Page 41

รายงานสรุปฉบับผู๎บริหาร โครงการศึกษาตลาดทํองเที่ยวกลุํมประเทศอาเซียน

บทที่ 4 ข้อเสนอแผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินการ จาแนกตามประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว ศักยภาพสูง 4.1 ข้อมูลประกอบที่ต้องนามาพิจารณาสาหรับการสร้างแผนกลยุทธ์ (Key Considerations)  นักทํองเที่ยวกลุํมศักยภาพสูงชาวฟิลิปปินส์ นิยมเลือกเดินทางทํองเที่ยวกับครอบครัว โดยเฉพาะ นักทํองเที่ยวศักยภาพสูงชาวอินโดนีเซียที่ในสัดสํวนไมํน๎อยที่เลือกเดินทางพร๎อมกันหลายครอบครัว เป็น คณะใหญํนักทํองเที่ยวศักยภาพสูงเหลํานี้จึงใช๎เวลาในการวางแผนเดินทางทํองเที่ยวนานกวําชาติอื่นๆ รวมถึงข๎อมูลประกอบการตัดสินใจจากทัวร์เอเยํนต์ จึงมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจตํอกลุํมเหลํานี้สูงกวําชาติ อื่นๆ อยูํบ๎าง  นักทํองเที่ยวศักยภาพสูงชาวบรูไนเป็นกลุํมที่มีการวางแผนลํวงหน๎ากํอนการเดินทางในชํวงสั้นที่สุด กลําวคือ สามารถจัดกระเป๋า และเดินทางได๎ในทันทีหากต๎องการ เพราะฉะนั้นการมีเที่ยวบินที่หลากหลาย ในชํวงเวลาเพื่อตอบสนองความต๎องการได๎จึงเป็นเรื่องสาคัญ  สภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล๎อมในประเทศของตนเอง มีสํวนสาคัญในการเลือกเป้าหมายการเดินทาง และกิจกรรมที่ชอบในระหวํางการเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศ อาทิ กลุํมนักทํองเที่ยวชาวลาวที่ไมํมี ชายแดนติดทะเล นิยมแสวงหาแหลํงทํองเที่ยวทางทะเล และชายหาดที่สวยงาม รวมทั้งความศิวิไลซ์ในตัว เมืองที่หาไมํได๎ในบ๎านเกิดตนเอง  อีกกรณีหนึ่งคือนักทํองเที่ยวชาวสิงคโปร์ ที่อาศัยอยูํในประเทศขนาดเล็กซึ่งประชากรอยูํกันอยํางแออัด ทํามกลางสิ่งกํอสร๎างทางวัตถุ จึงใฝ่ฝันที่จะหลุดพ๎นออกไปจากสภาพแวดล๎อมเดิมๆ เพื่อเติมพลังให๎กับชีวิต รวมถึงความนิยมสินค๎า และบริการชั้นหรูหราโดยไมํคานึงถึงคําใช๎จํายเพื่อเป็นการให๎รางวัลตัวเองจากการ ทางานหนัก  วัฒนธรรมประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศในแถบอาเซียนนั้นมีความคล๎ายคลึง และมีการ ผสมผสานกันอยูํบ๎างแล๎ว สํงผลดีทาให๎นักทํองเที่ยวจากภูมิภาคในอาเซียนไมํรู๎สึกแปลกแยกมากนัก เมื่อ เดินทางทํองเที่ยวในภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศไทย

 ความใกล๎ชิดทั้งทางสภาพทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมการกิน ทาให๎การปรับตัวตาม สภาพบรรยากาศ และอาหารการกินระหวํางการเดินทางภายในภูมิภาคมีไมํ มาก  อยํางไรก็ตาม ความแตกตํางทางด๎านศาสนานับเป็นประเด็น สาคัญที่ไมํควรมองข๎าม เนื่องจากนักทํองเที่ยว สํวนใหญํจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน นับถือศาสนาอิสลาม การมีอาหารที่ ได๎รับมาตรฐาน ฮาลาล และสาธารณูปโภคที่เอื้อตํอหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม เชํน ห๎องละหมาด รวมทั้งการปฏิบัติตํอ นักทํองเที่ยวด๎วยการให๎เกียรติ และความเคารพก็เป็นสิ่งที่สาคัญตํอนักทํองเที่ยวศักยภาพสูงจากประเทศ ดังกลําว

4-1

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement