Page 37

รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน

 การสื่อสารทางการตลาดเบื้องต้นสาหรับกลุ่ม Succeeder หรือกลุ่มผู้คว้าชัย คือนาเสนอเฉพาะสินค้า และ บริการชั้นดีเยี่ยม (Top quality product & service) เติมแต่งอารมณ์ของสินค้าให้ดูหรูหรายิ่งขึ้น (Sense of Prestigious) สร้างอารมณ์ของการนาเสนอให้ไม่ซับซ้อน (Peace of Mind) เน้นกลุ่มสินค้าที่เจาะจงเฉพาะ กลุ่ม ไม่ใช่ Mass Product (Exclusively) และแสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดยคาดหมายแผนการตอบโจทย์ ความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงได้อย่างครบถ้วน (Be Professional) โดยต้องระมัดระวัง ไม่นาเสนอเหมือน ทั่วๆไป (Do not shout) ไม่เน้นการขาย (Do not hard sale) หรือทาให้สินค้าดูมีภาพลักษณ์ที่ซับซ้อน และ ไม่จริงใจ (Too Complicated, Process-Maniac) 3.2 กลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ และวิธีคิดแบบผู้ปรับปรุง (Reformer Oriented)  นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีอายุมากกว่านักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในกลุ่ม Succeeder อยู่บ้าง กล่าวคืออายุ 40 ปีหรือ มากกว่า มักจะอยู่ในเมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่ที่ สามารถรับข่าวสาร และสื่อต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และทันเหตุการณ์ เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการศึกษาดี และมีหน้าที่การงานที่ดี หากเป็นนักท่องเที่ยว ศักยภาพสูงในกลุ่มที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างประเทศสิงคโปร์ หรือบรูไน จะเป็นกลุ่มที่ ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน และประกอบ อาชีพที่มีเกียรติเช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของ กิจการที่ประสบความสาเร็จ หรือประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทนายความ มีเศรษฐฐานะอยู่ในระดับ ดีถึงดีมาก ในขณะที่กลุ่ม Reformers ที่มาจากประเทศกาลังพัฒนาหรือประเทศในกลุ่ม CLMV จะมีอายุน้อย กว่าเล็กน้อย กล่าวคืออยู่ในวัยทางานตอนกลาง (อายุประมาณ 30 ปี) อาจจะมีเศรษฐฐานะด้อยลงมาคือ ปาน กลาง แต่เป็นกลุ่มที่ได้รับการศึกษาที่ดีจึงแสวงหาความก้าวหน้า และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ  กลุ่มไลฟ์สไตล์ และวิธีคิดแบบ Reformer Oriented จะมีลักษณะแนวคิดของการต้องการค้นหาประสบการณ์ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เน้นไปทางการปรับปรุงจิตใจ และสังคม มีความเป็นมืออาชีพ มีความสุนทรียะ ชอบ ธรรมชาติ และไม่ยึดติดกับกรอบ รวมทั้งให้ความสาคัญกับแก่นแท้ภายในมากกว่าเปลือกนอก นักท่องเที่ยว ศักยภาพสูงที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Reformer หรือผู้ปรับปรุงนี้ มีสัดส่วนสูงในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่ ร้อยละ 39.2 และ 37.8 ตามลาดับ

3-3

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement