Page 46

รายงานสรุปฉบับผู๎บริหาร โครงการศึกษาตลาดทํองเที่ยวกลุํมประเทศอาเซียน

ลาว

มาเลเซีย

บรูไน

สิงคโปร์

กลยุทธ์

แผนการ

รายละเอียด

Sea, Sand, Sun and Spectacular - ปลุกเร๎าความอยาก ทํองเที่ยวด๎วยบรรยากาศ ชายทะเล สาหรับผู๎มีรสนิยม Nurture your Ultimate Moments Exclusively - ปลุกเร๎าความต๎องการ ด๎วย ความแปลกใหมํ ที่ตื่นตาตื่น ใจ

Unforgettable Experience by the Sea - ด๎วยข๎อเสนอที่เน๎นความ สะดวกสบาย และนําสนใจ

เพื่อสร๎างการรับรู๎ และเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยวชาวลาวกลุํม ศักยภาพสูง สูํแหลํงเป้าหมายการทํองเที่ยวทางทะเลทีม่ ีระยะทาง ไมํไกลเกินไปนัก แตํมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน อาหารทะเล รสเลิศ มีกิจกรรมสันทนาการ และความบันเทิงที่หลากหลาย โดยเฉพาะแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดระยอง และจังหวัดตราด ขยายภาพลักษณ์ด๎านแหลํงทํองเที่ยวชั้นไฮคลาส สาหรับคูํฮันนีมูน หรือฉลองครบรอบแตํงงาน ไปสูํพื้นที่ทํองเที่ยวทางทะเลอื่น นอกเหนือไปจากเมืองทํองเที่ยว ฝั่งทะเลอันดามัน เชํน เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขยายภาพลักษณ์ด๎านแหลํงทํองเที่ยวชั้นไฮคลาส สาหรับการสัมผัส ธรรมชาติ บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Be indulged, Be invited - ผํอนคลาย ทั้งกายและใจ ในบรรยากาศอันเป็นมิตร

Feel the reward in-style - ให๎รางวัลจากการทางาน หนักตลอดสัปดาห์ ตลอด เดือน ตลอดปี ด๎วยการมา เยี่ยมบ๎านเพื่อนแท๎

Honeymoon’s Paradise - เน๎นนาเสนอความเป็น สํวนตัว อยํางหรูหรา Adventurous @ Nurture - นาเสนอกิจกรรมที่ สร๎างสรรค์เพื่อความตื่นเต๎น และได๎สัมผัสประสบการณ์ที่ แปลกใหมํทางวัฒนธรรม Me, Sea & Beach - สื่อสารถึงบรรยากาศ ชายทะเลที่แปลกใหมํ เป็นที่ นิยมของคนรุํนใหมํ Shopper’s Paradise - เน๎นการช๎อปปิ้งที่มีสินค๎า หลากหลายกวํา คุณภาพสูง กวํา Northern Chill out - หันมาใช๎ชีวิตแบบช๎า เนิบๆ เพิ่มพลังสาหรับการ ตํอสู๎ชีวิตตํอไป ด๎วย บรรยากาศทางวัฒนธรรมที่ อํอนช๎อย สงบ และรํมเย็น Me, Sea & Beach - นาเสนอบรรยากาศ ชายทะเลที่แปลกใหมํ เป็นที่ นิยมของคนรุํนใหมํ Thainess Wellness - นาเสนอสินค๎าเพื่อการ ถนุถนอมกาย และใจ จาก เพื่อนคนไทย ผู๎เป็นหนึ่งใน เพื่อนแท๎ Me, Eco-adventure - นาเสนอภาพของป่าเขา เขียวชอุํม ในบรรยากาศเป็น มิตร

4-6

เพื่อเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยวชาวบรูไนโดยตรง สูํแหลํงเป้าหมาย การทํองเที่ยวทางทะเลระดับไฮเอนด์แหลํงใหมํๆ โดยเฉพาะแหลํง ทํองเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล และพัทลุง เพื่อเปิดโอกาสให๎นักทํองเที่ยวที่มีศักยภาพและกาลังซื้อ ได๎สัมผัส สินค๎า ทั้งแบรนด์ชั้นนาระดับโลก และแบรนด์ไทยชั้นแนวหน๎า ใน ห๎างสรรพสินค๎าหรู ใจกลางเมืองใหญํ เพื่อแสวงหาแหลํงทํองเที่ยวใหมํ ที่แตกตํางจากกรุงเทพฯ และ ภูเก็ต

เพื่อเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยวชาวสิงคโปร์โดยตรง สูํแหลํงเป้าหมาย การทํองเที่ยวทางทะเลแหลํงใหมํๆ โดยเฉพาะแหลํงทํองเที่ยวที่ จังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล และพัทลุง เพื่อแสวงหากิจกรรมใหมํๆ ที่แตกตํางจากการช๎อปปิ้งในเมืองใหญํ

เพื่อเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยวศักยภาพสูงชาวสิงคโปร์โดยตรง สูํแหลํงเป้าหมายเชิงนิเวศใหมํ โดยใช๎แหลํงทํองเที่ยวทางแนว ตะวันตกด๎านชายแดนพมําเป็นแบบทดลอง

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement