Page 50

รายงานสรุปฉบับผู๎บริหาร โครงการศึกษาตลาดทํองเที่ยวกลุํมประเทศอาเซียน

ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย

กลยุทธ์ Touch the luxury, Feel the ‘Thai-ness’, Learn the finest - กอปรด๎วยผืนดิน ลํองลอยสูํสวรรค์ The Thai Sensation of Prestige Festivity & Dining - ผูกโยงประเพณี และ วัฒนธรรมที่แตกตําง ผสานสัมพันธ์เพิ่มพูน

แผนการ Touch the Luxury, Learn the Local - นาเสนอความเรียบงํายแตํ พิถีพิถัน บนความหรูหรา ที่ สัมผัสได๎ Exclusive Festive Dining - สื่อสารวิถีความเป็นอยูํ เติม แตํงสินค๎าและบริการด๎วยพลัง ใจที่มุํงมั่น เพื่อรับรองเพื่อนผู๎ มาเยือนอยํางให๎เกียรติ

รายละเอียด เพื่อเพิ่มการรับรู๎มูลคํา สินค๎าชั้นคุณภาพของไทย ตั้งแตํใน ห๎างสรรพสินค๎ากลางเมืองใหญํ จนถึงคุณคําการประดิษฐ์ที่สามารถ สัมผัสได๎จริงในแหลํงผลิต พร๎อมสัมผัสชีวิตชุมชนท๎องถิ่นชํวยเพิ่ม มูลคําทางจิตใจ ความสนใจในวิถีการดารงชีวิตของคนท๎องถิ่น ผสมผสานกับความ กระตือรือร๎นในประสบการณ์ที่จะได๎รับจากการรับประทาน อาหารฮาลาลระดับมาตรฐานเป็นกิจกรรมดึงดูดความสนใจที่แฝง ความเชื่อทางศาสนา อยํางให๎เกียรติ

4.3.3 กลยุทธ์สาหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่ม Mainstream  นักทํองเที่ยวศักยภาพสูงกลุํม Mainstream จะให๎ความสาคัญกับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยใน การเดินทางทํองเที่ยว ถึงแม๎วํานักทํองเที่ยวกลุํมนี้จะมีเศรษฐฐานะดีแตํก็ไมํได๎ใช๎เงินฟุ่มเฟือยจนเกินไป การ เสนอสินค๎า และบริการที่ให๎ความรู๎สึกคุ๎มคําคุ๎มราคาจึงเป็นสิ่งสาคัญ นอกจากนั้นยังรวมถึงการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทํองเที่ยว และสถานที่ทํองเที่ยวซึ่งเหมาะกับครอบครัว และการจัดเตรียม สาธารณูปโภคสิ่งอานวยความสะดวกของการทํองเที่ยวเป็นหมูํคณะ

 นักทํองเที่ยวศักยภาพสูงกลุํม Mainstream ชาวอินโดนีเซียที่นิยมเดินทางเป็นหมูํคณะหรือหลายครอบครัว เหมาะกับการนาเสนอภาพลักษณ์การทํองเที่ยวที่สนุกสนานสาหรับทุกคนในครอบครัว รวมทั้ง สะดวกสบายทั้งการเดินทาง สาธารณูปโภค และการช๎อปปิ้งที่มีสินค๎าคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม สํงเสริม ภาพลักษณ์ด๎านแหลํงทํองเที่ยวที่มีความเป็นกลางทางศาสนา และนาเสนอวัฒนธรรมที่แตกตํางแตํสามารถ อยูํรํวมกันอยํางเป็นสุข แผนปฏิบัติการภายใต๎กลยุทธ์ เชํน การแสวงหาพันธมิตรห๎างสรรพสินค๎าชั้นนา นาเสนอขําวสารผํานบริษัทนาเที่ยวหรือสายการบินต๎นทุนต่า แสวงหาพันมิตรในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต๎ที่พร๎อมรับการเยี่ยมชมแหลํงทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวตํางชาติ

4-10

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement