Page 51

รายงานสรุปฉบับผู๎บริหาร โครงการศึกษาตลาดทํองเที่ยวกลุํมประเทศอาเซียน

 นักทํองเที่ยวศักยภาพสูงกลุํม Mainstream ชาวบรูไนกลุํมหนึ่ง นิยมกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และกิจกรรมสปา รวมถึงแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม จึงเหมาะกับกลยุทธ์ที่ประชาสัมพันธ์ แหลํงทํองเที่ยวและสถานบริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมระดับไฮเอนด์ เน๎นการสื่อสารเชิง การ ทํองเที่ยวเพื่อค๎นหาความสงบทั้งกาย และใจ (Peachful Body & Mind) รวมทั้งโปรโมทสถานที่ทํองเที่ยว เชิงธรรมชาติที่เน๎นความสงบ หลีกหนีความวุํนวายจากตัวเมือง ไมํวําจะเป็น ทะเลซึ่งเงียบสงบ ภูเขา หรือ ดอยในภาคเหนือ

 ในสํวนของนักทํองเที่ยวศักยภาพสูงกลุํม Mainstream จากประเทศอื่นๆ ที่อาจมาเที่ยวกับเพื่อนๆ หรือ คนรัก เชํน นักทํองเที่ยวศักยภาพสูงกลุํมคนธรรมดาในโลกธรรมดาชาวสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พมํา และมาเลเซีย เหมาะกับการปรับใช๎กลยุทธ์ที่เน๎นกิจกรรมใหมํๆในประเทศไทยที่ นักทํองเที่ยวอาจไมํเคยรู๎มากํอนที่มีทั้งความหลากหลาย และโดดเดํน ไมํวําจะเป็นแหลํงทํองเที่ยวใหมํๆ ที่ ยังไมํคํอยเป็นที่รู๎จัก เทศกาลหรือประเพณีไทย เชํน สงกรานต์ ลอยกระทง หรือกิจกรรมใหมํๆ เชํน คอร์ส เรียนมวยไทย คอร์สสอนทาอาหารไทย เป็นต๎น รวมทั้งสินค๎า และแหลํงช๎อปปิ้งหลากหลายระดับ ตั้งแตํ ศูนย์การค๎าถึงตลาดท๎องถิ่น นาเสนอในแงํมุมของการมีสินค๎าจากประเทศไทยหลากหลาย ที่ดีไซน์สวยเก๋แตํ ราคาไมํแพง คุ๎มคํา แผนการดาเนินงานภายใต๎กลยุทธ์อยํางครําว เชํน การ ใช๎ประโยชน์จากการเติบโตของ สายการบินต๎นทุนต่าเพื่อเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยวโดยตรง โดยเฉพาะอยํางยิ่งนักทํองเที่ยวศักยภาพสูงจาก ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะต๎องเดินทางโดยเครื่องบินเทํานั้นเนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเกาะ การแสวงหา พันธมิตรในพื้นที่เป้าหมาย ตั้งแตํห๎างสรรพสินค๎าชั้นนา ผู๎จัดจาหนํายสินค๎าไทยคุณภาพดีในราคาที่คุ๎มคํา โรงเรียนสอนมวยไทย ฯลฯ

4-11

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement