fiÎ Ωı¥±ı. ÷‹fiı ‰ÎV÷ω¿ ‰Î÷ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı ‹Îflı.

…ı ⁄˘·˘ »˘ ÷ı, ±ıfiÎ ‹ÎÀı ’Ò»\_ »\_. ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ⁄˘·_ »\_, ’HÎ ±Î Àı’flı¿ÕÛ … »ı. ¤˛Î_Ï÷ ¿˘fi_ fi΋

… ±P›ÎÁ ¿flı·˘ ˢ› ±fiı ±Î ±ı¿ÿ‹ ÷˘ ±ıÀ‹⁄˘Q⁄ ’Õı ±ı‰Ì ‰Î÷.

¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ’˘÷ı fi◊Ì ¿fl÷˘, I›Î_ ¿Ëı, “Ë_ ⁄˘S›˘” ! ±ıÀ·ı “Ë_ ⁄˘S›˘” ±ı ¤˛Î_Ï÷ »ı fiı Ωı “Àı’flı¿ÕÛ” ¿Ë_ ÷˘ ±ı iÎÎfi ÁΫ_. fiËŸ ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷‹ı ±ı ±˘ÕÌÀfl »˘, ±ıÀ·ı ÁËfi ¿flÌ Â¿˘. fiËŸ

≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘Ì … ‰V÷ ¤˛Î_Ï÷ »ı, ÷˘ ±Î’fiÌ ‰ÎHÎÌ ’HÎ

≠ë¿÷ν — ±I›Îfl Á‘Ì ’ı·Ì ⁄‘Ì ‰Î÷ ÁÎ_¤‚ı·Ì ˢ› ±fiı ±ı‹Î_

÷˘ fiÎ ¿v_. ±˘ÕÌÀfl ±ıÀ·ı ÷fl÷ ±ı ’¿ÕÌ Â¿ı »ı. ±Î ‹ÎflÌ ¿o¥¿ ¤Ò· ◊Λ »ı ? ±ı‰_ ÷fl÷ Á‹Ω›. ±fiı ⁄ÌΩ ÷˘ ¿Ëı ¿ı “fiÎ, ‹fiı fi◊Ì ±Î Á‹Ω÷_.” ÷˘ Ë_ ‰Î÷ ⁄Ì∞ flÌ÷ı ⁄ÿ·Ì fiά_ ÷fl÷. Ë_ Á‹∞ …™ ¿ı Á΋ı ’Ë˘Ó«Ì Â¿÷Î fi◊Ì. ‹ÎflÌ ‰Î÷ ω«ÎflΩı ⁄fl˘⁄fl. Ë_ …ı ‰Î÷ ¿v_ »\_ fiı, ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ï© ‰√flfiÎ ‹ÎHÎÁfiÌ ‰Î÷ »ı. ⁄Ï©‰Î‚ÎfiÌ ‰Î÷˘ ÷˘ ⁄Ë ÿËÎÕÎ ÁÎ_¤‚Ì ±fiı ±Î ⁄Ï© ‰√flfiÌ ‰Î÷ ±ıÀ·ı Â_ ? ±˘flÌ∞fi· Àı’flı¿ÕÛ. ±ıÀ·ı ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌ. ‹ÎÀı ±ı ÷‹Îv_ ÏË÷ ¿flÂı.

¤˛Î_Ï÷ ¬flÌ ¿ı fiËŸ ?!

±Î’fiı Â_ ·Î√ı »ı, ‰ÎV÷ω¿ ΩHΉ_ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ ΩHΉ_ ? ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î’HÎı ‰ÎV÷ω¿fiı ‹ÎÀı … ¤À¿Ì±ı »Ì±ı, ±ıfiÌ … ⁄ΑΠflά flά ¿flÌ »ı ¿ı ‰ÎV÷ω¿ ÁÎ◊˝¿ ◊Λ.

…B›Î±ı ÁÎ_¤‚ı·_. ÷˘ ±Î’ …ı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·˘ »˘, ±ı‹Î_ ’HÎ Á_¿S’ω¿S’ … ¿Ëı‰Î› ?

≠ë¿÷ν — ÷‹ı ⁄˘·÷Πˢ› I›Îflı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÷‹ÎflÎ ¶ÎflÎ

ω¿S’ ˢ› … fiËŸ fiı ! ±Î ÷˘ Á_¿S’-ω¿S’‹Î_◊Ì Àı’ ◊¥ √›ı·Ì »ı ±Î. ±Î… ±ı ¥Œı@À »ı, ±Î ≥Œı„@À‰ «Ì… »ı, ±Î ¿Î˜{Ì{ fi◊Ì. ¿Î˜{Ì{ ˢ› ÷˘ Á_¿S’-ω¿S’ ˢ› ….

⁄˘·÷Πˢ› »ı ¿ı “±ı. ±ı‹. ’Àı·” ⁄˘·÷Πˢ› »ı. ¿ı @›Îflı¿ ±Î fiı @›Îflı¿ ±Î ±ı‰_ ¿o¥ ˢ› »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ Ë˘›. ±ı¿ Ïfl·ıÏÀ‰ ‰ÎHÎÌ, …ı Á_’ÒHν

¤˛Î_Ï÷ ˢ› ±fiı ⁄Ì∞ Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰ ˢ›, ±ı ’Î÷‚Î ≠¿ÎflfiÌ ¤˛Î_Ï÷, ±¤˛Î_÷ÿÂÎfiı ≠ÎM÷ ¿flΉı ±ı‰Ì ˢ›. ±ı Ïfl›· ÷flŒ ·¥ …fiÎflÌ Ïfl·ıÏÀ‰, ⁄Î¿Ì ‰ÎHÎÌ ±ı Ïfl·ıÏÀ‰ ÷˘ »ı …, ’»Ì ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷ … »ı. ≠ë¿÷ν — ω¿S’ ÏÁ‰Î› ‰ÎHÎÌfi_ µÿ˚¤‰V◊Îfi … fi◊Ì, ±ı‰_ ±ı¿

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±ıÀ·ı Àı’flı¿ÕÛ‹Î_ Á_¿S’-


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

21

±_÷ı ÷˘ ‰Î÷ ±ı¿fiÌ ±ı¿ … ! ≠ë¿÷ν — ±Î ÷Ì◊*¿fl˘fiı ±Ï¤T›„@÷ ËÂı, ÷ı …\ÿÌ ËÂı ? ÷ı±˘

±¿÷ν’b_ ¿Ëı÷Î ËÂı ? ±Î’ Àı’flı¿ÕÛ ÂOÿ ‰Î’fl˘ »˘, ±ı ·˘¿˘ ±¿÷ν’b_ ¿Ëı, ±ı‰_ fiËŸ ?

22

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ±˘ÏflÏ…fi· ‰√fl ˢ› fiËŸ. ±ı ÁΛLÁfiÎ Ïfl‰Î… ≠‹ÎHÎı ÷‹fiı Á‹Ω› ? ¿ı fiÎ Á‹Ω› ? ÁΛLÁfi˘ Ïfl‰Î… ÷˘ ¬fl˘ fiı ? ±Î Àı’flı¿ÕÛ … ⁄˘·Ì ¿ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ‰ÎHÎÌ Ë˘› fiı, ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ fiÎ ∂÷flı. ±Î Àı’flı¿ÕÛfiÌ ‰ÎHÎÌ »ı, ‹ÎÀı Àı’flı¿ÕÛ ∂÷flı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — …ı‰Ì ’„O·¿fiı …wÏfl›Î÷ Ë÷Ì, ÷ı‰Ì ±ı‹fiÌ ’ÎÁı◊Ì

‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚÷Ì Ë÷Ì. ±ı ’˘÷ı ΩHÎı ¿ı ±Î ‰ÎHÎÌ ±ı ‹Îv_ V‰w’ fi ˢ›. ‰Ìfl ¤√‰Îfifiı ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ±ı‰_ fi◊Ì ·ÎB›_ ¿ı ±Î Ë_ ⁄˘·_ »\_. ⁄Î¿Ì ‰Ìfl ¤√‰Îfi ⁄˘S›Î »ı, ÷ı › Àı’flı¿ÕÛ … ⁄˘·Ì »ı. ‹ıÓ Àı’flı¿ÕÛ ¿èÎ_, ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ¿Î‚‹Î_ Àı’flı¿ÕÛ fiÌ¿Y›Î_ »ı. ±ıÀ·ı “Àı’flı¿ÕÛ” ÷‹fiı ⁄÷ÎÕ<_ »\_, ±_√Ï·Ïfiÿı˝Â ¿v_ »\_. ’HÎ ÷ı ÿËÎÕı Àı’flı¿ÕÛ Ë÷_ … fiËŸ fiı !

ÏÁ©Î_÷ ÁΛLÁfi˘ !

Àı’(‰ÎHÎÌ) — Àı’ (‹ÂÌfi) ±ËŸ ±Î Àı’flı¿ÕÛ (‹ÂÌfi) ¿˘HÎ ‰√ÎÕı »ı ? ≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î › ωiÎÎfi … »ı. ⁄‘_ ±_ÿfl ±Î¬_ › ωiÎÎfi …

»ı. ’Ëı·_ ÁΛLÁ ±ËŸ ±Î ⁄˘ÕÌ‹Î_ … »ı. ±ıfiÎ ’fl◊Ì ±Î ⁄ËÎfl ⁄‘_ ÁΛLÁ ∂¤_ ◊›_ »ı.

≠ë¿÷ν — ’HÎ Àı’flı¿ÕÛfi˘ Á˘Á˝, ±ıfi_ ‹Ò‚ ±_ÿfl ˢ› ¿ı ⁄ËÎfl

ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ±_ÿfl … Àı’flı¿ÕÛ »ı. Àı’flı¿ÕÛ ±_ÿfl ◊Λ »ı ±fiı ’»Ì

⁄ËÎfl ≠√À ◊Λ »ı. ±_ÿfl ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı.

≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌfiÎ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ±Î ⁄˘·Î› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î Àı’flı¿ÕÛ (‹ÂÌfi) ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì Ë˘÷˘, ÷˘ ›

⁄˘·ı … »ı fiı ! ±Î …ı‹ Àı’flı¿ÕÛ (‹ÂÌfi) ⁄˘·ı fiı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ’HÎ ⁄˘·ı »ı. ±ı‹Î_ ⁄ÌΩı Œıfl fi◊Ì …flÎ ›.

≠ë¿÷ν — ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ±ı ÂOÿ ‰Î’fl˘ »˘, ±ı‹Î_

“±˘ÏflÏ…fi·” ÂÎ ‹ÎÀı ¿Ë˘ »˘ ?

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î Àı’flı¿ÕÛ (‹ÂÌfi) ÷˘ “‹ıfi‹ıÕ” ‹ÂÌfi »ı. ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ‹ÂÌfi ÏÁ‰Î› ÷˘ ¿˘¥ ⁄˘·Ì ¿ı … fiËŸ fiı !

ÿÎÿÎlÌ — ±Î Àı’flı¿ÕÛ (‹ÂÌfi)fiı …√÷fiÎ_ ·˘¿˘ ±˘ÏflÏ…fi·

‹ÂÌfi … ⁄˘·Ì ¿ı. ⁄˘·ı ±ı Ï‹¿ıÏfi¿· ‰V÷ »ı. Àı’flı¿ÕÛ ¿Ëı »ı. ’HÎ Ï‘Á ¥{ fi˘À ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ. ±Î ⁄˘·ı »ı, ÷ı ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı fiı ±Î Àı’flı¿ÕÛ (‹ÂÌfi) ±ı Áı¿LÕflÌ Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ±ı ÁÒZ‹ »ı ±fiı ±Î√‚ ⁄‘Ì V◊Ò‚ »ı. ±ÎfiÎ ’fl◊Ì ⁄Ì∞ ∂÷flı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı, ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√_ »\_. Ωı ±Î ⁄Ì∞ fiÎ ∂÷fl÷, ÷˘ ±Î’HÎı ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ … fiÎ ¿ËÌ Â¿Ì±ı. ±fiı ±Î ÷˘ ⁄Ì∞ ∂÷flı »ı, ±ıfiÌ ’fl◊Ì hÎÌ∞ ∂÷flı »ı, …ıÀ·Ì µ÷Îfl‰Ì ˢ› ±ıÀ·Ì ∂÷flı. ±ıÀ·ı ±Î ⁄˘·ı »ı, ÷ı … ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±ÎfiÌ ’Ëı·Î_ Àı’flı¿ÕÛ … fiËŸ.

≠ë¿÷ν — ±Î Àı’flı¿ÕÛ (‹ÂÌfi) ±ı ÷˘ “‹ıfi ‹ıÕ” ‹ÂÌfi »ı. ÷˘

±Î ‹ËŸfi_ ¿˘HÎı ⁄fiÎT›_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ¿<ÿfl÷Ì »ı. ≠ë¿÷ν — ±Î Àı’flı¿ÕÛ (‹ÂÌfi)‹Î_ ‰Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ V‰÷_hÎ÷Î fi◊Ì,

±Î ÷˘ ›Î_Ïhο »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î › ›_hÎ … ⁄˘·Ì flèÎ_ »ı. ±Î ÷‹ı ¤H›Î, ÷ı


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

23

› ›_hÎ … ¤H›_ »ı. ±Î‹Î_ «ı÷fiı ¿Â_ ¿Î›˝ ¿›* fi◊Ì. ±ıÀ·ı Ï‹¿ıÏfi¿· … ⁄˘·ı »ı ±ı. ‹ÂÌfiflÌ »ı ±ı.

24

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±ı ¤Î_¤flÕı ÷˘ › ±ı ⁄˘·ı … »ı. ±ı ±Î’HÎfiı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı. ±ı¿ ¿>÷v_ ¤Áı ÷˘ ±ıfiı Á΋_ ¿>÷v_ Á‹∞ Ω›. “Ë‹HÎı ±Î·Ì ÿ¥Â” ¿Ëı fiı, ±ıÀ·ı ’ı·_ ’λ\_ …÷_ flËı.

≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘_ ‹ÂÌfiflÌ … »ı, ÷ı ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı … ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄ı ¿>÷flÎ ±ı¿⁄ÌΩ ‰Î÷ ¿flÌ ·ı.

fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹∞ ·ı, ⁄‘_ ’Ë˘Ó«Ì Ω›. ÁË ÁËfiÌ ¤ÎÊΠˢ›

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ‹ÂÌfiflÌ … »ı. ±Î ÿ΂-¤Î÷-fl˘À·Ì ‹ËŸ

fiά¢ ÷˘ ±Î «Î·Âı. fiËŸ ÷˘ ⁄ı-«Îfl ÿËÎÕÎ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘ Ωı¥±ı. ±ı¿ ¿·Î¿ fiο ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘ Ωı¥±ı. ≠ë¿÷ν — ‹ÂÌfiflÌ ⁄_‘ ◊¥ Ω›.

»ı. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ ≠ÎHÎ̱˘ ’˘÷’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊÎ T›@÷ ¿flÌfiı

’ˢӫÎÕÌ ÿı ?

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±Î ‹ÂÌfiflÌ »ı. Á‹Ω› »ı ◊˘Õ<_ CÎb_, Ë_ Â_

ÿÎÿÎlÌ — Á‹…ı … ⁄‘Î. ±ıfiÎ_ ⁄E«Î_ ΩıÕı › T›‰ËÎfl «Î·ı fiı !

¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_ ÷ı ? ÷‹fiı Á‹Ω› ±ı‰_, ÷˘ ±Î√‚ ‰Î÷«Ì÷ ¿fḻı.

±Î ‰Î_ÿflÌfiÎ_ ⁄E«Î_ ˢ›, ÷ı ‰Î_ÿflÌ ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ’ı·Î Á‹∞ Ω› ⁄‘Î. ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı fiı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ Á‹∞ Ω›, ±ı‰_ ±ı Á‹…ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı “⁄Î⁄Î ±ËŸ ±Î‰.” ÷˘ ±ı ⁄Ì…\_ ¿Ëı, ±ı ≠‹ÎHÎı.

≠ë¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÀ·Ì ‰Îfl‹Î_ Á‹Ω¥ √›_ ? ±Î ‰ÎHÎÌ ±ı “Àı’flı¿ÕÛ”

»ı ±ı‰_ F›Îflı Á‹Ω› fiı, I›Îflı ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›.

⁄˘·ı Àı’flı¿ÕÛ, ∞‰‹Îh΋Î_ ! ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ‹ÎflÎ ±ı¿·Î‹Î_ ËÂı ¿ı ÷‹ÎflÎ ⁄‘΋Î_ ? ≠ë¿÷ν — ⁄‘΋Î_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘΋Î_ ËÎ…fl »ı. ±Î ‹ÎHÎÁ˘ √Ì÷ √Λ »ı, ÷ı

› Àı’flı¿ÕÛ »ı.

±Î ¿>÷v_ ¤Áı »ı fiı, ÷ı › Àı’flı¿ÕÛ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î‰ÕÎ fiÎfiÎ ⁄E«Îfiı ¤Á÷Î @›Î_◊Ì ±Î‰Õı ? ±ıÀ·ı ¿>fl¿>Ïfl›Îfi_ › Àı’ ◊›ı·_. ¿>fl¿>Ïfl›_ ±ıfiÌ ‹Î ¤Áı I›Îflı ¤Áı. ‹Î ¤Áı »ı ÷ı CÎÕ̱ı √΂˘ ¤Î_Õı »ı, ±ıÀ·ı ¿>fl¿>Ïfl›_ ˵ √΂˘ ¤Î_Õı. ˉı ±ı ±Î’HÎfiı Á‹Ω› fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı‹ ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ¤Áı »ı. ’HÎ ±ı ÷˘ √΂˘ ¤Î_Õ÷_ ˢ›. ¿˘”¿ Œıfl˘ ¬‹Î_ ±ÎT›˘ ˢ› I›Îflı “ÀÌÀ, ÀÌÀ” ⁄˘S›Î ¿flı. ¤Áı ¬v_, ’HÎ ¬‹Î_ ⁄˘·ı, ‹V÷Ì‹Î_ ⁄˘·ı. ±ıÀ·ı ≠ı‹fi_ ¤Áı »ı, ÷ı › ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ±Î‰_ ≠ı‹fi_ ¤Áı »ı. ’»Ì √VÁÎfi_ ¤Áı, ÷ı › ¬⁄fl ’Õı, fiËŸ ?

≠ë¿÷ν — …L‹ ‰¬÷ı ⁄΂¿ flÕı »ı, ÷ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?

≠ë¿÷ν — ËÎ, ¬v_.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı › Àı’flı¿ÕÛ »ı. ˉı, ±Î ‹ÎHÎÁ˘ ±ı¿·Î‹Î_ …

ÿÎÿÎlÌ — ¿>÷v_ ¤Á‰Îfi_ Âw±Î÷ ¿flı, I›Î_◊Ì ±ıLÕ ◊Λ I›Î_

Àı’flı¿ÕÛ ËÂı ¿ı ±Î Ωfi‰fl‹Î_ ˵ ? Ωfi‰fl‹Î_ ’HÎ ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±Î √Λ˘-¤ıÓÁ˘ ⁄˘·ı »ı ÷ı › Àı’flı¿ÕÛ »ı. fiËŸ ÷˘ I›Î_ ±ıfiı ¿˘HÎ Â̬‰ÎՉΠ√›_ Ë÷_ ? ±ıfiÌ ‹Î Â̬‰ÎÕ÷Ì ËÂı ±ı‰_ ? fiÎ. Àı’flı¿ÕÛ … »ı. ±ı¿ Œıfl˘ ÁÎ_¤‚Ì ±ıÀ·ı Àı’flı¿ÕÛ ±ıfiÌ «Î· ◊¥ Ω›.

Á‘Ì ‹ı{fl Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fi_ ˢ›. Õεfi ±Î‰ı, µ’fl «œı, …\ÿÌ Ω÷fi_ ˢ›. ±ı ¿o¥ ¿ËÌ flè΢ »ı. ËÁ÷˘ Ω› fiı ¤Áı, ±ı‰_ › ⁄fiı. «ÌœÎ›˘ ˢ› fiı ¤Áı, ÷ı › …\ÿ_. ÿ—¬‹Î_ ˢ› fiı ¤Áı ÷ı › …\ÿ_ ˢ›. ±Î_¬‹Î_ ’ÎHÎÌ fiÌ¿‚÷_ ˢ› fiı ¤Áı, ÷ı › …\ÿ_ ˢ›. Â_ ¿flı


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

25

26

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

’HÎ ? ¿˘fiı ¿Ëı‰Î Ω› Ï⁄«ÎflÎ_ ?! ‹ËŸ ÿ—¬ ◊÷_ ˢ›, ÷ı ¿˘fiı ¿Ëı‰Î Ω› ? ±Î’HÎı flV÷΋Î_ …÷Πˢ› ÷˘ ±ı ⁄Ò‹ ’ÎÕı »ı “…÷Î flˢ ±ËŸ◊Ì.” ’HÎ ±Î ˉı ¤ÎÊÎ fi ΩHÎ÷Πˢ› I›Î_ Á‘Ì ÷˘ Â_ Á‹Ω› ? ±Î’HÎÌ ¤ÎÊÎfiı ±Î Ωfi‰fl˘ Â_ ‹Îfiı ¿ı ±Î ¿o¥¿ ¬¬Õ›_. ±Î’HÎı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ·Õ̱ı fiı ÷˘ ±ı ¬¬Õ›_ ‹Îfiı. ’HÎ fiÎ, ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı ±ı‰_ ±ı › ’HÎ ⁄˘·ı »ı. ±Î’HÎı ±ı‹fiÌ ¤ÎÊÎ fi◊Ì ΩHÎ÷Î fiı ±ı ±Î’HÎÌ ¤ÎÊÎ fi◊Ì ΩHÎ÷Î. ±Î ¿>÷flÎfiÌ ¤ÎÊÎ … …\ÿÌ …\ÿÌ fi◊Ì ·Î√÷Ì ? ¿˘”¿ Œıfl˘ …\ÿ_ ¤Áı »ı, ¿˘”¿ Œıfl˘ …\ÿÌ Ω÷fi_ ¤Áı »ı. ÷ı ÿflı¿ ‰¬÷ı ±‰Î… …\ÿÌ …\ÿÌ ≠¿Îflfi˘ ±ıÀ·ı ¤ÎÊÎ …\ÿÌ Ë˘›. ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ ¿Ëı “fiηΛ¿ ·˘¿˘, ¿ı‹ ±ÎT›Î »˘ ±ËŸ ±Î√‚ ?” ±ı‹ı › ⁄˘·ı ¿>÷flα˘.

±Î ¿fl΋÷ ÷˘ …\±˘ ! ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ∞‰ ¿o¥ ’HÎ ⁄˘·Ì ¿ı fiËŸ, ±ÎI‹Î ÷flÌ¿ı. «ı÷fi ⁄˘·Ì ¿ı ±ı‹ fi◊Ì. ∞‰ ‹ÎhÎ Àı’fl¿ÕÛfiÎ ±Î‘Îflı … ⁄˘·ı »ı. ⁄‘Îfiı Àı’flı¿ÕÛ »ı. ‹ÎflÌ ±ı¿·ÎfiÌ fiËŸ, ⁄‘ÎfiÌ. √‘ıÕÎfiÌ › Àı’flı¿ÕÛ »ı. fiËŸ ÷˘ Ë˘Ó«Ì Ë˘Ó«Ì, ±ı … V‰w’‹Î_ Ë˘Ó«Ì Ë˘Ó«Ì ⁄˘·Ì fiΠ¿ı, ±ı¿fi˘ ±ı¿ Ω÷fi˘ ÁÒfl fiÎ fiÌ¿‚ı. ±fiı ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ fiΠˢ› ÷˘ √‘ıÕ<_ Œfl̉Îfl ⁄˘·ı I›Îflı …\ÿÌ … Ω÷fi_ ⁄˘·ı, hÎÌ∞ ‰¬÷ ⁄˘·ı I›Îflı …\ÿÌ Ω÷fi_ ⁄˘·ı, ±‰Î… ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ’HÎ ±Î ÷˘ ±Î’HÎı F›Îflı ÁÎ_¤‚̱ı fiı, I›Îflı ±ı … Ω÷fi˘ ±‰Î…, …flÎ › Œıfl fiËŸ, ±ı¿ … @‰˘Ï·ÀÌ Ë˘›. ¿Î·ı …ı‰_ ⁄˘·÷˘ ˢ› ±ı‰_ … ±ı@{ı@À ⁄˘·ı. ¤Ò·«Ò¿ fiÎ ◊Λ ? √‘ıÕ<_ √›ı ‰¬÷ı ¤Ò_@›_ Ë÷_ fiı ±I›Îflı ¤Ò@›_, ±ı‹Î_ ¿ı‹ Œıfl fi◊Ì ’Õ÷˘ ? ±y·‰Î‚_ »ı ±ı ?

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı Àı’ ◊›ı·_ … ⁄˘·Î› »ı ?

≠ë¿÷ν — fiÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Àı’ ◊›ı·_ … »ı. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ¿>÷v_ ±Î

ÿÎÿÎlÌ — ±Î Àı’flı¿ÕÛ … »ı. ±ı‰_ fiı ±ı‰_ … ‰ÎB›Î ¿flı. F›Îflı

Ω÷fi_ ¤Áı »ı, ‹ÎÀı ±Î‰_ ¿o¥ ¿ÎflHÎ »ı. ’HÎ ±ı ¤Áı »ı fiı, ±ı › Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ±Î √‘ıÕ<_ ⁄˘·ı »ı, ÷ı › ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı. CÎfl‹Î_ ⁄ıÃΠˢ› ±Î’HÎı, ÷˘ ±Î’HÎfiı Á‹…HÎ ’Õı ¿ı ·_⁄¿Hν ⁄˘·Ì flèÎÎ »ı. ·_⁄¿Hν ÷‹ı Ωı›ı·Î ¿ı fiËŸ ? ≠ë¿÷ν — Ωı›ı·Î.

…\±˘, I›Îflı Àı’flı¿ÕÛ ±ı‰Ì … ‰Î√÷Ì Ë˘›. ΩHÎı Àı’flı¿ÕÛ «Î· ◊¥ √¥ ! ±fiı ¿˘”¿ Œıfl˘ ‹Î_ÿ˘ ˢ› fiı, ÷˘ › ±ı‰_ … ⁄˘·ı »ı. ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ ⁄˘·ı, √‘ıÕ<_ ¿ı ¿Ò÷v_ ’HÎ ÷ı‹Î_ ±ıfi˘ ¤Î‰

±_ÿfl µ‹ıflΛ ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ … ¤Î‰-⁄Ή fiÏË. Àı’flı¿ÕÛ … √Λ »ı ±Î. ±fiı

÷ı ’λ˘ µÿ› ±Î‰ı I›Îflı √Λ. ±Î ¿‹˝fi˘ µÿ› … √‰ÕΉı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄˘·Ì flèÎÎ »ı ±Î‹, fl˘Œ◊Ì ⁄˘·ı ’λÎ_. ¿˘¥ Õfl

¿Â˘ › fiËŸ. ±Î ‹Îfl˘ ±‰Î… ◊Âı, ¿˘¥fiı ⁄Ì¿ ·Î√Âı, ÿ—¬ ◊Âı, ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ ±ı‹fiı. ±ı ÷˘ fl˘Œ◊Ì ⁄˘·ı. ÂıflÌ ‰E«ı flÎΩfi_ CÎfl ˢ› ÷˘ › ⁄˘·ı. “±Î ÷˘ ‹˘ÀÎ flÎΩ »ı, ‹ÎflÎ◊Ì ¿ı‹ ⁄˘·Î› ?” ±ı‰_ ±ıfiı ¿Â_ »ı fiËŸ. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ Àı’flı¿ÕÛ F›Îflı ‰Î√Ì I›Îflı ¬flÌ ±fiı ±Î’HÎÌ Àı’flı¿ÕÛ Ï‰‰ı¿’Ò‰˝¿fiÌ Ë˘›, flÎΩ ±Î‰ı ÷ı CÎÕ̱ı ±‹¿ ‰Î√ı fiËŸ. ˉı ’Ëıfl√Ìfl ˢ› fiı, ÷ı › ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı fiı ±Î ·_⁄¿Hνfiı ⁄˘·‰Î ÿı !

≠ë¿÷ν — √›Î ¤‰‹Î_ ’Â ˢ›, ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¤Î‰ ¿flı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı ¤Î‰ ˢ› fiËŸ. ’HÎ ±ı Ωfi‰fl ◊÷Î_ ’Ëı·Î_

…ı ‹fiW›’b_ Ë÷_, ÷ıfiÎ «Î…˝ ◊›Î ≠‹ÎHÎı ÕÌV«Î…˝ ◊›Î ¿flı. √‘ıÕ˘ ¤Ò_¿ı »ı, ÷ıfiÌ Ë_ ÷’ÎÁ ¿v_. I›Î_ ◊˘ÕÌ ‰Îfl ∂¤˘ flË_. ±Î √‘ıÕ˘ …ı ⁄˘·ı, ÷ıfi_ Ωı ◊‹˘˝‹ÌÀfl flά̱ı fiı, …ı‹ ±Î ËÎÀÛfiÎ V’_ÿfi˘ ‹Î’‰Î ¿ÎÏÕÛ›˘√˛Î‹ ¿Îœı »ı fiı, ±ı‰_ ±Îfi_ ¿ÎÏÕÛ›˘√˛Î‹ …ı‰_ ¿Îœı


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

27

÷˘ √›ı Œıfl ⁄˘S›˘ Ë÷˘ ±ı‰_ ±ı@{ı@À ±ı‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ¿Â_ Œıfl fiÎ ’Õı. Ëfl Á_Ωı√˘‹Î_ ŒıflŒÎfl ˢ‰Î »÷Î_ ±ı@{ı@À ÷ı … ¿ÎÏÕÛ›˘√˛Î‹ ±Î‰Ì Ω›. ±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ¤Ò_@›˘. ±S›Î …\±˘, ω«Îfl ÷˘ ¿fl˘, ±ıfiÌ ¿‚Î ÷˘ …\±˘. ⁄‘Î_ … ±‰›‰˘ ±ı‰Î_ √˘Ã‰Î›ı·Î_ »ı ¿ı ¤Ò_¿ı »ı ÷ı ±Î‰_ … fiÌ¿‚ı. ±fiı ±ı ±‰›‰˘ ÁÎflÎ_ √˘Ã‰Î›Î_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎÎ …ı‰_ fiÌ¿‚ı, ’HÎ ±ı Àı’ ◊›ı·_ … ±I›Îflı ¤Ò_¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±fiı ±ı¿ … Ω÷fi_ Á_√Ì÷ ‰Î√ı, Ë˘Ó«Ì Ë˘Ó«Ì ! K›Îfi flάÌfiı ÁÎ_¤‚Ωı, Ωı ±ı¿ … Ω÷fi_ ˢ› »ı.

28

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

√…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎ ±Î‰Õı, ⁄Ì∞ ¤ÎÊÎ Â̬ı ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ ¤ÎÊÎ ±Î‰Õı. ‹„V·‹˘fiÌ ·ıÓB‰ı…, ÏËLÿ±˘fiÌ ·ıÓB‰ı… ! ¿>÷flÎ ¤Áı »ı, √‘ıÕÎ ¤Ò_¿ı »ı, ±ı › ¤ÎÊÎ »ı. ±Î ⁄‘Î Ωfi‰fl ⁄˘Ó√ıÕı »ı ÷ı › ¤ÎÊÎ. ±ıÀ·ı ¤ıÓÁfiÌ ¤ÎÊÎ, ’˘’ÀfiÌ ¤ÎÊÎ, √ΛfiÌ ¤ÎÊÎ, ±ı ⁄‘_ ¤ÎÊÎ ¿Ëı‰Î›. ÁË ÁËfiÌ …\ÿÌ …\ÿÌ ¤ÎÊÎ ! ±ıÀ·ı ¤ÎÊÎ Á΋ÎL› ˢ› ±fiı ‰ÎHÎÌ ‹fiW›ı ‹fiW›ı …\ÿÌ …\ÿÌ Ë˘›. ‰ÎHÎÌ ±ı ’˘÷ÎfiÌ ‰V÷ »ı. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ‰ÎHÎÌ ±fiı ¤ÎÊÎ, ±ı ⁄ı ‰E«ı Â_ Á_⁄_‘ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±ı¿Õ˘ ·¬ı·˘ ˢ› ÷˘ … ±Î’HÎı ±ı¿Õ˘

±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ √ΛfiÌ ‰Î»flÕÌ Ë˘› ÷ı ¤ıÓ ¤ıÓ ¿flı, ÷ı ±ı‰Ì fiı ±ı‰Ì … ‰ÎB›Î ¿flı, ±ıfiÌ ±ı … ¤ÎÊÎ, ±ıfiı ¿˘HÎı Ϭ‰ÎÕ›_ ? Ϭ‰ÎՉΠ…‰_ fiÎ ’Õı. ¤ıÓÁ ⁄˘Ó√ıÕı »ı fiı, ÷ı › ±ı¿ … Ω÷fi˘ ±‰Î…. ⁄¿flÌ ⁄ıÓ ⁄ıÓ ¿flı »ı, «¿·Ì «ıÓ «ıÓ ¿flı »ı, ÷ı › ±ı¿ … Ω÷fi˘ ±‰Î… ! ±fiı ‰Î_ÿflÎ Ï«Ï«›Îfḻ˘ ¿flı fiı, ÷ı ±ı‰Ì fiı ±ı‰Ì … Ï«Ï«›Îfḻ˘, ÂflÿÌ ◊¥ ˢ› ÷˘ › ±ı‰_ fiı ±ı‰_ … ⁄˘·ı fiı ! ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı, ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı. ÷‹fiı Á‹Ω› »ı ?

¿Ë̱ı fiı ? ±ıfiı ⁄√Õ˘ fiÎ ¿Ë̱ı ? ≠ë¿÷ν — fiÎ. ÿÎÿÎlÌ — ⁄√Õ˘ ·¬ı·˘ ˢ› ÷˘ ? ≠ë¿÷ν — ⁄√Õ˘ … ¿Ëı‰˘ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ±fiÁflÌfiı »ı ±Î. ±ıÀ·ı ±Î ⁄˘·‰_ »ı, ±ıfiÎ

≠ë¿÷ν — ËÎ, Á‹Ω›_.

±Î›fiı ±fiÁflÌfiı … ±Î ¤ÎÊΠˢ› »ı. ‰ÎHÎÌ Â_ »ı, ±ı ≠˘…ı@À ¿flı »ı ±ı ¤ÎÊÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ¿>÷v_ …ı‰_ Ë‹HÎÎ_ ¤V›_ Ë÷_ fiı, ÷ıfiÎ ÷ı … À˘fi‹Î_ ŒflÌ

¤ÁÂı. Ëε ¥{ ¥À ’˘ÏÁ⁄· ? ‹ÎÀı ±ı ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ ◊¥ √¥.

¤ıÿiÎÎfi̱ı ¤ÎA›Î_ ¤ıÿ, ¤ÎÊÎfiı ‰ÎHÎÌ ÷HÎÎ_ ! ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ±fiı ¤ÎÊ΋Î_ ÷ŒÎ‰÷ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ ¤Á‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ±ı ⁄‘Ì ¤ÎÊÎ ¿Ëı‰Î› ±fiı

≠ë¿÷ν — ¤ÎÊÎ ±ıfi_ ±Î¬_ ≠˘…ı@À ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.

±Î ΩHÎı·_ ¿Î‹fi_ …√÷‹Î_ ∞‰‰Î ? ÷‹fiı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷˘ √‹ı »ı ?

‹fiW›˘fiı ‰ÎHÎÌ Ë˘› »ı. ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı ‰ÎHÎÌ fi◊Ì Ë˘÷Ì, ¤ÎÊΠˢ› »ı. ≠ë¿÷ν — ËÎ. ≠ë¿÷ν — ‹fiW›˘fiı ¤ÎÊÎ fiΠˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ ¿o¥ ’ˆÁÎ ¿‹Î‰ÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì. ÷˘ ±Î ⁄‘Ì ÿÎÿÎlÌ — ¤ÎÊÎ ⁄‘ÎfiÌ. ’HÎ ‰ÎHÎÌ ‹fiW›˘fiÌ ±ı¿·Î_fiÌ Ë˘›.

Ωfi‰flfiı ‰ÎHÎÌ fiΠˢ›. ⁄Î¿Ì ¤ÎÊÎ ÷˘, ÁË ÁËfiÌ ¤ÎÊΠˢ›. F›Î_ …LQ›Î ˢ› fiı, I›Î_ ±ıfiÌ ¤ÎÊÎ ±ıfiı ±Î‰Õı. √…flÎ÷‹Î_ …LQ›˘ ÷˘

‰Î÷‹Î_ ÷‹fiı Â_ ¥LÀflıVÀ ’ÕÌ √›˘ ? ’ˆÁÎ ¿‹Î‰ÎfiÌ ‰Î÷ ˢ› ÷˘ ¥LÀflıVÀ ’Õı, ÷˘ ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ’ˆÁÎ ¿‹Î‰ÎfiÌ ÿflı¿fiı ≥E»Î … ˢ› fiı !


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

29

30

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ËŸ iÎÎfifiÌ ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ΩHΉÎfiÌ ‹‚ı fiı !

I›Îflı ⁄˘·fiÎfl˘ @›Î_ √›˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ΩH΢ ÷˘ … …√÷‹Î_ ∞‰ı·Î ¿Î‹fi_ »ı. fiËŸ ÷˘

…√÷ ±Î¬_ › ±ı‰_ … ¿Ëı ¿ı “Ë_ ⁄˘S›˘”. “±˘Ë˘Ë˘ ! ‹˘ÀÎ ⁄˘·‰Î‰Î‚Î ±ÎT›Î !” ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ⁄˘·Ì ¿÷˘ ËÂı ? ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ …LQ›˘ fi◊Ì ¿ı …ı V‰÷_hÎ ±ı¿ ÂOÿ ’HÎ ⁄˘·Ì ¿ı. ¿˘¥ ’HÎ ∞‰, √‘ıÕ<_ ¿ı ¿>÷v_ ’HÎ fiÎ ⁄˘·Ì ¿ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄˘·‰Îfi_ ¿˘¥fiÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì.

∞‰ı·˘ › ‹flı·Î ⁄flÎ⁄fl »ı. ±Î ⁄ËÎfl …ı ⁄‘Î ∞‰÷Î Œflı »ı fiı, ±ı ‹flı·Î …ı‰Î »ı. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‹ËŸ ‹Ò_{ΛΠ¿flı fiı ±¿‚ΛΠ¿flı. …ı‹ ÂyÏfl›_ ¤flËÎÕ‹Î_ ‹Ò¿ı ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄Î…\ ⁄ŒÎ› ? ≠ë¿÷ν — ⁄‘Ì ⁄Î…\◊Ì … ⁄ŒÎ›. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹ ‹fiW› ⁄‘Î ⁄ŒÎ¥ flèÎÎ »ı.

fi ⁄ÿ·˘ T›‰ËÎfl ⁄ÿ·˘ Ï⁄Ï·Œ ! ±Î ⁄‘Î ‹fiW›‹ÎhÎ …ı ⁄˘·ı »ı ¿ı ∞‰‹ÎhÎ …ı ⁄˘·ı »ı, ±ı Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ÷‹ÎflÌ › ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı. ’HÎ ÷‹ı ÷˘ ±ıfiÎ ‹ÎÏ·¿ »˘ fiı ? ÷‹ı ±ı‹ ⁄˘·˘ ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı ? fiÎ ⁄˘·˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹fiı ±Ëo¿Îfl ˢ› ¿ı “Ë_ ⁄˘S›˘.” ±fiı ±Î¬_ …√÷ ¥√˘¥{‹‰Î‚_ »ı. ±ıÀ·ı ¿ËıÂı, “Ë‹ ⁄˘·÷Πˈ, Ë‹ ⁄˘·÷Πˈ.” ±flı @›Î, Ë‹ ⁄˘·÷Πˈ ? ±Î “Ë‹”◊Ì ÷˘ ⁄_‘ΛΠ»ı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î Ï⁄«ÎflÌ √Λ˘-¤ıÓÁ˘ ÁÎflÌ, √‘ıÁŸ√ ÿfl⁄Îflı › ÁÎflÎ. ⁄˘·ı ’HÎ ¿Ëı fiËŸ ¿ı Ë_ ⁄˘S›˘. ±Î ¿>÷fl˘ ’˘÷ı ±Ëo¿Îfl ¿fl÷˘ fi◊Ì ¿ı “Ë_ ⁄˘S›˘.” ±ıÀ·ı ±Î Ωfi‰fl »ı ÷ı ¤·ı “Àı’flı¿ÕÛ” fi◊Ì ⁄˘·÷Î, I›Îflı “‹Î› V’Ì«” › fi◊Ì ⁄˘·÷Î Ï⁄«ÎflÎ (!) F›Îflı ±Î ·˘¿˘ ÷˘ ⁄‘Î ±ı‰_ ¿Ëı ¿ı “±‹ı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı.” “Ë_ ⁄˘S›˘ fiı ‹ıÓ ±Î‹ ¿›*, ÷ı‹ ¿›*.” ±ı … ⁄‘Î »‹¿·Î ¿›Î˝ ¿flı.

»ıS·ı VÀıÂfiı …÷Ì ‰¬÷ı, µ÷fl÷Ì ‰¬÷ı, ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “¿Î¿Î, ¿o¥¿ ⁄˘·˘, ¿o¥ ¿Ëı÷Î Ω‰.” ÷˘ ±Î_¬˘ ÿı¬ÎÕı ¬flÎ, ±Î‹ ±Î‹ı › ¿flı. Ë…\ ¿Â_ ¿Ëı‰_ »ı, ’HÎ ÂÌ flÌ÷ı ⁄˘·ı ? ¿Î¿Îfiı ⁄˘·‰_ »ı ’HÎ ⁄˘·Î÷_ fi◊Ì. ÷˘ ⁄˘·‰Îfi_ flËÌ √›_ ? “ËÎ, ‰Î÷ ¿fl‰Ì »ı, ÷ı flËÌ √¥.” ∞¤ »ı fiı ? “fiÎ, ∞¤fi˘ ·T‰˘ ◊¥ √›˘.” ÷ı ·T‰˘ ◊Λ I›Îflı ⁄˘·ı Â_ ? ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ? ≠ë¿÷ν — ⁄fiı fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ ‰ÎHÎÌ ⁄‘Ì ¬·ÎÁ ◊¥ √¥. ’»Ì Â_ ⁄˘·ı

¿Î¿Î ? fl˘… ⁄˘·ı ¿ı “Ë_ ⁄˘·_ »\_, Ë_ ⁄˘·_ »\_.” ·ı, ⁄˘· fiı ! ÷Îflı ⁄˘·‰_ »ı, ÷˘ ⁄˘· fiı ! ∞‰÷˘ »ı fiı ? ¿ı‹ fi◊Ì ⁄˘·Î÷_ ? ⁄˘·fiÎflÎ Ë÷Î fiı ? ÷_ ⁄˘·fiÎfl˘ ⁄_‘ ÂÌ flÌ÷ı ◊›˘ ? ÷_ Ωı ⁄˘·fiÎfl˘ ˢ› ÷˘ ÷_ »ı, I›Î_ Á‘Ì ÷˘ ⁄˘· fiı ? ±ı CÎfl‹Î_ »ı I›Î_ Á‘Ì fiÎ ⁄˘·ı ? ≠ë¿÷ν — ⁄˘·ı. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ⁄˘·Î÷_ ÷˘ fi◊Ì.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷ı ÏÁ‰Î› T›‰ËÎfl … ¿ı‹ ◊¥ ¿ı ±ı‹ »ı ?! ≠ë¿÷ν — ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎÎ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl◊Ì “Ë_ ⁄˘S›˘” ⁄˘·ı, ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.

T›‰ËÎfl‹Î_ ÷˘ ¿Ëı‰_ … ’Õı fiı ! T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄˘·Î› ±ı‰_. ’HÎ ±ı‰Ì Ï⁄Ï·Œ fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±‹ı “±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ” ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ÷ı ¬Î·Ì ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı. Ï⁄Ï·Œ‹Î_ ±ı‰_ fi◊Ì ±‹Îv_. ¬Î·Ì T›‰ËÎfl‹Î_ ÿı¬Î‰ ‹ÎÀı ±‹Îflı ⁄˘·‰_ ’Õı ¿ı “Ë_ ⁄˘S›˘.” ±fiı ÷‹ı …ı ⁄˘·˘ »˘, ÷ı Ï⁄Ï·Œ‹Î_ ’HÎ ÷‹fiı ±ı … »ı ¿ı “Ë_ … ⁄˘S›˘.”

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ı‹ … ¿Ë˘ fiı ! ‹ÎÀı ±ı ±Î’HÎÌ ÁkÎÎ fi◊Ì.

±Î’HÎÌ ÁkÎÎ ⁄˘·‰ÎfiÌ fi◊Ì. ±Î ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ µ÷flÌ √›ı·Ì »ı, ÷ıÀ·_ … ⁄˘·Î› »ı. ±Î ÷˘ ⁄˘S›Îfi˘ ±Ëo¿Îfl ¿flı »ı. ⁄˘·ı »ı ⁄ÌΩı ±fiı ’˘÷ı ¿Ëı »ı “Ë_ ⁄˘·_ »\_.” ±Ëo¿Îfl ÂÎ◊Ì »ı ? “⁄˘·ı »ı ¿˘HΔ ±ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ±ıÀ·ı.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

31

Ωı ⁄˘·fiÎflÎfiı ΩHÎÌ Ω‰fiı, ÷˘ ÷‹Îfl˘ ±Ëo¿Îfl fiÎ flËı. ±Î ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ ⁄‘Ì ±_ÿfl √˘Ã‰Î›ı·Ì »ı. ’HÎ ‹fi‹Î_ ±Î‹ “Ë_ ⁄˘S›˘” ±ı‹ ‹Îfiı »ı. ËÎ, ±ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷ ±fiı ¤˛Î_Ï÷◊Ì ∂¤_ flèÎ_ »ı ±Î …√÷.

±fiı ËΛν I›Îflı... “±Î Ë_ ⁄˘·_ »\_, Ë_ ±Î ¿v_ »\_,” ±ı ÷˘ ¬Î·Ì “Ë_”fi˘ ‰‚√ÎÕ »ı, ¤Ò÷fi˘ ‰‚√ÎÕ ’ıÃ˘ ±ıÀ·_ … »ı. “÷‹ı ÁÎv_ ⁄˘S›Î” ±ı‰_ ÁÎ_¤‚÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … “Ë_, Ë_” «˘ÓÀÌ ’Õı. “Ë_ ¿ı‰_ ÁflÁ ⁄˘S›˘ !” ÷ı ÁÎv_ ⁄˘·ı, ÷ıfi˘ … ¬Î›. I›Îflı ±S›Î, ¬flÎ⁄ ⁄˘·÷Πˢ, ‹ÎÀı ÷‹ı ÁflÁ ⁄˘S›Î fiı ? ÷˘ ¬flÎ⁄ ·Î√ı, ÷ı CÎÕ̱ı ¿˘HÎ ⁄˘·÷_ ËÂı ? ±Î ‰¿Ì·˘ › ¿˘ÀÛ‹Î_ ⁄˘·Ìfiı ’ı·Î ±ÁÌ·fiı Ï…÷ÎÕı fiı ’»Ì ’λΠ¿Ëı, “‹ıÓ ¿ı‰_ M·ÌÏÕo√ ¿›* Ë÷_ ! ÷ı_ ÁÎ_¤Y›_ Ë÷_ fiı ?” I›Îflı ’ı·˘ ¿ËıÂı, “ËÎ, ÁÎËı⁄. ⁄Ë ÁflÁ M·ÌÏÕo√ ¿›* Ë÷_.” ±ıÀ·ı ‰¿Ì·ı › √‰˝flÁ ·ı. ’HÎ ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı, ÷ı‹Î_ Â_ fl˘Œ ‹Îflı »ı ?! ÷ı ±ı¿ ‰¿Ì· ±ıfiÎ ±ÁÌ·fiı ¿Ëı »ı, “‹ıÓ ÷fiı ±Î…ı Ï…÷ÎÕu˘.” I›Îflı ±ÁÌ· ¿Ëı »ı, “ÁÎËı⁄, ◊ıÓ¿Á.” I›Îflı ‰¿Ì· ¿Ëı »ı, “¬Î·Ì ◊ıÓ¿Á ?!” I›Îflı ’ı·Î±ı hÎHÎÁ˘ wÏ’›Î ‰‘Îflı ±ÎM›Î. ±fiı ’»Ì ⁄ÌΩı ¿ıÁ Ë÷˘ fiı, ÷ı‹Î_ ËÎflÌ √›Î. ËÎflÌfiı ’λΠ±ÎT›Î I›Îflı ’ı·Î ±ÁÌ·ı ¿èÎ_ ¿ı, “ÁÎËı⁄, ˉı ◊ıÓ¿Á ±Î’‰Îfi_ ¿ı ÷‹fiı ?” I›Îflı ‰¿Ì· ¿Ëı »ı, “fiÎ. ÷_ ËÎflÌ √›˘. ÷Îv_ fiÁÌ⁄ ‰Î_¿<_ »ı.” ·ı ! ±‰‚_ M·ÌÏÕo√ ◊Λ I›Îflı ±Î‰_ ¿ËıÂı. ±fiı ÁÎv_ M·ÌÏÕo√ ◊Λ I›Îflı “‹ıÓ ¿›*, Ë_ ⁄˘S›˘” ¿ËıÂı. … ¬Î‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ! ±’…ÂfiÎ ¿Î‹Ì ◊‰_ fi◊Ì. …ÂfiÎ ¿Î‹Ì !! ∞÷ı I›Îflı √‰˝ ·¥ ·ı ±fiı ËÎflı I›Îflı ±Î‰_ ±‰‚_ ⁄˘·ı. ±fiı ÁÎËı⁄, ÷ı ÿËÎÕı ÷‹Îv_ fiÁÌ⁄ ÁÎv_ Ë÷_, ÷ı hÎHÎÁ˘ ‹‚Ì √›Î (!) ±fiı ±Î…ı ‹Îv_ fiÁÌ⁄ ‰Î_¿<_ ◊¥ √›_ ? ËÎflı I›Îflı “÷‹Îv_ fiÁÌ⁄ eÀ·_ »ı” ±ı‰_ ‰Î_¿<_ ⁄˘·ı ¿ı fiÎ ⁄˘·ı ? ≠ë¿÷ν — ⁄˘·ı.

32

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — Ωı ωfl˘‘ΤÎÁ ‰÷˝fi ! ±Îfiı ∞‰fi … ¿ı‹

¿Ëı‰Î› ?! ±fiı fiÁÌ⁄ … ˢ› ÷˘ ‰¿Ì· @›Î_ √›Î ? ∞÷‰Î‹Î_ ‰¿Ì· Ë÷Î ±fiı ËÎfl‰Î‹Î_ ‰¿Ì· fiËŸ ? ¿ı fiÁÌ⁄ ? ‹˘ÀÎ_ Ï…÷ÎÕfiÎflÎ ±ÎT›Î ! Ï…÷ÎÕfiÎflÎ ÷˘ ŒflÌ ËflΉı fiËŸ fiı ! ÷˘ ±S›Î, ÷_ ⁄˘·÷˘ Ë÷˘ ¿ı ⁄ÌΩı ¿˘¥ ⁄˘·÷˘ Ë÷˘ ? ±fiı fiÁÌ⁄fiı Â_ ¿fl‰Î …\±ı »ı ? ±Î ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ »ı. ’HÎ Ï⁄«ÎflÎfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ±Î ∞I›˘ Ë÷˘ ÷ı › ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ◊Ì ±fiı ËΛ˘˝ ÷ı › ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ◊Ì.

ÁΫÌ-¬˘ÀÌ ⁄ıµ Àı’‹Î_, iÎÎfiÌ Ïfi·ı˝’ ! ≠ë¿÷ν — ±Î’ ⁄Ë Á_ÿfl ƒWÀÎ_÷ ±Î’˘ »˘. ÿÎÿÎlÌ — ‹ıÓ fi◊Ì ±ÎM›Î. ±Î ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ ±Î’ı »ı. ±Î ¥fi΋

‹fiı fiÎ ±Î’÷Î. ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. Ë_ › ¬ ◊¥ Ω™ »\_ ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ±Î… Àı’flı¿ÕÛ ÁflÁ ‰Î√Ì. ≠ë¿÷ν — ±Î Àı’‹Î_ ±Ω›⁄ ¤›* »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı‰_ fiÌ¿‚ı ÷˘ ·˘¿˘ ≠ı{ıLÀ ‹fiı ±Î’ı. ±Î …‰Î⁄

±_⁄ηη¤Î¥ ±Î’÷Î fi◊Ì, ±Î Àı’flı¿ÕÛ ±Î’ı »ı. ±‹ı ±Îfi˘ √‰˝ ·¥±ı fiËŸ ¿ı “¿ı‰_ ÁÎv_ ⁄˘S›˘” fiı ±ı‰_ ÷ı‰_. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ fi◊Ì, ’»Ì ‹ÎflÎ◊Ì ⁄˘·Î› … ¿ı‹ ¿flÌfiı ? ±ıÀ·ı flı¿ÕÛ ÁÎflÌ ‰Î√ı ÷˘ › ±ıfi˘ Ë_ ‹ÎÏ·¿ ◊÷˘ fi◊Ì. ±fiı ±Î flı¿ÕÛ ÷˘ ·˘¿ ‰¬ÎHÎ ¿flı ±ı‰Ì … ˢ› fiı ? ’HÎ ±ıfiÎ ‹ÎÏ·¿ fiÎ ◊¥±ı ±‹ı. ‹ÎÏ·¿ ◊™ ÷˘ ’˘¥{fi ◊¥ Ω›. ±‹ı ÷˘ …‰Î⁄ÿÎflÌ … fi◊Ì ·ı÷Î_ fiı, ±ıfiÌ. CÎHÎÎ_ ŒıflÎ ÷˘ ±Î Àı’flı¿ÕÛ ÁÎ_¤‚Ìfiı Ë_ ’HÎ ¬ÂÌ ◊¥ Ω™ ±fiı ⁄Ì…\_ ÁÎ_¤‚̱ı ÷˘ › ±‹ı fiά fiÎ ◊¥±ı ±fiı ÷‹ı ⁄‘Î fiά ◊¥ Ω‰. ÷ı ±Î‹ fiά ÷˘ ÷‹ı ◊÷Î fi◊Ì ’HÎ …flÎ ¿Î«_ ’ÕÌ Ω›. ’»Ì Á‹_ ¿fl˘. I›Îflı ÁÎ_¤‚˘ ÷ı CÎÕ̱ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ¿Î«_ ’ÕÌ Ω›. ÷ı CÎÕ̱ı ¿Ëı ¿ı ÿÎÿÎ, ¿ı‹ ±Î‰_ ⁄˘S›Î ? ±ıÀ·ı ±‹Îflı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

33

±Î ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ ±ı‹ fiı ±ı‹ … fiÌ¿Y›Î ¿flı. ±fiı ±‹ı ÷˘ “±Î Àı’flı¿ÕÛ Â_ ⁄˘·ı »ı” ±ı Ωı›Î ¿fḻı fiı ΩH›Î ¿fḻı, ⁄Á ! ¬flÎ⁄ ⁄˘·Î› ÷˘ › ±‹ı ΩHÎ̱ı ±fiı ÁÎv_ ⁄˘·Î› ÷˘ › ±‹ı ΩHÎ̱ı. ⁄ıµfiÎ ΩHοÎfl ±‹ı. ±ı‹Î_ ¬flÎ_-¬˘ÀÎ_fiÌ › ’»Ì Ωı¬‹ÿÎflÌ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı, “Ë_” ÷˘ “ΩHÎfiÎfl” »\_. “Ë_” …\ÿ˘ »\_.

34

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ÷˘ ≠‹ÎHÎ ’HÎ fiËŸ Ω‚‰ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄˘·ı

»ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı. ’HÎ ‰¿Ì·˘ ¿˘ÀÛ‹Î_ …‰Î⁄ÿÎfl̉΂_

‰Î@› ⁄˘·÷Î ËÂı ¿ı Ï⁄fi…‰Î⁄ÿÎfl̉΂_ ‰Î@› ? ≠ë¿÷ν — ¿ıÁfiı ∞÷‰Î ‹ÎÀı …ı ⁄˘·‰_ ’Õı ±ı ⁄˘·ı ±fiı ±ı

±‹Îflı ÁÎflÌ ‰ÎHÎÌ ÁÎ◊ı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì ±fiı ±‹Îflı ¬flÎ⁄ ‰ÎHÎÌ ÁÎ◊ı › ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ‰ÎHÎÌ ÁÎflÌ fiÌ¿‚ı ÷˘ › ‹ÎflÌ fiËŸ fiı ¬flÎ⁄ fiÌ¿‚ı ÷˘ › ‹ÎflÌ fiËŸ. ±‹ı ÷˘ ÁÎflÌ Ë˘› ÷˘ › “‹ÎflÌ” fiÎ ¿Ë̱ı fiı ¬flÎ⁄ ˢ› ÷˘ › “‹ÎflÌ” fiÎ ¿Ë̱ı. …ı fiÌ¿‚ı ±ı ÁΫÌ, ¿flı@À ! ±ıfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ fiËŸ. ÁΫ˘ …‰Î⁄ ˢ› ¿ı ¤Ò·‰Î‚˘ ˢ›, ’HÎ Àı’flı¿ÕÛfi˘. ‰¬ÎHÎ÷˘ ˢ› ¿ı ¬flÎ⁄ ¿Ëı÷˘ ˢ›, ÷˘ › ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛfi_. ÷ı◊Ì ÷‹ı … ±Î’˘ ÷˘ ±ıfiÌ ±‹fiı …wfl fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı, ±ı‹Î_ ±‹Îflı Â_ ·ı‰Î ÿı‰Î ? ±fiı ±’… ±Î’˘ ÷˘ › ±‹fiı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.

±Î Á‹…‰_ … flèÎ_ ! ±ı¿ ‰¿Ì· Ë÷˘. ÷ı ¿Ëı »ı, “±Î ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ Ë˘›, ÷˘ Â_ ±‹ı ⁄‘Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ, ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ ⁄˘·ı I›Îflı ? ÷Îfl΋Î_ ‰‚Ì ¿¥ „@÷ »ı ÷ı ? ‹˘À˘ ⁄˘·‰Î‰Î‚˘ ±ÎT›˘ !” ‹fiı ¿Ëı »ı, “ÁΑÎflHÎ ¿o¥ Á‹Ω‰˘. ±Î ÷˘ ⁄Ë ¤Îflı ¿Ëı‰Î›.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¤Îflı … ¿Ë_ »\_. ÷˘ … ÷‹fiı Á‹Ω›. Á˘fi˘ …ıÀ·˘ ‘y˘ ‹Îv_, ÷˘ ’«ÎÁ-ÁΥà …ıÀ·_ ◊Λ fiı ? ’HÎ ‘y˘ ’Î_«fi˘ ‹Îv_ ÷˘ ? ‹Îflı ÷‹fiı ‰Îflı CÎÕ̱ı ÀS·ı «œÎ‰‰Î ’Õı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ı¿ Œıfl˘ …flÎ ¿Õ‰_ ’Ëı·_ ·Î√ı. ’HÎ ’»Ì ‹ÌÃ<_ ·Î√ı ¿ı “fiÎ, ¬v_ »ı.”

Â_ ‰Î@›˘fiÎ ‰ıSÕŸ√ ¿flÌfiı ⁄˘·Î› ? ±Î ‰¿Ì·˘ I›Î_ ¿˘ÀÛ‹Î_ …¥fiı ‹˘ÀÎ ¿ıÁ ·œı »ı, ÷˘ ±ı ‰¿Ì·˘ ⁄˘·ı »ı ±ı ω«Îfl ¿flÌfiı ⁄˘·÷Î ËÂı ¿ı ±ı‹ fiı ±ı‹ … Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿flı »ı ?

÷˘ …ıfiı …ı‰˘ ≠Á_√. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ¿˘ÀÛ‹Î_ …‰Î⁄ÿÎfl̉΂Π‰Î@›˘ ⁄˘·‰Î ’Õı

fiı ? ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl̉΂ΠfiÎ «Î·ı fiı ? ≠ë¿÷ν — …‰Î⁄ÿÎflÌ ÷˘ ¬flÌ … fiı ! CÎHÎÌ … …‰Î⁄ÿÎfl̉΂Ì

…B›Î. ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı „M·ÏÕo√ ¿flı ÷˘ …‰Î⁄ÿÎflÌ ÷˘ ¬flÌ … ! ÷˘ ÂıfiÎ_

±Î‘Îflı ⁄˘·ı »ı ? ±Î …‰Î⁄ÿÎfl̉΂Π‰Î@›˘ ÂÌ flÌ÷ı ŒıÓ¿ı »ı ? ‰¿Ì·˘ ⁄˘·ı »ı ¿ı ŒıÓ@›ı flάı »ı ? ±ı¿ÿ‹ {’ÎÀÎ⁄_‘ ⁄˘·ı »ı fiı ? ±ı¿ µ’fl ±ı¿, ±ı¿ µ’fl ±ı¿, ΩHÎı ‹ÂÌfi «ÎS›_. @›Î_◊Ì ±ÎT›Î_ ±ı ‰Î@›˘ ? ÷ı ±Î ÷’ı·Ì‹Î_ ¤flÌfiı ·Î‰ı·Î ËÂı ‰¿Ì· CÎıfl◊Ì ? Â΋Î_ ¤flÌ ·ÎT›Î ËÂı ? ±fiı ’λ\_ ¿Î›ÿıÁflfi_ ˢ› ±ı¿ ±ı¿ ‰Î@›. fiÌ¿‚ı »ı ÁΫ_. ⁄‘_ …^Ã<_ fiÌ¿‚÷_ fi◊Ì. ±ı@{ı@À fiÌ¿‚ı »ı, ’V÷¿‹Î_ ·¬Î› ±ı‰_. ±fiı ±Î ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ‹Î_ ¿ıÀ·Î ÂOÿ˘ ⁄˘·Î› »ı ? ≠ë¿÷ν — ’_ÿfl-‰ÌÁ ÂOÿ˘ fiÌ¿‚Ì Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ¿ıÀ·Î_› ! ÀÎ¥’ı › ±ıÀ·_ {Õ’◊Ì fiÎ ◊Λ.

‹ÎHÎÁ …‰Î⁄ÿÎfl̉΂Π‰Î@›˘ ˢ›, ÷ı ±ıÀ-±ı-ÀÎ¥‹ Á˘-Á‰ÎÁ˘ ÷˘ fi ⁄˘·Ì Ω› fiı ? ±Î ÷˘ ±ı¿ ÁÎ◊ı Á˘-Á‰ÎÁ˘ ‰Î@›˘ ⁄˘·ı »ı, ±ı¿ ¿·Î¿ Á‘Ì ⁄˘S›Î … ¿flı »ı. ‰¿Ì·˘ ±ıÀ·Î ⁄‘Î_ ‰Î@›˘ ⁄˘S›Î, ÷ı @›Îflı ω«Îfl ¿flÌ fiÎA›Î ⁄‘Î ? @›Îflı ¿›Î˝ ¿Ë˘. ±ı¿ ‰Î@› …‰Î⁄ÿÎfl̉΂_ ⁄˘·‰_, ±ı ω«Îfl ¿›Î˝ ‰√fl ⁄˘·Ì ¿Λ ¬v_ ? ÷˘ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ⁄˘·ı »ı ±Î ?


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

35

≠ë¿÷ν — ω«Îfl ¿fl‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì {Õ’Ì ◊¥ Ω›

»ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÷‹ÎflÌ ¤Ò· »ı. I›Î_ ω«Îfl‰Îfi_ fiΠˢ›. fiËŸ

÷˘ ⁄ŒÎ¥ Ω›, ⁄‘˘ ±Î¬˘ ¿ıÁ … ⁄ŒÎ¥ Ω›. ω«Îfl‰Îfi˘ ÀÎ¥‹ … fiÎ ‹‚ı fiı. ω«ÎflÌfiı ⁄˘·Î÷_ ˢ› ÷˘ ¿Î‹ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? ±ıÀ·ı ±ı‰_ »ı fiı, ⁄˘·÷Ì ‰¬÷ı ω«Îfl ˢ› … fiËŸ ‹ÎHÎÁfiı, fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ ±ı¿ … ‰Î@› ⁄˘·‰_ ˢ›, ÷˘ ±ıfiÌ ’λ‚ ¿·Î¿ ¿·Î¿ ω«Î›Î˝ ’»Ì ⁄˘·Î›. ‹ÎHÎÁ Ωı ¿ÿÌ ⁄˘·Ì ¿÷˘ ˢ›, ‹ÎHÎÁfiı Ωı Ω÷ı ⁄˘·‰_ ˢ›, ÷˘ ω«ÎflÌfiı ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. ±fiı ω«ÎflÌfiı ⁄˘·ı ÷˘ ±ı¿ ‰Î@› ±ı¿ ¿·Î¿ ω«Îfl ¿›Î˝ ’»Ì … ⁄˘·Î›. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄‘Ì ‰¬÷ı fiÎ ◊Λ. Âw±Î÷‹Î_ ◊Λ. ’»Ì◊Ì

36

ÏÕÁÎ¥ÕıÕ »ı. fiËŸ ÷˘ ¤Ò· … fiΠˢ› fiı ! ±ıÀ·ı ’Ëı·Îfi_ »ı, ±ıÀ·ı ¤Ò·‰Î‚Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı. ω«Îfl˘ ±‹¿ … ˢ›, fiı ÷ı › ’λÎ_ ÿflı¿fiÎ_ …\ÿÎ …\ÿΠˢ›. ¿˘¥fiı ±ÎT›˘, ¿˘¥fiı fiÎ ±ÎT›˘, ⁄Á Ã˘¿›ı … flάı »ı. ±ıÀ·ı ω«Îfl ¿›Î˝ ‰√fl ŒıÓ¿›ı … flάı »ı, fiËŸ ? Â_ ¿Î˜{ »ı ±ıfiÌ ’λ‚ ? ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±Î ÷˘ ’Ëı·Î Àı’ ◊›ı·_ »ı, ±ı ⁄˘·Ì Ω› »ı fiı ⁄Ì…\_ ‹ËŸ Àı’ ◊¥ flèÎ_ »ı. ’λ·_ Àı’ ◊›ı·_ ⁄˘·ı »ı. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Â_ ’Ëı·Î◊Ì Àı’ ◊›Î ÏÁ‰Î› ⁄˘·Î÷_ … fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — Àı’ … ◊›ı·_ »ı. fiËŸ ÷˘ ‹ÎHÎÁ ⁄˘·Ì ¿ı … fiËŸ.

fiËŸ ÷˘ ±ı¿ ‰Î@› ⁄˘·÷Î ⁄˘·÷Î ÷˘ ±ı¿ ¿·Î¿ ◊Λ. ±fiı ±Î ÷˘ Ï‹ÏfiÀ‹Î_ … ‰ÌÁ-’E«ÌÁ ‰Î@›˘ ¿ËÌ ÿı »ı.

¿·Î¿ fiÎ ◊Λ.

≠ë¿÷ν — ±ı¿ ¿Ï‰±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı “ω«ÎflÌfiı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·˘.”

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı fiÎ ⁄fiÌ Â¿ı. ±Î ÷˘ ‹ËŸ fl«fiÎ Â_ »ı, ÷ı

±ı fl«fiÎ Ë_ Ω÷ı Ωı¥fiı ¿Ë_ »\_. ω«ÎflÌfiı ±ı¿ ‰Î@› ⁄˘·Ì±ı fiı, ÷˘ ±ı¿ ¿·Î¿ ◊Λ. ’»Ì ’λ\_ ⁄Ì…\_ ‰Î@› ¿·Î¿ ’»Ì ⁄˘·ı. I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ω«ÎflÌfiı ⁄˘·ı »ı ±Î. ±ıÀ·ı ±ı¿ ±ı¿ ÂOÿ ω«Îfl ¿flÌ ¿flÌfiı ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ ‰ı„SÕo√ ¿fl÷˘ ¿fl÷˘ ’»Ì ±Î¬_ ‰Î@› ⁄˘·ı ±ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı I›Î_ ±ıfiÌ ΩıÕı ¿·Î¿ ◊Λ, I›Îflı ±ı¿ ‰Î@› ±Î’HÎfiı ±ı ¿Ëı. ⁄˘·˘, Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl ÂÌ flÌ÷ı «Î·ı ±Î’H΢ ? ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “»˘¿flÎfi˘ ω‰ÎË ¿fl‰˘ »ı ?” ÷˘ ’»Ì ¿·Î¿ Á‘Ì Ï‰«Îfl ¿flÌfiı ±Î’HÎfiı ±ı¿ ‰Î@› ¿Ëı, ÷˘ ±ıfi˘ ÷˘ ‹ı‚ @›Îflı ’Õı ? ⁄˘·˘, ¿Ë˘.

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — “ω«Îfl ¿flÌfiı ⁄˘·‰_” ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ⁄˘ÕÛ ‰Î_E›_.

⁄˘·‰_ ±ı …\ÿ_ »ı ±fiı ⁄˘ÕÛ ‰Î_«‰_ ±ı …\ÿ_ »ı. ⁄˘ÕÛ ‰Î_E›_, ÷ıfi_ ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ Œ‚ ‹‚ı. ⁄˘ÕÛ ‰Î_«‰Î◊Ì ¿o¥ ±Î ¤‰‹Î_ Œ‚ ‹‚ı fiËŸ.

“‰ÎHÎÌ” ’λ‚ ωiÎÎfi √Òœ ! ≠ë¿÷ν — ‰¿Ì·˘ ¿˘ÀÛ‹Î_ ÷˘ ÷ˆ›Îfl ¿flÌfiı Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÷ˆ›ÎflÌ ◊¥ √›ı·Ì »ı. ±Î Àı’flı¿ÕÛ … fiÌ¿‚ı

»ı. ≠ë¿÷ν — ‰¿Ì· ’Ëı·˘ ±P›ÎÁ ¿flı, ±ı ’»Ì ‹√…‹Î_ ÀıÏ’_√

≠ë¿÷ν — ’Îfl … fiÎ ±Î‰ı ±ıfi˘.

◊¥ Ω› ¿ı ‹Îflı ±ÎfiÌ Á΋ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı …\⁄ÎfiÌ ±Î’‰ÎfiÌ »ı ±fiı ÷ı ÀıÏ’_√ … ’»Ì ⁄˘·ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ω«Îfl‰_ fiı ⁄˘·‰_, ⁄ı ÁÎ◊ı fi◊Ì ⁄fi÷_. ÿÎÿÎlÌ — ÀıÏ’_√ ÷fl÷ ◊÷_ fi◊Ì. ±Î …ı ‹Ò‚ Àı’ ◊Λ »ı, ÷ıfi_ ≠ë¿÷ν — ’HΠω«Î›Î˝ ’»Ì ÷˘ ±ı ⁄˘·ı ¬fl˘ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄˘·ı ¬fl˘. ’HÎ ÷ı ±Î ω«Îfl ±ı ’Ëı·ÎfiÎ_

Àı’fi_ ÷˘ ⁄Ë … ‹˘À<_ ¿ÎflHÎ »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ ±P›ÎÁ‹Î_ ÁË… ±P›ÎÁ ¿flı »ı. ±ıHÎı ÷˘ ±Î ¿ıÁ Ωı¥ ·Ì‘˘ ¿ı ±Î ≠‹ÎHÎı »ı ±fiı @›Î ¿Î›ÿÎ


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

37

·Î√ ◊Λ »ı, ±ı Ωı¥ ·Ì‘_. ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÷ı ±ıfi˘ ω«Îfl ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î› ¿ı fiËŸ ?

38

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±Î‹ ŒıÓ¿ı fiı ÷ı‹ ŒıÓ¿ı, ÷ı ŒıÓ¿˘ »˘ ÷ı ¿o¥ ±ı‹ fiı ±ı‹ ±Î ⁄fiÌ Ω› ? ≠ë¿÷ν — ±ı A›Î· ±ÎT›˘ ¿ı ±Î ω«Îfl ¿fl‰Î, ÷ı ‰¬÷ı flËı÷Î

fi◊Ì. ±ı ÷˘ ⁄˘·Ì … …‰Î› »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl ÷˘ ’Ëı·Î_ ◊¥ √›ı·Î. ’Ò‰˝¤‰‹Î_ ÏËÁÎ⁄≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ±√ε◊Ì fiyÌ ÷˘ ¿fl‰_ … ’Õı fiı, ±ıfiı ?

CÎHÎÎ_ ‰¿Ì·˘ CÎıfl◊Ì ÷ˆ›Îfl ◊¥fiı ±Î‰ı »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı CÎıfl◊Ì …ı ÷ˆ›Îfl ◊¥fiı fiÌ¿‚ı »ı fiı, √‹ı ÷ıÀ·_

fiyÌ ¿flı fiı, ÷˘ › I›Î_ …\ÿ_ ⁄˘·ı, ‘Îflı·_ fiÎ fiÌ¿‚ı. I›Î_ ¿˘ÀÛ‹Î_ ‰¿Ì· √›˘, ±ı ¿Â_¿ ⁄˘S›˘. ’ı·˘ Á΋Îfi˘ ‰¿Ì· …\ÿ_ ⁄˘S›˘, ±ı ‰¿Ì·ı ¿Â_¿ ⁄˘Q⁄ fiÎA›˘ ¿ı √˘Ã‰ı·_ ∂ÕÌ √›_ fiı ’λ\_ ⁄Ì…\_ ⁄˘·‰_ ’Õı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ CÎıfl Àı’ ¿flÌ fiάı ±fiı ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ Àı’

‰√ÎÕı, ±ıfiÎ …ı‰_ fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ¿˘ÀÛ‹Î_ Àı’ ‰Î√ı fiı, ±ı CÎıfl …ı‰_ Àı’ ˢ› … fiËŸ

±ı. ±Î ‰¿Ì· ’ı·Î ±ÁÌ·fiı CÎıfl◊Ì Â̬‰ÎÕı ¿ı, “Ωı ÷‹Îflı ±Î‰_ ⁄˘·‰Îfi_, ±Î‰_ ±Î‰_ ⁄˘·‰Îfi_, I›Î_ ±ÎÀ·_ … ⁄˘·Ωı.” ±fiı I›Î_ ¿˘ÀÛ‹Î_ √›˘ ˢ› I›Îflı …\ÿÌ Ω÷fi_ ⁄˘·ı. ±ıÀ·ı ‰¿Ì· ‹fi‹Î_ Ï«œÎ›Î ¿flı ¿ı “±Î ÷˘ ‹ÎflÌ ±Î⁄w ⁄√ÎÕÌ.” ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ’˘÷ÎfiÎ ¿Î⁄fiÌ ‰V÷ fi ˢ› ±Î. ±Î µ’fl◊Ì ÷‹fiı Á‹ΩÂı ¿ı ±Î ±ÁÌ· ¿ı‹ ±Î‰_ ⁄˘S›˘ fiı ±Î ¿ı‹ ±Î‰_ ⁄˘S›˘ ! ≠ë¿÷ν — ËÎ, CÎHÎÌ ‰Îfl ±ı‰_ ◊Λ ¿ı fiyÌ ¿flÌfiı √˘Ã‰Ìfiı

⁄˘·‰Î …¥±ı ÷˘ ¤Ò·Ì …‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — √˘Ã‰Ìfiı ⁄˘·˘ »˘, ÷ı › Àı’flı¿ÕÛ »ı. ’HÎ ÷‹ÎflÎ

‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ »ı ¿ı “Ë_ ⁄˘·_ »\_.” ⁄Á, ±ıÀ·_ …. ÁËı…ı fiÌ¿‚Âı. ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı ÂOÿ˘ ŒıÓ¿÷Ì ‰¬÷ı ÷˘ ±ıfiı A›Î·‹Î_ › fi◊Ì Ë˘÷_ ¿ı ±Î‰Î_ ÂOÿ˘ ‹ÎflÎ fiÌ¿‚Âı. ’»Ì ¿ËıÂı, “±˘Ë˘Ë˘ ! ±Î… ÷˘ Ë_ ¿o¥ ⁄˘S›˘ »\_, ¿o¥¿ ±Ω›⁄ ⁄˘S›˘ »\_. ‹ÎflÎ A›Î·‹Î_ › fiˢ÷Î ±ı‰Î ÂOÿ˘ fiÌ¿Y›Î.” ±ıÀ·ı ±ÎfiÌ ’λ‚ ⁄‘_ ⁄Ë ωiÎÎfi »ı. ’HÎ ±Î ÷˘

Ï⁄ÁÎ⁄, ω«Îfl-Ï⁄«Îfl ⁄‘_ ◊¥fiı ±Î √˘Ã‰Î›ı·_ … »ı. ˉı ‹Œ÷‹Î_ ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰ÎfiÌ »ı fiı ±ıfiÎ ’ˆÁÎ µ’Ω‰‰ÎfiÎ »ı. ·˘¿˘ ±ıfiÎ ’ˆÁÎ µ’Ω‰ı ¿ı fiÎ µ’Ω‰ı ? ±Î ÷˘ ‹Œ÷‹Î_ ‹Î· !

ω«Î›Î˝ ωfiÎ … ‰ÎHÎÌ ‰ËÌ ! ±Î Ë_ › ⁄˘S›ı … flά_ »\_ fiı, …‰Î⁄ÿÎflÌ‰Î‚Ì ‰ÎHÎÌ ! ±Î …ı ⁄˘·Î› »ı fiı, ÷ı ⁄Ë …‰Î⁄ÿÎfl̉΂Π‰Î@›˘ !! ±Î ‰SÕÛ ¤Ò· fiÎ ¿ÎœÌ ¿ı ±ı‰Î_ ‰Î@› ⁄˘·Î› »ı. ±Î ÷˘ ⁄‘Î_ ÂÎVh΢ fl«Î› »ı. ±ı¿ ÂOÿ ±ı‹ fiı ±ı‹ √›˘ fi◊Ì, ÷˘ ±Î …ıÀ·Î ÂOÿ ⁄˘·Î› »ı ±ı ω«ÎflÌfiı ⁄˘·Î› »ı ? ±ı¿ ⁄ıfi ¿Ëı »ı ¿ı, “±Î ÿÎÿÎ …ı ⁄˘·ı »ı ÷ı, ËÌ Ï◊_¿Á À< ‹« ⁄ÌŒ˘fl ËÌ V’Ì¿Á˚”. I›Îflı ‹ıÓ ±ıfiı ¿èÎ_ ¿ı, “‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌfiÌ ±ÎÀ·Ì ¿ÿfl ¿flfiÎfl ÷_ … fiÌ¿‚Ì. ⁄Ì…\_ ¿˘¥ fiÌ¿Y›_ fiËŸ.” ±ı ⁄ıfifiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊›_ ¿ı “±Î ‰ÎHÎÌ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì V’ÌÕÌ ±fiı ±Î‰Ì ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ ÂÌ flÌ÷ı fiÌ¿‚ı ? ±ıÀ·ı ω«Î›Î˝ ‰√fl ±ÎÀ·_ ⁄‘_ fiÌ¿‚ı fiËŸ.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷ÎflÌ ‰Î÷fiÌ fi˘Ó‘ ¿flÌ. ⁄οÌ, ¬flı¬fl ±‹ı ÷˘ ω«Îfl÷Î … fi◊Ì fiı ! Ë_ ω«Î›Î˝ ‰√fl … ⁄˘·_ »\_.” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “±flı, ±ı‰_ ¿o¥ ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄fi÷_ ËÂı ? ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ÁflÁ ⁄˘·˘ »˘, ¤Ò· ‰√flfi_ ! ÷‹ı ¬Ò⁄ ω«Îfl˘ »˘ fiı ’»Ì ⁄˘·˘ »˘.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “fiÎ, Ï⁄·¿<·ı › ω«Îfl÷˘ fi◊Ì fiı ’»Ì ⁄˘·_ »\_, ÷ı◊Ì ±Î‰_ fiÌ¿‚ı »ı. ±‹Îflı ω«Îfl‰Îfi_ ˢ› fiËŸ. ω«Îfl‰Î‚˘ ÷˘ √Ò_«Î›ı·˘ … ˢ› Ë_‹ıÂÎ_.” ±Î ÷˘ ¿o¥ ω«ÎflÌfiı ⁄˘·÷˘ Ë÷˘ Ë_ ? fiÎ. ±Î ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ ‰ÎB›Î ¿fl÷Ì Ë÷Ì. ω«ÎflÌfiı ⁄˘·_ ÷˘ “¿fl‰_ Ë÷_” ÷ıfiı ⁄ÿ·ı “¿fl‰Ì Ë÷Ì” ◊¥ Ω›, fiı ’λ\_ ±ıfiı Á‘Îfl‰Îfi_. ÷‹fiı Á‹… ’Õı ±Î ?


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

39

≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı. ÿÎÿÎlÌ — Á‹…ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı ±ı‰˘ »ı.

±Î’HÎı ¿˘”¿fiı ¿Ë̱ı, “ω«ÎflÌfiı ⁄˘·˘ »˘ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “⁄‘_ ω«ÎflÌ flÎA›_ »ı I›Îflı ÷˘ ⁄˘·Î› »ı.” ’»Ì ¬˘À<_ ’Õı. I›Îflı Â_ ¿Ëı ? “±flı Ë_ ±‰‚_ … ⁄˘·Ì √›˘.” ±S›Î, ω«Îfl‰_ Ë÷_ fiı ! ±fiı √΂˘ ¤Î_Õı »ı, I›Îflı @›Î_ ω«Îfl ¿fl‰Î Ω› »ı ?! ±flı, ¿ıÀ·Î_¿ ‰¿Ì·˘ Â_ ¿Ëı ? ¿ı “‹Îflı M·ÌÏÕo√ ¿fl‰_ Ë÷_, ÷ı ◊›_ fiËŸ. ⁄Ì…\_ ◊¥ √›_.” ±ı‹ ⁄˘·ı ¬flÎ_ ? ≠ë¿÷ν — ⁄˘·ı. ÿÎÿÎlÌ — ±S›Î ‰¿Ì·, …‰Î⁄ÿÎfl ‹ÎHÎÁ, ±Î‰_ ⁄˘·˘ »˘ ?

÷‹fiı Âfl‹ fi◊Ì ±Î‰÷Ì ? I›Îflı ¿o¥ ÷ı CÎÕ̱ı ∞‰÷Î Lˢ÷Î ? ÷˘ ⁄˘S›_ ¿˘HÎ ? ±ıÀ·ı ±Îfi˘ …‰Î⁄ fiÎ ±Î’ı ’»Ì. ±S›Î, ÷_ ⁄˘·fiÎfl˘ ¤ÒS›˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÷_ ⁄˘·fiÎfl˘ fiı ÷_ ¤Ò·fiÎfl˘, ⁄ı ÁÎ◊ı fiΠˢ›. ⁄˘·fiÎfl ±ı ¤Ò·ı fiËŸ fiı ¤Ò·fiÎfl˘ ±ı ⁄˘·ı fiËŸ. ÷˘ ±ı Â_ ÁÒ«‰ı »ı ? ¿ı Ï‘Á ¥{ fi˘À ›˘fl V’Ì«. Ë_ ⁄˘·_ »\_ ±ı, ‘ıÀ ¥{ fl˘Ó√ ⁄ÌÏ·Œ. ÷˘ ±Î ‰¿Ì·˘ ⁄˘·ı »ı, ÷ı ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ fiËŸ ? ¿ı ’˘÷ı Ω÷ı ⁄˘·ı »ı ?

40

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ŒflÌ ’λ˘ ⁄˘·ı fiı, ¿ı “±ı‰_ fiËŸ, ±Î‰_ ±Î‰_ ?”

fiˢ÷_ ⁄˘·‰_ »÷Î_ ⁄˘·Î¥ Ω›, ±ıfiı Â_ ¿flı ? ⁄˘S›Î ‰√fl »^À¿˘ … fiËŸ fiı ? ÷˘ ‹ËŸ ¿˘HÎ ⁄ı …HÎ »ı ⁄˘·fiÎflÎ ? ≠ë¿÷ν — fiÎ, fiÎ. ±ı¿ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·ı fiı ŒflÌ ¿Ëı “±flı ¤Î¥, ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥. Ë_ ¤Ò·◊Ì

⁄˘·Ì √›˘.” ±S›Î, ÷‹ı ⁄˘·fiÎflÎ fiı ’λΠ¤Ò·◊Ì ⁄˘·Ì √›Î ±ı ÂOÿ ? I›Îflı ÷_ ⁄˘S›˘ ¿ı ⁄ÌΩı ¿˘¥ ⁄˘S›˘ ? ÷_ fiˢ÷˘ ÷˘ ⁄˘·fiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ±Î fiˢ÷_ ⁄˘·‰_ ±ı ¿˘HÎ ¿Ëı »ı ? ⁄˘S›˘ ÷ı ¿˘HÎ ? ÷_ ¿˘HÎ ? ⁄˘·Î¥ ÂÌ flÌ÷ı …‰Î›_ ? ±Î ⁄‘_ ¬˘‚fiı, ¢‘¬˘‚ ÷˘ ¿fl …flÎ. ±S›Î, ÷_ … Ωı ⁄˘·fiÎfl˘ ˢ› ÷˘ ±Î‰_ ⁄fiı fiËŸ. ’˘÷ı ⁄˘·÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı‰_ ⁄ı ¤ÎÊÎ ‰Î’flı fiËŸ. ±I›Îfl Á‘Ì ÷‹ı ⁄˘·÷Î Ë÷Î fiı ˉı ⁄˘·Ì …‰Î›_ ? ÷˘ Â_ L›Àˇ· »˘, ÷ı ±Î‰_ ⁄˘·˘ »˘ ¿ı “⁄˘·Ì …‰Î›_” ? ±Î ⁄‘_ ω«Î›* ? ±fiı ’»Ì ’V÷Ή˘ › ◊Λ. ’˘÷ı ⁄˘·ı ’»Ì ¿Ëı ¿ı, “¤Î¥, ‹ÎflÎ◊Ì ±Î ¤Ò·◊Ì ⁄˘·Î¥ √›_. ¤Ò·◊Ì ⁄˘·Ì …‰Î›_.” I›Îflı ’V÷Ή˘ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ±Î ⁄˘·ı »ı ¿˘HÎ ? ±ÎfiÌ ’λ‚ ÂÌ ¿fl΋÷ »ı ? ±Îfi_ M≤◊yflHÎ ¿fḻı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ı‹ ⁄˘·Ì …‰Î›_ ?

≠ë¿÷ν — ±ı › Àı’flı¿ÕÛ … »ı. ’HÎ CÎHÎ̉Îfl ¿o¥¿ ¬˘À<_ ⁄˘·Ì

fiάı »ı. ÷˘ ±ıHÎı ±ı‰_ ¬˘À<_ Àı’ ¿flı·_ ˢ›, ±ıÀ·ı ±ı‰_ fiÌ¿‚ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ Â_ I›Îflı ?! ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±ı¿ Œıfl˘ …ı ÀÎ¥’

◊¥ √¥fiı, ±ı‹Î_ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î‰_ »ı ±Î …√÷.

±ı ¢‘¬˘‚ ÷˘ ¿fl ! ‹ÎHÎÁ ±ı‹ ⁄˘·ı ¬fl˘ fiı, ¿ı “‹Îflı fiˢ÷_ ⁄˘·‰_ ÷˘ › ⁄˘·Î¥ …‰Î›_ ? ≠ë¿÷ν — ¿˘”¿‰Îfl ⁄fiı ±ı‰_.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı … Àı’flı¿ÕÛ »ı, ±ı‰Ì ¬Î÷flÌ ◊Λ »ı ¿ı fi◊Ì ◊÷Ì ?

±ıfi_ ¿ÎflHÎ, ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı. …ı‰Ì Àı’ ◊›ı·Ì »ı fiı, ÷ı‰Ì fiÌ¿‚ı. ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì ±Î ÷˘. ±ı ’˘÷ı ⁄˘·÷˘ … fi◊Ì. Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. fiËŸ ÷˘ ‹ÎHÎÁfiı ŒflÌ ⁄˘·‰_ fiÎ ’Õı ¿ı ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥. Ëo‹ıÂÎ_ ’˘÷ı ⁄˘·fiÎfl˘ ˢ› ÷˘ ¤Ò· ◊Λ … fiËŸ ±fiı ¤Ò· ◊Λ »ı ÷˘ ±ı ’˘÷ı ⁄˘·fiÎfl˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄‘_ Àı’flı¿ÕÛ ‹ËŸ ∂÷flÌ √¥ »ı.

÷˘ ±ı ŒflÌ ⁄˘·Ì ¿Λ ? ÷‹fiı Á‹Ω›_, ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı ±ı‰_ ? Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘S›Î ¿fl÷Ì Ë˘›


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

41

±ı‰_ ÷‹fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰ı »ı ?

42

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

√΂˘ … ¤Î_Õı fiı ?

≠ë¿÷ν — ËÎ.

≠ë¿÷ν — ËÎ.

ÿÎÿÎlÌ — fiı ·˘¿˘ ÷˘ Â_ ¿Ëı »ı ? “Ë_ ⁄˘S›˘” ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ «Î·ı ±ı ÷˘. ÷ıfi˘ ‹Îfl »ı fiı, Á_ÁÎfl‹Î_. ·˘¿ ’Îfl¿Î_

fiı ? ÷ı Ωı Ã˘¿ÎÃ˘¿ Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿flı, ‰√fl ¿Î‹fiÎ. ±Î ±ı‹ ¿o¥ «Î·÷_ ËÂı ±Î‰_ ’˘·_’˘· ÷ı ? …√÷ ’˘·_’˘· fi◊Ì. ±Î’HÎı ÿÁı¿ Ï‹ÏfiÀ ‰Î÷˘ ¿fḻı, fiı ’»Ì ±Î’HÎı ±ı‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı, “ŒflÌ ⁄˘·˘ Ωı¥±ı, …ı ⁄˘S›Î Ë÷Î ÷ı. ŒflÌ ⁄˘·˘ Ωı¥±.ı” ÷˘ Â_ ◊Λ ?

¬ı÷flfi˘ ·Î¤ µÃΉ‰Î Œflı »ı. ¤Îfi fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ⁄‘Î “Ë_ ⁄˘S›˘, ÷ı ⁄˘S›˘, Ë_ ¿ı‰_ ⁄˘S›˘” ±ı‰_ ¿Ëı »ı. I›Îflı “Ë_” ÷˘ fiyÌ ◊›Î ÏÁ‰Î› Â_ ¿ı‰_ ⁄˘S›˘ ÷ı ? F›Î_ Á‘Ì …ı ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ±ı‹ ⁄˘·ı »ı ¿ı “Ë_ ⁄˘·_ »\_, ‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ »ı”, I›Î_ Á‘Ì ±ı ±iÎÎfiÌ »ı. …ıÀ·Ì ¿«Î ±ıÀ·_ ±ı ⁄˘·ı.

≠ë¿÷ν — fiÎ ⁄˘·Ì ¿Λ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiÎ ±Î‰Õı. ±ıfi˘ ±ı ±ı¿ ±ZÎflı › fiÎ ±Î‰ı. ≠ë¿÷ν — ±ıfi_ ±ı fiÎ ±Î‰ı.

±ıÀ·ı ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ‰@÷Î »ı, ÷‹ı l˘÷Î »˘ fiı Ë_ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »\_. “‰@÷Î Â_ ⁄˘·ı »ı” ±fiı “l˘÷Îfi˘ ¢ ≠Ï÷¤Î‰ »ı”, ±ı ⁄Lfiıfi˘ Ë_ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »\_. ±Î’HÎı ÿı¬Î¥±ı »Ì±ı ⁄ı, ’HÎ T›‰ËÎfl hÎHÎfi˘ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ◊Ì ? ≠ë¿÷ν — ±Î ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı “Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı fiı Ë_ ±ıfi˘ ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ÿflı¿ T›„@÷ fiÎ ⁄˘·Ì ¿ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı Àı’flı¿ÕÛ ! Àı’flı¿ÕÛ Ë˘› ÷˘ … fiÎ ⁄˘·Î› ŒflÌ.

Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·Î¥ √¥. ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ … fiËŸ fiı ! ’ı·Ì …ı ⁄˘S›Î fiı, ±ı Àı’flı¿ÕÛ ‰Î√Ì √¥. ±ıÀ·ı ŒflÌ◊Ì fiÎ ⁄˘·Î› ±ı ±fiı ÷‹ı Ωı ⁄˘·÷Πˢ› fiı, ÷˘ ŒflÌ ⁄˘·Ì ¿˘. ±Î ÷˘ Ë_ Ω÷ı Ωı¥fiı ¿Ë_ »\_. ±Î ÷˘ ±Î¬_ ÁΛLÁ »ı.

÷˘ Á˘S‰ ◊Λ ’{· ! ÷‹ı ⁄˘·˘ »˘, ÷ı › Àı’flı¿ÕÛ »ı. ’HÎ ÷‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì ±ıÀ·ı “Ë_ ⁄˘S›˘” ±ı‹ ⁄˘·˘ »˘. ±ı ÷‹Îflı »^Àı ±ı‰_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ÷‹fiı ‰ÎHÎÌ ’Îfl¿Î_fiÌ fiËŸ ·Î√ı. ±fiı Ë_ ÷˘ ±Î ΩHÎÌ √›˘ ¿ı “Ë_ ¿˘HÎ »\_” fiı “±Î ⁄‘_ Â_ »ı” ±ıfi˘ ¤ıÿ, ±ıfiÌ ‰E«ı ·Î¥fi ±˘Œ Õ̋οı˝Âfi »ı ‹Îflı. ±Î «ı÷fifi˘ ¤Î√ ±fiı ±Î ‹ıÀflfi˘ ¤Î√, ±ı ⁄ıfiÌ ‰E«ı ·Î¥fi ±˘Œ Õ̋οı˝Âfi ’ÕÌ √›ı·_ »ı ‹Îflı. I›Îflı Á˘S‰ ◊Λ fiËŸ ÷˘ ±Î ’{· Á˘S‰ ◊Λ fiËŸ fiı ! fiËŸ ÷˘ ’Îfl¿Î_fiÎ ¬ı÷flfiÎ ¤ŸÕÎ ¬Î¥±ı, ÷˘

iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »\_.” ÷˘ ±Î …ı ’ÿ ÷‹ı ¿Ë˘ »˘, ÷ı ±Á·Ì ’ÿ »ı ¿ı ±ıfiÎ fiÌ«ıfi_ ’ÿ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — Ï⁄·¿<· ±Á·Ì ’ÿ. ±ı …ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »ı fiı, ÷ı ±Î

ÂflÌflfi˘ ‹ÎÏ·¿ ±ı fi◊Ì, ‹fifi˘ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì, ‰ÎHÎÌfi˘ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì, …\ÿ˘ »ı ±ı, ±ıÀ·ı ±Á· ’ÿ, ÷tfi ±Á·Ì ’ÿ. ±ıfiÌ ±Î√‚ ¿˘¥ µ’flÌ »ı … fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ±ı ±Á·Ì ’ÿ ¿ıÀ·_ ÿÒfl »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fi∞¿‹Î_ fi∞¿ ±Á·Ì ’ÿ »ı. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ÿÒfl »ı.

¬ı÷flÎ_, ⁄ˆflÌ, »˘¿flÎ_, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ › ±ÎCÎ_ »ı. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ’ÿ Á‹Ω‰˘ ÷‹ı. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì

flÌ÷ı ?! ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ »\_” ±ıÀ·ı Ë_ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »\_. Âıfi˘ ? “Â_ ⁄˘·Ì

flèÎ_ »ı” ÷ıfi˘. Ï‘Á ¥{ ‘Ì ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ. ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

43

¥{ „V’Ï¿o√ ω◊ ›. Àı’flı¿ÕÛ ¥{ ‘Ì „V’¿fl. ÷‹ı l˘÷Î »˘ ±fiı Ë_ ‰E«ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »\_. Ï‘Á ¥{ fi˘À ‹Î› „V’«, ’HÎ Àı’flı¿ÕÛfiÌ „V’« »ı ±Î. ±Î Àı’flı¿ÕÛ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±ı ¿ı‰Ì Á_ÿfl ‰Î√ı »ı ! ±fiı Ë_ Ω÷ı ⁄˘·‰Î …™ ÷˘ ⁄√ÕÌ Ω›. ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ l˘÷Î ÷˘ ⁄Î…\ µ’fl flά˘. ’HÎ ‰@÷Î ±fiı

44

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

÷ı ’λ˘ Ë_ › ÁÎ_¤‚_ »\_, Ëo. ÷‹Îflı ±ı‰_ fiÎ ‹Îfi‰_ ¿ı Ë_ fi◊Ì ÁÎ_¤‚÷˘. ÷‹ı ΩH΢ ¿ı ÿÎÿÎ∞ ±‹fiı ⁄‘Îfiı Á_¤‚Ήı »ı ! ±flı ¤¥, Ë_ › ÁÎ_¤‚_. ±Î flı¿ÕÛ ‰Î√‰ÎfiÌ Âw ◊Λ »ı, ±ıÀ·ı ‹fiı ÁÎ_¤‚‰ÎfiÌ ÷ı CÎÕ̱ı √‹ı »ı. ¬Î‰Îfi_-’̉Îfi_ ¿Â_ √‹÷_ fi◊Ì. ¤Ò¬ı › fiÎ ·Î√ı, ±Î flı¿ÕÛ F›Îflı ‰Î√ı I›Îflı. ˉı ±Î flı¿ÕÛ ‰Î√ı fiı ÷‹ı Ωı ±ıÀ·Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω‰, ÷˘ ÷‹fiı ’HÎ ±ı‰_ ◊¥ Ω›.

iÎÎ÷Î, ±ı ⁄Lfiı ‰E«ıfi˘ Á_⁄_‘ ¿›˘ ? ≠ë¿÷ν — ±‹ı ±Î’fiÌ ‰ÎHÎÌ ¿Îfiı ÁÎ_¤‚̱ı »Ì±ı. ±Î’ ¿¥ ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” fiı “⁄˘·fiÎfl” ⁄ı …\ÿÎ »ı. “⁄˘·fiÎfl” Àı’flı¿ÕÛ »ı

±fiı “Ë_” ΩHÎfiÎfl »\_. “±Î Àı’flı¿ÕÛ Â_ ‰Î√Ì flËÌ »ı” ±ı Ωı›Î ¿v_, ΩH›Î ¿v_. ±Î‹Î_ @›Î_ @›Î_ ¤Ò· ◊Λ »ı, ¿¥ ¤Ò· »ı fiı ¿¥ fi◊Ì, ±ı ⁄‘_ Ë_ ÷’ÎÁ flÎA›Î ¿v_ »\_. @›˘ ÂOÿ ±‰‚˘ fiÌ¿Y›˘, @›˘ ÂOÿ Á‰‚˘ fiÌ¿Y›˘, Á΋Îfiı ŒÎ›ÿ˘ ◊¥ flè΢ »ı ¿ı fiËŸ, @›˘ ÂOÿ ‰Î_‘Î…fi¿ »ı, @›˘ ÂOÿ ‰‘Îflı ’Õ÷˘ »ı ¿ı @›˘ ÂOÿ ±˘»˘ »ı, @›˘ ÂOÿ √ıfl‰Î…⁄Ì »ı, ±ı‹Î_ Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Âı ¿ı ¿ı‹, ±ıfi_ ‹Îflı Ïfifl_÷fl ÏflÁ«˝ …ı‰_ «Î·ı. ±ıÀ·ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ ¿ı‰Ì ⁄˘·ı »ı fiı Â_ Â_ ⁄˘·ı »ı, ±ıfiı Ωı‰_ fiı ΩHΉ_, ±ı … ‹ÎflÎ VÀÕÌ‹Î_ ˢ›. ⁄‘_ A›Î·‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ⁄fi÷Î_ Á‘Ì ¤Ò· ‰√flfiÌ Àı’ »ı. ’HÎ ‰¬÷ı ¿˘¥ ‰¬÷ ¤Ò· ⁄fiÌ › Ω›, ¿o¥ ¿Ëı‰Î› fiËŸ.

iÎÎfiÌ ‰ÿı, …ı‹ »ı ÷ı‹... ±‹ı …ı ÂOÿ ⁄˘·Ì±ı fiı, ÷ı “»ı” ±ıfiı »ı ¿Ë̱ı ±fiı “fi◊Ì” ±ıfiı fi◊Ì ¿Ë̱ı. “fi◊Ì” ±ıfiı ±‹ÎflÎ◊Ì “»ı” ¿Ëı‰Î› fiËŸ. fiËŸ ÷˘ √fi˘ ·Î√ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı …‰Î⁄ÿÎfl »Ì±ı. ±ıÀ·ı ‰V÷ …\ÿÌ »ı. ±Î ÷˘ ‹Îflı Ω÷ı @›Îflı ¿Ëı‰_ ’Õı »ı ? ÷‹ı ’Ò»˘ I›Îflı ‹Îflı ⁄˘·‰_ ’Õı. fiËŸ ÷˘ ±Î ⁄˘S›Îfi˘ ±◊˝ … fiËŸ fiı ! “ÁÎflÌ-¬˘ÀÌ” ‹ÎflÎ◊Ì ⁄˘·Î› fiËŸ ±fiı »÷Î_ ⁄˘·_ ÷˘ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ‰ÎHÎÌ ‹ÎflÌ fi◊Ì. ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±ı Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı fiı Ë_ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »\_. ±Î ‰ÎHÎÌ Â_ ⁄˘·Ì flËÌ »ı, ÷ı Ë_ ÷ıfiı Ωı›Î ¿v_ »\_.

flÌ÷ı ÁÎ_¤‚˘ »˘ ? ±Î’ı ¿èÎ_ fiı, ±Î ‰ÎHÎÌ Ë_ › ÁÎ_¤‚_ »\_. ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı Ë_ ¿o¥ ÁÎ_¤Y›Î ‰√fl flËı÷˘ ˢ¥Â ? ‹fiı ›

iÎÎfi ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ, ±Î‰_ ÁÎ_¤‚_ ±ıÀ·ı ? ±ıfiı Ë_ › ÁÎ_¤‚_ »\_ fiı ! ±fiı ¤Ò·«Ò¿ ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ Ë_ › ¤Ò· ¿Îœ_< fiı ! ËÎ, ‹ËŸ ±ı¿Îÿ ¤Ò· ◊›ı·Ì ˢ› ÷˘ Ë_ › ¤Ò· ¿Îœ<_ ¿ı “±Î ¤Ò· »ı.”

Àı’fiÌ ¤Ò· …Õı ΩıfiÎflÎfiı ! ≠ë¿÷ν — ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ‹Î_ ¤Ò· ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿˘¥¿ ‰¬÷ı ¤Ò· ⁄fiÌ Ω›. ’HÎ ÷ı Ωı‰ÎfiÌ. ˉı

±‹Îfl˘ Â_ √fi˘ ◊÷˘ ËÂı ? ¿˘¥ Ω÷fi˘ ±‹Îfl˘ √fi˘ ◊Λ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÂflÌfl‹Î_ … Ë_ flËı÷˘ fi◊Ì. ±ßΉÌÁ ‰Ê˝◊Ì ±Î ÂflÌfl‹Î_ ŒVÀÛ fiı⁄flfl ÷flÌ¿ı flË_ »\_. ÷˘ ’»Ì ±‹ÎflÎ √fiÎ @›Î_ ±Î√‚ ±ÎT›Î ? »÷Î_ › ±Î “’Àı·”fiÎ √fiÎ »ı. ±Î “±ı.±ı‹.’Àı·” 356 ÏÕ√˛Ì µ’fl »ı ±fiı “¤√‰Îfi” ’˘÷ı 360 ÏÕ√˛Ì ’fl »ı. “±ı.±ı‹.’Àı·”fiı «Îfl ÏÕ√˛Ì ±˘»Ì »ı, ±ıÀ·ı ¿o¥ ¤Ò· ◊‰Îfi˘ Á_¤‰ ÷˘ ¬fl˘ …. ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ «Îfl ÏÕ√˛Ì ¿‹Ì‰Î‚Ì »ı, ’flŒı@À fi◊Ì. ±Î ‰‚Ì ±Î «Îfl ÏÕ√˛Ì ¿‹Ì‰Î‚Ì »ı ±ıÀ·ı “‹Îflı” Ωı÷Î_ flËı‰_ ’Õı. “ΩıfiÎfl” »ı ÷ı ’ÒflÌ ÏÕ√˛Ì◊Ì …\±ı »ı ±ıÀ·ı ±ı ¤Ò·«Ò¿ ˢ› ÷ı Á‘ÎflÌ ±Î’ı. “±ıfiÌ” ¤Ò·˘ ¤Î_√Âı ±ıÀ·ı ¿QM·ÌÀ ◊¥ …Âı. ±I›Îflı ±Î ⁄˘·Î› »ı, ÷ıfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ‹ÎflÌ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ ±Î‹Î_ …\ÿ˘ »\_. ±Î flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì flËÌ »ı, ±ıÀ·ı Ωı¬‹ÿÎflÌ fi◊Ì


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

45

flËı÷Ì. ’HÎ Ωı ¤Ò· ◊›ı·Ì ˢ› ÷˘ ±‹ı ÷fl÷ fi˘Ó‘ ¿fḻı. ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı ¤Ò·‰Î‚Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰ÎfiÌ fi◊Ì. ‰ÎHÎÌ ±ı¿ÿ‹ „@·›fl ˢ‰Ì Ωı¥±ı, Ï⁄·¿<· ¤Ò· ‰√flfiÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı, ±ı¿ ÁıLÀ ’HÎ ¤Ò· fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±ı¿ ÁıLÀ …ıÀ·Ì ¤Ò·◊Ì ·Î¬˘ ‹ÎHÎÁ˘fiı fi¿ÁÎfi ◊¥ Ω›. ±Î¬Î ÿËÎÕ΋Î_ ±ı¿Îÿ ¤Ò· fiÌ¿‚ı ‰¬÷ı, ÷˘ › ±‹ÎflÌ fi˘Ó‘ ˢ›. ËÎ, ¤Ò· ÷˘ «Î·‰Ì … fiÎ Ωı¥±ı. ¤Ò· ¤Î_√‰Ì … ’ÕÂı. ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ’HÎ ¤Ò· ¤Î_√‰Ì ’ÕÂı. ±ÎI‹Î‹Î_ ¤Ò· »ı … fiËŸ. ¤Ò· ¿˘fiÌ ¤Î_√‰ÎfiÌ »ı ? ≠ë¿÷ν — ’ÿ˚√·fiÌ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’ÿ˚√· ¿˘fi_ ? ±Î’b_ ∂¤_ ¿flı·_. ¤·ı ±I›Îflı

±Î’HÎı ‹ÎÏ·¿ fiΠˢ¥±ı, ’HÎ ∂¤_ ¿flı·_ ¿˘fi_ ? …‰Î⁄ÿÎflÌ ¿˘fiÌ ? Ë ¥{ flÌV’˘„LÁ⁄· ? ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ’˘÷ı …. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‹ÎÀı ±Î’HÎÌ ¤Ò· ±ı¿ ’HÎ flËı‰Ì fiÎ Ωı¥±ı ˉı.

±ı ¤Ò·˘‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiÌ ¿ı ¿˘¥fiı ÿ—¬ ±Î’‰ÎfiÌ Ïø›Î … fi◊Ì Ë˘÷Ì. Œ@÷ ±ËŸ◊Ì ‰ÎHÎÌ …flÎ ¿ÃHÎ fiÌ¿‚Ì Ë˘› ±fiı ±ı ¤Î¥fiı ‰Î√ı, ÷˘ ±ı ¤Ò· ¿Ëı‰Î›. ‰ÎHÎÌ ÁËı… ’HÎ ‰Î√‰Ì fiÎ Ωı¥±ı ÁÎ«Ì ‰Î÷ ˢ› ÷˘ › ’HÎ ‰Î√‰Ì fi Ωı¥±ı. ±ı¿ ±ZÎflı › ±‰‚˘ fiÎ ⁄˘·Î›. ±ı¿ ±ZÎfl ÷˘ Â_ fi_ Â_ ¿flÌ fiάı. ±ıÀ·ı ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì Ë˘› ÷˘ ‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ÷fl÷ …, ¿ı “±Î Àı’flı¿ÕÛ ¿ı‰Ì ∂÷flÌ »ı, ¿˘fi˘ ÿ˘Ê ±Î‹Î_ ?” ’»Ì ÿ˘Ê‰Î‚Îfiı ¿ËÌ ÿ™ ¿ı “÷‹ı ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·˘. ÷‹ı ±Î‹ ¿ı‹ ¿›* ? ÷‹ı ¤Ò· ¿flÌ »ı.” ±ıÀ·ı ‹ÎŒÌ ‹_√Î‰Ì ·™. ¿˘”¿fiı ÿ—¬ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î Àı’flı¿ÕÛ fi◊Ì, Á¬ ¿fl‰Î ‹ÎÀı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷ ◊Λ fiı, ÷˘ › ±‹Îflı ‹ËŸ ‹ÂÌfiflÌ «Î· … ˢ›. ¤Ò·˘ ◊÷Ì ÿı¬Î›. ±˘fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ. ±ı‹Î_ ÷˘ ‰Îfl … fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î Ë_ ⁄˘·÷˘ fi◊Ì fiı ! ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı ±ıÀ·ı …‰Î⁄ÿÎflÌ ‹ÎflÌ fi◊Ì. …‰Î⁄ÿÎfl Àı’flı¿ÕÛ »ı. »÷Î_ › ‹ËŸ ‹ÂÌfi «Î· ˢ›, …ı «˘A¬_ ¿flÌ fiάı ⁄‘_. ’ı’fl «˘A¬˘, „@·›fl ¿flÌ fiάı. fiËŸ

46

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

÷˘ Á΋Îfi˘ ±Ëo¿Îfl ¤Bfi ◊Λ fiı ! ±ıÀ·ı ±ı Àı’flı¿ÕÛ‹Î_ Â_ ¤Ò· ±Î‰Ì »ı, ÷ı ’»Ì ‹Îflı Á‘Îfl‰Ì ’Õı.

»÷Î_ ‰ÎHÎÌ …√ ÏË÷¿ÎÏflHÎÌ ! ±ıÀ·ı ±Î flÌÁ«˝ ÷ıfi_ ‹Ò¿ı·_ »ı. ±ı‰_ Ωı¥±ı fiı, µ’fl ?! …ıÀ·_ ÷‹ı ‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌfi_ flÌÁ«˝ ¿fl˘, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ Ë_ ‰‘Îflı ¿v_. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎflÌ ΩB≤Ï÷ Á_’ÒHν ˢ›. ‹ÎflÌ ΩB≤Ï÷ ±ı‹Î_ … ˢ› fiı ! ±Î Àı’flı¿ÕÛ @›Î_ @›Î_ ¤Ò·‰Î‚Ì »ı, ±ıÀ·_ ±‹Îflı Ωı‰Îfi_. iÎÎfi‹Î_ ¤Ò· fiΠˢ›. iÎÎfi‹Î_ ±ı@›flıÀ. ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ◊˘ÕÌ ¤Ò· ◊Λ. T›‰ËÎflfiÌ ‰Î÷‹Î_ ¤Ò·˘ ◊Λ ‰¬÷ı ±‹ÎflÌ. ±Î ÁÎ_ÁÎÏfl¿-T›Î‰ËÎÏfl¿ ⁄Î⁄÷fi_ Ωı ’Ò»ı·_ ˢ› fiı, ÷ı ‹ËŸ ¤Ò· fiÌ¿‚ı »ı, ÷ıfiÌ ±‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ’HÎ ±Î‹Î_ ±Î ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¤Ò· fiËŸ. ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ¤Ò· fiΠˢ› ±‹ÎflÌ. ±Î… ±ßΉÌÁ ‰Ê˝◊Ì «ı¿˘ ‹Îfl‰Îfi˘ ‰¬÷ fi◊Ì ±ÎT›˘. ⁄Ë Á_ÿfl Àı’ ! ±ı¿ ±ZÎflı › Œı¥· √›˘ fi◊Ì. fi˘À ±ı ÏÁ_√· ‰ÕÛ. ±ı¿ ±ZÎfl Ωı Œı¥· ◊Λ ÷˘ ‹U¿ı·Ì ∂¤Ì ◊¥ Ω›. ËΩfl˘ ≠ë˘ ◊›Î, ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ …⁄fl…V÷ ≠ë˘ ◊›Î, ÷˘ › ’HÎ ±ı¿<_› ÿËÎÕ˘ …‰Î⁄‹Î_ Œıfl fi◊Ì. ±Î (Àı’-‹ÂÌfi)‹Î_ … ∂÷flÌ Ω› fiı ! Ïfifl_÷fl, Á‰Îflı ÿÎ÷HÎ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı › ±Î (Àı’-‹ÂÌfi) ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ı¿ ÂOÿ ⁄˘·ı, ±ı »˘Õ÷Î fi◊Ì ±Î ·˘¿˘ ±fiı ’»Ì ’V÷¿˘ »’Λ ±ıfiÎ_. ±Î ‰Î_«Âı ÷˘ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›. ±Î ‰ÎHÎÌ ‰Î_«÷Î … Ïÿ· ÃflÌ Ω›. ±Î ¿Î‚fiÌ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ±Ω›⁄Ì »ı ! ·˘¿ ÷˘ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±ÎŒflÌfi ◊¥ √›Î ±Î ±ÎM÷‰ÎHÎÌ ‰Î_«Ìfiı. …√÷fiı ⁄Ë ¿S›ÎHοÎflÌ »ı fiı ! …√÷fiı ÏË÷¿ÎflÌ »ı fiı ! ±Î¬Î …√÷fi˘ ¿ÎÀ ¿ÎœÌ fiάı ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ »ı ±Î.

±Ï‰fl÷ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ! ±ıÀ·ı ±Î ÿı¬Î› »ı, ±ı ¤ÎÿflHÎfiÎ ’Àı· »ı ±fiı ±Î …ı ⁄˘·ı »ı ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı, ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı ±fiı ‹ËŸ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ≠√À ◊›ı·Î »ı. ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı Ë_ flË_ »\_ ±ı¿÷Î◊Ì. ±fiı ¿˘¥ ‰¬÷


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

47

⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ìfiı ±_⁄ηη ÁÎ◊ı › ±ı¿ ÷Îfl ◊Ι »\_. ⁄ıµ ⁄Î…\ T›‰ËÎfl ¿fl‰Î ÿı‰˘ ’Õı. ±Î ±I›Îflı T›‰ËÎfl‹Î_ ±ÎT›˘ ¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ ‹ËŸ ’˘÷ı ±¤ıÿ flËı. ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı ƒWÀΤΉfiÌ „V◊Ï÷ ¿Î›‹ flËı ? ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ „V◊Ï÷ ¿Î›‹ flËı. ±Î ‰Î÷ Àı’flı¿ÕÛ ¿flı »ı

±fiı ±_ÿfl Â© µ’›˘√ flËı. ±Î Â_ ⁄˘S›Î fiı Â_ fiËŸ, ±ıÀ·_ … Ωı›Î ¿fḻı. ±Î ‰Î÷ı › «Î·÷Ì Ë˘› fiı Â© µ’›˘√ flËı.

48

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±ı‰_ ¿Ëıfiı ¿ı “¿ı‹ ‹fiı ‘˘· ‹ÎflÌ ?”

»ı ±Î ’„O·¿ ÀˇVÀ ! ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ‹ÎÏ·¿Ì ‹ÎflÌ »ı … fiËŸ, ¿ıÀ·Î_› ‰¬÷◊Ì ±Î¥ ±ı‹ fi˘À ‘Ì ±Î˜fifl. ‹ÎÏ·¿Ì’HÎÎfi˘ ÿΉ˘ fiËŸ ±‹Îfl˘. ±fiı …ı ÁIÁ_√ ◊Λ »ı, ±ı ⁄‘˘ ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±ı¿ı › ÂOÿ fi¿Î‹˘ fiÎ Ω›. ‰ÎHÎÌfiÎ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì ‹ÎÀı. ≠ë¿÷ν — ±Î ‰ÎHÎÌfiÌ ‹ÎÏ·¿Ì Á‹Î…fiÌ ?

≠ë¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ¤Î‰ ÁÎ◊ı ’fl‹Îfi_ÿ ¤Î‰ ˢ› fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á‹Î…fiÌ … ‹ÎÏ·¿Ì ⁄‘Ì ±Î. ‹Îv_ ¿Â_ fiËŸ ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îfi_ÿ … ˢ›, Ïfifl_÷fl ’fl‹Îfi_ÿ. ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl

ˉı. ±ıÀ·ı ±Î ÀˇVÀ … Á‹Î…fi_ »ı, ±Î ’„O·¿ ÀˇVÀ »ı. …\ÿÎ … flËı‰Îfi˘ T›‰ËÎfl »ı. ±‹ı ±ı¿ Áı¿oÕ ’HÎ ’ÿ˚√· ¤Î√‹Î_ flËı÷Î fi◊Ì. Ë_ ÷˘ ZÎıhÎiÎ ÷flÌ¿ı Ωı›Î ¿v_ »\_. “Ë_” ‹ÎflÎ ZÎıh΋Î_ … flË_ »\_.

‹ÎÏ·¿ fiËŸ, ’ÎÕ˘ÂÌ flèÎÎ ! ±ıÀ·ı ±Î ‰Î÷˘ ¿fḻı »Ì±ı, ±Î Àı’flı¿ÕÛ ‰ÎB›Î ¿flı »ı ±fiı Ë_ Á‹ÎÏ‘‹Î_ »\_. ±ßΉÌÁ ‰Ê˝◊Ì ±‹ı ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î fi◊Ì. ±‹ı ±I›Îflı › ±ÎI‹Î‹Î_ … »Ì±ı. ±Î ‰ÎHÎÌ‹Î_ Ë_ flËı÷˘ fi◊Ì, ±Î ÿıË‹Î_ Ë_ flËı÷˘ fi◊Ì ±fiı ±Î ‹fi‹Î_ Ë_ flËı÷˘ fi◊Ì. ±Î hÎHÎı›fiÎ_ ’ÎÕ˘ÂÌ ÷flÌ¿ı flË_ »\_. hÎHÎı›fiÎ ‹ÎÏ·¿Ì’HÎÎfiÎ ÿV÷Ήı… ¿˘¥ Ω÷fiÎ fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î ‹ÎÏ·¿Ì’HÎÎfiÎ_ ÀÎ¥À· ŒÎÕÌ fiÎ_¬ı·Î_ »ı ±fiı ÷‹ı ÷˘ ÀÎ¥À· ÁΫ‰Ìfiı I›Î_ ⁄ıÓ¿‹Î_ ‹Ò¿Ì ±ÎT›Î »˘, ⁄ıÓ¿fiÎ ¬Îfi΋Î_, ¿ı “‹Îv_ ÂflÌfl, ‹Îv_ ÂflÌfl.” @›Î_ Á‘Ì flά¢ ? ⁄ÎflÁ˘ ‰Ê˝ flά¢ ? ≠ë¿÷ν — ¿˘¥fiÎ ËÎ◊fiÌ ‰Î÷ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — Ωı ¿˘¥fiÎ ËÎ◊fiÌ ‰Î÷ fiΠˢ›, ÷˘ ÷ıfiı “‹Îv_” ¿flÌfiı

Â_ ±◊˝ »ı ? ±ı‰Ì ‹Ò¬Î˝¥ ¿˘HÎ ¿flı ÷ı ?! ÷‹ı ÷˘ ‹¿ÎfifiÎ › ÀÎ¥À· ŒÎÕÌ fiÎA›Î_ fi◊Ì. ÷‹ı ÀÎ¥À· ŒÎÕÌ fiÎ fiά˘fiı ? ±‹ı ÷˘ ±ÎfiÎ_ › ÀÎ¥À· ŒÎÕÌ fiÎA›Î_ »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥ √΂˘ ¤Î_Õı, ‘˘·˘ ‹Îflı, ÷˘ ’HÎ ‹ÎÏ·¿ fiÎ ◊Ι Ë_ ±fiı ·˘¿˘ ÷˘ ‹ÎÏ·¿ ◊¥ Ω› fiı ? √΂ ¤Î_Õ÷Î ’Ëı·Î ‹ÎÏ·¿ ◊¥ Ω› fiı ? ‘˘· ‹Îflı ÷˘ ‹ÎÏ·¿ ◊¥ Ω› ¿ı fiËŸ ?

Àı’flı¿ÕÛfiÌ M›Î˜ÏflÀÌ ! ±Î ‰ÎHÎÌ ‰SÕÛfiı V‰E» ¿flÂı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ‰ÎHÎÌ ‹ÎflÌ fi◊Ì. ±Î ‰ÎHÎÌ “±ı. ±ı‹. ’Àı·”fiÌ fi ˢ›. Ωı ±Î “‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ” ¿Ë_ ÷˘ ‹fiı ¤˛Î_Ï÷ »ı. ‹‹÷Πˢ› ÷˘ “‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ” ±ı‹ ⁄˘·ı. ±Î ‰ÎHÎÌ “±ı. ±ı‹. ’Àı·”fiÌ Ë˘› ÷˘, ÷˘ ±ı ≥√˘¥{‹ ¿Ëı‰Î›. “Ë_ ¿ı‰_ ⁄˘S›˘” ±ı ≥√˘¥{‹ »ı. ‹Îflı ≥√˘¥{‹ …÷˘ flè΢, ±ıÀ·ı ˉı ¿˘HÎ ‹ÎÏ·¿ flè΢ ⁄˘·fiÎfl˘ ? Àı’flı¿ÕÛ flËÌ. ±Ëo¿Îfl √›Î ’»Ì …ı ⁄˘·ı »ı fiı, ÷ı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ⁄˘·ı ? ±ıÀ·ı ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. …ıfi_ “Ë_” fiΠˢ›, “Ë_” ¬·ÎÁ ◊¥ √›_ ˢ›, I›Î_ ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±‹Îflı ±Ëo¿Îfl ˢ› fiËŸ. ±‹Îflı ‹‹÷Î fi◊Ì. ±‹Îfl΋Î_ ±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Î ÂÒL›÷Îfiı ’ˢӫı·_ ˢ›. ±ıÀ·ı Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì flËÌ »ı. “Ë_ ⁄˘S›˘” fiı ±Î “‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ” ˢ› fiËŸ, ‹ÎÀı ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı ±fiı ±Î Àı’flı¿ÕÛ‹Î_ ±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Î ⁄ıµ fi◊Ì, ±ıÀ·ı M›Î˜fl »ı.

±ı ¤Ò· ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω› ? “‹Î› V’Ì«” ˢ›, ±ı‹Î_ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ Â_ flèÎ_ ? ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

49

‰ÎHÎÌ ±ı … ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ÁÎ_¤‚‰Î …ı‰Ì. ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌ ÷˘ ±Î… ÁÎ_¤‚‰ÎfiÌ ‹‚Ì ÷‹fiı. ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌ Ωı ÷‹ı ÁÎ_¤‚Ì Ë˘› ÷˘ ±Î ±ËŸ ±Î√‚ … »ı. ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌfi_ ÷‹ı Á‹F›Î ¿ı fiÎ Á‹F›Î ? ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ? ≠ë¿÷ν — ±Î‰ı »ı.

50

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

»^Àu˘. ±fiı ⁄˘·fiÎflfi˘ ΩHÎfiÎfl fiÎ flè΢ ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ÷˘ › ÷_ »^Àu˘. ÷Ì◊*¿fl˘ ±ı¿·Î_ … ΩHÎ÷Î Ë÷Î ¿ı ±Î flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì flËÌ »ı. ÷ı ±‹ı ±ı ‰Î÷ ∂CÎÎÕÌ ¿flÌ ÿÌ‘Ì ¿ı ±Î flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì flËÌ »ı. ÷_ ÁÎ_¤‚ı »ı ±fiı Ë_ Ωı™ »\_ fiı Ωb_ »\_. ±ıfiÎ_ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î Ë_ fl˘… ⁄˘·_ »\_, ’HÎ ±Î ÷˘ flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬Ì ÿÏfi›Î‹Î_ ¬˘‚Ì ¿Îœ˘ ¿ı ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ¿˘¥

‰ÎHÎÌ »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ‰ÎHÎÌ ‹ÎhÎfiÎ ÁË ¿˘¥ ‹ÎÏ·¿ ˢ›. “‹ˆ_fiı ⁄˘·Î, ‹ˆ_fiı. Ë‹fiı ⁄˘·Î, Ë‹fiı Ï¿›Î. µÁ‹ıÓ @›Î ¤Ò· ˈ Ë‹ÎflÌ ?” ±ı‰_ … ⁄˘·ı fiı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı, “ÁÎËı⁄, ±Î ÷‹ı ÷tfi ÁΫ_ ’©Ï÷Áfl ¿Ë˘ »˘ ¿ı ÷‹ı … ⁄˘·˘ »˘ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “¥Á‹ıÓ ¤Ò· … fiËŸ.” ˉı ±ıfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ’˘÷ı ⁄˘·ı »ı ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ?! ±ıÀ·ı ±Î ‰ÎHÎÌfiı ·Ì‘ı … ±À¿›_ »ı ⁄‘_. “ω«Îfl”fiı ÷˘ Á‹∞ √›Î »ı ¿ı “±Î ‹fi ±ı ÏŒÏ{¿· »ı” ±ı‰_ Á‹…ı »ı CÎHÎÎ_ ·˘¿˘. ±Î ‰ÎHÎÌfiÌ … ¤Î_…√Õ »ı. ±Î ÿıË »^À˘ »ı ±ı‹ı › ΩHÎı »ı. ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı, ±ı‰_ Ωı Á‹∞ Ω› ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ±‹ı ÷˘ ±Î ÷‹fiı ¢ÀÛ‹Î_ ±Î’Ì ÿÌ‘_. ’HΠω√÷‰Îfl ÷‹Îflı ΩHÎÌ ·ı‰_. ’Ò»‰Î‹Î_ ¢ ‰Î_‘˘ ? ±fiı ±Î flı¿ÕÛ ÿfl±Á· ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ Œı@À ±Î’ı ±ı‰Ì ‰V÷ »ı. ‹ÎÀı ·Î¤ ·¥ ·˘. ±ËŸ ±ı‰_ ¿Â_ fi◊Ì ¿ı ±Î‹ ’һΛ ¿ı ±Î‹ fiÎ ’һΛ. ’Ò»˘ ÷˘ ¬·ÎÁ˘ ◊Âı. ±Î‹Î_ ¿o¥ ¿˘¥ Ω÷fi_ fi¿ÁÎfi ◊‰Îfi_ fi◊Ì.

±ı … ±ıfi˘ ±◊˝ ! ≠ë¿÷ν — ÷ı ±ı‹ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ±ı ÷‹ı

¬flı¬fl Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√˘ »˘ ? ±ı …flÎ Á‹…HÎ ’ÎÕ˘. ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌ ! ±ıÀ·ı “Ë_ ⁄˘·÷˘ fi◊Ì” ±ı

±ıfi˘ ±◊˝ !! ±‹ı Â_ ¿èÎ_ ? ⁄˘·fiÎflfi˘ ÷_ ΩHÎfiÎfl flè΢, ÷˘ ÷_

Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘S›ÎfiÎ ’flΉΠ! ±ı¿ ·˘Ï…¿fiÎ ≠˘ŒıÁflı ‹fiı ¿Ëı·_ ¿ı, “±Î ±ı¿{ı@À·Ì Àı’flı¿ÕÛ »ı ¿ı ±Î ·˘¿˘fiı ÃoÕÎ flËı‰Î ‹ÎÀı ¿Ë˘ »˘ ? ⁄ÌΩ ‹ÎHÎÁ˘ ±ıfiı √ıflÁ‹… fiÎ ¿flı ±ıÀ·Î_ ‹ÎÀı fiı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, ““fiÎ, ±ı¿{ı@À·Ì Àı’flı¿ÕÛ … »ı. ±‹ÎflÎ◊Ì ±ı‰_ √ıflÁ‹… ‹ÎÀı ±ı‰_ Á«‰Î› fiËŸ. √ÎŒı· ÂOÿ ±‹Îfl˘ fiΠˢ› ¿˘¥. √ÎŒı·fiı ·˘¿˘ ¿Î›ÿ˘ ‹ÎfiÌ ·ı. ±‹ı …ı ÂOÿ ⁄˘·Ì±ı, ÷ıfiı ·˘¿˘ ¿Î›ÿÎ … ‹Îfiı. ±ıÀ·ı √ÎŒı· ÷˘ ±‹ÎflÎ◊Ì ⁄˘·Î› … fiËŸ.”” ÷ı‹HÎı ¿èÎ_, “I›Îflı ÷‹ı √ÎŒı· fi◊Ì ⁄˘·÷Î ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “fiÎ.” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “’HÎ ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ±Î Àı’flı¿ÕÛ ÷˘ ⁄˘·÷Ì ËÂı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷˘ Â_ »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “fiÎ, ±ı ÷˘ ⁄˘·ı … »ı ⁄‘Î.” ‹ıÓ ÷ı‹fiı ¿èÎ_, “÷‹ı ·˘Ï…¿fiÎ ≠˘ŒıÁfl ◊¥fiı ±Î‰_ ⁄˘·˘ »˘ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “’ı·Î ±ı¿ ‹˘ÀÎ ÏŒ·˘Á˘Œfl Ë÷Î. ÷ı ⁄ı ¿·Î¿ ¤ÎÊHÎ ⁄˘·÷Î Ë÷Î. ÷ı ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ⁄˘·÷Î Ë÷Î !” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ı Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ±ı ÷˘ ±Ëo¿Îfl ¿flı ±ıÀ·_ …, ¿ı “Ë_ ⁄˘S›˘.” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “’HÎ Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı ±ıfi˘ Â_ ’flΉ˘ »ı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ı ⁄˘S›Î ±ı ’ÏflHÎ΋ Ë÷_ ¿ı ¿Î˜{ Ë÷Î ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı “’ÏflHÎ΋ Ë÷_.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “““’ÏflHÎ΋”‹Î_ ¿˘¥ ¿flÌ Â¿ı ¬fl˘ ?”” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “fiÎ ¿flÌ Â¿ı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷˘ › Ë…\ Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı ±ı‰_ ‹ÎL›Î‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷_ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “’HÎ ‰ÎHÎÌfiı Àı’flı¿ÕÛ fiÎ ‹fiΛ. ±ı ⁄˘·ı »ı, ±Î’HÎı ⁄˘·Ì ¿̱ı »Ì±ı, ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌfiı Àı’flı¿ÕÛ ±Î’HÎı ‹ÎfiÌ Â¿Ì±ı fiËŸ.” ⁄Ì…\_ ‹ıÓ ¿èÎ_, “’ı·Î ÷k‰Ï«_÷¿ …ı ⁄˘S›Î, ÷ı‹fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±ıfi_ ±ı … ŒflÌ ⁄˘·Ì Ω‰. ÷˘ ±ı ⁄˘·ı ¬flÎ ?”


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

51

≠ë¿÷ν — fiÎ ⁄˘·ı. ±ı@{ı@À fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ¿Â_ … fiÎ ±Î‰ı, ±ı ÷˘ ÷tfi …\ÿÌ … ‰ÎHÎÌ

±Î‰ı. …ı‰Ì Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì Ë÷Ì, ±ı‰_ fiÎ ±Î‰ı. ±√fl ÿÁ À¿Î ¤Ò·˘‰Î‚_ › fiÎ ±Î‰ı. ¿o¥ …\ÿÌ … Ω÷fi_ fiÌ¿‚ı. ‹ÎÀı ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı, ±ı@{ı@À·Ì Àı’flı¿ÕÛ … »ı. I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “ËÎ, ’HÎ ±ı‰_ ÷˘ ‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ⁄˘·Î›.”

±ı „@÷ ¿˘¥fiı › fiËŸ ! ±Î ⁄‘Î ¤ÎÊH΢ ¿flÌ ¿flÌfiı ‹fi‹Î_ ‹·¿Î› »ı ¿ı, “Ë_ ¿ı‰_ ⁄˘S›˘, ÿ˘œ ¿·Î¿‹Î_ ±Î‰_ ⁄˘S›˘.” »ı ¤‹flÕ˘ ±fiı ’λ˘ ¿Ëı ¿ı “Ë_ ⁄˘S›˘.” ÷˘ ±ı ŒflÌ ⁄˘·Ì Ω ! I›Îflı «Ò’. ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ⁄Ï©‹Îfi ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘ ⁄˘·ı ±ı‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ±ZÎflı › fiÎ ⁄˘·Î›. ≠ë¿÷ν — ±Î ‹ËΤÎfl÷ ¿ı fl΋ΛHÎ ¿◊Î ¿Ëı »ı, ±ıfiı ±Î’HÎı

¿Ë̱ı ¿ı “ŒflÌ ⁄˘·˘” ÷˘ ±ı ⁄˘·Ì Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿Ëı. ±ı ¿◊Î ¿Ëı. ±Î ÷˘ …ı ±Î‹ ±Î ‰ÎHÎÌ

⁄˘·ı »ı fiı, ±ı ‰ÎHÎÌfiÌ ‰Î÷ »ı. ’ı·_ ÷˘ ⁄‘_ √˘¬ı·Ì ‰V÷ ŒflÌ ⁄˘·Î›. √˘¬ı·Ì ‰V÷ ŒflÌ ⁄˘·Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ‘ÎflHÎ ¿flı·Ì ‰V÷ »ı. ±Î ‰ÎHÎÌ ‘ÎflHÎ ¿flı·Ì fi◊Ì. ⁄˘·Ì …\±˘, Ωı¥±ı. ‹˘À˘ √‹ı ±ı‰˘ ÁÎËı⁄ ˢ› fiı, ÷ı ¿ËıÂı ¿ı “Ë_ ⁄˘S›˘, ±Î‹ ⁄˘S›˘.” “ŒflÌ ⁄˘·” ¿Ë_ ¿ı «Ò’ ◊¥ Ω› »ı. ·ı ⁄˘·, ±ı¿ ±ZÎflı › ⁄˘· fiı ! ‹Îfl΋Î_ ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì, ÷˘ ÷Îfl΋Î_ ¿o¥◊Ì ±Î‰Ì ? ÷Ì◊*¿fl˘‹Î_ › ±ı „@÷ fiˢ÷Ì.

⁄˘·‰_, ±ı ’flÁkÎÎ ! ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı, ÷˘ ‰ÎHÎÌ ’fl ±Ï‘¿Îfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı

±Î‰ı ?

52

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ ’fl ÷˘ ±Ï‘¿Îfl »ı … fiËŸ fiı ! ±ıfi˘ ÀÎ¥‹

◊Λ ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı … ⁄ËÎfl. ‰ÎHÎÌ ’fl ¿˘¥fi˘ › ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. ÀÎ¥‹ fiı Á_Ωı√ ⁄‘Î ¤ı√Î ◊Λ ±ıÀ·ı Àı’ ‰Î√‰Î ‹Î_Õı. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‰ÎHÎÌfiı ¿oÀˇ˘· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌ Â¿Î› ? ÿÎÿÎlÌ — Àı’flı¿ÕÛfiÌ ‰ÎHÎÌ ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı ¿oÀˇ˘· ¿flÌ Â¿Â˘ ? ¿˘¥

‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ …LQ›˘ fi◊Ì ¿ı ±ıfiÎ ⁄˘· ’fl ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘ ¿Î⁄Ò Ë˘›. ⁄˘·‰ÎfiÌ ÁkÎÎ … ¿˘¥fiı, ¿˘¥ Ωfi‰flfiı › ÁkÎÎ fiΠˢ›. ±ı ÁkÎ΋Î_ fiËŸ ±ıÀ·ı Â_ ◊Λ ? Ωı ‰ÎHÎÌ ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎ΋Î_ ˢ÷ ÷˘ ÷˘ ·˘¿˘ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ Œıfl‰Ì fiά÷, ¬flı¬flÌ ! ’HÎ ±Î ÷˘ Œıfl‰‰Ì ˢ› ÷˘ › fi◊Ì Œfl÷Ì. ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ ’fl fiı ’flΑÌfi »ı, ËÎ◊‹Î_ Ï⁄·¿<· fi΋ı › ÁkÎÎ fi◊Ì. ±Î¬Î ÂflÌfl µ’fl fi΋ı › ÁkÎÎ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÂOÿ˘fi˘ ±˘»˘ µ’›˘√ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ±ı‰_ …ı

¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ÂOÿfi˘ µ’›˘√ ¿fl‰Îfi˘ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ¿ıÀ·_ »ı ?

÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ ¿ıÀ·Ì ? Ωı ÷‹Îfl΋Î_ ÁkÎΠˢ› ÷˘ ÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘·÷ … fiËŸ. ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ fi◊Ì ±fiı ÷‹ı “±˘»˘ µ’›˘√ ¿fl‰˘ fiı ‰‘Îflı µ’›˘√ ¿fl‰Îfi_” ⁄˘·˘ »˘, ±ı ω¿S’˘ »ı. ¬Î·Ì iÎÎfi ÷flÌ¿ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı ¿ı ±˘»\_ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. ’HÎ ±ı‰_ ⁄fi÷_ fi◊Ì fiı ! Ë_ ¿Ë_ ¿ı “±ı › ¿Â_ ⁄˘·Â˘ fiËŸ, √VÁ˘ ¿fl¢ fiËŸ.” I›Îflı ’ı·Î ¿Ëı ¿ı, “±flı ÁÎËı⁄, ‰Î÷ ¿fl˘ »˘, ’HÎ ±Î ±ı@{ı@ÀfiıÁ‹Î_ ±Î‰‰_ Ωı¥±ı fiı ?” F›Î_ ’˘÷ÎfiÎ◊Ì ⁄fi÷_ … fiΠˢ›, ±ı ¿fl‰_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Â@› ⁄fiı ?

’»Ì ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı‰Î› ! ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı, ÷ıfiÌ ±_ÿfl Á‘Îfl˘ ¿fl‰˘ ’Õı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — Á‘Îfl˘ ¿fl‰˘ fiÎ ’Õı ±fiı Á‘Îfl˘ ◊¥ ¿ı ’HÎ fiËŸ.

±ı ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ ¤ı√˘ ◊Λ »ı ±ıÀ·ı ±Î‰Ì


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

53

‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı.

54

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±ıÀ·ı, Ëo‹ıÂÎ_ ’Ήfl ¤flı·˘ ˢ›, ±ı ÏÕV«Î…˝ ◊›Î ¿flı.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Á΋˘ …ı ‹ÎHÎÁ ‹Y›˘, ±ıfiı ±fi·ZÎÌfiı ±Î

‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ Â_ ÷ı ? ˉı ±Î Àı’flı¿ÕÛfiÎ ‹ÎÏ·¿ ¿˘HÎ ?

«_ÿ·Î·. ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfiı ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı “‹ÎŒÌ ‹Î√˘, ¿ı‹ ±Î‰_ ⁄˘S›Î ?” ±fiı ÷ı ‹ÎŒÌ ÷˘ ÁÎ‹Ì ·Î›¿Î÷‰Î‚Ì T›„@÷ ˢ› ÷˘ ‹˘œıÓ ‹Î√‰ÎfiÌ. fiËŸ ÷˘ ‹˘œıÓ fiËŸ, ±_ÿfl ‹ËŸ ‹Î√Ì ·ı‰ÎfiÌ. ⁄Î¿Ì ±Î ÷˘ …ıÀ·Ì Àı’ »ı ±ıÀ·Ì … ‰Î√Âı. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Àı’ …ı ◊¥ √›ı·Ì »ı, ÷ı ⁄ÿ·Î› fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄ÿ·ÎÂı @›Îflı ? ¿ı (¤flı·˘ ‹Î·) ¬Î·Ì ◊‰Î

±Î‰Âı I›Îflı !

≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‰ÎHÎÌ ⁄ÿ·‰Î ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷ı ±Î‰÷ı ¤‰ ⁄ÿ·Î›. ±I›ÎflfiÌ ‰ÎHÎÌ ÷˘

Àı’flı¿ÕÛ ◊¥ √¥. √›Î ±‰÷ÎflfiÌ ‰ÎHÎÌ ·˘¿˘fiı ÿ—¬ÿÎ›Ì Ë˘› ÷˘ ÷ı ±Î’HÎı iÎÎfiı ¿flÌfiı ΩHÎ̱ı fiı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ˉı fiyÌ ¿fḻı ¿ı “ˉı ŒflÌ ±Î‰Ì fi◊Ì

⁄˘·‰Ì.” ±ıÀ·ı ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ «ıL… ¿flÌ ÿı. ’HÎ ±Î ¤‰‹Î_ «ıL… fiÎ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ±fiı ‰÷˝fi ’fl◊Ì ÷‹ı ’Ëı·Î_fiÎ ¤‰‹Î_ @›Î_

Ë÷Î, Â_ Ë÷Î, ±ı ¬⁄fl ’Õı.

Àı’flı¿ÕÛ …, ±Î¬Ì Ï…_ÿ√ÌfiÌ ! ±ı‰_ »ı fiı, ±ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_, ±Î¬Ì ·Î¥Œfi_ Àı’flı¿ÕÛ … ◊¥ √›_ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î ‰¿Ì· ˢ› fiı, ÷ı ’ˆH›Î Ë÷Î ÷ı ÿËÎÕı “÷_ …_√·Ì »ı” ±ı‰_ ‰¿Ì· ±ı‹fiÌ ‰Î¥Œfiı ⁄˘·÷Î Ë÷Î, √VÁı ¤flΛ I›Îflı. ÷ı ±I›Îflı ±ı‹fiÌ ‰Î¥Œ CΈÕÌ ◊Λ ÷˘ › “…_√·Ì” ⁄˘·ı, ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ? ≠ë¿÷ν — ⁄fiı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î¬˘ ÏËÁÎ⁄ ¿ÎœÌ fiάı, @›Î Á_Ωı√˘‹Î_ ±Î

Àı’flı¿ÕÛ ∂÷flÌ ËÂı ±ı ¬⁄fl ’Õı. ‰ÎHÎÌ ±ı «Î…˝ ◊›ı·_ »ı ÷ı ÏÕV«Î…˝ ◊›Î ¿flı. ±fiı ±Î ÿıË ±ı‰˘ «Î…˝ ◊›ı·˘ »ı, ÷ı «Î·÷Ì ‰¬÷ı “±Î‹, ±Î‹” «Î·÷˘ ˢ›, ÷ı ±ıÓÁÌ ‰Ê˝fi˘ ◊Λ ÷˘ ›, ±ı‰˘ fiı ±ı‰˘ «Î·ı. ±ıfiÌ «Î· ⁄ÿ·Î› fiËŸ. ±ıfiÎ µ’fl◊Ì ±Î’HÎı ±˘‚¬Ì ¿̱ı ¿ı ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ … Ω› »ı. ±ıÀ·ı ±Î hÎHÎı› «Î…˝ ◊›ı·Ì ⁄ıÀfḻ˘ »ı. ±ı‹Î_ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ. ±ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ Ωı Á‘fl÷Ì Ë˘› ÷˘ Á‘›Î˝ ‰√fl flËı ? ’HÎ

±ı Á‘flı fiËŸ. ÷‹fiı ›Îÿ »ı ±ı‰_ ◊˘Õ<_CÎb_ ? ±ıfiÎ_ ±ı … ÂOÿ fiÌ¿‚ı »ı fiı ? fiÎfiÎ Ë÷Î I›Îflı ⁄˘·÷Î Ë÷Î ±ı‰Î_ … ÂOÿ˘ fiı ?

Á‹Ω›, ÷˘ µ¿ı· ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‰ÎHÎÌ ±ı ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı ÷ı‰_

‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰ı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı‰Î_ … fiÌ¿‚ı »ı. ≠ë¿÷ν — ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊›˘ »ı ? CÎHÎÎ_ › ŒıflÌ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ

¿ı “±Î‰_ fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı.” ÷‹fiı ±fi¤‰‹Î_ fi◊Ì ±ı‰_ ·Î√÷_ ? ±ÎfiÌ ’λ‚ Â_ ¿fl΋÷ »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı ±fiı ÷ˆ›Îfl ◊¥ √›ı·_ »ı ±Î. ±Î ‰ÎHÎÌfiÌ ⁄ıÀflÌ ÷ˆ›Îfl ◊¥ √›ı·Ì »ı. ±Î ⁄ıÀflÌ

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷‹ÎflÎ ±fi¤‰◊Ì ‰Î÷ ¿Ë˘ »˘ ? Ë_ ÷˘ ‹ÎflÎ

±fi¤‰fiÌ ‰Î÷ ¿ËÌ ÿ™ »\_. ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÎ ¿èÎÎ◊Ì Á‹…‹Î_ ±ÎT›_.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

55

ÿÎÿÎlÌ — Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì √›_ ? ’HÎ ÷‹fiı ±fi¤‰‹Î_ fiÎ

±ÎT›_ ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı ±Î ? ≠ë¿÷ν — ⁄Ë ÁÎflÌ flÌ÷ı ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — Á˘ À¿Î ¬Î÷flÌ »ı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, Á˘ À¿Î. ±fiı ±Î’ı …ı ‰Î÷ ¿flÌ ±ı Ë_ ⁄fl˘⁄fl

Á‹∞ √›˘. ÿÎÿÎlÌ — Á‹Ωı … fiı ! ±Î ÷˘ ⁄˛ı¥fi ⁄Ë ¨«Î … »ı, fiı

Á‹…‰ÎfiÌ Â„@÷ …⁄fl…V÷ ‘flΉı. ’HÎ Á‹…‰ÎfiÌ ‰V÷ ‹‚‰Ì Ωı¥±ı fiı ! ‹‚ı ÷˘ Á‹…ı fiı ? ‹‚ı ±ıÀ·ı Á‹∞ … Ω› fiı Á‹Ω› ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı fiı ! fiËŸ ÷˘ µ¿ı· ¿ı‹ ±Î‰ı ?

ÁΛ_ÏÀVÀ˘fiı Á‹ΩT›_ ÁΛLÁ ! ±Î …ı ‰Î÷ »ı fiı, ÷ı ‰ÎV÷ω¿ ‰Î÷ »ı ⁄‘Ì ±fiı ±Î ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ ‰Î÷ »ı. ±Î √M’_ fi◊Ì. ±Î fiÎfiÎ »˘¿flÎfiÌ ‰Î÷ fi ˢ›, ±Î ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ‰Î÷ fi ˢ›. Œ˘flıfifiÎ ÁΛ_ÏÀVÀ˘fiı ’HÎ ±ı¿ÁıMÀ ¿fl‰_ ’ÕÂı. ±ı ⁄˘·ı »ı, ÷ı › Àı’flı¿ÕÛ … ⁄˘·Ì flËÌ »ı. ≠ë¿÷ν — …ı “Àı’flı¿ÕÛ” ¿èÎ_ fiı, ±ı ÷˘ ⁄Ë ¿‹Î· ¿flÌ fiάÌ

»ı. ¤·¤·Î ω«Îfl‹Î_ ’ÕÌ …Âı ¿ı ±Î Â_ fi‰_ »ı !

56

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

»\_.” ±ıÀ·ı ±ı ÁΛ_ÏÀVÀ˘ › ω«Îfl‹Î_ ’ÕÌ √›Î ¿ı “±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ¿˘¥ ⁄˘S›_ fi◊Ì. ¥{ ¥À ’˘ÏÁ⁄· ? ±Î‰_ ˢ¥ ¿ı fiËŸ !” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î »ı, ±ıfi_ ≠ÒŒ »\_ Ë_. ÷‹ÎflÎ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÁΛ_ÏÀVÀ˘ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı Ë_ ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Ì flè΢ »\_ fiı ‹ÎflÌ … ‰ÎHÎÌ »ı. ±ı‹fiı ’HÎ ¬⁄fl fiΠˢ›.” ÁΛ_ÏÀVÀ˘ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı ±ı‰_ ±‹fiı Á‹Ω÷_ fi◊Ì. ±ı ÂÌ flÌ÷ı ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰ı ? ±‹ÎflÎ ‹ÎL›Î‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷_. ’HÎ ±‹Îflı ω«Îfl‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ »ı ±Î. ±Î ÷˘ ±‹fiı …Õu_ … fi◊Ì.” ‹ıÓ ÁΛ_ÏÀVÀ˘fiı ¿èÎ_, ““ÂÌ flÌ÷ı ÷‹ı Á‹…¢ ? Á‹…÷Î Ë…\ ÷˘ CÎH΢ ÀÎ¥‹ ·ıÂı. fiÎ Á‹Ω›. ÷‹fiı Á‹ΩÂı … fiËŸ. ÷‹Îfl˘ ≥√˘¥{‹ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω› ? “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±ı‰_ …ı ≥√˘¥{‹ »ı I›Î_ Á‘Ì ÷‹fiı ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω› ¿ı ±Î ‰@÷Î Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±Ëo¿Îfl Ω› ÷˘ Á‹Ω›. fiËŸ ÷˘ Á‹Ω› ¿ı‹ ¿flÌfiı ? ÷‹fiı ≥√˘¥{‹ »ı fiı, ±ıÀ·ı “Ë_ ⁄˘S›˘” ¿Ë˘ »˘. ±fiı Ωı ÷‹ı … ⁄˘·÷Πˢ ÷˘ ¿˘¥ ‰¬÷ ±ı‹ fi◊Ì ⁄˘·÷Î ¿ı ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ ? ÷˘ “¤Ò· ◊¥” ±ı ¿˘HÎ ⁄˘S›_ ? ±fiı ¤Ò· ◊¥ ±ı ΩH›_ ¿˘HÎı ? ±fiı ŒflÌ ⁄˘·ı »ı, ÷ı ¿˘HÎ »ı ? ±ı ⁄‘_ ÕÌÁÌ{fi ±Î’Ì ÿ˘.” ±ıÀ·ı ±ı √Ò_«Î›Î ⁄‘Î. ‹ıÓ ±ı‹fiı ¿èÎ_, “±Î ±ÎµÀfl ωiÎÎfi fi◊Ì. ±Î ¥fifl ωiÎÎfi »ı. ÷‹ı ±ÎµÀfl ωiÎÎfi‹Î_ ’Ë˘Ó«Ì Â¿˘. ±Î ωiÎÎfifiı ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı ’Ë˘Ó«Ì Â¿˘ ? ±Î ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi_ ωiÎÎfi »ı, ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifi_ ωiÎÎfi »ı, fiıÏ‹fiÎ◊ ¤√‰Îfifi_ ωiÎÎfi »ı. Ë…\ ±Î Á‹ΩÂı fiËŸ ÷‹fiı. ±‹ÎflÎ ≥„LÕ›fi˘ Á‹∞ …Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı …ı ’fi…˝L‹ Á‹…ı »ı, ÷ı Á‹…Âı.”

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Á‹…HÎ ’Õı fiËŸ fiı ! …√÷fiÎ_ ·˘¿˘fiı ÷˘ A›Î·

… fiΠˢ› fiı, ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‰Î÷ ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰÷Î ‰Îfl ·Î√ı ◊˘Õ<_. ±‹¿ ‹ÎHÎÁ˘fiı Á‹…HÎ ’ÕÌ Ω›. ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı ÷˘ ‹ÎflÎ ÂOÿ µ’fl, ‹ÎflÎ µ’fl ωrÎÁ ±ıÀ·ı ±ı ‹ÎfiÌ ·ı. ’HÎ ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ÁΛ_ÏÀVÀ˘ ‹Îfi‰Î Ωı¥±ı. ÁΛ_ÏÀVÀ˘fiı Œ˘flıfi‹Î_ ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ¿˘HÎ ⁄˘·Ì flèÎ_ »ı ?” I›Îflı ÁΛ_ÏÀVÀ˘ ¿Ëı »ı, “±‹fiı ¿Î_¥ Á‹Ω÷_ fi◊Ì.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·Ì flËÌ »ı ÷‹ÎflÌ ÁÎ◊ı. ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌ ! ±fiı ÷‹ı ⁄˘·˘ »˘ ÷ı › Àı’flı¿ÕÛ »ı. ’HÎ ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı Ë_ ⁄˘·_

±ı ÁΛ_ÏÀVÀ˘fiı Á‹Ω‰Ì±ı ÷˘ Á‹∞ …÷Î ’λÎ_, ¿ÎflHÎ ¿ı ›˘√Ì Ë˘› »ı fiı, ±ı ·˘¿˘ ÷˘. ⁄Îfl ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ·ıÕÌfi_ fi΋ ¤Ò·Ì Ω› ±fiı ±Î’HÎ΋Î_ ÷˘ ⁄ı ÿËÎÕÎ › ¤Ò·Ì fiÎ Ω›. ±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘¥ Œıfl fiËŸ fiı, ±ı‹Î_ fiı ›˘√Ì‹Î_ ?! ±ı ÁΛ_ÏÀVÀ˘ F›Îflı ¤ı√Î ◊Âı fiı Á‹…Âı I›Îflı ±ı‹fiı ±Î ⁄Ë ¿Î‹ ·Î√Âı. ˉı Ë_ ∫„B·Â ‰‘Îflı ¤HÎı·˘ fiËŸ fiı ! fiËŸ ÷˘ Á‹Ω‰Ì ÿı÷. ±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı ¿ı fiËŸ, ±ı ÷‹fiı Á‹Ω› ? ±ı Á‹Ω› I›Îfl ’»Ì “¿÷ν ¿˘HÎ ?” ÷‹fiı ¿ËÌÂ. Ë…\ ±ı¿‰Îfl ±Îfiı Á‹∞ ·Î‰˘fiı !


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

57

±Î ⁄ÌΩ ω¿S’˘ ∂¤Î_ ◊Âı ±Î‹ ÷˘, ±Îfi˘ ¿÷ν ¿˘HÎ fiı ±ıfi˘ ¿÷ν ¿˘HÎ, ±Îfi˘ ¿÷ν ¿˘HÎ, ±ıÀ·ı ω¿S’˘ ∂¤Î_ ◊Λ. ±Î ±ı¿ ÷‹fiı ω«Îfl‰ÎfiÌ «Ì… ‹ıÓ ±Î’Ì. »-» ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ÷‹ı ω«Îfl˘ ÷˘ ±Îfi˘ ±_÷ ±Î‰Âı. ±Î’HÎÎ ÀıVÀ‹Î_ flËı‰_ Ωı¥±ı fiı ? ±Î‹ ÷ı‹ √M’_ ‹Îfḻı, ÷ı «Î·ı fiËŸ. ÀıVÀ‹Î_ ÷˘ ±Î‰‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ¬flı¬fl Àı’flı¿ÕÛ »ı, ±ı‰_ ±Î’HÎÎ A›Î·‹Î_ ±Î‰‰_ … Ωı¥±ı. ˉı ÂÌ flÌ÷ı ±Î ‰Î÷, “‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı” ±ı Á‹Ω› ? …ı ‰Î÷ ÁΛ_ÏÀVÀ˘fiı Á‹Ω› fiËŸ, ±ı ‰Î÷ ·˘¿˘fiı ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω› ? Œ˘flıfifiÎ ÁΛ_ÏÀVÀ˘fiı ‹ıÓ «ı·ıÓ…’Ò‰˝¿ ¿èÎ_ ¿ı “÷‹ı ⁄˘·˘ »˘, ÷ı Àı’flı¿ÕÛ »ı.” ±fiı ¿Ëı »ı ¿ı …√÷ ±ıÕ‰ÎLÁ ◊›_ »ı. ±Î‰_ ±ı¿ ±ZÎflı › ¿˘¥ ⁄˘S›_ fi◊Ì ¿ı “±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı.” ±fiı ¿Ëı ÷˘ Ë_ ±ıfiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î Ω™ Ë…\, ¿ı “±˘Ë˘Ë˘, ±ÎÀ·Ì ±…⁄ VÀı… µ’fl »ı ±Î ‹ÎHÎÁ !” ±ÎÀ·_ … Ωı ¿˘”¿ı ¿èÎ_ ˢ÷ ¿ı “±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı.” ÷˘ Ë_ …¥fiı ±ıfiı fi‹V¿Îfl ¿flÌ ±Î‰÷.

‹Îfi˘ ›Î fiÎ ‹Îfi˘ ! F›Î_ Á‘Ì ±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Πˢ› I›Î_ Á‘Ì ¿˘¥ “‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı” ±ı‰_ ⁄˘·ı fiËŸ ±fiı ±ıfiı Á‹Ω› ’HÎ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı F›Î_ Á‘Ì ±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Î »ı, I›Î_ Á‘Ì ‰ÎHÎÌfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ ¿ı‹ ¿flÌfiı ÷ÒÀı ?! ±ıÀ·ı ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ¿˘HÎ Á‹∞ ¿ı ? ¿ı …ıfiı Ï⁄·¿<· ‹‹÷Î fiΠˢ›, …ıfiı ±Ëo¿Îfl Ï⁄·¿<· fiΠˢ›, ÷ı Á‹∞ ¿ı. ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı, ±ı‰_ ¿˘¥ ⁄˘S›˘ … fi◊Ì fiı ! ÁıSŒ Ïfl›·Î¥{ıÂfi‰Î‚˘ ‹ÎHÎÁ ±ı‰_ ⁄˘·Ì ¿ı. ±fiı ÁıSŒ Ïfl›·Î¥{ıÂfi ◊›ı·˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› fiËŸ. ±Î ÁΛ_ÏÀVÀ˘ ◊›Î »ı, ±ÎÀ·Ì ¢‘¬˘‚ ¿flÌ »ı. »÷Î_ ÁıSŒ Ïfl›·Î¥{ıÂfi fi◊Ì ◊›_ ±ı‹fiı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ‰Î÷˘ ⁄‘Ì ⁄Ë ÁÒZ‹ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄Ë ÁÒZ‹ ‰Î÷˘ »ı. ˉı ±Î ÁÎÏËI›¿Îfl˘±ı ’HÎ

±Î‰˘ ω«Îfl ¿›˘˝ ˢ› ±ı‰_ ‹fiı ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ¿˘¥fiÎ ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰ı ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. »÷Î_ fiÎ ‹Îfi˘ ¿ı ‹Îfi˘, ’HÎ ±Î‹ … »ı. ±Î

58

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±ı@{ı@À·Ì ¿Ë_ »\_, …ı‹ »ı ÷ı‹ ±ı@{ı@À·Ì ¿Ë_ »\_ ¿ı ±Î ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı.

±ı Á…˝fi, ‰ˆiÎÎÏfi¿ ≠›˘√ ! ≠ë¿÷ν — ±Î Àı’flı¿ÕÛfi_ Á…˝fi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›_ ? ⁄fiΉfiÎfl

¿˘HÎ ? ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ◊›_ ? ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ⁄fiΉfiÎfl »ı fiËŸ. ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ⁄‘_ ◊Λ »ı. ±Î

⁄‘_ Á…˝fiı › ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ◊Λ »ı. ‰ˆiÎÎÏfi¿ ≠›˘√ »ı ±_ÿfl ±fiı ÷ı ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ⁄‘_ ◊¥ Ω› »ı. ≠ë¿÷ν — ±Î Àı’flı¿ÕÛ ‹ÂÌfi »ı, ±ı‹Î_ ’Ëı·Î ¿˘¥ V‰÷_hÎ’HÎı

⁄˘·ı·_ ˢ› ÷ıfiÎ ’fl◊Ì … ◊Λ. ÷˘ ±Î ’HÎ ±ı‰_ ¿o¥¿ ⁄˘·ı·_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±ËŸ ±_ÿfl◊Ì ‰Î√ı fiı ? ±ıÀ·ı Àı’ ÷˘ ¿fl‰_ ’Õı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı Àı’ ◊Λ »ı I›Î_ ±Î√‚ Ωı‰Î …ı‰_ »ı. ±ı ⁄‘Ì

{ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı. I›Î_fiÌ Ïø›Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ »ı, ±ı ⁄Ë ΩHΉΠ…ı‰Ì »ı. ‰ÎHÎÌ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ‰ÎHÎÌ ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ÷flÌ¿ı »ı. ’HÎ ±ı ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ‹Î_ ±ÎT›_ @›Î_◊Ì ? ±ı Àı’flı¿ÕÛ ‰V÷ ’˘÷ı Ω÷ı ÷˘ ⁄˘·Ì ¿ı fiËŸ fiı ! ¿˘”¿ …B›Î±ı◊Ì ±Î‰‰_ Ωı¥±ı fiı ? ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Î Àı’flı¿ÕÛ ∂÷flı »ı, ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂÷flı »ı, ÷ı Ë_ Ωb_ »\_. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‹Ò‚ ‰ÎHÎÌ @›Î_◊Ì ±Î‰Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹Ò‚ ‰ÎHÎÌ ±iÎÎfi÷΋Î_◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı.

V‰w’fiÌ ±iÎÎfi÷Î I›Î_ Á‘Ì ‰ÎHÎÌfi_ µI’Lfi ◊‰_. ±iÎÎfi÷΋Î_ Á_Ωı√˘ ±fiÁÎfl ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ∂¤Ì ◊¥. ’HÎ ±I›Îflı ±Î ¤˛Î_÷ÿÂ΋Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Àı’ ◊Λ »ı, ±ı ΩHΉΠ…ı‰_ »ı.

Á_iÎ΋Î_◊Ì ¿˘Õ‰ÕÛ ! ≠ë¿÷ν — Àı’ ¿ı‰Ì flÌ÷fiÎ_ flı¿˘ÕÛ ◊Λ »ı, ±ı ω√÷◊Ì Á‹Ω‰˘.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

59

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±ZÎflı › ⁄˘·Ì ¿ı ±ı‹ »ı … fiËŸ. I›Îflı ÂÌ

flÌ÷ı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı ? ±Î ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ »ı. ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√·, ±Î ⁄ı ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì ±Î ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ »ı. ±ı ωÂıÊ ¤Î‰ ¿ı‹ ◊›˘ »ı ? ’˘÷ı ±ı‰_ ¿flı fiËŸ. ’HÎ ⁄ÌΩ ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊›Î »ı. ±Î ±iÎÎfiÿÂÎ ¬flÌ fiı, ÷ı ±iÎÎfiÿÂÎ◊Ì Ï‰ÂıʤΉ˘ µI’Lfi ◊Λ »ı. …ı‹ ·˘¬_ÕfiÌ ’fl ¿ÎÀ «œı »ı ÷ı‹Î_ ·˘¬_Õ ¿ÎÀ «œÎ‰÷_ fi◊Ì, ⁄ÌΩ ±Î ⁄ËÎflfiÎ Á_Ωı√˘◊Ì »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ωÂıʤΉ ◊Λ »ı. ±ı ωÂıʤΉ◊Ì ’»Ì ±Î ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Á_iÎÎw’ı ÁÒ«‰ı »ı. Á_iÎ΋Î_◊Ì ±ı‹ ◊÷Î_ ◊÷Î_ ¿˘Õ‰ÕÛ ÷ˆ›Îfl ◊Λ »ı. ’˘÷ı Á_iÎÎ◊Ì ⁄÷Ή‰Î Ω› »ı. ÷ı ÿıËfiÌ Á_iÎÎ ±Î‹Î_ fi◊Ì Ë˘÷Ì, ‹ËŸ ’˘÷ÎfiÌ ¤Î‰Á_iÎΠˢ› »ı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı Á_iÎÎ ◊Λ »ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ÎI‹Î ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Ëo¿ÎflfiÎ ¤Î‰ ±fiı ⁄Ï©fiÎ

¤Î‰ ◊Λ »ı. ±ı ¤Î‰ ◊Λ »ı ±ı Á_iÎÎ ¿Ëı‰Î› »ı. ’Ëı·Ì Á_iÎÎ µ’fl◊Ì ±Î¬Ì Àı’ ∂÷flı »ı. ’»Ì Àı’ ⁄ËÎfl ’Õı »ı ±Î. Ωı ¿ı Á_iÎÎ ÷˘ “I›Î_◊Ì” … ≠ÎM÷ ◊›ı·Ì »ı. ’HÎ ±ÎI‹Î ÷˘ «˘A¬˘ … »ı, V‰¤Î‰◊Ì … «˘A¬˘ »ı.

±ı ¤ÎÊÎ Á_iÎÎw’ı ≠ë¿÷ν — ‹Ò‚ ‰ÎHÎÌ Àı’ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ, ÷ıfi˘ ±Î’HÎfiı A›Î·

±Î‰ı ¿ı fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ±ı A›Î· ±Î‰ı fiËŸ. ⁄Î¿Ì ‹Ò‚ ‰ÎHÎÌ … fi◊Ì

60

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

⁄ıµ …HÎ Á΋ÁÎ‹Ì VÀıÂfi ’fl ¤ı√Î ◊¥ √›Î ˢ›. ±ı‹HÎı Â_ ‰Î÷ ¿flÌ ±ı ±Î’HÎfiı Â_ ¬⁄fl ’Õı ? ±Î’HÎfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ±ı Á_iÎÎ◊Ì ±ı‹fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ ¿flÌ. ±ı‰Ì ±_ÿfl ‹Ò_√ÎfiÌ ¤ÎÊÎ …ı‰Ì ¤ÎÊÎ «Î·ı »ı. ÷ıfiÎ µ’fl◊Ì ±Î Àı’ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı »ı.

¿˘Õ‰ÕÛ ⁄L›Î ’ÿ˚√·‹Î_ ! ±Î w’Ì ÷k‰ ±ı‰_ »ı ¿ı ±Î ⁄Î…\ “’˘÷ı” ÁËı… Á_iÎÎ ¿flı ±ıÀ·ı ±Î w’Ì ÷k‰ ÷fl÷ ±ı‰_ ∂¤_ ◊¥ … Ω›. …ı‹ ’ı·_ ÀıϷω{fi ±Î‰ı »ı fiı ±ı‹Î_ ⁄‘_ ◊Λ »ı fiı ? …ı‹ ‰ı‰fiÌ (wavefiÌ) ±Áfl ’ı·Î‹Î_ ◊Λ »ı fiı ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‹Î_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Áfl ◊¥ … Ω›. “±ÎI‹Î”fiı ¿Â_ ¿fl‰_ fi◊Ì ’Õ÷_. “’˘÷Îfi˘” Â_ ¿fl‰Îfi˘ ±Î› »ı, ÷ı Á_iÎÎ ’fl◊Ì ¿˘Õ‰ÕÛ ◊¥ Ω› »ı. ±ı Á_iÎÎ Ωı¥ ±fiı Á_iÎÎ ’¿ÕÌfiı ¿˘Õ‰ÕÛ ◊¥ Ω› »ı ’ı·Î ’ÿ˚√·‹Î_. ’fl‹Îb‹Î_ ±ı ’˘÷ı ⁄˘·÷˘ fi◊Ì, ’HÎ “‹Îflı ’ı·Îfiı ±Î‰_ ¿Ëı‰_ »ı, Á΋Îfiı ±Î ‰Î÷ Á‹Ω‰‰Ì »ı” ±ı‰˘ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı. ÷ı › ÂOÿ »ı fiËŸ. ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘ fiı, ±ıfiı ¤Î‰Á_iÎÎ ¿ËÌ. ÷ı ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘ ¿ı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ÷fl÷ … ¿˘Õ‰ÕÛ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ’ÿ˚√·‹Î_ ÷ˆ›Îfl ◊›Î ¿flı. ÷‹Îflı ¿˘ÀÛ‹Î_ ÁÎflÌ flÌ÷ı „M·ÏÕo√ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ÷‹Îflı ±ı ¿˘Õ‰ÕÛ ±ı‰˘ »’Λ. ÷ı ’»Ì ÁflÁ „M·ÏÕo√ ◊Λ. “‹Îflı ·Õ‰_ »ı. …^ÃÎ_ ¿ıÁ ∞÷‰Î »ı” ±ı‰˘ ¤Î‰ ◊Λ ÷˘ ±ı‰Ì Àı’ ÷ˆ›Îfl ◊¥ Ω›. ’»Ì ±ı ±ı‰_ ⁄˘·ı, ÷ı ’»Ì ·˘¿ ¿ËıÂı, “Â_ ±ıfi_ ⁄˛ı¥fi »ı !” ±S›Î, fi ˢ› ⁄˛ı¥fi ! ±Î ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ±Î’HÎı ±ı‰˘ ¤Î‰ fiyÌ ¿›˘˝ ¿ı “±Î’HÎı ±˘ÏŒÁflfiı »ı÷flÌfiı ·ı‰_ »ı” ±ı‰˘ ¤Î‰ fiyÌ ¿›˘˝ ÷˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı Àı’ ◊¥ Ω›, ±ıÀ·ı ¤Î‰ ≠‹ÎHÎı Àı’ ÷ˆ›Îfl ◊¥ Ω›. ⁄Î¿Ì ±ıfiı ¿o¥ ÂOÿıÂOÿ Àı’ ¿fl‰˘ ’Õ÷˘ fi◊Ì.

ˢ÷Ì. ‹Ò‚ ’˘÷ÎfiÌ Á_iÎÎ »ı. ‰ÎHÎÌ ±ı ’ÏflHÎ΋ »ı.

¿˘Õ‰ÕÛ‹Î_◊Ì Â˘ÀÛËıLÕ ! ≠ë¿÷ν — Á_iÎÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ¬Î·Ì Á_iÎÎ … »ı. …ı‹ ‹Ò_√˘ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ÷ı “±Î‹”

ËÎ◊ ¿flı. ⁄ÌΩı ‹Ò_√˘ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ÷ı “±Î‹” ËÎ◊ ¿flı. ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ¿Â_ ⁄˘S›Î fi◊Ì ±ı ⁄Lfiı. ’HÎ ’»Ì ±Î’HÎı ÷’ÎÁ ¿fḻı I›Îflı ±ı

±Î ±Ëo¿Îfl »ı fiı, ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ …ı …ı ⁄˘·‰ÎfiÎ ¿o¥ ≠›Ifi˘ ¿flı »ı ÷ı ÀÎ¥’ ◊¥ Ω› »ı ±ı ¤ÎÊÎ ±Î’HÎfiı fiÎ Á‹Ω›, ’HÎ ±ı ÀÎ¥’‹Î_ Á‹∞ Ω›. ÀÎ¥’ ◊›Î ’»Ì ±ı ¤ÎÊÎ ±ı‰Ì {ÌHÎÌ ¤ÎÊΠˢ›, ⁄Ë {ÌHÎÌ Ë˘›. {ÌHÎÌ ±ıÀ·ı ±‰Î…‹Î_ ·Î˜(‘Ì‹Ì) fiËŸ,


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

61

Á‹…‹Î_ ⁄Ë ±Î‹ …SÿÌ fiÎ ±Î‰ı. ¿˘¥ ÷‹ÎflÎ ÁÎËı⁄ ˢ›, ÷ı ÷‹fiı ±ı¿ ‰V÷ ¿Ëı‰Î ‹Î√÷Πˢ›, ÷ı ±Î‹ ÕÌÀı¥·‹Î_ ⁄˘·ı. ’HÎ ◊˘Õ΋Î_ ·¬Ì fiάı ±ı‰_ ¿o¥¿ ˢ› »ı fiı ? ÷‹ı Á‹∞ Ω‰ ±fiı ±Î‹ ÷ıfi_ ¢ÀÛËıLÕ‹Î_ ·¬Ì ·˘ ¿ı fiÎ ·¬Ì ·˘ ? ±ı ¢ÀÛËıLÕfi_ ’HÎ ¿˘Õ‰ÕÛ ’HΠˢ› »ı. ±ı‹Î_◊Ì ŒflÌ “·ıÓ‘Ì” ·¬‰_ ˢ› ÷˘ ’λ\_ ·¬Î› fiı ? ‹Ò‚ ω√÷ ·¬Î› fiı ?

62

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î Ï⁄·¿<· ◊˘Õ΋Î_ ⁄˘·ı »ı. ±ıÀ·ı ¬flı¬fl

’ÿ˚√·‹Î_ ¿˘Õ‰ÕÛ ÷ˆ›Îfl ◊Λ »ı. ¿˘ÕÛ‰ÕÛ ÷ˆ›Îfl ◊¥ ±fiı ’»Ì ¢ÀÛËıLÕ ◊Λ »ı. ¿˘Õ‰ÕÛ‹Î_◊Ì Â˘ÀÛËıLÕ ◊Λ ÷˘ › ÂOÿ ¿Â_ ˢ› fiËŸ, ÂOÿw’ı ˢ÷_ fi◊Ì, ‰ÎHÎÌw’ı fi◊Ì Ë˘÷_. ±‰Î…w’ı … »ı, ÷ı ±ı¿ ±‰Î… … ˢ› ¬Î·Ì. ’»Ì ±ËŸ flËÌfiı √‚ı◊Ì fiÌ¿‚ı »ı fiı, ±ıÀ·ı ÂOÿw’ı ±Î‰ı »ı. ¿oÃV◊, ÷΂V◊, √‚_, ∞¤, ˢÃ, ±Î ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ‹ÂÌfiflÌ ‹ÎflŒ÷ fiÌ¿‚ı »ı I›Îflı ±ı ÂOÿw’ı ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ›◊Î◊˝ ‰ÎHÎÌw’ı ‰Î√ı »ı, Á΋Îfiı Á‹Ω› ±ı‰_ ⁄˘·Î› »ı. ±ı ±‰Î… F›Îflı ±Î‹ ⁄‘ı ‹ËŸ◊Ì ±◊ÕÎ÷˘ ±◊ÕÎ÷˘ ¤ÎÊÎ ◊¿Ì fiÌ¿‚ı »ı I›Îflı ±ı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ¿ı« ±’ ¿flÌ Â¿ı, √˛Î„V’_√ ¿flÌ Â¿ı.

⁄˘·÷_ fi◊Ì, ’HÎ ±ıfiÌ Á_iÎÎ ±Î‰ı »ı. ±fiı ±ı‹Î_◊Ì ±Î ÀÎ¥’ ◊¥ Ω› »ı ±fiı ±ı ÀÎ¥’ ◊›_ ¿ı ±Î√‚ Àı’ «ÎS›Î ¿flı.

≠ë¿÷ν — ¤ÎÊÎ ‰√˝HÎÎfiÎ ’ÿ˚√· ⁄˘·ı »ı, ±ı Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı

≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı.

±ıfiÎ …ı‰˘ … ±◊˝ ◊›˘ ?

’»Ì fiı«flfiÌ √˘Ã‰HÎÌ ! ÿÎÿÎlÌ — Àı’flı¿ÕÛ … »ı fiı ! …ˆfi ÿ½fiı ¿èÎ_ »ı ±ı‰_. ±Î‹ ÷˘ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’ı·_ …ı ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı ÂOÿfiÌ µI’ÏkÎ ü◊Ì ◊¥

»ı, ±ı ÁΫ_ ¿ı fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ÂOÿfiÌ µI’ÏkÎ ±ı ⁄Ë …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ÂOÿ ÷˘

¿˘Õ‰ÕÛ◊Ì ◊›˘ »ı. ’»Ì ÷ı ¢ÀÛËıLÕ‹Î_ Ω› »ı. ±fiı ’»Ì ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ÷ˆ›Îfl ◊Λ »ı. ’˘÷Îfi˘ …ı ¤Î‰ »ı ±ı ¤Î‰ ±Î¬˘, ’ÿ˚√· ±ıfiı ¿˘Õ‰ÕÛ ÷flÌ¿ı ’¿ÕÌ ·ı »ı. ±ı ¿˘Õ‰ÕÛfi_ ’»Ì ±Î√‚ fiı«fl ±ıfiı ¢ÀÛËıLÕ ¿flÌ fiάı »ı. ±fiı ’»Ì ÷ı Àı’flı¿ÕÛ ÷ˆ›Îfl ◊Λ. ±Î ‰ÎHÎÌ ÷ˆ›Îfl ◊‰Îfi_ ÁΑfi. ±ıfiı ’»Ì ü ¿Ë˘, ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı √˘Ã‰HÎÌ ¿fl˘ ÷ıfiı ¿˘¥ fiÎ ’ÎÕı »ı ? ¿˘Õ‰ÕÛ ± ±fiı ’ı·˘ µ »ı. ÷‹ı ŒÎ‰ı ÷ı‰_ √˘Ã‰˘ fiı ! fiÎfiÎ »˘¿flÎfiÌ fl‹÷ …ı‰_ ⁄˘·˘ »˘, ±µ‹ ?! fiÎfiÎ »˘¿flÎfiÌ fl‹÷ »ı ±Î ? √ı·⁄Î∞ »ı ±Î ⁄‘Ì ? ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ ˢ‰_ Ωı¥±ı, ‰ˆiÎÎÏfi¿ ˢ‰_ Ωı¥±ı. Ëflı¿ ⁄Î⁄÷ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±Î…fiÎ ÁΛ_ÏÀVÀ˘ ’HÎ ¿⁄Ò· ¿flı ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î…fiÎ ÁΛ_ÏÀVÀ˘ ’HÎ ¿⁄Ò· ¿flı ¿ı ¿flı@À ‰Î÷ »ı ±Î.

≠˘ÁıÁ, Á_iÎ΋Î_◊Ì V’Ì« ! ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ωÂıÊ ¤Î‰fiı ·¥fiı ±Î ⁄Î…\

±ı‹HÎı ⁄‘_ ‰Î_«ı·_ ±ıÀ·ı Á‹…ı ¬flÎ_fiı. ’HÎ ±ı Á‹…‰_, ŒÌÀ ◊‰_ Ωı¥±ı fiı ! ‰Î÷ ◊Λ I›Îflı ŒÌÀ ◊Λ ¿ı ÿÎÿÎ Àı’flı¿ÕÛ ÂÎ ±Î‘Îflı ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‰«fi‰√˝HÎÎ ±ı Â_ »ı ? ˉı ‰«fi‰√˝HÎÎ ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î_ ·˘¿ ⁄˘·ı »ı, ’HÎ ±ı ¿o¥ ⁄˘·÷Î fi Ë÷Î. ±Î ⁄‘Î ¿Ëı »ı, “Ë_ ⁄˘S›˘, Ë_ ⁄˘S›˘.” ±ı ¤·ı Àı’flı¿ÕÛ fi Ë÷Î ΩHÎ÷Î. ’HÎ ‰«fi‰√˝HÎÎ »ı, ±ı‰_ ΩHÎ÷Î Ë÷Î. ≠ë¿÷ν — ±ı ‰«fi‰√˝HÎÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı fiÎ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷ı‰_ … ⁄˘·Î¥ …‰Î› fiı ⁄‘_

› ⁄˘·Ì …‰Î›. ±ıÀ·ı ±Î ‰√˝HÎÎ »ı, ±ı ±Î’b_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ⁄˘·÷Î fi◊Ì ±Î. ±Î ‰√˝HÎÎ »ı. ±ıÀ·ı Àı’flı¿ÕÛ ±ı‹ ¤·ı fiÎ ΩHÎ÷Πˢ›. ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ÂÎVhΉ΂Π“Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±ı‹ fiÎ ¿Ëı. ˉı ±Î ¤ÎÊÎ ‰√˝HÎÎfiÎ_ ’ÿ˚√·˘ ⁄˘·ı »ı, ÷ı ±Î¬_ › ‰Î@› ⁄˘·‰_ fi◊Ì ’Õ÷_. ±ıÀ·ı ¿ı ±Î¬_ ‰Î@› ¿o¥ Àı’ fi◊Ì ¿fl‰_ ’Õ÷_. ±ı ¢ÀÛËıLÕfiÌ ‹ÎŒ¿ »ı. ÷‹ı ±ËŸ◊Ì ±Î¬Î ‰Î@› ⁄˘·˘, ÷ı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ¢ÀÛËıLÕ ¿flı. ¢ÀÛËıLÕ ¿flı·˘ ‹ÎHÎÁ ’ı·Ì ⁄Î…\ ·¥ Ω›, ÷˘ ±Î¬Î_


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

63

‰Î@› fiÌ¿‚Ì Ω›. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ‰E«ı ¢ÀÛËıLÕ »ı. ±ıÀ·ı Á_iÎÎ◊Ì Â_ ’Ëı·_ ◊Λ »ı ? ¿˘Õ‰ÕÛ ◊¥ Ω› »ı ±fiı ¿˘Õ‰ÕÛ‹Î_◊Ì ’»Ì ¢ÀÛËıLÕ ◊Λ »ı. ±fiı ¢ÀÛËıLÕ‹Î_◊Ì ’»Ì ±Î Àı’ fiÌ¿Y›Î ¿flı. ±ıÀ·ı hÎÌ∞ „V◊Ï÷ ±Î Àı’flı¿ÕÛfiÌ. ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì ÁflÁ ‰ˆiÎÎÏfi¿ œ⁄ »ı ±Î. ±_ÿflfiÌ ⁄fiΉÀ …\±ı fiı, ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_. ±fiı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ F›Îflı ÁÎ_¤‚ı I›Îflı Á_iÎÎ ÷flÌ¿ı ’λ\_ ‹ËŸ Ω›, ±ıfiÎ ±ÎI‹Îfiı Á_iÎÎ ÷flÌ¿ı ’λ\_ ’ˢӫı. ±ıfiÎ ±ÎI‹Îfiı ±‰Î… ÷flÌ¿ı ’ˢӫı fiËŸ. fiÌ¿‚ı ±ËŸ◊Ì Á_iÎÎ ÷flÌ¿ı fiı I›Î_ Á_iÎÎ ÷flÌ¿ı ’ˢӫı. ÂOÿ˘‰Î‚αı ¬v_ ¿èÎ_ ¿ı ±Î‹Î_◊Ì ±Î‹Î_ ±◊ÕΛ »ı, ±Îfiı ±◊ÕΛ »ı, ±Îfiı ±◊ÕΛ »ı ±fiı ’»Ì ÂOÿ ◊Λ. ±ı fiËŸ ÷˘ ¤Ò_√‚_ … ˢ› »ı, ¤˘Ó ¿flÌfiı ‰Î√ı.

64

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı …ı ⁄˘·ı ±ı «ı÷fi fiËŸ fiı «ı÷fi ±ı ⁄˘·ı fiËŸ. «ı÷fi ⁄˘·Ì ¿ı … fiËŸ. «ı÷fi ⁄˘·ı ÷˘ ±Î flıÏÕ›˘ ⁄˘·Ì ¿ı fiËŸ ±fiı flıÏÕ›˘ ⁄˘·ı ÷˘ «ı÷fi ⁄˘·Ì ¿ı fiËŸ. …Õ-«ı÷fi ⁄ı …\ÿÎ_ ˢ›. ±Î …√÷‹Î_ ±«‚fiÌ ¿˘¥ fi¿· … fiÎ ¿flÌ Â¿ı. …ıfiÌ fi¿· ◊¥ ¿ı ÷ı ⁄‘_ … «_«‚. ±Î¬Î …√÷fiÌ ±ÎflΑfiÎ «_«‚fiÌ, Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ … »ı. ±Î ‰ÎHÎÌfiÌ ÷ı◊Ì “Àı’flı¿ÕÛ” ◊¿Ì fi¿· ◊¥ ¿ı »ı. ‰ÎHÎÌ ±ı «_«‚ »ı. ÷ı‹Î_ «ı÷fi, ±«‚fiÎ √HÎ fiΠˢ›.

±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_... ≠ë¿÷ν — ±Î ‰ÎHÎÌ …ı ⁄˘·Î› »ı, ±ıfi˘ ±ÎI‹Î ÁÎ◊ı ÏfiÏ‹kÎ

¤Î‰ı Á_⁄_‘ ÷˘ ¬fl˘ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — Á_⁄_‘‰Î‚_ ÷˘ »ı … fiı ! Ïfl·ıÏÀ‰ ±ıÀ·ı Á_⁄_Ï‘÷.

±ı ΩHΉΠ…ı‰˘ ! ±ÎI‹Î ÂOÿ ⁄˘·ı ±ı‰˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi˘ …ı ¤Î‰ »ı ±ı ¤Î‰‹Î_ ⁄‘_ › ±Î‰Ì √›_. ±ı ÂOÿ˘ ⁄‘Î › ±Î‰Ì √›Î. ±Î ÷˘ ωÂıʤΉ◊Ì Á_iÎÎ µI’Lfi ◊Λ »ı, ¤Î‰Á_iÎÎ. ±ı ¤Î‰Á_iÎ΋Î_◊Ì ƒT›Á_iÎÎ ◊÷Î_ ◊÷Î_ ⁄‘Ì ‹ËŸ Ïø›Î±˘ ◊Λ. ÷ı ±Î …ı ⁄˘·Î› »ı, ±Î Àı’flı¿ÕÛ, ±ı ƒT›Á_iÎÎ »ı ±fiı ’ı·Ì ¤Î‰Á_iÎÎ »ı. ¤Î‰Á_iÎÎ F›Îflı ’ÿ˚√·‹Î_ ’Õı, ’ÏflHÎ΋ ’΋ı I›Îflı ƒT›Á_iÎÎ ◊Λ. ¤Î‰Á_iÎÎ ±ı ¿Î˜Ï{{ »ı ±fiı ƒT›Á_iÎÎ ±ı ≥Œı@À »ı. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î Ω÷ı ⁄˘·ı fiËŸ. ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ⁄‘_ ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î±ı ±Î‹Î_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ‰ÎHÎÌfi˘ ¿÷ν Ωı ±ıfiı ‹Îfi̱ı ÷˘ ±ıfiı ÷‹ı ¿÷ν ‹ÎL›˘. ±Î’b_ Ëflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ ≠ÒŒ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ı¿ ÂOÿ ωfl˘‘ΤÎÁ fi ·Î√‰˘ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±Îfi˘ ¿÷ν fi◊Ì ¿˘¥. »÷Î_ ±ÎI‹Î ±Î‹Î_ ±¿÷ν › fi◊Ì. ±ı ±ÎI‹Î ΩHΉΠ…ı‰˘ »ı. ±ÎI‹Î ΩHÎı ÷˘ ⁄‘˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı. fiËŸ ÷˘ ±Îfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ fiËŸ ±Î‰ı. ±Î_¬ı ÿı¬Î› fiËŸ, ¿Îfiı Á_¤‚Λ fiËŸ, ±ı «ı÷fi. ¿Îfiı Á_¤‚Λ, ÀıϷω{fi ÿı¬Î›, flı¿ÕÛ Á_¤‚Λ, ±ı «ı÷fi fi◊Ì. «ı÷fi ÷˘ ÏÿT›«ZÎ◊Ì

Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄‘_ Á_⁄_‘‰Î‚_ … »ı. ±ıÀ·ı Á_⁄_‘ ¬fl˘ fiı ! ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌfiı ·¥fiı ±Î ⁄‘_ ¿Î‹ ◊¥ flèÎ_ »ı. ±Î ⁄˘S›_ ⁄˘·Î› »ı, ÷ı › ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌfiı ·¥fiı »ı. ±ÎI‹Î fiÌ¿‚Ì Ω› ±ıÀ·ı fiÎ ⁄˘·Î›. »÷Î_ ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝‹Î_ ÂOÿ fi◊Ì. ’HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ Ë˘› ÷˘ … ±Î Àı’ ⁄˘·ı. ’Ëı·Î Àı’ «Î…˝ ◊›ı·Ì. ’HÎ ±I›Îflı › ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ Ë˘› ÷˘ … ÕÌV«Î…˝ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ fiÎ ◊Λ.

ÿflı¿ ÂOÿı fi‰_ … ! ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı …ı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ±ı ±√εfiÎ …L‹fi_ …ı

⁄˘·ı·_ ˢ›, ÷ı ±Î‹ Àı’fiÌ ‹ÎŒ¿ ±Î’HÎı ⁄˘·÷Î …¥±ı »Ì±ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ’ı·_ Ë÷_ ±ı ÷˘ √›_, fiı ±Î ’λ\_ fi‰_

Àı’ ◊›Î ¿flı »ı. ’ı·_ fiı ’ı·_ ⁄˘·Î› »ı ±ı‰_ fi◊Ì. ±ıfiÎ ±ı … ÂOÿ˘ ⁄˘·Î› »ı, ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î fi‰_ Àı’ ◊¥ flèÎ_ »ı, ±ı fi‰Ì Ω÷fi_ Àı’ ◊›Î ¿flı »ı. ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı …ı V◊Ò‚ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ±ıfi_ … Àı’ ±Î√‚

V◊Ò‚ flÌ÷ı ◊›ı·_, fiı ±ıfiÎ ±ı … ÂOÿ˘ ’λÎ_ ±I›Îflı ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

65

»Ì±ı. ±ı‰_ fiËŸ ?

66

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ¿fl‰Îfi˘ fiËŸ. ¤Î‰ Â_ »ı, ±ı µ’fl◊Ì ¿˘Õ‰ÕÛ

◊¥ Ω›. ±I›Îflı µÿ› ±Î‰ı·˘ ¤Î‰ Â_ »ı, ÷ı µ’fl◊Ì ¿˘Õ‰ÕÛ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — …ı ⁄˘S›Î ±ı ÂOÿ˘ ¬·ÎÁ ◊¥ √›Î. ±ı‹Î_◊Ì ±ı¿<_›

ÂOÿ ŒflÌ ⁄˘·‰Îfi˘ fiΠˢ›. ⁄‘Î ÂOÿ˘ ’λÎ_ fi‰Î … ˢ›. …ı‹ fi‰Î fi‰Î ¿‹˘˝ ˢ› »ı, ±ı‰Ì ¤ÎÊÎ › fi‰Ì fi‰Ì ±fiı ‰ÎHÎÌ › fi‰Ì ∂¤Ì ◊›Î ¿flı. ±ıfi_ ±ı … ŒflÌ◊Ì fi◊Ì. ±fiı ’λ\_ √›Î ±‰÷Îflı ¤Î‰ …ı‰Î …ı‰Î fiyÌ ¿›Î˝ ˢ› ÷ı‰_ … fiÌ¿‚ı ⁄‘_.

‰ÎHÎÌfi_ “«Î…˝ ’˘¥LÀ” ! ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘Ì “ÏÕV«Î…˝” Àı’ »ı, ÷˘ fi‰Ì Àı’ ¿ı‰Ì flÌ÷ı

≠ë¿÷ν — ±ı µÿ› ‰÷˝‹Îfi¿Î‚‹Î_ ±Î‰ı ¿ı ¤Ï‰W›‹Î_ ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — …ı ¤Î‰ ‰÷˝‹Îfi‹Î_ µÿ› ±ÎT›Î, ÷ıfiÎ µ’fl◊Ì ¿˘Õ‰ÕÛ

◊Λ. fiı ¿˘Õ‰ÕÛ ◊¥fiı ’»Ì ±Î√‚ ⁄‘_ ◊÷_ ◊÷_ ◊÷_ ’»Ì ±Î ‰ÎHÎÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı. ÷ı ±Î √›Î ±‰÷Îflı ◊¥ √›ı·_, ±ı ±I›Îflı ≠√À ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±I›Îflı ‰÷˝‹Îfi¿Î‚fi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ‰÷˝‹Îfi¿Î‚fi_ ŒflÌ ’λ\_ ◊¥ flèÎ_ »ı.

¿fl‰ÎfiÌ ? ≠ë¿÷ν — ±ı ±Î‰÷Î ‰Ê˘˝‹Î_ ±Î‰‰Îfi_ ¬v_ ¿ı fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ¿fl˘ ±ıfiÌ ’Î»Ì fi‰Ì Àı’ ’՛Π¿flı.

±ı Àı’ ¤Î‰◊Ì ◊Λ »ı. “±Î’H΢” ¤Î‰ ˢ›, ÷ı ≠‹ÎHÎı Àı’ ◊≥ Ω›. ‹Îfl˘ ¤Î‰ ⁄˘·‰Î‹Î_ ¿ı‰˘ »ı ? “‹Îflı ÷‹Îv_ ±’‹Îfi ¿fl‰_ »ı” ÷˘ ÷ı‰_ Àı’ ◊≥ Ω›, “‹Îfi ±Î’‰_ »ı fiı ≠ı‹◊Ì ‰÷˝‰_ »ı” ÷˘ ÷ı‰_ Àı’ ◊≥ Ω›. ±ıÀ·ı ¤Î‰ µ’fl◊Ì Àı’ ◊≥ Ω› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰÷Î ‰Ê˘˝fi_ ⁄‘_ ±ı √›Î ±‰÷Îflfi˘ ÏËÁÎ⁄ »ı. ≠ë¿÷ν — ±Î ±I›Îflı ±Î’ ‹Y›Î, ±Î’fiÎ ‹ÎÀı ±‹ÎflÎ ¤Î‰fi˘

µS·ÎÁ ◊Λ ÷˘ ±ı ±Î‰÷Î ‰Êı˝ ‹‚ı ¿ı ’»ÌfiÎ ‰¬÷‹Î_ ’HÎ ‹‚ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊¥ √›ı·Ì Àı’flı¿ÕÛ ÷ı … ±I›Îflı ⁄˘·ı. ±fiı

≠ë¿÷ν — ¤Î‰ ’Õı I›Îflı fi‰_ ’Õı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘, ¤Î‰ ’Õı I›Îflı fi‰_ Àı’ ’Õı. ’»Ì Œıfl‰‰Î

…≥±ı ÷˘ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ±Î ‰ÎHÎÌ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ ‘‹˝ fi◊Ì, ±Î ±˙’«ÎÏfl¿ ‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı √›Î ±‰÷ÎflfiÎ …ı ¤Î‰˘ »ı, √÷ ¤Î‰˘ »ı, ÷ı ±I›Îflı ‹ËŸ µÿ›‹Î_ ±Î‰ı »ı fiı ÷ı … ≠‹ÎHÎı ÷fl÷ … Àı’ ◊≥ Ω› »ı fiı ÂOÿ˘ fiÌ¿‚ı »ı. ±Î ⁄‘_ V’ÌÕÌ ¿Î‹ ◊≥ Ω› »ı. ±Î ±Ω›⁄Ì »ı ! ±Î ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı ÷ı‹Î_ ‹Ò‚¤Î‰ fi◊Ì, √÷¤Î‰ »ı. √÷¤Î‰ ±ı ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ »ı fiı ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı. ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ ±ı “ÏÕV«Î…˝”fi_ › “ÏÕV«Î…˝” »ı ±fiı ‹fi ±ı “M›Î˜fl” “ÏÕV«Î…˝” »ı. “ÏÕV«Î…˝” ¤Î‰ ±ıÀ·ı Ïfi∞˝‰ ¤Î‰.

±I›Îflı fi‰Ì ◊¥ flËÌ »ı ÷ı Ë…\ ±Î’HÎfiı Á_¤‚Λ fiËŸ. ±ı ±Î√‚ µ’fl Á_¤‚Λ. ±ıfiı ’Ïfl’ο ◊÷Î_ ’«ÎÁ-’˘H΢Á˘-Á˘ ‰Ê˝ ◊Λ »ı. …ı‹ ±Î…ı ±Î_⁄Îfiı ‹˘fl ±ÎT›˘ fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “±Î…ı ¿ıflÌ ±Î’˘.” ÷˘ ±ı ⁄fiı fiËŸ. ±ıfi˘ ’ο ◊÷Î_ ◊÷Î_ hÎHÎ-«Îfl ‹ÏËfiÎ ◊¥ Ω›. ±ı‰_ ±Îfiı ’«ÎÁ-Á˘ ‰Ê˝ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ’Ïfl’ο ◊÷Î_ ⁄Ë ‰Îfl ·Î√ı »ı. ±ıfi˘ √΂˘ ·Î_⁄˘ ˢ›. ‰ÎHÎÌfiı ◊÷Î_ ◊÷Î_ ⁄Ë ÀÎ¥‹ ·Î√ı. ≠ë¿÷ν — µI¿ÚWÀ ¤Î‰fiΠˢ› ÷˘ ‰Ëı·_ Œ‚ fiÎ ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ¿˘Õ‰ÕÛ◊Ì ±Î Àı’Ÿ√ ◊Λ »ı, ÷ı ¿˘Õ‰ÕÛ ±Î’fiı

¤Î‰ @›Îflı ? ‰ÎHÎÌ @›Îflı ? ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ¿˘Õ‰ÕÛ ◊¥ Ω› »ı.

ÿı¬Î› ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿˘Õ‰ÕÛ fiÎ ÿı¬Î›. ’HÎ ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¬flÎ_ ¿ı


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

67

68

±Î‰_ fiÌ¿‚Âı.

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ¿˘Õ‰ÕÛ Á‘Ì ÷˘ ±Î ◊¥fiı ±Î‰ı·_ »ı. ¿˘¥ ≠ë ’Ò»ı

◊Λ. ±ı ÿı¬Î› fiËŸ ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ⁄‘Ì ÁÒZ‹ Ïø›Î±˘ »ı, ÁÒZ‹÷fl Ïø›Î±˘ »ı. ±ı ÁÒZ‹÷‹ Ïø›Î fi◊Ì, ’HÎ ÁÒZ‹÷fl Ïø›Î »ı.

¿ı ÷fl÷ ±Î ¿˘Õ‰ÕÛ‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Ì Ω›. ¿˘Õ‰ÕÛ‹Î_◊Ì ’»Ì ±ıfi_ ¢ÀÛËıLÕ ◊Λ »ı. ±fiı ’»Ì ±Î ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı, ⁄‘Îfiı Á‹Ω› ±ı‰Ì ¤ÎÊ΋Î_. ’ı·_ ¢ÀÛËıLÕ, ’HÎ fiÎ Á‹Ω› ±ı‰Ì ¤ÎÊΠˢ›. ±I›Îflı ±Î ¿˘Õ‰ÕÛ ◊¥fiı ÷˘ ±Î‰ı·_ … ˢ›. ’Ò‰˝¤‰fi_ …ı “±‰„V◊÷” Ë÷_, ÷ı “T›‰„V◊÷”‹Î_ ¿˘Õ‰ÕÛ ÷flÌ¿ı ±ÎT›_ ˢ›.

±ı ƒT›¿‹˝ ¿ı fi˘¿‹˝ ?

±ı ⁄‘_ ’λ·_ … !

≠ë¿÷ν — ‹ËŸ Àı’Ÿ√ ◊÷_ ÷‹fiı ÿı¬Î› ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±ı ¿Â_ ÿı¬Î› fiËŸ. fiÌ¿‚ı ±ıÀ·ı ±fi¤‰

≠ë¿÷ν — ±Î ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Î›, ω«ÎflHÎα˘ »ı ±fiı ‰÷˝fiÎ »ı, ±ı

Âı‹Î_ Á‹Î‰ı ’΋ı ? fi˘¿‹˝‹Î_ Ω› ?

≠ë¿÷ν — ±Î ¿˘Õ‰ÕÛ Á‘Ì ◊¥fiı ±Î‰ı·_ »ı. ±ı ±I›ÎflfiÎ

ÿ½fifiÎ ±Î‘Îflı ¿ı ’λ·Î ÿ½fifiÎ ±Î‘Îflı ?

ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl-‰÷˝fi, ±ı ⁄‘_ fi˘¿‹˝. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‰ÎHÎÌ ƒT›¿‹˝‹Î_ √HÎΛ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’λ·Î ÿ½fifiÎ ±Î‘Îflı … ¿˘Õ‰ÕÛ ◊›ı·_ fiı,

⁄‘_. ≠ë¿÷ν — ÷‹ı ±I›ÎflfiÎ ⁄fiı·Î ≠Á_√˘fiÌ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘, ±ı Àı’

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ’fl‹Îb »ı ÷ı ‹Ò‚ ƒT›¿‹˝fiÎ »ı ±fiı ±Î

÷˘ ±I›Îflı fiÌ¿‚Ì. ±ËŸ◊Ì ⁄ËÎfl ¬ıÓ«Î¥fiı …ı V◊Ò‚ V‰w’ı fiÌ¿‚Ì ±ı fi˘¿‹˝ »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ⁄‘_ ’λ·_ …. ±I›Îflı ÷˘ ±Î ‰V÷±˘ w’¿‹Î_ ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı ’ı·Î ¿˘Õ‰ÕÛ Ë˘› »ı fiı ¢ÀÛËıLÕ ◊Λ »ı,

I›Î_ Á‘Ì Â_ ¿Ëı‰Î› ?

±Î‰ı·Ì. ‹Ò‚ ÷˘ ’λ·_ … fiı ? ±ı ÷˘ ’Ëı·Î ¿˘Õ‰ÕÛ Á‘Ì Àı’ ◊›ı·Ì … »ı, ÷ı ±I›Îflı ¿˘Õ‰ÕÛ ËıS’ ¿flı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ Á‘Ì ±ı ⁄‘_ ƒT›¿‹˝‹Î_ Ω›. ±fiı ’»Ì ⁄ËÎfl ≠ë¿÷ν — ¿˘Õ‰ÕÛ‹Î_◊Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı, ±ı‹Î_ ±I›Îflfi_ ÿ½fi ¿o¥

fiÌ¿‚ı »ı ±ı fi˘¿‹˝. fi˘¿‹˝ ±ıÀ·ı ÷‹ı ‹ÎÏ·¿ fiËŸ. ÷ı◊Ì ÷‹ı …‰Î⁄ÿÎfl fiËŸ. ‹ÎÏ·¿ ◊›Î ±ıÀ·ı …‰Î⁄ÿÎflÌ ÷‹ÎflÌ.

… ¿flı fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflfi_ ¿Â_ ±Î‹Î_ ·Î√ı ‰‚√ı fiËŸ fiı ! ±ı‰_ »ı

¿˘Õ‰ÕÛ Á‘Ì ÷ˆ›Îfl ! ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î’fiı Á‰Î· ¿˘¥ ’Ò»ı, ÷˘ ÷‹ı ‰ÎHÎÌ ¶ÎflÎ …‰Î⁄

±Î’˘ »˘ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹Îflı ÷˘ ¿o¥ …‰Î⁄ ±Î’‰ÎfiÌ …wfl … fiËŸ. ¿˘Õ‰ÕÛ◊Ì

…‰Î⁄ fiÌ¿‚Ì Ω›. ≠ë¿÷ν — “¿˘Õ‰ÕÛ”◊Ì ±ıÀ·ı Â_ ?

fiı, ¿˘Õ‰ÕÛ Á‘Ì ⁄‘_ ’Ëı·Î_ ÷ˆ›Îfl ◊¥ √›ı·_ ˢ›. ’ı·Î Á΋˘ ’Ò»ı ¿ı ÷fl÷ ¢ÀÛËıLÕ ◊÷Î_ … ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı, ËÕËÕÎÀ ! ≠ë¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ±Î’fiÎ ±I›ÎflfiÎ iÎÎfifi_ ±ıfiÌ ±_ÿfl

±ıÏÕÂfi ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿Â_ › fiËŸ. ±ı …ı »ı ±ı …. ÷ı◊Ì … ±‹ı ¿Ë̱ı

»Ì±ı fiı, ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı. ±I›Îflı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰Î◊Ì


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

69

±‹fiı ¤Ò·«Ò¿ ÿı¬Î› ¿ı ±Î‹Î_ Â_ ‰ÎB›_. ±Î Àı’‹Î_ Â_ ¤Ò·«Ò¿ ◊Λ »ı, ±ı ÿı¬Î›.

70

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±Î‰ı, ÿıËfi˘ ±Î¿Îflı › ‹‚÷˘ fiÎ ±Î‰ı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄ÌΩ ¤‰‹Î_ ÷‹ÎflÎ …ı‰Ì … ‰ÎHÎÌ ◊Λ fiı ?

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷‹ı Á‘Îfl˘ fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎflÎ …ı‰Ì ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌfi˘ ÁÒfl ±ı¿ … Ω÷fi˘ ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‘flı … fiËŸ fiı !

’HÎ ¿o¥ ±Î ÷η fiÎ ±Î‰ı.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı Àı’ ◊›ı·Ì »ı ±ı … ±Î‰ı.

≠ë¿÷ν — ±ı ÷η ±‹Îflı ÷‹ÎflÎ …ı‰˘ Ωı¥±ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±fiı ±ı ÷˘ ‹Îflı ±ı¿·Î_fiı fiËŸ. ⁄‘Λfiı ±ı‰_ …

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰˘ fiÎ ⁄ıÁı. ±ı ÷˘ ‹Îflı ŒflÌ ⁄ıÁÎÕ‰˘ ˢ› ÷˘

»ı. „M·ÏÕo√ ¨‘_ ◊Λ fiı, ±ıÀ·ı ‰¿Ì·ı › ¿Ëı ¿ı “÷‹Îv_ fiÁÌ⁄ eÀ·_ »ı ±ıÀ·ı ±ı‰_ ⁄˘·Î›_.” ’HÎ Àı’ ◊›ı·Ì ±ı‰_ … ⁄˘·Î› »ı. ±ı ‹ÎflÎ ¤ÎB› ≠‹ÎHÎı ÷ÎflÌ Àı’flı¿ÕÛ fiÌ¿‚ı. ±fiı ⁄ÌΩfiÎ ¿ıÁ‹Î_ ⁄ÌΩfiÎ ¤ÎB› ≠‹ÎHÎı ÷ÎflÌ Àı’ fiÌ¿‚ı. fiÎ Á‹Ω›_ ÷fiı ? ≠ë¿÷ν — ±ıfiı ±Î’ı “T›‰„V◊÷” »ı, ±ı‹ ¿èÎ_ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ÁÒZ‹ ◊¥ √›ı·_ »ı, ˉı V◊Ò‚ ◊‰Îfi_ ⁄Î¿Ì »ı.

› fiÎ ⁄ıÁı, ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_ › fiÎ ⁄ıÁı.

‰ÎHÎÌfiı ÁÎ_¤‚fiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ Á_¤‚Λ »ı, ÷ı ÁÎ_¤‚fiÎfl ¿˘HÎ ? ÂOÿ ¿Îfiı

’Õ÷Î_ ÷ıfiÎ ÂOÿÎ◊˝◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ¤Î‰Î◊˝ ¿ı ’fl‹Î◊˝ Á‘Ì ÷ı … ZÎHÎı ⁄‘Î Œ˘Õ ’ÕÌ Ω› »ı, ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? I›Îflı ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ≠¿Î¿ w’ı flËı »ı, ÷˘ ’»Ì ‰E«ı ¿¥ Ï‹¿ıÏfi{‹◊Ì ‹ËŸ Œ˘Õ ’Õı »ı ?

≠ë¿÷ν — ±ı V◊Ò‚ ◊÷Ì ‰¬÷ı ±Î’fi_ iÎÎfi Â_ ¿Î‹ ¿flı ? ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ Á_¤‚Λ »ı, ÷ı ÁÎ_¤‚fiÎfl ¿˘HÎ ? ±ı ±Ëo¿Îfl. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Î…fiÎ iÎÎfi◊Ì ±ı ¿«Î ‹ËŸ ¿o¥ ˢ› ÷˘ ¬⁄fl

’ÕÌ Ω› ¿ı ±ËŸ ¿«Î »ı.

ÁÒfl ±ı¿, ’HÎ ÷η …\ÿÎ ! ≠ë¿÷ν — ±ı¿ … CÎfl‹Î_ ’Î_«-ÿÁ …HÎ flËı÷Πˢ›. ÷˘ › ±Î

Àı’ …\ÿÌ …\ÿÌ ¿ı‹ ◊÷Ì ËÂı ? ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊÷Ì ËÂı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ˘ …\ÿÎ »ı, ‹ÎÀı ‰ÎHÎÌ …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fiÌ »ı.

…ıÀ·Î ‹ÎHÎÁ »ı, ±ıÀ·Ì Ω÷fiÌ ‰ÎHÎÌ Ë˘›. ¿˘¥fiÌ ‰ÎHÎÌ ¿˘¥fiı ‹‚÷Ì fiÎ ±Î‰ı. ¿˘¥ ⁄ÌΩı ⁄˘·÷˘ ˢ› ÷˘ ¿˘¥ ±ı‹ fiÎ ¿ËÌ Â¿ı ¿ı “±Î «_ÿ¤Î¥ ⁄˘S›Î !” ≠ë¿÷ν — ’HÎ “«_ÿ¤Î¥ …ı‰Ì »ı” ±ı‰_ ¿Ëı ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ “…ı‰Ì »ı” ±ı‰Ì ‹‚ı. ’HÎ ¿˘¥fiÌ ‰ÎHÎÌ ‹‚÷Ì fiÎ

ÁÎ_¤‚fiÎfl ¿˘HÎ, ±ıÀ·_ … ΩHΉÎfiÌ …wfl. ÁÎ_¤‚fiÎfl˘ ±ı ±Ëo¿Îfl. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ …ıÀ·_ ’»Ì ±Î√‚ ·_⁄Ή˘, ±ı ⁄‘_ ±Ëo¿Îflfiı I›Î_ ’ˢӫı. ±ı‰_ fiÎ Á‹Ω› ? ≠ë¿÷ν — Á‹Ω›_. ÿÎÿÎlÌ — ±ı V◊Ò‚ ˢ›, ÁÒZ‹ ˢ›, ÁÒZ‹÷fl ˢ›, ÁÒZ‹÷‹

ˢ›. ±ıÀ·ı Á_¤‚Λ »ı, ÷ı ‹ÂÌfiflÌ …\ÿÌ »ı. ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı »ı, ÷ı Àı’flı¿ÕÛ …\ÿÌ »ı. ±Î Á_¤‚ΉfiÎflÌ ‹ÂÌfiflÌ »ı. ⁄‘Îfi˘ ‹ÎÏ·¿ ±ı¿ ±Ëo¿Îfl »ı, ⁄Á ! ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ±Ëo¿Îfl ÷˘ ±ı‹ ±Ëo¿Îfl … ¿flı »ı fiı, ¿ı ‹ıÓ

ÁÎ_¤Y›_, Ë_ ⁄˘S›˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ±Ëo¿Îfl fiı !


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

71

≠ë¿÷ν — ±fiı ‹ËŸ ±ıfiÎ …ı ⁄‘Î Œ˘Õ ’Õı »ı ±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı Œ˘Õ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı … ’Õı »ı. ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î fi◊Ì.

Ï‹l«ı÷fi »ı. ≠ë¿÷ν — Ï‹l«ı÷fi, ±ı‹Î_ @›˘ ¤Î√ Œ˘Õ ’ÎÕÌ ±Î’ı ?

72

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

Àı’ @›Îflı ¿flı·_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı Â_ ¬⁄fl ’Õı ¿ı @›Îflı Àı’ ¿flı·_ ! ±Î ⁄ËÎflfiÌ

Àı’ ’_ÿfl ÿËÎÕÎ µ’fl ¿flÌ ¿ı ‹ÏËfiÎ µ’fl ¿flÌ, ±ı ±Î’HÎfiı Â_ ¬⁄fl ’Õı ? ±Î…ı ‰√ÎÕ̱ı ÷˘ ±ı‰Ì ¬⁄fl ’Õı ? ±ıfiÎ_ …ı‰Ì … ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl fiı ⁄Ï©, ±ı ⁄ı ¤ı√_ … »ı, ⁄Á. ±Î ±ı‰Î_

÷˘ ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ‹Î_ ¿ıÀ·Î_› Œ˘Õ ‹ËŸ ’ÕÌ Ω›. ±Î ÷˘ Œ˘Õ … fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ΩÕÌ ΩÕÌ ‰Î÷˘ »ı. ’HÎ ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ÷˘ ¿ıÀ·Î_› Œ˘Õ ’Õı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±_ÿfl „@÷ ‘flΉı »ı. ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÷˘ ±ı „@÷ ¿˘fiÌ ?

≠ë¿÷ν — ±ı ¿›Î ±‰÷ÎflfiÌ ËÂı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’λ·Î ±‰÷ÎflfiÌ … ˢ› Ëo‹ıÂÎ_. ’λ·Î_ ±ı¿

±‰÷Îflfi_ … ˢ› »ı ⁄‘_. ±ı ÷˘ √›Î ±‰÷Îflı …ı Àı’flı¿ÕÛ ◊¥ »ı, ÷ı ±Î…ı w’¿‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î ÷˘ Œ@÷ ‹Ë˘fl … ‹Îfl‰ÎfiÌ »ı. ⁄Î¿Ì Àı’ ÷˘ √›Î ±‰÷ÎflfiÌ »ı ÷ı …, ±Î Œ@÷ «Î· ¿flÌfiı Ωı¥ ·Ì‘Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ëo¿ÎflfiÌ-⁄Ï©fiÌ, ⁄ıfiÌ … »ı. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı √›Î …L‹fi_ M·ÎÏfi_√ ◊›_ fiı ? ≠ë¿÷ν — Ë…\ flèÎ_ fiı, ¿Â_ ?! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … fiı ! ±Î ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı¿fi_ ±ı¿ … »ı, ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ’HÎ flÏ›fi ¤ÎÊ΋Î_ fiÌ¿‚ı·Ì ‰ÎHÎÌ ¿o¥ … Œ˘Õ

Àı’flı¿ÕÛ »ı.

fi ˢ› ω«Îfl˘fiÌ Àı’ !

’ÎÕ÷Ì fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î’HÎı …ı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ±ı Àı’ ◊Λ »ı. ±Î’HÎÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı. ±Ëo¿Îfl ΩHÎ÷˘ fi◊Ì fiı ! ±Ëo¿Îfl

ω«Îfl˘ ’HÎ Àı’ ◊Λ »ı ?

…ı ¤ÎÊÎ ΩHÎı »ı, ±ı ¤ÎÊ΋Î_ … ±ıfiı Á‹…HÎ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ω«Îfl˘ Àı’ fi◊Ì ◊÷Î_. ≠ë¿÷ν — ±fiı ¿ı‰‚iÎÎfiÌfiı ÷˘ ⁄‘Î … Œ˘Õ ’ÕÌ Ω› ? ≠ë¿÷ν — ω«Îfl˘fi_ ¿o¥ fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‹fiı ÷˘ ±Î‰_ ¿Â_ ˢ› … fiËŸ fiı ! ±ı‹fiı ÷˘

⁄‘_ ‹Ò‚ V‰w’ı ÿı¬Î›. ±Î‰_ ÷ı‰_ ¿Â_ ÿı¬Î› fiËŸ fiı ! ≠ë¿÷ν — ‹Ò‚V‰w’ı ±ıÀ·ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ω«Îfl˘, ±ı ÷˘ …Õ ¿Ëı‰Î›. ±ı V◊Ò‚ ¿Ëı‰Î›,

⁄˘·Ì±ı »Ì±ı ±ı V◊Ò‚ ¿Ëı‰Î›. V◊Ò‚fiÌ Àı’ fiΠˢ›, ÁÒZ‹÷‹fiÌ Àı’ ˢ›.

ÿÎÿÎlÌ — ÷k‰V‰w’ı. ±ıfi_ fi΋ ¿ı‰‚iÎÎfi fiı ! ≠ë¿÷ν — ÁÒZ‹ ±ıÀ·ı ¤Î‰ fiı ±¤Î‰.

±ı √÷ ¤‰fiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á. ¤Î‰ ±fiı ±¤Î‰. ÷ı ¤Î‰ µ’fl◊Ì ⁄fiı, ÷ı Àı’ ≠ë¿÷ν — “±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı” ±ı‰_ ÷‹ı ¿Ë˘ »˘, ÷˘ ±Î ⁄‘_

ŒVÀÛ ¿·ÎÁ ÷ˆ›Îfl ◊¥ Ω›.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

73

74

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ‹ËŸ …ı ±Î¬_ ÷_hÎ «Î·ı »ı, ±ı ’Ò‰˝¿‹˝fiÎ

÷˘ Àı’ ∂÷›Î˝ ¿flı ! ≠ë¿÷ν — Àı’flı¿ÕÛfiı Â_ ¿ËÌ Â¿Î› ? ±ı Á‹Ω‰˘. ÿÎÿÎlÌ — Àı’flı¿ÕÛ ±ı ’ÏflHÎ΋ »ı. ±ıfiÎ_ ¿Î˜{Ì{ ’Ëı·Î_ ◊›ı·Î.

±Î ≥Œı@À »ı. ÷‹ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷ ¿flÌ flèÎÎ »˘, ±ı ⁄‘_ … ’ÏflHÎ΋ »ı. ‹ËŸ ¿Î˜{Ì{ ◊¥ flèÎÎ »ı, ±_ÿfl ¿Î˜{Ì{ «Î·Ì … flèÎÎ »ı. ±Î ‹fi‰«fi-¿Î›ÎfiÌ hÎHÎ ⁄ıÀfḻ˘ ¤flΛΠ… ¿flı »ı. ’λ·Ì hÎHÎ ⁄ıÀfḻ˘ ÕÌV«Î…˝ ◊›Î ¿flı »ı fiı fi‰Ì hÎHÎ ⁄ıÀflÌ «Î…˝ ◊›Î ¿flı »ı. F›Î_ Á‘Ì ±iÎÎfi »ı I›Î_ Á‘Ì. ±iÎÎfi Ω› fiı iÎÎfi ◊Λ I›Îflı ÕÌV«Î…˝ ±ı¿·_ … flËı. ’»Ì «Î…˝ fiÎ ◊Λ.

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±Î‘Îflı «Î·ı »ı. ±ı ’Ò‰˝¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı ÷_hÎ «Î·ı »ı, ÷ıfiı ±Î ΩHΉΠ‹Î_Õu_ ¿ı ±Î @›Î_◊Ì ±Î‰ı »ı fiı Â_ ◊Λ »ı. ’˘÷ı ±ı‹Î_ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ …\ÿ˘ ◊¥ √›˘. ±ıfiÌ fi˘Ó‘ »ı Œ@÷ ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı. ƒWÀÎ ’ÎÁı ¬Î·Ì fi˘Ó‘ … »ı.

‰ÎHÎÌ ‰¬÷ı › Á‹ÎÏ‘ ! ≠ë¿÷ν — ±Î’ ⁄˘·˘ »˘, ÷ı CÎÕ̱ı Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘fi˘ ¤_√

◊÷˘ ËÂı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ï⁄·¿<·ı › Á‹ÎÏ‘fi˘ ¤_√ ◊÷˘ fi◊Ì. ±Î flı¿ÕÛ

F›Î_ Á‘Ì “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” I›Î_ Á‘Ì Àı’flı¿ÕÛ ∂÷›Î˝ ¿flı. ±fiı “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ±iÎÎfi ÷ÒÀÌ √›_, ¡ı¿«fl ◊¥ √›_, ±ı ≥√˘¥{‹ ¡ı¿«fl ◊¥ √›˘, ±ıÀ·ı ⁄‘_ √›_. ≥√˘¥{‹ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ⁄‘_ «ÎS›Î ¿flı ±fiı ÷ı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ’»Ì Àı’flı¿ÕÛ ∂÷flı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi÷Î◊Ì Àı’flı¿ÕÛ ∂÷›Î˝ ¿flı »ı.

‰Î√Ì flËÌ »ı, ±ıfiÎ µ’fl Ë_ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flË_, ±ıÀ·ı Ë_ ‹ÎflÎ µ’›˘√‹Î_ … flË_. ‹ÎflÎ Â© µ’›˘√‹Î_ … flË_. ’»Ì Á‹ÎÏ‘fi˘ ¤_√ ¿ı‹ ¿flÌfiı ◊Λ ÷ı ? ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ◊›˘ ¿ı ⁄ı ‰V÷ ◊¥ ±Î‹Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ±Î Àı’flı¿ÕÛ ±ı ¥Œı„@À‰ »ı ⁄‘Ì ! ±fiı ±Î

…\ÿÎ ◊¥ ΩH›_ ÁC΂_ ! ±ıÀ·ı …ıfiı iÎÎfi fi◊Ì, ±ı ·˘¿˘fiı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı Àı’flı¿ÕÛ ÷ˆ›Îfl ◊Λ »ı ? ±iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ±ı “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±ı‹ ¿Ëı »ı. ±fiı ±Î ÷˘ ±‹fiı F›Îfl◊Ì A›Î· ±ÎT›˘ ¿ı ±Î ‰ÎHÎÌ @›Î_◊Ì fiÌ¿‚ı »ı, ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? I›Îfl◊Ì ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ±Î ±ËŸ◊Ì fiÌ¿‚ı »ı ±fiı ±Î‹ Ω› »ı fiı ±Î‰Ì flÌ÷ı ◊¥fiı ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı ’»Ì “±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ” ¿Ë̱ı fiËŸ fiı, ±ıfiı. ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı …ı ±Î’fiÌ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì flËÌ »ı, ±ı ÷˘

±I›Îflı ≥Œı@À »ı, Ïfl{SÀ »ı. ’HÎ F›Îflı ±ı flı¿ÕÛ ◊¥ ËÂı I›Îflı ÷˘ ¿o¥ ¿Î˜{ ËÂı fiı ?

⁄ı ‰V÷ ÿflı¿fi΋Î_ ˢ› »ı. ±ı¿ ¥Œı@Àw’ı ˢ› »ı ±fiı ±ı¿ ¿Î˜{Ì{ w’ı ˢ› »ı. ±‹Îflı › ±Î ¥Œı@À w’ı, ±ıÀ·ı Àı’ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ‰ÎB›Î ¿flı »ı ±Î. ≠ë¿÷ν — Àı’fiı ‰√ÎՉΠ‹ÎÀı V‰Ì« ÷˘ ÿ⁄Ή‰Ì ’Õı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ±ı ÿ⁄Î¥ √›ı·Ì … »ı. ÷‹ı ’Ò»˘ ±ıÀ·Ì …

‰Îfl. ÷‹ı ’Ò»˘ ±ıÀ·ı ÷fl÷ … ‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ±‹ı ÷˘ ±ıfiÎ_ iÎÎ÷Î-ƒWÀΠˢ¥±ı !! ≠ë¿÷ν — ±Î “‹fiı” ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ±ı‹ ±Î’ı ¿èÎ_, ÷˘ ±ı Â_

»ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿Î˜{fiÎ ±Î‘Îflı ±ı ’fl‹Îb fiÌ¿Y›Î. ÿÎÿÎlÌ — “‹fiı” ±ı ÷˘ T›‰ËÎÏfl¿◊Ì Ë_ ⁄˘·_ »\_. ⁄Î¿Ì ±Î Ë_ ≠ë¿÷ν — ¿Î˜{Ì{ ±ı ’Ò‰˝¿‹˝ »ı ?

…ı ⁄˘·_ »ı fiı, ±ı ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ÂOÿ »ı. ±Î ÷‹ı ⁄˘·˘ »˘, ±ı ’HÎ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

75

ÂOÿ ⁄˘·˘ »˘, ’HÎ ÷ıfiÌ ’λ‚ Ï⁄Ï·Œı › ÷‹ÎflÌ ±ı‰Ì … »ı ±fiı ‹ÎflÌ Ï⁄Ï·Œ fiΠˢ›. ‹Îflı ÂOÿ ÷flÌ¿ı ⁄˘·‰Î Ωı¥±ı. ÷ı T›‰ËÎfl »ı, ±ıÀ·ı ⁄˘·‰_ ’Õı. ±I›Îflı ¿˘¥ ‹fiı ’Ò»ı ¿ı “÷‹ı ¿˘HÎ »˘ ?” ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı “±ı. ±ı‹. ’Àı·”. ’HÎ ‹fiı ±ı‰Ì Ï⁄Ï·Œ fiΠˢ›.

“±‹ı” ±ı ‰‚√HÎ Ï‰Ë˘HÎÎ ! ±ıÀ·ı “±Î ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı” ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ! ±Î ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. Ë_ ⁄˘·÷˘ fi◊Ì. ±ı¿ ÂOÿı› ‹Îfl˘ fi◊Ì ±Î, ±ıÀ·ı ÂOÿ F›Îflı ±ıfiÌ fl«fiÎ ◊¥ ËÂı, ÷ı ÿËÎÕı ‹Îflı ¿o¥ ±ıfiÌ ΩıÕı Á_⁄_‘ ¬fl˘. ’HÎ ±I›Îflı, fl«fiÎ ◊›Î ’»Ì ‹Îfl˘ Á_⁄_‘ flè΢ fi◊Ì.

76

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

Á‘Ì Á_iÎÎ ◊›Î ¿flı. “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±ı ¤Îfi ÷ÒÀÌ Ω› ¿ı Á_iÎÎ ∂ÕÌ Ω›. ±‹ÎflÌ ±iÎÎfi ÿÂÎ Ë÷Ì fiı, ÷ı ‰¬÷ı ±iÎÎfiÿÂÎfiÌ Á_iÎÎ ◊›ı·Ì. Àı’flı¿ÕÛ ∂÷Îfl÷Ì ‰¬÷ı ±Î ±ÎI‹ÿÂÎ fiˢ÷Ì. ÷ı ‰¬÷ı Á_ÁÎflÿÂÎ Ë÷Ì, ±iÎÎfiÿÂÎ Ë÷Ì. Àı’flı¿ÕÛ F›Îflı «Î…˝ ◊¥ Ë÷Ì I›Îflı ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ «Î…˝ ◊›ı·Ì. ±fiı ’»Ì ±Î ÕÌV«Î…˝ ◊Λ »ı. ±‹fiı ±Î iÎÎfiÿÂÎ »ı, ÷ı◊Ì ÕÌV«Î…˝ ±ı¿·_ … ˢ›. ±‹fiı «Î…˝ fiΠˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì, ±ÎI‹Îw’ ◊›Î ’»Ì, ±ÎI‹Î Ω√˛÷ ◊›Î ’»Ì «Î…˝ fiÎ ◊Λ. ÕÌV«Î…˝ ±ı¿·_ ◊›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ±Î ÕÌV«Î…˝ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı, ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı.

Œıfl ÷‹ÎflÌ - ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ! ±Î ±ËŸ …ı ⁄˘·ı »ı, ±ı Àı’ ⁄˘·ı »ı. I›Îflı ÷‹ı ⁄˘·˘ »˘, ÷ı › Àı’ … »ı. ±ıÀ·ı ‹ÎflÌ › ±Î Àı’ »ı. ±fiı ÷‹ÎflÌ › ±Î Àı’ »ı. ‹fiı ±Îfi_ ‰‚√HÎ fi◊Ì fiı ÷‹fiı ‰‚√HÎ »ı.

≠ë¿÷ν — ⁄ı Ïÿ‰Á ’Ëı·Î_ … ±Î’ı Œfl¿ ÿı¬ÎÕu˘. ±Î’fiÎ

Àı’flı¿ÕÛ‹Î_ fiı ±‹ÎflÎ Àı’flı¿ÕÛ‹Î_ ◊˘Õ˘ Œfl¿ ÿı¬ÎÕu˘. ÿÎÿÎlÌ — Â_ ?

Á_⁄_‘ ‹ÎhÎ fl«fiÎ ‰ı‚αı... ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿Ì‘_ ¿ı ‹Îflı ÷˘ ‹ÎÏ·¿Ì »ı … fiËŸ ±fiı ÷‹fiı ≠ë¿÷ν — “±I›Îflı fl«fiÎ ◊›Î ’»Ì ‹Îfl˘ Á_⁄_‘ flè΢ fi◊Ì.” ±ı

Ë∞ ◊˘ÕÌ CÎHÎÌ ‹ÎÏ·¿Ì »ı ±_ÿfl.

Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√˘ »˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹ÎÏ·¿Ì fi◊Ì Ë˘÷Ì, ’HÎ ±ıÀ·Ì Ë∞ V’WÀ÷Î fi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ÂOÿfiÌ fl«fiÎ ◊Λ, ÷ı ÿËÎÕı ±‹Îfl˘ Á_⁄_‘ ¬fl˘

¿o¥¿. ±fiı fl«fiÎ ◊›Î ’»Ì Œ‚ ±Î’ı, ÷ı ÿËÎÕı ±‹Îflı Á_⁄_‘ fiËŸ. …ı‹ ±Î ¿‹˝ ⁄Î_‘ı, √›Î ±‰÷Îflı ¿Î˜{Ì{ ⁄Î_‘ı, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’H΢ Á_⁄_‘ ¬fl˘. Œ‚ ±Î’÷Ì ‰¬÷ı ±Î’H΢ Á_⁄_‘ fiËŸ.

◊¥. ±ı › V’WÀ÷Î ¿Î‚ı ¿flÌfiı ◊Λ. CÎHÎÎ_ ¿Î‚ ’»Ì, ±ÎI‹Îfi_ V’WÀ ‰ıÿfi ¿›Î˝ ’»Ì ◊Λ. ±ı ‰ıÿfi ¿›ı˝ … »^À¿˘ fiı ? …ı‹ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ fi◊Ì ¿Ëı÷Î, ¤˘√Ή·Ì ¿‹˝ »ı, ÷ı ¤˘√‰‰Î ±Î‰‰_ ’Õu_ ? ±ı‰_ ±Î ±ı¿ ¤˘√Ή·Ì ¿‹˝ ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ΩH›Î ’»Ì flèÎ_ Â_ ? ¤˘√Ή·Ì. ±ıfiı «ÎÏflh΋˘Ë ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.

Àı’flı¿ÕÛ …ı CÎÕ̱ı ◊Λ fiı, ÷ı CÎÕ̱ı ±ıfiÎ ‹ÎÏ·¿ ¬flÎ_. ËÎ, Àı’flı¿ÕÛ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ’˘÷ı ±ıfiÎ ¿÷ν Ë÷Î. ’HΠˉı Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·÷Ì ‰¬÷ı ’˘÷ı ±ı‹Î_ fi◊Ì, ’˘÷ı ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì. ±Î ¤˛Î_Ï÷‰Î‚Î ‹ÎÏ·¿ ◊Λ ±fiı iÎÎfiÌ ‹ÎÏ·¿ fiÎ ◊Λ. …ı CÎÕ̱ı Àı’flı¿ÕÛ ‰Î√÷Ì Ë˘›, ÷ı ‰¬÷ı ¤˛Î_Ï÷‰Î‚˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ ⁄˘·_ »\_.” ±fiı iÎÎfiÌ fiÎ ⁄˘·ı ¿ı “Ë_ ⁄˘·_ »\_.” ±ı ¿Ëı ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı.

»˘. ˉı ±ı ÷‹Îv_ ÁÎ_¤‚Ìfiı ±‹ı ⁄ÌΩfiı ÁIÁ_√fiÌ ‰Î÷ ¿fḻı, ÷ı ‰¬÷ı ±‹ı …ı ⁄˘·Ì±ı ±ı › Àı’flı¿ÕÛ ¿Ëı‰Î› ? ¿ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?

F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi fiΠˢ›, ÷ıfiı “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±ı‰_ ¤Îfi ˢ›, I›Î_

ÿÎÿÎlÌ — Ωı‰Î Ω› ÷˘, ⁄˘· ‹ÎhÎ Àı’flı¿ÕÛ »ı. ’HΠˉı ±ı ÷˘

±ı ⁄‘_ Àı’flı¿ÕÛ … ! ≠ë¿÷ν — ±Î’ …ı ⁄˘·˘ »˘, ±ıfiı ÷‹ı Àı’flı¿ÕÛ fiÌ¿‚Ì ±ı‹ ¿Ë˘


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

77

‹ÎÏ·¿ µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı fiı ! ≠ë¿÷ν — ±Î ÷‹Îv_ ÁÎ_¤‚ı·_ ±I›Îflı ±‹ı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ÷˘

±Î ±‹ÎflÌ Àı’flı¿ÕÛ ’Ëı·Î_ ±Î‰Ì µ÷flı·Ì ËÂı ±ıÀ·ı fiÌ¿‚ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ˢ› I›Îflı … fiı ! fiËŸ ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄fiı fiËŸ fiı !

fi‰_ ⁄fiı fiËŸ fiı !

78

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±ı‰_ ⁄˘·ı »ı, ±ı ÷˘ Õ⁄· ±Ëo¿Îfl »ı. ÷_ …ı …ı ω«ÎflÌÂ, ÷ı ±Ëo¿Îfl »ı. ÷_ …ı …ı ⁄˘·ÌÂ, ÷ı ±Ëo¿Îfl »ı. ÷_ …ı …ı ¿flÌÂ, ÷ı ±Ëo¿Îfl »ı. …√÷fi_ …ı …ı ΩHÎÌÂ, ÷ı ±Ëo¿Îfl »ı. F›Î_ Á‘Ì ƒ„WÀ fiÎ ⁄ÿ·Î› I›Î_ Á‘Ì Â_ ‰‚ı ? ‰ÎHÎÌfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±Ëo¿Îfl »ı. ÿıËfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ ÷˘ ÁËı…ı › ÁΑÎflHÎ flËı, ’HÎ “‹Ò‚ ±ÎI‹Î” … ‰ÎHÎÌ‹Î_ ‰÷ı˝ !

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ËŸ ÁÎ_¤Y›Î ’»Ì … ±‹ı ⁄˘·Ì ¿̱ı, ±ı

Â_ ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ › ÁÎ_¤Y›Î ’»Ì … Àı’ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› fiı ? Àı’flı¿ÕÛ

I›Î_ ◊÷Ì ‰¬÷ı ! ÁÎ_¤Y›Î ’»Ì … Àı’ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› fiı ! ±ı ¿o¥ fi‰_ ±˘»\_ »ı ⁄‘_ ?! ⁄‘_ … …^fi_ »ı ±Î. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ÷‹Îv_ ÏfiÏ‹kÎ ‹‚ı ÷˘ … ’»Ì ’ı·Ì ±‹ÎflÌ

Àı’ ¬Ò·ı »ı, ±ı‹ ? ‘Îfl˘ ¿ı ÷‹ı ±‹fiı ±Î¬˘ ÁIÁ_√ ¿è΢ ˢ› ±fiı ˉı Ë_ ÁÎ_…ı …¥fiı ‰Î÷ ¿v_, ÷ı ÷‹ÎflÌ ÁÎ_¤‚ı·Ì … ‰Î÷ Ë_ ¿fl÷˘ ˢ™ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÌ › Àı’ ∂÷flÌ √›ı·Ì ÷˘ »ı …. ±Î ÁÎ_¤‚‰Îfi_

ÏfiÏ‹kÎ … flèÎ_ ⁄οÌ. ±Î ÏfiÏ‹kÎ◊Ì ±˘’fi ◊Λ »ı. ≠ë¿÷ν — ˉı ±ı‹Î_ …ı ¿ıÀ·Ì¿ ¿flı@ÀfiıÁ‰Î‚Ì ‰ÎHÎÌ …ıfiÌ

fiÌ¿‚÷Ì Ë˘›, ±ı ’HÎ ±ıfi_ ’Ëı·Î_fi_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fi‰_ fiÎ ◊Λ ¿Â_. ¿ÎflHÎ ¿ı ÏflËÁ˝· ◊›Î ’»Ìfi_ ±Î

…√÷ »ı. ±Î w’¿ »ı ±fiı ÏflËÁ˝· ›˘…fiÎw’ı Ë÷_. ⁄Á ±ÎÀ·˘ … Œıfl. ’HÎ »ı ±ıfiÌ ±ı … ‰V÷. ¡ı‹ ÷ıfiÌ ÷ı, ÕÌ{Î¥fi ÷ıfiÌ ÷ı, Œ˘À˘ ÷ıfi˘ ÷ı, ’HÎ ’ı·_ ÏflËÁ˝· ›˘…fiÎw’ı Ë÷_ fiı ±Î w’¿‹Î_ »ı.

ÂOÿ ‹ÎhÎ ±Ëo ÂOÿ ‹ÎhÎ ¥√˘¥{‹ »ı. …ıÀ·Î_ ÂOÿ˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ »ı ±ı ⁄‘Î ≥√˘¥{‹ »ı ±fiı ‰ÎHÎÌ ±ı ¬S·˘ ±Ëo¿Îfl »ı. “‹ıÓ ¿›* fiı Ë_ ¿flÌ”

…ı …ı ⁄˘·ı »ı, …ıÀ·_ …ıÀ·_ ⁄˘·ı »ı, ±ı ⁄‘˘ … ¬S·˘ ±Ëo¿Îfl »ı. Œ@÷ V›Îÿ˚‰Îÿ …ı ‰¬÷ı ⁄˘·ı iÎÎfiÌ’vÊı ›, ÷ı ‰¬÷ı ±ı‹fi˘ ±Ëo¿Îfl fiËŸ, ’HÎ ±ı Ωı ¿_¥ ⁄Ì…\_ ⁄˘·ı fiı, ÷˘ ±ı‹fi˘ ±Ëo¿Îfl … fiÌ¿‚ı »ı. ±ı fiÌ¿‚÷˘ ±Ëo¿Îfl, ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl ¿è΢ »ı. …ıÀ·_ ⁄˘·ı »ı, ±ı ⁄‘_ ±Ëo¿Îfl … »ı. ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl fiΠˢ› ÷˘ › ⁄˘·Ì µÃı »ı, fiËŸ ? ≠ë¿÷ν — ⁄ÌΩfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı‹Î_. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı. ⁄ÌΩfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.

’HÎ F›Î_ ¿S›ÎHÎ fiÎ ◊‰Îfi_ ˢ› fiı ⁄Ì∞ ⁄Î⁄÷ ˢ› fiı I›Î_ › ⁄˘·Ì µÃı, “fiÎ ±Î‹ ¿fl‰Îfi_, ÷‹ı fi◊Ì ΩHÎ÷Î_”. …ıÀ·_ ⁄˘·ı »ı fiı, ±ı ⁄‘˘ ±Ëo¿Îfl »ı. ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÌ V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ Ë÷Ì ±fiı iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ, V›Îÿ˚‰Îÿ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ⁄‘Î ÁÎ_¤‚ı ’HÎ ¿˘¥fiı ±ı‹ fiÎ ·Î√ı, ±‹ÎflÌ Ï‰v©fi_ ⁄˘S›Î_. ‹V·Ì‹ ˢ›, ⁄ÌΩ ˢ›, ⁄‘Îfiı √‹ı. ±ı V›Îÿ˚‰Îÿ ¿Ëı‰Î›. ÏfiflÎ√˛ËÌ‰Î‚Ì ±fiı Á‰˝ ÁÎ’ıZÎfiı ·ıfiÎflÌ. ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ‰ÎHÎÌ ¿ı‰Ì ÁflÁ ! ‰÷˝fi‹Î_ ¬S·˘ ±Ëo¿Îfl ⁄Ë ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. ‰÷˝fi‹Î_ ÷˘ ¿˘”¿ Œıfl˘ ±Î’HÎı ·Bfi‹Î_ √›Î_ ˢ› ±fiı “«_ÿ¤Î¥, ±Î‰˘ ’‘Îfl˘.” ÷ı ‰¬÷ı ±Î‹ ◊Λ I›Îflı ±Î’HÎfiı ÿı¬Î› ¿ı ‰÷˝fi‹Î_ ¬S·˘ ±Ëo¿Îfl ÿı¬Î›˘. ±Î‹ ◊¥ Ω› fiı ? ·Bfi‹Î_ “±Î‰˘ ±Î‰˘” ¿Ëı fiı »Î÷Ì d·Î›, ±ı ¬S·_ ‰÷˝fi »ı, ¬S·˘ ±Ëo¿Îfl ‰÷˝fiw’ı. ±ıÀ·ı ±Î ÁΑ-Á_L›ÎÁ̱˘ ‰ÎHÎÌ fiËŸ ⁄˘·÷Πˢ›, fiËŸ ?


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

79

≠ë¿÷ν — ⁄˘·ı fiı.

80

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

Á‘Ì ’ı·_ ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı ±fiı fi‰_ «Î…˝ ’HÎ ◊Λ »ı. …^fiÌ fiı fi‰Ì, ⁄ı ⁄ıÀfḻ˘ «ÎS›Î … ¿flı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ˵ ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı ? ˉı ’λ˘ “Ë_ ⁄˘S›˘”, ¿ËıÂı. ÷‹ı

⁄˘·˘ »ı ±ı …\ÿ_ ±fiı ±ı ⁄˘·ı »ı ±ı …\ÿ_. ±Î “iÎÎfi” ‹Y›Î ’»Ì, ÷‹ı ⁄˘·˘ »˘ ±ı Ïfi⁄a… »ı, …ı‹Î_◊Ì ±Ëo¿Îfl ŒflÌ ∂√÷˘ fi◊Ì, ±ı ±Î◊‹Ì Ω› »ı ±fiı ±ı ⁄˘·ı »ı, ÷ı ±ı‹Î_ ⁄Ì… ’Õı »ı. ’λ\_ “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±ı‰_ ¤Îfi »ı fiı ! “±‹ı ¿ı‰_ ⁄˘S›Î” ±ı ‰ÎHÎÌfi˘ ’Ïfl√˛Ë.

≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ¿ı ±Î’HÎı ±Î …ı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ÷ı

±Ë‹˚ ±˘»˘ ◊¥ Ω›, ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±ı‰_ ±˘»\_ ◊÷_ Ω›, ÷˘ ’»Ì ±ı Àı’ »ı ÷˘ «Î…˝ fiÎ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±Î “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±˘»\_ ◊Λ ÷˘ › «Î…˝ ◊Λ. ¿ÎflHÎ

±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥, CÎÕ̉Îfl ±ı¿ ±fl‘˘ ¿·Î¿ ±ı‹ fiı ±ı‹ ⁄ıÁÌ flËıΩı, ¿Â_ ⁄˘·Â˘ - ¿fl¢ fiËŸ. ÷˘ › ⁄˘S›Î ‰√fl flËı fiËŸ fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ëo¿Îfl »ı, ±ıÀ·ı ⁄˘S›Î ‰√fl flËı fiËŸ !

¿ı ±Ëo¿Îfl ∞‰÷˘ flËı fiı ? ≠ë¿÷ν — ±Ëo¿Îfl ±˘»˘ ◊¥ Ω› ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄˘·‰Î‹Î_ ±˘»˘ ◊¥ Ω›. ⁄ÌΩ‹Î_ ‰‘Ì Ω›.

Àı’ µ÷ÎflÌ ¿˘HÎı ? ≠ë¿÷ν — ±˘»˘ ◊Λ … fiËŸ, ±Ëo¿Îfl ?

⁄˘·ı »ı ¿˘”¿ ±fiı ’˘÷ı ‹Î◊ı ·¥ ·ı »ı. ±Î ÷˘ ±Ëo¿Îfl ¿flı »ı, ¿ı Ë_ ⁄˘·_ »\_. ±ı ±Ëo¿Îfl◊Ì flı¿˘ÕÛ ◊Λ »ı. ±Ëo¿Îfl◊Ì ŒflÌ ’λ˘ Àı’flı¿ÕÛ µ÷flı »ı. ŒflÌ ’λΠ±Ëo¿Îfl ¿flı »ı. ±Ëo¿Îfl fiΠˢ› ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ ◊Λ fiËŸ.

… ±˘»˘ ¿flÌ ±Î’ı. ∂ÕÎÕÌ ‹ı·ı Ë’Ò«˘. ±˘»˘ ¿›ı˝ fiÎ ’η‰ı. Ï⁄·¿<· ¡ı¿«fl ¿flÌ fiάı.

≠ë¿÷ν — ±Î’ ⁄˘·˘ »˘, ±ı ¿¥ flÌ÷ı ⁄˘·Î› »ı ?

‰ÎHÎÌ-±Ëo¿Îfl, ¿Î›˝-¿ÎflHÎ w’ı !

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Ëo¿Îfl ±˘»˘ fiÎ ◊Λ. ±Ëo¿Îfl iÎÎfiÌ ±ı¿·Î_

ÿÎÿÎlÌ — ±Î Àı’flı¿ÕÛ µ÷flı·Ì »ı ÷ı.

≠ë¿÷ν — “‰ÎHÎÌ ±ı ¬S·˘ ±Ëo¿Îfl »ı” ±ı …flÎ Á‹…‰_ »ı.

≠ë¿÷ν — ¿˘HÎı µ÷ÎflÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ◊¥ Ω› ÷˘ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_, ‹˘ZÎı Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı √›Î ±‰÷ÎflfiÎ ±Ëo¿Îflı ∂÷ÎflÌ. ˉı fiÎ µ÷flı.

±Î «Î…˝ ◊›ı·Ì »ı, ÷ı ±Î ÏÕV«Î…˝ ◊¥ flËÌ »ı. ±ı@{˘VÀ ◊¥ flËı·Ì »ı.

‰ÎHÎÌ◊Ì … ⁄‘˘ ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ≠ë¿÷ν — ’ı· ‰Î@› »ı fiı “ÁÒZ‹ ±Ëo¿ÎflÌ, ‰ÎHÎÌfi_ ËÏ◊›Îfl.”

±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl ±fiı ‰ÎHÎÌfiı Á_⁄_‘ »ı.

≠ë¿÷ν — ±Î @›Î_ Á‘Ì «Î·‰Îfi_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿıË ËÂı I›Î_ Á‘Ì «ÎS›Î ¿flÂı. ±√fl ’Ëı·Î_

≠ë¿÷ν — ±Ëo¿Îflfi_ ËÏ◊›Îfl, ±ıfiı ‰ÎHÎÌ ¿Ì‘Ì. ÷˘ ±Ëo¿ÎflÌ ±ı

‰ÎHÎÌ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ±fiı ’»Ì ‹˙fi ˢ›, ±ı Àı’flı¿ÕÛ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›, ±ıÀ·ı ‹˙fi ◊¥ Ω›. ’HÎ ±Î ÏÕV«Î…˝ »ı. ‰ÎHÎÌ ±ı@{˘VÀ ◊¥ flËı·Ì »ı ±fiı ±Î ¤‰‹Î_ F›Î_ Á‘Ì “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±ı‹ ¿Ë˘ »˘, I›Î_

‰ÎHÎÌfiı ËÏ◊›Îfl w’ı ‰Î’flı »ı. ±ı‰_ ◊›_ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ë◊Ì›Îfl fiËŸ, ±Ëo¿Îfl … »ı. ‰ÎHÎÌ◊Ì … ⁄‘˘


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

81

±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı.

82

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ‹˙fi … ˢ› ±ıfiı. ¤√‰Îfiı › ¿Ëı, ±ÎI‹iÎÎfi

I›Î_ ‹Ïfi’b_. ±ıÀ·ı ±_ÿfl◊Ì ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ◊›_ fiı ⁄ËÎfl◊Ì flèÎ_. ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı ¿ı ±Ëo¿Îfl◊Ì ‰ÎHÎÌ

fiÌ¿‚ı »ı ?

≠ë¿÷ν — ⁄ËÎfl◊Ì ⁄˘·‰Îfi_ ¬⁄fl ’Õı ±ı‰_ »ı ’HÎ ±_ÿfl◊Ì

⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘, ±ı ¿ı‰_ ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ Âw±Î÷ ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ’»Ì

±ı ±Ëo¿Îfl fiÌ¿Y›Î ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ¿Î›˝-¿ÎflHΠˢ› ’λ\_ ‹ËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ¿èÎ_ fiı ⁄‘Î › iÎÎfiÌfiı ˢ› ±ı‰_. ÿıÂfiÎ w’ı

¿Ëı, Àı’flı¿ÕÛ. ±ı ±_ÿfl ⁄_‘ ◊¥ √›_ fiı ! ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ◊¥ Ω› ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ‰ÎHÎÌfiÌ Âw±Î÷ ’Ëı·Î, ±Ëo¿Îfl◊Ì Âw±Î÷ ◊¥ ±fiı ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ı ±ıfi˘ ÷΂˘.

≠ë¿÷ν — ±fiı ’ı·_ ‰«·˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ∂ÕÌ √›˘. …ı ±_ÿfl◊Ì

⁄˘·‰Îfi˘, ÷ı ±Ëo¿Îfl ¤Î‰ ∂ÕÌ √›˘.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl ⁄_‘ ◊¥ √›˘.

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹V‰w’ … ◊¥ √›˘. ±Ïø›÷Î ±Î‰Ì, flèÎ_ …

’HÎ ±Ëo¿Îfl ’Ëı·Î_ ¬·ÎÁ ◊›Î ’»Ì, ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ ‰ÎHÎÌ ¬·ÎÁ ◊Λ »ı ?

fiËŸ fiı ˉı ¿Î_¥. ¿Î‹‹Î_ ·Î√ı ±ı‰Ì ‰Î÷ ¿fl. ±Î‹Î_ Â_ ? ±ÎI‹±iÎÎfi I›Î_ ‰ÎHÎÌ.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚‰Î◊Ì ±Ëo¿Îfl Âw ◊Λ »ı ±fiı ‰ÎHÎÌ

fiÌ¿‚‰ÎfiÌ ⁄_‘ ◊¥ ¿ı ±Ëo¿Îfl ⁄_‘ ◊›˘. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı ±ı ⁄‘˘ ±Ëo¿Îfl fiÌ¿‚ı »ı,

±ı‰_ ¿Ë˘ »˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀ·ı ’»Ì iÎÎfiÌfiı ±ı‹ ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ

»ı. ˉı ‹ÎflÌ ¥E»Î fi◊Ì »÷Î_ fiÌ¿‚ı »ı. ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ±Ëo¿Îfl fiΠˢ› ? ‰ÎHÎÌ ‹ÎhÎ ±Ëo¿Îflfi_ V‰w’

… ¿Ì‘_ fiı ! ÷˘ ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ‰ÎHÎÌ ¿ı‰Ì ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ıfiı ÿıÂfiÎ ¿ËÌ, ±ıÀ·ı ±Î…ı ±Ëo¿Îfl fi◊Ì

±ı‹Î_.

≠ë¿÷ν — ±ÎI‹iÎÎfi I›Î_ ‹Ïfi’b_. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹±iÎÎfi ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl, I›Î_ ‰ÎHÎÌ.

‰ÎHÎÌ◊Ì …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı fiı ‰ÎHÎÌ◊Ì …√÷ ⁄_‘ ◊¥ Ω› »ı. ±ı … ‰ÎHÎÌ …√÷fiı ⁄_‘ ¿flı »ı. ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Ë‹˚ VQ≤Ï÷, V‰w’fiÌ Ï‰VQ≤Ï÷ ◊¥, fiı ±ı … ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Ë‹˚fiÌ Ï‰VQ≤Ï÷ fiı V‰w’fiÌ VQ≤Ï÷ ◊Λ »ı. ±Î Á‹Ω› »ı ? ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌ ±Î‹Î_ ? ≠ë¿÷ν — Á‹… ’ÕÌ. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. Á‹…ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı ±ı‰˘

»ı. ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷ ‰ˆiÎÎÏfi¿ »ı. ≠ë¿÷ν — ±Î…ı ±Ëo¿Îfl fi◊Ì, ‹ÎÀı ÿıÂfiÎ ?

±‰V◊Î ±Ëo¿ÎflfiÌ ±ı !

ÿÎÿÎlÌ — ±Î…fi˘ ±Ëo¿Îfl fi◊Ì, ±Î ’Ëı·Î_fi˘ ¿flı·˘ »ı.

≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ±ı ±Ëo¿ÎflfiÌ ±‰V◊Î ¿Ëı‰Î› ?

≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î’HÎÎ iÎÎfifi_ ’ÏflHÎ΋ ‹˙fi’b_ ±Î‰ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ⁄Ì…\_ Â_ ? ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl ˢ› ¿ı fiÎ › ’HΠˢ›.


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

83

≠ë¿÷ν — ‹fi, ±ı ’HÎ ±Ëo¿ÎflfiÌ ±‰V◊Î ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ˢ› fiı fiÎ ’HΠˢ›, ±ı ⁄_fiı‰ ⁄fiÌ Â¿ı. ±Ëo¿ÎflfiÌ

ˢ›, ±Ëo¿ÎflfiÌ fiÎ › ’HΠˢ›. ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÷‹Îv_ ‹fi »ı, ±ı ±Ëo¿Îfl ‰√flfi_ »ı.

84

‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘ ⁄‘_ … »ı. ¿o¥ ±ı¿ … ⁄ÀHÎ »ı

‹ÎflÌ ’ÎÁı ?! ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘ ¥·ı„@Àˇ¿fiÎ_ ÷‹Î‹ ÁΑfi˘ »ı. …ı ÁΑfi˘ Ë…\ ≠√À ◊›Î_ fi◊Ì, ±ı › ÁΑfi˘ »ı. ’HÎ ‹ÂÌfiflÌ ⁄fiΉı·Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ÁΑfi˘ ≠√À ¿flÌfiı ±◊˝ … Â_ ÷ı ? …ıÀ·Ì …wfl »ı, ±ıÀ·Ì ‰Î÷ ¬S·Ì ¿flÌ »ı.

≠ë¿÷ν — ±Ëo¿Îfl »ı, ÷ı ‹fi‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ ÷˘ ±Ëo¿ÎflfiÌ

‹˙Ï·¿ ‰Î÷, iÎÎfiÌfiÌ !

±‰V◊Î ? ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÏ·¿ ◊Λ I›Îflı. ±ıÀ·ı ‹fi ±Ëo¿Îfl‰Î‚_ › ¿Ëı‰Î›

±fiı ±Ëo¿Îfl ‰√flfi_ › ¿Ëı‰Î›. ±iÎÎfiÌÿÂαı ±Ëo¿Îfl‰Î‚_ ±fiı iÎÎfiÌÿÂαı ±Ëo¿Îfl ‰√flfi_.

±HÎÿÌÃΠωiÎÎfi, ¬S›Î_ ±ËŸ !! ‰Î÷ √‹ı »ı ‹ÎflÌ ? ¿ı fiÎ √‹ı ? ≠ë¿÷ν — ±‹Îflı ‹ÎÀı ÷˘ fi‰Ì … fiı ! ÿÎÿÎlÌ — fi‰Ì, ±Î ÷˘ ⁄‘_ ωiÎÎfi »ı. ±I›Îfl Á‘Ì …√÷‹Î_

…ı ÁÎ_¤Y›_ »ı fiı, ±ı ⁄‘Ì ·˙Ï¿¿ ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚Ì »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‰V÷ …\ÿÌ »ı. ·˘¿˘fiı ¤Îfi fiΠˢ› ±Î ‰V÷. ±ıÀ·ı ±‹ı ±Î ωiÎÎfi ¬S·_ ¿fḻı »Ì±ı. ±Î¬Î …√÷fi_ …ı ωiÎÎfi »ı, ±ı ±‹ı ¬S·_ ¿fḻı »Ì±ı. ÷ı ±Î ‰ˆiÎÎÏfi¿ flÌ÷◊Ì ±Î ⁄‘_ …√÷ «Î·Ì flèÎ_ »ı ! ±Î ⁄‘_ ÁΛLÁ »ı. ±Î ‰ˆiÎÎÏfi¿ ‰Î÷ »ı, ÂÎVhÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì. ±Î ±ı@{ı@À »ı. Œ˘flıfifiÎ ÁΛ„LÀVÀ˘ ±Îfiı ±ı@{ı@À ¿⁄Ò· ¿flı ±ı‰Ì ‰Î÷˘ »ı. ±Î ⁄‘Ì ÁΛ„LÀÏŒ¿ ¢‘¬˘‚ »ı ±fiı ωiÎÎfi ˢ› ÷˘ … ¿Î‹ ◊¥ Ω› fiı ! ±fiı ¤√‰Îfi ’HΠωiÎÎfi V‰w’ı »ı. ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ±Î Àı’flı¿ÕÛfiÌ ¿fl΋÷ ◊˘ÕÌ Â̬‰ÎÕÌ »ı. ’HÎ

‹ËŸ ±Î ‹ÂÌfi‹Î_ ‹ËŸ ’λ\_ ±ı‰_ ⁄ÀHΠˢ› »ı, ÷ı ±Î‹ ÿÎ⁄̱ı ÷˘ fl̉ΥLÕ ¿ı Œ˘fl‰ÕÛ ⁄Ë …SÿÌ ◊¥ Ω› »ı. ÷˘ ±Î‹Î_ ±ı‰_ ±Î’fiÌ ’ÎÁı »ı ¿o¥ ?

±Î ⁄ËÎfl …ı ÁÎ_¤Y›_ »ı fiı, ±ı ‘‹˝ »ı fiı iÎÎfi »ı. iÎÎfi ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ±Î’HÎı ¿fl‰_ ’Õı ±fiı ±Î ωiÎÎfi »ı. ωiÎÎfi ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ¿Â_ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı, ΩHΉ_ ’Õı Œ@÷. ±fiı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ’Ëı·Ì ‰¬÷ ⁄ËÎfl ’Õı »ı ¿ı ‰ÎHÎÌ ±ı ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ »ı. ÁÎ_¤‚‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ »ı ¿ı fiËŸ ? ±fiı ÷tfi fi‰Ì ‰Î÷ ! ±’Ò‰˝ !! ’Ò‰ı˝ @›Îflı › ÁÎ_¤Y›_ fiΠˢ›, ’Ò‰ı˝ @›Îflı › ‰Î_«ı·_ fiΠˢ›, ΩHÎı·_ fiΠˢ›, ±ı‰_ ±Î ±’Ò‰˝ !!! ±Î ‹˙Ï·¿ ‰Î÷ »ı ±fiı ±Î “‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌ”, ±ı ‰Î÷ı › ’Ëı·Î_ ÁÎ_¤‚ı·Ì … fiËŸ fiı, ÷‹ı ?” ≠ë¿÷ν — fiÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰˘ ÂOÿı › …√÷ı ÁÎ_¤‚ı·˘ … fi◊Ì. …√÷ ±Î…ı

’Ëı·Ì ‰¬÷ ÁÎ_¤‚ı »ı. ˉı …ıfiı ω«Îfl‰_ ˢ› ±ı ω«Îflı, ¬v_ »ı ¿ı ¬˘À<_, ÷ı ÷’ÎÁı › ¿flı. ω«Îfl ¿flÂı ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÂı fiı ? ±fiı ±Î Ωı ¬S·_ fiÎ ¿flı ÷˘ ·˘¿˘fiı ¬⁄fl … fiÎ ’Õı fiı, ¿ı ωiÎÎfi Â_ »ı ÷ı ? ˉı ±Î ‰Î÷ ¿o¥ √M’_ ÷˘ fiËŸ ˢ› fiı ? ⁄Î¿Ì ÿfl±Á· ‰Î÷ ‹Ò¿Ì »ı. ±Î …ı‹ “T›‰„V◊÷” ÿfl±Á· ‰Î÷ ‹Ò¿Ì »ı, ±ı‰Ì ±Î ±ı¿ ÿfl±Á· ‰Î÷ ‹Ò¿Ì »ı. ±Î “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·” ±ı › ÿfl±Á· ‰Î÷ »ı. ⁄‘Ì ⁄Ë ‰Î÷˘ ±Î‰Ì »ı. ±Î “‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı” ±ıfiÌ …wfl »ı, ÷ı◊Ì ±ı ‰Î÷ ⁄ËÎfl ’ÎÕÌ »ı. ÷‹fiı ¿˘¥ √΂ ¤Î_Õı ÷˘ ±ı “Àı’flı¿ÕÛ »ı” ±ı‹ ¿flÌfiı ÷‹ı ŒÎ›ÿ˘ µÃΉ˘. ±Î ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı, ±ı‰_ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ÷‹ı ŒÎ›ÿ˘ µÃΉ˘ ¿ı fiÎ µÃΉ˘ ?


‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

85

≠ë¿÷ν — ŒÎ›ÿ˘ µÃΉ̱ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı, ±ı ‰Î÷ ⁄ËÎfl

’ÎՉ΋Î_ …√÷fiı ŒÎ›ÿ˘ »ı. ±fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ÿÏfi›Î ±ı‰_ › Á‹…÷Ì ◊Âı ¿ı ‹ÎHÎÁ ⁄˘·Ì ¿÷˘ fi◊Ì, ±Î ÷˘ Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. iÎÎfiÌfi˘ ±ı¿ … ÂOÿ …ı ÁÎ_¤‚ıfiı, ÷ıfi˘ ’HÎ ‹˘ZÎ ◊Λ, ±ı‰_ ±Î iÎÎfi »ı.

ÂOÿı ÂOÿfi˘ ±Î˜· ≠ÒŒ ±Î’ı ÷ı iÎÎfiÌ ! Ωı iÎÎfiÌ ’vÊ ⁄˘·ı »ı ÷ı Àı’flı¿ÕÛ »ı, ÷˘ ⁄ÌΩ Â_ Ω÷ı ⁄˘S›Î ? ±ıfiÎ ’fl◊Ì ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞ …¥±ı ?! ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷˘ »ı. ±Î‰Ì ‰Î÷˘ ÂÎVh΋Î_ › fiΠˢ›, ’flÎH΋Î_ fi◊Ì ¿èÎ_, ‰ıÿÎ_÷‹Î_ fi◊Ì ¿èÎ_. ±Î ⁄‘Î Œ˘Õ iÎÎfiÌ ΩHÎı. ¿ıÀ·Î_¿ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “÷‹ı ±Î ‰ÎHÎÌfiı Àı’flı¿ÕÛ ¿Ë˘ »˘, ÷ı ‹˘ÀÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ·˘ »˘.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ωı¬‹ÿÎflÌ fiËŸ, ’HÎ ±ı@{ı@À ⁄˘·Ì flè΢ »\_.” Ωı¬‹ÿÎflÌ ÷˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ·ı … ÂÌ flÌ÷ı ? ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “±Î Àı’flı¿ÕÛ »ı ±ı‰_ fiÎ ¿Ë˘ fiı ! ±ı ‰Î÷ ¿Ëı‰ÎfiÌ ⁄_‘ flά˘ fiı ! fiÎ ⁄˘·˘ ÷˘ ÁÎv_.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±I›Îfl Á‘Ì Ë¿Ì¿÷ ‰Î÷ … ⁄ËÎfl fi◊Ì ’ÕÌ, fiı fi◊Ì ’ÕÌ I›Îflı ÷˘ ±Î ¿Ë_ »\_ ±fiı ÷ı fl˘Œ¤ıfl ¿Ë_ »\_. ±Î‰˘ ‹ÎflÌ ΩıÕı flËÌfiı ’fl‰Îfl ¿flÌ ±Î’_, » ‹ÏËfi΋Î_.” ’fl‰Îfl ÷˘ ¿fl‰_ … ’Õı fiı, …ı ⁄˘S›Î ±ı ÷˘ ?! ±fiı Ë_ ÷˘ ¿Ë_ »\_ ¿ı “±Î …ı ⁄‘_ ⁄˘·Î›_ »ı ±I›Îfl Á‘Ì, ±ßΉÌÁ ‰Ê˝◊Ì, ÷ıfiÎ ±ı¿ı±ı¿ ÂOÿfi_ ≠ÒŒ ±Î’‰Î Ë_ ÷ˆ›Îfl »\_, ±ıÀ ±ıfiÌ ÀÎ¥‹.” ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ‰˘Àfl≠ÒŒ ¿ı ŒÎ›fl≠ÒŒ fi ˢ› ±Î ! ±˘· ≠ÒŒ »ı ±Î !! ±Î “‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿ÕÛ »ı” ±ı ≠ÒŒ ◊Âı fiı, I›Îflı ⁄‘˘ µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘. ’HÎ ±Î ‰Î÷ Á_ÁÎfl ±Î¬Îfiı ‹ÎÀı ¿Î‹fiÌ fi◊Ì, ‹˘Z΋Î√afiı ‹ÎÀı ¿Î‹fiÌ »ı. ±fiı ‹˘Z΋Î√a √Ò_«Î›Î »ı ±Îfiı ·¥fiı, ÁÎ«Ì Ë¿Ì¿÷ fiËŸ ΩHΉÎfiı ·¥fiı !! vvvvv

[2] ‰Ì÷flÎ√ ÿÂÎ, ‰ÎHÎÌ ‰¬÷ı... ‹Ò‚ ’ÿÎ◊˝, ’HÎ fi‰Ì Œ˘Q›˝·Î‹Î_ ! ≠ë¿÷ν — ±Î’ı …ı ±ø‹ ωiÎÎfi ⁄÷ÎT›_ »ı, ±ı ¿˘¥ ‰ıÿÎ_÷ ¿ı

…ˆfi˘fiÎ ÂÎVh΢‹Î_ ¿˘¥ Ãı¿ÎHÎı Ωı‰Î‹Î_ ±ÎT›_ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ˢ› fiËŸ. ±Î fi‰Ì Œ˘Q›˝·Î »ı. ±Î…fiÎ ±Î

¿Ï‚›√‹Î_ Ωı fi‰Ì Œ˘Q›˝·Î fiΠˢ› ÷˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±Îfiı ’Ë˘Ó«Ì … fiΠ¿ı. Œ˘Q›˝·Î fi‰Ì »ı, ’HÎ ±ÎI‹iÎÎfifi˘ ≠¿Î ÷ıfi˘ ÷ı … »ı. ±fiı ±Î‰_ fiΠˢ› ÷˘ ’Ë˘Ó«Ì ‰‚ı fiËŸ fiı ! ’λ\_ ‹fifiı Á‹Î‘Îfi flËı. ⁄Ï© «Ò’ ◊¥ Ω›. ⁄Ï© ⁄˘·÷Ì ⁄_‘ ◊Λ, ω¿S’ ¿fl÷Ì ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ø‹ ωiÎÎfi ⁄Ï©fiı √Î_Ã÷_ fi◊Ì. ±Î ‹˘ÀÌ ±Ω›⁄Ì ¿Ëı‰Î› fiı ! ⁄‘Î iÎÎfi ⁄Ï©fiı √Î_Ãı. ⁄Ï© ±ıfiı ÷˘ÕÌ fiάı, Ëo¿ı ! ÿflı¿fiÎ iÎÎfifiı ⁄Ï© ÷˘ÕÌ fiάı. ’HÎ ±ø‹ ωiÎÎfi ⁄Ï©fiı √Î_Ã÷_ … fi◊Ì. ±ı ⁄Ë ±Ω›⁄Ì »ı ±Î ! ±fiı ÏÁ©Î_÷w’ı »ı ±Î‹. …flÎ › ¿˘¥ …B›Î±ı ωfl˘‘ΤÎÁ fiΠˢ›. ±ßΉÌÁ-±ßΉÌÁ ‰Ê˝◊Ì Ï‰fl˘‘ΤÎÁ Ωı›˘ fi◊Ì. ±ı¿ ÂOÿı › ±‹Îfl˘ ωfl˘‘ΤÎÁ fiÌ¿Y›˘ fi◊Ì.

001page1-86  

‰ÎHÎÌfiÌ Áˆ © Î_ Ï ÷¿ Á‹… ¬_ Õ -1 fi ¿flı ‰Î÷ ÿı Ë ¿Ïÿ ! ⁄˘·fiÎfl˘, ÷ı “ËË _ ” fi◊Ì ! ÷˘ ¤√‰Îfi ⁄˘·ı ¬fl˘ ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ iÎÎfiÌ … ‰Î÷ ¿flı »ı , ±ı fiyÌ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you