Page 1


Confidential

บทสรุปผู ้บริหาร

ึ ษาแนวทางการสง่ เสริมการท่องเทีย โครงการศก ว ในกลุม ่ นั กท่องเทีย วต่างประเทศทีเ ดินทางซํ&า จัดทําเพือ การท่องเทีย วแห่งประเทศไทย จัดทําโดย บริษัท แบรนด์ เมทริกซ ์ รีเสริ ช ์ จํากัด

423/3 Mahapruettharam Rd., Mahapruettharam, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : +66(02) 236 2627, Fax : +66(02) 238 1563 This document contains copyrighted and/or trade secret information belonging exclusively to Brand Matrix Research Co., Ltd. Any unauthorized use, disclosure, dissemination, or duplication of the information contained herein may result in liability under applicable laws.


Introduction ว ัตถุประสงค์ ึ ษาปั จจัยทีท ิ ใจเดินทางท่องเทีย • ศก ําให ้นั กท่องเทีย วกลุม ่ เดินทางซํ&าตัดสน ว ึ ษาพฤติกรรมของนั กท่องเทีย • ศก วชาวต่างประเทศกลุม ่ ทีเ ดินทางเข ้ามาท่องเทีย วประเทศไทยซํ&า • จัดทําแนวทางการสง่ เสริมการท่องเทีย วในกลุม ่ นั กท่องเทีย วชาวต่างประเทศทีเ ดินทางซํ&า (Revisit) ผลทีค าดว่าจะได้ร ับ • ททท. มีข ้อมูลสําหรับสง่ เสริมตลาดนั กท่องเทีย วชาวต่างประเทศให ้เดินทางกลับมาท่องเทีย วซํ&าโดยสามารถนํ าผลการวิจัยไปใช ้ เป็ นข ้อมูลสนั บสนุ นการจั ดทํ ากลยุทธ์และแผนดํ าเนินงานในการรั กษากลุ่มลูกค ้าเก่า เพือ สง่ เสริมให ้เกิดกระแสการเดินทางมา ท่องเทีย วประเทศไทยเพิม ขึน & กลุม ่ เป้าหมาย ึ ษาจํ านวน 20 ตลาด • นั กท่องเทีย วชาวต่างประเทศทีเ คยเดินทางมาประเทศไทยแล ้วมากกว่า 1 ครั ง& โดยกําหนดตลาดทีจ ะศก ประกอบด ้วย ึ ษาวิจ ัย ประกอบด้วย แนวทางการศก ึ ษา รวบรวม และวิเคราะห์ข ้อมูลทุตย • การวิจ ัยเอกสาร : เป็ นการศก ิ ภูมจิ ากเอกสาร งานวิจัย และสงิ พิมพ์ทางวิชาการทีเ กีย วข ้อง ึ ษา รวมถึง ทัง& ในและต่างประเทศ ตลอดจนข ้อมูลทีป รากฎอยูใ่ นเว็บไซด์ตา่ งๆ ทีเ กีย วข ้อกับประเด็นทีก ําหนดไว ้ในสงิ ทีจ ะต ้องศก ึ ข ้อมูลอืน ๆ ทีจ ะเป็ นประโยชน์ตอ ่ การศกษาในครัง& นี& ั ี วชาญและนั กธุรกิจทีม • การสมภาษณ์ เชงิ ลึก : การสัมภาษณ์เชงิ ลึกในกลุม ่ ผู ้เชย ค ี วามเกีย วข ้องกับการสง่ เสริมการท่องเทีย ว กลุม ่ เป้ าหมาย ้ ึ ษา ที • การวิจ ัยภาคสนาม : การสัมภาษณ์โดยใชแบบสอบถามกั บนั กท่องเทีย วชาวต่างประเทศทีเ ป็ นกลุม ่ เป้ าหมายในการศก ิ& การเดินทางท่องเทีย เสร็ จสน วในประเทศไทยเรียบร ้อบแล ้ว ทัง& นี&มก ี ารจั ดเก็บข ้อมูลระหว่างวันที 15 พฤศจิกายน 2555 – 28 ธันวาคม 2555 โดยจัดเก็บ ณ จุดเดินทางออก (Exit point) ได ้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และด่านตรวจ คนเข ้าเมืองสะเดา

Executive Summary

Page 2


Scope of Study •

ึ ษาปัจจ ัยทีม ิ ใจเดินทางมาประเทศไทยซํา, ของกลุม ่ การศก ผ ี ลต่อการต ัดสน ่ เป้าหมาย เชน ึ ษาทัศนคตินักท่องเทีย • ศก วกลุม ่ เป้ าหมายแต่ละประเทศมีตอ ่ ประเทศไทย รวมทัง& เหตุผล แรงจูงใจ ทีท ํ าให ้นั กท่องเทีย ว ิ ใจเดินทางมาท่องเทีย ตัดสน วประเทศไทยซํ&า เป็ นต ้น ึ ษาความพึงพอใจ ความต ้องการ และความคาดหวังทีม • ศก ต ี อ ่ การท่องเทีย วประเทศไทยในอนาคต • ประเทศคูแ ่ ข่งทีน ั กท่องเทีย วสนใจ

ึ ษาเกีย ่ การศก วก ับพฤติกรรมการท่องเทีย วในประเทศไทย เชน • จุดประสงค์และเหตุผลสําคัญในการเดินทางมาท่องเทีย วในประเทศไทย • แหล่งท่องเทีย วทีไ ป/กิจกรรมในระหว่างท่องเทีย วในประเทศไทย ้ • ค่าใชจ่ายในการเดินทางท่องเทีย วประเทศไทยครัง& นี&

ึ ษาความคาดหว ัง ความพึงพอใจของน ักท่องเทีย การศก วชาวต่างประเทศ โอกาสการเดินทางกล ับมาประเทศไทย และ การแนะนําต่อ เป็นต้น

่ เสริมน ักท่องเทีย การนําเสนอแนวทางในการสง วชาวต่างประเทศกลุม ่ เดินทางซํา,

Executive Summary

Page 3


Idea for Data Analysis Segmentation ึ ษาครัง& นี& ทีป • ในการศก รึกษาจําแนกกลุม ่ ตัวอย่างเป้ าหมายเป็ น 4 กลุม ่ ด ้วยกัน โดยใชตั้ วแปร 2 ตัวแปร คือ • จังหวัดหลักทีท อ ่ งเทีย วเปรียบเทียบระหว่างครัง& นีก & ับครัง& ก่อนหน ้านี& • กิจกรรมหลักทีท ําเปรียบเทียบระหว่างครัง& นีก & ับครัง& ก่อนหน ้านี& • จากการใชตั้ วแปรดังกล่าว สามารถทําให ้จัดกลุม ่ ได ้ดังนี& • Old Habit (1): กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัดเดิมและทํากิจกรรมเดิม • Location Fanatic (2): กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัดเดิมแต่ทํากิจกรรมใหม่ • Activity Compulsive (3): กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัดใหม่แต่ทํากิจกรรมเดิม • True Explorer (4): กลุม ่ ทีเทีย วจังหวัดใหม่และทํากิจกรรมใหม่ Push and pull factors ิ ใจหรือ มีผลกระทบต่อ ความตั ง& ใจท่องเทีย วซํ& าของนั ก ท่องเทียว สามารถแบ่งได ้เป็ นสอง • สําหรั บปั จ จั ย ทีม อ ี ท ิ ธิพ ลต่อ การตั ดส น ประเภท คือ ปั จจัยภายนอก (External factor) และปั จจัยภายใน (Internal factor) นไขทีท ํ าให ้สถานทีท ่องเทีย วนั น & ๆ มีความน่ าสนใจและ • ปั จจัยภายนอก หรือทีเ รียกว่าปั จจัยดึงดูด (Pull factor) เป็ นสภาพเงือ ดึงดูดใจนั กท่องเทีย วได ้ • ปั จจั ย ภายใน หรือ ทีเ รียกว่าปั จ จั ยผลักดัน (Push

factor)

เป็ นสภาพเงือ นไขทีเ กิดจากความต ้องการสว่ นบุคคล (personal

needs) หรือจากตัวผู ้เดินทางเองทีก ระตุ ้นให ้เกิดอุปสงค์การเดินทาง ซงึ ในการท่องเทีย วซํ&า สามารถอธิบายได ้ว่า ตัวกระตุ ้น ความต ้องการท่อ งเทีย วซํ& าของนั ก ท่อ งเทีย วคือ ความพึงพอใจ

(Satisfaction)

และประสบการณ์ /ความประทั บ ใจในการ

ท่องเทีย วครัง& ล่าสุดนั นเอง ซงึ หมายความว่า การทีจ ะเข ้าใจถึงความตัง& ใจท่องเทีย วซํ&าของนั กท่องเทีย ว จํ าเป็ นต ้องเริม จากการ ทําการสํารวจปั จจัยทีม ผ ี ลต่อความพึงพอใจของนั กท่องเทีย ว

Executive Summary

Page 4


Methodology

ึ ษาด้านอุปสงค์ จํานวนต ัวอย่างในการศก กลุม ่ นั กท่องเทีย วทีเ ดินทางมาเทีย วทีป ระเทศไทย ซํ& า 20 ประเทศ ประเทศละ 250 ตั ว อย่า ง โดยมี รายละเอียดดังแสดงในหน ้าถัดไป

ึ ษาด้านอุปทาน จํานวนต ัวอย่างในการศก กลุม ่ ผู ้ประกอบการทีพ ัก จํานวน 90 ราย กลุม ่ ผู ้ประกอบการบริษัทนํ าเทีย ว (Inbound) จํานวน 30 ราย ี กลุม ่ ผู ้เชยวชาญด ้านการท่องเทีย วจากสมาคมต่างๆ จํานวน 5 ราย

Executive Summary

Page 5


Target Countries & Sample Size 259 RDs

262 RDs CAN

266 RDs

262 RDs GER

260 RDs

RUS

SWE

CHN 271 RDs KOR 256 RDs

253 RDs

JPN

USA

260 RDs 258 RDs

HK UK 255 RDs

262 RDs

TW FRA

266 RDs VIE

264 RDs SWIT 257 RDs ITL 258 RDs

260 RDs IND

266 RDs

259 RDs MY

Executive Summary

SG

AUS

266 RDs INDS

Page 6


Key Information Overall

Page 7


Travel Experience

Most Preferred Country for Tourism

1st

2nd

3rd

Executive Summary

Page 8


Between tourists’ mind ิ ใจ ปัจจ ัยทีม อ ี ท ิ ธิพลต่อการต ัดสน ในการเลือกเดินทางมาท่องเทีย ว ทีป ระเทศไทยซํา,

ท ัศนคติทม ี ต ี อ ่ ประเทศไทย สําหร ับการเดินทางมาท่องเทีย ว

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเทีย ว ทางธรรมชาติทส ี วยงาม 22.5%

อุณหภูม/ิ สภาพอากาศ 24.8%

ประเทศไทยมีความคุ ้มค่า ในการท่องเทีย ว 14.1%

ความคุ ้มราคา 10.4% ความสวยงาม ของแหล่งท่องเทีย ว 9.6%

้ ประเทศไทยมีแหล่งชอปปิ &ง ทีด งึ ดูดใจ 12.5%

ความหลากหลาย ของแหล่งท่องเทีย ว 6.2%

ประเทศไทยมีอาหาร ทีโ ดดเด่นและแตกต่าง 12.2%

ความหลากหลาย ของกิจกรรม 4.5%

Total: N = 5,215

ประเทศไทยมีผู ้คนทีอ ัธยาศัยดี เป็ นมิตร มีรอยยิม & ทีน ่าประทับใจ 10.5%

Executive Summary

Page 9


Travelling behavior จองตัว^ เครือ งบินผ่านสายการบินโดยตรง (46.5%) และจองผ่าน Service provider (32.2%)

ระยะเวลาล่วงหน้าทีใ ชใ้ นการมาเทีย วประเทศไทย

(ตัวเลขแสดงค่าเฉลีย ของจํานวนวัน)

การวางแผน

116 วัน

การจองตัว^ เครือ งบิน

43 วัน

การจองทีพ ัก

33 วัน

จํานวนคนทีเ ดินทางมาด ้วยประมาณ 1 – 4 คน โดยส่วนใหญ่เป็ นเพือ น หรือสมาชิกในครอบครัว

ทีพ ักหลัก คือ โรงแรม (61.2%) และรีสอร์ท (22.7%) โดย จองผ่ า นทีพ ั ก โดยตรง (43.7%) และจองผ่า น Service provider (34.7%)

ใช ้เวลาอยูใ่ นประเทศไทยประมาณ 6-7 วัน (สําหรับเอเชีย)

11-15 วัน (สําหรับยุโรป)

นักท่องเทีย วกลุม ่ เดินทางซํ&าจะเทีย วประมาณ 2.3 จังหวัด (ค่าเฉลีย ) ต่อครัง& ในการเทีย วประเทศไทย

Total: N = 5,215

Executive Summary

Page 10


Travelling Behavior: Overall นั ก ท่อ งเทีย วกลุ่ม เดิน ทางซํ& า จะไปเทีย วประมาณ 2.3 จั ง หวั ด (ค่า เฉลีย ) ใน ประเทศไทย โดยจังหวัดหลัก 3 อันดับแรกทีน ั กท่องเทีย วเลือกไปเทีย วมากทีส ด ุ และแหล่งท่องเทีย วทีไ ปในจังหวัดนัน & ๆมีดงั นี&

ภูเก็ต (17.2%) หาดป่ าตอง

65.8%

หาดกะรน

27.9%

ภูเก็ต แฟนตาซี

25.6%

เชียงใหม่ (15.6%) ดอยสุเทพ

85.8%

เชียงใหม่ night market

66.5%

ตลาดวโรรส

66.5%

กรุงเทพ (15.1%)

Total: N = 5,215

สยามพารากอน

46.1%

มาบุญครอง

39.3%

จตุจักร

37.6%

Executive Summary

Page 11


Satisfaction Level

Executive Summary

Page 12


Expectation, Revisit Intention & Recommendation

ในเรือ งของความคาดหวัง พบว่า นั กท่องเทีย วโดย สว่ นใหญ่มค ี วามพึงพอใจมากกว่าทีต นเองคาดหวัง ไว ้ก่อนมาเทีย วทีป ระเทศไทยซํ&าในครัง& นี&

นั ก ท่ อ งเทีย วโดยส ่ว นใหญ่ ม ีแ นวโน ม ้ ทีจ ะกลั บ มา เที ย วที ป ระเทศไทยซํ& า ในอนาคตในเกณฑ์ ท ี ด ี (4.53 คะแนน)

นั กท่องเทีย วโดยสว่ นใหญ่มแ ี นวโน ้มทีจ ะแนะนํ าให ้ คนรู ้จั ก มาเทีย วทีป ระเทศไทยในเกณฑ์ท ีด ี (4.59 คะแนน)

Executive Summary

Page 13


Marketing Strategy Overall

Page 14


Target Segmentation: Overall Old Habit

Location Fanatic

Activity Compulsive

True Explorer

CHN (n=260)

17 (6.5%)

15 (5.8%)

64 (24.6%)

164 (63.1%)

SG (n=259)

24 (9.3%)

17 (6.6%)

114 (44.0%)

104 (40.2%)

MY (n=258)

15 (5.8%)

54 (20.9%)

95 (36.8%)

94 (36.4%)

JAP (n=256)

11 (4.3%)

19 (7.4%)

94 (36.7%)

132 (51.6%)

HK (n=260)

12 (4.6%)

35 (13.5%)

94 (36.2%)

119 (45.8%)

VIE (n=266)

8 (3.0%)

25 (9.4%)

92 (34.6%)

141 (53.0%)

IND (n=260)

43 (16.5%)

44 (16.9%)

44 (16.9%)

129 (49.6%)

TW (n=255)

6 (2.4%)

18 (7.1%)

80 (31.4%)

151 (59.2%)

KOR (n=271)

13 (4.8%)

29 (10.7%)

99 (36.5%)

130 (48.0%)

INDS (n=266)

5 (1.9%)

40 (15.0%)

113 (42.5%)

108 (40.6%)

USA(n=253)

13 (5.1%)

20 (7.9%)

93 (36.8%)

127 (50.2%)

AUS (n=260)

3 (1.2%)

10 (3.8%)

77 (29.6%)

170 (65.4%)

UK (n=258)

24 (9.3%)

25 (9.7%)

58 (22.5%)

151 (58.5%)

CAN (n=259)

16 (6.2%)

23 (8.9%)

71 (27.4%)

149 (57.5%)

ITL (n=257)

9 (3.5%)

17 (6.6%)

87 (33.9%)

144 (56.0%)

GER (n=262)

30 (11.5%)

35 (13.4%)

97 (37.0%)

100 (38.2%)

RUS (n=266)

15 (5.6%)

60 (22.6%)

63 (23.7%)

128 (48.1%)

SWIT (n=264)

15 (5.7%)

22 (8.3%)

79 (29.9%)

148 (56.1%)

FRA (n=262)

13 (5.0%)

24 (9.2%)

104 (39.7%)

121 (46.2%)

SWE (n=263)

10 (3.8%)

18 (6.8%)

104 (39.5%)

131 (49.8%)

กิจกรรมหลักทีท ํา

N = 5,215

1 เดิม จังหวัดหลัก ทีท อ ่ งเทีย ว ใหม่

เดิม

ใหม่

302 (5.8%)

550 (10.5%)

1,722 (33.0%)

3

2

2,641 (50.6%)

4

ึ ษา พบว่า กลุ่มนั กท่องเทีย • จากผลการศก วทีม า ท่องเทีย วซํ&าในประเทศไทย สามารถจํ าแนกได ้ เป็ น 4 กลุม ่ ด ้วยกัน โดยใชตั้ วแปร 2 ตัวแปร คือ • จั งหวัด หลั กทีท่อ งเทีย วเปรีย บเทีย บระหว่าง ครัง& นีก & ับครัง& ก่อนหน ้านี& • กิจ กรรมหลั ก ทีทํ าเปรีย บเทีย บระหว่างครั ง& นี& กับครัง& ก่อนหน ้านี& มีรายละเอียดดังนี& • Old Habit (1): กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัดเดิมและ ทํากิจกรรมเดิม • Location Fanatic (2): กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัด เดิมแต่ทํากิจกรรมใหม่ • Activity Compulsive (3): กลุ่ม ทีเ ทีย ว จังหวัดใหม่แต่ทํากิจกรรมเดิม ่ ทีเทีย วจังหวัดใหม่ • True Explorer (4): กลุม และทํากิจกรรมใหม่

Executive Summary

Page 15


Marketing Strategy: Overall • กลุม ่ นั กท่องเทีย วทีม าท่องเทีย วซํ&าในประเทศไทย สามารถจําแนกได ้เป็ น 4 กลุม ่ โดยใชตั้ วแปร 2 ตัวแปร คือ • จังหวัดหลักทีท อ ่ งเทีย วเปรียบเทียบระหว่างครัง& นีก & ับครัง& ก่อนหน ้านี& • กิจกรรมหลักทีท ําเปรียบเทียบระหว่างครัง& นีก & ับครัง& ก่อนหน ้านี&

กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัดเดิมและทํากิจกรรมเดิม

กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัดเดิมแต่ทํากิจกรรมใหม่

Target Market: Niche

Target Market: Fragment

กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัดใหม่แต่ทํากิจกรรมเดิม

กลุม ่ ทีเทีย วจังหวัดใหม่และทํากิจกรรมใหม่

Target Market: Segment

Target Market: Mass

Total: N = 5,215

Executive Summary

Page 16


Marketing Strategy: Overall Old Habit

Location Fanatic

Campaign

“A Place like Home”

Campaign

“City Funtastic”

Key concept

Familiarity Comfortability Local living

Key concept

City’s variety Ease of transportation 24/7

Involved parties

Municipal government Orgs Local entrepreneurs

Involved parties

Province government Orgs Province entrepreneurs

1

3

302 (5.8%)

550 (10.5%)

1,722 (33.0%)

2,641 (50.6%)

2

4

Campaign

“The Map”

Campaign

“Enriching Experience”

Key concept

Activity routing Activity based-info Ease of transportation

Key concept

Rich culture Rich activity Variety

Involved parties

TAT branches Tourism-related Orgs

Involved parties

TAT HQ TAT branches

Activity Compulsive Total: N = 5,215

True Explorer

Executive Summary

Page 17


Marketing Strategy: Idea Old Habit

• Old Habit (1): กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัดเดิมและทํ า กิจกรรมเดิม

Campaign

“A Place like Home”

Key concept

Familiarity Comfortability Local living

Involved parties

Municipal government Orgs Local entrepreneurs

1

302 (5.8%)

• นั ก ท่ อ ง เ ที ย ว ก ลุ่ ม นี& เ ป็ น ก ลุ่ ม ที ค่ อ น ข ้า ง conservative มากกว่ากลุม ่ อืน โดยดูได ้จากผล การศ ึก ษาที พ บว่ า เป็ นกลุ่ ม นั กท่ อ งเที ย วที ม า เที ย วที ป ระเทศไทยซํ& า และทํ า กิจ กรรมเดิม ที จังหวัดเดิมเป็ นหลัก • แผนการตลาดที เ หมาะสมจึง ควรเป็ นแผนการ ต ล า ด ที ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้เ กิ ด ค ว า ม ผู ก ผั น แ ล ะ ความคุ ้นเคยทีม ากขึน & กับจังหวัดหรือพืน & ที (แหล่ง ้ การ ท่องเทีย ว) ทีน ั กท่องเทีย วมาใชบริ

 วจะนิยมการท่องเทีย วในรูป • Campaign ทีค วรใชกั้ บนั กท่องเทีย วกลุม ่ นี&จงึ เป็ น “A Place like Home” เนืองจากนั กท่องเทีย แบบเดิมมากกว่าการเปลีย นแปลง ื สารของนั กท่องเทีย ื ถึงความเป็ นกันเอง ความเคยชน ิ หรือการสร ้างให ้เกิดความผูกพันกับจังหวัด • แนวทางในการสอ วกลุม ่ นีจ & งึ ควรสอ ทีม าท่องเทีย วซํ&า เสมือนหนึง กับการท่องเทีย วทีป ระเทศไทยนั น & คือ การมาบ ้านหลังทีส องในต่างประเทศ ซงึ กลุม ่ เป้ าหมายน่าจะ เป็ นกลุม ่ ทีเ ข ้าพักระยะยาว • องค์กรทีค วรเข ้ามามีสว่ นเกีย วข ้องสําหรับนั กท่องเทีย วกลุม ่ นี& คือ • อบต • ผู ้ประกอบการในพืน & ที • ผู ้นํ า/คนไทยในพืน & ที

Total: N = 5,215

Executive Summary

Page 18


Marketing Strategy: Idea Location Fanatic

• Location Fanatic (2): กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัดเดิม แต่ทํากิจกรรมใหม่ • นั ก ท่ อ งเที ย วกลุ่ ม นี& เ ป็ นกลุ่ ม ให ค ้ วามสนใจกั บ จังหวัดทีท ่องเทีย วมากกว่ากิจกรรม แต่จะมีความ conservative น ้อยกว่ากลุม ่ ทีห นึง • แผนการตลาดที เ หมาะสมจึง ควรเป็ นแผนการ ตลาดทีส ่ง เสริม ให ้รู ถ้ ึง ข ้อมู ล ทีค รบถ ว้ นภายใน จั ง ห วั ด ห รื อ พื& น ที ( แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที ย ว ) ที ้ การ เพือ นั ก ท่อ งเทียวมาใชบริ ทีน ั ก ท่อ งเทียวจะ ได ท ้ ราบว่ า สามารถทํ า กิจ กรรมอะไรได ้บ า้ งใน พืน & ทีท ต ี นเองชอบ

Campaign

“City Funtastic”

Key concept

City’s variety Ease of transportation 24/7

Involved parties

Province government Orgs Province entrepreneurs

550 2 (10.5%)

 วจะนิยมการท่องเทีย วในจังหวัดหรือ • Campaign ทีค วรใชกั้ บนั กท่องเทีย วกลุม ่ นี&จงึ เป็ น “City Funtastic” เนืองจากนั กท่องเทีย ื สารจึง ควรให ้ข ้อมูล กั บ นั ก ท่อ งเทีย วว่าในจั งหวั ด หรือ พื&นทีนั&น ๆมี พื&น ทีเ ดิม มากกว่า การเปลีย นจั ง หวั ด หรือ พื&น ที ดั ง นั &น การส อ กิจกรรมให ้ทําได ้ตลอด 24 ชวั โมงทีม าเทีย ว ื สารของนั กท่อ งเทีย วกลุ่ม นี&จ งึ ควรสอ ื ถึงความหลากหลายของกิจ กรรมทีส • แนวทางในการส อ ามารถทํ าได ้ในพื&นที รวมถึงความ หลากหลายของแหล่งท่องเทีย วภายในพืน & ที เพือ กระตุ ้นให ้เกิดความสนใจในการกลับมาเทีย วซํ&า เสมือนหนึง กับการท่องเทีย วที ประเทศไทยนั น & คือ มีอะไรให ้ทําใหม่ๆอยูเ่ สมอในพืน & ทีห รือจังหวัดทีน ั กท่องเทีย วชอบมา • องค์กรทีค วรเข ้ามามีสว่ นเกีย วข ้องสําหรับนั กท่องเทีย วกลุม ่ นี& คือ • อบจ • ผู ้ประกอบการในพืน & ที • ผู ้นํ า/คนไทยในพืน & ที

Total: N = 5,215

Executive Summary

Page 19


Marketing Strategy: Idea • Activity Compulsive (3): กลุม ่ ทีเ ทีย วจังหวัดใหม่แต่ทํากิจกรรมเดิม • นั ก ท่อ งเทีย วกลุ่ม นี&เป็ นกลุ่ม ทีม ค ี วามชอบในการทํ ากิจ กรรมทีต นเองรั ก มากกว่าทีจ ะยึดติด กั บ จั งหวัด หรือ พื&นทีท ีไปท่องเทีย ว ่ ดังนั น & แผนการตลาดทีเ หมาะสมจึงควรเป็ นแผนการตลาดทีส งเสริมให ้เห็ นถึงความต่อเนืองของกิจกรรมตาม routing ต่างๆที สามารถเดินทางได ้ง่าย • Campaign ทีค วรใชกั้ บนั กท่องเทีย วกลุ่มนี&จงึ เป็ น “The Map” เนืองจากนั กท่องเทีย วจะนิยมทํ ากิจกรรมทีต นเองชอบ ซงึ ความหมายของ Golden map นี& คือ การสร ้างแผนทีก จิ กรรม • เน ้นในเชงิ ของ activity-based เป็ นหลัก (เช ่น การมาตีกอล์ฟ การมาดํ านํ& าลึก การมาสปา/ความงาม/สุขภาพ การเทียวชม ธรรมชาติ เป็ นต ้น) ว่านั กท่องเทีย วจะต ้องไปทีใ ดบ ้างหากต ้องการมาทํากิจกรรมทีต นเองชอบทีป ระเทศไทย ซงึ ข ้อดี คือ จะทํ าให ้ เกิดการกระจายรายได ้ไปยังจังหวัดหรือพืน & ทีต า่ งๆได ้มากขึน &

3 Campaign

“The Map”

Key concept

Activity routing Activity based-info Ease of transportation

Involved parties

TAT branches Tourism-related Orgs

Activity Compulsive

Total: N = 5,215

1,722 (33.0%)

ื สารของนั กท่องเทีย • แนวทางในการสอ วกลุ่มนี&จงึ ื ถึงความเช อ ื มโยงของกิจ กรรมทีส ามารถ ควรส อ ทํ าได ใ้ นจั ง หวั ด ต่ า งๆ เสมื อ นหนึ ง กั บ ว่ า หาก ต ้องการทํ ากิจกรรมดังกล่าว จั งหวัดหรือพืน & ทีใ ด ทีไ ม่ควรพลาด และชว่ งเวลาทีเ หมาะสมหรือควร ไปชว่ งเวลาใด • อ ง ค์ ก ร ที ค ว ร เ ข า้ ม า มี ส ่ ว น เ กี ย ว ข อ ้ ง สํ า ห รั บ นั กท่องเทีย วกลุม ่ นี& คือ • ททท. สํานั กงานสาขา • สมาคมการท่อ งเทีย วต่างๆ (จํ าแนกตาม กิจกรรม) • สํานั กงานขนสง่ พืน & ทีแ ละระหว่างจังหวัด

Executive Summary

Page 20


Marketing Strategy: Idea • True Explorer (4): กลุม ่ ทีเทีย วจังหวัดใหม่และทํากิจกรรมใหม่ ึ ษาทีพ • นั กท่องเทีย วกลุม ่ นี&เป็ นกลุม ่ ทีช อบความหลากหลายมากกว่านั กท่องเทีย วกลุ่มอืน ๆ โดยดูได ้จากผลการศก บว่า เป็ นกลุ่ม นั กท่องเทีย วทีม าเทีย วทีป ระเทศไทยซํ&าและทํากิจกรรมใหม่ทจ ี ังหวัดใหม่เป็ นหลัก • แผนการตลาดทีเ หมาะสมจึงควรเป็ นแผนการตลาดทีส ง่ เสริมให ้เห็นถึงความหลากหลายไม่วา่ จะเป็ นในเชงิ ของแหล่งท่องเทียว หรือกิจกรรมทีม ใี ห ้ทําในแหล่งท่องเทีย วต่างๆ • Campaign ทีค วรใชกั้ บนั กท่องเทีย วกลุม ่ นี&จงึ เป็ น“Enriching Experience” เนืองจากนั กท่องเทีย วจะนิยมการท่องเทีย วใน รูปแบบของการเปลีย นแปลงอยูเ่ สมอมากกว่าการท่องเทีย วในรูปแบบเดิมๆ (ซงึ ในความเป็ นจริง นั กท่องเทีย วกลุม ่ นี&เหมาะสมกับ concept “Amazing Thailand” และ “Unseen Thailand” มาก เนืองจากเป็ นการนํ าเสนอด ้านทีต น ื เต ้นและด ้านที นั กท่องเทีย วไม่เคยทราบมาก่อน ื สารของนั กท่องเทีย • แนวทางในการสอ วกลุ่มนี&จงึ ื ถึงความหลากหลายเป็ นหลัก เสมือนหนึง ควรสอ กับการท่องเทีย วทีป ระเทศไทยนั น & คือ มีอะไรที ิ& ให ้ค ้นหาอย่างไม่รู ้จักจบสน • อ ง ค์ ก ร ที ค ว ร เ ข า้ ม า มี ส ่ ว น เ กี ย ว ข อ ้ ง สํ า ห รั บ นั กท่องเทีย วกลุม ่ นี& คือ • ททท. สํานั กงานใหญ่ • ททท. สํานั กงานสาขา (ทัง& ในและต่างประเทศ)

2,641 (50.6%)

4

Campaign

“Enriching Experience”

Key concept

Rich culture Rich activity Variety

Involved parties

TAT HQ TAT branches True Explorer

Total: N = 5,215

Executive Summary

Page 21


Marketing Strategy: Overall • สําหรับนั กท่องเทีย วจากประเทศต่างๆจะมีการทําแผนการตลาดทีค รอบคลุมกลุม ่ ของนั กท่องเทีย วแตกต่างกัน โดยประเทศเป้ าหมาย ในแต่ละกลุม ่ มีดังนี&

MY

SG

VIE

IND

IND

HK

KOR

INDS

UK

UK

GER

GER

RUS

FRA

CHN

SG

MY

JPN

HK

CHN

SG

MY

JPN

HK

VIE

IND

TW

KOR

INDS

VIE

IND

TW

KOR

INDS

USA

AUS

UK

CAN

ITL

USA

AUS

UK

CAN

ITL

GER

RUS

SWIT

FRA

SWE

GER

RUS

SWIT

FRA

SWE

Total: N = 5,215

Executive Summary

Page 22


Activity Selection Criteria • ใชกิ้ จกรรมทีท ํ าในประเทศไทยเป็ นหัวข ้อในการคัดเลือก โดย จําแนกเป็ น 2 หัวข ้อหลัก คือ • กิจกรรมทีท ําทัง& หมดในการมาเทีย วประเทศไทย • กิจกรรมหล ักทีท ําในการมาเทีย วประเทศไทย • โดยเป็ นการคํ า นวณ (ค่ า ) เปอร์ เ ซ็ น ต์ ทั &ง ในแนวตั &ง และ แนวนอนของตาราง กล่าวคือ • แนวตัง& : คํานวณค่าเปอร์เซ็นต์ภายในประเทศนั น & ๆ • แนวนอน: คํานวณค่าเปอร์เซ็นต์ภายในกิจกรรมนั น & ๆ ้ • เกณฑ์ทใี ชในการคั ดเลือกกิจกรรม คือ • หากกิจ กรรมใดกิจ กรรมหนึง ที ทํ า ทั &ง หมดในการมาเทีย ว ประเทศไทยของนั กท่องเทีย วมี (ค่า) เปอร์เซ็ นต์เกิน (ค่า) เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ฉลี ย ของภาพรวม ให ถ ้ ื อ ว่ า เป็ นกิ จ กรรมที นั กท่องเทีย วให ้ความสนใจ • หากกิจ กรรมหลั ก ที ทํ า ในการมาเที ย วประเทศไทยของ นั กท่องเทีย วมี (ค่า) เปอร์เซ็ นต์เกิน (ค่า) เปอร์เซ็นต์เฉลีย ของภาพรวม ให ้ถือ ว่าเป็ นกิจ กรรมทีนัก ท่อ งเทีย วให ้ความ สนใจ • ทําการแทนค่าด ้วยเลข 0 และ 1 โดย • 0 หมายถึง มี (ค่า) เปอร์เซ็นต์ตํา กว่า (ค่า) เปอร์เซ็นต์เฉลีย ็ ็ • 1 หมายถึง มี (ค่า) เปอร์เซนต์สงู กว่า (ค่า) เปอร์เซนต์เฉลีย • บวกผลคะแนนทั &ง หมด เพื อ หากิจ กรรมที นั กท่ อ งเที ย วใน ประเทศนั น & ๆให ้ความสนใจมากกว่าประเทศอืน ๆ

กิจกรรมทีท ําทัง& หมดและกิจกรรมหลักทีท ํา คํานวณเปอร์เซ็นต์ ของแต่ละกิจกรรม ภายในประเทศนั น & ๆ คํานวณเปอร์เซ็นต์ ของแต่ละประเทศ ภายในกิจกรรมนั น & ๆ

X% X% X%

X%

X%

X%

X%

n = ZZ

X% n = ZZ

X% > Y%

X% < Y%

=0

=1 1+1+1+1=4

1+0+1+1=3

1+1+1+0=3

0+1+1+1=3

1+1+0+1=3

1+1+0+0=2

1+0+1+0=2

1+0+0+1=2

0+1+1+0=2

Executive Summary

Page 23


Activity Selection Criteria Example: Russia คํานวณเปอร์เซ็นต์ของแต่ละกิจกรรมภายในประเทศนัน & ๆ คํานวณเปอร์เซ็นต์ของแต่ละประเทศภายในกิจกรรมนัน & ๆ กิจกรรมทีท ําทัง& หมด

กิจกรรมหลักทีท ํา

กิจกรรมทีท ําทัง& หมด

กิจกรรมหลักทีท ํา

AVG

Russia

AVG

Russia

AVG

Russia

AVG

Russia

กิจกรรมกีฬากลางแจ ้ง ช็อปปิ& ง

30.3%

42.9%

3.4%

10.5%

5.0%

7.2%

5.0%

15.9%

30.8%

43.2%

10.8%

9.8%

5.0%

7.2%

5.0%

4.6%

สปา/ความสวยงาม

32.8%

38.3%

4.9%

1.1%

5.0%

6.0%

5.0%

1.2%

ความบันเทิง/การแสดง/สถานบันเทิงยามคําคืน

56.4%

58.6%

10.0%

12.4%

5.0%

5.3%

5.0%

6.3%

เทีย วชมโบราณสถาน

41.1%

30.5%

4.6%

7.9%

5.0%

3.8%

5.0%

8.7%

เทีย วชมตลาดนํ&า/ตลาดบก

50.6%

42.1%

10.9%

13.2%

5.0%

4.2%

5.0%

6.2%

เทีย วชมศาสนสถาน เทีย วชมวิถช ี วี ต ิ ชุมชน/วัฒนธรรม

48.1%

37.6%

3.5%

3.4%

5.0%

4.0%

5.0%

4.9%

22.1%

24.8%

8.4%

7.1%

5.0%

5.7%

5.0%

4.3% Total

กิจกรรมกีฬากลางแจ ้ง ช็อปปิ& ง

1

1

1

1

1

0

1

0

4 2

สปา/ความสวยงาม

1

0

1

0

2

ความบันเทิง/การแสดง/สถานบันเทิงยามคําคืน

1

1

1

1

เทีย วชมโบราณสถาน

0

1

0

1

4 2

เทีย วชมตลาดนํ&า/ตลาดบก

0

1

0

1

2

เทีย วชมศาสนสถาน เทีย วชมวิถช ี วี ต ิ ชุมชน/วัฒนธรรม

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

Executive Summary

Page 24


Preferred Activity for Each Country Indonesia

Malaysia

Singapore

Vietnam

China

Hong Kong

India

Japan

Russia

S. Korea

Taiwan

France

Germany

Italy

Sweden

Switzerland

UK.

Australia

Canada

USA.

กิจกรรมกีฬากลางแจ ้ง ช็อปปิ& ง สปา/ความสวยงาม ความบันเทิง/การแสดง/ สถานบันเทิงยามคําคืน เทีย วชมโบราณสถาน เทีย วชมตลาดนํ& า/ตลาดบก เทีย วชมศาสนสถาน เทีย วชมวิถช ี วี ต ิ ชุมชน/วัฒนธรรม

กิจกรรมกีฬากลางแจ ้ง ช็อปปิ& ง สปา/ความสวยงาม ความบันเทิง/การแสดง/ สถานบันเทิงยามคําคืน เทีย วชมโบราณสถาน เทีย วชมตลาดนํ& า/ตลาดบก เทีย วชมศาสนสถาน เทีย วชมวิถช ี วี ต ิ ชุมชน/วัฒนธรรม

Executive Summary

Page 25


Marketing Strategy: Overall • สําหรั บแนวทางในการนํ าแผนการตลาดของภาพรวมมาถ่ายโอน (Cascading) ประเทศเป้ าหมายต่างๆนั น & มีกระบวนการ (Deployment) ดังนี&

รูปแบบที 1

เพือ ให ้เกิด ความสอดคล ้องและต่อ เนืองไปยั ง

รูปแบบที 2

ขัน & ตอนที 1

ขัน & ตอนที 1

กําหนดกลุม ่ เป้ าหมายทีจ ะทําการสง่ เสริม โดยเลือกจากกลุม ่ 4 กลุ่ม (Old habit, Location fanatic, Activity compulsive and True explorer)

กํ า หนดประเทศที จ ะทํ าการส ่ ง เสริ ม โดยเลื อ กจาก 20 ึ ษา ประเทศทีท ําการศก ขัน & ตอนที 2

ขัน & ตอนที 2 กํ า หนดกลุ่ ม ประเทศที จ ะทํ า การส ่ ง เสริม โดยเลื อ กจาก ประเทศทีอ ยูภ ่ ายใต ้แต่ละกลุม ่

ดู ข อ ้ มู ล ในรายละเอี ย ดของภาพรวม ว่ า ประเทศนั & น ๆมี นั ก ท่ อ งเทีย วอยู่ ใ นกลุ่ ม เป้ าหมายใดบ ้าง (Old habit, Location fanatic, Activity compulsive and True explorer)

ขัน & ตอนที 3

ขัน & ตอนที 3

ใช ข้ ้อมูล เช งิ ลึก ทีไ ด ้แสดงไว ้ในแต่ ล ะประเทศว่า มีข ้อมู ล ื สาร ใดบ ้างทีม ค ี วามสําคัญในการสอ

ใช ข้ ้อมูล เช งิ ลึก ทีไ ด ้แสดงไว ้ในแต่ ล ะประเทศว่า มีข ้อมู ล ื สาร ใดบ ้างทีม ค ี วามสําคัญในการสอ

Executive Summary

Page 26


Marketing Strategy By Country

Page 27


Marketing Strategy: Indonesia Keywords: Historical Sites Focusing on segment/fragment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “City Funtastic” และ “The Map”

ี งใหม่ และภูเก็ต จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร เชย

กิจกรรมในการโปรโมท

Historical Sites “เยีย มชมโบราณสถาน”

Executive Summary

Page 28


Marketing Strategy: Malaysia Keywords: Shopping & Spa/Beauty Focusing on segment/fragment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “City Funtastic” และ “The Map”

ี งใหม่ และภูเก็ต จังหวัดเป้ าหมาย คือ สงขลา กรุงเทพมหานคร เชย Shopping Attractions ้ “แหล่งชอปปิ & ง”

กิจกรรมในการโปรโมท Spa/Beauty Attractions “สปา/ความสวยงาม” Executive Summary

Page 29


Marketing Strategy: Singapore Keywords: Shopping Focusing on segment/niche marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “A Place like Home” และ “The Map”

ี งใหม่ ภูเก็ต และสงขลา จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร เชย

กิจกรรมในการโปรโมท

Shopping Attractions ้ “แหล่งชอปปิ & ง”

Executive Summary

Page 30


Marketing Strategy: Vietnam Keywords: Spa/Beauty & Night life Focusing on segment/fragment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “City Funtastic” และ “The Map”

ี งใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี และสงขลา จังหวัดเป้ าหมาย คือ เชย Spa/Beauty Attractions “สปา/ความสวยงาม”

กิจกรรมในการโปรโมท Night life Attractions “แหล่งท่องเทีย วยามคํา คืน” Executive Summary

Page 31


Marketing Strategy: China Keywords: Lucky Charm & Village Focusing on segment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “The Map”

Religion/Temple Routing ้ “เสนทางศาสนสถาน”

Cultural/Community Routing ้ “เสนทางวิ ถช ี วี ต ิ ชุมชน/วัฒนธรรม”

ื สาร เนือ & หาและแนวทางในการสอ ้ ั พันธ์ควรเป็ นวัด/ • ศาสนสถานทีจ ะใชในการประชาส ม ่ วัดมังกร ศาลเจ ้า ทีม ค ี วามเกีย วข ้องกับชาวจีน เชน กมลาวาส ศาลเจ ้าแม่ทับทิม เป็ นต ้น โดยทํ าในทุก จังหวัด •

ควรบอกถึงจุดเด่นของแต่ละศาสนสถาน หรือกล่าว ื เสย ี งของวัด/ศาลเจ ้านั น อีกนั ยหนึง คือ ความมีชอ & ๆ ว่า หากมากราบไหว ้แล ้วจะให ้โชคในเรือ งใด

ื มโยงหรือเสนทางที ้ ้ ในเนื&อหาควรทํ าการเชอ ใ ชใน ้ านักใน การเดินทาง ตลอดจนระยะเวลาทีจ ะต ้องใชพํ ประเทศไทย หากต ้องการท่ อ งเที ย วตาม “The Map” ทีใ ห ้

Executive Summary

Page 32


Marketing Strategy: Hong Kong Keywords: Spa/Beauty, Village & Historical Site Focusing on segment/fragment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “City Funtastic” และ “The Map”

ี งใหม่ และภูเก็ต จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพ เชย Spa/Beauty Attractions “สปา/ความสวยงาม” Cultural/Community Routing ้ “เสนทางวิ ถช ี วี ต ิ ชุมชน/ วัฒนธรรม”

กิจกรรมในการโปรโมท Historical Sites “เยีย มชมโบราณสถาน”

Executive Summary

Page 33


Marketing Strategy: India Keywords: Shopping, Village & Spa/Beauty Focusing on segment/fragment/niche marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “A Place like Home” และ “City Funtastic”

จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร

ื สาร เนือ & หาและแนวทางในการสอ • เน น ้ เนื& อ หาทีเ กีย วข ้องกั บ กรุ ง เทพมหานคร ้ เป็ นหลัก โดยพูดถึง แหล่งช อปปิ & งในบริเวณ ิ ค ้าแถว กรุ ง เทพ ว่ า ไม่ ไ ด ้มีแ ต่ ห ้างสรรพส น ประตูนํ& า เท่ า นั &น แต่ยั ง มีโ ซนอืน ๆทีน่ า สนใจ ่ ดิโอลด์สยาม พาหุรัด เป็ นต ้น เชน

กิจกรรมในการโปรโมท Shopping Cultural/Community Routing Spa/Beauty Attractions

แสดงถึง ความหลากหลายของกิจ กรรมที สามารถทําได ้ในกรุงเทพมหานคร โดยผนวก เรือ งของความบัน เทิงยามคําคืน และแหล่ง สปา/ความสวยงาม

Executive Summary

Page 34


Marketing Strategy: Japan Keywords: Village/Cultural Sites & Floating/Land Market Focusing on mass marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม

“The Map”

ี งใหม่ และภูเก็ต จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพ เชย

กิจกรรมในการโปรโมท Cultural/Community Routing

Floating/Land Market

Shopping

Spa/Beauty Attractions

Religion/Temple Routing

Executive Summary

Page 35


Marketing Strategy: Russia Keywords: The Sun & Night Life Focusing on segment/fragment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “City Funtastic” และ “The Map”

จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพ ชลบุรี และภูเก็ต

Outdoor activity “กิจกรรมกีฬากลางแจ ้ง”

กิจกรรมในการโปรโมท

Entertainment “สถานบันเทิงยามคํา คืน”

Executive Summary

Page 36


Marketing Strategy: South Korea Keywords: Lucky Charm, Night Life & Floating/Land Market Focusing on segment/fragment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “City Funtastic” และ “The Map”

ี งใหม่ และภูเก็ต จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพ เชย Religion/Temple Routing ้ “เสนทางศาสนสถาน” Entertainment “สถานบันเทิงยามคํา คืน”

กิจกรรมในการโปรโมท Floating/Land Market “เยีย มชมตลาดนํ& า/ตลาดบก”

Executive Summary

Page 37


Marketing Strategy: Taiwan Keywords: Village Focusing on segment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “City Funtastic” และ “The Map”

ี งใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพ เชย

กิจกรรมในการโปรโมท

Cultural/Community Routing “เยีย มชมวิถช ี วี ต ิ ชุมชน/วัฒนธรรม”

Executive Summary

Page 38


Marketing Strategy: France Keywords: The Sun & Historical Sites Focusing on segment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “City Funtastic” และ “The Map”

ี งใหม่ กระบี และภูเก็ต จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพ เชย

Outdoor activity “กิจกรรมกีฬากลางแจ ้ง”

กิจกรรมในการโปรโมท Historical Sites “เยีย มชมโบราณสถาน”

Executive Summary

Page 39


Marketing Strategy: Germany Keywords: The Sun & Market Focusing on segment/fragment/niche marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “A Place like Home”, “City Funtastic” และ “The Map” ี งใหม่ เและภูเก็ต จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพ เชย

Outdoor activity

กิจกรรมในการโปรโมท Floating/Land market

ื สาร เนือ & หาและแนวทางในการสอ • เน ้นเนื&อ หาทีเ กีย วข ้องกับ ความหลากหลาย และแหล่งท่องเทีย วชุมชนประเภทตลาดนํ& า/ ตลาดบก

Executive Summary

Page 40


Marketing Strategy: Italy Keywords: Village & Cultural Sites Focusing on mass marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม

“The Map”

ี งใหม่ กระบี และภูเก็ต จังหวัดเป้ าหมาย คือ เชย

กิจกรรมในการโปรโมท

Cultural/Community Variety “เยีย มชมวิถช ี วี ต ิ ชุมชน/วัฒนธรรม”

Executive Summary

Page 41


Marketing Strategy: Sweden Keywords: Floating/Land Market Focusing on mass marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม

“The Map”

ี งใหม่ และสุราษฎร์ธานี จังหวัดเป้ าหมาย คือ ภูเก็ต กระบี เชย

กิจกรรมในการโปรโมท

Floating/Land market “เยีย มชมตลาดนํ& า/ตลาดบก”

Executive Summary

Page 42


Marketing Strategy: Switzerland Keywords: Floating/Land Market Focusing on mass/segment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม

“The Map”

ี งใหม่ จังหวัดเป้ าหมาย คือ ภูเก็ต กรุงเทพ และเชย

กิจกรรมในการโปรโมท

Floating/Land market “เยีย มชมตลาดนํ& า/ตลาดบก”

Executive Summary

Page 43


Marketing Strategy: U.K. Keywords: The Sun & Entertainment Focusing on segment/fragment/niche marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “A Place like Home”, “City Funtastic” และ “The Map” ี งใหม่ เชย ี งราย และภูเก็ต จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพ เชย

Outdoor activity

กิจกรรมในการโปรโมท

ื สาร เนือ & หาและแนวทางในการสอ • เน ้นเนื&อ หาทีเ กีย วข ้องกับ ความหลากหลาย และแหล่งในการทํากิจกรรมกีฬากลางแจ ้งใน ่ รุงเทพ จังหวัดทีไ ม่ใชก •

Entertainment

สํ า หรั บ กรุ ง เทพให ้เน น ้ ในการส ือ สารเรื อ ง ค ว า ม บั น เ ทิ ง ย า ม คํ า คื น ( ที ไ ม่ ไ ด ม ้ ี ส่ ว น เกี ย วข อ ้ ง กั บ ก าร ค า้ ประเว ณี ) เนื อ ง จา ก นักท่องเทีย วกลุม ่ นี&เน ้นความสนุกสนาน (การ ดืม เครือ งดืม แอลกอฮอลล์)

Executive Summary

Page 44


Marketing Strategy: Australia Keywords: The Sun, Spa/Beauty& Historical Sites Focusing on mass/segment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “The Map”

ี งใหม่ จังหวัดเป้ าหมาย คือ ภูเก็ต กรุงเทพ และเชย

Outdoor activity

Spa/Beauty Attractions

กิจกรรมในการโปรโมท Historical Sites

Executive Summary

Page 45


Marketing Strategy: Canada Keywords: Spa/Beauty, Lucky Charm & Market Focusing on mass/segment marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “The Map”

ี งราย จังหวัดเป้ าหมาย คือ ภูเก็ต กรุงเทพ และเชย

Spa/Beauty Attractions Religion/Temple Routing

กิจกรรมในการโปรโมท Floating/Land market

Executive Summary

Page 46


Marketing Strategy: U.S.A. Keywords: Lucky Charm, Village Focusing on mass marketing ้ ใชแผนการส ง่ เสริม “The Map”

ี งใหม่ เชย ี งราย ประจวบคีรข จังหวัดเป้ าหมาย คือ กรุงเทพ ชลบุรี เชย ี ันธ์ กระบี และภูเก็ต

กิจกรรมในการโปรโมท

Religion/Temple Routing ้ “เสนทางศาสนสถาน”

Cultural/Community Routing ้ “เสนทางวิ ถช ี วี ต ิ ชุมชน/วัฒนธรรม”

Executive Summary

Page 47


Confidential

Thank You For more information, please contact info@brandmatrix.co.th

423/3 Mahapruettharam Rd., Mahapruettharam, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : +66(02) 236 2627, Fax : +66(02) 238 1563 This document contains copyrighted and/or trade secret information belonging exclusively to Brand Matrix Research Co., Ltd. Any unauthorized use, disclosure, dissemination, or duplication of the information contained herein may result in liability under applicable laws.


Revisit Visitor to Thailand, Executive Summary 2013  

รายงานวิจัย: การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ (2556)