Page 21

Farkas Cs., Prikler L.: Aggregált villamos autó teljesítmény felhasználási lehetőségei hogy a villamos autók nem képesek akármekkora teljesítményt vis�szatáplálni, egyrészt az akkumulátorok véges kapacitása miatt, másrész azért, mert a töltőrendszert inverter üzemmódban is meg kell óvni a túlterhelődéstől. A kapott teljesítmény-referencia jelet ezután egy teljesítmény-átalakítóra vezetjük, amely a DIgSILENT Power Factory-ban a villamos autókat jelképező generátor szabályozási áramjelévé alakítja a teljesítmény-értékeket. Meg kell jegyeznünk, hogy mérési eredmények [7] alapján és szakirodalmi adatokra támaszkodva a villamos autók töltésekor szükséges meddőteljesítmény-felvételt és így a visszatápláláskor keletkező meddőteljesítményt első közelítésként akár el is hanyagolhatjuk. Az 5. ábrán látható és az előbbiekben bemutatott töltésszabályozó felhasználásával a szimulációt újra futtattuk. A 7. ábrán láthatjuk azt az esetet, amikor a hálózatra villamos autók is csatlakoznak és részt vesznek a frekvenciaszabályozásban:

nélkül tér vissza a kezdeti értékére. A 8. ábrán jól megfigyelhető az aggregált villamos autók viselkedése és szerepe a szabályozásban: a frekvencia csökkenésekor az akkumulátorok feltöltését végző autók (ezt jelenti a negatív teljesítményérték) elkezdenek visszatáplálni, vagyis termelőegységként viselkednek. A példa demonstrációs jellege miatt az autók a reálisnál nagyobb teljesítményt táplálnak vissza, limitet sem állítottunk be és a töltésszabályozójuk érzékenysége is nagyobb a megvalósíthatóénál.

Összefoglalás A számítógépi szimulációval nyert eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az aggregált villamos autó kapacitás képes segítséget nyújtani a frekvenciaszabályozásban, ezért az ilyen jellemzőkkel bíró autók elterjedése esetén érdemes lesz a technológiában rejlő lehetőségeket kiaknázni. Természetesen azt nem várhatjuk, hogy az aggregált villamos autókkal erőművi szabályozásokat ki lehessen váltani: ehhez túlságosan rövid ideig és kis mértékben áll rendelkezésre az aggregált teljesítmény, de a rendkívül gyorsan reagálni képes szabályozók kedvező hatását mindenképpen érdemes lesz felhasználni.

Köszönetnyilvánítás A munka szakmai tartalma kapcsolódik a „Minőségorientált, ös�szehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az Új Széchenyi Terv TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002- Fenntartható Energetika kiemelt kutatási terület FE-P6-T2 alprogramja támogatja.

7. ábra. A szigetben mért frekvencia a szigetüzem kialakulását követően, villamos autók jelenléte esetén

Az aggregált villamos autók frekvencia-szabályozásban betöltött szerepét a villamos autók jelenléte nélküli esethez képest a 7. és az 8. ábrán bemutatott diagramok alapján lehet megérteni:

8. ábra. A villamos autók teljesítményváltozása a szigetüzem kialakulását követően

A 7. ábrán látható, hogy villamos autók jelenléte és a szabályozásban való részvétele esetén a frekvenciaváltozás kisebb mértékű, valamint a névleges frekvencia értéke is hamarabb és oszcilláció

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

53. évf. 2012. 4. szám

Irodalom [1] W. Kempton, J. Tomić – Vehicle to grid power implementation: From stabilizing the grid to supporting large scale renewable energy, Journal of Power Sources 144 (2005), pp. 280-294. [2] S. Vazquez, S. M. Lukic, E. Galvan, L. G. Franquelo, J. M. Carrasco – Energy storage systems for transport and grid applications IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 57., no. 12, December 2010, pp. 3881-3895. [3] C. Guille, G. Gross – A conceptual framework for the vehicle-to-grid (V2G) implementation Energy Policy 37 (2009), pp. 4379-4390. [4] K. Clement-Nyns, E. Haesen, J. Driesen – The impact of charging plug-in hybrid electric vehicles on a residental distribution grid IEEE Transactions on Power Systems, vol. 25., no. 1., February 2010, pp. 371380. [5] Jayakrishnan R. Pillai – Electric vehicle based battery storages for large scale wind power integration in Denmark, Dissertation, The Faculty of Engineering, Science and Medicine, Aalborg University, December, 2010, Available: vbn.aau.dk/files/47311324/jayakrishnan_radhakrishna_pillai.pdf [6] Farkas Cs.: Az e-mobilitás várható hatása a villamos energia elosztó és átviteli hálózaton Diplomaterv, BME Villamos Energetika Tanszék, December, 2011. Letölthető lesz (bejelentkezés után): https://diplomaterv.vik.bme.hu/Students/Farkas-Csaba [7] Dán A. – Villamos autók akkumulátor töltésének hálózati visszahatás csökkentése Tanulmány, Innotech Műegyetemi Innovációs Egyesület, 2010. november

19

Enga 2012 4szam  

Enga 2012 4. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you