Page 25

รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน

2.3 ขนาดตลาด และจานวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงรายเมืองในประเทศอาเซียน  จานวนเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรจานวนมากของประเทศอาเซียน ที่ผลการศึกษา คาดการณ์ได้ว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงอยู่อย่างเพียงพอในการทาแผนการตลาดใดๆ มีจานวนทั้งสิ้น 39 เมือง จาก 9 ประเทศ จาแนกเป็นเมืองในประเทศสิงคโปร์ 1 เมือง มาเลเซีย 11 เมือง อินโดนีเซีย 12 เมือง บรูไน 2 เมือง ฟิลิปปินส์ 5 เมือง เวียดนาม 5 เมือง พม่า 1 เมือง ลาว 1 เมือง และกัมพูชา 1 เมือง

ลาดับ ที่

1. 2. 3.

ชื่อเมือง **

สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

5,353,494 9,462,271 4,013,240

3,990,721 4,057,763 1,960,958

2,717,681 884,592 839,290

Intl. –เฉลี่ย 6,245 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Intl. เฉลี่ย 4,529 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Intl. เฉลี่ย 7,110 เที่ยวบิน/สัปดาห์

มาเลเซีย

4,990,482

2,423,726

576,847

Intl. –เฉลี่ย 5,449 เที่ยวบิน/สัปดาห์

อินโดนีเซีย

3,280,816

1,603,080

328,631

Intl. เฉลี่ย 193 เที่ยวบิน/สัปดาห์

เวียดนาม

5,968,384

1,484,819

288,426

Intl. เฉลี่ย 3,122 เที่ยวบิน/สัปดาห์

มาเลเซีย มาเลเซีย มาเลเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย

2,405,874 1,731,806 1,640,241 1,418,074 2,554,281 1,330,217 1,257,941 1,103,960 1,061,280

1,088,041 783,198 741,788 753,939 1,095,368 601,582 568,896 539,419 518,565

228,489 164,472 155,776 140,233 140,207 126,332 119,468 112,199 106,306

Dom. - เฉลี่ย 188 เที่ยวบิน/สัปดาห์

16. Kelantan

มาเลเซีย

1,036,596

468,794

98,447

17. Medan 18. Pahang

อินโดนีเซีย มาเลเซีย

937,640 758,014

458,152 342,807

93,921 71,989

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Singapore Manila Jakarta Kuala Lumpur Palembang Ho Chi Minh City Johor Sabah Perak Penang Cebu City Sarawak Kedah Surabaya Bandung

ตารางที่ 2.4 แสดงจานวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง ตามเมืองหลักต่างๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียน ประมาณการ กลุ่มเป้าหมายที่ จานวนประชากร อายุเกินกว่า 18 ปี ประมาณการจานวน สนามบินและจานวนเที่ยวบินเฉลี่ยต่อ ประเทศ เฉพาะในเขต ที่ได้เดินทาง นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง สัปดาห์ เทศบาลa ต่างประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2-4

Intl. –เฉลี่ย 1,122 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Dom. - เฉลี่ย 29 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Intl. –เฉลี่ย 1,033 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Intl. เฉลี่ย 1,190 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Intl. –เฉลี่ย 306 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Intl. –เฉลี่ย 346 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Intl. เฉลี่ย 2,619 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Intl. เฉลี่ย 313 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Domestic - เฉลี่ย 980 เที่ยวบิน/ สัปดาห์ Intl. เฉลี่ย 1,269 เที่ยวบิน/สัปดาห์ Dom. - เฉลี่ย 69 เที่ยวบิน/สัปดาห์

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement