Page 41

KÖSZÖNTŐ

Kerényi A. Ödön Rubindiplomás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hagyománya, hogy a több évtizede végzett mérnököknek jubileumi oklevelet adományoz. 2012. május 25-én Kerényi A. Ödön az MVM Zrt. jogelődjének, az MVM Trösztnek több évtizeden keresztül vezérigazgató-helyettese, Egyesületünk megalakulásától követő időszaktól aktív tagja és több tisztséget betöltő tisztségviselője, a Szenior Energetikusok Klubjának fáradhatatlan szervezője részesült abban a megtiszteltetésben, hogy 70 éves mérnöki tevékenysége elismeréseképpen Rubindiplomát kapott. A Rubindiploma átadását követően egy rövid visszatekintésben emlékezett 70 éves szakmai múltjáról, amelyet az alábbiakban teszünk közzé. A Rubindiplomához gratulálunk. A hazai energetikáért aggódó, jobbító javaslatainak fáradhatatlan kidolgozásához és továbbításához jó erőt, egészséget kívánunk.

Epilógus: Szóbeli köszönet Tisztelt Dékán Úr! Tisztelt Vendégek! Hölgyeim és Uraim! Kedves kollégák! 1. Mint volt bencés diák, elsőnek a Jó Istennek mondok köszönetet, hogy 93 éves koromban, ha fél szemmel és sántán is, de itt lehetek ezen a megható ünnepségen. Hálával tartozom szüleimnek, akiktől génjeimet örököltem és azért, hogy szegény család létünkre gondoskodtak taníttatásomról. Köszönöm a Budapesti Bencés Reálgimnázium tanárainak a vallásos nevelést, a magas szintű általános műveltséget adó oktatást és a hazaszeretet elmélyítését. Különös köszönettel adózom a Műegyetem neves professzorainak, akik a villamos-gépészmérnöki tudományok alapjaira tanítottak meg, amire a gyakorlatban biztosan tudtam támaszkodni. Ki kell emelnem néhány, pályámat meghatározó professzorom nevét: Dr. Pogány Béla, a mérnöki munka alapját képező fizika tudósa. Dr. Verebély László, aki a villamos művek tantárggyal tette vonzóvá a villamosenergia-ipart. Az iparágból is emlékeznem kell néhány, példaképemnek tekintett kollégára és barátra: Dr. Vajta Miklós, az alaphálózat fejlesztésének mestere Dr. Ronkay Ferenc, a VER működési törvényeinek tudósa Dr. Hajdú Elemér, a hőerőművek üzemvitelének tanára Emlékezem egy igazi, jó barátomra, Dr Csikós Bélára, az OVIT műszaki vezérigazgatójára, aki egymagában dolgozta ki a 220, 400, 750 kV-os távvezetékek feszültség alatti munkái technológiáját és szabadalma nemzetközi siker lett. 2. Életem összeforrt a magyar villamosenergia-ipar történetével és fejlődésével.

A diplomát Dr. Péczeli Gábor rektor adja át (Foto: PHILIP János)

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

53. évf. 2012. 4. szám

93 évemből 7 telt el vegyes gépészmérnöki munkával, ami jó alap volt a villamosenergia-iparágban további 63 évi, sikeres működéshez. A villamosenergia-rendszer (VER) 20 éves gyakorlati fejlesztéséért, 1973-ban kaptam meg az Állami Díj egyéni, ezüst fokozata Kormánykitüntetést. Legbüszkébb azonban a VER on-line, számítógépes irányításának 1978. évi üzembe helyezésére vagyok, ami első volt a KGST országokban és sok nyugati VER-t is megelőzött. A Hitachi rendszeren tanult, kiváló magyar szakember gárdának köszönhető, hogy a MAVIR az EU illetékes szervezetében (ENTSO-E) ma is az elsők közé tartozik. 3. Iparági tapasztalataimat A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPAR TÖRTÉNETE 1888-2005 című könyvem tartalmazza. Amikor 1984-ben, 43 évi aktív szolgálat után nyugdíjba mentem, a VER és azon belül az MVMT rendezett állapotban volt. Kormányszinten egyeztetett, kész távlati terveink voltak. A Paksi Atomerőmű bővítéséhez le volt kötve két, szovjet 1000 MWos reaktor. Készen volt az 1200 MW-os Prédikálószéki Szivattyús Energia Tározó (SZET) beruházási programja. Terveink reális voltát igazolja, hogy jelenleg is ez a VER fejlesztési koncepciója! Nyugdíjasként írtam meg a villamosenergia-ipar centenáriumi filmjének szövegkönyvét, ami CD lemezre áttéve szerves melléklete lett a könyvemnek. 4. Az 1990. évi, politikai rendszerváltás mind az MVM Tröszt, mind személyes életemben alapvető változásokat hozott. Fájdalmas emlékem maradt, hogy pártonkívüliségem és eredményes munkám ellenére négy évre megszűntették nyugdíjas megbízásomat. Az iparági változások közül a következőket minősítettem tragikus tévedésnek: ● Az MVM Tröszt felbontását önálló társaságokká, ● Az MVMT fele vagyonának „privatizálását”, ami külföldi kézbe juttatta stratégiai iparágunk három legnagyobb erőművét és hat áramszolgáltató vállalatát. Helyesnek tartom az MVM Zrt vezetésének azon törekvését, hogy a holdingot tovább bővítse és próbálja meg a privatizált iparági társaságokat folyamatosan visszavásárolni! 5. A rendszerváltás legnagyobb energetikai tévedése azonban a BősNagymaros Vízlépcső beruházás egyoldalú, magyar leállítása volt. A hágai Nemzetközi Bíróság az 1977. évi szerződést érvényesnek mondta ki, de az ítélet végrehajtását a magyar kormányok – politikai hátterüktől függetlenül – ismeretlen indokból, megtagadták. Hiába harcolok közel 25 éve az ügy rendezéséért. A Reális Zöldek Klub honlapján könyvtárnyi dokumentum tükrözi erőfeszítéseimet a Nagymarosi Vízerőmű újraépítéséért folytatott küzdelemben. Befejezésként, ismételten megköszönöm a Rubindiploma ünnepélyes átadását, ami valószínűleg életem utolsó, nyilvános aktusa lesz. A magas elismerés birtokában, arra kérem tisztelt villamosmérnök kollégáimat, hogy támogassák az utolsó, szakmai kívánságomnak tekinthető javaslatomat: A Nagymarosi Vízerőmű újraépítése a kezdő lépés a Duna magyar szakasza komplex hasznosításának és az Európa Unió Duna Stratéga ésszerű megvalósításának, ezért kérjük, hogy a Kormány illessze be az ország gazdasági terveibe. Budapest, 2012.05.22. Köszönöm szíves figyelmüket! Kerényi A. Ödön Rubindiplomás villamos-gépészmérnök, kerenyia1@t-online.hu

39

Enga 2012 4szam  

Enga 2012 4. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you