Page 22

รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน

บทที่ 2 ปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการจาแนกนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง ขนาดตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวอาเซียนในภาพรวม 2.1 ปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการจาแนกนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง  ปัจจัยที่ใช้จาแนก “นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง” ออกจากนักท่องเที่ยวทั่วไป มี 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกได้แก่ ปัจจัย ทางด้านกายภาพ ได้แก่ ระดับเศรษฐฐานะที่พิจารณาจากรายได้ครัวเรือนและอาชีพ ส่วนที่สอง ได้แก่ ปัจจัย ทางด้านจิตวิทยาที่กาหนดไลฟ์สไตล์การดารงชีวิตของนักท่องเที่ยวเหล่านั้น  ผลการจาแนกโดยใช้ปัจจัยที่ได้จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงผลสะท้อนโดยตรงถึงความแตกต่างระหว่าง นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงและนักท่องเที่ยวทั่วไปดังนี้ ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการคัดแยก นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง ออกจากนักท่องเที่ยวทั่วไป

ความแตกต่างในด้าน นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง การใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยว (บาท) ค่าใช้จ่ายค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน 5,873 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมค่าที่พัก 25,261 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมสาหรับกิจกรรมช้อปปิ้ง 23,398 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมสาหรับอาหารและ เครื่องดื่ม 14,483 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมสาหรับกิจกรรมบันเทิง และสันทนาการ 12,458 ระดับเศรษฐฐานะ (ร้อยละ) Class AB* 82.4 Class CDE** 17.6 จิตวิทยา และไลฟ์สไตล์การดารงชีวิต ต้องการการยกย่อง เพื่อแสดงความเหนือ ความสาคัญมาก ชั้นอย่างแตกต่าง ต้องการแสดงออกถึงวิธีคิดที่ชาญฉลาด ความสาคัญมาก และเป็นเหตุเป็นผล ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมดา ปกติทั่วไปใน ความสาคัญปานกลาง สังคม เน้นประหยัด เน้นราคาโปรโมชั่น ความสาคัญน้อย

นักท่องเที่ยวทั่วไป 1,667 6,258 11,323 5,739 5,593 26.9 73.1 ความสาคัญน้อย ความสาคัญน้อย ความสาคัญมาก ความสาคัญมาก

* รายได้เฉลี่ย ตั้งแต่ 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปีขึ้นไป และประกอบอาชีพที่ต้องมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีเป็นส่วนสาคัญ ** รายได้เฉลี่ย น้อยกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปีลงมา หรือ ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความชานาญเป็นส่วนสาคัญ

 พบแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันเป็นถิ่นที่อยู่ของ นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง (ชาติอาเซียน) กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยค่าห้องพักต่อคืน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ระหว่าง การท่องเที่ยว ดังนี้ 2-1

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement