Page 1

,l-l Tlit u

tl

f

I

xxl . izá/zadl eszkoztikkel %zesretre készÍll& rragytóke

Magyar falu - ez o|vashatÓ a Badacsonytordemicet je|zo, piros keretes rltszé|i táb|án. Egyérte|m nek t nik a szÓkapcsoIat, pedig a Iegtobb BaIaton-feIvídékitelepÜ|ésbejáratáná|ma az,,EurÓpaifaIu,, megnevezésseI tájékoztatják az utazőkat. A BaIaton északi partján fekvó telepÜ|és népszeriiségéró|napjainkban nem a világszerte híres badacsonyí borvidék, hanem egy hárommi||iárd forintos ismeretlen beruházás sajtÓhíre gondoskodott. Magyar faIu' De meddig?

Támadás a természet ellen

A

fotők

Szólótelepítés helyett sz.ólókivágást támo-

! BÉ

Ce borrakt árának készult, majd a II. világés a Badacsony

gató uniős pénzek, bormuzeum helyén háborri után államosították,

posztmodern borhotel, idegenforgalmi frj- vidéki Pincega zdaság alpincéjeként szolgált lesztésnek elnevezett ingatlanspe kuláciők, egészen az 1990.es évekig. Demján Sándor tájidegen betondzsungellé váItoztatott ba- szinte potom pénzért., I996-ban vásárollatoni partszakaszok, golfp áIyák és yacht ta meg a Badacsonyi Pincegazdaságot, a klubok - csak néhány stáciő, a torténelmi lábdihegyi puspoki pincét pedig 2007.ben borvidékeink elleni támadássorozatből. adta el a Suli-Host nevezetu szegedi koz-Badacsonytordemic _ és a vele egybeépult, étkeztetéssel foglalk ozó cégnek korulbeltil kozos onkormányzatu Lábdihe1y a Ba- 250 milliő forintért'. Az elhanyagolt állapoe dacsony hegy északi IábánáL fekvó kozség. ban Iévó ptispoki mtíemlékpince hazánk ta. Ktilonleges geolőgiai, novény- és állattani lán legszebb pincéje. Benne aZ ország egyik értékeimiatt a Balaton.felvidéki Nemze. legnagyobb tolthetó fahordő jával, amelyet a

ti Park

része. A beruházás pontos helye, a

Kossuth-díjas Szabő István fafaragása díszíBadacsonylábdihegyen találhatő Ranolder- tett' de ezt _ tobb más értékesdolog mellett ptispoki pince és kornyéke. Ranolder János - a Demján.cégcsoport tulajdonlása alatt veszprémi puspok 1860.as években épített széthordták. pincéje egykoron a Magyar Királyi Kozpin. ,,ru

be ruházás tervezési munkálatai elvileg már három éve zajlanak, ennek ellenére a szomszédos telkek tulaidonosai csak 2010 novemberében értesultek a B0 szobás hotel, a200 fos konfcrenciaterem és 100 feróhelyes terveiról' a lakossá. parkolőhely építésének got pedig csak a2011. január 24.ei lakossági forumon értesítették.A birtokunkba kertilt 20II . januári keltezéstí hivatalos okiraton bor.wellness- és konferencia szálloda építése kertilt feltuntetésre, értestiléseinket azonban Vollmuth Péter tordemici polgármester cáfolta. Úsv fogalm azotti jelen pillanatban a kérelem nem wellnessról, hanem B0 szobás borszállőről szóI. A kiszivárgott hírek szerint a beruházás megvalősításához e1y három emelet mélységií,tíz méter mély és 30-40 méter hosszris águ támfal építésérelenne sziikség , ám erról geolőgiai tanulmány még nem készult. A Szeremley Huba ismert ba. dacsonyi borász és Makk Károly filmrende.

zö ákal felkért ftiggetlen

építészszakvéle-

rv' formá)át tekintve, a szelíd t.ájba behasítő balta. A tervezett ményében a7 á1l: ,,A

te

modernista ék form áju ház sem léptékében, sem formak épzésébennem illik bele a kornyékbeli présházak, nyaralők vlIágába. A léte sítm ény szétfeszíti az eddigi teleptilésen kialakult faluképet, és ellentmond az orszá-

gos építésiszabáIyzat illeszkedési eIöírásának.''

Az

építészarra is felhíVta a figyelmert

hogy minden ilyen nagyberuházás hektárokkal csokkenti

a szólótertiletek nagyságá: n. rendszerváItozás óta 49 1'tt' hektárről 1500 hektárra csappant a Bai.-

mikozb en

az


Kecskesajtot, írót, úrót készíteni, lekvárokat frzni (birset, kajszit, áfonyát, csipkét, fehér és fekete és hamvas szed. fet), köftét aszalni, cidert érlelni, tisztán vegyszermentes zöldségeket termel-

niTiszán és minimáIis vegyszerezéssel szőlőt gondozni, és mézzel fokolt bort

készíteni.Diót szedni, mandulából

marcipánt készíteni. Bazaltbó1 készített száiados kutat életben tartani, és tisz. títva hasznáIni. FöIdet túrni. Kecskéket

legeltetni, pányváiznl CsernÉerítést fonni; kemencét tapasztani, kenyeret abban sütni - ez volt a teljesség igénye nélkül a badacsonyi élet. (egy Facebook bejegyzés)

csonyban szüretelhető területek nagysága. építészleszögezte: a terwáItozat nem üti

Az

megazt a mértéket, amelyet a Világörökség várományos Badacsony építészetiszínvona. la megkóvetel.

Vollmuth Péter tájékoztaÍása szeríÍÍaz

utóbbi időben megváltozott az eddig ismert látványterv, amelyet mi is szerettünk volna megtekinteni, ám ott jártunkkor a polgármestel nem tudott azokról felvilágosítást adni. Vollmuth Péter elmondta, ő egy bizonyos Simay Norberttel szokott tárgyalni, de a püspöki pince tulajdonosának elérhetőségéről nem tudott bővebb információt szolgáltatni. ,,Eltűntek a szőlők a hegyekről, és csak a turizmus fejlesztése jelenthet megol. dást a munkanélktillség csökkentésére. Azt, hogy mi létesülhet a településen, az építésze. ti szakhatóság és a legalább tízféle tervtanács ,, dönti el _ magyarázta a tördemici község vezetője. Vollmuth Péter elmondta' a rendezési terv módosításakor helyi védettség aIá kívánják helyezni a püspöki pincét, és rögzíteníkívánják' hogy a pince nem szedhető szét, statikailag nem bontható meg, és csak szőlészettel, illetve borászattal kapcsolatos tevékenység folytatható benne. A szálloda a létesítményfelújításával épülne meg, és ezzel a püspöki pince is megmenthető - érvelt la. punknak a polgármester. A közvetlen kertszomszédok a rendezési

lnnen is el kell hordani avtir siszapot

Szeremley Huba (milliárdos szólós $azda, borász)

A Badacsonyba teruezett berubá- cserhez hasonlőáÍI -, de erre semmi nem zás ellen foglalt állást - tiibbeh bazi;tt utal, ahogyan aZ elmrílt htisz évben sem. Mabh Károly fiImrendezcj rnellett - az - Houá uezethet ez a m,egállíthatatlanrtbeta Badacsonyért TtÍrsaság létre- nab tcinti folyarnat? bozásáuAl.

Mit

rernél a nyíluánosság - Ahogy Pusztul a szöIö, ugy pusztul az ember is a tájban. Mára embertípusokat irtott ki a rendszer. Nincs se pákász, se vincellér' se bányás Z, se balatoni halász. Az én életemben a második temetó te-

erejéttil? - Szeretnénk egy olyan pozitív dialőgust elkezdeni, ami arróI szóI, hogy itt a t.ájban éIö embernek van.e joga bele szőlni az éIet.terébe, vagy ez csak a névteIen, aÍCtalan hatőságoknak és jogi személyeknek adatik meg. Ma már mindennek és min. denkinek védettségevan' csak az ember. nek nincs. El kell dontentink, hogy harmőniában akarunk-e élni a természettel, Yagy holnaptől már az is kérdéses:a Kanári-szigeteken) aYagy a Badacsonyban ébredunk. A folyamat már rég kezdetét vette, nem vagyok optimista, ezt mi nem tudjuk leállítani. Egy olyan rákos világbetegség tanríi Vagyunk, amit maximum

lassítani lehet. Eló munkahelyteremtés? Akkor miért lett szétverve a mezogaz-

daság, a gyumolcskult ra, a szólés zet" és borászat? Miért sztíntek meg a kiskocsmák, boltok és panziők? Erre keIlene vá. laszt adni. Magyarországon divatos dolog

felcserélni aZ okot aZ okozattal. Nem. csak a kornyezetet kellene megtisztítani a szennytöI, hanem az embereket is. Az emberek egójáról és mentalitásáről is el kellene hordani a vorosiszapot Deve-

lik meg Balatontordemicen, de az iskola iiresen ál1, ahogy a kocsma is. Űgy vélem, Makk Károly nevében is elmond-

hatom, hogy ez egy Don Quijote-i harc. Mi lesz holnapután? Ez már a maguk kezében Van' de minél mesterségesebb aZ élettér,aZ ember is annál életképtelenebb. A kérdés3Z, hogy aZ itt éIö 30-35 családos kisteleptilésnek jogában áll-e megórizni ósi gyokereit, vagy majd mindent felborít e1y hotel' aminek a mai napig nincs se neve, se arca. Valamikor magam is hasonlő projekteken dolgoztáÍTl, és bizony elmentem' bemu.

tatkoztam és kozosen dontotttink adott tervek megvalősításáről. pillanatban sem tudluk, hogy

aZ

Mi a jelen ki Iesz az,

aki holnaptől mint kutyafarok a kutyát csőválja. Mikor idejottem' még egy falu-

tervnek a Suli.Host kérésérevaló módosítába kolt oztem, amiból máraváros le tt. Az sát is kifogáso\ták. Az erre vonatkozó kér. én olvasatomb an eZ a vidékpusztítás e gy désünkre Vollmuth Péter azt mondta: ,,Az arÍa, hogyan lehet ki. kifejlesZt,ettmődja igény valamilyen szinten jogos, hiszen a szőirtani onnan az embereket. lők eltűnnek. A rendeZési terv módosítását )'2-ó ngyféI is kezdeményezte, a Suli'Host kórülbelül negyedik.ötödik kérelmező. iént.'' Így az önkormányzat képviselő.tes. engedéIyeket a VINo TERRA Ingatlan- mét nem került sor a tulajdonosi kör kilététjlete különleges turisztikai terüIetté minő- fej|esztő, Szolgáltató Kft. kérelmezte, míg nek felfedésére. Annak képviselője telefonon Simay Norber t tárgyalőfél neve a Confhotel utasítgatta a létesítménygondnokát, hogy ki ;:tette az eddigi ipari.gazdaságí területet. belfoldi utazásokat, beutazásokat és ren. mehet be. Végül megenyhült a távolban Iévő dezvényeket szetvező, szolgáItató kft.-ben igyvezető, Simay Norbett szíve, és been. mögött? Ki lapu|a kirakós ttínik fel. Mindhárom cég veszteséges, így gedték az érintetteket, illetve az $ságírókat, ]. liirakós játék három kisebb és e7y na. továbbra is rejtély, hogyan tudnak egy há. akiknek bár begyííjtötték az elérhetőségei;..:bb cég látótérbe helyezésévelindul. A rommilliárdos beruházásba belevágni. A ket és tájékoztatást is ígértek,de arra azőt'a ;'.:rolder.pince a Suli.Host Vendéglátó és februárban tartott hivatalos hatósági bejárá- sem került sor. j:Leáltató Kft. tulajdonában van, az építési son, az érintettek várakozásival szemben, is. A Confhotel Kft. véIelmezhetően a


Balaton partján! Vegyél egy ingatlant a festői szépségíí ,,Nekem mint polgármesternek mérlegelnem kellett' hogy mi jő a teleptilésnek, és azt.javasolták, hogy gytíjtsek aIáírásokat. Durván 350 ember írta aIá a badacsonytordemici beruhá zást, mert munkahelyteremtó lehetóség lenne. Ha néhány pincért, szakácsot, kert észt., szobalányt

foglalkozt,atnak majd a jovóben, már tudunk itt helyben segíteni az iszonyatos mértéktímunkanélktiliségen',nyilatk ozta lapunknak Vollmuth Péter polgármester.

\Thitestone

Inve

stment Consulting Ltd.

érdekeltségi korébe tartozik.

A \rhitestone

hazánkban már eddig is felhívta magára a figyelmet, nevtikhoz fí;zödik példának

okáért a Budai Parkerdó medite rrán han. gulatri toszkán lakőparkkal valő beépítése. Továbbá a Solaris City és a Neo Center bebukott beruházásainak torténete. A bu. daorsi Solaris City multifunkcionális izlet- és irodakomplexum elkésztilését2009

Ilyen és ehhez hasonlő hirdetések tomkelege olvashatő a ktilonbaz(5 angol nyelvtí honlapokon, ahol részletesen kifejtik, miért érdemes hazánkban beruhá zni. Néhány idézet a hirdetése kból: - A Balaton Kozép-EurÓpa legnagyobb tava. . Azingatlanárak 2O-3Oo/a-kal alacsonyabbak, mint Párizsban, Dublinban vagy Lon. donban. . Á1o..' tidiilóhely valamennyi eurőpai polg ár számára. - EgyedtilállÓ és fantasztikus befektetési lehetóség, illetve na1yszertí bérleti potenciál, ba.'kg"ranciával. . riváő hitelfe dezetikonstrukciők. - Az apartman árak 156 500 6-től indulnak, az elóleg mindossze 31 300 c. - Exklu zív Iakó- és tidtilótertilet. . Gyonyortí, érintetlen teleptilések a kornyez régiőban. . Világszerte híres sz lo- és borkultírra. .'''....i (Nincs tobb kérdés. a szerk.)

cége, és pontosan ezen a címen található az

ABLON GROUP

osszesen 17 magyaÍ projektcége. Tehát indokoltnak tiínik a véleke. dés, hogy ha egy ciprusi irodában osszesen

22 cég van bejelentve' ebból 17 aZ izraeli

ABLoN-hoz, 3 az ízraeIíRonen

Shemen-

hez tartozik, akkor a 23. cégnek (Hajszter

hírhedt pátyi golffalu, aJabigolf Kft. szári reptilót ér igyébe n az

NBH

és a ta-

látőkorébe

kertilt Jabinor Kft. tulajdonosai.

Kérdések

Az

engedéIyezésieLjárás utolső fázisaiban - még a polgármester a tobbi 22 elótt sem _ alátványtervek? Miért nem fedi GROUP-hoz. fel kilététa beruháző? Miért nem egyezoszére ígértea cég, ám itt jelenleg az építke- A \7hitestone egyik magyaÍ tulajdonosá. tetnek a falu lakosságával? Miért nem t.ázés nyomai sem lelhetóek fcl, honlapjaik is nak, Ezer Rezsónek a céginformáciős adatjékoztatják a kozvetlen szomszédokat? Az tires képernyóvel jelennek meg. A Ferihegyi bázis szerint, három cége áII felszámolás, építésihatÓságok miért enge déIyezik a tájreptilótér és a Budapest belváros kozott fel. kettó végelszámolás , egy pedig csódeljárás idegen betonb eruházásclk tomegét? Ki a ríton találhatÓ Neo Center élménykozpont alatt. Továbbá meglepó, hogy aZ osztrák felelós Magya rország természe ti értékeinek helyén pedig egy godor tátong, pedig a há- tulajdonos Norbert Galfuszről a google-ben elherdálásáért? Miért nem kertil sor aZ iderom évvel ezelöt'ti hírverések 2011.es t.avaszi csak három t,aláIat Van Ausztriában, míg genforgalmi fejle sztések szigorír torvényi nyitányróI szőltak. A \7hitestone ma1yaÍ, Magya rországon 35. Minth a a saját hazájá- keretek kazé szorítás ára? Miért nem keriil illetve osztrák tulajdonosai Hajszter Akos, ban, Ausztri ában teljesen ismeretlen lenne sor a gátlástalan beépítéseketlehetóvé ter..cj F'zer Rezsó és Norbert Galfusz, tobb pon. az illetö. Balaton'torvény mÓdosítására? Hazánk le gton is kapcsolatba hozhatőak a Zavaros tiz. Szintén az Esperidon Street 12. 4. emelet kedveltebb tidiilóÖvezetei ma máÍ egy trll. címre Van bejegye Zve aPiura Kft. tulajdono. leti háttertí és a botrányos beruházásaIkről zsrífolt szállodaháIózattal jellemezhetoek. elhíresi.ilt izraeli kotódéstí cégekkel. Tény' sa is. A Piura egyik tulajdonosa a \Teldelco Adott a kérdés: vajon kiknek a száIlása: hogy aI0B7 Nicosia, Esperidon Street 12.4. Kft. A \X/eldelco Kft.-nek pedig kozos cége emelet címen Van bejegyezve a \X/hitestone Van Johan de Jonghe belga állampolgárral. egyik tulajdonosának' Hajszte' Áko'nak a Johan de Jonghe és Christian Polet pedig a Takács Veronihiar www.barikad.hu

Áko' Mill Holding Kft.)

is valami koze van izraeli céghez, illetYe az ABLON

miért nem ismertek

Barikád cikk  
Barikád cikk  

El a kezekkel a Badacsonyól

Advertisement