Page 1

Innowacja Pedagogiczna Wspomaganie rozwoju indywidualnego stylu uczenia się z wykorzystaniem aktywnych metod i technik nauczania” realizowanej w ramach Programu ERASMUS + autor: Małgorzata Zawada

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej Częstochowie

1


„Wspomaganie rozwoju indywidualnego stylu uczenia się z wykorzystaniem aktywnych metod i technik nauczania” realizowanej w ramach Programu ERASMUS + „The world in our hands – we can work it out” w latach 2014-2017


Publikacja innowacja pedagogiczna Redakcja: Grażyna Markowska, Autor: Małgorzata Zawada

WYDAWCA: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej ul. Goszczyńskiego 9/11 42-217 Częstochowa

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Publikacja bezpłatna.

3


Założenia innowacji pedagogicznej „Wspomaganie rozwoju indywidualnego stylu uczenia się z wykorzystaniem aktywnych metod i technik nauczania” realizowanej w ramach Programu ERASMUS + „The world in our hands – we can work it out” Tytuł: Wspomaganie rozwoju indywidualnego stylu uczenia się z wykorzystaniem aktywnych metod i technik nauczania Autor: Małgorzata Zawada –nauczyciel języka polskiego, rosyjskiego, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, były doradca metodyczny języka polskiego, dyrektor szkoły podstawowej, edukator z listy Ministra edukacji Narodowej, ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej


Założenia innowacji Beneficjenci: Beneficjentami innowacji są uczniowie klas trzecich i czwartych szkoły podstawowej. Realizacja działań innowacyjnych przebiegać będzie w ramach Programu ERASMUS + przez 3 lata w ramach wybranych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pracy indywidualnej uczniów.

Specjaliści uczestniczący w realizacji: Innowację realizować będą wychowawcy klas trzecich i czwartych przy współudziale nauczycieli języka polskiego, angielskiego, matematyki, a także zaproszonych nauczycieli innych specjalności oraz pedagoga szkolnego. Udział nauczycieli różnych specjalności wynikał będzie z rodzaju, celów i tematyki zintegrowanych bloków przedmiotowych, które będą mieć charakter projektów edukacyjnych.

Idea innowacji: Ideą innowacji jest zorganizowanie uczniom warunków do świadomego uczenia się. Wiąże się z tym poznanie przez uczniów ich własnego potencjału edukacyjnego, czyli:  indywidualnych preferencji sensorycznych,  indywidualnego profilu inteligencji,  indywidualnego stylu uczenia się. Wiedza ta ma posłużyć rozwinięciu u uczniów własnego, indywidualnego sposobu uczenia się, który będą mogli doskonalić i wzbogacać we własnej 5


karierze edukacyjnej. W procesie tym uczniowie będą wspierani przez nauczycieli uczestniczących w innowacji oraz przez rodziców. Zakłada się, iż w końcowej fazie innowacji uczniowie uświadomią sobie, jaki sposób uczenia się jest dla nich najbardziej wygodny, szybki i trwały

Cele innowacji Cel główny: Głównym celem innowacji jest rozwinięcie u uczniów umiejętności uczenia się, samokształcenia i samorozwoju, a tym samym wypracowanie indywidualnych wzorców uczenia się.

Cele pośrednie:  przeprowadzenie u uczniów klas trzecich i czwartych diagnozy możliwości edukacyjnych,  zapoznanie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli zaangażowanych w projekt z wynikami diagnozy, tj. z dominującymi u poszczególnych uczniów preferencjami sensorycznymi, typami inteligencji i stylami uczenia się odpowiadającymi poszczególnym uczniom,  zapoznanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli zaangażowanych w projekt ze sposobami zapewnienia uczniom psychofizycznych warunków do nauki – wykorzystanie elementów technik Dennisonów,  wykorzystanie preferowanych przez poszczególnych uczniów sposobów uczenia się w ramach realizacji zintegrowanych bloków przedmiotowych (język angielski, język polski, matematyka),


 przeprowadzenie analizy aktywności edukacyjnej poszczególnych uczniów po zakończeniu realizacji danego bloku przedmiotów zintegrowanych,  przeprowadzenie diagnozy możliwości edukacyjnych uczniów na zakończenie realizacji innowacji.

Sposób realizacji innowacji Procedura osiągania celów: Realizacja innowacji będzie przebiegała wg następujących etapów: 1. Etap diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, 2. Etap realizacji bloków przedmiotów zintegrowanych, 3. Etap analizy aktywności edukacyjnej uczniów w czasie realizacji danego bloku, 4. Etap diagnozy końcowej, wnioski i podsumowanie. W ramach etapu 1 odbędzie się diagnoza, w której czynnie, obok nauczycieli wychowawców, uczestniczyć będą rodzice dzieci. Ich obecność pozwoli na przeprowadzenie testów badawczych w możliwie najbardziej dokładny sposób. Ponadto, rodzice będą mieli możliwość spojrzenia na własne dziecko pod kątem jego indywidualnych uwarunkowań intelektualnych i potrzeb edukacyjnych, jakie należy mu zapewnić zarówno w szkole, jak i w domu. Wiedza ta pomoże rodzicom świadomie uczestniczyć w procesie edukacyjnym ich dzieci oraz w działaniach mających na celu wspieranie rozwoju dziecka.

7


Etap 2 to cykl projektów edukacyjnych opartych na integracji przedmiotowej. Projekty te zostaną opracowane przez nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka polskiego (w szkołach partnerskich w języku ojczystym) w oparciu o metodę projektów, która w największym stopniu umożliwi nauczycielom wykorzystanie metod, form pracy oraz środków dydaktycznych preferowanych dla poszczególnych typów inteligencji i stylów uczenia się. Ponadto specyfika metody projektów pozwoli na rozbudzanie u uczniów ciekawości poznawczej, czynnego zaangażowania, uruchomienie wyobraźni i kreatywności oraz wyzwolenie emocjonalnego nastawienia uczniów do wykonywanych zadań. Cele i tematyka bloków zintegrowanych zostaną określone w kolejnych scenariuszach bloków. Etap 3, czyli analiza aktywności edukacyjnej uczniów w czasie realizacji danego bloku przedmiotowego, to analiza dokonana na podstawie indywidualnych arkuszy analizy przez nauczycieli realizujących ten blok oraz samoocena uczniów, przeprowadzona z wykorzystaniem arkusza samooceny. Etap ten będzie towarzyszył każdemu blokowi przedmiotowemu. Ma on na celu monitorowanie rozwoju edukacyjnego ucznia, wskazywanie postępu w procesie uczenia się, systematyczne bogacenie wiedzy ucznia o samym sobie, o możliwościach osiągania coraz wyższych celów edukacyjnych. Etap ten to również wiedza dla rodziców ucznia i dla nauczycieli, którzy uzyskają wskazówki w jaki sposób modyfikować pracę edukacyjną z uczniami i dostosowywać ją do potrzeb uczniów w ramach kolejnych bloków przedmiotów zintegrowanych. Etap 4 to powtórzenie testów diagnozy rozpoczynającej realizację innowacji. Wyniki badania końcowego maja wskazać, jaki nastąpił przyrost możliwości


edukacyjnych uczniów oraz jakie sposoby uczenia się wypracowali uczniowie w czasie trwania innowacji. Metody pracy: Metody badawcze: diagnozowanie, ankietowanie, ewaluacja, wywiad indywidualny, wywiad grupowy, monitorowanie, obserwacja Formy pracy: Uczeń – nauczyciel, dziecko – rodzic, uczeń – uczeń, grupowa, zespołowa Materiały pedagogiczne Arkusze diagnozy, ankiet, wywiadów, ewaluacji, karty obserwacji, opisy typów preferencji sensorycznych, typów inteligencji i stylów uczenia się. Informacje dodatkowe: Realizacja innowacji przebiegać będzie równolegle w szkołach partnerskich i szkołach polskich gościnnie zaproszonych do współpracy. Autorka innowacji udostępni wszystkim szkołom tenże dokument wraz z materiałami potrzebnymi do podjęcia działań. Każda szkoła może wykorzystać przekazane materiały, może również opracować własne metody badawcze i materiały i wykorzystać je w pracy z uczniami. Opracowane materiały winny wzbogacić warsztat pracy nauczycieli wszystkich szkół biorących udział w realizacji innowacji i służyć rozwojowi zawodowemu, dlatego będą popularyzowane wśród partnerów projektu.

Efekty końcowe realizacji: 9


Nabyte w trakcie realizacji umiejętności mają się przyczynić do szybkiego i efektywnego uczenia się uczniów, wypracowania własnego, indywidualnego sposobu uczenia się, a tym samym rozwoju edukacyjnego ucznia. Założenie końcowym jest:

Uczeń:  rozpoznanie przez ucznia własnego stylu ucznia się,  podejmowanie przez ucznia działań/zadań wymagających zaangażowania podstawowych preferencji sensorycznych: wzroku, słuchu, czucia, działania,  umiejętność samodzielnego i świadomego wyboru przez uczniów technik i metod uczenia się,  umiejętność przygotowania się do wysiłku edukacyjnego,  umiejętność planowania etapów działań w celu realizacji podanego zadania,

Nauczyciele:  rozwinięcie warsztatu pracy nauczyciela,  doskonalenie u nauczycieli umiejętności rozpoznawania możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów,  doskonalenie umiejętności dostosowania procesu nauczania i uczenia się do indywidualnych potrzeb ucznia,  pogłębienie wiedzy psychologicznej na temat psychologii rozwojowej dzieci w wieku szkolnym i neurodydaktyki,  rozwinięcie umiejętności dokonywania diagnozy i przeprowadzania analiz.


Rodzice:  wdrażanie rodziców do aktywnego i świadomego uczestnictwa we wspieraniu dziecka w procesie edukacyjnym,  poznanie potencjału edukacyjnego dziecka,  poznanie potrzeb edukacyjnych dziecka,  poznanie sposobów motywowania dziecka do wysiłku intelektualnego.

11


NARZĘDZIA BADAWCZE

Załącznik 1 Wstępne określenie predyspozycji edukacyjnych ucznia Ćwiczenia Wywiad z uczniem 1. Każdy człowiek czymś się interesuje i chce się tego uczyć. Na pewno istnieje coś, czego lubisz się uczyć. Zastanów się, co to jest, czego lubisz słuchać lub o czym lubisz słuchać, o czym czytać, co wykonywać, oglądać?.(mogą to być czynności domowe, sportowe, komputerowe, artystyczne, nauka przedmiotu, inne) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2. Jakie wykonujesz lub musisz wykonać czynności, żeby nauczyć się tego, co wybrałeś? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Rozpoznanie ogólnych predyspozycji ucznia: słuchowej, wzrokowej, kinestetycznej Przykład: Uczeń lubi uczyć się grać w nowe gry komputerowe. Czynności, które uczeń wykonuje, by nauczyć się gry w nową grę: - Samodzielne próby gry; - Obserwacja gry w wykonaniu kolegi, który opanował tę umiejętność; - Obserwacja sposobów przechodzenia na wyższy level; - Czytanie instrukcji do gry.

Rozpoznanie: Uczeń wykazuje predyspozycje w kierunku aktywności kinestetycznej.

Załącznik 3 13


TEST – PREFERENCJI ZMYSŁÓW czyli PREFERENCJI SENSORYCZNYCH Które stwierdzenie jest dla ciebie prawdziwe? Zaznacz każdą odpowiedź: 4 = zawsze , 3 = zazwyczaj, 2 = często, 1 = od czasu do czasu, 0 = nigdy Odpowiedz na pytania tak szybko, jak tylko potrafisz. W razie wątpliwości wybierz tą odpowiedź, która wydaje ci się najbardziej prawdopodobna.

START 1. Gdy kontaktujesz się z innymi ludźmi, co wolisz: a. spotkanie twarzą w twarz b. rozmowę przez telefon c. wspólne spędzenie czasu na spacerze, uprawiając sport 2. Gdy jesteś zły, czy: a. cichniesz i zamykasz się w sobie? b. krzyczysz i wszyscy dookoła wiedzą o twoich emocjach? c. zaciskasz pięści, zgrzytasz zębami i wybiegasz z pokoju trzaskając drzwiami? 3. Gdy zamykasz oczy, aby sobie coś wyobrazić, czy w sposób naturalny trzymasz głowę: a. wysoko uniesioną? b. lekko przechyloną na bok? c. opuszczoną na dół? 4. Gdy zamykasz oczy, aby sobie coś wyobrazić, czy:


a. widzisz wyraźne, szczegółowe obrazy? b. myślisz w dźwiękach i wyrazach? c. odczuwasz coś, być może w jakichś zamazanych obrazach? 5. Jak z twoją pamięcią? Czy: a. zapominasz imiona, ale pamiętasz twarze? b. pamiętasz imiona, słowa, cyfry? c. najlepiej pamiętasz rzeczy, które wykonałeś? 6. Czy twój pokój jest: a. czysty i posprzątany? b. dookoła wyposażony w wieże stereo? c. urządzony tak, byś odczuwał wygodę, nie musi być posprzątany?

7. Gdy masz wolny czas, to najbardziej wolisz: a. oglądać TV, czytać? b. słuchać muzyki albo radia? c. wykonywać coś „fizycznie” np. pójść na spacer?

8. Czy w czasie rozmowy: a. nie lubisz mówić lub słuchać zbyt długo? b. słuchasz, ale też dużo mówisz? c. żywo gestykulujesz? 9. Gdy musisz siedzieć i czekać, to czy: a. rozglądasz się dookoła, oglądasz rzeczy, czytasz wszystkie napisy wokół? b. mówisz do siebie lub rozmawiasz z innymi ludźmi? c. wiercisz się, obgryzasz paznokcie? 15


10. Gdy czytasz, to: a. lubisz opisy przyrody, scenerii, wyobrażasz sobie wyraźnie sceny? b. lubisz dialogi, słyszysz jak bohaterowie mówią? c. wolisz akcję albo nie czytasz zbyt dużo? 11. Jaki rodzaj odzieży lubisz nosić: a. dobry krój i właściwe kolory? b. wcale o tym nie myślisz? c. luźne, wygodne? 12. Czy twój głos jest: a. dosyć szybki i wysoki? b. rytmiczny i masz tendencje do mówienia do siebie ? c. niższy i wolniejszy?


Załącznik 3/a ODPOWIEDZI do TESTU – STYLE REPREZENTACYJNE

Odpowiedzi te są tylko krótkim wprowadzeniem. Wszystkie pytania są tylko uogólnieniem i zawsze mogą być wyjątki. Odpowiedzi (A) odnoszą się do wzrokowców Odpowiedzi (B) odnoszą się do słuchowców Odpowiedzi (C/ odnoszą się do kinestetyków Policz ile masz odpowiedzi typu A, B i C. Liczby wpisz w tabelkę niżej.

Liczba

A

B

C

odpowiedzi

(preferencje

(preferencje

(preferencje

wzrokowe)

słuchowe)

kinestetyczne)

17


Wstępny wynik badania

Jeśli uczeń uzyskał ponad 30 punktów dla danej grupy preferencji sensorycznych, prawdopodobnie ma właśnie takie silne, naturalne „oprogramowanie”. Zdarza się, że ma wrażenie, iż albo nadaje z kimś na tych samych falach, albo odwrotnie – nadaje na innych falach niż jakaś osoba, gdyż trudno mu się z nią porozumieć. Gdy uczy się czegoś nowego, uczy się, używając metod i technik, które są odpowiednie dla jego systemu. Powinien korzystać także z innych metod, aby ćwiczyć inne, tzw. „mięśnie uczenia się”. Jeśli uczeń uzyskał od 0 do 15 punktów dla jakiejś grupy preferencji sensorycznych, jest to informacja, że jest to poza jego naturalnym „oprogramowaniem”. Może tak być, to normalne. Ucząc się w tym niepreferowanym systemie – musi się bardziej koncentrować. Jeśli uczeń uzyskał podobną wysoką punktację we wszystkich 3 systemach wskazuje to na jego elastyczne podejście i daje mu więcej możliwości wyboru, gdy się uczy.

Uwaga


Każdy ma swoje ulubione kanały sensoryczne – zawsze poprzez ćwiczenia, można rozwijać inne, słabsze kanały sensoryczne, aby się lepiej komunikować i lepiej się uczyć.

19


Styl uczenia się – test W teście nie ma odpowiedzi dobrych i złych. Wyniki testu zależą od szczerości odpowiedzi. Pomogą one określić Twój styl uczenia się. Instrukcja: przy każdym zdaniu zaznacz (x) – jeśli to zdanie Cię charakteryzuje lub (-) jeśli zdanie nie dotyczy Twojego charakteru

1. Wiem, co jest dobre, a co złe. 2. Gdy coś robię, to zapominam o całym świecie, także o moich obowiązkach. 3. Do wszystkiego podchodzę systematycznie, zawsze planuję krok po kroku. 4. Nie lubię nakazów, zakazów, zasad, regulaminów. 5. Nie boję się mówić prawdy. Nawet, jeśli się to komuś nie podoba. 6. Działam spontanicznie, w zależności od tego, co mi przyjdzie do głowy. 7. Lubię poznawać wszystko dokładnie. Zagłębiać się w szczegóły. 8. Lubię pytać ludzi, dlaczego postępują tak, a nie inaczej. 9. Najbardziej interesuje mnie to, co może przydać mi się w życiu. 10.Lubię nowe sytuacje, przygody, wydarzenia. 11.Gdy usłyszę o nowym pomyślę, od razu zastanawiam się, jak mogę go zrealizować 12.Jestem raczej osobą zdyscyplinowaną. Trzymam się ustalonego porządku. 13.Lubię wszystko wykonywać bardzo dobrze i dokładnie. 14.Lubię rozmawiać z osobami na konkretne temat, a nie „o niczym”. 15.Lubię wszystko dobrze przemyśleć, a nie wyciągać zbyt szybkich wniosków. 16.Zanim podejmę o czymś decyzję, wszystko dokładnie sprawdzam, oglądam z różnych punktów widzenia. 17.Lubię szalone pomysły. 18.Nie lubię pozostawiać niezakończonych spraw. Pracuję nad czymś lub robie tak długo, dokąd nie uznam, że jest wszystko w porządku. 19.Akceptuję reguły i regulaminy, jeśli nie przeszkadzają mi w działaniu.


20.Lubię wiedzieć, po co coś mam robić, jaki to ma sens. 21.Wolę działać niż długo dyskutować. 22.Nie mam zbyt wielu bliskich przyjaciół. 23.Mam mnóstwo ciekawych pomysłów na każdą sytuacje. 24.Lubię ludzi „na luzie”. 25.Dokładnie analizuję wszystkie szczegóły, zanim wyciągnę wnioski. 26.Niełatwo przychodzi mi wymyślanie szalonych, spontanicznych pomysłów. 27.Nie lubię niczego „owijać w bawełnę”. Lubię mówić wprost. 28.Jestem ostrożny w wyciąganiu wniosków. 29.Lubię korzystać z różnych źródeł wiedzy. Im więcej mam informacji do przemyśleń, tym lepiej. 30.Ludzie, którzy lekceważą sprawy, zwykle mnie drażnią. 31.Najpierw słucham opinii innych ludzi, a potem wyrażam własną opinię. 32.Otwarcie mówię, co czuję. 33.Lubię przyglądać się, jak inni radzą sobie w różnych sytuacjach. 34.Gdy mam zamiar coś zrobić, nie lubię z góry planować wszystkich szczegółów. 35.Lubię w różny sposób podejmować decyzję: raz przemyśleć ją, innym razem podjąć ją bez zastanowienia, a jeszcze innym razem podjąć ją pod wpływem innych ludzi. 36.Denerwuję się, gdy ktoś mnie pogania, gdy muszę coś robić „na czas”. 37.Często oceniam pomyły innych na podstawie tego, czy są do czegoś przydatne. 38.Nie lubię przebywać w otoczeniu ludzi spokojnych i powolnych. 39.Drażnią mnie osoby niecierpliwe. 40.Rzadko myślę o tym, co było lub o tym, co będzie. 41.Uważam, że bardziej wartościowe są przemyślane decyzje niż decyzje podjęte bez zastanowienia, oparte na przeczuciach. 42.Lubię mieć wszystko w dużym porządku. 43.W dyskusji rzucam wiele pomysłów, nawet jak nie są do końca przemyślane. 44.Do dyskusji lubię mieć przygotowane odpowiedzi, poparte zbobytymi informacjami. 45.Najczęściej uważam, że zasady są po to, żeby je łamać. 46.Wolę przyglądać się sytuacjom z boku niż w nich uczestniczyć. 47.Łatwo umiem wyliczyć słabości innych ludzi. 21


48.Raczej więcej słucham niż mówię. 49.Częściej niż inny widzę lepsze sposoby rozwiązania różnych zadań. 50.Nie lubię pisać długich prac. 51.Uważam, że w myśleniu najważniejsza jest logika. 52.Zamiast rozmawiać z innymi o byle czym, wolę dyskutować o konkretnych sprawach. 53.Lubię ludzi, którzy są realistami, którzy mocno stąpają po ziemi. 54.Denerwuje mnie, gdy ktoś w czasie rozmowy odbiega od tematu. 55.Gdy mam napisać np. opowiadanie, kilka razy piszę je „na brudno”. 56.Lubię wypróbowywać nowe rzeczy i sprawdzać, jak funkcjonują. 57.Lubię rozwiązywać problemy poprzez zastanawianie się, rozmyślanie, szukanie rozwiązań. 58.Lubię być tą osobą, która wśród innych dużo mówi. 59.W czasie dyskusji najczęściej jestem tą osobą, która przypomina innym, żeby mówili na temat i nie odbiegali od niego. 60.Lubię przemyśleć wiele możliwości, zanim zdecyduję się na jakiś wybór. 61.Gdy rozmawiam na poważny temat, zachowuję spokój i opanowanie. 62.W dyskusji rzadko zabieram głos, raczej obserwuję i słucham. 63.Lubię wiedzieć, czy to co teraz robię, będzie miało wpływ na moją przyszłość. 64.Kiedy coś mi się nie udaje, nie wpadam w panikę. 65.Najczęściej odrzucam szalone pomysły. 66.Uważam, że najpierw lepiej pomyśleć niż potem żałować swojego wyboru. 67.Więcej słucham niż mówię. 68.Nie lubię rozmawiać z kimś, kto nie umie logicznie myśleć. 69.Uważam, że cel uświęca środki, to znaczy, że jeśli chce się osiągnąć cel, to można postępować w różny sposób, nawet, źle. 70.Nie mam wyrzutów sumienia, że kogoś zraniłem, jeśli to pomogło mi osiągnąć cel. 71.Niezbyt lubię się trzymać ustalonych planów i zasad. 72.Zwykle jestem duszą towarzystwa. 73.Robię wszystko, żeby wykonać powierzone mi zadanie. 74.Szybko zniechęca mnie systematyczna praca. 75.Lubię analizować plany, zasady. 76.Zawsze interesuje mnie zdanie innych. 77.Lubię spotkania, które są zaplanowane.


78.W rozmowach nie lubię tematów, które ktoś mi narzuca. 79.Lubię działać w trudnych sytuacjach. 80.Często słyszę, że jestem skrytą osobą, która nie okazuje swoich uczuć.

23


OPIS Wzrokowiec lubi porządek wokół siebie i drażnią go np. nierówno ustawione książki na półce. Przechodząc obok sterty gazet na pewno postara się je wyrównać. Wzrokowiec pamięta dobrze kolory i rysunki z okładek książek oraz ich lokalizację w biblioteczce, ale z trudem przypomina sobie tytuł i nazwisko autora. W czasie uczenia się woli czytać i robić własne notatki. Używa słów i zwrotów: punkt widzenia, to jest jasne, zauważyć, przegląd, widok,perspektywa, być świadkiem, to jest niejasne, pole widzenia, ciemna sprawa, z lotuptaka, mglista sprawa, naświetlać, światło w tunelu, perspektywa krótkowzroczna(dalekowzroczna), olśniewające, kolorowe, wyraźne, oko w oko, wyraźny obraz. Lubi się uczyć przez obserwację, oglądanie prezentacji, analizę lub wykonywanie wykresów, tabeli. Lubi się w coś wpatrywać, rysować. Wzrokowiec łatwo zapamiętuje twarze, imiona. Formułuje myśli w postaci obrazów, np. Zobacz, jak to pachnie, Zobacz, jak to piękna muzyka. Często chaotycznie się wypowiada, myśli o kilku rzeczach na raz. Dekoncentruje go nieporządek, nadmierny ruch. Często płacze, a gdy jest zdenerwowany „zabija wzrokiem”. Typowy wzrokowiec lubi dużo mówić. Mówi głośno, szybko, używając wysokich tonów, gestów na wysokości głowy, zatrzymuje wzrok powyżej głowy słuchacza. Gdy prosi się go, by spojrzał rozmówcy w oczy, traci wątek, dekoncentruje się. Stuprocentowy wzrokowiec ma najczęściej rozwiniętą inteligencję artystyczną: przestrzenną i intrapsychiczną, dlatego wykazuje niezwykłą wrażliwość, by widzieć i odczuwać świat, a także wizualizować go w sposób bardzo osobisty.


Słuchowiec lubi dużo mówić, mówi z dużą łatwością, płynnie i melodyjnie. Chętnie słucha innych i uczestniczy w rozmowach, ale tylko wtedy, gdy ma możliwość wypowiadać się. Unika długich opisów, np. przyrody. W książkach nie zauważa rysunków. Głośno powtarza to, co napisał. Zapamiętuje poprzez głośne powtarzanie materiału. W czasie cichego czytania porusza ustami. Nie zwraca uwagi na szczegóły, hałas dekoncentruje go. „Głośno myśli”, często nuci, bywa, że mówi sam do siebie. Jego wypowiedź charakteryzuje się potokiem słów. Woli muzykę niż sztuki wizualne. Chętniej mówi o sztukach plastycznych,

niż je

ogląda.

Nie

lubi

prezentacji, pokazów,

metod

demonstracyjnych. Ma kłopoty z mapa, wykresem. Zapamiętuje imiona, ale nie zapamiętuje twarzy. Woli słuchać nagrań, wykładów niż czytać. Może robić wiele błędów ortograficznych (bo pisze jak słyszy). Miewa kłopoty z geometrią. Z filmów dobrze pamięta melodie i dialogi. Mówi średnią tonacją głosu, szybko, wykonując gesty na wysokości barków, często zatrzymując wzrok na wysokości uszu rozmówcy. Gdy słuchają, często przekręcają głowę, „nastawiają uszu”. W czasie rozmowy często używa zwrotu: posłuchaj. Powie: “posłuchaj jak tu ładnie”, “słuchaj jakie to dobre”. Używa słów i zwrotów: słyszalny, głośny, cichy, melodyjne, niemelodyjny, słyszeć, stwierdzić, zaniemówić, harmonia, akcentować, brzmieć dobrze, (źle), dobrze wyrażony, jest na tej samej fali,donośny, zdać szczegóły, to mi zgrzyta, uczta dla uszu, dobry ton, przyjemny dla ucha. Stuprocentowego słuchowca charakteryzuje inteligencja muzyczna. On słyszy świat i otoczenie. Jeśli ma rozwiniętą inteligencje intrapsychiczną, wówczas

25


potrafi wyrażać za pomocą dźwięków własne uczucia, a także tworzyć własne utwory.

Kinestetyk lubi ruch, emocje, zapachy, smaki. Siedzenie na wykładach i słuchanie to najmniej odpowiedni sposób uczenia się, bardzo się wtedy męczy lub radzi sobie – rysując lub wykonując np. origami. Chętnie czyta tylko wtedy, gdy wciągnie go wartka akcja. Ma kłopot z ortografią. Najlepiej się uczy, gdy sam coś wykona, gdy sam coś wypracuje, gdy jest zaangażowany w pracę lub wysiłek umysłowy. Jego wyobraźnia pracuje, gdy kinestetyk jest w ruchu. Kinestetyk musi się ruszać, wiercić, coś trzymać, czymś poruszać, manipulować. Często gestykuluje, tupie zarówno z zadowolenia jak i ze złości. Lubi kontakt z innymi ludźmi. W czasie rozmowy dotyka, klepie rozmówcę, ale nie jest dobrym słuchaczem. Nawet jeśli kinestetyk dba o estetykę, to trudno mu ją osiągnąć. Uczy się w bałaganie, rozgardiaszu, to jest dla niego najbardziej korzystna atmosfera do nauki. Używa wyrażeń: poszło gładko, to mi nie leży, śliska sprawa, muszę to ruszyć, to niedobrze wygląda. Często trenuje jakąś dyscyplinę sportu lub chociażby chodzi regularnie na dalekie spacery lub potańcówki. Nie przeszkadza mu nieporządek, wręcz przeciwnie to jego żywioł. W czasie rozmowy dość żywiołowo gestykuluje i lubi poklepywać siebie i innych. Mówi wolno, niskim głosem, wykonując gesty na wysokości bioder i kierując wzrok w dół. Taka postawa pomaga mu koncentrować się na własnych uczuciach. Czuciowiec - (odmiana kinestetyka) to osoba, która jest raczej spokojna, wyciszona,empatyczna i wrażliwa. Lubi myśleć, snuć refleksje, zastanawiać się.


Mówi cicho, spokojnie. Silnie przeżywa wszystko. Ma bogate życie emocjonalne. Używa słów: czuję,mam wrażenie, mam poczucie, odczuwam. Używają słów i zwrotów: naładowany, emocjonalny, czuję, płynę, to mnie porusza, mam przeczucie, czuję nacisk, napięcie, niepokój, to ma dobry smaczek, śliska sprawa, mocna podstawa, w gorącej wodzie kąpany, gorący temat, targany sprzecznościami. Niewiele jest czystych typów sensorycznych. Na ogół występują typy mieszane, z przewagą określonego systemu. Używane wyrażenia, sposób zachowania oraz obserwacja pozwalają na celne określenie podstawowych preferencji człowieka

27


Projekt edukacyjny: Figury płaskie w feerii barw Zajęcia metodą projektów: integracja matematyki, języka angielskiego i języka ojczystego.

BENEFICJENCJI: uczniowie klas III – IV CZAS REALIZACJI: 30 godzin ( 10 godzin matematyki, 10 godzin języka ojczystego, 10 godzin języka angielskiego)

CELE GŁÓWNE: - rozwijanie umiejętności posługiwania się poszerzonym słownictwem i związkami frazeologicznymi w języku ojczystym i w języku angielskim - rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie dokonywania obliczeń w oparciu o figury płaskie

CELE OPERACYJNE - MATEMATYKA UCZEŃ: - potrafi rozpoznawać i nazywać figury płaskie, - zna własności figur płaskich; - zna wzory na obwód i pole figur płaskich; - potrafi obliczyć obwody i pola figur płaskich - umie zastosować poznane wzory w praktyce - rozwijanie umiejętności podejmowania działań w oparciu o instruktaż.

CELE OPERACYJNE- JĘZYK OJCZYSTY


-UCZEŃ: - bogaci słownictwo bierne i czynne, - tworzy rodziny wyrazów, - poznaje i stosuje w zdaniach oraz wypowiedziach ustnych i pisemnych związki frazeologiczne, - podejmuje próby poetyckie - rozwijanie umiejętności podejmowania działań w oparciu o instruktaż.

CELE OPERACYNE – JĘZYK ANGIELSKI UCZEŃ: - bogaci słownictwo bierne i czynne, - tworzy rodziny wyrazów, - poznaje angielskie idiomy zawierające nazwy barw, - wykorzystuje poznane idiomy w wypowiedziach ustnych i pisemnych, - współtworzy zestaw idiomów - rozwijanie umiejętności podejmowania działań w oparciu o instruktaż.

UMIEJETNOŚCI KLUCZOWE - doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, - rozwijanie umiejętności planowania własnej pracy edukacyjnej, - doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji , - rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, - doskonalenie umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, - doskonalenie umiejętności komunikowania się. 29


FORMY I METODY PRACY - metoda projektów, - instruktaż, -praca z tekstem, - praca ze słownikiem, - dyskusja, - ćwiczenia praktyczne, - warsztat, - aranżacja, - tworzenie symultaniczne, - prezentacja, - praca indywidualna, w parach, w grupach, w zespole.

PRZEBIEG MATEMATYKA Jednostki lekcyjne 1. Figury płaskie – rodzaje i rozróżnianie , właściwości figur.( 2 godziny) 2. Rysowanie, wycinanie, tworzenie szablonów figur płaskich ( 2 godziny) 3. Dokonywanie pomiarów i obliczeń za pomocą przyrządów matematycznych ( 2 godziny) 4. Wzory na obwód i pole figur płaskich, rozwiązywanie zadań, układanie zadań wg podanego wzorca – zastosowanie w praktyce ( 2 godziny) 5. Podsumowanie, wykonanie efektu końcowego projektu- ściana matematyczna, prezentacja z realizacji projektu . ( 2 godziny)


JĘZYK OJCZYSTY Jednostki lekcyjne 1. Bogacenie słownictwa czynnego i biernego- rodziny wyrazów pochodnych od przymiotników określających kolory ( 2 godziny) 2. Związki frazeologiczne – znaczenie związków, wykorzystanie w zdaniach, ustnych i pisemnych formach wypowiedzi. ( 2 godziny) 3. Związki frazeologiczne – wykorzystanie w tworzeniu epitetów, porównań i przenośni oraz w próbach poetyckich ( dwuwersy, czterowersy) ( 2 godziny) 4. Związki frazeologiczne – wykorzystanie w opisie ustnym i pisemnym (2 godziny) 5. Podsumowanie, tworzenie zestawu związków frazeologicznych, prezentacja efektów realizacji ( 2 godziny)

31


JĘZYK ANGIELSKI Jednostki lekcyjne 1. Bogacenie słownictwa czynnego i biernego- rodziny wyrazów pochodnych od przymiotników określających kolory ( 2 godziny) 2. Związki frazeologiczne – znaczenie związków, wykorzystanie w zdaniach, ustnych i pisemnych formach wypowiedzi. ( 2 godziny) 3. Związki frazeologiczne – wykorzystanie do tworzenia dialogów. ( 2 godziny) 4. Idiomy, zastosowanie idiomów w zdaniach. Opracowanie zestawu idiomów. (2 godziny) 5. Podsumowanie, prezentacja efektów realizacji. ( 2 godziny)

EWALUACJA Ewaluacja zostanie przeprowadzona wśród uczniów w oparciu o arkusze ewaluacyjne. Zbadane zostaną : - poziom zainteresowania uczniów zagadnieniami dydaktycznymi, - sposób realizacji zadań ( wykorzystanie metod i form pracy oraz środków dydaktycznych), - organizacja zajęć, - jakość współpracy z rówieśnikami i koordynującymi projekt nauczycielami. Ponadto zostanie przeprowadzona ewaluacja wśród nauczycieli realizujących projekt. W tym celu zostaną opracowane arkusze ewaluacyjne ukierunkowane na : - zaangażowanie uczniów w realizację projektu, - zrozumienie przez uczniów zaproponowanych zagadnień, - rozwinięcie przez uczniów zaproponowanych umiejętności.


W celu zachowania zasady triangulacji w ewaluacji wezmą udział nauczyciele realizujący w klasach trzecich edukację matematyczną, humanistyczną i język angielski oraz nauczyciele matematyki, języka ojczystego i angielskiego uczący w klasach czwartych. Arkusz ewaluacyjny zawierać będzie pytania dotyczące pogłębienia przez uczniów wiedzy i umiejętności przedmiotowych oraz umiejętności kluczowych.

INFORMACJE DODATKOWE Realizacja zajęć z matematyki, języka ojczystego, języka angielskiego może przebiegać równolegle , gdyż między zagadnieniami nie ma zależności korelacyjnej.

OCENA PRACY UCZNIÓW Nauczyciele realizujący projekt dokonają oceny pracy uczniów w oparciu o system punktowy, biorąc pod uwagę zrozumienie treści, opanowanie umiejętności oraz zaangażowanie uczniów na zajęciach. Zgromadzone punkty zostaną przeliczone wg ustalonego kryterium na ocenę szkolną, która będzie wystawiona w zakresie „aktywny udział ucznia w zajęciach”.

33


Assumptions of the Pedagogical Innovation "Supporting student’s personal development of learning style by using active teaching methods and techniques" Implemented within the framework of ERASMUS +

Title: Supporting student’s personal development of learning style by using active teaching methods and techniques Author : Małgorzata Zawada – Polish teacher, Russian teacher, the teacher of history with the elements of social studies, methodological advisor of Polish language, the director of Elementary School, the educator from the list of the Minister of National Education, the expert from the list of the Minister of National Education.


The assumptions of innovation The Beneficiaries: The beneficiaries of innovation are students of Year three or four of the Elementary School. Implementation of innovative activities will be implemented in the framework of ERASMUS+ for 3 years in selected classroom, extracurricular and individual work of students.

The Experts involved in the execution : Innovation will be implemented by the educators of third and fourth classes in cooperation with Polish teachers, English teachers, mathematics teachers, as well as other specialties invited teachers and school counselor .

The idea of innovation : The idea of innovation is organizing students the conditions for a conscious learning. It is linked to the understanding by students their own educational potential , that is to say: • sensory individual preferences , • individual profile of intelligence, • individual learning style . This knowledge could be used in the developing students’ individual way of learning which will be able to improve and enrich in their own educational career . In this process, students will be supported by the teachers involved in innovation and their parents . It is assumed that in the final stages of innovation , students 35


realize which of learning style is the most convenient , fast and durable for them.

The purposes of innovation The main objective: The main goal of innovation is to develop the students' learning skills, selfeducation and self-development , and thus the need for individual learning patterns .

The indirect objectives: • make a diagnosis among students of the Year three or four concerning their own educational opportunities , • familiarize the students , their parents and teachers involved in the project with the results of the diagnosis , with the dominating in the individual student's sensory preferences, types of intelligence and learning styles specific to the students, • familiarize the students , their parents and teachers involved in the project with the methods of psycho-physical conditions for learning - using Dennisons’ techniques, • use the individual students preferred learning styles as part of the integrated subject areas (English, Polish, Mathematics) • analyze the educational activity of individual students after the completion of the block generalist, • diagnosing the educational opportunities of students for the completion of innovation.


The realization of innovation The procedure for achieving the objectives of: Implementation of innovation will proceed according to the following steps:

1. Diagnose the educational needs of students, 2. Stage of blocks generalist, 3. analysis of educational activity of students during the implementation of the block, 4. The final diagnosis, conclusions and summary.

As part of Phase 1 the diagnosis will take place during which teachers, parents of the children will participate. Their presence will allow for testing of research in the most accurate way. In addition, parents will have the opportunity to look at their own child in terms of its individual circumstances of intellectual and learning needs to be ensured him both at school and at home. This knowledge will help parents knowingly participate in the educational process of their children, and in their efforts to promote the development of the child.

Step 2 is the series of educational projects based on the integration of this . These projects will be developed by the teachers of the Polish language, Mathematics and Polish language (in partner schools in their own language), based on the method of projects. In addition, the specificity of the method will allow projects to awaken students' cognitive curiosity, active involvement, imagination and creativity run and release emotional attitude of students to the task Integrated blocks and themes will be determined in the following scenarios blocks. 37


Step 3, which is the analysis of students' educational activities during the implementation of the given block. This analysis is made on the basis of individual sheets by teachers implementing the block and the self-esteem of students, carried out using a self-assessment sheet. This phase will be accompanied by a questionnaire to each block. It aims to monitor the development of the student's education, indicating the progress in the learning process, the systematic enrichment of the student's knowledge about himself, about the possibilities to achieve higher educational goals. This stage is also the knowledge for parents and teachers who receive guidance on how to modify students educational and adapt it to their needs.

Stage 4 is the repetition of starting tests diagnosis implementation of innovation. The final survey results indicate that there was an increase educational opportunities for students and ways of learning that students have developed during the innovation.

Methods of work: Research methods : diagnosis, surveys, evaluation, individual interviews, group interviews, monitoring, observation

Forms of work: Student - teacher , child - parent, student - student , group , team

Educational materials: Sheets diagnosis, surveys, interviews, evaluation, observation cards, discuss the types of sensory preferences, types of intelligence and learning styles.

Additional information: The implementation of innovation will run in partner schools and schools of Polish guest invited to cooperate. The author of the


innovation will provide all schools the same document together with the materials needed to take action. Each school may use the material submitted, it can also develop their own test methods and materials and use them in their work with students. The materials should enrich the teachers’ workshop of all schools participating in the implementation of innovation and serve professional development, because they popularized among the project partners.

The final results of implementation: Acquired in the course skills may to contribute to the rapid and effective learning, to develop their own individual way of learning, and thus the development of the student's education .

The final assumptions:

Student: • recognition by the student's their own learning style • taking the activities/tasks that require the involvement of primary sensory preferences: sight, hearing, feeling, action, • Ability to independent and informed choice the techniques and methods of learning, • Ability to prepare for the educational effort, • the ability to plan action steps to achieve a given task,

Teachers: • develop the teachers’ workshop, • improvement in teachers' ability to recognize opportunities and educational needs of students,

39


• improving the ability to adapt teaching and learning to the individual needs of the student , • deepen the knowledge about the psychology of the psychological development of children of school age, • develop the ability to make a diagnosis and analysis .

Parents: • implementation parents to take an active and conscious participation in supporting the child in the educational process, • knowledge of the educational potential of the child, • knowledge of the educational needs of the child, • understand how to motivate a child to intellectual effort.


DIAGNOSIS

Initial determination of suitability of a student's education

Exercise Book Interview with a student 1. Everyone is interested in something and want to learn it. There is always something You like to learn more. Think about what it is, what do you like listening , reading or watching?. (They may be household activities, sports, computer, art, learning object, etc.) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………

2. What activities do you do to learn what you have chosen? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………….. 41


3. Identification of the student's general aptitudes: auditory, visual, kinesthetic

An Example: The student likes learning to play new computer games.

Activities that a student takes to learn playing a new game: - Self-trial game; - Observation a colleague performance who mastered this skill - Observation of ways to achieve a higher level; - Read the instructions for the game.

Diagnosis: The student is predisposed toward the kinesthetic activity.


Annex 3

TEST OF THE SENSES or SENSORY PREFERENCES

Which statement is true in your opinion Select each answer: 4 = all, 3 = usually 2 = often 1 = from time to time, 0 = never Answer the questions as quickly as you can. If you are not sure select the answer that you think it is the most probable.

START 1. When you meet somebody you prefer: a. meeting face to face b. communicating by phone c. spending time together walking, playing etc.

2. When you are angry, A .Do You grow quiet and shut himself? b. Do You scream and everyone around knows about your emotions? c. Do You clench your fists, teeth grinding and run out of the room, slamming the door?

43


3. When You close your eyes to imagine something that naturally keep your head: a. high? b. The slightly tilted to one side? c. The lowered down?

4. When You close your eyes to imagine something A Can You see clear, detailed images? b. Do You think in Your mind? c. Do You feel something, perhaps in some blurry images?

5. What about your memory? a. Do You forget names but remember faces? B .Do You remember names, words, numbers? c. Do You remember things that you have done?

6. Is your room : a. clean and tidy? b. around equipped with a stereo? c. decorated so that you feel comfortable, it doesn’t need to be cleaned?

7. When you have a free time, what do You prefer: a. watching TV or reading? b. listening to music or to the radio? c. to do something "physically", eg. go for a walk?


8. During the conversation: a. don’t You like talking or listening for too long time? b. You listen but also talking a lot ? c. gesticulates?

9. When you have to sit and wait : a. Do You look around to see everything and read all the signs around? b. Do You speak to yourself or talk to other people? c. fidgeting, biting your nails?

10. During reading : a. Do You like descriptions of nature, scenery, clearly imagine the scene? b. Dou You like the dialogues , can You hear the characters’ talk? c. Don’t you read too much?

11. What kind of clothes do you like wearing: a. a good fit and the right colors? b. you don’t think about that? c. the loose, comfortable clothes?

12. Is your voice : a. The fast and high enough? b. The rhythmic and you tend to speak to yourself? 45


c. The lower and slower?


Appendix 3a ANSWERS to TEST - STYLE REPRESENTATION

These answers are only a short introduction. All questions are only a generalization and it could always be exceptions. Response (A) refer to the students with visual memory, Response (B) refer to the auditory learners Answer (C / refer to the kinesthetic learner Count how many responses have you got. Write type A, B and C. The number, type in the table below.

Number of

A

B

C

answers

visual

auditory

kinesthetic

preferences

preferences

preferences

47


Preliminary test results If a student has received over 30 points for the group of sensory preferences, probably has a strong, natural "software". Sometimes there is the impression that either gives someone on the same wavelength, or vice versa - suitable for different wavelength than a person, because it's hard to communicate with him or her. When he/she learns something new using the methods and techniques that are appropriate for the system should also use other methods to train others, socalled. "Muscles of learning."

If the student has obtained from 0 to 15 points for a group of sensory preferences there is the information that he/she is outside the natural "software". It could be .

If the student received a similar high scores in all three systems, it indicates its flexibility and gives him more choices when he/she teaches.

Note Everyone has favorite sensory channels . Thanks to exercise, you can develop other weaker sensory channels to communicate better and better to learn.


Learning style – test

In this test, there are neither correct answers, nor the incorrect ones. The results of this test depend on how frank your answers will be. They will help you determine what your learning style is. Test manual: put (x) next to each statement – if that statement is true for you, or (-), if it is not applicable to your personality

81.I know what is good and what is bad. 82.When I do something, I forget about the entire world, including my responsibilities. 83.I adopt a methodical approach to everything and I always plan things step by step. 84.I do not like orders, prohibitions, rules and regulations. 85.I am not afraid to tell the truth, if someone does not like it. 86.I act spontaneously depending on what comes to my mind. 87.I like to become thoroughly acquainted with everything, and make myself familiar with details. 88.I like to ask people why they act the way they do. 89.I am most interested in what may happen in my life. 90.I like new situations, adventures and events. 91.When I am told about a new idea, I at once start thinking how I can fulfill it. 92.I am quite a disciplined person. I stick to the predetermined order. 93.I like to do everything very well and carefully. 94.I like to talk to people about particular subjects rather than about nothing. 95.I like to think everything through well rather than arrive at hasty conclusions. 49


96.Before I make a decision about something, I check everything carefully and consider it from different points of view. 97.I like crazy ideas. 98.I do not like to leave any matters unfinished. I work on something, or I do it, until I arrive at the conclusion that it is perfect. 99.I accept rules and regulations if they are not obstacles to my actions. 100.

I like to know why I should do something, and what purpose it has.

101.

Id rather act than discuss things at length.

102.

I do not have too many close friends.

103.

I have plenty of interesting ideas for every situations.

104.

I like easy-going people.

105.

I analyse all details thoroughly before I arrive at conclusions.

106.

I do not find it easy to come up with crazy, spontanoeus ideas.

107.

I do not like to beat around the bush about anything. I like to be

straightforward in my speech. 108.

I am careful as far as arriving at conclusions is concerned.

109.

I like to use various sources of knowledge. The more information I

have for my considerations, the better. 110.

I am usually irritated by people who are negligent.

111.

I listen to the opinions of other people before I express my own.

112.

I speak openly about my feelings.

113.

I like to look at the way how other people cope in various

situations. 114.

When I am going to do something, I do not like to plan everything

in detail beforehand. 115.

I like to adopt various ways of making decisions: at one occasion, I

may think it through, at another, make a decision without much thinking, and at yet another let other people influence my decision.


116.

I feel annoyed when someone is hurrying me, when I have to do

something by the deadline. 117.

I frequently assess the opinions of other people on the basis of their

usefulness. 118.

I do not like to stay among people who are calm and slow.

119.

I find impatient people annoying.

120.

I seldom think about what was or what will be.

121.

I am of the opinion that decisions based on thinking things through

are better than those taken without much thinking, and based on forebodings. 122.

I like to keep everything in order.

123.

During a discussion, I speak a lot even without necessarily thinking

before I say something. 124.

I like to prepare what I am going to say in a discussion and back it

up with acquired information. 125.

Most frequently, I am of the opinion that rules are made to be

broken. 126.

Id rather look at situations from outside than be involved in them.

127.

I find it easy to indicate the weaknesses of other people.

128.

I tend to listen more frequently than I tend to speak.

129.

I notice the better ways of solving various problems more

frequently than other people. 130.

I do not enjoy writing long compositions.

131.

I am of the opinion that logics is the most important thing in

thinking. 132.

I prefer discussing particular matters than trifle matters with other

people.

51


133.

I like people who adept realistic attitudes and who are down-to-

earth. 134.

I am annoyed when someone divagates in a conversation.

135.

When I have to write for example a story I make a few drafts of it.

136.

I like to try new things out and check how they function.

137.

I like to solve problems by means of thinking, pondering, and

looking for solutions. 138.

I like to be the person who speaks a lot in a company of other

people. 139.

During a discussion, I am most frequently the person who reminds

other people that they should stick to the topic and that it is not a good thing to digress. 140.

I like to think many possibilities through before I make a decision

to choose one of them. 141.

When I am discussing a serious subject, I stay calm and self-

controlled. 142.

I seldom speak during a discussion; I tend to observe and listen

instead. 143.

I like to know if what I am doing at the moment, will have

influence on my future. 144.

I do not panic when I am not successful at something.

145.

Most frequently, I reject crazy ideas.

146.

I am of the opinion that it is better to think first than later regret the

choice made. 147.

I listen for more time than I speak.

148.

I do not like to talk to someone who cannot think logically.

149.

I am of the opinion that the end justifies all means, which means

that if you want to achieve your objectives, it is fine to act in different ways (even unethically).


150.

I do not feel remorseful for hurting someone if it helped me achieve

my objective. 151.

I do not like to stick to pre-determined plans and rules too much.

152.

I am usually the life and soul of the party.

153.

I will do anything to complete the task I have been entrusted with.

154.

I am soon discouraged by having to work systematically.

155.

I like to analyse plans and rules.

156.

I am always interested in the opinions of other people.

157.

I like meetings which are planned.

158.

In conversations, I do not like subjects which are enforced by other

people. 159.

I like to act in difficult situations.

160.

I am frequently told that I am a person who does not show their

feelings.

Description Visual learner is somebody who likes order around .He /she positioned book on the shelf. Passing a pile of newspapers certainly try to align them. He /she remembers the colors and drawings covers of books and their location on the 53


shelf but hardly remembers the title and author's name. During learning he prefers reading and making his own notes. He/she often uses words and phrases like: point of view, it is clear, note, review, view, perspective, to be a witness, it is unclear vision, dark matter, the flight bird, nebulous thing, irradiate, light in the tunnel, the prospect of short-sighted (Farsighted), dazzling, colorful, crisp, eye to eye, clear images. He likes learning by observing, watching the presentation, analysis, or exercise charts, table. He likes staring at something and drawing. The Visual learner easily remembers faces and names .He/ she creates thoughts in the form of images, for example. See how it smells, See how this beautiful music. He/she speaks thinking about a few things in the same time. He/she often, cries, and when he is upset "kills his eyes." Typical visual learner likes talking a lot, speaks loudly, quickly, using the treble, gestures at head height, eye-catching stops above the listener's head. If he is asked to look in somebody’s eyes loses his concentration. These kind of people have

usually had well developed artistic intelligence: spatial and

intrapsychic, therefore, shows a remarkable sensitivity to see and feel the world, as well as to visualize it in a very personal way.

The Auditory learner likes talking a lot, he says with great ease in a smooth and melodic way. He/she is glad of listening to others and participates in the discussions, but only if he is able to speak. He/she avoids long descriptions, eg. Nature. He can’t notice drawings in the books. He repeats loudly what he has just written. . During silent reading his lips moving during . .He doesn’t pay attention to details, the noise distracts him .He sometimes speaks to himself. His statement is characterized by a torrent of words. He prefers music than the visual arts.. He doesn’t

like presentations, demonstrations, methods of

demonstration. He has troubles with a map, graph. He remembers names, but


does not remember faces. He can make a lot of spelling mistakes (because he writes as he hears). He could have some troubles with geometry. He remembers well the melodies and dialogues. He says at the average tone of voice, quickly, performing gestures at shoulder height, often keeping eyes on the ear speaker. During a conversation, he often uses the phrase: say, "how nice it is". He/she uses words and phrases:heard, loud, quiet, melodic, tuneless, hear, say, dry up,harmony, accentuate, sound good (bad), well expressed, is on the same wavelength,loud, pass the details, it grinds me, a treat for the ears, good tone, pleasant to the ear. Hundred percent Auditory learner has the music intelligent . He can hear the world and the environment. If the intrapsychic intelligence is well developed, he can express own feelings by music and create their own songs.

The Kinesthetic learners likes movement, emotions, smells, tastes. Sitting and listening to lectures is the least appropriate way of learning, then he is very tired . He loves reading only if he pulls into the swift action. He has trouble with spelling. He learns when he does something when he earns something when it is engaged in work or mental effort. His imagination runs when the kinesthetic is in motion. Kinesthetic must move, drill, something to hold, something to move, manipulate. He often gestures, taps with satisfaction and anger. He likes meeting other people. During the conversation he touches, taps the caller, but he is not a good listener. Even if kinesthetic cares about aesthetics, it is difficult for him to accomplish it . He could learn in a mess and it is the most favorable atmosphere for learning. Uses expressions: went smoothly, it is not me, slippery thing, I have to move, it looks bad.

55


He often practises a sport or even comes regularly for a long walking or dancing.

During the conversation quite lively gestures and likes to pat

themselves and others. He speaks slowly, in a low voice, performing gestures on the hips and directing gaze downward. This attitude helps him to focus on his own feelings The Sensory learner - (variety kinesthetic) is a person who is rather quiet, muted, empathic and sensitive. He likes thinking and spinning reflections. He says quietly, calm down. Highly experienced everything. He has a rich emotional life. He uses the words: I have a feeling I feel. He uses words and phrases like: charged, emotional, I feel, float, it moves me, feeling, I feel the pressure, tension, anxiety, it has a good flavor, slippery, strong basis, the hot-tempered, hot topic, torn by contradictions.

There are very few pure sensory types. In general, there are mixed types, with a predominance of a particular system. Use of terms, and the observation of the behavior of the customs allow to define basic human preferences.


Annex 3

TEST OF THE SENSES or SENSORY PREFERENCES

Which statement is true in your opinion Select each answer: 4 = all, 3 = usually 2 = often 1 = from time to time, 0 = never Answer the questions as quickly as you can. If you are not sure select the answer that you think it is the most probable.

START 1. When you meet somebody you prefer: a. meeting face to face b. communicating by phone c. spending time together walking, playing etc.

2. When you are angry, A .Do You grow quiet and shut himself? b. Do You scream and everyone around knows about your emotions? c. Do You clench your fists, teeth grinding and run out of the room, slamming the door?

3. When You close your eyes to imagine something that naturally keep your head: 57


a. high? b. The slightly tilted to one side? c. The lowered down?

4. When You close your eyes to imagine something A Can You see clear, detailed images? b. Do You think in Your mind? c. Do You feel something, perhaps in some blurry images?

5. What about your memory? a. Do You forget names but remember faces? B .Do You remember names, words, numbers? c. Do You remember things that you have done?

6. Is your room : a. clean and tidy? b. around equipped with a stereo? c. decorated so that you feel comfortable, it doesn’t need to be cleaned?

7. When you have a free time, what do You prefer: a. watching TV or reading? b. listening to music or to the radio? c. to do something "physically", eg. go for a walk?


8. During the conversation: a. don’t You like talking or listening for too long time? b. You listen but also talking a lot ? c. gesticulates?

9. When you have to sit and wait : a. Do You look around to see everything and read all the signs around? b. Do You speak to yourself or talk to other people? c. fidgeting, biting your nails?

10. During reading : a. Do You like descriptions of nature, scenery, clearly imagine the scene? b. Dou You like the dialogues , can You hear the characters’ talk? c. Don’t you read too much?

11. What kind of clothes do you like wearing: a. a good fit and the right colors? b. you don’t think about that? c. the loose, comfortable clothes?

12. Is your voice : a. The fast and high enough? b. The rhythmic and you tend to speak to yourself? c. The lower and slower 59


Educational project: Plane figures in the blaze of colours Classes employing the project method: integrating Mathematics, the English language and the first language. BENEFICIARIES: students in classes: III – IV TIME NEEDED TO COMPLETE THE PROJECT: 30 hours (10 hours of Mathematics, 10 hours of a foreign language and 10 hours of the first language) PRINCIPAL OBJECTIVES: - developing ability to apply extended vocabulary and idiomatic phrases in the first language and in the English language

- developing practical abilities within the scope of performing calculations upon the basis of plane figures OPERATIONAL OBJECTIVES – MATHEMATICS STUDENT: - can recognize and name plane figures, - is acquainted with the properties of plane figures, - knows the formulas for the perimeter and area of plane figures, - can calculate the perimeters and areas of plane figures, - is able to apply the mastered formulas in practice, - developing the ability to take action upon the basis of instruction.

61


OPERATIONAL OBJECTIVES – FIRST LANGUAGE STUDENT: - enriches active and passive vocabulary, - creates word families, - learns idiomatic phrases, and applies them in sentences, as well as in verbal utterances and written texts, - makes attempts to write poetry, - developing the ability to take action upon the basis of instruction. OPERATIONAL OBJECTIVES – THE ENGLISH LANGUAGE STUDENT: - enriches active and passive vocabulary, - creates word families, - learns English idioms containing the names of colours, - applies the mastered idioms in verbal utterances and written texts, - co-creates the set of idioms, - developing the ability to take action upon the basis of instruction. KEY ABILITIES - perfecting the ability to collaborate in a group, - developing the ability to plan one‛s own educational effort, - perfecting the ability to take advantage of different sources of information, - developing the ability to solve problems, - perfecting the ability to take advantage of acquired knowledge and abilities in practice, - perfecting the ability to communicate. FORMS AND METHODS OF WORK - the project method, - instruction, - working with a text,


- working with a dictionary, - discussion, - practical exercises, - workshop, - arrangement, - simultaneous creativity, - presentation, - individual work, pair work and group work. COURSE OF THE PROJECT WORK MATHEMATICS Teaching hours 6. Plane figures – kinds and classification; the properties of plane figures (2 hours). 7. Drawing, cutting out and creating the templates of plane figures (2 hours). 8. Performing measurements and calculations with the application of mathematical instruments (2 hours). 9. Formulas for the perimeter and area of plane figures, solving problems, ordering tasks in accordance with the provided template – application in practice (2 hours) 10.Summarizing and the final result of the project – Math wall; the presentation of the completed project (2 hours).

FIRST LANGUAGE Teaching hours 63


6. Enriching active and passive vocabulary – the family of words derived from adjectives denoting colours (2 hours). 7. Idiomatic phrases – the meaning of idiomatic phrases, the application of them in sentences, as well as in verbal utterances and written texts (2 hours). 8. Idiomatic phrases – the application of them in creating epithets, comparisons and figures of speech, and also while making attempts to create poetry (couplets and quatrains) (2 hours). 9. Idiomatic phrases – the application of them in a verbal and written description (2 hours). 10.Summarizing, creating the set of idiomatic phrases and the presentation of the results of the project (2 hours).

THE ENGLISH LANGUAGE Teaching hours 6. Enriching active and passive vocabulary – word families composed of words derived from adjectives denoting colours (2 hours). 7. Idiomatic phrases – the meaning of idiomatic phrases, the application of them in sentences, as well as in verbal utterances and written texts (2 hours). 8. Idiomatic phrases – the application of them for making dialogues (2 hours). 9. Idioms; the application of idioms in sentences. Developing the set of idioms (2 hours). 10.Summarizing and the presentation of the results of the project (2 hours).

EVALUATION


The evaluation will be conducted among students upon the basis of evaluation sheets. The following will be investigated: - the level of the interest of students in issues being the subject of instruction, - the way of completing tasks (taking advantage of the methods and forms of work, and also graphic training aids), - organizing classes, - the quality of collaboration with peers and the teachers coordinating the project.

Furthermore, the evaluation will be conducted among the teachers conducting the project. In order to accomplish that goal, evaluation sheets will be developed; those will be focused upon: - the involvement of students in completing the project, - understanding the proposed tasks by the students, - developing the proposed abilities by the students. In order to adhere to the principle of triangulation, the evaluation will be participated by the teachers providing mathematical and humanistic education to the classes of the third year, and also those teaching them the English language, as well as the teachers of Maths, the first language and the English language, working with the students of the fourth year. The evaluation sheet will contain questions relevant to gaining a more in-depth knowledge by students and developing subject-related abilities, and also key abilities.

ADDITIONAL INFORMATION

65


Conducting Maths, the first language and the English language classes may be taking place simultaneously, because there is no correlation between the issues.

THE ASSESSMENT OF THE WORK OF STUDENTS The teachers conducting the project work will perform the assessment of the work of students upon the basis of point-scoring grading system, taking under consideration the understanding of contents, mastering abilities, and also the involvement of the students in the course of classes. The gathered points will be converted in accordance with the predetermined criterion into a school grade which will be received within the scope of ‛the active participation of a student in classes.‛

innovation  

The publication Supporting student’s personal development of learning style by using active teaching methods and techniques . The idea of i...

innovation  

The publication Supporting student’s personal development of learning style by using active teaching methods and techniques . The idea of i...

Advertisement