Page 1

2.56

TPCA

7.00

4.00

po · 551 - camiño real - camiño escolar

Viario municipal e autonómico deben dialogar.

proxecto_

rúa Cega nº6 Canga - 36940 O Morrazo (Galicia) (+34) 986.304.279

i n fo @estudior ur ban. com

0 2.5

A mobilidade sustentable, inclusiva e saudable de ambos concellos precisa de vertebración. A conexión entre ambos centros vilegos, as súas estacións marítimas, os equipamentos, servizos, comercio... só poden chegar a través de planeamento integrado.

Tramo de Concentración Accidentes Proposta Coordinada de Actuación

4.45

A PO-551, antiga C550, funcionou como infraestrutura de comunicación durante máis dun século. A finais do s.XX o boom do automóbil privado, e o incesante aumento da distancia que viaxamos diariamente ten convertido a esta estrada nunha perigosa barreira, non só entre os diferentes barrios de Tirán senón tamén entre dúas vilas: Moaña e Cangas.


ÍNDICE

Antecedentes + introdución 02

O proxecto da Xunta 04

Por que é necesario que o Concello teña un proxecto para a PO·551? 06

Que é a EDUSI: Morrazo Metropolitano? Que ten que ver co Camiño Real? 08

O proxecto de seguridade peonil Plano índice 10

PO·551 + Camiño Real Cruce Santo Domingo 12 Recta do Lidl 14 Cruce de Castroviejo 18 + Infografías 3D 20

equipo _ técnico

Responsable e deseño do proxecto

Mart ín Barreiro Cruz

PO·551 + A Carrasqueira 24

PO·551 + Camiño Escolar

Proposta de mellora da mobilidade motorizada

Recta de Carmasa 26

Plano de encaixe no territorio 36 Plano da proposta detallada 1:1.000 38

Materiais de comunicación e coordinación

María Masaguer Otero

Delineación do proxecto e deseño urbano

Iago Valverde Pérez

Base cartográfica e seccións

A lexandre Farto Fernández

Maqueta e infografías 3D

J osé Fernández Noya

Colaboración e asesoramento

Dav id Pereira Mart ínez

Anexo_01 Anexo_02

Catálogo de elementos de deseño Cambios nos tempos de desprazamento

40 44


2014

reserva orzamentaria de execución anuncio das rotondas da xunta entrega do proxecto do concello á xunta presentación aos veciños de tirán

participación morrazo metropolitano aprovación en pleno da edusi

inicio redacción edusi

participación camiños seguros

camiños seguros do morrazo

2ª camiñada moaña - cangas

debate sobre o camiño real

1ª camiñada moaña - cangas

2012

2016

2020

3.00

TPCA

4.00 7.00

PO-551 /// C a n ga s - M oa ñ a Tramo de Concentración Accidentes Programa Coordinado de Actuación

2.5

0

A mobilidade sustentable, inclusiva e saudable de ambos concellos precisa de vertebración. A conexión entre ambos centros vilegos, as súas estacións marítimas, os equipamentos, servizos, comercio... só poden chegar a través de planeamento integrado. Viario municipal e autonómico deben dialogar.

proxecto_

rúa Cega nº6 Canga - 36940 O Morrazo (Galicia) (+34) 986.304.279

info @e studio rurban. co m

www. M O RRA Z O metropolitano.com

E D U S I - horizonte 2014 -2020 Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado

camiñada Moaña - Cangas

11

polo

CAMIÑO REAL

d e ce m b ro

actividade de participación enmarcada na candidatura aos fondos europeos EDUSI 2014-2020

duración aprox. 70min

Vil ela

ri o re xa

rí a

Ig

nto

O

(detrás do concello)

es ta

Co n

ci

ón

de

Sa

12:15

EXPOSICIÓN DO PROXECTO naves de Iglesias

Do

m

in

Ro

go

de ir a

O

Fo rt e

estación de ría

apta para todos os públicos

distancia 5,3km

11:00 SAÍDA praza de abastos

Concellos que participan na iniciativa :

02

Experiencia baseada no proxecto :

Acto de participación enmarcado na estratexia :

Equipo técnico :

Entre os anos 2016 e 2017 os concellos de Cangas e Moaña redactan e aproban un Planeamento Estratéxico conxunto. Ese mesmo documento foi presentado á convocatoria de financiamento do Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER -POCS 2014-2020. Malia non conseguir os fondos, o Concello de Moaña, atendendo a unha demanda veciñal de longo percorrido, mantén o seu compromiso de execución das liñas de actuación prioritarias. O Camiño Real é a primeira delas e eixo vertebrador da Estratexia.

4.45

A PO-551, antiga C550, funcionou como infraestrutura de comunicación durante máis dun século. A finais do s.XX o boom do automóbil privado, e o incesante aumento da distancia que viaxamos diariamente ten convertido a esta estrada nunha barreira, non só entre os diferentes barrios de Tirán senón tamén entre dúas vilas: Moaña e Cangas.

domingo

Proxecto de Integración de Infraestruturas PO-551 + Camiño Real + Camiño Escolar Seguro

2018

2.56

2010

1º debate sobre a masandía

proxecto da deputación

CRONOGRAMA (antecedentes)

A finais do 2017 dende o Concello, xunto co equipo técnico de Rurban comézase a redactar o proxecto de “Actualización do Camiño Real como Infraestrutura peonil e ciclable”. O obxectivo é implementar un proxecto piloto de mobilidade peonil e ciclable nun espazo de alta densidade de vivendas e de poboación (en pleno corazón da cidade difusa pontevedresa) empregando unha filosofía de intervención e gasto mínimos (intervencións de acupuntura urbana). Todo isto conxúgase coa priorización do peón e das usuarias da bicicleta, xa que o obxectivo non é unicamente o de gañar unha infraestrutura, senón rehabilitar-cosendo este territorio... actualmente tan fragmentado, no que a in-seguridade viaria dificulta, cando non impide, o uso plural do espazo público. Contemporáneamente á redacción deste proxecto, a AXencia galega de Infraestruturas (AXI), dependente da Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia, fai público outro proxecto coa intención de garantir a seguridade viaria na PO-551. Os accidentes ocorridos neste tramo, incrementados tralo peche da “vía rápida”, mobilizan aos veciños que reclaman seguridade neste Tramo de Concentración de Accidentes (TCA). Estas páxinas recollen o proxecto co que o Concello de Moaña quere garantir a coordinación das actuacións nesta estrada, posto que o seu trazado coincide, en determinados puntos, co do Camiño Real e do Camiño Escolar (Ceip Tirán).

03


o p r ox e c to d a x u n ta pa r a r e d u c i r a s i n i s ta l i d a d e n a p o - 5 5 1 inicio do TCA

rotonda do gordo

saida Ameixoada

vía rá

pida

[1]

CEIP Tirán capela Remedios

LIDL

PO- 551

[2]

fin do TCA

)

s ga an

C

( iro o C

M

n(

á Tir

)

ña

oa

[3]

nave Carmasa

C.Social Castroviejo patronato Beiramar

peirao do porto

O anexo de seguridade viaria [.....]inclúe dentro da súa avaliación non só a actuación estritamente proxectada, senón o seu impacto na rede na cal se insire, estudando as diferentes alternativas formuladas [...] A filosofía deste documento debe partir dunha concepción global do sistema de infraestruturas viarias en que se integra a infraestrutura do proxecto [...] todo isto cunha visión de futuro que considere a posible evolución desta rede. Instrución 17 xuño de 2010 pola que se desenvolve o anexo de seguridade viaria. DOG, xuño 2010. 04

Cal é o proxecto da Xunta para solucionar os atropelos na PO-551? O elevado número de accidentes no tramo da PO-551 que une Cangas e Moaña o convirten nun Tramo de Concentración de Accidentes (TCA). A PO-551 non é o único TCA de Galicia, son moitos e moi diversos, pero o habitual é que a AXI actúe en todos eles de xeito similar. O proxecto ao cal tivo acceso o Concello de Moaña prevé un conxunto de obras, enfocadas a mellorala seguridade dos vehículos a motor: 3 rotondas e a mellora de 3 paradas de autobús. Con estas intervencións procúrase unha conducción máis segura, a cal se acadaría prohibindo os xiros á esquerda. Desaparecerían os accidentes por alcance que se producen cando un vehículo se detén na mediana da estrada.

Este tipo de plantexamento, similar ao que se dá en Vilaboa, é moi axeitado en determinadas situacións (por exemplo en frente ao Lidl [1]) pero pode ser moi perxudicial para o peón noutros emprazamentos (por exemplo en Santo Domingo [2]) xa que multiplican a lonxitude dos percorridos que deben realizar peóns e bicicletas. Estes obstáculos impiden o correcto funcionamento da infraestrutura de mobilidade alternativa que se quere implantar. A terceira rotonda [3], a do acceso ao Ceip de Tirán, debera ser estudada con visión de futuro, é dicir, tendo en conta que esa rotonda deberá servir tamén como "porta de entrada" ao corredor. Así, a "rotonda de Carmasa" consolidaría unha elevada intensidade de tráfico nos camiños que dan acceso á escola, incompatible co proxecto de camiños escolares que están desenvolvendo Concello e comunidade educativa. Existe outra forma de mellorar a conexión entre a PO-551 e a Vía Rápida [ver páx.ZZ] a rotonda debe colocarse no lugar axeitado, 150 metros máis preto de Moaña.

De acordo ao Plan Mundial para Seguridade Viaria 2011-2020 da OMS e Nacións Unidas: é imprescindible aumentar a seguridade das redes de estradas en beneficio de todos os usuarios das vías, especialmente os máis vulnerables así como fomentar a creación de novas infraestruturas seguras. No mesmo sentido pronúnciase a Comisión Europea nas súas Orientacións políticas sobre Seguridade Viaria 2011-2020 (obxectivos 3 e 7: Protección dos usuarios máis vulnerables da estrada); o Plan estratéxico de Seguridade Viaria 2011-2020 da Dirección Xeral de Tráfico e o Plan de Seguridade Viaria 2016-2020 da Xunta de Galicia, no seu obxectivo estratéxico 2: Vías de tránsito e mobilidade máis seguras. 05


o p r ox ec to d o c o n c e l lo : S eg u r i da d e V i a r i a + M o r ra zo M e t r o p o l i ta n o

áreas

equipamentos

ámbito da delimitación

Estación de Ría

illas urbanas

Patrimonio arquitectónico

espazos de territorio camiñable 2020 espazos agrícolas fondos de val, terras de regadío, terras de alta produción e sistemas hidráulicos de especial valor

Equipamiento Cultural Guardería

praias

Instituto

viarios

Escola Estación de bicicleta eléctrica

vía rápida

Centro sociocultural

prolongación da avenida de Marín (proxectada)

Escola Oficial de Idiomas

estradas autonómicas estradas provinciais PO-551, PO-313, PO-315, EP-1002

Escola taller

viario municipal estradas, rúas, camiños

Cruce Seguro Conservatorio - Escola de música

sendas de paseo

Cirurxía vexetal

camiños seguros

Servizo de barco nocturno

Camiño Real

Parque

intervencións lixeiras (pintado, elementos removibles de proteción fronte ao tráfico)

Formación profisional

camiños con barreira

Mirador panorámico

* Estas intervencións están aínda por concretar. Algunhas delas enmárcanse na liña de camiños seguros escolares

Parque agrario Equipamiento deportivo

topónimos

Pista deportiva

Nomes das áreas de principal densidade de poboación. Correspóndense coas fichas da parte inferior do panel.

Volume a rehabilitar

Lenda >

catálogo de intervencións

30

25

max

max

Infraestrutura de prioridade peón-bicicleta

Plataformas únicas con espazo reservado

20 max

90 max

Plataformas únicas de convivencia

Barreiras de protección puntual

Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado

Concellos que integran a candidatura:

E D U S I - horizonte 2014-2020

Estratexia baseada no proxecto:

Equipo técnico:

Ubicación do ámbito na Ría

Intermodalidade

Forte

Espíritu Santo

Rodeira de Tirán

O Igrexario

A Canexa

O Real

Abelendo - Casal

As Barxas - O Rosal

Sinalización

As Barreiras - Meira 22:00

00:00 áreas

equipamentos

ámbito da delimitación

Estación de Ría

illas urbanas

Patrimonio arquitectónico

espazos de territorio camiñable 2020 espazos agrícolas fondos de val, terras de regadío, terras de alta produción e sistemas hidráulicos de especial valor praias

) CA r (T

o

lan

Rodeira

A Pedreira

Vilela

dre

ca

En

O Con

p do

Estación de bicicleta eléctrica Centro sociocultural Escola Oficial de Idiomas

estradas autonómicas estradas provinciais PO-551, PO-313, PO-315, EP-1002

Espazos públicos vencellados ao camiño

rio

te an

Escola

vía rápida prolongación da avenida de Marín (proxectada)

Ampliación dos horarios do transporte

Equipamiento Cultural Guardería Instituto

viarios

Escola taller Cruce Seguro

viario municipal estradas, rúas, camiños

Conservatorio - Escola de música

sendas de paseo

Cirurxía vexetal

camiños seguros

Servizo de barco nocturno Parque

Camiño Real intervencións lixeiras (pintado, elementos removibles de proteción fronte ao tráfico)

Formación profisional

camiños con barreira

Mirador panorámico

* Estas intervencións están aínda por concretar. Algunhas delas enmárcanse na liña de camiños seguros escolares

Parque agrario Equipamiento deportivo

topónimos

Pista deportiva

Nomes das áreas de principal densidade de poboación. Correspóndense coas fichas da parte inferior do panel.

Miniatura do Panel completo da EDUSI: Morrazo Metropolitano >

!

A Xeira

30

25 max Infraestrutura de prioridade peón-bicicleta

max

Plataformas únicas con espazo reservado

20

90 max

max

0

Balea

125

250

Pedra Alta

5007

50

Sinal

Plataformas únicas de convivencia

Barreiras de protección puntual

Intermodalidade

Sinalización

1.000

Metros

Boom Inmobiliario

Ensanche Avda. de Marín

Forte

Espíritu Santo

Rodeira de Tirán

O Igrexario

O Real

Mellora e regularización dos camiños existentes A Canexa

Abelendo - Casal

As Barxas - O Rosal

As Barreiras - Meira 22:00

00:00

Ampliación dos horarios do transporte

Quintela

A Praia O Real

Volume a rehabilitar

catálogo de intervencións

A Xunqueira

Meira - Porta de Sol

Espazos públicos vencellados ao camiño

! Mellora e regularización dos camiños existentes

San Roque

Outeiro

Nazaret

Cima de Vila

Atranco

Rodeira

A Pedreira

Vilela

O Con

A Praia O Real

Quintela

A Xeira

A Xunqueira

Meira - Porta de Sol

1.000

Metros

Boom Inmobiliario

Ensanche Avda. de Marín

Cruce Castroviejo coa PO-551 06

Espíritu Santo

Rodeira de Tirán

Por que é necesario que o Concello teña un proxecto para o TCA (PO-551)?

Xornada de participación da EDUSI Cima de Vila

Forte

Atranco

Durante anos vense avanzando na definición dun proxecto de seguridade viaria e rexeneración urbana, Camiños Seguros do Morrazo. Ese proxecto evoluiu para dar forma a un Plan Estratéxico chamado Morrazo Metropolitano. A actualización do Camiño Real é o eixo vertebrador da estratexia. Rodeira

A Pedreira

Vilela

O Concello de Moaña ten a obriga de velar pola mellor ordenación do seu territorio, e polo tanto debe participar e coordinar as actuacións doutras administracións que teñan impacto sobre o termo municipal. Isto non sempre é doado, polo que se redactou un proxecto como o que se expón nas seguintes páxinas; o que é de grande axuda ou incluso resulta indispensable. Con este proxecto preténdese facilitar unha actuación coordinada da Xunta.

O Igrexario

O Real

A Canexa

A Estratexia Morrazo Metropolitano foi aprovada por unanimidade polo pleno de Moaña (decembro 2016) despois do proceso de participación de veciños e asociacións (tanto de Moaña como de Cangas). Esa estratexia, sintetizada no plano que de xeito moi reducido ocupa estas páxinas, tiña unha escala 1:3.000. Nel recóllense as liñas principais, os obxectivos e os puntos de intervención. Redactar un proxecto significa ampliar a escala (e polo tanto o nível de detalle) ata 1:300 (10 veces máis). O Con

A Praia O Real

Quintela

Abelendo - Casal

A Xeira

As Barxas - O Rosal

Imaxe do núcleo de Vilela, identificado na EDUSI como unha das illas urbanas a conectar co Camiño Real (cor azul).

A Xunqueira

Este xeito de proceder representa unha garantía de que os obxectivos do planeamento queden claramente plasmados nun documento que serva de fiel guía á administación que vai a executalas obras (Xunta de Galicia). Ambas administracións deben dialogar e coordinarse, e para facilitar esa tarefa redactouse este proxecto. O Camiño Real e o Camiño Escolar son "infraestruturas lixeiras" que poden coexistir coa PO-551. 07


Camiño Real e Camiño Escolar Seguro: Liñas 6 e 7 da EDUSI

Imaxe de síntese do Obxectivo temático “mobilidade e seguridade vial” da EDUSI Morrazo Metropolitano.

Que é a EDUSI ou Planeamento Estratéxico? Cal foi o resultado da participación? A Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado é un documento que recolle as liñas guía da acción municipal en materia de rexeneración urbana. Foi redactada a partir do proxecto Camiños Seguros do Morrazo; en dúas ocasións tiveron lugar procesos participacitivos de validación e priorización (o Camiño Real foi a liña de actuación máis votada). Un dos catro eixos de actuación da EDUSI é a mobilidade sustentable. Nese sentido definíronse ata 11 accións específicas. (Ver diagrama á esquerda destas liñas). O Camiño Real concentra catro accións específicas; o Camiño Escolar encádrase dentro dos proxectos piloto. Ademais actúase sobre a xestión do tráfico nun amplo conxunto de viais muncipais e actívase un Plan de comunicación (ao cal pertence este documento e a plano xigante presentado aos veciños).

08

Gráficas das votacións feitas durante a redacción da EDUSI: O Camiño Real foi o máis votado. (950 participantes) Ver máis datos das enquisas en www.morrazo metropolitano.com

09


rotonda do gordo inicio do TCA

saida Ameixoada

vía rá

pida

CEIP Tirán capela Remedios

01 LIDL

PO- 551

02

s)

ga

an

C o( oir

)

ña

oa

M n(

04

fin do TCA

05

09

06

C

03

á Tir

11

nave Carmasa

07

08 C.Social Castroviejo patronato Beiramar

ÍNDICE DE PLANOS SEGURIDADE PEONIL (escala 1:300)

00

Cada recadro representa cada un dos planos que, con maior detalle aparecen nas seguintes páxinas ÍNDICE DE PLANOS MOBILIDADE MOTORIZADA

peirao do porto

(escala 1:10.000 e 1:1.000)

00

Estes dous planos recollen a proposta de conexión da PO·551 coa VG·4.5

ÍNDICE DE PLANOS

INTERVENCIÓNS PRIORITARIAS

INTERVENCIÓNS COMPLEMENTARIAS

OUTRAS INTERVENCIÓNS

As solucións de deseño están divididas en dous bloques fundamentais:

::: PR-02, PR-03 e PR-04 describen as solucións para asegurar a convivencia entre o Camiño Real e a PO-551 no concello de Moaña.

::: PR-01 describe a solución para o cruce do Camiño Real coa PO-551 no concello de Cangas. A coordinación con este concello é fundamental para garantir a continuidade do camiño, e polo tanto a conexión peonil e ciclable entre núcleos.

::: O espazo localizado entre os PR_03 e PR_04 (sombreado en laranxa) debera ser obxecto de deseño detallado, habida conta do carácte singular do seu entorno.

:: Unha serie de planos 1:300 (PR_01PR_09) nos que se aportan solucións de deseño na PO-551 para a convivencia de tránsito motorizado e peonil/ciclable. :: Dous planos, (PR_10 e PR_11) a escalas 1:10.000 e 1:1.000 respectivamente, cos que se propón e xustifica unha conexión entre a PO-551 e a VG-4.5. Este dexeño integra e potencia as solucións propostas na anterior serie de planos. 10

::: PR-08 e PR-09 son intervencións directamente relacionadas co Camiño Escolar Seguro para o CEIP de Tirán.

::: PR-05 recolle unha intervención moi sinxela para conectar os fluxos peonís que conectan o núcleo de Vilela (cruce do Pazo de Castroviejo) co Centro Sociocultural XMC de Tirán.

:: PR-06 e PR-07 recollen os deseños de mellora viaria elaborados pola AXI (Xunta) no TCA obxecto deste proxecto, se ben aportan pequenas variacións coas que se pretende dotar de maior seguridade e confort os trán- :: PR-10 e PR-11 recollen unha proposta de sitos e seguridade peonís. conexión da PO-551 coa VG-4.5

localización, Ría de Vigo

10 Lenda Camiño Real Camiño escolar PO-551 Viario municipal VG- 4.5 Encuadre dos planos do proxecto

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Plano índice das intervencións do proxecto proposta de

PR-00

escala 1/1

proxecta

1:5.000

norte data

16/02/2018


03

“Grazas a estes espazos de estacionamento por tempo limitado, a miña moza agarda por min sen risco a unha colisión por alcance”

“Antes, agardar o bus era desagradable, agora o entorno da parada é un espazo máis civico. Quizais prescindamos dun coche na casa”

01

7.00

3.50

12.40

02

04 02 04

“Por fin todos os tipos de contedores nun só lugar, e con espazo reservado á carga e descarga para poder parar con seguridade. Así dá gusto contribuír á redución dos custos de tratamento do lixo”

“Agora as rapazas xogan e dan vida ao barrio... ...non debería terme oposto a que ordeasen os estacionamentos no camiño.”

superficie afectada

03 Resumo Cruce da Pedreira ou Sto.Domingo Este cruce marca o inicio do maior tramo peonil e ciclable seguro de Cangas. Por este motivo deberíase intervir en clave urbana, xerando un espazo amplo, capaz de ordear as numerosas funcións que desempeña: - Cruzamento do Camiño Real coa PO-551 - Paradas de transporte metropolitano - Illa de contedores - Estacionamento de residentes - Tráfico motorizado intensidade Deberíase evitar o esquema de rotonda proposto pola AXI (Xunta). 12

Condicionantes do Proxecto: 01_ Nesta intersección entre o Camiño Real e a PO-551 non existe espazo axeitado para o peón, nin visibilidade. Interrómpese a infraestrutura peonil e ciclable de xeito abrupto, impedindo a súa funcionalidade. 02_ Non existe espazo de transición entre a PO-551 e o viario municipal (Camiño Real) polo que se producen frecuentes encontronazos entre vehículos e viandantes. 03_ Malia a estreitez do Camiño Real nesta intersección non existen sentidos únicos no viario municipal (Camiño Real) o que expulsa ás usuarias máis vulnerables. 04_ Neste punto existen numerosas cuestións sen ordear (usos públicos) como son os contedores, as paradas de autobús e algunha praza de estacionamento disuasorio.

Solucións proxectuais: 01_ “Pack Cruce Seguro”, aliñado co trazado da infraestrutura peonil e ciclable: - Plataforma elevada - Semáforo con pulsador - Espazo de espera fóra da PO-551 - Sinalética horizontal - Iluminación específica 02_ Espazos de amortecemento de 20 m de lonxitude, ao longo dos cales os vehículos a motor reducen gradualmente a velocidade antes de entrar no viario municipal ver plano PR-02 para ver o “exemplo tipo”. 03_ Plan municipal de ordenación de sentidos únicos no ámbito do TCA (ver PR-02) 04_ Reserva de espazo e ordenación de usos que xeran “ruído” na PO-551: Contedores / marquesiñas / estacionamento

Proposta RRBN 600 m²

Proposta AXI 722 m²

plano índice

Esquema

Cruces aliñados co trazado do camiño + semáforos con pulsador e iluminados

Lenda Pavimento betuminoso tintado (azul) Espazos de intervención municipal Elemento de seguridade activa Pavimento de formigón tintado (beige) Zona de amortecemento do tráfico Aliñacións do PXOM

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Cruce da Pedreira ou Sto. Domingo proposta de

PR-01

escala 1/1

proxecta

1:300

norte data

16/02/2018


“Desde que o Camiño Real é un espazo de preferencia peonil os meus pais déixanme ir só, camiñando, a remo”

5.8

2

03

3. 20

02 “O calmado de tráfico reduciu o ruído da PO-551, agora dá gusto pararse a falar.”

130.00

3.50

01

04 “Agora que os peóns e as bicicletas teñen un espazo de seu a conducción é menos estresante; neste tramo non teño medo de atropelar a ninguén”. R4.00

R1

3.3

6

0

4.0

superficie afectada

Condicionantes do Proxecto: 01_ Neste tramo a construcción da PO-551 (C-550 en orixe) solapou o Camiño Real, polo que é preciso que ambas infraestrutuIntervención na recta do Lidl : ras convivan en paralelo. recóllese en 2 planos (PR-02 e PR-03) 02_ As interseccións entre o Camiño Real e a PO-551 constitúen dous espazos de Neste tramo incorpórase a rotonda proinseguridade e baixa funcionalidade; resulta posta pola AXI (Xunta), ao tempo que se indispensable resolver os espazos de transiengade a infraestrutura peonil e ciclable, de xeito segregado (lonxitude 170 metros). ción entre ambas infraestruturas. 03_ A ausencia de medidas de ordenación A infraestrutura peonil e ciclable conta cun do tráfico nos viais municipais da lugar a ancho de 3,50m, aos cales se engade unha situacións nas que os vehículos motorizados “obturan” todo o ancho do vial, dando barreira de protección en formigón, coa finalidade de dotala da máxima segurida- lugar a constantes situacións de perigo para peóns e ciclantes. de, xa que se trata dun eixo estruturante 04_ A PO-551 ten un carácter excesivamenda mobilidade branda. te “duro”, non é confortable para as persoas.

Resumo

14

Solucións proxectuais: 01_ Construcción dun espazo segregado, con barreira de protección continua (en formigón) véxase lenda e plano. 02_ Tal e como se recolle no plano, resérvanse espazos de amortecemento de 25 m de lonxitude, ao longo dos cales os vehículos a motor reducen gradualmente a velocidade antes de entrar no viario municipal (que será de prioridade peonil). 03_ Tódolos tramos do Camiño Real asentados sobre vial municipal pasan a ser espazos de preferencia peonil, para garantir unha axeitada convivencia cos vehículos a motor, o concello ven de preparar un plan de ordenación de sentidos únicos no ámbito do TCA 04_ Nos espazos “residuais” deséñanse recantos de descanso e conversa.

Proposta RRBN 183 m²

Proposta AXI 166 m²

plano índice

Esquema

Segregación con barreira como solución puntual (170m)

Lenda Pavimento betuminoso tintado (azul) Espazos de intervención municipal Elemento de seguridade activa Pavimento de formigón tintado (beige) Zona de amortecemento do tráfico Aliñacións do PXOM

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Recta do LIDL

PR-02

escala 1/2

proposta de

proxecta

1:300

norte data

16/02/2018


“Algúns dicían que 3,50m para as persoas era moito; non imaxinaban a cantidade de usuarias que ía ter esta infraestrutura”

“Nunca imaxinei que o Camiño Real puidera chegar a ser un espazo libre de barreiras arquitectónicas.” R12.38

“Dende que imos a casa dos avós en bicicleta, papá está menos gordo e deixou de tomar as pastilas do corazón. ”

130.00

3.50

9%

01

04

03

02

“mmm... un minuto de parada á sombra”

“Tirar o lixo xa non é perigoso, xa podo vir a pé ”

superficie afectada

Condicionantes do Proxecto: 01_ Neste tramo a construcción da PO-551 (C-550 en orixe) solapou o Camiño Real, polo que é preciso que ambas infraestrutuIntervención na recta do Lidl : ras convivan en paralelo. recóllese en 2 planos (PR-02 e PR-03) 02_ As interseccións entre o Camiño Real e a PO-551 constitúen dous espazos de Neste tramo incorpórase a rotonda proinseguridade e baixa funcionalidade; resulta posta pola AXI (Xunta), ao tempo que se indispensable resolver os espazos de transiengade a infraestrutura peonil e ciclable, de xeito segregado (lonxitude 170 metros). ción entre ambas infraestruturas. 03_ A ausencia de medidas de ordenación A infraestrutura peonil e ciclable conta cun do tráfico nos viais municipais da lugar a ancho de 3,50m, aos cales se engade unha situacións nas que os vehículos motorizados “obturan” todo o ancho do vial, dando barreira de protección en formigón, coa finalidade de dotala da máxima segurida- lugar a constantes situacións de perigo para peóns e ciclantes. de, xa que se trata dun eixo estruturante 04_ A PO-551 ten un carácter excesivamenda mobilidade branda. te “duro”, non é confortable para as persoas.

Resumo

16

Solucións proxectuais: 01_ Construcción dun espazo segregado, con barreira de protección continua (en formigón) véxase lenda e plano. 02_ Tal e como se recolle no plano, resérvanse espazos de amortecemento de 25 m de lonxitude, ao longo dos cales os vehículos a motor reducen gradualmente a velocidade antes de entrar no viario municipal (que será de prioridade peonil). 03_ Tódolos tramos do Camiño Real asentados sobre vial municipal pasan a ser espazos de preferencia peonil, para garantir unha axeitada convivencia cos vehículos a motor, o concello ven de preparar un plan de ordenación de sentidos únicos no ámbito do TCA 04_ Nos espazos “residuais” deséñanse recantos de descanso e conversa.

Proposta RRBN 128 m²

Proposta AXI 0 m²

plano índice

Esquema

Segregación con barreira como solución puntual (170m)

Lenda Pavimento betuminoso tintado (azul) Espazos de intervención municipal Elemento de seguridade activa Pavimento de formigón tintado (beige) Zona de amortecemento do tráfico Aliñacións do PXOM

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Recta do LIDL

PR-03

escala 2/2

proposta de

proxecta

1:300

norte data

16/02/2018


03 “Que segura me sinto agora que os coches paran a 10 metros, lémbrome cando non sabías se ían parar ata o último intre. Teño pasado medo”

02

04

4.00

01

7.00

01

“Sempre pensei que o centro sociocultural estaba moi lonxe, cando en realidade eran dous pasos. Igual este ano colaboro coa A.VV.”

“Sempre pensei que o centro sociocultural estaba moi lonxe, cando en realidade eran dous pasos. Igual este ano colaboro coa A.VV.”

2.56

“Veño de facer un recado en Moaña, o móbil dime que xa levo 8.719 pasos; cumplín con creces os obxectivos que me marcou o nutricionista”.

01

“Mira, é Rosa quen cruza. Fai tempo que non a chamo”

04

4.45

2.5

0

02

“I will recommend this trip to my friends... Camping de Tirán is so well connected!”

03

superficie afectada

Condicionantes do Proxecto: 01_ Inexistencia de espazo axeitado para o Intervención no cruce de Castroviejo: cruce da estrada, nin para os peóns nin para as bicicletas. Interrómpese o Camiño Real Xunto co cruce da Pedreira/Sto Domingo e de xeito abrupto, lastrando a súa utilidade. a recta do Lidl este cruce pecha o conxunto 02_ Elevada perigosidade no Camiño Real de intervencións do Camiño Real ligadas á provocada polos vehículos que abandonan a PO-551 no TCA Cangas-Moaña. PO-551 a excesiva velocidade e sen visibilidade. Este punto, para o que non se contem03_ Expulsión dos colectivos máis febles da plaba intervención algunha na proposta utilización do espazo público (hexemonía do inicial da AXI (Xunta) é prioritario de cara á automóbil). As obras de mellora causaron reutilización do Camiño Real como infraes- aumento da intensidade e velocidade. trutura peonil e ciclable. 04_ O actual paso de peóns está localizado nun lugar perigoso, non accesible i exposHabida conta a complexidade deste cruza- to ao impacto dos vehículos (espazo non mento elaboráronse maquetas física, tanto protexido). Ademais impón un percorrido do estado actual como da proposta. “extra” ao viandante de case 100m.

Resumo

18

Solucións proxectuais: 01_ “Pack Cruce Seguro”, aliñado co trazado da infraestrutura peonil e ciclable: - Plataforma elevada - Semáforo con pulsador - Espazo de espera fóra da PO-551 - Sinalética horizontal - Iluminación específica 02_ Espazos de amortecemento de 20 m de lonxitude, ao longo dos cales os vehículos a motor reducen gradualmente a velocidade antes de entrar no viario municipal. 03_ Plan municipal de ordenación de sentidos únicos no ámbito do TCA. 04_ Cambio de prioridade no deseño do espazo de espera no Camiño Real nas marxes da PO-551; os requerimentos funcionais dos peóns e ciclantes en primeiro lugar.

Proposta RRBN 172 m²

Proposta AXI 0 m²

plano índice

Esquema

Cruces aliñados co trazado do camiño + semáforos con pulsador e iluminados

Lenda Pavimento betuminoso tintado (azul) Espazos de intervención municipal Elemento de seguridade activa Pavimento de formigón tintado (beige) Zona de amortecemento do tráfico Aliñacións do PXOM

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Cruce de Castroviejo proposta de

PR-04

escala 1/1

proxecta

1:300

norte data

16/02/2018


esta

análise é aplicable a:

- Cruce de Carmasa (camiño escolar) - Cruce da Carrasqueira - Cruce de Castroviejo - Cruce da Costa do Cuco

20

o

Cruce Seguro debe aplicarse en:

- Cruce de Carmasa (camiño escolar) - Cruce da Carrasqueira - Cruce de Castroviejo - Cruce da Costa do Cuco

21


3.32

“Sempre pensei que o centro sociocultural estaba moi lonxe, cando en realidade eran dous pasos. Igual este ano colaboro coa A.VV.”

3.6

“Xa non saía nunca de casa a pé. Ás veces nos esquecemos da importancia das cousas máis sinxelas.”

3

“O barrio mellorou moito con moi pouco”

0

3.0

01

superficie afectada

Resumo Adecuación complementaria Relacionado co cruce de Castroviejo, esta adecuación peonil permite a continuidade do fluxo peonil dende o lugar de Vilela ata o Centro Socio Cultural Castro Viejo, a escola ou a zona do monte dos Remedios. É unha intervención mínima, funcionando como un trampolín entre o Camiño Real e un camiño municipal secundario onde o peón poderá circular sen estrés.

Condicionantes do Proxecto: 01_ O A beirarrúa é angosta e con falta de visibilidade e confort no xiro á hora de incorporarse ao vial municipal.

Solucións proxectuais: 01_ Acondicionamento da beirarrúa existente e mellora do ángulo de xiro no cruce.

Proposta AXI 0 m²

Esquema

Segregación con barreira como solución puntual (170m)

Lenda Pavimento betuminoso tintado (azul) Espazos de intervención municipal Elemento de seguridade activa Pavimento de formigón tintado (beige) Zona de amortecemento do tráfico

22

Proposta RRBN 4 m²

Aliñacións do PXOM

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Adecuación complementaria marxe peonil Castroviejo proposta de

proxecta

PR-05

escala 1/1

1:300

norte data

16/02/2018


2.00 0 2.0

“O barrio mellorou moito con moi pouco”

01

02

2.00

9% 3.80

“Xa non saía nunca de casa a pé. Ás veces nos esquecemos da importancia das cousas máis sinxelas.”

03 7.00

04

“Nótase que a xente sae máis, por fin estamos coñecendo ás nosas veciñas”.

“Onde só había coches agora hai vida de rúa”

superficie afectada

Condicionantes do Proxecto: 01_ O trazado da PO-551, localízase aquí Accesos da Carrasqueira / baixada Tirán nun espazo cunha topografía complexa, recóllese en 2 planos (PR-06 e PR-07) sumado á alta densidade de edificacións, dificultan enormemente a accesibilidade Neste tramo, situacdo fóra do Camiño transversal de peóns e ciclantes. Real, incorpórase a parada de autobús 02_ A localización da parada de aubús na proposta pola AXI (Xunta), ao tempo que marxe norte da estrada obstaculiza o tránsise propoñen dúas rampas que garantan to peonil, impide aquel ciclable e dificulta o a accesibilidade universal (unhas trala tránsito na PO-551 cando para un autobús. parada de autobús (plano PR-06) e outra 03_ O actual paso de peóns está localizado comunicando na conexión entre o Centro entre dúas curvas, o que provoca forte freaSociocultural e a PO-551 (PR-07). das de vehículos cando se atopan cruzando peóns ou ciclantes (situación de risco). As solucións de deseño contidas nos PR-06 04_ Neste punto existen numerosas cuese 07 buscan “recoser” espazos de alta tións sen ordear (usos públicos) como son densidade de vivendas, equipamentos, illas os contedores, as paradas de autobús e alde contedores do lixo, etc gunha praza de estacionamento disuasorio.

Resumo

24

Solucións proxectuais: 01_ Supresión de barreiras arquitectónicas, mediante rampas que se integran nas solucións propostas previamente pola AXI (Xunta); ex. muro contención trala parada. 02_ Relocalízación das paradas de autobús, tal e como propón a AXI (Xunta) xerando espazos de parada fóra da PO-551. 03_ “Pack Cruce Seguro”, aliñado co trazado da infraestrutura peonil e ciclable: - Plataforma elevada - Semáforo con pulsador - Espazo de espera fóra da PO-551 - Sinalética horizontal - Iluminación específica 04_ Reserva de espazo e ordenación de usos que xeran “ruído” na PO-551: Contedores / marquesiñas / estacionamento

Proposta RRBN 133 m²

Proposta AXI 133 m²

plano índice

Esquema

Convivencia en viais estreitos. Preferencia peonil.

Lenda Pavimento betuminoso tintado (azul) Espazos de intervención municipal Elemento de seguridade activa Pavimento de formigón tintado (beige) Zona de amortecemento do tráfico Aliñacións do PXOM

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Entorno da baixada ao núcleo de Tirán/ A Carrasqueira proposta de

proxecta

PR-06

escala 1/2

1:300

norte data

16/02/2018


Vou ao cole en bici, como xa somos 25 a ANPA está aforrando para poñer un aparcabicis.

7.00

03.00 3

04

01 3.0

0

02

9%

4.3

CENTRO SOCIOCULTURAL X.M. CASTROVIEJO

6

“Facía tempo que precisabamos de máis seguridade”

01 3.00

“Será certo que só son tres árbores, unhas pezas de plástico reciclado e un pouco de formigón amarelo, pero agora de noite non me importa agardar soa o bus”

0

2.5

“Son só 6 prazas de estacionamento, pero ben chegan”

superficie afectada

Condicionantes do Proxecto: 01_ O trazado da PO-551, localízase aquí Accesos da Carrasqueira / baixada Tirán nun espazo cunha topografía complexa, recóllese en 2 planos (PR-06 e PR-07) sumado á alta densidade de edificacións, dificultan enormemente a accesibilidade Neste tramo, situacdo fóra do Camiño transversal de peóns e ciclantes. Real, incorpórase a parada de autobús 02_ A localización da parada de aubús na proposta pola AXI (Xunta), ao tempo que marxe norte da estrada obstaculiza o tránsise propoñen dúas rampas que garantan to peonil, impide aquel ciclable e dificulta o a accesibilidade universal (unhas trala tránsito na PO-551 cando para un autobús. parada de autobús (plano PR-06) e outra 03_ O actual paso de peóns está localizado comunicando na conexión entre o Centro entre dúas curvas, o que provoca forte freaSociocultural e a PO-551 (PR-07). das de vehículos cando se atopan cruzando peóns ou ciclantes (situación de risco). As solucións de deseño contidas nos PR-06 04_ Neste punto existen numerosas cuese 07 buscan “recoser” espazos de alta tións sen ordear (usos públicos) como son densidade de vivendas, equipamentos, illas os contedores, as paradas de autobús e alde contedores do lixo, etc gunha praza de estacionamento disuasorio.

Resumo

26

Solucións proxectuais: 01_ Supresión de barreiras arquitectónicas, mediante rampas que se integran nas solucións propostas previamente pola AXI (Xunta); ex. muro contención trala parada. 02_ Relocalízación das paradas de autobús, tal e como propón a AXI (Xunta) xerando espazos de parada fóra da PO-551. 03_ “Pack Cruce Seguro”, aliñado co trazado da infraestrutura peonil e ciclable: - Plataforma elevada - Semáforo con pulsador - Espazo de espera fóra da PO-551 - Sinalética horizontal - Iluminación específica 04_ Reserva de espazo e ordenación de usos que xeran “ruído” na PO-551: Contedores / marquesiñas / estacionamento

Proposta RRBN 150 m²

Proposta AXI 150 m²

plano índice

Esquema

Convivencia en viais estreitos. Preferencia peonil.

Lenda Pavimento betuminoso tintado (azul) Espazos de intervención municipal Elemento de seguridade activa Pavimento de formigón tintado (beige) Zona de amortecemento do tráfico Aliñacións do PXOM

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Entorno da baixada ao núcleo de Tirán/ A Carrasqueira proposta de

proxecta

PR-07

escala 2/2

1:300

norte data

16/02/2018


2.83

Un, dous... un, dous... Hoxe imos dar catro voltas correndo polo Monte dos Remedios!

3.26 9.90 3.00

superficie afectada

Resumo recta de Carmasa / Camiño Escolar: recóllese en 2 planos (PR-08 e PR-09) Por este tramo (PR-08 e 09) discurre o Camiño Escolar do CEIP de Tirán. Por este motivo proponse eliminar a rotonda inicialmente contemplada pola AXI (Xunta) ao tempo que se engade un espazo peonil e ciclable, de xeito segregado (lonxitude 120 metros). Por último deberíase axeitar o actual cruce da estrada cunha solución de deseño análoga á dos anteriores cruces (véxanse os planos PR-01, 04 e 07) A beiravía que se solicita é de 3,00m, aos cales se engade unha barreira formigón. 28

Condicionantes do Proxecto: 01_ Neste tramo a PO-551 carece de beirarrúas na súa marxe sur, que é por onde discurre o camiño escolar. 02_ Os vehículos motorizados circulan con exceso de velocidade, nun contexto escasamente iluminado. 03_ A PO-551 ten un carácter excesivamente “duro”, non é confortable para as persoas, ademais existen estacionamentos irregulares e contedores desordeados nas marxes. 04_ A ausencia dun vial de conexión axeitado entre a CG-4.5 e a PO-551 fai que sexa o sistema viario municipal o que deba desempeñar estas funcións. Na práctica supón unha elevada intensidade de tráfico na porta do colexio, nuns espazos inseguros; situación esta de elevada gravidade.

Solucións proxectuais: 01_ Construcción dun espazo segregado, con barreira de protección continua (en formigón) véxase lenda e plano. 02_ “Pack Cruce Seguro”, aliñado co trazado da infraestrutura peonil e ciclable (ver detalles en PR-01, 04 e 07) 03_ Nos espazos “residuais” deséñanse recantos de descanso e conversa, así como illas de contedores. 04_ Desestimación da rotonda inicialmente proposta pola AXI (Xunta) no cruce que dá acceso ao CEIP Tirán e construcción dun falso túnel de 110 metros que permita conectar axeitadamente a PO-551 coa CG4.5 (e próximamente AG-5.6) así como coa EP-1104. >>> PROPOSTA DETALLADA nos PR-10 e 11

Proposta RRBN 0 m²

Proposta AXI 0 m²

plano índice

Esquema

Segregación con barreira como solución puntual (120m)

Lenda Pavimento betuminoso tintado (azul) Espazos de intervención municipal Elemento de seguridade activa Pavimento de formigón tintado (beige) Zona de amortecemento do tráfico Aliñacións do PXOM

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Conexión Escolar Segura proposta de

PR-08

escala 1/2

proxecta

1:300

norte data

16/02/2018


CEIP TIRÁN a 250 metros

“Facía tempo que precisabamos de máis seguridade”

“Mira Jose, han cambiado cosas en Tirán, el año pasado esto no estaba así. Por la tarde venimos a dar un paseo y ver a donde lleva el camino azul”

03

“Os profes din que dende que veño a pé atendo e aprendo máis... ...será iso certo?”

7.00

Salir de casa sen axuda, isto si é mellorar en calidade de vida.

04

04

02

3.00

01

superficie afectada

Resumo recta de Carmasa / Camiño Escolar: recóllese en 2 planos (PR-08 e PR-09) Por este tramo (PR-08 e 09) discurre o Camiño Escolar do CEIP de Tirán. Por este motivo proponse eliminar a rotonda inicialmente contemplada pola AXI (Xunta) ao tempo que se engade un espazo peonil e ciclable, de xeito segregado (lonxitude 120 metros). Por último deberíase axeitar o actual cruce da estrada cunha solución de deseño análoga á dos anteriores cruces (véxanse os planos PR-01, 04 e 07) A beiravía que se solicita é de 3,00m, aos cales se engade unha barreira formigón.

30

Condicionantes do Proxecto: 01_ Neste tramo a PO-551 carece de beirarrúas na súa marxe sur, que é por onde discurre o camiño escolar. 02_ Os vehículos motorizados circulan con exceso de velocidade, nun contexto escasamente iluminado. 03_ A PO-551 ten un carácter excesivamente “duro”, non é confortable para as persoas, ademais existen estacionamentos irregulares e contedores desordeados nas marxes. 04_ A ausencia dun vial de conexión axeitado entre a CG-4.5 e a PO-551 fai que sexa o sistema viario municipal o que deba desempeñar estas funcións. Na práctica supón unha elevada intensidade de tráfico na porta do colexio, nuns espazos inseguros; situación esta de elevada gravidade.

Solucións proxectuais: 01_ Construcción dun espazo segregado, con barreira de protección continua (en formigón) véxase lenda e plano. 02_ “Pack Cruce Seguro”, aliñado co trazado da infraestrutura peonil e ciclable (ver detalles en PR-01, 04 e 07) 03_ Nos espazos “residuais” deséñanse recantos de descanso e conversa, así como illas de contedores. 04_ Desestimación da rotonda inicialmente proposta pola AXI (Xunta) no cruce que dá acceso ao CEIP Tirán e construcción dun falso túnel de 110 metros que permita conectar axeitadamente a PO-551 coa CG4.5 (e próximamente AG-5.6) así como coa EP-1104. >>> PROPOSTA DETALLADA nos PR-10 e 11

Proposta RRBN 184 m²

Proposta AXI 1.378 m²

plano índice

Esquema

Segregación con barreira como solución puntual (120m)

Lenda Pavimento betuminoso tintado (azul) Espazos de intervención municipal Elemento de seguridade activa Pavimento de formigón tintado (beige) Zona de amortecemento do tráfico Aliñacións do PXOM

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Conexión escolar segura proposta de

PR-09

escala 2/2

proxecta

1:300

norte data

16/02/2018


MELLORARÍA A PO·551 CUNHA NOVA CONEXIÓN COA VÍA RÁPIDA?

.1 -4 CG

CG-4 .1

EP-1104

104 EP-1

VG -

4.5

Mellora da conexión coa EP-1104

EP-1104

Sinerxia coa humanización da EP-1104

04 -11 EP

Camiño que posibilita o falso túnel VG-4.5

Saída do túnel

1

Camiño que posibilita o falso túnel Entrada ao túnel Conexión escolar

PO

Recta do Lidl

-5

51

Entorno da baixada a Tirán

PO-551

PO

-55

A 200 metros

Cruce de Castroviejo

PO -55 1

PO551

Cruce da Pedreira / Sto. Domingo

Mapa síntese do ámbito do proxecto que amosa como a construción dun falso túnel permitiría recoser un amplo territorio, achegando barrios e equipamentos. Contemporaneamente estaríase aumentando a eficacia da mobilidade en coche. 36

Lenda Camiños Seguros Expansión das conexións peonís/ciclables Intervencións do proxecto Senda lecer-deporte Camiño Real

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Contexto territorial do túnel de conexión PO·551 - VG·4.5 proposta de

proxecta

PR-10

escala 1/2

1:10.000

norte data

16/02/2018


ACCESO AO MONTE DOS REMEDIOS

PLANO DETALLADO DA CONEXIÓN PROPOSTA ENTRE PO·551 E VG·4.5

CEIP PLURILINGÜE TIRÁN “Os cativos xogan diante da escola ao saír”

03 04 01 02

“Agora Cangas está máis preto”

01 02

03

“400 m dende a miña casa na Ameixoada ata o bus metropolitano, marabilla!”

03

“Moito mellor correr aquí que nunha cinta de ximnasio”

“Esta turboglorieta optimiza os fluxos motorizados e minimiza os accidentes”

02

04 04 A 200m ... CAMPO FÚTBOL

05 05

Condicionantes do Proxecto: 01_Actualmente numerosas vivendas accefalso túnel de conexión po-551 - vg-4.5 den ao Corredor do Morrazo empregando viario municipal, o que anula eses viarios Orixinalmente contemplábase unha cone- para o uso peonil e/ou ciclable. xión entre a PO-551 e a VG-4.5 que fractu- 02_As solucións contempladas no proxecto raba fortemente o territorio,especialmente orixinal do Corredor do Morrazo fragmenos camiños de acceso ao CEIP de Tirán, tarían de xeito irreversible o territorio, así como a conexión de Tirán co Monte incomunicando barrios populosos. dos Remedios, o Casal e Abelendo (onde 03_O Monte dos Remedios, situado entre se localiza a escola de música municipal, a VG-4.5 e a PO-551 está contemplado no o campo de fútbol de Moaña ou o CEIP de PXOM de Moaña como zona verde de lecer, Abelendo entre outros equipamentos). con enorme potencial para ser un grande parque supramunicipal (Moaña-Cangas) Ademais de “recoser” o territorio, un 04_ Conectar Tirán co Casal e Abelendo falso túnel permitiría derivar o tráfico significaría interconectar o Camiño Real coa que conecta coa Autovía do Morrazo coa humanización da EP-1104 (Rúa da Feira) circunvalación e co centro de Cangas. actualmente en execución: 1,4 M €

Resumo

38

Solucións proxectuais: 01_ Construcción dun falso túnel, cuberto en 110m: custo estimado 1,9M € 02_ Incorporación dunha senda peonil e ciclable nunha das súas marxes (conectando o barrio da Ameixoada) 03_ Deseño optimizado, con bypass na primeira rotonda da Ameixoada (VG-4.5) de xeito que mellore a fluidez do tráfico Moaña-Cangas e Cangas-Moaña. 04_ Habilitación dunha senda peonil en te formigón que conecte a zona deportiva do Casal (campo de fútbol de Moaña) co Monte dos Remedios, xerando un enorme espazo de esparcemento. 05_ O falso túnel permite expandir a rede de “Camiños Seguros” cara A Pandiña-Quintela e O Casal - Abelendo (5.500 habs).

plano índice

Lenda Espazos de intervención municipal Elemento de seguridade activa Sendas peonís habilitadas

proxecto

plano

nº plano

coordinación interadministrativa edusi Morrazo Metropolitano - TCA PO-551 Túnel de conexión PO-551 / VG-4.5 proposta de

PR-11

escala 2/2

proxecta

1:1000

norte data

16/02/2018


ANEXO 02 COMO CAMBIAN OS TEMPOS DE DESPRAZAMENTO EN COCHE?

Este diagrama e as táboas ao pé, resumen os cambios que o Camiño Escolar, o Camiño Real e o Túnel de Fontes suporán para a mobilidade motorizada. Na escala de barrio, o Camiño Real suporá a implantacións de sentidos únicos en diferentes viais muncipais, aumentando lixeiramente os tempos de desprazamento. Na escala intermunicipal e metropolitana, o Túnel reducirá significativamente os tempos de viaxe a Cangas ou ata enlazar o Corredor.

Este proxecto de coordinación entre administracións pretende realizar transformacións no espazo público; algunhas supoñen cambios físicos (obra) e outras significan unha diferente xestión do uso, como son os sentidos únicos. No peor dos casos un veciño que viva nun vial cuxo tráfico pase a ser de sentido único empregará 67 segundos máis en determinados desprazamentos.

44

Nete proxecto calcúlase tamén o aforro de tempo nos desprazamentos entre Cangas e Moaña así como aqueles entre Moaña e Vigo. Fíxate no gráfico e nos números a pé de páxina, verás de que xeito o falso túnel que aquí se propón mellora os tempos de desprazamento, aumentando a eficiencia da rede viaria. Estas son as decisións que definen a correcta xestión urbanística ao servizo da poboación.

45


se aplican en cada un dos puntos “sensibles” do TCA (Tramo de Concentración de PO-551.12 son as tipoloxías de intervención básicas. Funcionan como “ingredientes” que

CATÁLOGO Accidentes) da DE ELEMENTOS DE DESEÑO

se aplican en cada un dos puntos “sensibles” do TCA (Tramo de Concentración de Accidentes) da PO-551.

Na táboa ao pé destas liñas pódese consultar cales deses ingredientes están preNa táboa ao destas liñas pódese consultar cales deses ingredientes están presentes nos diferentes puntos depéintervención.

*

sentes nos diferentes puntos de intervención.

stá bae enas ida de etc.

o miñ

e

do Xes tión

Bar

mo ea as d

Zon

io m

Pla ta

rtec em

Cru ce

form

ent o

s al

esp de

levaZ doana ae

form

Pla ta

iña d

era p

le eño

Des

os c o ca

rote xida

ana um acc o esib

la h sca

Cru

miñ

ae eño

os c o ca

ces a

ee ad

Zon

liña d

spe ra p

le acc esib

Des eño

Des

rote xida

ana hum sca la ae

ae leva da

¬

Des eño

viar

×

40× × ×

××

para vehículos a motor

× ×

× ×

× × ×

¬

pero viesas, o ,

×

¬ ¬

30 max

×

× ×

¬ ¬ ¬

¬ ¬ ¬ ¬

so en lgunas).

*

×

× ×

¬

¬ ¬ ¬

max

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

20

solucións híbridas

*

¬

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

amia pé utural prede

Packs “cruce seguro”

¬

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Packs “cruce seguro”

× × ×

solucións híbridas

¬

¬ ¬ ¬ ¬ ¬

para peóns + ciclas

max

×

×

× ×

×

¬

×

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

25

×

¬ ¬¬ ¬

onaos do pola lmen-

×

×

× ×

¬¬ ¬ ¬

Cruce Albariños

×

×

para peóns + ciclas

×

×

× × ×

¬

Camiño Escolar

×

×

×

¬

Entorno baixada a Tirán

¬¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

×

Adecuación senda

×

¬¬¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Cruce Castroviejo

Cruce Albariños

¬¬¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Recta do LIDL

Camiño Escolar

¬ ¬ ¬ ¬

Cruce da Pedreira

×

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Entorno baixada a Tirán

×

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

a que muni-

×

×

¬

×

Adecuación senda

×

¬

Cruce Castroviejo

×

¬ ¬

Cruce da Pedreira Recta do LIDL

40

¬ ¬

ipésta, o stes iaxa uso tos a ou r non ronto a os

Zonun as dicip e a al mo reir rtec as d em ent e p Xe o rotestión cciódo vi ario n mu Par nic ada ipa Bar l de reir as d bus ep fóra rote cció da n est Par Ord r a a d d ad ena a eb ción us fóra con da est teOdr rad doen reacs a ión Est con acio ted o res nam ent Estacio os r nam egu ento lad s reg Mo os ula dos nito Mo nito r de r de velo velo cida cida de d

Nas fichas podemos consultar, un a un eses ingredientes: Nas fichas podemos consultar, un a un eses ingredientes: -As azuis están enfocadas a mellorar a mobilidade peonil e ciclante (5-15 km/h) -As azuis están enfocadas a mellorar a mobilidade peonil e ciclante (5-15 km/h) -As negras buscan mellorar a mobilidade motorizada (50km/h) -As negras buscan mellorar a mobilidade motorizada (50km/h) -As marróns son híbridas: serven para conxugar as necesidades de ambos. -As marróns son híbridas: serven para conxugar as necesidades de ambos.

¬

artir on un mplitra.

SOLUCIÓNS /////

12 son as01 tipoloxías de intervención básicas. Funcionan como “ingredientes” que ANEXO

×

para vehículos a motor

Solucións proxectuais:

Solucións centradas nos peóns e nas bicicletas:

A táboa sobre estas liñas recolle a distribución das "solucións de deseño" segundo cada punto de intervención.

Este primeiro conxunto de solucións proxectuais teñen como protagonista ás usuarias máis vulnerables do espazo público. Son polo tanto estas solucións as que imprimen carácter ao proxecto de mellora da PO-551.

Cada punto de mellora da PO-551 require dun conxunto de solucións específico; así e todo, hai un grupo delas que se repiten recurrentemente, cada vez que aparece un cruce. A ese conxunto ou "pack" démoslle o nome de "cruce seguro" (explicouse nas páxinas anteriores por medio dunha infografía 3D).

Estas intervencións son as encargadas de facer espazo a unha nova infraestrutura. Os peóns e os ciclantes disporán de condicións axeitadas de seguridade, fluidez no trazado, suavizado de pendentes e outras melloras indispensables para a práctica dunha mobilidade máis sustentable.

90 max 40

41


42

Solucións híbridas: tanto para os peóns coma para os coches

Solucións centradas nos vehículos a motor:

Este conxunto de solucións proxectuais é o encargado de minimizalas friccións que se producen nos encontros entre os espazos de prioridade motorizada e aqueles nos que os peóns e ciclantes teñen ese papel.

A mobilidade motorizada vai a continuar a ser a protagonista para moitas veciñas, por este motivo deseñáronse solucións encamiñadas a relaxar a acción de conducir, é dicir, a reducir o estrés e incertidume que xera a condución.

Estas catro solucións farán que mellore o xeito que peóns e condutores teñen de ollarse os uns aos outros. A delimitación dos espazos de cada un mellora, os peóns dificilmente invadirán a estrada se hai unha barreira, e os coches non "acosarán" aos peóns que se atopan cruzando porque a súa liña de detención está a 10m do cruce.

As solucións deseñadas non van permitir aumentar a velocidade, pero si favorecen que non se reduza aínda máis. A retirada de obstáculos, a minimización dos xiros á esquerda (coas conseguintes paradas no centro da calzada cando non hai lugar específico) a regularización de estacionamentos, ou o control social dos condutores incívicos favorecerán que, as boas condutoras, poidan facelo de xeito seguro e concentrándose no importante, o seu vehículo e non en mil eventos inesperados que acontecen nas marxes da estrada.

43

Proposta Coordinada de Actuación PO551 // Camiño Real  

Proxecto de integración de infraestruturas viarias dentro do marco da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Morrazo Metropolitano.

Proposta Coordinada de Actuación PO551 // Camiño Real  

Proxecto de integración de infraestruturas viarias dentro do marco da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Morrazo Metropolitano.

Advertisement