Page 12

รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน

สัดส่วนสูงไม่น้อย ถึงร้อยละ 41.7 (แม้ว่าการเดินทางไปกับกลุ่มทัวร์เป็นหมู่คณะ -Group Tour- จะมีสัดส่วน น้อยกว่าค่อนข้างมาก เพียงร้อยละ 29.5 เท่านั้น)  สามารถแสดงสัดส่วนการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งจากบริษัททัวร์ กับการเลือกเดินทางกับคณะทัวร์ของ แต่ละประเทศได้ตามตารางด้านล่างนี้ (เป็นสัดส่วนประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว โดยไม่เกี่ยวข้องกับความถี่ใน การใช้บริการ) ตารางที่ 1.4 แสดงสัดส่วนการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งจากบริษัททัวร์ กับสัดส่วนการเลือกเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ รายประเทศ

เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์

ใช้บริการอย่างเดินทางอย่างหนึ่ง แล้ว เลือกเดินทางเอง หรือเดินทางไปเฉพาะ กลุ่มของตน

เวียดนาม

54.5

4.7

รวมสัดส่วน นักท่องเที่ยวที่มี กิจกรรมเกี่ยวข้องกับ บริษัททัวร์ 59.2

กัมพูชา

16.2

7.6

23.8

พม่า

23.8

7.3

31.1

ลาว

22.3

12.3

34.7

มาเลเซีย

25.2

15.2

40.4

สิงคโปร์

9.4

42.8

52.2

บรูไน

21.2

28.5

49.7

อินโดนีเซีย

37.3

3.4

40.7

ฟิลิปปินส์

21.1

6.8

27.9

รวมอาเซียน 9 ชาติ

29.5

12.2

41.7

ประเทศ

1-6

การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน  

รายงานวิจัย บทสรุปผู้บริหาร “การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน” Asean market

Advertisement