Page 34

รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน

 สรุปภาพจาของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง ต่อประเทศไทยทั้ง 8 ด้าน นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูงมี “ภาพจา” (เป็นคาตอบต่อคาถามปลายเปิดว่า เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย คุณนึกถึงเรื่องราวใดเป็นสิ่งแรก) ต่อประเทศไทยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ การมีหาดทรายชายทะเลที่สวยงาม (ร้อยละ 27.9) มีกิจกรรมช้อปปิ้งที่น่าสนใจ (ร้อยละ 22.8) มีอาหารการกินที่มีชื่อเสียง (ร้อยละ 20.5) และเป็น ศูนย์กลางวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธ (ร้อยละ 16.3) ตามลาดับ แผนภูมิภาพที่ 2.10 แสดงสัดส่วนภาพจาที่โดดเด่นของประเทศไทย ในมุมมองของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง (ภาพรวมภูมิภาค)

หาดทรายชายทะเลสวยงาม (ร้อยละ 27.9)

การช้อปปิ้งที่แสนคุ้มค่า (ร้อยละ 22.8)

อาหารไทย (ร้อยละ 20.5)

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เช่น โบสถ์ เจดีย์ (ร้อยละ 16.3)

ช้าง ช้างเผือก การฝึกช้าง (ร้อยละ 12.9)

แสงสียามค่าคืน (ร้อยละ 9.5)

ความโอบอ้อมอารี มีน้าใจของคนไทย (ร้อยละ 6.5)

เกย์ เพศที่สาม (ร้อยละ 4.5)

2-13

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement