Page 1

2011

2012

GUIA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA


SUMARI L’accés a la Universitat Ponderacions Notes de tall Oferta d’estudis de grau Directori

Guia d’accés a la Universitat de València 2011-2012 és un suplement de la revista FUTURA 19 (tardor 2010) La informació sobre les ponderacions que conté aquest suplement ha estat elaborada a partir de l’acord de ponderacions de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària, del 17 de juny de 2009. Edició Servei d’Informació-DISE. Vicerectorat de Comunicació i Relacions Institucionals. Universitat de València Aulari III. C. Menéndez i Pelayo, s/n 46010 València Tel. 963 864 734 www.uv.es Disseny i maquetació esestudio.es Impressió impressa.es DL V-124-2011

Pàgina 3 6 8 10 11


L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

2011/2012

Cada curs, la Universitat de València posa a disposició dels futurs estudiants l’oferta de places en els graus oficials que imparteix. Per poder accedir-hi cal complir uns requisits acadèmics i, a més, cal sol·licitar plaça en les titulacions escollides a través del procediment de preinscripció. La preinscripció i la matrícula Què és la preinscripció? És el procediment d’admissió que serveix per a ordenar per nota d’accés els estudiants que demanen plaça en un grau. Les universitats públiques valencianes i els seus centres adscrits fan la preinscripció conjuntament, per això, cada estudiant només pot presentar una sola preinscripció al districte universitari valencià.

Qui pot fer-hi la preinscripció? Per fer la preinscripció als estudis de grau cal tenir un d’aquests requisits: Batxillerat amb les PAU superades. Títols de tècnic/a superior de formació professional, tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic/a esportiu superior, o equivalents. Accés per a majors de 25, 40 o 45 anys. Titulació universitària. Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés expedida per la UNED. Estudis no comunitaris homologats al batxillerat amb les corresponents PAU superades. A més, els estudiants que vulguen iniciar els estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport han de inscriure’s i superar unes proves físiques que convoca la Facultat.

Com i quan cal fer-hi la preinscripció? Hi ha una preinscripció ordinària (fase A, després de les PAU de juny) i una altra d’extraordinària (fase B, després de les PAU de setembre). En la fase A s’ofereixen totes les places dels graus, mentre que en la fase B només s’ofereixen les que queden després de resoldre la fase A. Els estudiants han d’emplenar la sol·licitud a través d’Internet. En aquesta sol·licitud cal indicar, per ordre de preferència, les titulacions a les quals es vol accedir i la universitat on es volen cursar. A més, és imprescindible presentar la sol·licitud amb la signatura de la persona sol·licitant, juntament amb la documentació corresponent.

Quan s’ha de fer la matrícula una volta admès/a en una titulació? A la Universitat de València, la matrícula de primer curs té lloc, habitualment, al mes de juliol. Prèviament cal haver sigut admès/a en un grau.

Llistes d’espera Quan una persona és admesa en la segona o successives titulacions que ha triat, queda en la llista d’espera de totes les que va marcar en la preinscripció per davant de la que li ha estat assignada. Quan es produeixen vacants en aquestes titulacions, el centre responsable estableix un mecanisme per a oferir-les a qui es trobe en la llista d’espera.

3


L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

2011/2012

L’accés des del batxillerat Per accedir als estudis de grau cal superar les proves d’accés a la universitat (PAU) i fer la preinscripció. Les PAU tenen dues fases, una general (obligatòria i amb validesa indefinida) i una altra d’específica (voluntària i amb validesa només per als dos cursos següents a la realització dels exàmens).

Cal diferenciar entre la nota d’accés a la universitat (NAU) i la nota d’accés a les titulacions (NAT): NAU = mitjana del batxillerat (60%) + mitjana de la fase general PAU (40%) NAT = NAU + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU]

La fase general inclou cinc exàmens: Castellà, Valencià, Idioma estranger, Història (d’Espanya o de la Filosofia, a triar-ne una) i una assignatura de modalitat de segon de batxillerat. Per a l’examen d’idioma estranger es pot triar entre: alemany, anglès, francès, italià o portuguès.

Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors qualificacions de les assignatures de modalitat aprovades en la fase específica de les PAU una volta ponderades per 0,1 o 0,2, segons les vinculacions de les matèries de segon de batxillerat als diferents graus.

En la fase específica, l’estudiantat pot examinar-se, fins a un màxim de 4, de qualsevol assignatura de modalitat de segon de batxillerat (excepte de l’assignatura inclosa en la fase general), independentment que l’haja cursada o no. Sempre es tenen en compte els dos exercicis que proporcionen millor nota d’admissió una volta ponderats per 0,1 o 0,2 (veure quadre de ponderacions adjunt).

En funció de les matèries de modalitat examinades en la fase específica i la seua vinculació al grau, es poden obtenir diferents NAT per accedir a diferents graus. En resum, solament amb la NAU (entre 5 i 10 punts) ja es pot accedir a la universitat, però si es vol augmentar aquesta nota cal examinar-se de matèries de modalitat en la fase específica de les PAU i obtenir una NAT que pot sumar un màxim de 4 punts a la NAU inicial (s’hi pot arribar fins a 14 punts).

L’accés des de la formació professional Per accedir als graus amb un títol de tècnic/a superior de formació professional, tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic/a esportiu superior i equivalents, cal fer la preinscripció amb la nota mitjana dels estudis corresponents. Des del curs 2010-2011 es pot accedir a qualsevol grau des de qualsevol CFGS. Solament amb la nota mitjana del cicle formatiu (entre 5 i 10 punts) ja s’hi pot accedir, però si es vol augmentar aquesta nota cal examinar-se de matèries de modalitat de segon de batxillerat, fins a un màxim de 4, en la fase específica de les PAU .

4

Les qualificacions dels exercicis de la fase específica es ponderen per 0,1 o 0,2 (veure quadre de ponderacions adjunt), i poden augmentar la nota mitjana del cicle fins a 4 punts (s’hi pot arribar fins a 14 punts). Sempre es tenen en compte els dos exercicis que proporcionen millor nota d’admissió una volta ponderats per 0,1 o 0,2. La fórmula per a obtenir la nota d’accés és la següent: Nota d’accés = nota mitjana del cicle + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU] M1 i M2 = dues millors qualificacions dels exercicis superats en la fase específica una volta ponderades per 0,1 o 0,2


L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

2011/2012

L’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys Les persones que tenen més de 25, 40 i 45 anys i no compleixen les condicions per accedir a la universitat, es poden presentar a les proves pensades per a aquests col·lectius. Les tres proves tenen una única convocatòria anual de la qual informa la Universitat amb la suficient antelació.

Accés per a majors de 25 anys Cal tenir 25 anys d’edat abans de l’1 d’octubre de l’any natural en què es fan les proves. La prova d’accés s’estructura en dues fases, una fase general i una fase específica. La fase general consta de quatre exercicis: Comentari de text, Castellà, Valencià i Llengua estrangera. La fase específica està en funció de la branca de coneixement triada entre les cinc que hi ha: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura. En aquesta fase, l’alumnat s’examina de dues matèries vinculades a la branca de coneixement. El fet d’aprovar els exàmens d’accés dóna dret a fer la preinscripció en qualsevol titulació universitària, entre les places reservades per als majors de 25 anys, que són un 3% en cada titulació. Per tant, cal emplenar l’imprès de preinscripció.

Accés per a majors de 40 anys Cal tenir 40 anys d’edat abans de l’1 d’octubre de l’any de començament del curs acadèmic. Aquesta via és per a candidats amb experiència laboral i professional vinculada a un grau universitari. La Universitat de València valora els criteris d’acreditació de l’experiència professional i, a més, es fa una entrevista personal als candidats. El fet de superar l’entrevista sols dóna dret a realitzar la preinscripció al grau per al qual s’han entrevistat. Per a aquest col·lectiu es reserva un 1% de les places en cada titulació.

Accés per a majors de 45 anys Cal tenir 45 anys d’edat abans de l’1 d’octubre de l’any natural en què es fan les proves. Aquesta prova consta de tres exercicis: Comentari de text, Castellà i Valencià. També hi ha una entrevista personal. La superació de les proves sols dóna dret a fer la preinscripció al grau triat en la instància que presentaren per a les proves. Per a aquest col·lectiu es reserva un 1% de les places en cada titulació.

L’accés amb estudis estrangers En el cas de tenir estudis de sistemes educatius de països de la Unió Europea, Andorra, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i la Xina, s’ha d’obtenir la credencial que emet la UNED i que permet sol·licitar plaça en el sistema universitari espanyol. La qualificació de la credencial equival a la qualificació de la fase general de les PAU. Qui ho desitge, es pot presentar a través de la UNED, i també de les universitats públiques valencianes, a la fase específica de les PAU per incrementar la nota d’accés a la titulació. Els estudiants procedents de la resta de sistemes educatius estrangers han de sol·licitar al Ministeri d’Educació l’homologació dels estudis realitzats als del títol de batxillerat. Desprès,

per fer els exàmens d’accés a la universitat, s’han d’inscriure a la Universitat Nacional d’Ensenyament a Distància (UNED). Una volta superades aquestes proves d’accés, poden sol·licitar plaça a la universitat on vulguen estudiar. Si el resultat de l’homologació és qualsevol altre títol que dóna accés a la universitat sense necessitat de proves d’accés, es pot sol·licitar plaça directament. En ambdós casos, aquests estudiants han de superar, si és el cas, una prova de competència lingüística per a algunes titulacions de la Universitat de València; el curs 2010-2011 exigien aquesta prova Infermeria, Medicina i Odontologia.

5


PONDERACIONS PER A L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

6

Humanitats i Ciències Socials

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1

Enginyeria Telemàtica

Anàlisi Music Dibuix Artístic 0,2 Dibuix 0,2 Tècnic 0,1 Disseny 0,1 Història de l’A Hª de la Músi i la Dansa Literatura Un Lleng. i pràcti musical Tèc. d’Exp. Graficoplàstic 0,1 Biologia 0,1 de Te 0,1 Ciències 0,1 i Med. 0,2 Dibuix 0,2 Tècnic 0,2 Electrotècnia 0,2 0,2 Física 0,2 0,2 Matemàtique 0,2 0,2 Química 0,1 0,2 Tecnologia 0,2 Industrial II 0,1 Economia 0,1 de l’Empresa Geografia Grec II Història de l’A Literatura Un Llatí II Mat. Aplic a les C.Socials

Arts

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Enginyeria Química

Enginyeria Multimèdia

Enginyeria Electrònica Industrial

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Química

Matemàtiques

Física

Biotecnologia

0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Anàlisi Musical II Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Història de l’Art Hª de la Música i la Dansa Literatura Universal Lleng. i pràctica musical Tèc. d’Exp. Graficoplàstica Biologia 0,2 0,1 0,1 0,2 Ciències 0,2 0,1 de0,1Terra 0,1 i Med. Dibuix Tècnic II Electrotècnia 0,1 0,1 0,1 0,1 Física 0,2 0,2 0,2 0,2 Matemàtiques 0,2 0,2 0,2 0,2 II Química 0,2 0,1 0,1 0,2 Tecnologia 0,1 0,1 0,1 0,1 Industrial II Economia de l’Empresa Geografia Grec II Història de l’Art Literatura Universal Llatí II Mat. Aplic. a les C.Socials II

Ciències i Tecnologia

Ciències i Tecnologia

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Graus

Humanitats i Ciències Socials

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bioquímica i Ciències Biomèdiques

Anàlisi 0,1 0,1Musical 0,1 0,1 II Dibuix 0,1 0,1Artístic 0,1 II0,1 Dibuix 0,1 0,1Tècnic 0,1 II0,1 Disseny 0,1 0,1 0,1 0,1 Història l’Art0,2 0,2 0,2 de0,2 Hª la Música 0,1de0,2 0,1 0,1 i la Dansa Literatura 0,1 0,1 Universal 0,2 0,2 Lleng. i pràctica 0,1 0,1 0,1 0,1 musical Tèc. 0,1 d’Exp. 0,1 0,1 0,1 Graficoplàstica Biologia Ciències de Terra i Med. Dibuix 0,1 0,1Tècnic 0,1 II0,1 Electrotècnia Física Matemàtiques II Química Tecnologia Industrial II Economia 0,1 0,1 0,1 0,1 de l’Empresa Geografi 0,2 0,1 a 0,1 0,1 Grec 0,1 II 0,1 0,2 0,2 Història l’Art0,2 0,2 0,2 de0,2 Literatura 0,1 0,1 Universal 0,2 0,2 Llatí 0,2 II0,2 0,2 0,2 Mat. 0,1 Aplic 0,1 0,1 0,1 a les C.Socials II

Arts

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Ciències i Tecnologia

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Humanitats i Ciències Socials

Història

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Biologia

Filosofia

Traducció i Mediació Interlingüística

Filologia Clàssica

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Història de l’Art

Filologia Catalana

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Arts

Estudis Hispànics

Llengües Modernes i les seues Literatures

Graus

Estudis Anglesos Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials

Batxillerats

Arts

Graus

Anàlisi Musical II Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Història de l’Art Hª de la Música i la Dansa Literatura Universal Lleng. i pràctica musical Tèc. d’Expressió Graficoplàstica Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Tècnic II Electrotècnia Física Matemàtiques II Química Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa Geografia Grec II Història de l’Art Literatura Universal Llatí II Mat. Aplicades a les C. Socials II

Enginyeria i Arquitectura

Ciències

Enginyeria Informàtica

Arts i Humanitats

Ciències Ambientals

Branca de coneixement

2011/2012


Graus

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

ca 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

c II

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

es II

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

Humanitats i Ciències Socials

Ciències i Tecnologia

erra

0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

0,2 0,1 Art 0,1 iversal 0,1 0,1 0,2

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

0,1 0,1Musical 0,1 0,1 Anàlisi II 0,1 0,1Artístic 0,1 II0,1 Dibuix 0,1 0,1Tècnic 0,1 II0,1 Dibuix 0,1 0,1 0,1 0,1 Disseny 0,1 0,1 de0,1 Història l’Art0,2 0,1de0,1 0,1 0,1 Hª la Música i la Dansa 0,1 0,1 Universal 0,1 0,2 Literatura 0,1 0,1 0,1 0,1 Lleng. i pràctica musical 0,1 d’Exp. 0,1 0,1 0,1 Tèc. Graficoplàstica 0,1 0,1 0,1 0,1 Biologia 0,1 0,1 de0,1 0,1 Ciències Terra i Med. 0,1 0,1Tècnic 0,1 II0,1 Dibuix Electrotècnia 0,1 0,1 0,1 0,1 Física 0,1 0,1 0,1 0,1 Matemàtiques II 0,1 0,1 0,1 0,1 Química Tecnologia Industrial II 0,2 0,2 0,2 0,2 Economia de l’Empresa 0,2 0,2 a 0,2 0,2 Geografi 0,1 II0,1 0,1 0,1 Grec 0,1 0,1 de0,1 Història l’Art0,2 0,1 0,1 Universal 0,1 0,2 Literatura 0,1 II0,1 0,1 0,1 Llatí 0,2 Aplic 0,2 0,2 0,2 Mat. a les C.Socials II

Psicologia

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

Podologia

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Òptica i Optometria

Periodisme

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Odontologia

Pedagogia

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Nutrició Humana i Dietètica

Mestre/a en Educació Primària

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Medicina

Mestre/a en Educació Infantil

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Logopèdia

International Business / Negocis Internac.

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Infermeria

Informació i Documentació

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

Fisioteràpia

Geografia i Medi Ambient

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Farmàcia

Finances i Comptabilitat

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ciència i Tecnologia dels Aliments

Educació Social

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Turisme

Economia

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Treball Social

Dret

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Sociologia

Criminologia

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Relacions Laborals i Recursos Humans

Comunicació Audiovisual

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Arts

Ciències Polítiques i de l’Admin. Pública

Graus

iversal 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 ca 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

s II

2011/2012

Ciències de la Salut

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Art ca

Ciències Socials i Jurídiques

Administració i Direcció d’Empreses

cal II c II c II

PONDERACIONS PER A L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

7


NOTES DE TALL CURS 2010/2011 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Titulació Administració i Direcció d’Empreses Administració i Direcció d’Empreses (Florida, adscrit privat) Biologia Bioquímica i Ciències Biomèdiques Biotecnologia Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciències Ambientals Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Ciències Polítiques i de l’Administració Pública Comunicació Audiovisual Criminologia Dret Economia Educació Social Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Enginyeria Electrònica Industrial Enginyeria Informàtica Enginyeria MultimèdIa Enginyeria Química Enginyeria Telemàtica Estudis Anglesos Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures Farmàcia Filologia Catalana Filologia Clàssica Filosofia Finances i Comptabilitat Finances i Comptabilitat (Ontinyent) Finances i Comptabilitat (Florida, adscrit privat) Física Fisioteràpia Geografia i Medi Ambient Història Història de l’Art Infermeria Infermeria (La Fe, adscrit públic) Infermeria (Sagrat Cor, adscrit públic) Informació i Documentació International Business / Negocis Internacionals Llengües Modernes i les seues Literatures Logopèdia Matemàtiques Mestre/a en Educació Infantil Mestre/a en Educació Infantil (Ontinyent) Mestre/a en Educació Infantil (Florida, adscrit privat) Mestre/a en Educació Primària Mestre/a en Educació Primària (Florida, adscrit privat) Medicina Nutrició Humana i Dietètica Odontologia Òptica i Optometria Pedagogia Periodisme Podologia Psicologia Química Relacions Laborals i Recursos Humans Sociologia Traducció i Mediació Interlingúística, Alemany Traducció i Mediació Interlingúística, Francès Traducció i Mediació Interlingúística, Anglès Treball Social Turisme Turisme (Florida, adscrit privat)

Dobles titulacions Administració i Direcció d’Empreses + Dret Dret + Ciències Polítiques i de l’Administració Pública Dret + Criminologia 8

General

Majors de 25 anys

8,5 Tots 10,33 11,8 11,502 8,58 8,914 9,62 8,26 10,289 9,6 8,02 8,236 8,286 5,000 6,768 5,561 8,267 5,752 5,000 8,48 8,855 9,94 7,605 8,464 7,299 8,234 5,000 Tots 9,694 10,466 7,964 7,204 7,056 10,633 11,433 10,6 5,648 9,456 6,622 8,668 8,59 9,818 9,8 6,82 9,616 5,488 12,247 9,12 11,77 8,38 8,363 10,804 9,732 9 7,708 7,17 7,4 8,838 10 11,09 7,8 7,67 Tots

5,975 Tots 5,31 5,925 5,9 6,17 6,63 6,455 6,405 7,405 7,71 6,13 5,431 6,65 --5,799 Tots --6,75 6,503 5,141 6,806 6,11 6,936 5,84 --Tots 8,032 7,305 6,963 6,087 8,1 9,178 7,37 7,161 5,745 6,455 6,37 5,06 7,33 8,69 6,1 7,709 6,475 7,1 6,269 7,815 6,46 6,54 7,336 7,02 6,37 Tots 6,115 6,375 6,64 8,072 7,15 6,58 6,43 Tots

General

Majors de 25 anys

10,643 10,221 9,796

6,258 6,04 6,273

Aquestes notes són únicament orientatives i corresponen a les notes dels últims estudiants admesos en cadascuna de les quotes. A la doble titulació Sociologia + Ciències Polítiques i de l’Administració Pública s’accedeix una volta es té plaça en Sociologia o en Ciències Polítiques.


---

Majors de 40 anys

Majors de 45 anys

Pers. amb discap.

Titulats univ.

Esportistes d’elit

Tots -------Tots 8 8,25 Tots Tots 8,28 -Tots Tots --Tots Tots ----Tots 9,7 ---Tots -8 Tots 8,25 -Tots -----Tots -------Tots ---Tots -8 Tots -Tots Tots 6,25 Tots --

Tots -----Tots -Tots 6,925 8,013 Tots -Tots ---------Tots --8,063 -----7,863 -Tots ----Tots ---Tots -Tots -Tots Tots -----Tots -7,4 7,3 ---Tots ---

Tots -Tots 6,312 --Tots Tots Tots Tots Tots Tots Tots Tots -Tots -Tots --Tots -Tots --Tots ----Tots -Tots -5,99 6,684 5,453 -----Tots Tots -Tots -9,75 -7,99 -Tots 7,014 Tots Tots -Tots Tots --6,09 Tots ---

6,5 -7,2 8,52 7,77 7,59 6,9 6,6 7,26 7,9 8,12 7 Tots 7,13 --Tots 6,44 Tots Tots 7,8 7,77 6,78 8,2 7,29 6,55 7,1 6,21 -7,3 8,42 7,33 7,26 7,4 7,9 8,28 7,9 8,91 6,7 7,3 7,73 Tots 7,8 7,7 7,32 7,8 6,24 8,73 7,65 8,5 8,5 7,37 9,09 8,3 7,6 -6,76 8,14 7,4 9,02 7,7 6,49 6,8 --

Tots --11,002 Tots -Tots 6,54 -Tots 6,316 Tots Tots Tots ---Tots ----Tots -------5,32 ---Tots 7,368 Tots -Tots --Tots Tots --Tots -7,371 Tots 9,932 --Tots -Tots ------Tots ---

Majors de 40 anys

Majors de 45 anys

Pers. amb discap.

Titulats univ.

Esportistes d’elit

----

----

-Tots Tots

6,6 7,3 7,3

Tots -Tots

No s’han produït sol·licituds.

Tots Tots

Han estat admeses totes les sol·licituds. 9


OFERTA D’ESTUDIS DE GRAU

Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Grau en Estudis Anglesos Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures Grau en Filologia Catalana Grau en Filologia Clàssica Grau en Filosofia Grau en Història Grau en Història de l’Art Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures Grau en Traducció i Mediació Interlingüística

Grau en Administració i Direcció d’Empreses Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i en Dret Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública Grau en Comunicació Audiovisual Grau en Criminologia Grau en Dret Doble grau en Dret i en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública Doble grau en Dret i en Criminologia Grau en Economia Grau en Educació Social Grau en Finances i Comptabilitat Grau en Geografia i Medi Ambient Grau en Informació i Documentació Grau en International Business / Negocis Internacionals Grau en Mestre/a en Educació Infantil Grau en Mestre/a en Educació Primària Grau en Pedagogia Grau en Periodisme Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans Grau en Sociologia Doble grau en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública Grau en Treball Social Grau en Turisme

Ciències Grau en Biologia Grau en Biotecnologia Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques Grau en Ciències Ambientals Grau en Física Grau en Matemàtiques Grau en Química

Ciències de la Salut Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments Grau en Farmàcia Grau en Fisioteràpia Grau en Infermeria Grau en Logopèdia Grau en Medicina Grau en Nutrició Humana i Dietètica Grau en Odontologia Grau en Òptica i Optometria Grau en Podologia Grau en Psicologia

10

2011/2012

Enginyeria i Arquitectura Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau en Enginyeria Electrònica Industrial Grau en Enginyeria Informàtica Grau en Enginyeria Multimèdia Grau en Enginyeria Química Grau en Enginyeria Telemàtica


DIRECTORI

Centres Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) Av. Vicent Andrés Estellés, s/n 46100 Burjassot Tel. 963 543 210 / 211 www.uv.es/etse Escola Universitària d’Infermeria i Podologia C. Jaume Roig, s/n 46010 València Tel. 963 864 182 www.uv.es/infermeria Escola Universitària de Fisioteràpia C. Gascó Oliag, 5 46010 València Tel. 963 983 855 www.uv.es/fisioterapia Escola de Magisteri Av. dels Tarongers, 4 46022 València Tel. 963 864 490 www.uv.es/magisteri Extensió Universitària d’Ontinyent C. Joan XXIII, 10 46870 Ontinyent Tel. 962 911 923 Av. Torrefiel, 22 46870 Ontinyent Tel. 962 380 942 www.uv.es/economia

Facultat de Ciències Matemàtiques C. Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot Tel. 963 544 356 www.uv.es/matematiques

Facultat de Medicina i Odontologia Av. Blasco Ibáñez, 15 46010 València Tel. 963 864 100 (centraleta) www.uv.es/mediodont

Facultat de Ciències Socials Av. Els Tarongers, 4b 46022 València Tel. 963 828 500 www.uv.es/socials

Facultat de Psicologia Av. Blasco Ibáñez, 21 46010 València Tel. 963 864 681 www.uv.es/psicologia

Facultat de Dret Edifici de Departaments Occidental Av. Els Tarongers, s/n 46022 València Tel. 963 864 100 (centraleta) www.uv.es/dret

Facultat de Química C. Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot Tel. 963 544 323 www.uv.es/quimica

Facultat d’Economia Edifici de Departaments Oriental Av. Els Tarongers, s/n 46022 València Tel. 963 824 100 (centraleta)

Serveis

Facultat de Farmàcia Av. Vicent Andrés Estellés, s/n 46100 Burjassot Tel. 963 544 873 www.uv.es/farmacia Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av. Blasco Ibáñez, 32 46010 València Tel. 963 864 254 www.uv.es/filologia

Facultat de Ciències Biològiques C. Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot Tel. 963 544 300, ext. 72292 www.uv.es/biologia

Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació Av. Blasco Ibáñez, 30 46010 València Tel. 963 864 100 (centraleta) www.uv.es/filoeduc

Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport C. Gascó Oliag, 5 46010 València Tel. 963 864 343 963 864 362 www.uv.es/fcafe

Facultat de Física C. Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot Tel. 963 543 307 www.uv.es/fisica Facultat de Geografia i Història Av. Blasco Ibáñez, 28 46010 València Tel. 963 864 723 www.uv.es/geohist

Servei d’Estudiants Av. Blasco Ibáñez, 13 46010 València Tel. 963 864 499 963 864 111 servei.estudiants@uv.es http://sestud.uv.es Servei d’Informació-DISE dise@uv.es www.uv.es/dise www.uv.es Campus de Blasco Ibáñez Aulari III, 1r pis C. Menéndez Pelayo, s/n 46010 València Tel. 963 864 040 Campus de Burjassot-Paterna Edifici de serveis interfacultatius C. Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot Tel. 963 544 060 Campus dels Tarongers Aulari Nord, planta baixa Av. Els Tarongers, s/n 46022 València Tel. 963 828 503

11


www.uv.es

Guia d'acces a la Universitat de València  

Guia d'acces a la Universitat de València Contacte: acces@uv.es

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you