Page 19

รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน

1.5 สรุปประสบการณ์ และภาพจาของประเทศไทยจากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน  นักท่องเที่ยวชาวอาเซียน ร้อยละ 41.3 เคยเดินทาง มาประเทศไทยแล้ว (ส่วนใหญ่เพียงครั้งเดียว) ส่วนที่ เหลือถึงร้อยละ 58.7 เคยเดินทางท่องเที่ยวไป ประเทศอื่นๆ แต่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย

(ร้อยละ) เคยมาแล้ว 41.3

ไม่เคยมา ประเทศไทย 58.7

 ในภาพรวมกล่าวได้ว่า ”ภาพจา “ของประเทศไทย** จาแนกได้เป็น 8 ประเภท ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลข่าวสาร ของประเทศไทย ทั้งจากด้านการท่องเที่ยว และ ข่าวสารด้านอื่นๆ ในประเทศนั้นๆ

แผนภูมิภาพที่ 1.8 แสดงสัดส่วนเคยเดินทางมาประเทศไทยแล้ว

(** การสรุปภาพจาประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน มาจากการถามคาถามปลายเปิดว่า “เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย คุณนึกถึงภาพ หรือเรื่องราวใด เป็นสิ่งแรก”)

 สรุปภาพจาของประเทศไทย ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ แผนภูมิภาพที่ 1.9 แสดงสัดส่วนภาพจาที่โดดเด่นของประเทศไทย ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน (ภาพรวมภูมิภาค)

การช้อปปิ้งที่แสนคุ้มค่า (ร้อยละ 26.5)

หาดทรายชายทะเลสวยงาม (ร้อยละ 25.5)

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เช่น โบสถ์ เจดีย์ (ร้อยละ 18.2)

อาหารไทย (ร้อยละ 17.3)

ช้าง ช้างเผือก การฝึกช้าง (ร้อยละ 9.8)

แสงสียามค่าคืน (ร้อยละ 9.7)

ความโอบอ้อมอารี มีน้าใจของคนไทย (ร้อยละ 7.3)

เกย์ เพศที่สาม (ร้อยละ 4.6)

1-13

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement