Page 24

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Ültessünk erőművet avagy, a jelen problémáinak feloldási lehetőségei a megújuló energiaforrásokra épülő energetikában? Kövesdi Zsolt okl. gépészmérnök, zs.kovesdi@gmail.com

A jelenlegi hazai feltételek nem kedvezőek a megújuló energiaforrásokra alapozó befektetéseknek. A EU felé vállalt kötelezettségeink teljesítései megkérdőjeleződnek. A klasszikus erőművi befektetések határainak kiterjesztésével növelhető a tüzelőanyag ellátás biztonsága, valamint újabb termékek csatolásával talán növelhető a profittermelő képesség. Ezen bővítés önmagában számos kihívást jelent a különböző iparágak összefonódása által. A kihívásoknak új beruházási modellekkel, és erős mérnöki munkával lehet megfelelni. * The current business environment DOES not PROVIDE favorable conditions for renewable energy investments in Hungary. Our promises to EU are queried by the current circumstances. The security of fuel supply can be increased by the extending the boundaries of the traditional power plant investments over and above attaching new products may increase the profit-making ability. This expansion in itself poses many challenges by the merger of sectors. New investment models and strong engineering work is able to meet this challenges in the power sector. *** Amikor megpróbáltam összegezni magamban a már régóta kavargó gondolatokat, nagyapám szavai jutottak eszembe a pohár tej, és a tehén esetét megidézve egy hajdan volt családi pourparlel kapcsán. Tényleg, miért is kellene egy tehenet megvenni ahhoz, hogy igyunk egy pohár tejet? – Miért is kell kapcsolt vállalkozásokat, széles együttműködéseket létrehoznia egy beruházónak, ha megújuló energiaforrásra kíván erőművet létesíteni? – tettem fel újfent a kérdést kicsit átfogalmazva. Sajnálatosan a jelenség alapját és eredményét nem kell különösebben magyarázni, láttatni, hisz tény, hogy az elmúlt időszakban alig létesültek – messze elmaradva az EU-s vállalásainkat megalapozó időarányos prognosztizáltaktól – erőművek megújuló energiaforrásra alapozottan, illetve amelyek épültek, gondokkal küzdenek, egyértelműsítve, hogy komoly problémák vannak. A kitűzött számok, a megújuló forrásokon alapuló belső arányok, százalékok bemondása gyermekkorom számháborúit idézték, ui. már nem csak születésük, hanem a való is hitelteleníti azokat. A megújuló forrásokra alapuló energetika amúgy is megkövetelné az iparágak szoros együttműködését, amelyet sokan (magam is), sokszor hangsúlyoztak, viszont ezen KGST „illatú” baráti együttműködés láthatóan kevésnek bizonyul. Az egyes iparágak finanszírozóinak, befektetőinek gazdasági alapokon nyugvó közvetlen ös�szekapcsolása látszik szükségesnek. Ez mennyire egészséges? – nem kívánom megítélni, de eszközt kell találni a beruházások újraéledésére, mert leül(t) a rendszer, elfelejtünk erőművet „csinálni”.

A problémák egyszerűsített felvetése

Azt érzékeljük, hogy ott van pezsgő beruházások sora, ahol a befektetők profitábilis üzleti modelleket tudnak kialakítani a megtérülést biztosító technológiák vásárlása által, minimálisan a megtérülési

22

időszakra. Érdemes elemezni ezt az összegző megállapítást annak érdekében, hogy a problémát is ily egyszerűnek lássuk (a gondolat kedvéért persze). 1. Modellalkotás: világos, egyértelmű pályák, szabályrendszerek mentén, közel azonos lehetőségek, a piaci értelemben vett kiszámíthatóság léte szükséges. Ennek kialakítója leginkább a jogszabályi környezet, a gazdasági feltételrendszer összessége, vagyis leginkább az állam és az általa teremtett rendszer. Itt meg is állnék, mert nem politikai kiáltványt van szándékomban írni, vagy például az átvételi árak elégtelenségéről, vagy a támogatási rendszer hiányáról, szükségességéről értekezni. Mindenki maga hozzáteheti hangosan, vagy csendben, vérmérséklete szerint. Azt azonban felidézném, hogy a profit termelési képesség egészséges folyamatokban igényekre alapozódik. (Azt persze nem tekinteném igénynek, hogy az apparátusnak egy újabb számsort kell bemondani, mint potenciált, mint tervszámot a megfelelő rubrikát kitöltve az EU-s gépezetben.) 2. Befektetők: Érdemes külön is elemezni a szakmai és a pénzügyi befektetőket. A „klasszikus” energetikában a szakmai befektetők leginkább nemzetközi nagyvállalatok, akikre fokozottan igaz a beruházások belső, így egyben nemzetközi versenyeztetése. Ráadásul, méretüknél (befektetési érték) fogva nehezen – összefogva, illetve fő vonaluktól elkülönítetten – kezelik a megújuló alapokon nyugvó beruházási lehetőségeket. Talán már megszerzett és biztosnak vélt piaci pozíciójuk okán is kisebb érdeklődéssel, fogékonysággal rendelkeznek. A pénzügyi befektetők lényegükből eredően tradicionálisan jól kezelik a szükséges összevonás által értéknövelt befektetéseket, azonban ezen csoport fokozottabb érzékenységet mutat az előző 1. pontban említett kockázatokra, feltételekre. 3. Megtérülést biztosító technológiák: Legyenek ismert, azaz referenciával, de legalább a bankok számára is elfogadható előzménnyel rendelkező technológiák. Ide értendő az a mérnöki teljesítmény, mely tervezte, technologizálta, létrehozta a folyamatot és annak berendezéseit. 4. Legyen tere a vásárlásnak: Legyen piac, de nem közgazdaságtani értelmében, hanem a tér, a kommunikáció tere értelmében. A piacon ugyanis alapvető, hogy az emberek értsék egymást, tudják mit és miért akarnak. Ezen alapok megfogalmazásához mérnökök, tervezők, beruházást előkészítők, röviden szakmához értők (pl. mérnökirodák) szükségesek a kapcsolódó iparágak ismeretével.

A megoldáskeresés

A jelen környezet adta feltételek között a felvetett problémakörök összekapcsolása által – így gazdasági szükségszerűség mentén létrejövő –, iparágakat összekapcsoló „közös” vállalkozások egyfajta megoldást jelenthetnek. Szerte Európában azt hallani, hogy nem a tőkehiány a gond. Pénz az lenne, sőt, túl sok is van – mondják –, a bizalom viszont hiányzik (és ismét igyekezzünk elfelejteni az 1. pontot). Ha ott vagyok, ha részese vagyok – mondhatják a szereplők

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

53. évf. 2012. 4. szám

Enga 2012 4szam  

Enga 2012 4. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you