Page 21

Farkas Cs., Prikler L.: Aggregált villamos autó teljesítmény felhasználási lehetőségei hogy a villamos autók nem képesek akármekkora teljesítményt vis�szatáplálni, egyrészt az akkumulátorok véges kapacitása miatt, másrész azért, mert a töltőrendszert inverter üzemmódban is meg kell óvni a túlterhelődéstől. A kapott teljesítmény-referencia jelet ezután egy teljesítmény-átalakítóra vezetjük, amely a DIgSILENT Power Factory-ban a villamos autókat jelképező generátor szabályozási áramjelévé alakítja a teljesítmény-értékeket. Meg kell jegyeznünk, hogy mérési eredmények [7] alapján és szakirodalmi adatokra támaszkodva a villamos autók töltésekor szükséges meddőteljesítmény-felvételt és így a visszatápláláskor keletkező meddőteljesítményt első közelítésként akár el is hanyagolhatjuk. Az 5. ábrán látható és az előbbiekben bemutatott töltésszabályozó felhasználásával a szimulációt újra futtattuk. A 7. ábrán láthatjuk azt az esetet, amikor a hálózatra villamos autók is csatlakoznak és részt vesznek a frekvenciaszabályozásban:

nélkül tér vissza a kezdeti értékére. A 8. ábrán jól megfigyelhető az aggregált villamos autók viselkedése és szerepe a szabályozásban: a frekvencia csökkenésekor az akkumulátorok feltöltését végző autók (ezt jelenti a negatív teljesítményérték) elkezdenek visszatáplálni, vagyis termelőegységként viselkednek. A példa demonstrációs jellege miatt az autók a reálisnál nagyobb teljesítményt táplálnak vissza, limitet sem állítottunk be és a töltésszabályozójuk érzékenysége is nagyobb a megvalósíthatóénál.

Összefoglalás A számítógépi szimulációval nyert eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az aggregált villamos autó kapacitás képes segítséget nyújtani a frekvenciaszabályozásban, ezért az ilyen jellemzőkkel bíró autók elterjedése esetén érdemes lesz a technológiában rejlő lehetőségeket kiaknázni. Természetesen azt nem várhatjuk, hogy az aggregált villamos autókkal erőművi szabályozásokat ki lehessen váltani: ehhez túlságosan rövid ideig és kis mértékben áll rendelkezésre az aggregált teljesítmény, de a rendkívül gyorsan reagálni képes szabályozók kedvező hatását mindenképpen érdemes lesz felhasználni.

Köszönetnyilvánítás A munka szakmai tartalma kapcsolódik a „Minőségorientált, ös�szehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az Új Széchenyi Terv TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002- Fenntartható Energetika kiemelt kutatási terület FE-P6-T2 alprogramja támogatja.

7. ábra. A szigetben mért frekvencia a szigetüzem kialakulását követően, villamos autók jelenléte esetén

Az aggregált villamos autók frekvencia-szabályozásban betöltött szerepét a villamos autók jelenléte nélküli esethez képest a 7. és az 8. ábrán bemutatott diagramok alapján lehet megérteni:

8. ábra. A villamos autók teljesítményváltozása a szigetüzem kialakulását követően

A 7. ábrán látható, hogy villamos autók jelenléte és a szabályozásban való részvétele esetén a frekvenciaváltozás kisebb mértékű, valamint a névleges frekvencia értéke is hamarabb és oszcilláció

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

53. évf. 2012. 4. szám

Irodalom [1] W. Kempton, J. Tomić – Vehicle to grid power implementation: From stabilizing the grid to supporting large scale renewable energy, Journal of Power Sources 144 (2005), pp. 280-294. [2] S. Vazquez, S. M. Lukic, E. Galvan, L. G. Franquelo, J. M. Carrasco – Energy storage systems for transport and grid applications IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 57., no. 12, December 2010, pp. 3881-3895. [3] C. Guille, G. Gross – A conceptual framework for the vehicle-to-grid (V2G) implementation Energy Policy 37 (2009), pp. 4379-4390. [4] K. Clement-Nyns, E. Haesen, J. Driesen – The impact of charging plug-in hybrid electric vehicles on a residental distribution grid IEEE Transactions on Power Systems, vol. 25., no. 1., February 2010, pp. 371380. [5] Jayakrishnan R. Pillai – Electric vehicle based battery storages for large scale wind power integration in Denmark, Dissertation, The Faculty of Engineering, Science and Medicine, Aalborg University, December, 2010, Available: vbn.aau.dk/files/47311324/jayakrishnan_radhakrishna_pillai.pdf [6] Farkas Cs.: Az e-mobilitás várható hatása a villamos energia elosztó és átviteli hálózaton Diplomaterv, BME Villamos Energetika Tanszék, December, 2011. Letölthető lesz (bejelentkezés után): https://diplomaterv.vik.bme.hu/Students/Farkas-Csaba [7] Dán A. – Villamos autók akkumulátor töltésének hálózati visszahatás csökkentése Tanulmány, Innotech Műegyetemi Innovációs Egyesület, 2010. november

19

Enga 2012 4szam  

Enga 2012 4. szám

Enga 2012 4szam  

Enga 2012 4. szám

Advertisement