Page 1

ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÝÒÀËÎÍ» íà ðûíêå ïðîèçâîäèòåëåé ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ ñóùåñòâóåò ñ 1988 ãîäà  äàííîì êàòàëîãå ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ òîëüêî î ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëÿõ äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû (äàëåå - òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè) äëÿ íóæä Ìîðñêîãî è Ðå÷íîãî ôëîòà. Èíôîðìàöèÿ î äðóãèõ ñðåäñòâàõ èçìåðåíèÿ, âûïóñêàåìûõ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ïðèâåäåíà íà îáîðîòå îáëîæêè êàòàëîãà. Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ðàçðàáîòàíû è îñâîåíû â ïðîèçâîäñòâå íà ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí» â ðàìêàõ îáùåðîññèéñêîé ïðàâèòåëüñòâåííîé ïðîãðàììû ðóñèôèêàöèè ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ, ðàíåå âûïóñêàâøèõñÿ ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ» (ã.Ëóöê, Óêðàèíà) äëÿ íóæä ÂÌÔ, Ìîðñêîãî è Ðå÷íîãî ôëîòà. Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà êîðàáëÿõ, ìîðñêèõ ñóäàõ ñ íåîãðàíè÷åííûì ðàéîíîì ïëàâàíèÿ è ðå÷íûõ ñóäàõ è óäîâëåòâîðÿþò òðåáîâàíèÿì «Ïðàâèë êëàññèôèêàöèè è ïîñòðîéêè ìîðñêèõ ñóäîâ» Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà è «Ïðàâèë êëàññèôèêàöèè è ïîñòðîéêè ñóäîâ âíóòðåííåãî ïëàâàíèÿ» Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà. Íà òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ïîëó÷åíû ñåðòèôèêàòû îá óòâåðæäåíèè òèïà ÑÈ ÂÍ Ãîññòàíäàðòà ÐÔ ñîâìåñòíî ñ Ìèíîáîðîíû ÐÔ è ñåðòèôèêàòû òèïîâîãî îäîáðåíèÿ, âûäàííûå Ðîññèéñêèì Ìîðñêèì Ðåãèñòðîì Ñóäîõîäñòâà è Ðîññèéñêèì Ðå÷íûì Ðåãèñòðîì. Ìåòðîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé êîìïàíèè «Ýòàëîí» àêêðåäèòîâàíà Ãîññòàíäàðòîì ÐÔ íà ïðàâî ïîâåðêè ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðååñòðå àêêðåäèòîâàííûõ ìåòðîëîãè÷åñêèõ ñëóæá þðèäè÷åñêèõ ëèö è ïðîèçâîäèò ïîâåðêó è ãðàäóèðîâêó òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé. Ïðåäïðèÿòèå èìååò Çàêëþ÷åíèå Îðãàíà ïî ñåðòèôèêàöèè ñèñòåì êà÷åñòâà 32 ÃîñÍÈÈÈ ÌÎ ÐÔ, óäîñòîâåðÿþùåå, ÷òî óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ïðè ðàçðàáîòêå, ïðîèçâîäñòâå è ðåìîíòå, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 9001-96. Íàøå ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ ëàóðåàòîì êîíêóðñà «1000 ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé Ðîññèè XXI âåêà», èìååò äèïëîì «Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè «Ýíåðãîñáåðåæåíèå-2001» è «Ýíåðãîñáåðåæåíèå-2002». Çà ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ïðîèçâîäñòâà, ðåàëèçàöèþ ïðîäóêöèè è äðóãèå äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «Ýòàëîí» â 2001 ãîäó óäîñòîåíà «Çîëîòîãî Ýòàëîíà» â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî ðàäè ïðîãðåññà», à â 2002 ãîäó - äèïëîìà è ïî÷åòíîãî ïðèçà «Õðóñòàëüíàÿ Íèêà».

ÍÀØÈ ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ: Àäðåñ ïî÷òîâûé: 347360, Ðîññèÿ, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Âîëãîäîíñê, óë.Ëåíèíà, 60, à/ÿ 1371. Àäðåñ çàâîäà: Ïðîìçîíà çàâîäà «Àòîììàø», óë.6-ÿ Çàâîäñêàÿ, 25. Ïðîåçä ñì. ñõåìó ñòð. 2. E-mail: etalon @ volgodonsk.ru E-mail: etalon1 @ volgodonsk.ru Íàø ñàéò â Internet: http://www.etalon.com.ru, http://www.etalon.inc.ru Òåë./ôàêñ: (86392) 7-79-60, 7-78-29, 7-79-39, 7-79-41, 7-79-54. Êðóãëîñóòî÷íî (ôàêñ) 7-79-60, 7-78-29, 7-79-41, 7-79-39. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ÈÍÍ 6143002656 ð/ñ÷. ¹ 40702810200000002805 â ÊÁ ÎÀÎ «Öåíòð-Èíâåñò» ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ÁÈÊ 046015762, ê/ñ÷. ¹ 30101810100000000762, ÎÊÎÍÕ 14321, ÎÊÏÎ 12150638. Âàëþòíûå òåêóùèå ñ÷åòà: Äîëëàðû ÑØÀ: ð/ñ 40702840400000002811 â ÊÁ ÎÀÎ «Öåíòð-èíâåñò». ÅÂÐÎ: ð/ñ 40702978000000002811 â ÊÁ ÎÀÎ «Öåíòð-èíâåñò». ÈÍÍ 6163011391, ÁÈÊ 046015762, ê/ñ 30101810100000000762 Îòãðóçî÷íûå ðåêâèçèòû: Ñòàíöèÿ Âîëãîäîíñêàÿ, Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé æ. ä., ÍÏÊ «Ýòàëîí», êîä ñòàíöèè 519707, êîä ïðåäïðèÿòèÿ 8542. ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ:

Äèðåêòîð Âîðîáüåâ Â.À. Ãëàâíûé èíæåíåð Ìàãäååâ Â.Ø. Çàì. äèðåêòîðà ïî êîììåðöèè Ëîáîâ À.Í. Çàì. äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó Ïðóöàêîâ È. Â. Çàì. äèðåêòîðà ïî êà÷åñòâó Ãîâîð Â. Ì. Ãë.áóõãàëòåð Êóçüìè÷åâà Ò.À. Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð Ïîòåõèí Ñ.Ï. Îòäåë ñáûòà Áûâøåâà Ã.Â. Îòäåë ñíàáæåíèÿ Ñìîëäûðåâ Â.Ë. Îòäåë ìàðêåòèíãà è êîììåðöèè Øåâ÷åíêî È.Â. Îõðàíà (êðóãëîñóòî÷íî) -1-

ò/ô òåë. òåë. òåë. òåë. òåë. òåë. ò/ô ò/ô ò/ô òåë.

7-79-39 7-79-98 7-78-90 7-78-90 7-79-85 7-79-83 7-78-86 7-79-60, 7-78-29 7-79-66 7-79-41 6-62-99


ÑÕÅÌÀ ÏÐÎÅÇÄÀ:

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÎÄÀÆ ÇÀßÂÊÀ Ïî òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïðèâåäåííîé â íàñòîÿùåì êàòàëîãå, îïðåäåëèòå îáîçíà÷åíèå òèïà íåîáõîäèìûõ Âàì òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé. Åñëè òåõíè÷åñêèõ äàííûõ êàòàëîãà âàì íåäîñòàòî÷íî, òî çàïðîñèòå ó íàñ êîïèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé èëè ïîëó÷èòå êîíñóëüòàöèþ â êîíñòðóêòîðñêîì îòäåëå - òåëåôîí (86392) 7-78-86. Íàïðàâüòå â îòäåë ñáûòà ïèñüìåííóþ çàÿâêó (ìîæíî ïî E-mail), ãäå óêàæèòå òèï òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ, âèä ïðèåìêè, åãî âàðèàíò èñïîëíåíèÿ è íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî. Íàïðèìåð: ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8044 ÌÐ 009-01 - 17 øò. ÓÑËÎÂÈß ÎÏËÀÒÛ È ÑÐÎÊÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ Ïðè ïðåäîïëàòå 100% ñðîêè èçãîòîâëåíèÿ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò Èçãîòîâèòåëÿ. Ïðè ïðåäîïëàòå 50% ñðîêè èçãîòîâëåíèÿ òå æå, íî îòãðóçêà ïðîäóêöèè òîëüêî ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ îñòàâøåéñÿ ñóììû íà ñ÷åò Èçãîòîâèòåëÿ. ÑÏÎÑÎÁÛ ÎÒÃÐÓÇÊÈ Îòãðóçêà ïðîèçâîäèòñÿ ñàìîâûâîçîì, áàãàæîì, êîíòåéíåðîì, ïî÷òîâûìè ïîñûëêàìè, ñïåö. ñâÿçüþ. Îòãðóçêà ìîæåò áûòü ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé (ïî ìåðå ãîòîâíîñòè) ïî æåëàíèþ Çàêàç÷èêà. ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ Ñ ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈßÌÈ ÎÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ È ÍÀ ÍÎÂÓÞ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ Åñëè òðåáóåòñÿ íåçíà÷èòåëüíàÿ êîððåêòèðîâêà êîíñòðóêöèè òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ, òî çàêàç âûïîëíÿåòñÿ ïî íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷åííîé öåíå, ñîãëàñîâàííîé ñ Çàêàç÷èêîì. Âåëè÷èíà íàöåíêè îïðåäåëÿåòñÿ òðóäîåìêîñòüþ êîððåêòèðîâîê, íåîáõîäèìîé äîðàáîòêè îñíàñòêè è íàëè÷èåì ìàòåðèàëîâ. Ïðè ðàçðàáîòêå êîìïëåêòà äîêóìåíòàöèè ñðîêè è öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå îòäåëüíî íà îñíîâàíèè êàëüêóëÿöèè. ÍÅÄÎÑÒÀ×À ÏÎËÓ×ÅÍÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ Êàæäàÿ ïàðòèÿ òîâàðà äîëæíà áûòü ïðîâåðåíà ïîêóïàòåëåì ïðè ïîëó÷åíèè íà êîìïëåêòíîñòü. Âñå ïðåòåíçèè ïî óòðàòå èëè íåäîñòà÷å òîâàðà äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû Èçãîòîâèòåëþ â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òîâàðà. ÂÎÇÂÐÀÒ ÒÎÂÀÐÀ Ïðè íàëè÷èè ïðåòåíçèé ïî òîâàðó, ñâÿæèòåñü ñ îòäåëîì ñáûòà ïðåäïðèÿòèÿ ïî òåëåôîíó (86392) 7-79-60, 7-78-29 è óêàæèòå, êàêîå èçäåëèå è ïî êàêîé ïðè÷èíå Âû õîòèòå âåðíóòü, à òàêæå ñîîáùèòå íîìåð ñ÷åòà-ôàêòóðû.

-2-


ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ Ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó èçäåëèé Ïðåäñòàâëåííûå â äàííîì êàòàëîãå òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû ðàçëè÷íûõ ñðåä êîðàáåëüíûõ è ñóäîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê è ñèñòåì. Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ìîíòàæà íà äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ íîñèòåëÿõ (êðîìå àýðîêîñìè÷åñêèõ), à òàêæå äëÿ ìîíòàæà â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ â ðàçëè÷íûõ êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ. Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ÿâëÿþòñÿ ïîëíûìè àíàëîãàìè òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé ïðîèçâîäñòâà ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ» (ã. Ëóöê, Óêðàèíà). Äëÿ óäîáñòâà îïðåäåëåíèÿ ïîëíîãî àíàëîãà ïî êîíñòðóêòîðñêîìó èñïîëíåíèþ â òàáëèöàõ òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê êîíêðåòíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé ïðèâåäåíû äåöèìàëüíûå íîìåðà îáîçíà÷åíèé àíàëîãà. Ñðàâíåíèå îáîçíà÷åíèé òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé, âûïóñêàåìûõ ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè, ïðèâåäåíî íà ëèñòå 4. Âèä ïðèåìêè òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé îáîçíà÷àåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì áóêâåííûì èíäåêñîì, ïðîñòàâëÿåìûì ïîñëå îáîçíà÷åíèÿ òèïà òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ. Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñ øèôðîì ÂÏ âûïóñêàþòñÿ ñ ïðèåìêîé ïðåäñòàâèòåëÿ çàêàç÷èêà (íàïðèìåð, ÒÑÏ/1-8040 ÂÏ). Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñ øèôðîì ÌÐ âûïóñêàþòñÿ ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà (íàïðèìåð, ÒÑÏ/1-8040 ÌÐ). Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñ øèôðîì ÐÐ âûïóñêàþòñÿ ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà (íàïðèìåð, ÒÑÏ/1-8040-ÐÐ). Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè áåç äîïîëíèòåëüíîãî áóêâåííîãî øèôðà âûïóñêàþòñÿ ñ ïðèåìêîé ÎÒÊ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ (íàïðèìåð, ÒÑÏ/1-8040).  äàëüíåéøåì â êàòàëîãå äîïîëíèòåëüíûé áóêâåííûé øèôð óêàçûâàåòñÿ, åñëè ïåðå÷èñëåííûå ïàðàìåòðû è õàðàêòåðèñòèêè îòíîñÿòñÿ òîëüêî ê òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿì ñ êîíêðåòíûì âèäîì ïðèåìêè. Ïðèñòóïàÿ ê âûáîðó òèïà òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ, ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí, â êîòîðîì îí áóäåò èñïîëüçîâàí. Íåò íåîáõîäèìîñòè âûáèðàòü òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñî çíà÷èòåëüíî áîëåå øèðîêèì òåìïåðàòóðíûì äèàïàçîíîì, ÷åì òðåáóåìûé, òàê êàê ýòî ïðèâåäåò ê èõ óäîðîæàíèþ. Íàïðèìåð, íå ñòàðàéòåñü èñïîëüçîâàòü äàò÷èêè ñ òåìïåðàòóðîé èçìåðåíèÿ +800ÎÑ, åñëè Âàø âåðõíèé ïðåäåë èçìåðåíèÿ +150ÎÑ. Íà ëèñòàõ 4-6 ïðèâåäåíû îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé ñ óêàçàíèåì ïàðàìåòðîâ è ñâîéñòâ èçìåðÿåìîé ñðåäû. Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè èìåþò, êàê ïðàâèëî, ðàçëè÷íóþ äëèíó ìîíòàæíîé ÷àñòè çàùèòíîé àðìàòóðû (L). Âûáèðàÿ äëèíó ìîíòàæíîé ÷àñòè çàùèòíîé àðìàòóðû, ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ðàáî÷èé êîíåö çàùèòíîé àðìàòóðû äîëæåí íàõîäèòüñÿ êàê ìîæíî áëèæå ê òî÷êå, òåìïåðàòóðó êîòîðîé Âû õîòèòå èçìåðèòü. Ñòîèìîñòü ïëàòèíîâûõ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé ñîïðîòèâëåíèÿ çíà÷èòåëüíî âûøå ñòîèìîñòè ìåäíûõ. Íå ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ ê áîëüøîìó ðàçíîîáðàçèþ òèïîâ è òèïîðàçìåðîâ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé, ò.ê. âîçðàñòàþò ðàñõîäû ïî ïåðèîäè÷åñêîé ïîâåðêå èõ öåíòðàìè ñòàíäàðòèçàöèè. Åñëè ó Âàñ èñïîëüçóþòñÿ çàðóáåæíûå òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè, òî îáðàçöû òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé, âûøåäøèå èç ñòðîÿ, âûñûëàéòå íàì. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà êîíñòðóêöèè, ìû ñìîæåì ïðåäëîæèòü Âàì äëÿ çàìåíû òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ïî Âàøåìó çàêàçó ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñ äðóãèìè ãðàäóèðîâî÷íûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçóåìûìè â çàðóáåæíûõ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿõ, ñ èçìåíåííûìè ýëåìåíòàìè êðåïëåíèÿ, ñ ðàçëè÷íûìè äëèíàìè è äèàìåòðàìè ìîíòàæíûõ ÷àñòåé, ñ çàùèòíîé àðìàòóðîé èç äðóãèõ ñòàëåé, ñ äðóãîé êîíñòðóêöèåé ãîëîâêè. Åñëè Âàì íåîáõîäèì òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü, êîòîðîãî íåò â êàòàëîãå, òî íàïðàâëÿéòå â íàø àäðåñ òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó íîâîãî òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ. Ìû ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåì òåõíîëîãèþ. Ïðåäïðèÿòèå ðàñïîëàãàåò ñîáñòâåííîé èñïûòàòåëüíîé è ïîâåðî÷íîé áàçîé. Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ïðîõîäÿò èñïûòàíèÿ íà òåõíîëîãè÷åñêóþ òðÿñêó, âñå âèäû ìåõàíè÷åñêèõ è êëèìàòè÷åñêèõ èñïûòàíèé, âêëþ÷àÿ ñïåöèàëüíûå èñïûòàíèÿ íà âîçäåéñòâèå ìîðñêîãî (ñîëÿíîãî) òóìàíà, èíåÿ è ðîñû, íà âîçäåéñòâèå ìåõàíè÷åñêèõ óäàðîâ ñ áîëüøèì óñêîðåíèåì (10000 ì/ñ2), íà âîçäåéñòâèå àâàðèéíûõ ïàðàìåòðîâ, èìèòèðóþùèõ àâàðèþ «áîëüøàÿ òå÷ü» ïðè ðàçðûâå ãëàâíîãî òðóáîïðîâîäà ïåðâîãî êîíòóðà ÀÝÑ. -3-


ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ñîîòâåòñòâèå îáîçíà÷åíèé òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé ñ àíàëîãè÷íûìè ïàðàìåòðàìè, âûïóñêàåìûõ ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè Îáîçíà÷åíèå òèïà òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

ÒÑÏ/1-8040 ÒÑÏ/1-8040 ÂÏ ÒÑÏ/1-8040 ÌÐ ÒÑÏ/1-8040 ÐÐ ÒÑÌ/1-8040 ÒÑÌ/1-8040 ÂÏ ÒÑÌ/1-8040 ÌÐ ÒÑÌ/1-8040 ÐÐ ÒÑÏ/1-8041 ÒÑÏ/1-8041 ÂÏ ÒÑÏ/1-8041 ÌÐ ÒÑÏ/1-8041 ÐÐ ÒÑÏ/1-8042 ÒÑÏ/1-8042 ÂÏ ÒÑÏ/1-8042 ÌÐ ÒÑÏ/1-8042 ÐÐ ÒÑÏ/1-8043 ÒÑÏ/1-8043 ÂÏ ÒÑÏ/1-8043 ÌÐ ÒÑÏ/1-8043 ÐÐ ÒÑÌ/1-8043 ÒÑÌ/1-8043 ÂÏ ÒÑÌ/1-8043 ÌÐ ÒÑÌ/1-8043 ÐÐ ÒÑÏ/1-8044 ÒÑÏ/1-8044 ÂÏ ÒÑÏ/1-8044 ÌÐ ÒÑÏ/1-8044 ÐÐ ÒÑÏ/1-8045 ÒÑÏ/1-8045 ÂÏ ÒÑÏ/1-8045 ÌÐ ÒÑÏ/1-8045 ÐÐ ÒÑÌ/1-8045 ÒÑÌ/1-8045 ÂÏ ÒÑÌ/1-8045 ÌÐ ÒÑÌ/1-8045 ÐÐ ÒÑÏ/1-288 ÒÑÏ/1-288 ÂÏ ÒÑÏ/1-288 ÌÐ ÒÑÏ/1-288 ÐÐ ÒÑÏ/1-772 ÒÑÏ/1-772 ÂÏ ÒÑÏ/1-772 ÌÐ ÒÑÏ/1-772 ÐÐ

Ôèðìà ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ», «KONGSBERG Maritime ã. Ëóöê Shi p Systems», Íîðâåãèÿ ÒÑÏ-8040

ÒÑÌ-8040

ÒÑÏ-8041

ÒÑÏ-8042

ÒÑÏ-8043

ÒÑÌ-8043

ÒÑÏ-8044

ÒÑÏ-8045

ÒÑÌ-8045

ÒÑÏ-288 Ì

ÒÑÏ-772

-4-

Ñòð.

NN524SXXXU â ãèëüçå ÌÂ235-100Ì27 -

11

20

21

32

35

36

37

38


ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ñîîòâåòñòâèå îáîçíà÷åíèé òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé ñ àíàëîãè÷íûìè ïàðàìåòðàìè, âûïóñêàåìûõ ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè Îáîçíà÷åíèå òèïà òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê ÒÑÏ/1-6099 ÒÑÏ/1-6099 ÂÏ ÒÑÏ/1-6099 ÌÐ ÒÑÏ/1-6099 ÐÐ ÒÑÏ/1-8050 ÒÑÏ/1-8050 ÂÏ ÒÑÏ/1-8050 ÌÐ ÒÑÏ/1-8050 ÐÐ ÒÑÏ/1-6288 ÒÑÏ/1-6288 ÂÏ ÒÑÏ/1-6288 ÌÐ ÒÑÏ/1-6288 ÐÐ ÒÕÀ/1-1072 ÒÕÀ/1-1072 ÂÏ ÒÕÀ/1-1072 ÌÐ ÒÕÀ/1-1072 ÐÐ ÒÕÊ/1-1072 ÒÕÊ/1-1072 ÂÏ ÒÕÊ/1-1072 ÌÐ ÒÕÊ/1-1072 ÐÐ ÒÕÀ/1-1172 ÒÕÀ/1-1172 ÂÏ ÒÕÀ/1-1172 ÌÐ ÒÕÀ/1-1172 ÐÐ ÒÕÊ/1-1172 ÒÕÊ/1-1172 ÂÏ ÒÕÊ/1-1172 ÌÐ ÒÕÊ/1-1172 ÐÐ ÅõÊÑÓ ÈÏ1, ÈÏ1 - Åõ Òåðìîäàò 2121Ñ ÈÏ 103-1Â

Ôèðìà ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ», «KONGSBERG Maritime ã. Ëóöê Shi p Systems», Íîðâåãèÿ ÒÑÏ-6099 ÒÑÏ-8050 ÒÑÏ-6288 ÒÕÀ-1072 ÒÕÊ-1072 ÒÕÀ-1172 ÒÕÀ-1172 Ï ÒÕÊ-1172 ÒÕÊ-1172 Ï -

-5-

Ñòð.

39

40

41

42

MB 158S186K15 â ãèëüçå ÌÂ235-100Ì27 53

-

57 59 61

-

64


Ïàðàìåòðû èçìåðÿåìîé ñðåäû Òèï òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ, ðèñ.

Èçìåðÿåìàÿ ñðåäà

Äèñòèëëÿò, áèäèñòèëëÿò, ïðåñíàÿ âîäà, ìàñëî, òîïëèâî, ïàð, âîçäóõ, êîíäåíñàò, ñïåöñïëàâ, êîòëîâàÿ âîäà, æèäêîñòü ÏÃÂ, ïîëèìåðíî-ãëèöåðèíîâûå ïàñòû, õëàäîíû 114Â2, 12, 22, 227åà è æèäêîñòü ÔÍÃÆ-1, êèñëîðîä, âîäîðîä, àçîò, óãëåêèñëûé ãàç ñ ïàðàìè ÌÝÝÄÀ, îêèñü óãëåðîäà, óãëåâîäîðîäû, ñóðüìÿíèñòûé âîäîðîä, òóìàí ñåðíîé êèñëîòû, äèìåðû õëîðîïðåíà, ýëåêòðîëèò (âîäíûé ðàñòâîð ùåëî÷è), âîäíûé ðàñòâîð êàðáîíàòà è áèêàðáîíàòà, ýëåêòðîëèçíûé 15% âîäíûé ðàñòâîð ÌÝÝÄÀ. ÒÑÏ/1-8040, Âîçäóõ, õëàäîíû 114Â2, 12, 22, 227åà, ìàñëà ðèñ. 6 ÒÑÏ/1-8040, Äèñòèëëÿò, áèäèñòèëëÿò, ìàñëî, ïàð, òîïëèðèñ. 7, 8 âî, ãàç, ïðåñíàÿ âîäà, âîçäóõ, êîòëîâàÿ âîäà, êîíäåíñàò, æèäêîñòü ÏÃÂ, ïîëèìåðíî-ãëèöåðèíîâûå ðàñòâîðû, ñïåöñïëàâ, õëàäîíû 114Â2, 12, 22, 227åà è æèäêîñòü ÔÍÃÆ-1, êèñëîðîä, âîäîðîä, àçîò, óãëåêèñëûé ãàç ñ ïàðàìè ÌÝÝÄÀ, îêèñü óãëåðîäà, òóìàí ñåðíîé êèñëîòû, óãëåâîäîðîäû, ñóðüìÿíèñòûé âîäîðîä, äèìåðû õëîðîïðåíà, àíàëèò, ýëåêòðîëèò, âîäíûå ðàñòâîðû êàðáîíàòà è áèêàðáîíàòà, ýëåêòðîëèçíûé 15% âîäíûé ðàñòâîð ÌÝÝÄÀ ÒÑÌ/1-8040, Ïðåñíàÿ âîäà, ìàñëî, âîçäóõ, êîòëîâàÿ âîäà, ðèñ.1-4 õëàäîíû 114Â2, 12, 22, 227åà è æèäêîñòü ÔÍÃÆ-1 ÒÑÏ/1-8041 Êîòëîâàÿ è ïðåñíàÿ âîäà, äèñòèëëÿò, áèäèñòèëëÿò, âîçäóõ, àíàëèò, ìàñëî, òîïëèâî, ïàð, êîíäåíñàò, ãàç, ýëåêòðîëèò (âîäíûé ðàñòâîð ùåëî÷è), êèñëîðîä, óãëåêèñëûé ãàç ñ ïàðàìè ÌÝÝÄÀ, âîäíûé ðàñòâîð êàðáîíàòà è áèêàðáîíàòà, âîäîðîä, ýëåêòðîëèçíûé 15% âîäíûé ðàñòâîð ÌÝÝÄÀ ÒÑÏ/1-8042, Âîäà âûñîêîé ÷èñòîòû, äèñòèëëÿò, áèäèñòèëðèñ. 1 ëÿò ÒÑÏ/1-8042, Çàùèòíûå ÷åõëû ñïåö. óñòðîéñòâ ðèñ. 2 ÒÑÏ/1-8042, Òâåðäîå òåëî ðèñ. 3 ÒÑÏ/1-8042, Âîäà âûñîêîé ÷èñòîòû, äèñòèëëÿò, áèäèñòèëëÿò. ðèñ. 6, 7  ñðåäå, îêðóæàþùåé ãîëîâêó, äîïóñêàåòñÿ ïðèñóòñòâèå ãàçîîáðàçíîãî àììèàêà äî 60% (ïî âåñó) ÒÑÏ/1-8042, Âîäà âûñîêîé ÷èñòîòû, äèñòèëëÿò, áèäèñòèëðèñ. 8, 9 ëÿò ÒÑÏ/1-8040, ðèñ. 1 ÒÑÏ/1-8040, ðèñ. 2 ÒÑÏ/1-8040, ðèñ. 3 ÒÑÏ/1-8040, ðèñ. 4

-6-

Äàâëåíèå, ÌÏà

Ñêîðîñòü ïîòîêà, ì/ñ

Ðó

Ððàá

Ïàð

16,00

10,00

2-40

0,2-5,0

25,00

19,00

2-15

0,2-1,5

25,00

16,00 30-80 3,0-8,0

25,00

16,00 50-120 5,0-15,0

6,30

5.85

Âîäà

-

-

25,00

23,00 50-80

16,00

10,00

5-40

0,5-5,0

10,00

9,00

5-40

0,5-5,0

25,00

19,00

-

-

0,40

0,30

-

-

0,40

0,26

-

-

20,00

15,00

-

-

25,00

19,00

-

-

12,0


Ïàðàìåòðû èçìåðÿåìîé ñðåäû

Òèï òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ, ðèñ.

ÒÑÏ/1-8042, ðèñ. 10 ÒÑÏ/1-8043, ÒÑÌ/1-8043 ÒÑÏ/1-8044 ÒÑÏ/1-8045 ÒÑÏ/1-288

Èçìåðÿåìàÿ ñðåäà

Äàâëåíèå, ÌÏà

Ñêîðîñòü ïîòîêà, ì/ñ

Ðó

Ððàá

Çàùèòíûå ÷åõëû ñïåöèàëüíûõ óñòðîéñòâ

0,63

0,48

-

-

Ïîäøèïíèêè, ìàñëî â ïîäøèïíèêàõ

0,63

0,60

-

-

0,30

0,20

-

-

2,50

-

-

-

0,40

-

-

-

5,50

-

-

-

10,00 16,00 1,5

2,4

-

-

25,0

19,0

30,0

5,0

0,63

0,48

-

-

Ñòåíêè òðóáîïðîâîäîâ Âîçäóõ, ïàðû ìàñëà è ìîðñêîé âîäû Ýëåêòðîëèò êèñëîòíûõ àêêóìóëÿòîðîâ (ðàñòâîð ñåðíîé êèñëîòû ïëîòíîñòüþ 1,05-1,35 ã/ñì3) ÒÑÏ/1-772, Ãàçîîáðàçíûé âîäîðîä è êèñëîðîä âî âçðûâîîðèñ. 1 ïàñíûõ çîíàõ êëàññîâ Â-1, Â-1à, Â-1á ÒÑÏ/1-772, Ñðåäà, ñîäåðæàùàÿ: ðèñ. 2 - êèñëîðîä 19-25%; - âîäîðîä äî 3%; - óãëåêèñëûé ãàç äî 0,8%; - àçîò - îñòàëüíîå; - îêèñü óãëåðîäà äî 15 ìã/ì3; - óãëåðîäû ðàçíûå äî 100 ìã/ì3; - ñóðüìÿíèñòûé âîäîðîä äî 0,15 ìã/ì3; - ôðåîí-12 (â àâàðèéíûõ ñëó÷àÿõ) äî 500 ìã/ì3; - òóìàí ñåðíîé êèñëîòû äî 0,4 ìã/ì3; - äèìåðû õëîðîïðåíà äî 1,5 ìã/ì3. ÒÑÏ/1-6099 Âîçäóõ ñ ñîäåðæàíèåì ïàðîâ áåíçèíà, êåðîñèíà èëè òîïëèâà, à òàêæå ìîðñêàÿ âîäà è åå ðàñòâîðû ñ êîìïîíåíòàìè òîïëèâà ÒÑÏ/1-8050 Âîçäóõ ñ ïðèìåñÿìè ïàðîâ áåíçèíà è êåðîñèíà, ìîðñêàÿ âîäà ÒÑÏ/1-6288 Âîçäóõ, ñîäåðæàùèé ïàðû áåíçèíà, êåðîñèíà èëè ïàðû òîïëèâà è êðàòêîâðåìåííîå ïðåáûâàíèå â ìîðñêîé âîäå ÒÕÀ/1-1072, Äèñòèëëÿò, áèäèñòèëëÿò, âîäà âûñîêîé ÷èñòîðèñ. 1-4 òû, âîäà ÒÕÊ/1-1072, ðèñ. 1-4 ÒÕÀ/1-1072, Çàùèòíûå ÷åõëû ñïåö. óñòðîéñòâ ðèñ. 6,7 ÒÕÊ/1-1072, ðèñ. 6,7 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 1 ÒÕÊ/1-1172, ðèñ. 1 ÒÕÀ/1-1172, Âûõëîïíûå ãàçû ðèñ. 2 ÒÕÊ/1-1172, ðèñ. 2 -7-

2,5

Ïàð

Âîäà

10,0

2,5 10,0 10,0

-

20,0

-


Ïàðàìåòðû èçìåðÿåìîé ñðåäû

Òèï òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ, ðèñ.

Äàâëåíèå, ÌÏà

Èçìåðÿåìàÿ ñðåäà

Ðó

ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 3 ÒÕÊ/1-1172, ðèñ. 3 ÒÕÀ/1-1172, Âûõëîïíûå ãàçû ðèñ. 4 ÒÕÊ/1-1172, ðèñ. 4 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 5 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 6 ÒÕÊ/1-1172, Âîäà, ïàð, èíåðòíûé ãàç ðèñ. 6 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 7 ÒÕÊ/1-1172, Ãåëèé, àðãîí, âîçäóõ ðèñ. 7

2,5

Ððàá

Ñêîðîñòü ïîòîêà, ì/ñ Ïàð

Âîäà

1,0 10,0

2,5

1,5

10,0

2,0

40,0

10,0

5,80

0,25

0,05

32,0

12,4

32,0

17,0

32,0

12,4

32,0

17,0

20,0

150

15,0

160

-

Ïðèìå÷àíèå - Ððàá. - äàâëåíèå ðàáî÷åé ñðåäû â äèàïàçîíå ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð Ðó - óñëîâíîå äàâëåíèå ïî ÃÎÑÒ 356-80

Äîïóñòèìûå äèàïàçîíû è ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé ïî ÃÎÑÒ 6616-94 è ÃÎÑÒ 6651-94 Òèï òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿ

Êëàññ äîïóñêà À

R Î , Îì

Äîïóñêàåìàÿ ïîãðåøíîñòü â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð, 0Ñ

W 100

±(0,15+0,002.⏐t⏐)

50±0,025 100±0,050

ÒÑÏ

Â

50±0,050

±(0,30+0,005 .⏐t⏐)

1,391

100±0,100 Ñ

50±0,100

±(0,60+0,008½.⏐t⏐) (îò-100 äî 300 0Ñ)

100±0,200 À ÒÑÌ

Â

50±0,025

±(0,15+0,002.⏐t⏐) (îò-50 äî 120 0Ñ)

100±0,050 50±0,050 100±0,100

±(0,25+0,0035.⏐t⏐) (îò-200 äî 200 0Ñ)

1,428

50±0,100 Ñ ÕÀ(Ê) ÕÊ(L)

±(0,50+0,0065.⏐t⏐) (îò-200 äî 200 0Ñ)

100±0,200

-

-

-

-

±2,5 (îò -40 äî 333 0Ñ) ±0,0075.⏐t⏐ (ñâ. 333 äî 900 0Ñ)

-

±2,5 (îò -40 äî 300 0Ñ) ±0,0075.⏐t⏐ (ñâ. 300 äî 800 0Ñ)

0

Ïðèìå÷àíèå - t - òåìïåðàòóðà èçìåðÿåìîé ñðåäû, Ñ -8-


Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû

Òèï äàò÷èêà

ÒÑÏ/1-8040, ðèñ. 1 ÒÑÏ/1-8040, ðèñ. 2 ÒÑÏ/1-8040, ðèñ. 3 ÒÑÏ/1-8040, ðèñ. 4 ÒÑÏ/1-8040, ðèñ. 6 ÒÑÏ/1-8040, ðèñ. 7, 8 ÒÑÌ/1-8040, ðèñ. 1-4 ÒÑÏ/1-8041 ÒÑÏ/1-8042, ðèñ. 1 ÒÑÏ/1-8042, ðèñ. 2 ÒÑÏ/1-8042, ðèñ. 3 ÒÑÏ/1-8042, ðèñ. 6, 7 ÒÑÏ/1-8042, ðèñ. 8, 9 ÒÑÏ/1-8042, ðèñ. 10 ÒÑÏ/1-8043 ÒÑÌ/1-8043 ÒÑÏ/1-8044 ÒÑÏ/1-8045, ðèñ. 1 ÒÑÏ/1-8045, ðèñ. 2 ÒÑÌ/1-8045, ðèñ. 1 ÒÑÏ/1-288 ÒÑÏ/1-772, ðèñ.1 ÒÑÏ/1-772, ðèñ. 2 ÒÑÏ/1-6099 ÒÑÏ/1-8050 ÒÑÏ/1-6288

Íîìèíàëüíàÿ Ê ë à ñ ñ Ïîêàçàòåëü Ñòåïåíü Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ ñòàòè÷åñêàÿ äîïóñêà òåïëîâîé ç à ø è ò û òåìïåðàòóð, õàðàêòåðèñòèèíåðöèè, îò ïûëè îò äî, 0Ñ, âêë. êà (ÍÑÕ) ñ, íå áîëåå è âîäû

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

-200...+500 12,0 -50...+400

08Õ18Í10Ò

-200...+500 50Ï, 100Ï

Â

-200...+500 15,0

12Õ18Í10Ò

-100...+250 0...+450 -50...+150

50Ì

Ñ

20,0

-50...+300

50Ï

Â

5,0 10,0

-50...+400

50Ï, 100Ï

À, Â

IP54

08Õ18Í10Ò

15,0 Â

-50...+470

9,0

12Õ18Í10Ò

8,0 08Õ18Í10Ò 50Ï À

-50...+400

-50...+400

50Ï, 100Ï 50Ì 50Ï

-50...+ 75

50Ï

-50...+120

9,0

Ñ Â Â, Ñ

9,0

12Õ18Í10Ò

9,0 20,0 90,0

12Õ18Í10Ò, íàêîíå÷íèê ìåäü ÌI 08Õ18Í10Ò

60,0* 50Ì

Ñ

10,0 50Ï

Â

12Õ18Í10Ò

IÐ54 IÐ00

0...+100 -200...+200 -50...+ 75

IP00

120,0*

Ôòîðîïëàñò 40Ø 08Õ18Í10Ò

IP54 12Õ18Í10Ò

-40...+ 50 -40...+ 40 -50...+ 50

150,0*

-9-


Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû

Òèï äàò÷èêà

ÒÕÀ/1-1072, ðèñ. 1, 3 ÒÕÀ/1-1072, ðèñ. 2, 4 ÒÕÊ/1-1072, ðèñ. 1, 3 ÒÕÊ/1-1072, ðèñ. 2, 4 ÒÕÊ/1-1072, ðèñ. 6 ÒÕÊ/1-1072, ðèñ. 6 ÒÕÀ/1-1072, ðèñ. 6 ÒÕÊ/1-1072, ðèñ. 6 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 1 ÒÕÊ/1-1172, ðèñ. 1 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 2 ÒÕÊ/1-1172, ðèñ. 2 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 3 ÒÕÊ/1-1172, ðèñ. 3 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 4 ÒÕÊ/1-1172, ðèñ. 4 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 5 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 6 ÒÕÊ/1-1172, ðèñ. 6 ÒÕÀ/1-1172, ðèñ. 7 ÒÕÊ/1-1172, ðèñ. 7

Íîìèíàëüíàÿ Ê ë à ñ ñ Ïîêàçàòåëü Ñòåïåíü Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ ñòàòè÷åñêàÿ äîïóñêà òåïëîâîé ç à ø è ò û òåìïåðàòóð, õàðàêòåðèñòèèíåðöèè, îò ïûëè îò äî, 0Ñ, âêë. êà (ÍÑÕ) ñ, íå áîëåå è âîäû

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

2 ÕÀ (Ê) 5 08Õ18Í10Ò

0...+400

2 ÕÊ (L) 5

0...+500 0...+400 0...+500 0...+400

ÕÀ (Ê) ÕÊ (L) 1-2 ÕÀ (Ê) 12Õ18Í10Ò ÕÊ (L) ÕÀ (Ê)

0...+600

IÐ54

2 ÕÊ (L) 50,0

0...+800 0...+600 0...+600 0...+500 0...+800 0...+500 0...+700 -50...+600 -50...+500 -50...+600 -50...+500

10Õ17Í13Ì2Ò

ÕÀ (Ê) ÕÊ (L)

12Õ18Í10Ò

ÕÀ (Ê) ÕÊ (L) 30,0 ÕÀ (Ê)

10Õ17Í13Ì2Ò

ÕÊ (L)

12Õ18Í10Ò

ÕÀ (Ê)

3,0

10Õ17Í13Ì2Ò

2,0

12Õ18Í10Ò

ÕÀ (Ê) ÕÊ (L) ÕÀ (Ê) ÕÊ (L)

Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ðàññ÷èòàíû äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ âèáðàöèè, íàêëîíîâ, óäàðíûõ íàãðóçîê, â óñëîâèÿõ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè äî 100% ïðè òåìïåðàòóðå äî 50 0 Ñ, â óñëîâèÿõ âîçäåéñòâèÿ ìàãíèòíûõ ïîëåé ïîñòîÿííîãî òîêà íàïðÿæåííîñòüþ äî 400 À/ì è ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåííîñòüþ äî 160 À/ì, ÷àñòîòîé 50, 400 è 1000 Ãö. * - ïîêàçàòåëü òåïëîâîé èíåðöèè â âîçäóõå. - 10 -


Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå, ìåäíûå

ÒÑÏ/1-8040 ÒÑÌ/1-8040

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû ðàçëè÷íûõ ñðåä êîðàáåëüíûõ è ñóäîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê è ñèñòåì. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.001 ÒÓ: - äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî, 0Ñ, âêë. . . . . . ìèíóñ 200...+500 - êëàññ äîïóñêà . . . . . . . . . . . . . .  Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ñòð. 9. Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâîãî ÒÑÏ/1-8040 ñ ÍÑÕ50Ï, êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ïî ðèñ. 1, ñ äëèíîé ìîíòàæíîé ÷àñòè L = 500ìì, 1=60ìì â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8040 003-03»; Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8040 ÌÐ 003-03»; Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8040 ÐÐ 003-03»; Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8040 ÂÏ 003-03»;

Ðèñ. 1

D

D

Ñõåìû ñîåäèíåíèÿ

- 11 -


-02 -03 -04 -05

60 80

-06 -07 -08 -09

-08 400 -09 500

-10 -11

-10 -11

-12 -13

-12 100 -13 120

-14 -15

-14 160 100 -15 200

-16 -17

-16 250 -17 320

-18 -19

-18 400 -19 500

-20 -21

-20 -21

-22 -23

-22 320 -23 100

-24 -25

-24 120 -25 160

-26 -27 -28 -29

-26 200 -27 250 60 -28 80 -29 100

-30 -31

-30 120 -31 160

-32 -33

-32 200 -33 250

0,5 1

0,6 6,5

60 80

0,4

2

0,5

50Ì Ñ

0,6

60 60 80

- 12 -

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

0,4

-02 100 -03 120 -04 160 -05 200 60 -06 250 -07 320

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû

d, Ðèñ. ìì

Êëàññ äîïóñêà

l, ìì

0,4 3

7,5

0,5 0,6

0,5

0,4 4

0,5 0,6

2 Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

-00 5Ö2.822.170-00 -01 -01

L, ìì

Îò ìèíóñ 50 äî +150 âêëþ÷.

ÞÂÌÀ.405212.001

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ÍÑÕ

Îáîçíà÷åíèå èñïîëíåíèÿ ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ìåäíûå

ÒÑÌ/1-8040


ÞÂÌÀ.405211.003

0,4

60

0,5

80

0,5

100

0,5

120

0,5

160

0,5

200 60 250

320

400

500

630

800

6,5

1 0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû

Êëàññ äîïóñêà

d, Ðèñ. ìì

2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2

Â

2õ2 2 Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

-00 5Ö2.822.158-00 -01 -01 -02 -02 -09 -09 -10 -10 -11 -11 -18 -18 -19 -19 -20 -20 -27 -27 -28 -28 -29 -29 -36 -36 -37 -37 -38 -38 -45 -45 -46 -46 -47 -47 -54 -54 -55 -55 -56 -56 -63 -63 -64 -64 -65 -65 -00 5Ö2.822.159-00 -01 -01 -02 -02 -03 -03 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -07 -07 -08 -08 -09 -09 -10 -10 -11 -11

l, ìì

Îò ìèíóñ 200 äî +500 âêëþ÷.

ÞÂÌÀ.405211.001

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ L, «Ýëåêòðîòåðìî- ìì ìåòðèÿ»

ÍÑÕ

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8040

2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 3 2õ2 3 2õ2

- 13 -


- 14 -

0,9 1,0 4,8 1,3 1,7 3,2

50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï

1 0,7

50Ï Â

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

3 2õ2 3 2õ2

0,8 0,9 1,0 1,1

3

2

3 1,2 1,5 1,9

2

50Ï 0,4 100Ï 2õ50Ï 50Ï 0,5 100Ï 2õ50Ï 50Ï 0,5 100Ï 2õ50Ï

2

+400 âêëþ÷.

-12 5Ö2.822.159-12 -13 -13 1000 -14 60 6,5 -14 -15 -15 -16 -16 1250 -17 500 7,5 -17 -18 -18 1600 -19 -19 -20 -20 2000 60 -21 -21 -22 -22 3550 -23 -23 -24 -24 60 -25 -25 80 -26 -26 100 -27 -27 120 -28 -28 160 -29 -29 200 -30 -30 250 500 -31 6,5 -31 320 -32 -32 400 -33 -33 500 -34 -34 630 -35 -35 800 -36 -36 1000 -37 -37 1250 -38 -38 1600 -39 -39 2000 ÞÂÌÀ.405211.003-40 5Ö2.822.159-40 -41 -41 60 -42 -42 -43 -43 -44 -44 80 100 -45 -45 -46 -46 -47 -47 100 -48 -48

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

ÞÂÌÀ.405211.003

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû

d, Ðèñ. ìì

Îò ìèíóñ 200 äî +500 âêëþ÷.

l, ìì

Îò ìèíóñ 50 äî

L, ìì

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ÍÑÕ

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8040

2õ2 2 2õ2 2 2õ2


- 15 -

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

6,5

2

0,7

0,8

0,8

0,9

1,0

1,3 1,7 2,5

50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï Â 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 50Ï

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

ÞÂÌÀ.405211.003-49 5Ö2.822.159-49 -50 -50 120 -51 -51 -52 -52 -53 -53 160 -54 -54 -55 -55 -56 -56 200 -57 -57 -58 -58 -59 -59 250 -60 -60 -61 -61 -62 -62 320 -63 -63 -64 -64 -65 -65 400 -66 -66 -67 -67 -68 -68 500 100 -69 -69 -70 -70 -71 -71 630 -72 -72 -73 -73 -74 -74 800 -75 -75 -76 -76 -77 -77 1000 -78 -78 -79 -79 -80 -80 1250 -81 -82 -81 -83 -82 1600 -84 -85 -83 2000 -86 -84 3550 -87

d, Ðèñ. ìì

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû

l, ìì

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷.

L, ìì

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ÍÑÕ

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8040

2õ2 3 2õ2 3 2õ2 3 2õ2 3 2õ2 3 2õ2 3


60

0,4

0,5 320

0,6 0,5 7,5

3 0,5

60 0,5

0,5

60

0,5

0,4

0,4 60 0,5 7,5

4 0,5

- 16 -

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

0,4

50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï Â 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 100Ï 2õ50Ï

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû

d, Ðèñ. ìì

2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

ÞÂÌÀ.405211.004-00 5Ö2.822.160-00 -01 -01 50 -02 -02 -09 -09 -10 -10 60 -11 -11 -18 -18 -19 -19 80 -20 -20 -27 -27 -28 -28 -29 -29 100 -30 -30 -37 -37 -38 -38 120 -39 -39 -46 -46 -47 -47 160 -48 -48 -55 -55 -56 -56 200 -57 -57 -64 -64 -65 -65 250 -66 -66 ÞÂÌÀ.405211.005-00 5Ö2.822.169-00 -01 -01 80 -02 -02 -09 -09 -10 -10 100 -11 -11 -18 -18 -19 -19 120 -20 -20 -27 -27 -28 -28 160 -29 -29

l, ìì

Îò ìèíóñ 200 äî +500 âêëþ÷.

L, ìì

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ÍÑÕ

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8040

2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2


60

7,5

4

250 120 160 200 80 250 320

2õ100Ï 7,5

6

1,0

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû

Â

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

200

2 2õ2 2

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

50Ï 100Ï 2õ50Ï 50Ï 0,6 100Ï 2õ50Ï 0,6

2õ2

2õ2

ÞÂÌÀ.405211.006-00 5Ö2.822.009-00 Ì22õ1,5 12 -01 -01 50 -02 -02 -03 -03 Ì27õ2 16 -04 -04 -05 -05 60 -06 -06 Ì22õ1,5 12 -07 -07 -08 -08 60 -09 -09 16 -10 -10 Ì27õ2 -11 -11

- 17 -

7

50Ï 2õ50Ï 0,40 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï Â 50Ï 2õ50Ï 0,45 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

2 2õ2 2 Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

D 1 , Ðèñ. ìì

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû

D, ìì

Îò ìèíóñ 50 äî +200 âêëþ÷.

L, l, ìì ìì

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ÍÑÕ

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8040

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí» ã. Âîëãîäîíñê

d, Ðèñ. ìì

Îò ìèíóñ 100 Îò ìèíóñ 200 äî äî +250 âêëþ÷. +500 âêëþ÷.

5Ö2.822.169-36 ÞÂÌÀ.405211.005-36 -37 -37 -38 -38 -45 -45 -46 -46 -47 -47 ÞÂÌÀ.405211.002-00 5Ö2.821.237-01.01 -02.01 -01 -03.01 -02 -04.01 -03 -05.01 -04

l, ìì

Êëàññ äîïóñêà

L, ìì

ÍÑÕ

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8040

2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2


Ì22õ1,5 12 80

0,50 Ì27õ2

16

Ì22Õ1,5 12 100

0,55 Ì27õ2

16

Ì22õ1,5 12 120

0,60 Ì27õ2

16

7

60 Ì22õ1,5 12 160

0,65 Ì27õ2

16

Ì22õ1,5 12 200

0,70 Ì27õ2

16

Ì22õ1,5 12 250

0,90 Ì27õ2

80

16

Ì22õ1,5 12

- 18 -

8

0,50

50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï Â 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

D 1 , Ðèñ. ìì

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû

5Ö.822.009-12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48

D, ìì

Îò ìèíóñ 50 äî +200 âêëþ÷.

ÞÂÌÀ.405211.006-12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48

L, l, ìì ìì

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ÍÑÕ

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8040

2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2


- 19 -

12 0,50 16

12 0,55 16

8

12 0,60 16

12 0,65 16

12 0,70 16 8 12 0,90 16

2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï Â 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï 50Ï 2õ50Ï 100Ï

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

Ì22õ1,5 ÞÂÌÀ.405211.006-49 5Ö2.822.009-49 -50 -50 -51 80 -51 Ì27õ2 -52 -52 -53 -53 -54 -54 Ì22õ1,5 -55 -55 -56 100 -56 -57 -57 Ì27õ2 -58 -58 -59 -59 -60 -60 Ì22õ1,5 -61 -61 -62 120 -62 -63 -63 Ì27õ2 -64 -64 -65 -65 -66 -66 60 Ì22õ1,5 -67 -67 -68 -68 -69 160 -69 Ì27õ2 -70 -70 -71 -71 ÞÂÌÀ.405211.006-72 5Ö2.822.009-72 Ì22õ1,5 -73 -73 -74 -74 -75 200 -75 Ì27õ2 -76 -76 -77 -77 -78 -78 Ì22õ1,5 -79 -79 -80 250 -80 -81 -81 Ì27õ2 -82 -82 -83 -83

D 1 , Ðèñ. ìì

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû

D, ìì

Îò ìèíóñ 50 äî 200 âêëþ÷.

L, l, ìì ìì

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ÍÑÕ

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8040

2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2 2õ2 2


Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8041

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû êîòëîâîé è ïðåñíîé âîäû, äèñòèëëÿòà, áèäèñòèëëÿòà, âîçäóõà, àíàëèòà (âîäíûé ðàñòâîð ÊÍÑÎ3), ìàñëà, òîïëèâà, ïàðà, êîíäåíñàòà, ãàçà (àçîò, ãåëèé), ýëåêòðîëèòà (âîäíûé ðàñòâîð ùåëî÷è), êèñëîðîäà, óãëåêèñëîãî ãàçà ñ ïàðàìè ÌÝÝÄÀ (ìîíîýòàíîëýòèëåíäèàìèäà), âîäíîãî ðàñòâîðà êàðáîíàòà (Ê2ÑÎ3) è áèêàðáîíàòà (ÊÍÑÎ3), âîäîðîäà, ýëåêòðîëèçíîãî 15% âîäíîãî ðàñòâîðà ÌÝÝÄÀ. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.001 ÒÓ: Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî ÎÑ, âêë. . . . . . . 0...+300 ÍÑÕ . . . . . . . . . . . . . . . 50Ï Êëàññ äîïóñêà . . . . . . . . . . . . . .  Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ñòð. 9.

5Ö2.822.161-00 32 -02 -04 -06 -08 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -23 -24 -25 -26

40 50 60 80 100 120 160 200 250 320 400 500 630 800 1000

20

30

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8

50Ï

- 20 -

Â

10,0

3

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà

2

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

ÞÂÌÀ.405211.013-00 -02 -04 -06 -08 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -23 -24 -25 -26

I

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

L

ÍÑÕ

Îò ìèíóñ 50 äî +300 âêëþ÷.

Ðàçìåðû, ìì

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí» ã.Âîëãîäîíñê

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÒÑÏ/1-8041 ñ äëèíîé ìîíòàæíîé ÷àñòè L=100ìì, I=30ìì, ñ ÍÑÕ 50Ï, êëàññà äîïóñêà Â, ñî ñõåìîé ñîåäèíåíèÿ äâóõïðîâîäíîé â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8041 013-10». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8041 ÌÐ 013-10». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà. «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8041 ÐÐ 013-10». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8041 ÂÏ 013-10».

Ñõåìû ñîåäèíåíèÿ


ÒÑÏ/1-8042

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû ðàçëè÷íûõ ñðåä â ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.003 ÒÓ: - äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî 0Ñ, âêë. . . . . . ìèíóñ 50 äî +400 - êëàññ äîïóñêà . . . . . . . . . . . . . . À, Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ñòð. 9. Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâîãî ÒÑÏ/1-8042 ñ ÍÑÕ - 50Ï, êëàññà äîïóñêà À, êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ïî ðèñ.1, ñ äëèíîé ìîíòàæíîé ÷àñòè L=500ìì, I=100ìì, ñ ìàòåðèàëîì çàùèòíîé àðìàòóðû ñòàëü 08Õ18Í10Ò, ñî ñõåìîé ñîåäèíåíèÿ òðåõïðîâîäíîé â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8042 014-00»; Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8042 ÌÐ 014-00»; Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8042 ÐÐ 014-00»; Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8042 ÂÏ 014-00»; Ñõåìû ñîåäèíåíèÿ

- 21 -


Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8042

120

80

140 Рис.10 Остальное см. рис. 1

- 22 -


L1

500

0,8

630

0,9

800

1,1

870

1,1

1 1000 100 110

1,2

1250

1,3

1426

1,4

1470

1,5

1600

1,6

- 23 -

ÍÑÕ

50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï

À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â

25,0

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

l

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷.

ÞÂÌÀ.405211.014-00 5Ö2.822.162-00 -01 -01 -02 -02 -03 -03 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -07 -07 -08 -08 -09 -09 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -24 -24 -25 -25 -26 -26 -27 -27 -28 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -33 -33 -34 -34 -35 -35

L

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ðèñ.

Ðàçìåðû, ìì

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû Ñõåìà ñîåäèíåíèé

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8042

3


L1

2000

1,8

2050

1,8

110 2196

1,9

2500

2,1

2526 100

2,2

500

0,8

630

0,9 150

800 1,1 870

- 24 -

ÍÑÕ

50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï

À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â

25,0

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

l

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷.

ÞÂÌÀ.405211.014-36 5Ö2.822.162-36 -37 -37 -38 -38 -39 -39 -40 -40 -41 -41 -42 -42 -43 -43 -44 -44 -45 -45 -46 -46 -47 -47 -48 -48 -49 -49 -50 -50 -51 -51 -52 -52 -53 -53 1 -54 -54 -55 -55 -56 -56 -57 -57 -58 -58 -59 -59 -60 -60 -61 -61 -62 -62 -63 -63 -64 -64 -65 -65 -66 -66 -67 -67 -68 -68 -69 -69 -70 -70 -71 -71

L

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ðèñ.

Ðàçìåðû, ìì

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû Ñõåìà ñîåäèíåíèé

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8042

3


Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

L1

ÞÂÌÀ.405211.014-72 5Ö2.822.162-72 -73 1000 -73 -74 -74 -75 -75 -76 -76 1250 -77 -77 -78 -78 -79 -79 -80 -80 1426 -81 -81 -82 -82 -83 -83 -84 -84 1470 -85 -85 -86 -86 -87 -87 -88 -88 -89 -89 1 1600 100 200 -90 -90 -91 -91 -92 -92 2000 -93 -93 -94 -94 -95 -95 ÞÂÌÀ.405211.015-00 5Ö2.822.163-00 2050 -01 -01 -02 -02 -03 -03 -04 -04 2196 -05 -05 -06 -06 -07 -07 -08 -08 2500 -09 -09 -10 -10 -11 -11 - 25 -

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,8

1,8

1,9

2,1

ÍÑÕ

50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï

À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â

25,0

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

l

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû Ñõåìà ñîåäèíåíèé

L

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ðèñ.

Ðàçìåðû, ìì

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷.

ÒÑÏ/1-8042

3


L1

2526 100

2,2

500

0,8

630

0,9

675

1,0

1000

1,2 80 200

1250

1,3

1385

1,4

1,5 1455

1600

1,6

1645

390 1,7

- 26 -

ÍÑÕ

50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï 50Ï 50Ï 100Ï 100Ï

À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â À Â

25,0

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

l

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷.

ÞÂÌÀ.405211.015-12 5Ö2.822.163-12 -13 -13 1 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -24 -24 -25 -25 -26 -26 -27 -27 -28 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 2 -32 -32 -33 -33 -34 -34 -35 -35 -36 -36 -37 -37 -38 -38 -39 -39 -40 -40 -41 -41 -42 -42 -43 -43 -44 -44 -45 -45 -46 -46 -47 -47 -48 -48 -49 -49 -50 -50 -51 -51

L

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ðèñ.

Ðàçìåðû, ìì

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû Ñõåìà ñîåäèíåíèé

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8042

3


- 27 -

50Ï

Â

0,4

2õ50Ï

À

20,0

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

ÍÑÕ

1,5

60

2,0

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

1,0

4

80

1,5

2õ4

2,5

08Õ18Í10Ò

ÞÂÌÀ.405211.016-00 5Ö2.821.468-00 320 -01 -01 875 -02 -02 960 -03 -03 1450 -04 -04 1700 -05 -05 2000 -06 -06 2250 -07 -07 2350 -08 -08 2500 -09 -09 2700 -10 -10 2980 -11 -11 3000 -12 -12 3200 -13 -13 3500 -14 -14 4000 -15 -15 4150 -16 -16 3 4500 -17 -17 5000 -18 -18 5500 -19 -19 6000 -20 -20 6500 -21 -21 7000 -22 -22 7500 -23 -23 8000 -24 -24 8500 -25 -25 9000 -26 -26 9500 -27 -27 10000 -28 -28 10500 -29 -29 11000 -30 -30 11500 -31 -31 12000 ÞÂÌÀ.405211.017-00 5Ö2.821.270-04 570 -01 -05 600 6 -02 -06 700 -03 -07 710

l

Îò ìèíóñ 50 äî +470 âêëþ÷.

L

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ðèñ.

Ðàçìåðû, ìì

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8042


- 28 -

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1420 1500 1600 1700 80 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 600 615 700 710 800 900 1000 100 1100 1200 1300 1400 1420 1500 1600

ÍÑÕ

2õ50Ï

À

20,0

2õ4

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

l

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷.

ÞÂÌÀ.405211.017-04 5Ö2.821.270-08 -09 -05 -10 -06 -11 -07 -12 -08 -13 -09 -14 -10 -15 -11 -16 -12 -17 -13 -18 6 -14 -19 -15 -20 -16 -21 -17 -22 -18 -23 -19 -24 -20 -25 -21 -26 -22 -27 -23 -28 -24 -29 -25 -30 -26 -31 -27 -32 -50 -33 -51 -34 -52 -35 -53 -36 -54 -37 -55 -38 7 -56 -39 -57 -40 -58 -41 -59 -42 -60 -43 -61 -44 -62 -45 -63

L

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ðèñ.

Ðàçìåðû, ìì

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8042


À

20,0

4,0

4,5

2õ4

5,0

-

ÞÂÌÀ.405211.018-00 5Ö2.821.412-48 -01 -49 -02 -50 -03 -51 -04 -52 -05 -53 -06 -54 -07 -55

8

630 675 785 800 830 1000 1250 1305 - 29 -

577 622 732 747 777 947 1197 1252

-

1,5 50Ï

600 2,0

À 25

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

ÍÑÕ

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

L3

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

L2

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà

L1

Êëàññ äîïóñêà

Ðèñ. L

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷. Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå Ðàçìåðû, ìì

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

2õ50Ï

3,5

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

ÍÑÕ

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷.

l

700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 100 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

ÞÂÌÀ.405211.017-64 5Ö2.821.270-46 -47 -65 -48 -66 -49 -67 -50 -68 -51 -69 -52 7 -70 -53 -71 -54 -72 -55 -73 -56 -74 -57 -75 -58 -76 -59 -77

ÒÑÏ/1-8042

L

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ðèñ.

Ðàçìåðû, ìì

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8042

4


L1

L2

L3

ÍÑÕ

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

Ðèñ. L

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ðàçìåðû, ìì

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

ÒÑÏ/1-8042

-

-65

-87

1885 1680 - 30 -

-

845 2,5 50Ï À 25 750 600 3,5

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷. Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

1,5

4

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷. Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

1365 1312 ÞÂÌÀ.405211.018-08 5Ö2.821.412-56 1430 1377 -57 -09 1455 1402 -58 -10 1540 1335 -59 -11 1600 1395 -60 -12 1640 1460 -61 -13 1850 1645 -62 -14 1885 1680 -63 -15 2000 1947 1550 -64 8 -16 2400 2347 -65 -17 2500 2447 1400 -66 -18 2645 2592 -67 -19 2950 2897 -68 -20 3200 3147 1700 -69 -21 3300 3247 -70 -22 4550 4497 -71 -23 630 577 ÞÂÌÀ.405211.018-50 5Ö2.821.412-72 675 622 -73 -51 785 732 -74 -52 800 747 -75 -53 830 777 -76 -54 1000 947 -77 -55 1250 1197 -78 -56 1305 1252 -79 -57 9 1365 1312 -80 -58 1430 1377 -81 -59 1455 1402 -82 -60 1540 1335 -83 -61 1600 1395 -84 -62 1640 1460 -85 -63 1850 1645 -86 -64

4

845 4,5

-

1,5

2,0 600

2,5 845

50Ï À 25


L3

ÍÑÕ

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

L2

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

L1

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

Ðèñ. L

Óñëîâíîå äàâëåíèå Ðó, ÌÏà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ðàçìåðû, ìì

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóð, 0Ñ

Ïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

Îò ìèíóñ 50 äî +400 âêëþ÷.

ÒÑÏ/1-8042

-

ÞÂÌÀ.405211.018-66 5Ö2.821.412-88 -89 -67 -90 -68 -91 9 -69 -92 -70 -93 -71 -94 -72 -95 -73 ÞÂÌÀ.405211.019-00 5Ö2.821.479-00 -01 -01 -02 -02 -03 -03 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -07 -07 -08 -08 -09 -09 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -14 10 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -19 -19

2000 2400 2500 2645 2950 3200 3300 4550 1180 1320 1500 2240 2360 2500 3350 3550 4000 4500 5000 5230 5300 5450 5600 6000 7500 8500 9000 10600

- 31 -

1947 1550 750 2,5 600 2347 3,5 2447 1400 2592 2897 845 3147 4,5 3247 1700 4497

25

1,0

50Ï À

-

-

-

1,5

2,5

0,63

4


ÒÑÏ/1-8043 ÒÑÌ/1-8043

Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå, ìåäíûå

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû ïîäøèïíèêîâ, ìàñëà â ïîäøèïíèêàõ. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ. 400520.001 ÒÓ: . . . . ìèíóñ 50...+120 Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî ÎÑ, âêë. Óñëîâíîå äàâëåíèå, ÌÏà . . . . . . . . . . . . . 0,63 Êëàññ äîïóñêà . . . . . . . . . . . . . . Ñ Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû . . . . .12Õ18Í10Ò (íàêîíå÷íèê ìåäü Ì1) Ìàññà, êã, íå áîëåå . . . . . . . . . . . . 0,4-0,5 Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ñòð. 9

Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâîãî ÒÑÏ/1-8043 ñ ÍÑÕ - 50Ï, êëàññà äîïóñêà Ñ, ñ äëèíîé ìîíòàæíîé ÷àñòè L=500ìì, ñî ñõåìîé ñîåäèíåíèÿ òðåõïðîâîäíîé, â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8043 008-28». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8043 ÌÐ 008-28». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8043 ÐÐ 008-28». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8043 ÂÏ 008-28».

Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ

- 32 -


- 33 -

20 25 32 40

0,4

50 60 80 100 120 160

0,4

200 250 320

0,5

400 500 630 800 1000 1250

0,6

50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï 50Ï 100Ï

Ñ

Îò ìèíóñ 50 äî +120 âêëþ÷.

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

5Ö2.822.164-00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

ÞÂÌÀ.405211.008-00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37

L, ìì

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò, íàêîíå÷íèê ìåäü Ì1

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

ÍÑÕ

Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÑÏ/1-8043

3


5Ö2.822.164-38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52

20 25 32 40 50 60 80 100 120 160 200 250 320 400 500

- 34 -

0,4 50Ì

0,5

Ñ

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

ÞÂÌÀ. 405211.008-38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52

ÍÑÕ

Îò ìèíóñ 50 äî +120 âêëþ÷.

L, ìì

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò, íàêîíå÷íèê ìåäü Ì1

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Êëàññ äîïóñêà

Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ìåäíûå Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÑÌ/1-8043

3


Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8044

0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Â

50Ï

- 35 -

Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ Ñõåìà ñîåäèíåíèé

80 100 120 160 200

ìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

5Ö2.822.165-00 -01 -02 -03 -04

Îò ìèíóñ 50 Äèàïàçîí èçìåðÿåäî+400 âêëþ÷.

ÞÂÌÀ.405211.009-00 -01 -02 -03 -04

ÍÑÕ

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

L, ìì

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Êëàññ äîïóñêà

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí» ã.Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû ñòåíîê òðóáîïðîâîäîâ. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.001 ÒÓ: . . . . ìèíóñ 50...+400 Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî ÎÑ, âêë. . Ïîêàçàòåëü òåïëîâîé èíåðöèè, ñ . . . . . . . . . . . 90 ÍÑÕ . . . . . . . . . . . . . . . . 50Ï Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ñòð. 9. Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâîãî ÒÑÏ/1-8044, ñ äëèíîé ìîíòàæíîé ÷àñòè L=100ìì, ñ ÍÑÕ-50Ï, êëàññà òî÷íîñòè Â, ñî ñõåìîé ñîåäèíåíèÿ äâóõïðîâîäíîé â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8044 009-01". Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8044 ÌÐ 009-01». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8044 ÐÐ 009-01». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8044 ÂÏ 009-01».

2


Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå è ìåäíûå

ÒÑÏ/1-8045 ÒÑÌ/1-8045

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû âîçäóõà â ïîìåùåíèÿõ Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.001 ÒÓ: . . . . . ìèíóñ 50...+75 Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî ÎÑ, âêë. . Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ñòð. 9 Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâîãî ÒÑÏ/1-8045 ñ ÍÑÕ - 50Ï, êëàññà äîïóñêà Â, êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ïî ðèñ.1 â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8045 012-00». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8045 ÌÐ 012-00». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8045 ÐÐ 012-00». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8045 ÂÏ 012-00».

50Ï 50Ì

- 36 -

Ñ

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

Ìàòåðèàë êîðïóñà ãîëîâêè

1 2

0,5

ÀÃ-4Â, ÄÑÂ-2Ð-2Ì

2

Â Ñ Â

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

1

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

5Ö2.822.166-00 -01 5Ö2.821.409-02 -03 5Ö2.822.166-02 -

ÍÑÕ

Êëàññ äîïóñêà

ÞÂÌÀ.405211.012-00 -01 ÞÂÌÀ.405211.011-04 -05 ÞÂÌÀ.405211.012-02 ÞÂÌÀ.405212.003-05

Ðèñ.

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Îò ìèíóñ 50 äî 75 âêëþ÷.

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí» ã.Âîëãîäîíñê

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ðèñ. 1

2

Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ


Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-288

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû ýëåêòðîëèòà êèñëîòíûõ àêêóìóëÿòîðîâ (ðàñòâîð ñåðíîé êèñëîòû ïëîòíîñòüþ 1,05-1,35 ã/ñì3) Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.006 ÒÓ: . . . . . . 0...+100 Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî ÎÑ, âêë. . Óñëîâíîå äàâëåíèå, ÌÏà . . . . . . . . . . . . . 0,3 Êëàññ äîïóñêà ïî ÃÎÑÒ 6651-94 . . . . . . . . . .  Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû . . . . . . . . . ôòîðîïëàñò 40Ø Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ñòð. 9. Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâîãî ÒÑÏ/1-288 ñ ÍÑÕ - 50Ï, ñ äëèíîé ìîíòàæíîé ÷àñòè L=127 ìì â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè, ñ âàðèàíòîì êîìïëåêòàöèè ìîíòàæíîãî êîìïëåêòà ïî èñï.1: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-288 017-00». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-288 ÌÐ 017-00». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-288 ÐÐ 017-00». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-288 ÂÏ 017-00». Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ

ÞÂÌÀ.405211.022-00 -01 -02 -03

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

L, ìì

5Ý2.821.099-00 127 -01 156

I II I II

0,10

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí» ã.Âîëãîäîíñê

Âàðèàíò êîìïëåêòàöèè ìîíòàæíîãî êîìïëåêòà Ìàññà, êã, íå áîëåå

1 - Øòóöåð; 2 - Âòóëêà; 3- Ôëàíåö; 4 - Ïðîêëàäêà; 5 - Ïðîêëàäêà; 6 - Ãàéêà; 7 - Êîëüöî; 8 - Øòèôò; 9 - Âòóëêà.

2

0,16

- 37 -


Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-772 ÒÑÏ/1-772-1

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ êëàññîâ 1 è 2 ïî ÃÎÑÒ Ð 51330.9-99, ÃÎÑÒ Ð 51330.13-99 è êëàññîâ Â-1, Â-1à, Â-1á (ïî êëàññèôèêàöèè ÏÓÝ-76, ãë.Ó11-3), â êîòîðûõ ïî óñëîâèÿì ðàáîòû ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ âçðûâîîïàñíûå ñìåñè ãàçîâ è ïàðîâ ñ âîçäóõîì êàòåãîðèè 11 Ñ ãðóïï Ò1, Ò2, Ò3, Ò4 ïî êëàññèôèêàöèè ÃÎÑÒ 12.1.011-78 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.005 ÒÓ: Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî ÎÑ âêë. . . . . . ìèíóñ 50...+75 Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû . . . . . . Ñòàëü 08Õ18Í10Ò, 12Õ18Í10Ò Ìàðêèðîâêà âçðûâîçàùèòû . . . . . ðèñ. 1 1ÅxdIICT4; ðèñ. 2 1ÅxdIICT1 Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ñòð. 9. Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâîãî ÒÑÏ/1-772 ñ ÍÑÕ-50Ï, ñ äëèíîé ìîíòàæíîé ÷àñòè L=100ìì, ñî ñõåìîé ñîåäèíåíèÿ òðåõïðîâîäíîé â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-772 023-08». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-772 ÌÐ 023-08». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-772 ÐÐ 023-08». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-772 ÂÏ 023-07».

L

L1

ÒÑÏ/1-772-1

ÞÂÌÀ.405211.023-00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 ÞÂÌÀ.405211.024-00 -01

5Ö2.821.405-00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15

Ðàçìåðû, ìì Ðèñ.

L

195 215 235 275 315 365 435 195 215 235 275 315 365 435

80 100 120 160 200 250 320 80 100 120 160 200 250 320

0,82 0,83 0,85 0,87 0,90 0,94 1,0 0,82 0,83 0,85 0,87 0,90 0,94 1,0

-

-

0,82

ÍÑÕ

ãð.21 1

50Ï

2

L1

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí» ã.Âîëãîäîíñê

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ãð.21 50Ï

- 38 -

Ñõåìà ñîåäèíåíèé

ÒÑÏ/1-772

3 Ñõåìû ñîåäèíåíèÿ

2


Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-6099

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñ ñîäåðæàíèåì ïàðîâ áåíçèíà, êåðîñèíà èëè òîïëèâà, à òàêæå ìîðñêîé âîäû è åå ðàñòâîðîâ ñ êîìïîíåíòàìè òîïëèâà. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ. 400520.008 ÒÓ: Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî Ñ0, âêë. . . . . . . ìèíóñ 40... +50 Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. ñòð. 9. Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâîãî ÒÑÏ/1-6099 ñ ÍÑÕ- 50Ï, êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ïî ðèñ. 1, ñ äëèíîé êàáåëÿ 15,5 ìåòðîâ â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-6099 020-00-15,5ì». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-6099 ÌÐ 020-00-15,5ì». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-6099 ÐÐ 020-00-15,5ì». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-6099 ÂÏ 020-00-15,5ì».

Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ

Îáîçíà÷åíèå

Ðèñ.

ÍÑÕ

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ìàðêèðîâàòü êðàñíîé êðàñêîé

ÞÂÌÀ.405211.020-00 -01

1 2

50Ï

15

- 39 -


Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-8050

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñ ïðèìåñÿìè ïàðîâ áåíçèíà è êåðîñèíà, ìîðñêîé âîäû Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.007 ÒÓ: Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî ÎÑ, âêë. . . . . . ìèíóñ 40... +40 Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. ñòð. 9. Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâîãî ÒÑÏ/1-8050 ñ ÍÑÕ- 50Ï, ñ ìàðêîé êàáåëÿ ÊÂÄÃ-250 äëèíîé 24 ìåòðà, ñ ìàòåðèàëîì çàùèòíîé àðìàòóðû ñòàëü 12Õ18Í10Ò â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8050 025-02-24ì». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8050 ÌÐ 025-02-24ì». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8050 ÐÐ 025-02-24ì». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-8050 ÂÏ 025-02-24ì». Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ÍÑÕ Ämax, ìì ã.Âîëãîäîíñê

ÞÂÌÀ, 405211.025-00 50Ï -01 -02 50Ï -03

Ìàðêà êàáåëÿ

15,5

ÊÂÄÍ-100

19,9

ÊÂÄÃ-250

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ìàðêèðîâàòü êðàñíîé êðàñêîé

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò Ñïëàâ 3Ì(7Ì) Ñòàëü 12Õ18Í10Ò Ñïëàâ 3Ì(7Ì)

23 22 37 36

- 40 -


Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâûå

ÒÑÏ/1-6288

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû âîçäóõà, ñîäåðæàùåãî ïàðû áåíçèíà, êåðîñèíà èëè ïàðû òîïëèâà, è ïðè êðàòêîâðåìåííîì ïðåáûâàíèè â ìîðñêîé âîäå Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.008 ÒÓ: Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî ÎÑ, âêë. . . . . . ìèíóñ 50... +50 Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. ñòð. 9. Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïëàòèíîâîãî ÒÑÏ/1-6288 ñ ÍÑÕ 50Ï, êëàññà äîïóñêà À, êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ïî ðèñ. 1, ñ äëèíîé êàáåëÿ 3 ìåòðà, ñ ìàòåðèàëîì çàùèòíîé àðìàòóðû ñòàëü 12Õ18Í10Ò, â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-6288 021-00-3ì». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-6288 ÌÐ 021-00-3ì». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-6288 ÐÐ 021-00-3ì». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü ÒÑÏ/1-6288 ÂÏ 021-00-3ì».

Ðèñ.1

Ðèñ.2 Îñòàëüíîå - ñì. ðèñ.1

Ðèñ.3 Îñòàëüíîå - ñì. ðèñ.1

ÍÑÕ

ÞÂÌÀ.405211.021-00 -01 -02 -03

50Ï

1 2 3

Ìàðêèðîâàòü êðàñíîé êðàñêîé

Êëàññ äîïóñêà

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Ñòàëü12Õ18Í10Ò

À

Ñïëàâ 3Ì(7Ì)

- 41 -

Ìàññà, êã, íå áîëåå

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», Ðèñ. ã.Âîëãîäîíñê

Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ

1,8 1,8 1,9 1,8


ÒÕÀ/1-1072 ÒÕÊ/-1072

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-àëþìåëåâûå, õðîìåëü-êîïåëåâûå

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû ðàçëè÷íûõ ñðåä â ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà êîðàáëÿõ, à òàêæå ìîðñêèõ ñóäàõ ñ íåîãðàíè÷åííûì ðàéîíîì ïëàâàíèÿ è ðå÷íûõ ñóäàõ. Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ðàññ÷èòàíû äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ âèáðàöèè, íàêëîíîâ, óäàðíûõ íàãðóçîê. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.004 ÒÓ: Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, îò äî ÎÑ, âêë. . . . . . . ñì. ñòð. 10 Óñëîâíîå äàâëåíèå, ÌÏà . . . . . . . . . . . . 25 Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ñòð. 10. Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ òåðìîýëåêòðè÷åñêîãî ÒÕÀ/1-1072, êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ïî ðèñ.1, ñ äëèíîé ìîíòàæíîé ÷àñòè L=630, c íåèçîëèðîâàííûì ðàáî÷èì ñïàåì, ñ ìàòåðèàëîì çàùèòíîé àðìàòóðû ñòàëü 08Õ18Í10Ò, â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü ÒÕÀ/1-1072 005-00». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà: «Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü ÒÕÀ/1-1072 ÌÐ 005-00». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü ÒÕÀ/1-1072 ÐÐ 005-00». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü ÒÕÀ/1-1072 ÂÏ 005-00».

80

120

- 42 -


Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ÞÂÌÀ.405221.005-00 5Ö2.821.676-00 -01 -01 -02 -02 -03 -03 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -07 -07 -08 -08 -09 -09 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -24 -24 -25 -25 -26 -26 -27 -27 -28 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -33 -33 -34 -34 -35 -35 -36 -36 -37 -37 -38 -38

Ðèñ.

1

2

L

630 675 785 800 830 1000 1250 1305 1365 1430 1455 1540 1600 1640 1850 1885 2000 2400 2500 2645 2950 3200 3300 630 675 785 800 830 1000 1250 1305 1365 1430 1455 1540 1600 1640 1850 1885 - 43 -

L1

L2

L3

577 622 _ 732 747 777 947 1197 1252 1312 _ 600 1377 1402 1335 1395 1460 1645 845 1680 1947 1550 750 600 2347 2447 1400 2592 845 2897 3147 1700 3247 577 622 732 _ 747 777 947 1197 1252 1312 __ 1377 600 1402 1335 1395 1460 1645 1680 845

ÍÑÕ Ðó, ÌÏà

0,70 0,75 0,85 0,95 1,05 1,25 1,35 1,40 1,43 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 2,55 2,65 2,95 3,15 3,35 ÕÀ(Ê) 25 3,55 3,65 3,75 0,70 0,75 0,85 0,95 1,05 1,25 1,35 1.40 1,43 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 2,55

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

Îáîçíà÷åíèå

Íåèçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Èçîëèðîâàí

Ðàçìåðû, ìì

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîíöà Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-àëþìåëåâûå Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÀ/1-1072


2

3

4

L

2000 2400 2500 2645 2950 3200 3300 630 675 785 800 830 1000 1250 1305 1365 1430 1455 1540 1600 1640 1850 1885 2000 2400 2500 2645 2950 3200 3300 630 675 785 800 830 1000 1250 1305 1365 - 44 -

ÍÑÕ Ðó, ÌÏà

L1

L2

L3

1947 2347 2447 2592 2897 3147 3247 577 622 732 747 777 947 1197 1252 1312 1377 1402 1335 1395 1460 1645 1680 1947 2347 2447 2592 2897 3147 3247 577 622 732 747 777 947 1197 1252 1312

1550

750 2,65 600 2,95 3,15 3,35 845 3,55 3,65 3,75 0,70 - 0,75 0,85 0,95 1,05 1,25 1,35 1,40 ÕÀ(Ê) 25 1,43 1,45 600 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 845 2,55 750 2,65 600 2,95 3,15 3,35 845 3,55 3,65 3,75 0,70 0,75 - 0,85 0,95 ÕÀ(Ê) 25 1,05 1,25 1,35 600 1,40 1,43

1400

1700

-

1550 1400

1700

-

-

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

ÞÂÌÀ.405221.005-39 5Ö2.821.676-39 -40 -40 -41 -41 -42 -42 -43 -43 -44 -44 -45 -45 -46 5Ö2.821.702-00 -47 -01 -48 -02 -49 -03 -50 -04 -51 -05 -52 -06 -53 -07 -54 -08 -55 -09 -56 -10 -57 -11 -58 -12 -59 -13 -60 -14 -61 -15 -62 -16 -63 -17 -64 -18 -65 -19 -66 -20 -67 -21 -68 -22 -69 -23 -70 -24 -71 -25 -72 -26 -73 -27 -74 -28 -75 -29 -76 -30 -77 -31

Ðèñ.

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Èçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå

Íåèçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Èçîëèðîâàí

Ðàçìåðû, ìì

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîíöà Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-àëþìåëåâûå Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÀ/1-1072


ÞÂÌÀ.405221.005-78 5Ö2.821.702-32 -79 -33 -80 -34 -81 -35 -82 -36 -83 -37 -84 -38 -85 -39 -86 -40 -87 -41 -88 -42 -89 -43 -90 -44 -91 -45 ÞÂÌÀ.405222.005-00 5Ö2.821.676-46 -01 -47 -02 -48 -03 -49 -04 -50 -05 -51 -06 -52 -07 -53 -08 -54 -09 -55 -10 -56 -11 -57 -12 -58 -13 -59 -14 -60 -15 -61 -16 -62 -17 -63 -18 -64 -19 -65 -20 -66 -21 -67 -22 -68

Ðèñ.

4

1

L

1430 1455 1540 1600 1640 1850 1885 2000 2400 2500 2645 2950 3200 3300 630 675 785 800 830 1000 1250 1305 1365 1430 1455 1540 1600 1640 1850 1885 2000 2400 2500 2645 2950 3200 3300

- 45 -

L1

1377 1402 1335 1395 1460 1645 1680 1947 2347 2447 2592 2897 3147 3247 577 622 732 747 777 947 1197 1252 1312 1377 1402 1335 1395 1460 1645 1680 1947 2347 2447 2592 2897 3147 3247

L2

-

L3

600

845 1550 750 600 1400 845 1700

-

-

600

845 1550 750 600 1400 845 1700

ÍÑÕ Ðó, ÌÏà

1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 2,55 ÕÀ(Ê) 25 2,65 2,95 3,15 3,35 3,55 3,65 3,75 0,70 0,75 0,85 0,95 1,05 1,25 1,35 1,40 1,43 1,45 1,55 1,65 ÕÊ(L) 25 1,75 1,85 2,00 2,55 2,65 2,95 3,15 3,35 3,55 3,65 3,75

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

Îáîçíà÷åíèå

Èçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Íåèçîëèðîâàí

Ðàçìåðû, ìì

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîíöà Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-àëþìåëåâûå, õðîìåëü-êîïåëåâûå Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÀ/1-1072 ÒÕÊ/1-1072


Ðèñ.

ÞÂÌÀ.405222.005-23 5Ö2.821.676-69 -24 -70 -25 -71 -26 -72 -27 -73 -28 -74 -29 -75 2 -30 -76 -31 -77 -32 -78 -33 -79 -34 -80 -35 -81 -36 -82 -37 -83 -38 -84 ÞÂÌÀ.405222.005-39 5Ö2.821.676-85 -40 -86 -41 -87 -42 -88 2 -43 -89 -44 -90 -45 -91 -46 5Ö2.821.702-46 -47 -47 -48 -48 -49 -49 -50 -50 -51 -51 -52 -52 -53 -53 3 -54 -54 -55 -55 -56 -56 -57 -57 -58 -58 -59 -59 -60 -60 -61 -61

L

630 675 785 800 830 1000 1250 1305 1365 1430 1455 1540 1600 1640 1850 1885 2000 2400 2500 2645 2950 3200 3300 630 675 785 800 830 1000 1250 1305 1365 1430 1455 1540 1600 1640 1850 1885 - 46 -

L1

L2

L3

577 622 732 747 777 947 1197 1252 1312 1377 600 1402 1335 1395 1460 1645 1680 845 1947 1550 750 2347 600 2447 1400 2592 2897 845 3147 1700 3247 577 622 732 747 777 947 1197 1252 1312 1377 600 1402 1335 1395 1460 1645 1680 845

ÍÑÕ Ðó, ÌÏà

0,70 0,75 0,85 0,95 1,05 1,25 1,35 1,40 1,43 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 2,55 2,65 2,95 ÕÊ(L) 25 3,15 3,35 3,55 3,65 3,75 0,70 0,75 0,85 0,95 1,05 1,25 1,35 1,40 1,43 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 2,55

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Íåçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå

Èçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Íåçîëèðîâàí

Ðàçìåðû, ìì

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîíöà Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-êîïåëåâûå Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÊ/1-1072


ÞÂÌÀ.405222.005-62 5Ö2.821.702-62 -63 -63 -64 -64 -65 -65 -66 -66 -67 -67 -68 -68 -69 -69 -70 -70 -71 -71 -72 -72 -73 -73 -74 -74 -75 -75 -76 -76 -77 -77 -78 -78 -79 -79 -80 -80 -81 -81 -82 -82 -83 -83 -84 -84 -85 -85 -86 -86 -87 -87 -88 -88 -89 -89 -90 -90 -91 -91

3

4

L

2000 2400 2500 2645 2950 3200 3300 630 675 785 800 830 1000 1250 1305 1365 1430 1455 1540 1600 1640 1850 1885 2000 2400 2500 2645 2950 3200 3300

- 47 -

L1

1947 2347 2447 2592 2897 3147 3247 577 622 732 747 777 947 1197 1252 1312 1377 1402 1335 1395 1460 1645 1680 1947 2347 2447 2592 2897 3147 3247

L2

1550

L3

750 600

1400 845 1700

-

-

-

600

1550

845 750 600

1400 845 1700

ÍÑÕ Ðó, ÌÏà

2,65 2,95 3,15 3,35 3,55 3,65 3,75 0,70 0,75 0,85 0,95 1,05 1,25 ÕÊ(L) 25 1,35 1,40 1,43 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 2,55 2,65 2,95 3,15 3,35 3,55 3,65 3,75

Ñòàëü 08Õ18Í10Ò

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ Ðèñ. «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Íåèçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Èçîëèðîâàí

Ðàçìåðû, ìì

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîíöà Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-êîïåëåâûå Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÊ/1-1072


6

1180 1320 1500 2240 2360 2500 3350 3550 3750 4000 4500 5000 5300 5450 5600 6000 6300 7500 8500 9000 10600 1180 1320 1500 2240 2360 2500 3350 3550 3750 4000 4500 5000 5300 5450 5600 6000 6300 7500 8500 - 48 -

-

3000 3200 3200 3400 3600 3800 4600 5200 5600 6000

-

3000 3200 3200 3400 3600 3800 4600 5200

L2, ìì

400 500 600 900 1000 1100 1700 1800 1850 2000 2200 1500 1600 1600 1700 1800 1900 2300 2600 2800 3000 400 500 600 900 1000 1100 1700 1800 1850 2000 2200 1500 1600 1600 1700 1800 1900 2300 2600

ÍÑÕ

0,74 0,77 0,80 0,85 0,87 0,88 0,94 0,95 0,97 0,99 1,04 1,15 1,19 1,25 1,35 1,39 1,43 1,46 1,49 1,54 1,65 ÕÀ(Ê) 0,87 0,90 0,92 0,95 0,99 1,03 1,13 1,24 1,29 1,33 1,36 1,40 1,43 1,45 1,48 1,50 1,53 1,55 1,59

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

L1, ìì

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîíöà

L, ìì

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

ÞÂÌÀ.405221.006-00 5Ö2.821.923-00 -01 -01 -02 -02 -03 -03 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -07 -07 -08 -08 -09 -09 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -24 -24 -25 -25 -26 -26 -27 -27 -28 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -33 -33 -34 -34 -35 -35 -36 -36 -37 -37 -38 -38 -39 -39

Ðèñ.

Èçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Íåèçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-àëþìåëåâûå

Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÀ/1-1072


6

7

L2, ìì

9000 10600 1180 1320 1500 2240 2360 2500 3350 3550 3750 4000 4500 5000 5300 5450 5600 6000 6300 7500 8500 9000 10600 1180 1320 1500 2240 2360 2500 3350 3550 3750 4000 4500 5000 5300 5450 5600 6000 6300

5600 6000

2800 3000 400 500 600 900 1000 1100 1700 1800 1850 2000 2200 1500 1600 1600 1700 1800 1900 2300 2600 2800 3000 400 500 600 900 1000 1100 1700 1800 1850 2000 2200 1500 1600 1600 1700 1800 1900

- 49 -

-

3000 3200 3200 3400 3600 3800 4600 5200 5600 6000

-

3000 3200 3200 3400 3600 3800

ÍÑÕ

1,64 1,76 0,74 0,77 0,80 0,85 0,87 0,88 0,94 0,95 0,97 0,99 1,04 1,15 1,19 1,25 1,35 1,39 1,43 1,46 1,49 ÕÀ(Ê) 1,54 1,65 0,87 0,90 0,92 0,95 0,99 1,03 1,13 1,24 1,29 1,33 1,36 1,40 1,43 1,45 1,48 1,50 1,53

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

L1, ìì

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîíöà

L, ìì

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

ÞÂÌÀ.405221.006-40 5Ö2.821.923-40 -41 -41 -42 5Ö2.821.924-00 -01 -43 -02 -44 -03 -45 -04 -46 -05 -47 -06 -48 -07 -49 -08 -50 -09 -51 -10 -52 -11 -53 -12 -54 -13 -55 -14 -56 -15 -57 -16 -58 -17 -59 -18 -60 -19 -61 -20 -62 -21 -63 -22 -64 -23 -65 -24 -66 -25 -67 -26 -68 -27 -69 -28 -70 -29 -71 -30 -72 -31 -73 -32 -74 -33 -75 -34 -76 -35 -77 -36 -78 -37 -79

Ðèñ.

Èçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Íåèçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-àëþìåëåâûå

Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÀ/1-1072


6

7500 8500 9000 10600 1180 1320 1500 2240 2360 2500 3350 3550 3750 4000 4500 5000 5300 5450 5600 6000 6300 7500 8500 9000 10600 1180 1320 1500 2240 2360 2500 3350 3550 3750 4000 4500 5000 5300 5450 5600

4600 5200 5600 6000

2300 2600 2800 3000 400 500 600 900 1000 1100 1700 1800 1850 2000 2200 1500 1600 1600 1700 1800 1900 2300 2600 2800 3000 400 500 600 900 1000 1100 1700 1800 1850 2000 2200 1500 1600 1600 1700

- 50 -

-

3000 3200 3200 3400 3600 3800 4600 5200 5600 6000

-

3000 3200 3200 3400

ÍÑÕ

1,55 1,59 1,64 ÕÀ(Ê) 1,76 0,74 0,77 0,80 0,85 0,87 0,88 0,94 0,95 0,97 0,99 1,04 1,15 1,19 1,25 1,35 ÕÊ(L) 1,39 1,43 1,46 1,49 1,54 1,65 0,87 0,90 0,92 0,95 0,99 1,03 1,13 1,24 1,29 1,33 1,36 1,40 1,43 1,45 1,48

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

L2, ìì

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîíöà

L1, ìì

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

7

L, ìì

Íåèç.

ÞÂÌÀ.405221.006-80 5Ö2.821.924-38 -39 -81 -40 -82 -41 -83 ÞÂÌÀ.405222.006-00 5Ö2.821.923-42 -43 -01 -44 -02 -45 -03 -46 -04 -47 -05 -48 -06 -49 -07 -50 -08 -51 -09 -52 -10 -53 -11 -54 -12 -55 -13 -56 -14 -57 -15 -58 -16 -59 -17 -60 -18 -61 -19 -62 -20 -63 -21 -64 -22 -65 -23 -66 -24 -67 -25 -68 -26 -69 -27 -70 -28 -71 -29 -72 -30 -73 -31 -74 -32 -75 -33 -76 -34 -77 -35

Ðèñ.

Èçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Íåèçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-àëþìåëåâûå, õðîìåëü-êîïåëåâûå

Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÀ/1-1072 ÒÕÊ/1-1072


7

6000 6300 7500 8500 9000 10600 1180 1320 1500 2240 2360 2500 3350 3550 3750 4000 4500 5000 5300 5450 5600 6000 6300 7500 8500 9000 10600 1180 1320 1500 2240 2360 2500 3350 3550 3750 4000 4500 5000

3600 3800 4600 5200 5600 6000

1800 1900 2300 2600 2800 3000 400 500 600 900 1000 1100 1700 1800 1850 2000 2200 1500 1600 1600 1700 1800 1900 2300 2600 2800 3000 400 500 600 900 1000 1100 1700 1800 1850 2000 2200 1500

- 51 -

-

3000 3200 3200 3400 3600 3800 4600 5200 5600 6000

-

3000

ÍÑÕ

1,50 1,53 1,55 1,59 1,64 1,76 0,74 0,77 0,80 0,85 0,87 0,88 0,94 0,95 0,97 0,99 1,04 1,15 1,19 ÕÊ(L) 1,25 1,35 1,39 1,43 1,46 1,49 1,54 1,65 0,87 0,90 0,92 0,95 0,99 1,03 1,13 1,24 1,29 1,33 1,36 1,40

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

L2, ìì

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîíöà

L 1, ìì

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

6

L, ìì

Íåèçîëèðîâàí

ÞÂÌÀ.405222.006-36 5Ö2.821.923-78 -79 - 37 -80 -38 -81 -39 -82 -40 -83 -41 -42 5Ö2.821.924-42 -43 -43 -44 -44 -45 -45 -46 -46 -47 -47 -48 -48 -49 -49 -50 -50 -51 -51 -52 -52 -53 -53 -54 -54 -55 -55 -56 -56 -57 -57 -58 -58 -59 -59 -60 -60 -61 -61 -62 -62 -63 -63 -64 -64 -65 -65 -66 -66 -67 -67 -68 -68 -69 -69 -70 -70 -71 -71 -72 -72 -73 -73 -74 -74

Ðèñ.

Èçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Íåèçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-êîïåëåâûå

Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÊ/1-1072


5300 5450 5600 6000 6300 7500 8500 9000 10600

- 52 -

L1, ìì

L2, ìì

3200 3200 3400 3600 3800 4600 5200 5600 6000

1600 1600 1700 1800 1900 2300 2600 2800 3000

1,43 1,45 1,48 1,50 1,53 1,55 1,59 1,64 1,76

ÍÑÕ

Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû

7

L, ìì

ÕÊ(L)

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

ÞÂÌÀ.405222.006-75 5Ö2.821.924-75 -76 -76 -77 -77 -78 -78 -79 -79 -80 -80 -81 -81 -82 -82 -83 -83

Ðèñ.

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîíöà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Íåèçîëèðîâàí

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã.Âîëãîäîíñê

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-êîïåëåâûå

Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÊ/1-1072


Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-àëþìåëåâûå, õðîìåëü-êîïåëåâûå

ÒÕÀ/1-1172 ÒÕÊ/1-1172

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû âûõëîïíûõ ãàçîâ íà ñóäàõ íåîãðàíè÷åííîãî ðàéîíà ïëàâàíèÿ Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÞÂÌÀ.400520.002 ÒÓ: Òåðìîýëåìåíò îäèíàðíûé Îñòàëüíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ñòð. 10. Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðåîáðàçîâàòåëÿ òåðìîýëåêòðè÷åñêîãî ÒÕÀ/1-1172 êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ïî ðèñ.3, ñ äëèíîé ïîãðóæíîé ÷àñòè L=100, c íåèçîëèðîâàííûì ðàáî÷èì ñïàåì, ñ ìàòåðèàëîì çàùèòíîé àðìàòóðû ñòàëü 12Õ18Í10Ò, ñ óñëîâíûì äàâëåíèåì 2,5 ÌÏà â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè: «Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü ÒÕÀ/1-1172 003-01». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà: «Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü ÒÕÀ/1-1172 ÌÐ 003-01». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü ÒÕÀ/1-1172 ÐÐ 003-01». Òî æå, èçãîòîâëåííûé ñ ïðèåìêîé Ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà: «Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü ÒÕÀ/1-1172 ÂÏ 003-01».

Ñôåðà R12

Ðèñ. 2 îñòàëüíîå ñì. Ðèñ. 1 Ðèñ. 1

Ñôåðà R12

Ïîä êëþ÷ 32

Ðèñ. 4 îñòàëüíîå ñì. Ðèñ. 3

Ïðîêëàäêà ìåäü Ì1

Ïîä êëþ÷ 24

Ðèñ. 3

Ðèñ. 5 îñòàëüíîå ñì. Ðèñ. 3

Ïîä êëþ÷ 36

Ðèñ.6 îñòàëüíîå ñì. Ðèñ. 3

- 53 -

Ðèñ. 7 îñòàëüíîå ñì. Ðèñ. 3


6

7

- 54 -

60

120

200

100

60

0,40 0,44 10,00 0,46 0,49 0,43 0,45 0,48 0,52 0,56 0,63 ÕÀ(Ê) 0,72 0,88 0,25 0,50 0,53 0,55 0,59 0,65 0,71 0,80 0,95 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,51 0,55 0,60 0,74 0,40 0,42 ÕÀ(Ê) 0,44 32 0,46 0,48 0,51 0,55 0,60 0,74

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû Ñòàëü 10Õ17Í13Ì2Ò

5

80 100 120 160 80 100 120 160 200 250 320 400 80 100 120 160 200 250 320 400 50 60 80 100 120 160 200 250 320 50 60 80 100 120 160 200 250 320

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

4

l, ìì

Îò 0 äî +800 âêëþ÷èò.

5Ö2.821.679-48 -49 -50 -51 5Ö2.821.679-64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 5Ö2.821.679-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 5Ö2.821.680-00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08

L, ìì

Îò 0 äî +700 âêëþ÷èòåëüíî

ÞÂÌÀ.405221.003-08 -09 -10 -11 ÞÂÌÀ.405221.003-16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 ÞÂÌÀ.405221.003-32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49

Ðèñ.

îò ìèíóñ 50 äî +600 âêëþ÷èòåëüíî

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

Óñëîâíîå äàâëåíèå, Ðó, ÌÏà

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

ÍÑÕ

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-àëþìåëåâûå, õðîìåëü-êîïåëåâûå Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÀ/1-1172 ÒÕÊ/1-1172


- 55 -

60

Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû Ñòàëü 12Õ18Í10Ò Ñòàëü 10Õ17Í13Ì2Ò Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

Îò 0 äî +600 âêëþ÷èòåëüíî Îò 0 äî +800 âêëþ÷èòåëüíî

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

3

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

2

50

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

1

50

0,27 0,30 0,32 2,5 0,35 0,39 0,45 0,54 ÕÀ(Ê) 0,69 0,27 0,30 0,32 10,0 0,35 0,39 0,45 0,54 0,69 0,27 0,30 0,32 2,5 0,35 0,39 0,45 0,54 0,69 ÕÊ(L) 0,27 0,30 0,32 10,0 0,35 0,39 0,45 0,54 0,69 0,40 0,44 0,46 0,49 0,53 ÕÀ(Ê) 2,5 0,56 0,65 0,79

Îò 0 äî +600 âêëþ÷èòåëüíî

2

80 100 120 160 200 250 320 400 80 100 120 160 200 250 320 400 80 100 120 160 200 250 320 400 80 100 120 160 200 250 320 400 80 100 120 160 200 250 320 400

l, ìì

Îò 0 äî +600 âêëþ÷èòåëüíî

1

L, ìì

Îò 0 äî +600 âêëþ÷èòåëüíî

ÞÂÌÀ.405221.004-00 5Ö2.821.679-00 -01 -01 -02 -02 -03 -03 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -07 -07 -08 -16 -09 -17 -10 -18 -11 -19 -12 -20 -13 -21 -14 -22 -15 -23 ÞÂÌÀ.405222.004-00 -08 -01 -09 -02 -10 -03 -11 -04 -12 -05 -13 -06 -14 -07 -15 -08 -24 -09 -25 -10 -26 -11 -27 -12 -28 -13 -29 -14 -30 -15 -31 ÞÂÌÀ.405221.003-00 5Ö2.821.679-32 -01 -33 -02 -34 -03 -35 -04 -36 -05 -37 -06 -38 -07 -39

Ðèñ.

Óñëîâíîå äàâëåíèå, Ðó, ÌÏà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ÍÑÕ

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-àëþìåëåâûå, õðîìåëü-êîïåëåâûå Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÀ/1-1172 ÒÕÊ/1-1172


6

7

- 56 -

100

60

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

Ìàðêà ìàòåðèàëà çàùèòíîé àðìàòóðû Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

60

0,40 0,44 0,46 0,49 2,5 0,53 0,56 0,65 ÕÊ(L) 0,79 0,40 0,44 10 0,46 0,49 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,51 0,55 0,60 0,74 ÕÊ(L) 32 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,51 0,55 0,60 0,74

Ñòàëü 12Õ18Í10Ò

4

80 100 120 160 200 250 320 400 80 100 120 160 50 60 80 100 120 160 200 250 320 50 60 80 100 120 160 200 250 320

l, ìì

Îò 0 äî +500 âêëþ÷èòåëüíî

3

L, ìì

îò ìèíóñ 50 äî +500 âêëþ÷èòåëüíî

ÞÂÌÀ.405222.003-00 5Ö2.821.679-40 -01 -41 -02 -42 -03 -43 -04 -44 -05 -45 -06 -46 -07 -47 -08 -56 -09 -57 -10 -58 -11 -59 ÞÂÌÀ.405222.003-16 5Ö2.821.679-89 -17 -90 -18 -91 -19 -92 -20 -93 -21 -94 -22 -95 -23 -96 -24 -97 -25 5Ö2.821.680-09 -26 -10 -27 -11 -28 -12 -29 -13 -30 -14 -31 -15 -32 -16 -33 -17

Ðèñ.

Óñëîâíîå äàâëåíèå, Ðó, ÌÏà

Îáîçíà÷åíèå Ëóöêîãî ÏÎ «Ýëåêòðîòåðìîìåòðèÿ»

ÍÑÕ

Îáîçíà÷åíèå ÇÀÎ ÍÏÊ «Ýòàëîí», ã. Âîëãîäîíñê

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåðìîýëåêòðè÷åñêèå õðîìåëü-êîïåëåâûå Ìàññà, êã, íå áîëåå

ÒÕÊ/1-1172


ÅõÊÑÓÂ

Êîðîáêè ñîåäèíèòåëüíûå óíèôèöèðîâàííûå âçðûâîçàùèùåííûå

Íàçíà÷åíèå Êîðîáêè ñîåäèíèòåëüíûå âçðûâîçàùèùåííûå óíèôèöèðîâàííûå ÅõÊÑÓ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ââîäà ýëåêòðè÷åñêèõ êàáåëåé äèàìåòðîì îò 8 äî 14,5 ìì è ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñîåäèíåíèé (ðàçâåòâëåíèé) ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (ñèëîâûõ, öåïåé óïðàâëåíèÿ, ñèãíàëèçàöèè è ò.ï.) âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ 1-ãî è 2-ãî êëàññîâ ïî ÃÎÑÒ Ð 51330.9-99 è ÃÎÑÒ Ð 51330.13-99. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå è õàðàêòåðèñòèêè: Ñòåïåíü çàùèòû - IP 67 ïî ÃÎÑÒ 14254-96. Âèä è óðîâåíü âçðûâîçàùèòû - 1ExdIICT6 ïî ÃÎÑÒ Ð 51330.0-99. Òèïû êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ Êîðîáîê ïðèâåäåíû íà ðèñ.1.

Ïî òèïîðàçìåðó Êîðîáêè èìåþò èñïîëíåíèå: - ñ ðàáî÷èì îáúåìîì V=500ñì3 (D=110ìì; À=110ìì). Èíäåêñ â îáîçíà÷åíèè - 500. (Êîðîáêè ñ V=500ñì3 êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ òèïîâ 6 è 7 íå èçãîòàâëèâàþòñÿ) - ñ ðàáî÷èì îáúåìîì V=700ñì3 (D=135ìì; À=140ìì). Èíäåêñ â îáîçíà÷åíèè - 700. Èñïîëíåíèÿ Êîðîáîê ïî ñïîñîáó ïðîêëàäêè ïðèñîåäèíÿåìûõ êàáåëåé: - îòêðûòàÿ ïðîêëàäêà íåáðîíèðîâàííîãî êàáåëÿ ñ âíåøíèì çàêðåïëåíèåì îò êðó÷åíèÿ è âûäåðãèâàíèÿ (Èíäåêñ â îáîçíà÷åíèè - 0); - ïðîêëàäêà íåáðîíèðîâàííîãî êàáåëÿ â âîäîãàçîïðîâîäíûõ òðóáàõ ñ ïðèñîåäèíèòåëüíûì ðàçìåðîì G3/4 (Èíäåêñ â îáîçíà÷åíèè -Ò); - îòêðûòàÿ ïðîêëàäêà áðîíèðîâàííîãî êàáåëÿ (Èíäåêñ â îáîçíà÷åíèè - Á). Ïðèìå÷àíèÿ 1 Äëÿ áðîíèðîâàííûõ êàáåëåé äèàìåòð êàáåëÿ ðàâåí äèàìåòðó êàáåëÿ ïî ïîÿñíîé èçîëÿöèè , ïðè ýòîì äèàìåòð áðîíè êàáåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 17 ìì, à äèàìåòð âíåøíåé îáîëî÷êè êàáåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 19 ìì. 2  ñîñòîÿíèè ïîñòàâêè â Êîðîáêàõ óñòàíîâëåíû óïëîòíèòåëüíûå âòóëêè è çàãëóøêè äëÿ êàáåëåé äèàìåòðîì îò 12 äî 14,5 ìì. Óïëîòíèòåëüíûå âòóëêè äëÿ êàáåëåé äèàìåòðîì îò 8 äî 10 ìì è îò 10 äî 12 ìì ïîñòàâëÿþòñÿ â ñîñòàâå êîìïëåêòà ÇÈÏ. - 57 -


Êîðîáêè ñîåäèíèòåëüíûå óíèôèöèðîâàííûå âçðûâîçàùèùåííûå

ÅõÊÑÓÂ

Èñïîëíåíèÿ Êîðîáîê ïî ïðèìåíÿåìûì áëîêàì çàæèìîâ (â Êîðîáêàõ ïðèìåíåíû áëîêè çàæèìîâ ôèðì Wago è(èëè) Waitmuller) ïðèâåäåíû â òàáëèöå: Èíäåêñ èñïîëíåíèÿ â îáîçíà÷åíèè êîðîáêè

Ñå÷åíèå æèë, ìì 2

Äîïóñòèìûé òîê, À (äî 550Â)

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êîíòàêòíûõ ïàð, ïàð ÅõÊÑÓÂ500

ÅõÊÑÓÂ700

2,5 2,5 23 10 14 4 30 8 12 4 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 6 39 5 8 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 53 4 6 10 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 16 72 2 4 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ïðèìå÷àíèå - Ïî ñïåöèàëüíîìó çàêàçó äîïóñêàåòñÿ èíîå ñî÷åòàíèå êîíòàêòíûõ ïàð. Ìàêñèìàëüíûå ãàáàðèòíûå ðàçìåðû Êîðîáîê, ìì: - ÅõÊÑÓÂ500 - 286õ286õ84; ÅõÊÑÓÂ700 - 309õ311õ84. Ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà Êîðîáîê, êã: - ÅõÊÑÓÂ500 - 3,6; ÅõÊÑÓÂ700 - 3,8.Èñïîëíåíèÿ ïî êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì ýêñïëóàòàöèè: - ÓÕËÇ.1 ÃÎÑÒ 15150-69 â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò ìèíóñ 30 äî 50îÑ. Òèï àòìîñôåðû II ïî ÃÎÑÒ 15150-69. (Èíäåêñ â îáîçíà÷åíèè - ÓÕË 3.1). - ÕË1.1 ÃÎÑÒ 15150-69 â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò ìèíóñ 60 äî 125îÑ.  àòìîñôåðå, ñîäåðæàùåé êîððîçèåàêòèâíûå àãåíòû â êîíöåíòðàöèÿõ, íå ïðåâûøàþùèõ äîïóñòèìûå äëÿ ñëó÷àåâ ïðèìåíåíèÿ çàùèòíûõ îáîëî÷åê, âûïîëíåííûõ èç êîððîçèîííîñòîéêîé ñòàëè 12Õ18Í10Ò. (Èíäåêñ â îáîçíà÷åíèè - ÕË 1.1). Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ñóäàõ ìîðñêîãî è ðå÷íîãî ôëîòà. Ïðèìåð îáîçíà÷åíèÿ Êîðîáêè ïðè çàêàçå: Ïðèìåð 1: Êîðîáêà ÅõÊÑÓÂ-700-7-Á-4/6 .ÓÕË 3.1 908.2052.00.000 ÒÓ, ãäå: 1

2

3 4

5

6

1 - Êîðîáêà ñîåäèíèòåëüíàÿ óíèôèöèðîâàííàÿ ñ âçðûâîçàùèòîé, ñîîòâåòñòâóþùåé ìàðêèðîâêå 1ÅõdIICT6, äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ êàáåëåé äèàìåòðîì îò 8 äî 14,5 ìì; 2 - ðàáî÷èé îáúåì Êîðîáêè - 700 ñì3; 3 - ïî êîíñòðóêòèâíîìó èñïîëíåíèþ - òèïà 7 (ñ øåñòüþ êàáåëüíûìè ââîäàìè); 4 - äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ áðîíèðîâàííîãî êàáåëÿ; 5 - ñ áëîêîì çàæèìîâ, ñîñòîÿùèì èç 6 êîíòàêòíûõ ïàð äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ æèë ñå÷åíèåì äî 4 ìì2 íà ïåðåìåííûé òîê äî 30 À ïðè íàïðÿæåíèè äî 550Â; 6 - ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè â êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ÓÕË 3.1 ÃÎÑÒ 15150-69 â äèàïàçîíå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû îò ìèíóñ 30 äî 50îÑ â àòìîñôåðå òèïà II ïî ÃÎÑÒ 15150-69. Ïðèìåð 2: Êîðîáêà ÅõÊÑÓÂ-500-2-Á-2,5/10.ÕË 1.1 908.2052.00.000 ÒÓ - ýòî Êîðîáêà ñîåäèíèòåëüíàÿ óíèôèöèðîâàííàÿ ñ âçðûâîçàùèòîé, ñîîòâåòñòâóþùåé ìàðêèðîâêå 1ÅõdIIÑÒ6, äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ êàáåëåé äèàìåòðîì îò 8 äî 14,5 ìì; ñ ðàáî÷èì îáúåìîì 500 ñì3, êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ - òèïà 2, ñ äâóìÿ ââîäàìè äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ áðîíèðîâàííîãî êàáåëÿ, ñ áëîêîì çàæèìîâ, ñîñòîÿùèì èç 10 êîíòàêòíûõ ïàð äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ æèë ñå÷åíèåì äî 2,5 ìì2 íà ïåðåìåííûé òîê äî 23 À ïðè íàïðÿæåíèè äî 550  è ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè â êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ÕË1.1.ÃÎÑÒ 15150-69 â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îêðóæàþùåé ñðåäû îò ìèíóñ 60 äî 125îÑ â àòìîñôåðå, ñîäåðæàùåé êîððîçèîííîàêòèâíûå àãåíòû â êîíöåíòðàöèÿõ, íå ïðåâûøàþùèõ äîïóñòèìûå äëÿ ñëó÷àåâ ïðèìåíåíèÿ çàùèòíûõ îáîëî÷åê, âûïîëíåííûõ èç êîððîçèîííîñòîéêîé ñòàëè 12Õ18Í10Ò.

- 58 -


ÈÏ1, ÈÏ1-Åõ

Ïðåîáðàçîâàòåëè èçìåðèòåëüíûå ñ óíèôèöèðîâàííûì òîêîâûì âûõîäíûì ñèãíàëîì

Íàçíà÷åíèå Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ñèãíàëîâ ïðåîáðàçîâàòåëåé ñîïðîòèâëåíèÿ è òåðìîýëåêòðè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàòåëåé â óíèôèöèðîâàííûé ýëåêòðè÷åñêèé âûõîäíîé ñèãíàë ïîñòîÿííîãî òîêà â ñèñòåìàõ àâòîìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, ðåãóëèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè. Èñïîëüçóþòñÿ â íåôòåãàçîäîáûâàþùåé, íåôòåãàçîïåðåðàáàòûâàþùåé, íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå íà ìîðñêèõ ñóäàõ. Ïðåîáðàçîâàòåëè ÈÏ 1-Åõ ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ 1 è 2 êëàññîâ ïî ÃÎÑÒ Ð 51330.9-99 è ÃÎÑÒ Ð 51330.13-99. ÈÏ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû êàê â àòìîñôåðå II ÃÎÑÒ 15150 (ìàòåðèàë êîðïóñà - óãëåðîäèñòàÿ ñòàëü ïî ÃÎÑÒ 1050 ñ àíòèêîððîçèîííûì ïîêðûòèåì, èíäåêñ â îáîçíà÷åíèè ïðè çàêàçå Ñ), òàê è â àòìîñôåðå, ñîäåðæàùåé êîððîçèîííîàêòèâíûå àãåíòû â êîíöåíòðàöèÿõ, íå ïðåâûøàþùèõ äîïóñòèìûõ äëÿ êîðïóñà ÈÏ èç êîððîçèîííîñòîéêîé ñòàëè 12Õ18Í10Ò ïî ÃÎÑÒ 5632 (èíäåêñ â îáîçíà÷åíèè ïðè çàêàçå Í). ÈÏ ñ èíäåêñîì Í óäîâëåòâîðÿþò òðåáîâàíèÿì «Ïðàâèë êëàññèôèêàöèè è ïîñòðîéêè ìîðñêèõ ñóäîâ» Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà è «Ïðàâèë êëàññèôèêàöèè è ïîñòðîéêè ñóäîâ âíóòðåííåãî ïëàâàíèÿ» Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà è ìîãóò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ íà êîðàáëÿõ, ìîðñêèõ ñóäàõ ñ íåîãðàíè÷åííûì ðàéîíîì ïëàâàíèÿ è ðå÷íûõ ñóäàõ. Äàííûå ÈÏ ðàññ÷èòàíû äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ âèáðàöèè, íàêëîíîâ, óäàðíûõ íàãðóçîê, â óñëîâèÿõ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè äî 100% ïðè òåìïåðàòóðå äî 500Ñ. ÈÏ ñ èíäåêñîì Í ìîãóò âûïóñêàòüñÿ ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà èëè Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà, ïðè ýòîì â óñëîâíîì îáîçíà÷åíèè ïðè çàêàçå ÈÏ íàðÿäó ñ èíäåêñîì Í ïðîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé áóêâåííûé øèôð ÌÐ èëè ÐÐ ñîîòâåòñòâåííî. Âèä âçðûâîçàùèòû «âçðûâîíåïðîíèöàåìàÿ îáîëî÷êà», ìàðêèðîâêà 1ExdIIÑÒ6Õ.  êà÷åñòâå ïåðâè÷íûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé èñïîëüçóþòñÿ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ ñ íîìèíàëüíîé ñòàòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé (ÍÑÕ) ïðåîáðàçîâàíèÿ 100 Ï, 100 Ì ïî ÃÎÑÒ 6651-94 è òåðìîýëåêòðè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàòåëè ñ ÍÑÕ ïðåîáðàçîâàíèÿ ÕÀ (Ê) ïî ÃÎÑÒ 6616-94. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì ÒÓ 4227-082-12150638-2002: Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, ÍÑÕ ïåðâè÷íîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ, îñíîâíàÿ ïðèâåäåííàÿ ïîãðåøíîñòü, äèàïàçîí âûõîäíûõ ñèãíàëîâ, ñõåìû ïîäêëþ÷åíèÿ è äèàïàçîí èçìåíåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå. Çàâèñèìîñòü âûõîäíîãî òîêà îò òåìïåðàòóðû - ëèíåéíàÿ. Ñâÿçü ìåæäó öåïÿìè ïèòàíèÿ è ïåðâè÷íûì ïðåîáðàçîâàòåëåì - ãàëüâàíè÷åñêàÿ. Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ èçìåðåíèÿ - 1 Ñòåïåíü çàùèòû îò âîçäåéñòâèÿ ïûëè è âîäû ïî ÃÎÑÒ 14254-96 - IP54. Òèï ïðåîáðàçîâàòåëÿ

ÍÑÕ ïåðâè÷íîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ

100Ì W100=1,428

ÈÏ1 ÈÏ1-Åõ

îò äî âêë.

Ïðåäåë Äèàïàçîí èçìåÑõåìà ïðèâåäåííîé íåíèÿ âûõîäíîïîäêëþ÷åíèÿ ïîãðåøíîñòè, ãî ñèãíàëà, ìÀ % îò äî âêë.

-50...50

ÈÏ1 ÈÏ1-Åõ

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû, 0Ñ

0...5

3

0...100

4...20

1

0...150

4...20

1

0,25

0...5

3

0,50

4...20

1

4...20

1

0...5

4

4...20

3

12...36

4...20

2

24

-50...50 100Ï W100=1,391

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ, Â

0...100

12...36 24 12...36

0...200 0...300

24

0...500 ÈÏ1 ÕÀ (Ê)

0...600

1,00

0...900

ÈÏ1-Åõ - 59 -


ÈÏ1, ÈÏ1-Åõ

Ïðåîáðàçîâàòåëè èçìåðèòåëüíûå ñ óíèôèöèðîâàííûì òîêîâûì âûõîäíûì ñèãíàëîì

Óñòîé÷èâîñòü ê ìåõàíè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì ïî ÃÎÑÒ 12997-84 - ãðóïïà N3 (÷àñòîòà îò 5 äî 80 Ãö; àìïëèòóäà âèáðîñìåùåíèÿ 0,075 ìì, óñêîðåíèå 9,8 ì/ñ2). Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò, íå áîëåå ................................................................................................1,0. Ìàññà, êã, íå áîëåå: - ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÈÏ1 .............................................................................. 2,0; - ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÈÏ1-Åõ ............................................................................ 2,6. Ââîäíîå óñòðîéñòâî èçâåùàòåëåé ìîæåò áûòü âûïîëíåíî ïîä ìîíòàæ êðóãëûì êàáåëåì ñ äèàìåòðîì 8-10; 10-12 è 12-14 ìì.

ÈÏ1 Ðèñ.1

Ðèñ.2

ÈÏ1-Åõ

Ðèñ.3

Ðèñ.4

Ïðè çàêàçå ÈÏ è ïðè çàïèñè â äðóãîé äîêóìåíòàöèè íåîáõîäèìî óêàçàòü: - òèï ïðåîáðàçîâàòåëÿ (ÈÏ1, ÈÏ1-Ex); - äîïîëíèòåëüíûé øèôð ïðèåìêè: - ÌÐ - Ðîññèéñêèé Ìîðñêîé Ðåãèñòð Ñóäîõîäñòâà; - ÐÐ - Ðîññèéñêèé Ðå÷íîé Ðåãèñòð; - áåç äîïîëíèòåëüíîãî øèôðà äëÿ îáùåïðîìûøëåííîãî èñïîëíåíèÿ; - óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå ìàòåðèàëà êîðïóñà: - Í - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü òèïà 12Õ18Í10Ò ïî ÃÎÑÒ 5632; - Ñ - óãëåðîäèñòàÿ ñòàëü ïî ÃÎÑÒ 1050 ñ çàùèòíûì ïîêðûòèåì; - 60 -


ÈÏ1, ÈÏ1-Åõ

Ïðåîáðàçîâàòåëè èçìåðèòåëüíûå ñ óíèôèöèðîâàííûì òîêîâûì âûõîäíûì ñèãíàëîì

- óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ (íîìåð ðèñóíêà 1, 2, 3 èëè 4); - îáîçíà÷åíèå íîìèíàëüíîé ñòàòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè ïåðâè÷íîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ (100Ï, 100Ì, ÕÀ(Ê); - äèàïàçîí èçìåíåíèÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà (0 ... 5 ìÀ, 4 ... 20 ìÀ); - äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð (ïî òàáëèöå); - ïðåäåë äîïóñêàåìîé îñíîâíîé ïîãðåøíîñòè (0,25; 0,50 èëè 1,00%); - èíôîðìàöèþ î ââîäíîì óñòðîéñòâå äëÿ ÈÏ1: - ìàòåðèàë øòóöåðà (ØÒ-Í - øòóöåð èç íåðæàâåþùåé ñòàëè òèïà 12Õ18Í10Ò; ØÒ-Ñ øòóöåð èç óãëåðîäèñòîé ñòàëè ñ çàùèòíûì ïîêðûòèåì); - òèï óïëîòíèòåëüíîé ýëàñòè÷íîé ïðîêëàäêè (ÐÏ-0 - ïðîêëàäêà áåç öåíòðàëüíîãî îòâåðñòèÿ; ÐÏ-Ë - ïðîêëàäêà ñ îòâåðñòèåì ïîä «ëàïøó»; ÐÏ-8, ÐÏ-10, ÐÏ-12 - ïðîêëàäêà ïîä êðóãëûé êàáåëü äèàìåòðîì 8, 10, 12 ìì ñîîòâåòñòâåííî); - èíôîðìàöèþ î ââîäíîì óñòðîéñòâå äëÿ ÈÏ1-Åõ: - òèï øòóöåðà (ØÒÂ-Òð - øòóöåð äëÿ ìîíòàæà êàáåëÿ â òðóáå; ØÒÂ-ÁÊ - øòóöåð äëÿ ìîíòàæà áðîíèðîâàííûì êàáåëåì); - îáîçíà÷åíèå ïðèñîåäèíèòåëüíîé ðåçüáû òîëüêî äëÿ øòóöåðîâ ØÒÂ-Òð (G1/2" èëè G3/4"); - òèï óïëîòíèòåëüíîé ýëàñòè÷íîé ïðîêëàäêè (ÐÏ 8-10, ÐÏ 10-12, ÐÏ 12-14 ïðîêëàäêà ñ îòâåðñòèåì ïîä êðóãëûé êàáåëü äèàìåòðîì 8-10, 10-12, 12-14 ìì ñîîòâåòñòâåííî); Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Èçìåðèòåëüíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÈÏ1-Åõ ñ êîðïóñîì èç êîððîçèîííîñòîéêîé ñòàëè 12Õ18Í10Ò, èñïîëíåíèÿ ðèñ. 3, ñ íîìèíàëüíîé ñòàòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé (ÍÑÕ) ïðåîáðàçîâàíèÿ 100Ì, âûõîäíûì òîêîì 4-20 ìÀ, äèàïàçîíîì èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóð îò 0 äî 1500Ñ, ïðåäåëîì äîïóñêàåìîé ïîãðåøíîñòè 0,25%, òðóáíûì ââîäíûì óñòðîéñòâîì ñ ïðèñîåäèíèòåëüíîé ðåçüáîé G3/4" èç ñòàëè 12Õ18Í10Ò ïîä êàáåëü äèàìåòðîì 10-12 ìì îáùåïðîìûøëåííîãî èñïîëíåíèÿ: «Ïðåîáðàçîâàòåëü èçìåðèòåëüíûé ÈÏ1-Åõ-Í3-100Ì-4...20ìÀ/0...150 0Ñ-0,25%-ØÒÂ-ÒÐG3/4-ÐÏ 10-12 ÒÓ 4227-082-12150638-2002». Òîò æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü èçìåðèòåëüíûé ÈÏ1-Åõ ÌÐ - Í3-100Ì-4...20ìÀ/0...1500Ñ-0,25%-ØÒÂÒÐ-G3/4-ÐÏ 10-12 ÒÓ 4227-082-12150638-2002». Èçìåðèòåëüíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÈÏ1 ñ êîðïóñîì èç óãëåðîäèñòîé ñòàëè, èñïîëíåíèÿ ðèñ. 1 ñ íîìèíàëüíîé ñòàòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé (ÍÑÕ) ïðåîáðàçîâàíèÿ ÕÀ(Ê), âûõîäíûì òîêîì 0-5 ìÀ, äèàïàçîíîì èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóð îò 0 äî 6000Ñ, ñ ïðåäåëîì äîïóñêàåìîé ïîãðåøíîñòè 1%, ñ ââîäíûì óñòðîéñòâîì èç óãëåðîäèñòîé ñòàëè äëÿ êðóãëîãî êàáåëÿ äèàìåòðîì 10 ìì îáùåïðîìûøëåííîãî èñïîëíåíèÿ: «Ïðåîáðàçîâàòåëü èçìåðèòåëüíûé ÈÏ1 - Ñ1 - ÕÀ(Ê) - 0...5 ìÀ/0...6000Ñ - 1,0% - ØÒ-Ñ-ÐÏ10 ÒÓ 4227-082-12150638-2002». Òîò æå, èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà: «Ïðåîáðàçîâàòåëü èçìåðèòåëüíûé ÈÏ1 ÐÐ - Ñ1 - ÕÀ(Ê) - 0...5 ìÀ/0...6000Ñ - 1,0% - ØÒ-ÑÐÏ-10 ÒÓ 4227-082-12150638-2002». ÈÏ

ÈÏ

Ñõåìà 1 - ïîäêëþ÷åíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëåé ñ ÍÑÕ 100Ï, 100Ì è âûõîäíûì ñèãíàëîì 4-20 ìÀ.

Ñõåìà 2 - ïîäêëþ÷åíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëåé ñ ÍÑÕ ÕÀ(Ê) è âûõîäíûì ñèãíàëîì 4-20 ìÀ. ÈÏ

ÈÏ

Ñõåìà 3 - ïîäêëþ÷åíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëåé ñ ÍÑÕ 100Ï, 100Ì è âûõîäíûì ñèãíàëîì 0-5 ìÀ.

- 61 -

Ñõåìà 4 - ïîäêëþ÷åíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëåé ñ ÍÑÕ ÕÀ(Ê) è âûõîäíûì ñèãíàëîì 0-5 ìÀ.


Òåðìîäàò 2121Ñ

Òåðìîäàò 2121Ñ

Íàçíà÷åíèå Ïðèáîð «Òåðìîäàò-2121Ñ» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåðåíèÿ è êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû âûõëîïíûõ ãàçîâ íà ñóäîâûõ äèçåëüíûõ àãðåãàòàõ è âûäà÷è àâàðèéíûõ äèñêðåòíûõ ñèãíàëîâ â ñóäîâóþ ñèñòåìó àâòîìàòèçàöèè êëàññîâ À 2 è À3. Ïðèáîð ñîñòîèò èç äâóõ áëîêîâ – îñíîâíîãî è ïåðèôåðèéíîãî (óäàëåííîãî) áëîêà. Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ïåðèôåðèéíîìó áëîêó, êîòîðûé ìîæåò áûòü ðàñïîëîæåí â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò äèçåëüíîãî àãðåãàòà. Ñâÿçü ìåæäó áëîêàìè-öèôðîâàÿ, òðåõïðîâîäíàÿ. Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó áëîêàìè – 50 ì. Ñîåäèíåíèå ìåæäó áëîêàìè ïðèáîðà âûïîëíÿåòñÿ ìåäíûì ïðîâîäîì ñå÷åíèåì îò 0,35 äî 1,5 êâ.ìì. Îñíîâíîé áëîê èìååò äâà ðÿäà öèôðîâûõ èíäèêàòîðîâ.  âåðõíåì ðÿäó ïîñëåäîâàòåëüíî èíäèöèðóþòñÿ íîìåð èëè îáîçíà÷åíèå êàíàëà è èçìåðåííàÿ òåìïåðàòóðà.  íèæíåì ðÿäó èíäèêàòîðîâ âûâîäèòñÿ âû÷èñëåííîå çíà÷åíèå îòêëîíåíèÿ òåìïåðàòóðû âûõëîïíûõ ãàçîâ íà âûõîäå èç öèëèíäðà îò ñðåäíåé âåëè÷èíû ïî âñåì öèëèíäðàì. Ïðèáîð êîíòðîëèðóåò è èíäèöèðóåò îáðûâ òåðìîäàò÷èêîâ. Ïðèáîð èìååò äâà îäèíî÷íûõ ñâåòîäèîäà è äâà âûõîäíûõ ðåëå äëÿ èíäèêàöèè àâàðèéíûõ îòêëîíåíèé òåìïåðàòóðíûõ ïàðàìåòðîâ îò çàäàííûõ óñòàâîê è âûäà÷è àâàðèéíûõ ñèãíàëîâ â ñóäîâóþ ñèñòåìó àâòîìàòèçàöèè. Ïðèáîð ìîæåò áûòü ïåðåïðîãðàììèðîâàí ïîëüçîâàòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî äëÿ ðàáîòû ñ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿìè ñ íîìèíàëüíîé ñòàòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé ïî ÃÎÑÒ 6651-94: ÕÊ (L) (õðîìåëü-êîïåëü) èëè ÕÀ (Ê) (õðîìåëü-àëþìåëü). Ïî òðåáîâàíèþ Çàêàç÷èêà ïðèáîð êîìïëåêòóåòñÿ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåì ìîäåëè ÒÄ 7102. Ïîëüçîâàòåëåì ïðè íàñòðîéêå ïðèáîðà çàäàþòñÿ ñëåäóþP1 P2 ùèå óñòàâêè: 1.Óñòàâêà Ð – ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà âûõëîïíûõ ãàçîâ â ìàãèñòðàëüíîì òðóáîïðîâîäå; 2.Óñòàâêà t – ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà âûõëîïíûõ ãàçîâ â öèëèíäðàõ; 3.Óñòàâêà Ñ – ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå òåìïåðàòóðû â öèëèíäðàõ îò ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ; 4.Óñòàâêà H – ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà ãàçîâ íà âõîäå â òóðáîíàãíåòàòåëü. Ïðè ïðåâûøåíèè óñòàâêè 1 (óñòàâêà Ð) çàìûêàåòñÿ âûõîäíîå ðåëå 1. Ïðè ïðåâûøåíèè îñòàëüíûõ óñòàâîê 2, 3 è 4 çàìûêàåòñÿ âûõîäíîå ðåëå 2. Ïàðàìåòðû, ïðèâîäÿùèå ê ïðåâûøåíèþ óñòàâîê, âûäåëåíû íà öèôðîâîì òàáëî ìèãàíèåì. Ìàêñèìàëüíûå è ìèíèìàëüíûå çíà÷åíèÿ èçìåðåííûõ òåìïåðàòóð ñ ìîìåíòà ïîñëåäíåãî âêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà çàïèñûâàþòñÿ â àðõèâ è ìîãóò áûòü ïðîñìîòðåíû ïîëüçîâàòåëåì íà öèôðîâîì òàáëî. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÒÓ 4218-002-12023213-99: -Êîëè÷åñòâî èçìåðèòåëüíûõ êàíàëîâ – 9. -Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû - îò 00C äî 9990Ñ äëÿ ÕÀ(Ê), îò 00C äî 8000Ñ äëÿ ÕÊ(L). -Êëàññ òî÷íîñòè öèôðîâîãî ïðèáîðà - 0,5. -Ïðåäåë äîïóñêàåìîé îñíîâíîé ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ ± 30Ñ - â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð 0...5000Ñ è ± 50Ñ - â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð 500...9990Ñ. -Äîïîëíèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû, îáóñëîâëåííàÿ òåðìîýëåêòðè÷åñêèìè ïðåîáðàçîâàòåëÿìè, íå ïðåâûøàåò âåëè÷èíû, îïðåäåëÿåìîé äîïóñêàåìûìè îòêëîíåíèÿìè îò íîìèíàëüíîé ñòàòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè ïî ÃÎÑÒ 6651-94 -Êîëè÷åñòâî âûõîäíûõ ðåëå –2 (êîììóòèðóåìûé òîê ïðè íàïðÿæåíèè 27  - äî 1 À ïðè àêòèâíîé íàãðóçêå). - Ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò êëèìàòè÷åñêîìó èñïîëíåíèþ ÎÌ êàòåãîðèè ðàçìåùåíèÿ 5 äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ìàøèííîì îòäåëåíèè íà ìîðñêèõ ñóäàõ íåîãðàíè÷åííîãî ðàéîíà ïëàâàíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò 0 äî +55 oÑ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè äî 95 % . - Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ – 24...27  ïîñòîÿííîãî òîêà (ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðèáîðà ñîõðàíÿåòñÿ ïðè ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèÿõ íàïðÿæåíèÿ 19 è 29 Â) èëè 27  âûïðÿìëåííîãî òîêà ñ êîýôôèöèåíòîì ïóëüñàöèé íå áîëåå 8% (ï.2.7.1 ÃÎÑÒ 11928-83). - Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü - íå áîëåå 7 Âò. - Ñâÿçü ìåæäó áëîêàìè – öèôðîâàÿ, òðåõïðîâîäíàÿ. - Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó áëîêàìè – 50 ì. - Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû îñíîâíîãî áëîêà ïðèáîðà - 96õ96õ110 ìì, ìîíòàæíûé âûðåç â ùèòå - 92õ92 ìì - Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïåðèôåðèéíîãî áëîêà - 150õ100õ25 ìì. -Ìàññà (áåç òåðìîïàð è ïðîâîäîâ)- íå áîëåå 1,2 êã, â òîì ÷èñëå îñíîâíîãî áëîêà - 0,9 êã, ïåðèôåðèéíîãî – 0,3 êã. -Ñðåäíèé ñðîê ñëóæáû â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ - íå ìåíåå 12 ëåò. Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç - íå ìåíåå 5000 ÷. 0.5

- 62 -


92 96

Термодат

77

3

96

г. Пермь т. 13-94-23

Îñíîâíîé áëîê

92

+0,5

ВЫРЕЗ В ЩИТЕ

92

92

М3 R 2,5

92

+0,5

Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè õðîìåëü-àëþìåëåâûå è õðîìåëü-êîïåëåâûå

ÒÄ 7102

Гайка

M22x1,5-8g

накидная

d18

d26,5 11

D

l

Цветная буса

10

L

18 30

70

3

95 Обозначение типа ТД ТД 7102 ТД 7102ТД 7102ТД 7102ТД 7102ТД 7102ТД 7102ТД 7102ТД 7102ТД 7102ТД 7102l

1

01 02 03 04 05 10 11 12 13 14

L,мм.

D,мм.

80 100 120 150 250 320 80 100 120 150 320

10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Место установки ТД 7102 в корпусе дизельного агрегата

d18H14

M22x1,5-7H

17 24

от 0,5 до 1,5 м. по заявке потребителя

Внешний вид и габаритные размеры термопреобразователя ТД 7102 с компенсационным проводом

Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå: Ïðèáîðà Òåðìîäàò 2121Ñ ñ êîìïëåêòîì ïåðâè÷íûõ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé ìîäåëè ÒÄ 7102-02 ñ íîìèíàëüíîé ñòàòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé ÕÊ ïî ÃÎÑÒ 6651-94 (õðîìåëü-êîïåëü), äëèíîé êîìïåíñàöèîííîãî êàáåëÿ l1 ðàâíîé 1200 è 1500ìì «Ïðèáîð Òåðìîäàò 2121Ñ – 1øò. ñ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿìè ÒÄ 7102-02 /ÕÊ/ 1200 – 4øò. ÒÄ 7102-02/ÕÊ/1500 – 5øò.» - 63 -


150

65+0,3

d5,6 4 отв.

+0,12

Этикетка маркировки клемника

Ïåðèôåðèéíûé áëîê

A

ТП 9 ТП 8 ТП 7 ТП 6 ТП 5 ТП 4 ТП 3 ТП 2 ТП 1

ПЕРИФЕРИЙНЫЙ БЛОК

+

ТЕРМОДАТ 2121 ТЕРМОДАТ 2121

Tx Rx

+ + + + + + + + +

ОСНОВНОЙ БЛОК

5

3,5

17

A (провода не показаны) 25

100

7,5

135 +- 0,3

9 10 11 12

ПБ Rx ПБ Тх ПБ ПБ +

Р2 НЗК Р2 ОК Р2 НРК Р1 НЗК Р1 ОК Р1 НРК -24 в +24 в

1 2 3 4 5 6 7 8

Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ îñíîâíîãî è ïåðèôåðèéíîãî áëîêà ñ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëÿìè - 64 -


ÈÏ 103-1Â ÈÏ 103-1Â/Ï-02

Èçâåùàòåëè ïîæàðíûå òåïëîâûå âçðûâîçàùèùåííûå

Íàçíà÷åíèå Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â õèìè÷åñêîé, íåôòåãàçîâîé è äðóãèõ îáëàñòÿõ ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå íà ìîðñêèõ ñóäàõ äëÿ ïîäà÷è èçâåùåíèÿ î ïîæàðå ïðè ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû êîíòðîëèðóåìîé ñðåäû âûøå äîïóñòèìîé. Èçâåùàòåëè ÈÏ 103-1 èìåþò äâà äàò÷èêà ñ íîðìàëüíî çàìêíóòûìè êîíòàêòàìè ðåëå. Èçâåùàòåëè ÈÏ 103-1Â/Ï-02 èìåþò îäèí äàò÷èê (ìèêðîñõåìó DS 1820 ôèðìû Dallas Semiconductor), êîòîðûé âûäàåò êîä, ñîîòâåòñòâóþùèé òåêóùåé òåìïåðàòóðå, è ñâîé íîìåð è ìîæåò áûòü ñîïðÿæåí ñ öèôðîâûìè âòîðè÷íûìè óñòðîéñòâàìè, íàïðèìåð, àäðåñíîé ñèñòåìû ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè ÀÑÏÑ-32-23-0300 (ÀÑÏÑ) ÒÓ 4371-003-12221545-99. Ãîëîâêè èçâåùàòåëåé ìîãóò áûòü âûïîëíåíû èç àëþìèíèåâîãî ñïëàâà èëè íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ìàòåðèàë çàùèòíîãî ÷åõëà - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü. Èçâåùàòåëè ñ ãîëîâêîé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè óäîâëåòâîðÿþò òðåáîâàíèÿì «Ïðàâèë êëàññèôèêàöèè è ïîñòðîéêè ìîðñêèõ ñóäîâ» Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà è ìîãóò âûïóñêàòüñÿ ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà.  óñëîâíîì îáîçíà÷åíèè òàêèõ òåðìîïðåîáðàçîâàòåëåé ïðîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé áóêâåííûé øèôð ÌÐ. Èçâåùàòåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ 1 è 2 êëàññîâ ïî ÃÎÑÒ Ð 51330.9-99 è ÃÎÑÒ Ð 51330.13-99, à òàêæå âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ âñåõ êëàññîâ ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê» (ÏÓÝ) ãë. 7,3 è äðóãèì íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèì äîêóìåíòàì, îïðåäåëÿþùèì ïðèìåíÿåìîñòü ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ âî âçðûâîîïàñíûõ ñðåäàõ. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ÒÓ 4371-035-12150638-00: Òåìïåðàòóðà ñðàáàòûâàíèÿ (íîìèíàëüíàÿ), 0Ñ: - èçâåùàòåëåé ÈÏ 103-1 (ôèêñèðîâàííàÿ) ..........................................70, 90, 120, 140 è 180; - èçâåùàòåëåé ÈÏ 103-1Â/Ï-02 (ïðîãðàììèðóåìàÿ ñ øàãîì 0,50Ñ) ..................... îò 80 äî 120. Îòêëîíåíèå òåìïåðàòóðû ñðàáàòûâàíèÿ îò íîìèíàëüíîé, %, íå áîëåå ..................................... 5. Ïîêàçàòåëü òåïëîâîé èíåðöèè, ñ, íå áîëåå: - äëÿ èçâåùàòåëåé íà òåìïåðàòóðó 700Ñ .......................................................................................... 60; - äëÿ îñòàëüíûõ èçâåùàòåëåé ........................................................................................................ 120. Ïåðåõîäíîå ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå êîíòàêòîâ èçâåùàòåëåé ÈÏ 103-1Â, Îì, íå áîëåå ............................................................................................................................................. 1,5. Íàïðÿæåíèå êîììóòèðóåìîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà (ïîñòîÿííîãî èëè ïåðåìåííîãî),  ................................................................................ îò 6 äî 36. Çíà÷åíèå êîììóòèðóåìîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà (ïîñòîÿííîãî èëè ïåðåìåííîãî), À .................................................................................... 0,05 - 0,2. Ìàòåðèàë çàùèòíîé àðìàòóðû .................................................................................ñòàëü 12Õ18Í10Ò. Ìàòåðèàë ãîëîâêè: - äëÿ èñïîëíåíèé ïî ðèñ. 1-3 ...................................................................àëþìèíèåâûé ñïëàâ ÀÊ7; - äëÿ èñïîëíåíèé ïî ðèñ. 4-6 ................................................................................ ñòàëü 12Õ18Í10Ò. Ñòåïåíü çàùèùåííîñòè îò ïûëè è âîäû ïî ÃÎÑÒ 14254-96 .................................................. IP54. Ìàðêèðîâêà âçðûâîçàùèòû ïî ÃÎÑÒ Ð 51330.1-99: - èçâåùàòåëåé ÈÏ 103-1 ................................................................................................. 1ExdIIBT3; - èçâåùàòåëåé ÈÏ 103-1Â/Ï-02 ..................................................................................... 1ExibIIAT5 Ââîäíîå óñòðîéñòâî èçâåùàòåëåé ìîæåò áûòü ðàññ÷èòàíî íà ìîíòàæ êðóãëûì êàáåëåì ñ äèàìåòðîì 8-10; 10-12 è 12-14 ìì. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå êàáåëüíîãî ââîäà - ïîä òðóáíóþ ðàçâîäêó 1/2", 3/4" èëè ìîíòàæ áðîíèðîâàííûì êàáåëåì. Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà êîíòðîëèðóåìîé ñðåäû, 0Ñ ..................................... +200. Ñðåäíèé ñðîê ñëóæáû äî ñïèñàíèÿ, ëåò, íå ìåíåå ........................................................................ 8. Ïðè çàïèñè â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè è ïðè çàêàçå íåîáõîäèìî óêàçàòü: - òèï èçâåùàòåëÿ (ÈÏ 103-1Â, ÈÏ 103-1Â/Ï-02); - íîìèíàëüíóþ òåìïåðàòóðó ñðàáàòûâàíèÿ (70, 90, 120, 140, 1800Ñ - òîëüêî äëÿ ÈÏ 103-1Â); - âèä ïðèåìêè (ÌÐ - äëÿ èçâåùàòåëåé, èçãîòîâëåííûõ ïîä íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà); - äèàìåòð ìîíòàæíîãî êàáåëÿ (äëÿ áðîíèðîâàííîãî êàáåëÿ - ïî ïîÿñíîé èçîëÿöèè)...(8-10, 10-12 è 12-14 ìì); - 65 -


ÈÏ 103-1Â ÈÏ 103-1Â/Ï-02

Èçâåùàòåëè ïîæàðíûå òåïëîâûå âçðûâîçàùèùåííûå

- òèï ùòóöåðà ââîäíîãî óñòðîéñòâà (ØÒÂ-Òð 3/4" äëÿ ìîíòàæà â òðóáå ñ ïðèñîåäèíèòåëüíîé ðåçüáîé 3/4", ØÒÂ-Òð 1/2 äëÿ ìîíòàæà â òðóáå ñ ïðèñîåäèíèòåëüíîé ðåçüáîé 1/2", ØÒÂ-ÁÊ äëÿ ìîíòàæà áðîíèðîâàííûì êàáåëåì), ïî æåëàíèþ ïîòðåáèòåëÿ øòóöåð ìîæåò ïîñòàâëÿòüñÿ êîíêðåòíîãî èñïîëíåíèÿ ïî ãåîìåòðè÷åñêèì ðàçìåðàì; - ìàòåðèàë ãîëîâêè èçâåùàòåëÿ (àëþìèíèåâûé ñïëàâ ÀÊ7 èëè ñòàëü 12Õ18Í10Ò); - îáîçíà÷åíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé. Ïðèìåðû çàïèñè ïðè çàêàçå: Èçâåùàòåëÿ ÈÏ 103-1 íà òåìïåðàòóðó ñðàáàòûâàíèÿ +70 0Ñ, îáùåïðîìûøëåííîãî èñïîëíåíèÿ, ñ äèàìåòðîì êàáåëüíîãî ââîäà ïîä êàáåëü 8-10 ìì, ñî øòóöåðàìè ïîä ìîíòàæ â òðóáå 3/4", ñ ãîëîâêîé èç àëþìèíèåâîãî ñïëàâà ÀÊ7: «ÈÏ 103-1Â/70-8-10 ìì - ØÒÂ-Òð 3/4-ÀÊ7 ÒÓ 4371-035-12150638-00» Òî æå, íî èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà, ñ ââîäíûì óñòðîéñòâîì ïîä áðîíèðîâàííûé êàáåëü ñ ïîÿñíîé èçîëÿöèåé äèàìåòðîì 10-12 ìì, ñ ãîëîâêîé èç ñòàëè 12Õ18Í10Ò: «ÈÏ 103-1Â/70 ÌÐ - 10-12 ìì - ØÒÂ-ÁÊ - 12Õ18Í10Ò ÒÓ 4371-035-12150638-00» Òî æå, íî èçãîòîâëåííûé ïîä òåõíè÷åñêèì íàäçîðîì Ðîññèéñêîãî Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà, ñ ââîäíûì óñòðîéñòâîì ïîä áðîíèðîâàííûé êàáåëü ñ ïîÿñíîé èçîëÿöèåé äèàìåòðîì 10-12 ìì, ñ ãîëîâêîé èç ñòàëè 12Õ18Í10Ò: «ÈÏ 103-1Â/70 ÐÐ - 10-12 ìì - ØÒÂ-ÁÊ - 12Õ18Í10Ò ÒÓ 4371-035-12150638-00» Èçâåùàòåëÿ ÈÏ 103-1Â/Ï-02, ïðîãðàììèðóåìîãî íà òåìïåðàòóðó îò 80 äî 1200Ñ, â îáùåïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè ñ ââîäíûì óñòðîéñòâîì ïîä êàáåëü äèàìåòðîì 8-10 ìì, ñî øòóöåðàìè ïîä ìîíòàæ â òðóáå 1/2", ñ ãîëîâêîé èç àëþìèíèåâîãî ñïëàâà ÀÊ7: «ÈÏ 103-1Â/Ï-02 8-10 ìì - ØÒÂ-Òð 1/2 - ÀÊ7 ÒÓ 4371-035-12150638-00»

- 66 -


Äëÿ çàìåòîê

- 67 -


Äëÿ çàìåòîê

- 68 -

ÇÀÎ «ÂÏλ, 3594-2000õ68 îò 29.07.02ã., ò. 2-34-74.

Термопреобразователи и пожарные извещатели для морского и речного флота  

Термопреобразователи и пожарные извещатели для морского и речного флота

Advertisement