Page 53

รายงานสรุปฉบับผู๎บริหาร โครงการศึกษาตลาดทํองเที่ยวกลุํมประเทศอาเซียน

สิงคโปร์

กลยุทธ์

แผนการ

รายละเอียด

Even the Thais Wonder - ผูกสัมพันธ์ ผสานไมตรี

Low Cost for Hi-end - พักผํอนวันหยุด สัมผัส ความกว๎างขวาง หลากหลายทางกิจกรรม เดินทางสะดวก Week-End Muay Thai - พักผํอนวันหยุด สัมผัส เนื้อแท๎ของวิถีความ เป็นอยูํของเพื่อนคนไทย ครั้งแล๎วครั้งเลํา Promote Low Cost Direct Flight - เพิ่มโอกาสการเดินทาง ด๎วยความสะดวก สบายที่ สัมผัสได๎ Shopping Family - เน๎นการช๎อปปิ้งใน บรรยากาศครอบครัว อบอุํน สินค๎าหลากหลาย ครบถ๎วนสาหรับทุกคน ใน ราคาเป็นธรรม Muslim in Peaceful ASEAN - สื่อสารให๎เห็นถึงความ พร๎อมในสาธารณูโภค เพื่อต๎อนรับเพื่อนผู๎มีความ แตกตํางทางวัฒนธรรม และศาสนา

ใช๎ประโยชน์จากการเติบโตแบบก๎าวกระโดดของสายการบินต๎นทุนต่า (Low Cost Carrier) ในการเข๎าถึงนักทํองเที่ยวสิงคโปร์กลุํมนี้ เพื่อเพิ่ม จานวนนักทํองเที่ยวโดยตรง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการชักชวนให๎ นักทํองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย บํอยครั้งขึ้น

ฟิลิปปินส์

Time limits , Happiness doesn’t - มาลองสัมผัส เพื่อนไทย ผู๎เปิดใจกว๎างขวาง

อินโดนีเซีย

Once everyone is happy, One is not enough - ครอบครัวสุขสันต์ สวรรค์บนแดนดิน

เพื่อแสวงหากิจกรรมใหมํๆ ที่แตกตํางจากการช๎อปปิ้งในเมืองใหญํ

ใช๎ประโยชน์จากการเติบโตแบบก๎าวกระโดดของสายการบินต๎นทุนต่า (Low Cost Carrier) ในการเข๎าถึงนักทํองเที่ยวฟิลิปปินส์กลุํมนี้ เพื่อ เพิ่มจานวนนักทํองเที่ยวโดยตรง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการชักชวนให๎ นักทํองเที่ยวฟิลิปปินส์มาเยี่ยมเยือนประเทศไทย บํอยครั้งขึ้น สํงเสริมภาพลักษณ์การช๎อปปิ้งสินค๎าชั้นคุณภาพสูงของไทย ในราคาที่ เป็นธรรม

สํงเสริมภาพลักษณ์ด๎านแหลํงทํองเที่ยวที่มีความเป็นกลางทางศาสนา และมีการผสมผสานกันอยํางลงตัวของวัฒนธรรมที่แตกตําง อยํางเป็น สุข

4-13

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement