Page 49

รายงานสรุปฉบับผู๎บริหาร โครงการศึกษาตลาดทํองเที่ยวกลุํมประเทศอาเซียน

ความเป็นไทยอยํางเทศกาลลอยกระทง หรือสงกรานต์ ควบคูํไปด๎วย แผนการดาเนินงานภายใต๎กลยุทธ์ อยํางครําว ได๎แกํ แสวงหาผู๎ประกอบการพันธมิตรในประเทศเพื่อรํวมโครงการ โดยเฉพาะผู๎ประกอบการ สินค๎า SME ที่มีความพร๎อมในการสื่อสาร รวมทั้งผู๎ประกอบการแหลํงช๎อปปิ้งตราสินค๎าของคนไทยซึ่งเป็น สินค๎าชั้นดีเยี่ยม จัดหาผู๎เชี่ยวชาญเพื่อสร๎างโปรแกรมการทํองเที่ยวเพื่อนาเสนอวิถีชีวิตชาวไทยพื้นบ๎าน สาหรับนักทํองเที่ยวที่มาเป็นครอบครัว หรือการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  โดยสามารถสรุปกลยุทธ์ และแผนดาเนินการภายใต๎กลยุทธ์ของนักทํองเที่ยวศักยภาพสูงกลุํมผู๎ปรับปรุง ใน ภาพรวม “ทั้งภูมิภาค” ได๎ดังนี้

กัมพูชา

Completely Care Tourism - ดูแลสุขภาพอยํางมือ อาชีพ

แผนการ Holistic Healthcare & Travel - ดูแลองค์รวมทั้งกายและใจ ด๎วยบุคลลากร และ เทคโนโลยีที่ล้าหน๎า พร๎อม การบริการที่เป็นมิตร Healthcare package - ด๎วยบุคลลากร และ เทคโนโลยีที่ล้าหน๎า พร๎อม การบริการที่เป็นมิตร

พมํา

Completely Care Tourism - ดูแลสุขภาพอยํางมือ อาชีพ

Healthcare package - ด๎วยบุคลลากร และ เทคโนโลยีที่ล้าหน๎า พร๎อม การบริการที่เป็นมิตร

ลาว

Completely Care Tourism - ดูแลสุขภาพอยํางมือ อาชีพ

Healthcare package - ด๎วยบุคลลากร และ เทคโนโลยีที่ล้าหน๎า พร๎อม การบริการที่เป็นมิตร

มาเลเซีย

Sense the Spirit of Mindful Travel - กายและใจ ผสมผสาน

บรูไน

Touch the Thai with Distinction - กายและใจ ผสมผสาน

Holistic Pride - นาเสนอโอกาสการพักผํอน ทั้งกายและใจ ด๎วยความตั้งใจ พิถีพิถัน และให๎เกียรติ Holistic Healthcare & Travel - ดูแลองค์รวมทั้งกายและใจ ด๎วยบุคลลากร และ เทคโนโลยีที่ล้าหน๎า พร๎อม การบริการที่เป็นมิตร

สิงคโปร์

Experience the Local Chic - ด๎วยวัฒนธรรมที่ แตกตําง

เวียดนาม

กลยุทธ์ Touch the Thai with Distinction - กายและใจ ผสมผสาน

รายละเอียด แสดงศักยภาพและความเหนือชั้นทางด๎านการถนุถนอม ดูแลและ บารุงรักษาสุขภาพ ด๎วยวิธีองค์รวม ผสมผสานอยํางลงตัวกับ การแพทย์สมัยใหมํ เพื่อสร๎างความแตกตําง เดํนล้าเหนือใคร

Experience the Local Chic - สินค๎าคุณภาพสูง ผลิตด๎วย พลังใจที่มุํงมั่น สาหรับผู๎ แสวงหาความแปลกใหมํ ที่ แตกตําง

4-9

ประเทศไทยมีศักยภาพ และความเหนือชั้นทางด๎านการแพทย์ สมัยใหมํ สามารถดูแลรักษาสุขภาพได๎ทั้งรํางกาย และจิตใจ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีสถานที่ให๎บริการด๎านทันตกรรม ที่ ทันสมัย พร๎อมให๎บริการแกํนักทํองเที่ยวระดับสูงชาวกัมพูชา ซึ่งจะ สร๎างความแตกตํางเหนือประเทศจุดหมายปลายทางอื่นๆ ประเทศไทยมีศักยภาพและความเหนือชั้นทางด๎านการแพทย์ สมัยใหมํ สามารถดูแลรักษาสุขภาพได๎ทั้งรํางกาย และจิตใจ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีสถานที่ให๎บริการด๎านทันตกรรมที่ ทันสมัย พร๎อมให๎บริการแกํนักทํองเที่ยวระดับสูงชาวพมํา ซึ่งจะ สร๎างความแตกตํางเหนือประเทศจุดหมายปลายทางอื่นๆ ประเทศไทยมีศักยภาพ และความเหนือชั้นทางด๎านการแพทย์ การ ดูแลรักษาสุขภาพที่ครบวงจร นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสถานที่ ให๎บริการด๎านทันตกรรมที่ทันสมัย พร๎อมให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว ตํางชาติ ซึ่งจะสร๎างความแตกตํางเหนือประเทศจุดหมายปลายทาง อื่นๆ ดึงดูดความสนใจ โดยการเพิ่มทางเลือกกิจกรรม ที่ล๎อมรอบด๎วย สภาพแวดล๎อมชั้นหรู การเตรียมการเพื่อตอบสนองวิถีชีวิต บน ความแตกตํางทางศาสนา อยํางให๎เกียรติ ประเทศไทยมีศักยภาพและความเหนือชั้นทางด๎านการแพทย์ การ ดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งยังรวมข๎อเดํนของการแพทย์สมัยใหมํกับ การแพทย์แผนโบราณหรือการแพทย์ทางเลือก เชํน การฝังเข็ม วิธี บาบัดทางธรรมชาติ สามารถดูแลรักษาสุขภาพได๎ทั้งรํางกาย และ จิตใจ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีสถานที่ให๎บริการด๎านทันตกรรม ที่ทันสมัย พร๎อมให๎บริการแกํนักทํองเที่ยวชาวบรูไน ซึ่งจะสร๎าง ความแตกตํางเหนือประเทศจุดหมายปลายทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลคําตํอหนํวยของสินค๎าไทย โดยเฉพาะสินค๎าประเภท แฟชั่นเสื้อผ๎าที่มีตราสินค๎าของตนเอง (ตลาดจตุจักร ห๎างแพลตตินั่ม ประตูน้า) ร๎านอาหาร ร๎านเครื่องประดับ

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement