Page 1

QUÈ ES POT ESTUDIAR A LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS

SUMARI 3 Què es pot estudiar a la Facultat de Ciències Socials 4 Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 6 Grau en Sociologia 8 Grau en Treball Social

FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS

10 Què es pot estudiar a la Universitat de València 12 Claus per a entendre els graus

CAMPUS DELS TARONGERS Edifici de Departaments Occidental Av. Els Tarongers, s/n 46022 València

14 Preguntes més freqüents sobre els graus 17

Glossari

Tel.: 963 828 500 fac.socials@uv.es www.uv.es/socials

Disseny i maquetació Edició esestudio.es Servei d’Informació-DISE. Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació. Universitat de València

Assessorament lingüístic Servei de Política Lingüística. Universitat de València

Impressió Impremta Máñez DL: V-1337-2010


GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat de Ciències Socials_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

PLA D’ESTUDIS Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives Pràctiques escolars obligatòries Treball de fi de grau

60 crèdits (54 de la branca pròpia) 120 crèdits 30 crèdits 18 crèdits 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans té per objectiu l’adquisició de la formació necessària per a comprendre d’una forma integrada la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball humà, atenent les perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica. Així mateix, promou l’esperit crític davant els problemes socials i laborals, la responsabilitat i el sentit ètic per a l’aplicació i la defensa dels drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i els valors democràtics. PERFIL Les persones titulades en Relacions Laborals i Recursos Humans estan capacitades per a aplicar els coneixements teòrics, les destreses i les habilitats en els àmbits professionals següents: la consultoria i l’assessorament laboral, la gestió i la direcció de recursos humans, l’organització del treball i de la gestió i la mediació d’ocupació en el mercat de treball. El treball es pot desenvolupar tant en el sector privat com en el públic. La formació rebuda les faculta per a l’aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades. ITINERARIS ¬ Assessoria Laboral i Empresarial ¬ Intervenció en el Mercat de Treball i Polítiques Sociolaborals ¬ Recursos Humans 4

¬ El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans permet col·legiar-se i exercir professionalment com a graduat o graduada social. ¬ Els tres itineraris estan vinculats a les eixides laborals més comunes de la titulació i es desenvolupen en els àmbits següents: despatxos professionals de graduats i graduades socials; departaments de recursos humans o d’administració i direcció de personal en empreses i administracions públiques; assessories juridicolaborals; agències de desenvolupament local; serveis, departaments i centres vinculats al sistema autonòmic i nacional de treball, ocupació i seguretat social; programes i plans locals, autonòmics i nacionals vinculats a la implantació de polítiques laborals; centres i agències nacionals i internacionals de cooperació i desenvolupament; projectes i accions socials integrats en els diferents sistemes de benestar social, etc. ¬ Per a assolir una major professionalització, la titulació integra les pràctiques en empreses i institucions i les relaciona amb els àmbits laborals abans esmentats, fet que facilita l’ocupació en acabar els estudis.

ASSIGNATURES

OPTATIVES / ITINERARIS

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Assessoria Laboral i Empresarial Tributació de l’empresa Gestió comptable Dret de la contractació privada Dret de societats Ocupació pública i relacions especials de treball Programes de promoció d’ocupació en els àmbits valencià i local

1r curs Dret sindical Economia aplicada Elements jurídics bàsics per a les relacions laborals Història social i de les relacions laborals contemporànies Instruments i tècniques d’informació, estudi i documentació Introducció al funcionament de l’empresa Psicologia del treball Sociologia del treball Conducta organitzacional Dret del treball I

Caràcter Crèdits FB 6 FB 6

FB

6

FB

6

FB FB FB FB OB OB

6 6 6 6 6 6

2n curs Caràcter Crèdits La direcció a l’empresa FB 6 Teoria de les relacions laborals FB 6 Anàlisi econòmica de les polítiques sociolaborals OB 6 Conflicte i tècniques de negociació OB 6 Dret del treball II OB 6 Economia del treball OB 6 Estructura de l’organització i el disseny dels llocs de treball OB 6 Intervenció administrativa en les relacions laborals OB 6 Tècniques qualitatives d’investigació social OB 6 Tècniques quantitatives d’investigació social OB 6 3r curs Caràcter Crèdits Direcció estratègica de l’empresa OB 6 Dret de la seguretat social I OB 6 Dret de la seguretat social II OB 6 Dret processal laboral OB 6 La funció de recursos humans OB 6 Marc normatiu i gestió de la prevenció de riscos laborals OB 6 Polítiques sociolaborals, d’ocupació i d’igualtat OB 6 Salut laboral OB 6 Sistemes de relacions laborals OB 6 Tècniques d’auditoria OB 6 4t curs Assignatures optatives d’un itinerari formatiu Pràctiques externes Treball de fi de grau

Intervenció en el Mercat de Treball i Polítiques Sociolaborals Sistemes laborals territorials i desenvolupament local Ocupació i relacions laborals en el mercat de treball valencià Dinàmica sectorial i política econòmica valenciana Programes de promoció d’ocupació en els àmbits valencià i local Formació, orientació i intermediació en el mercat laboral Medi ambient i iniciatives socials en el desenvolupament territorial

Crèdits

6 6 4,5 4,5 4,5 4,5

6 6 4,5 4,5 4,5 4,5

Recursos Humans Auditoria de la funció de recursos humans 6 Polítiques, estratègia i direcció de recursos humans 6 Direcció de la qualitat i recursos humans 4,5 Responsabilitat social corporativa en l’àmbit dels recursos humans 4,5 Grups de treball 4,5 Tècniques de selecció i desenvolupament de persones 4,5

Caràcter Crèdits OP 30 OB 18 OB 12

5


GRAU EN SOCIOLOGIA

PLA D’ESTUDIS

BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat de Ciències Socials_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives Pràctiques escolars obligatòries Treball de fi de grau

60 crèdits (48 de la branca pròpia) 126 crèdits 30 crèdits 18 crèdits 6 rèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

El grau en Sociologia proporciona coneixements teòrics i instruments pràctics per a analitzar de manera objectiva i crítica les característiques de les societats actuals. A més a més, aquesta capacitat d’anàlisi ha d’afavorir el desenvolupament d’estratègies d’acció social que permeten millorar les condicions de vida de les persones que integren aquestes societats (polítiques públiques, dinàmiques empresarials, projectes educatius, centres d’anàlisi i estadística, etc.). PERFIL Gràcies a la seua formació generalista, els graduats i graduades en Sociologia poden treballar en àmbits molt diferents, com ara la intervenció social, les polítiques públiques, la investigació, l’organització del treball o l’educació. Aquesta tasca es pot dur a terme tant en institucions públiques com privades, entre les quals destaquen les administracions públiques, els centres d’investigació sociològica, empreses d’estudis i assessorament o els instituts d’anàlisi i planificació. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

6

¬ Les assignatures obligatòries poden ser quadrimestrals (de 6 crèdits) o anuals (de 9 crèdits). ¬ Una de les característiques del títol és que requereix coneixements multidisciplinaris que abasten àrees diferents: economia, història, psicologia, sociologia, estadística, etc. ¬ Cal tenir en compte que aquest grau té assignatures vinculades a l’anàlisi estadística, descriptiva i inferencial. ¬ És convenient que l’estudiantat tinga una disposició empàtica per a comprendre l’objecte d’estudi. ¬ Hi ha la possibilitat de cursar el programa de doble titulació de Sociologia i Ciències Polítiques i de l’Administració, amb un total de 300 crèdits.

ASSIGNATURES

OPTATIVES

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Agents, processos i conflictes polítics en la societat valenciana 6 Anàlisi i avaluació de polítiques públiques 6 Anàlisi sociològica de la comunicació de masses 6 Anàlisi sociològica de la cultura i de les pràctiques culturals 6 Anàlisi sociològica de les relacions i els usos lingüístics 6 Anàlisi sociològica del consum 6 Anàlisi sociològica dels processos i institucions educatives 6 Anàlisi sociològica de l’oci i de l’esport 6 Economia del sector públic1 6 Formes d’organització administrativa1 4,5 Mostratge i inferència estadística 6 Sociologia urbana, de l’habitatge i de la planificació del territori 6 Teoria i filosofia política1 4,5

1r curs Caràcter Crèdits Economia aplicada FB 6 Història política i social contemporània FB 6 Incorporació al grau i introducció als mètodes i tècniques d’investigació social FB 6 Introducció a l’antropologia social FB 6 Introducció a la ciència política FB 6 Introducció a la psicologia social FB 6 Introducció a la sociologia FB 6 Informàtica aplicada a la investigació sociològica OB 9 Socioestadística OB 9 2n curs Caràcter Crèdits Anàlisi demogràfica FB 6 Anàlisi sociològica des d’una perspectiva de gènere FB 6 Sociologia del treball FB 6 Estructura i canvi en les societats contemporànies OB 6 Estructura i canvi social OB 6 Estructura política a Espanya i a la Comunitat Valenciana OB 6 Intervenció grupal i comunitària OB 6 La tradició sociològica: les aportacions dels clàssics OB 9 Tècniques quantitatives d’investigació social OB 9

Crèdits

1 Aquestes assignatures optatives cal cursar-les si se segueix la doble titulació de Sociologia i Ciències Polítiques i de l’Administració.

3r curs Caràcter Crèdits Antropologia social de les societats contemporànies OB 6 Desenvolupament, desigualtat i relacions Nord-Sud OB 6 Economia i territori al País Valencià OB 6 Estructura i canvi social a Espanya OB 6 Estructura i canvi social al País Valencià OB 6 Política comparada OB 6 Societat i medi ambient: població i recursos naturals OB 6 Tècniques qualitatives d’investigació social OB 9 Teoria sociològica contemporània OB 9 4t curs El mètode de les ciències socials Assignatures optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OB 6 OP 30 OB 18 OB 6

7


GRAU EN TREBALL SOCIAL

PLA D’ESTUDIS

BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat de Ciències Socials_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives Pràctiques escolars obligatòries Treball de fi de grau

60 crèdits (36 de la branca pròpia) 115,5 crèdits 27 crèdits 31,5 crèdits 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

El treball social és la disciplina de la qual deriva l’activitat professional corresponent, que té per objectiu la investigació, la intervenció i l’avaluació social davant les necessitats socials per a promoure el canvi, la resolució dels problemes en les relacions humanes i l’enfortiment i la llibertat de la societat per a incrementar el benestar i la cohesió. Per aconseguir-ho, les persones titulades en aquest grau apliquen la metodologia específica en què s’integra el treball social de cas, grup i comunitat. PERFIL El títol de grau en Treball Social capacita per a intervenir en contextos socials i institucionals en què viuen les persones, les famílies, els grups, les organitzacions i les comunitats, mitjançant l’assistència, la mediació, els processos d’ajuda, l’educació, la defensa, la negociació en conflictes i la transformació i la integració en aquests contextos. En aquesta carrera es formen per participar en la planificació, la formulació, el desenvolupament i l’avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials, per contribuir a la ciutadania activa mitjançant la potenciació de la igualtat i la garantia dels drets humans i socials; i per treballar en la prevenció dels problemes socials. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

8

ITINERARIS ¬ Igualtat i Benestar Social ¬ Interculturalitat, Cooperació i Exclusió Social ¬ Salut ¬ Suport Personal, Educatiu i Familiar ¬ Les pràctiques externes es fan en dos moments diferents del procés de formació, en segon i quart cursos. ¬ En aquest grau s’ofereixen quatre itineraris que aporten la formació bàsica necessària per a conèixer el marc d’actuació professional amb diversos sectors poblacionals. ¬ Els itineraris formatius estan vinculats a les pràctiques externes, així els diversos espais i centres de pràctiques van lligats a l’itinerari que s’ha triat. ¬ És possible vincular el treball de fi de grau a la temàtica de les pràctiques externes.

ASSIGNATURES

OPTATIVES / ITINERARIS

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Igualtat i Benestar Social Antropologia urbana Hàbitat, territori i medi ambient Ideologies i benestar social Psicologia i sistema sexe-gènere Treball social amb dones Treball social en polítiques actives d’ocupació

1r curs Activitat psicològica i comportament humà Drets humans: drets socials Economia aplicada a les ciències socials Història social i política contemporània Igualtat de gènere i no-discriminació Instruments i tècniques d’informació, organització de l’estudi i documentació Introducció a la psicologia social Sociologia general Fonaments de treball social

Caràcter Crèdits FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6

FB FB FB OB

6 6 6 12

2n curs Caràcter Crèdits Antropologia social FB 6 Educació social: intervenció socioeducativa FB 6 Administració social i sistemes de benestar OB 6 Comunicació professional OB 4,5 Interacció social i comunicació en treball social OB 4,5 Introducció a la política social OB 4,5 Mètodes del treball social: individual, grupal i comunitari OB 6 Models aplicats al treball social OB 6 Prestacions del sistema públic de serveis socials OB 6 Pràctiques I OB 10,5 3r curs Desenvolupament psicològic en el cicle vital Estructura social contemporània Introducció al dret de la protecció social Investigació en polítiques de benestar social Mètodes i tècniques d’investigació social Política social Projectes socials Salut i treball social Serveis socials Tècniques i procediments

Caràcter Crèdits OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 10,5 OB 4,5 OB 6 OB 4,5 OB 4,5 OB 6

4t curs Investigació, diagnòstic i avaluació Assignatures optatives Pràctiques II Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OB 6 OP 27 OB 21 OB 6

Interculturalitat, Cooperació i Exclusió Social Antropologia dels grups ètnics i culturals Dret penitenciari Psicologia social de la inadaptació Sociologia de la desviació social Treball social i cooperació internacional al desenvolupament Treball social, immigració i interculturalitat Salut Benestar internacional Sociologia de la salut Treball social en drogodependències Treball social amb persones amb diversitat funcional Treball social amb persones grans Treball social en salut mental Suport Personal, Educatiu i Familiar Polítiques socials comparades Programes d’animació sociocultural Tècniques de comunicació social Treball social en contextos educatius Treball social amb famílies i altres xarxes socials Treball social amb menors

Crèdits

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

9


QUÈ ES POT ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ARTS I HUMANITATS

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Grau en Estudis Anglesos Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures Grau en Filologia Catalana Grau en Filologia Clàssica Grau en Filosofia Grau en Història Grau en Història de l’Art Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures Grau en Traducció i Mediació Interlingüística

Grau en Administració i Direcció d’Empreses Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Grau en Comunicació Audiovisual Grau en Criminologia Grau en Dret Grau en Economia Grau en Educació Social Grau en Finances i Comptabilitat Grau en Geografia i Medi Ambient Grau en Informació i Documentació Grau en Negocis Internacionals / International Business Grau en Mestre/a en Educació Infantil Grau en Mestre/a en Educació Primària Grau en Pedagogia Grau en Periodisme Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans Grau en Sociologia Grau en Treball Social Grau en TurismeENGINYERIA I ARQUITECTURA

CIÈNCIES Grau en Biologia Grau en Biotecnologia Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques Grau en Ciències Ambientals Grau en Física Grau en Matemàtiques Grau en Química CIÈNCIES DE LA SALUT Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments Grau en Farmàcia Grau en Fisioteràpia Grau en Infermeria Grau en Logopèdia Grau en Medicina Grau en Nutrició Humana i Dietètica Grau en Odontologia Grau en Òptica i Optometria Grau en Podologia Grau en Psicologia

10

ENGINYERIA I ARQUITECTURA Grau en Enginyeria Electrònica Industrial Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau en Enginyeria Informàtica Grau en Enginyeria Multimèdia Grau en Enginyeria Química Grau en Enginyeria Telemàtica

11


CLAUS PER A ENTENDRE ELS GRAUS LA NOVA ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS

Batxillerat Cicles formatius de grau superior Majors de 25, de 40 i de 45 anys

GRAU

EL GRAU

LES MATÈRIES

El grau és el primer cicle d’estudis universitaris i prepara per a l’exercici d’activitats professionals. Té una durada de 240 crèdits, llevat d’excepcions com ara Farmàcia i Odontologia, que en tenen 300, i Medicina, que en té 360. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica i es distribueixen en quatre cursos de 60 crèdits cadascun.

Les matèries serveixen per a estructurar un pla d’estudis i es concreten en una o diverses assignatures de les quals es matricula l’estudiant. Les matèries es mesuren en crèdits i poden ser de tres tipus: ¬ Matèries de formació bàsica

ELS TÍTOLS DE GRAU SÓN ADSCRITS A ALGUNA DE LES 5 BRANQUES DE CONEIXEMENT SEGÜENTS: ¬ Arts i Humanitats ¬ Ciències ¬ Ciències de la Salut ¬ Ciències Socials i Jurídiques ¬ Enginyeria i Arquitectura EL NOU MODEL D’APRENENTATGE I EL CRÈDIT EUROPEU (ECTS)

MÀSTER

DOCTORAT

12

El model d’ensenyament-aprenentatge dins l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) se centra en l’estudiant. La unitat de mesura d’aquest model és el crèdit europeu o crèdit ECTS (European Credit Transfer System), el valor del qual oscil·la entre 25 i 30 hores. El còmput de les hores inclou classes teòriques i pràctiques, hores d’estudi, seminaris, treballs, projectes i altres activitats acadèmiques necessàries per a l’avaluació. En la Universitat de València, el crèdit ECTS equival a 25 hores, de les quals 10 són de classe i 15 són de treball autònom de l’estudiant.

S’han de cursar obligatòriament i es fan en la primera meitat del pla d’estudis. Cada grau té un mínim de 60 crèdits de formació bàsica, dels quals almenys 36 són de matèries de la branca de coneixement del títol i la resta poden ser de matèries de formació bàsica d’altres branques. ¬ Matèries obligatòries S’han de cursar obligatòriament i és la universitat qui les estableix per a cada títol de grau. ¬ Matèries optatives Són un grup d’assignatures de les quals l’estudiant pot triar quines vol fer. Alguns graus ofereixen la possibilitat de fer diferents itineraris o intensificacions curriculars mitjançant l’agrupació d’assignatures optatives. Així mateix, es poden reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits per la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. ITINERARI, INTENSIFICACIÓ, MAIOR I MINOR Els itineraris o intensificacions curriculars són agrupacions d’assignatures, generalment optatives, que permeten a l’alumnat una major especialització en un determinat

camp. Segons la titulació s’anomenen de diverses maneres: itinerari, intensificació, menció, etc. En els graus de llengües i literatures, les agrupacions de crèdits s’anomenen maior i minor. El maior són 138 crèdits entre assignatures obligatòries i optatives d’una llengua i les seues literatures, i el minor són 30 crèdits d’assignatures optatives en una segona llengua de la qual s’han cursat prèviament 12 crèdits de formació bàsica. Els itineraris, intensificacions, mencions, maiors i minors són reflectits en el SET (Suplement Europeu al Títol). LES PRÀCTIQUES EXTERNES Els graus inclouen pràctiques externes en empreses o institucions. Aquestes poden ser obligatòries o optatives i es cursen en la segona meitat del pla. Quan les pràctiques són obligatòries poden tenir fins a un màxim de 60 crèdits ECTS. EL TREBALL DE FI DE GRAU El treball de fi de grau és obligatori i pot tenir entre 6 i 30 crèdits, segons el títol. Es fa en l’últim curs del grau. LES LLENGÜES DE DOCÈNCIA A la Universitat de València hi ha docència en valencià i en castellà. D’altra banda, el grau en Negocis InternacionalsInternational Business té un grup de docència en anglès i, a hores d’ara, hi ha diversos graus que ofereixen una part de la docència en anglès: ADE, Dret, Economia, Enginyeria Telemàtica, Finances i Comptabilitat i Turisme.

13


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS Com s’accedeix als graus des del batxillerat? Per accedir als graus cal superar les PAU (proves d’accés a la universitat) i cal fer la preinscripció. És important saber a quina branca de coneixement està adscrit el títol que ens interessa en la universitat on volem estudiar. A més, també és important: a) Diferenciar entre NAU (nota d’accés a la universitat) i NAT (nota d’accés a les titulacions). NAU = mitjana del batxillerat (60%) + mitjana de la fase general PAU (40%) NAT = NAU + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU]

Les ponderacions s’apliquen segons les vinculacions de les matèries de segon de batxillerat als diferents graus. Hi ha matèries que multipliquen la nota aconseguida per 0,1 o per 0,2. Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors qualificacions de les assignatures de modalitat examinades en la fase específica de les PAU una volta ponderades per 0,1 o 0,2. b) Sols amb la NAU (entre 5 i 10 punts) ja es pot accedir a la universitat, però si es vol augmentar aquesta nota, cal examinar-se de matèries de modalitat en la fase específica de les PAU i obtenir una NAT que pot sumar fins a 4 punts a la NAU inicial (es pot arribar fins a 14 punts). c) Segons quines siguen les matèries de modalitat examinades en la fase específica i la seua vinculació al grau, es poden obtenir diferents NAT per a accedir a diferents graus. La NAU té una validesa indefinida i la NAT té validesa durant els dos cursos següents a la seua realització. 14

Com s’accedeix als graus des dels cicles formatius de grau superior? Per accedir als graus cal fer la preinscripció amb la nota mitjana del CFGS o equivalent. També és important saber: a) Que a partir del curs 2010-2011 es pot accedir a qualsevol grau des de qualsevol CFGS. b) Que es pot augmentar la nota mitjana del CFGS si la família professional a la qual pertany el cicle està vinculada a la branca de coneixement del títol de grau que es vol cursar. Per augmentar la mitjana es multipliquen les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS per 0,1 i es poden sumar fins a 2 punts a la nota mitjana inicial (excepte els mòduls de Formació i orientació laboral, Formació en centres de treball i Empresa i cultura emprenedora, que no multipliquen).

També es pot accedir als graus des de: ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. Hi ha graus que tenen proves específiques per a accedir-hi? Sí, hi ha graus que tenen unes proves específiques que cal superar per poder accedir-hi, com és el cas de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. A més, els estudiants que es preinscriguen per la quota general en el grau de Medicina i en el d’Odontologia, i no hagen fet prèviament la prova d’accés, hauran de superar una prova específica addicional. Aquesta prova inclou l’avaluació de coneixements en les matèries de biologia, química i física. Més endavant es poden establir proves per a altres titulacions. La superació de les proves és un requisit sense el qual no es pot ser admès/a en el grau; a banda, cal fer la preinscripció amb la nota d’accés corresponent.

És el mateix l’accés que l’admissió a un grau? No, cal diferenciar entre accés i admissió. Per accés s’entén complir els requisits per a entrar en les universitats (batxillerat i PAU, CFGS, accés per a majors de 25, 40 i 45 anys, proves específiques, etc.). Per admissió s’entén el procediment que ordena les sol·licituds de les persones que compleixen els requisits d’accés (o siga, l’ordenació segons la nota d’accés dins la preinscripció). Pot passar que una persona complisca els requisits per a accedir a la universitat i no siga admesa en un grau perquè hi ha places limitades i no té prou nota d’accés. Es poden aprofitar crèdits si es canvia de titulació? Sí, hi ha diferents maneres d’aprofitar crèdits ja cursats en un altre grau. Una d’elles és fer servir els crèdits cursats en matèries de formació bàsica sempre que aquestes siguen de la mateixa branca de coneixement. També es pot demanar, segons el cas, el reconeixement, la transferència o la convalidació d’assignatures obligatòries i optatives.

Es poden estudiar dos graus alhora? Sí, hi ha diverses maneres de fer-ho. La primera és mitjançant les dobles titulacions que ofereix la Universitat. La segona, a través de graus que tenen un alt nivell de transversalitat (crèdits comuns) i que permeten obtenir dues titulacions aprofitant crèdits d’una titulació per a una altra (és el cas de les enginyeries o de Biotecnologia i Bioquímica i Ciències Biomèdiques). També hi ha la possibilitat de demanar la simultaneïtat d’estudis entre dues titulacions sempre que es complisquen els requisits.

15


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS Es poden reconèixer crèdits fora de les assignatures de les titulacions oficials? Sí. Es poden reconèixer fins a 6 crèdits del pla d’estudis de grau per la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Hi ha professions que exigeixen tenir un títol oficial per exercir-les? Sí, l’exercici d’algunes activitats professionals regulades –infermer/a, mestre/a, etc.– exigeix tenir un títol de grau en concret. D’altres professions –professor/a de secundària, advocat/da, etc.– exigeixen un títol de grau i un de màster oficial. Què es pot estudiar després del grau? Una vegada acabat el grau, la persona que vol continuar estudiant ho pot fer matriculant-se en els màsters oficials (segon cicle), molts dels quals tenen continuació en un doctorat (tercer cicle). Es pot cursar una part del grau en una altra universitat? Sí, la mobilitat és una pràctica recomanable en la formació universitària. Hi ha diversos programes que afavoreixen l’estada d’estudiants en altres centres d’educació superior de l’estat i de l’estranger: SICUE, Erasmus, etc. A més, la Universitat de València ofereix una sèrie d’intercanvis internacionals i de programes de cooperació per fomentar la mobilitat.

16

GLOSSARI Què és el SET (Suplement Europeu al Títol)?

Grau

És un document que afegeix informació al títol: cicle dels estudis, assignatures cursades, qualificacions, si s’ha fet un itinerari en concret, etc. Es demana una volta finalitzat el grau i es redacta en valencià, castellà i anglès. Serveix per a facilitar la transparència i el reconeixement de les titulacions dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Primer cicle d’estudis universitaris; té una durada estàndard de 240 crèdits ECTS, llevat d’excepcions com Medicina (360 cr.), Odontologia (300 cr.) i Farmàcia (300 cr.). Els 240 crèdits es reparteixen en 4 cursos (60 crèdits per curs a dedicació completa).

25 hores, 10 són de classe i 15 són de treball autònom de l’estudiant. Matèria / Assignatura Hi ha matèries de tres tipus: de formació bàsica, obligatòries i optatives. Les matèries es concreten en una o diverses assignatures de les quals es matriculen els estudiants.

Màster Segon cicle d’estudis universitaris; té una durada entre 60 i 120 crèdits ECTS repartits d’un a dos cursos a dedicació completa. Branca de coneixement Els ensenyaments de grau s’adscriuen a 5 branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura. Crèdit ECTS Unitat de mesura que equival, en la Universitat de València, a 25 hores. De les

Itinerari És una agrupació d’assignatures, generalment optatives, que permet a l’alumnat una major especialització en un determinat camp dins el grau o el màster. És sinònim d’intensificació curricular; en alguns graus també es parla de menció. Maior / Minor Són agrupacions d’assignatures dins dels graus de llengües i literatures. El maior són 138 crèdits entre assignatures obligatòries i optatives d’una llengua i les seues literatu-

res, i el minor són 30 crèdits d’assignatures optatives en una segona llengua de la qual s’han cursat prèviament 12 crèdits de formació bàsica. SET Suplement Europeu al Títol. És un document que afegeix informació complementària als títols oficials. Els itineraris, intensificacions, mencions, maiors i minors figuren en el SET. El SET es redacta en valencià, castellà i anglès. Pràctiques externes Són pràctiques laborals en empreses i institucions que tenen forma d’assignatura obligatòria o d’optativa dins el pla d’estudis. Poden tenir entre 6 i 60 crèdits ECTS i es cursen en la segona meitat del pla. Treball de fi de grau En l’últim curs del grau cal fer un treball que val entre 6 i 30 crèdits ECTS, segons el títol.

17


GLOSSARI Vinculació És la relació que s’estableix entre les matèries de modalitat de segon de batxillerat i els graus (idoneïtat) i també entre les famílies professionals dels cicles formatius de grau superior i les branques de coneixement dels graus (adscripció). Ponderacions En el cas del batxillerat, les ponderacions consisteixen a multiplicar per 0,1 o 0,2 les dues millors qualificacions de les matèries examinades en la fase específica de les PAU, sempre que les matèries estiguen vinculades al grau que es vol estudiar. En el cas dels cicles formatius, les ponderacions consisteixen a multiplicar per 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del cicle, sempre que la família professional del cicle estiga vinculada a la branca de coneixement del grau. PAU Prova d’accés a la universitat per als alumnes de batxillerat. La prova és

18

necessària per a accedir als graus i s’estructura en una fase general obligatòria i una fase específica de caràcter voluntari. Les qualificacions dels exàmens de la fase general tenen validesa indefinida, mentre que les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents. Preinscripció És el procediment d’admissió que serveix per a ordenar els estudiants que demanen plaça en un grau segons la nota d’accés. Les universitats valencianes públiques (i els centres adscrits a aquestes) fan la preinscripció conjuntament. Hi ha una preinscripció ordinària (fase A, al voltant de les PAU de juny) i una altra d’extraordinària (fase B, al voltant de les PAU de setembre). En la fase A s’ofereixen totes les places dels graus, mentre que en la fase B sols s’ofereixen les que queden després de resoldre la fase A.

NAU Nota d’accés a la universitat, de 5 a 10 punts. Només amb la NAU ja es pot accedir als estudis de grau. La NAU té validesa indefinida. NAU = mitjana del batxillerat (60%) + mitjana de la fase general PAU (40%)

NAT Nota d’accés a les titulacions, de 5 a 14 punts. Pot augmentar la NAU fins a 4 punts. Incorpora les dues millors qualificacions de les matèries de la fase específica. Cal, però, que les matèries estiguen vinculades al grau que es vol cursar. Un alumne pot tenir diverses NAT segons les matèries de modalitat examinades i el grau a què vol accedir. La NAT té validesa durant els dos cursos acadèmics següents a la realització dels exàmens. NAT = NAU + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU] Ponderació: 0,1 o 0,2 M1 i M2: dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica.

SERVEI D’INFORMACIÓ - DISE dise@uv.es www.uv.es/dise www.uv.es/acces Campus de Blasco Ibáñez Aulari III, 1r pis C. Menéndez Pelayo, s/n 46010 València Tel.: 963 864 040 Campus de Burjassot-Paterna C. Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot Tel.: 963 544 060 Campus dels Tarongers Aulari Nord, planta baixa Av. Els Tarongers, s/n 46022 València Tel.: 963 828 503

Graus de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València  

Graus de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València

Advertisement