Page 1

Wydanie XIII maj/czerwiec 2016


Wywiady Wywiad z p. Anną Tłokińską - nauczycielką matematyki, byłą uczennicą naszego liceum. . Czy jest Pa i au zy iele

z powoła ia zy z przypadku?

Ra zej z powoła ia. Od dzie ka awiła się z siostrą i koleża ka i w szkołę. Była o zywiś ie au zy ielką, ro iła dzie iki z zeszytów. To yło już hy a przeznaczone.

2. Dlaczego akurat matematyka? Chy a z le i pro le usiała ędą ie po agała

istwa głow ie. Matematyka nigdy ie sprawiała ów, yła prosta, łatwa i przyjemna. Mało zasu a ią poświę ać i uz ała , że takie studia nie kosztowały dużo pra y. W zasie szkoły zęsto kolego i koleża ko w pra a h do owy h.

3. Ile zagrożeń wystawiła Pa i a se estr? Nie sprawdzała

dokład ie, koło dwudziestu... sporo.

4. Jak Pani wspomina swoje czasy w liceum ? Chy a jak każdy dorosły. Bardzo do rze, z se ty e te . To yły zasy względ ej swo ody trze a yło się tylko u zyć. Był zas a przyje oś i, i prezy oraz spotka ia. Jeżeli hodzi o nau zy ieli to róż i yli. Jed y h wspo i a iło, drudzy do dzisiaj wz udzają we ie dreszcze. Generalnie czas liceum wspominam bardzo pozytywnie.

. Jak z ie iła się szkoła od ta tego zasu? Jeśli hodzi o udy ek to ardzo dużo się z ie iło. Wyposaże ie jest zupeł ie i e. Do udowa a jest owa zęść szkoły, której za oi h zasów ie yło. Pokój au zy ielki ył w zupeł ie i y iejscu. Opró z udy ku z ie iła się rów ież at osfera. Kiedyś ył dużo większy dysta s do au zy iela i iej ezpośred ioś i iż teraz.


. Czy zro iła Pa i oś z zego jest du

a?

Myślę, że tak. Dumna jestem z wielu rzeczy. Udało i się skoń zyć studia, stworzyć ko hają ą się rodzi ę oraz z aleźć pra ę, którą w iarę lu ię. W ży iu zawodowy jestem du a rów ież z oi h u z iów. Moi pierwsi ucz iowie są już dorosły i ludź i. Wielu z nich bardzo do rze so ie radzi w ży iu. Czasa i awet ie odwiedzają. Mój ąż jest rów ież au zy iele - mamy wielu wspólnych uczniów. Czasa i as odwiedzają, zapraszają a ślu y, przy hodzą poroz awiać jak i się w ży iu układa. Niektórzy są już po trzydziest e. Moż a powiedzieć, że a y w uki przyszywa e.

. Co Pa ią draż i, a o awi? Co ie awi? Bawią ie do re ko edie w teatrze. Bawią mnie rów ież stare polskie komedie, które ogląda w telewizji. Niektóre ogląda po raz kolej y i iągle ie ś ieszą. Niestety moje córki mniej. Lu ię rów ież do re dow ipy. Niestety aj zęś iej i e iż uczniowie - to jest hy a róż i a pokoleń. Co ie draż i? Dużo, dużo rze zy. Na pew o chamstwo, brak kultury, ierozłą z ość z telefo e oraz to, że ez i h ie da się żyć.

. Czy jest Pa i sz zęśliwy Tak. Myślę, że

złowiekie ?

ogę tak powiedzieć po i o róż y h prze iw oś i.

9. Jakie ma Pa i ajważ iejsze spostrzeże ia od oś ie szkole?

łodzieży w aszej

Hmm... ogól ie to pozytyw ie od iera aszą łodzież. W poprzedniej szkole, w której u zyła , łodzież yła ardziej pro le owa. Tutaj ra zej duży h pro le ów ie a. To, co w ześ iej powiedziała - telefo y w prawie każdej klasie są pro le e . Są pojedy ze oso y, który h pozio kultury pozostawia wiele do ży ze ia. Jest ała li z a u z iów, który zależy, który się h e, którzy ają większe a i je a wyższą o e ę iż dwa. Ch iała y że y to się z ie iło.

Daria szulim, Natalia Bystrek, Klaudia Ż ijewska


Wywiad z Tomaszem Krasieńko, tancerzem, uczniem klasy 2i. 1. Od jak daw a ta ie jest Twoją pasją?

zdolnym,

młodym

Od trzech lat.

. Kiedy za ząłeś tań zyć i gdzie? Pod koniec drugiej klasy gimnazjum kolega zapropo ował i dołą ze ie do jego grupy ta e z ej. Stwierdziłe , że oże to yć oś owego wię się zgodziłe .

. Do jakiej aktual ie szkoły u zęsz zasz? „Brothers Dance Studio”.

4. Opowiedz oś o iej Jest to studio założo e dwa lata te u. Założy iela i są ra ia, którzy ale przede wszystki stawiają a iłą at osferę i za awę z tań e .

5. Jakie

asz osiąg ię ia związa e z tań e

ają dużo osiąg ięć,

?

Drugie miejsce na zawodach w nowym dworze w kategorii "solo" i piąte miejsce na zawoda h w hodze iu z grupą i w dueta h.

6. Dla zego właś ie ta ie sprawia Ci przyje

ość?

Taniec jest specyficzny, po ieważ ie tylko trze a yć spraw y fizy z ie, ale i kreatyw y . Gdy za zy a tań zyć ie yślę total ie o i zy . Nie przej uje się swoi i pro le a i tylko ro ię to, o przyjdzie i do głowy.

. Wiążesz swoją przyszłość z tań e ? Coraz zęś iej yślę o przyszłoś i związa ej z tań e . Na pew o h iał y dużo jeździć po Polsce, a nawet dalej! Ch iał y też poz awać ludzi, którzy tań zą. Marzy i się y kiedyś zatań zyć u oku jakieś gwiazdy i au zać łodsze pokole ie.


8. Jakie masz rady dla po zątkują y h ta erzy? Nie zała ywać się po pierwszy h treningach! Po zątki ie są łatwe. Ja iałe okrop y pro le z zapa ięta ie horeografii lu z koordy a ją. Trze a dużo ćwi zyć w wol y zasie i dążyć do sa odosko ale ia sie ie. Natalia Bystrek

Rozmowy z maturzystami, czyli jak będą wspominać naszą szkołę. 1. Co h iał yś/ h iała yś zapo

ieć z aszej szkoły?

Uczennica 3b:

- Nie h ę i zego zapo i ać. Uważa , że szkoła śred ia to każdego złowieka. To tu staje y się dorośli.

ajlepszy okres w ży iu

U zeń a: - Sa dały!!! Choć rze zywiś ie óżka się ie po iła...

2. Co zapa iętasz z aszej szkoły? U zeń g: - Pa a Wizora. Był to au zy iel historii w aszej szkole. U olewa ad fakte , że profesor ie oże już ie u zyć. Z ie ił o oje podejś ie do przed iotu jakim jest historia. Uświado ił ie jak waż a jest historia oraz, że wszystkie ieżą e wydarze ia ają swoje przy zy y w przeszłoś i. U zeń a: - Ze szkoły a pew o zapa ięta do rą at osferę, której igdy ie rakowało. W szkole yło zawsze iło i sy patycznie. Sz zegól ie zapa ięta i ędę do rze wspo i ał kilku au zy ieli, którzy yli świet y i przewod ika i w trzylet i pro esie au za ia. Uczennica 3b: - Na pew o ędę iło wspo i ała każdego au zy iela, ale przede wszystki swoją klasę, która pomimo podziałów potrafiła się zjed o zyć i zasa i da popalić iejed e u nauczycielowi.


3. Czy oś ie podo ało Ci się w aszej szkole? Uczennica 3b: - Do sa dałów się przyzwy zaiła ...

U zeń g: - Ko ie z ość osze ia sa dałów, a ie klapek.

4. Czy oś podo ało Ci się w aszej szkole? U zeń a: - W LO i . Marii Ko op i kiej aj ardziej podo ało i się to, że nauczyciele kładli ogromny a isk ie tylko a aukę, ale także a asze wy howa ie i kulturę oso istą. Szkole zawdzię za poz a ie wielu fantastycznych kolegów i koleża ek, z który i a pew o dalej ędę utrzy ywał ko takt. W szkole podo ało i się do re wyposaże ie pra ow i i aza sportowa oraz wygląd udy ku. No i jesz ze ka apy. Kacper Pikulski, Kacper Biegajski

W oczekiwaniu na wakacyjną miłość

Rozmowa z p. Agnieszką Trybel - nauczycielką języka angielskiego w naszej szkole. 1. Czy pa ięta pa i swoją pierwszą

iłość?

Tak pa ięta , hoć i ęło tak wiele lat. Byliś y sąsiada i i ieszkaliś y a jed y osiedlu. Punktem zbiorowym wszystkich dzieciaków z uli y ył pla za aw, który wtedy wydawał się ogro y i pełe iejs , które służyły jako azy woje e. Tak wię Paweł, o tak iał a i ię, zawsze ył oi wrogie pod zas wielu godzi y h za aw. Często doku zaliś y so ie podczas bitw rozgrywanych late . Z zase jed ak asze azy się połą zyły i wrogość przerodziła się w przyjaźń. Warto dodać, że ieliś y wtedy po lat.

2. Czy u zu ie zostało odwzaje

io e?

To jest trud e pyta ie, ale wydaje i się, że skoro wra ał ze ą do do u z aszego pla u zabaw to hy a tak. Niestety ie ogliś y długo a ieszyć się tą z ajo oś ią, po ieważ Paweł przeprowadził się, a ja z ów to zyła itwy podwórkowe.


3. Jak Pani patrzy na to z perspektywy czasu? Zawsze faj iej jest ieć kogoś a ty świe ie iż stawiać u zoło ałkie masz lat zy ży ie we dwoje jest po prostu pięk iejsze.

sa e u, i zy Daria Szulim

Wypowiedzi innych Kacper 1a „Miałe sześć lat, yłe wtedy w przedszkolu. Moją iłoś ią yła Ula. Niestety stra iłe z ią kontakt.” Pan Profesor Mariusz Suwiński „W przedszkolu podo ała i się pa i przedszkola ka. Była pięk ą, łodą ru etką i iała śli z e o zy… Była o iekte oi h west h ień. Mogę powiedzieć, że yła

oją pierwszą poważ ą

iłoś ią.”

Pani Profesor Magdalena Markowska „Moją pierwszą i jedy ą iłoś ią jest ój ąż. Poz aliś y się tu, w Ko op i kiej. Nie yła to iłość od pierwszego wejrze ia. Nie yślała wtedy, że zwiąże y się a ałe ży ie. A jed ak... jesteś y raze już lat.” Oliwka Bońkowska, a „Pierwszej prawdziwej iłoś i jako takiej jesz ze ie iała . To z a zy... o zywiś ie są aktorzy, którzy i się podo ają np. Leonardo Di Caprio.” Ala Kędzierska a „Moją pierwszą iłoś ią yła ku h ia i lodówka.” Bartek G. 2c „Kiedyś do ojego przedszkola hodziła taka Zuzia, awet ślu z ią iałe ! Pa ięta to, o zapo iałe gar ituru. Przy hodzę do przedszkola, wszys y wystroje i, pa a łoda w sukie e, a i dali u hę. Nawet hy a zdję ia z tego a . A solut y hite ył tort z piasku ozdo io y liść i i żołędzia i.” Ala Jarochowska 2a „Moją pierwszą iłość poz ała w przedszkolu. Miał a i ię Bartek. Pa ięta , że oja koleża ka iała hłopaka, który zrywał dla iej kwiatki, wię ja też kazała te u hłop u z ierać kwiatki. To yło słodkie.”


Jaś i a a „Poz aliś y się w pizzeri, patrzyła się a Tomek 1b „Pierwsza iłość -

oja

ie ardzo długo. Nazywała się pizza. Serowa.”

a a. Ma o, jeśli to zytasz - ko ha

Cię!”

Olek 1a „To yło w przedszkolu. Była lo dy ką, iała ie ieskie o zy. Bardzo i się podo ała, ale yłe z yt ieś iały że y do iej podejść. Teraz h iał y od owić z ią ko takty.” Kuba P. 1a „Pierwszą iłość poz ałe w zerów e - iała a i ię Klaudia. Była lo dy ką i to w zasadzie jedy y sz zegół, który pa ięta , jeśli hodzi o wygląd. Niestety ie yliś y oficjal ie parą, po ieważ wyje hała ła ią i ser e.” Anonim „Odpowiedział y /odpowiedziała y hęt ie a to pyta ie. Jed akowoż iężko się wypowiedzieć a te at, a który ie a y poję ia” Roz awiali gi

azjaliści

Aktualności Obroń się!

odzie ego użytku osó , wz udziły o Wydarze ie agłoś kursie oż a yło z

21 i 27 lutego w naszej szkole od yły się zaję ia sa oo ro y organizowane w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii” przez u ze i e z klasy aszego li eu oraz i h koleża ki. Kursy trwały po godzi y i poprowadzo e zostały przez profesjonalnych instruktorów z "Akademii Samoobrony". Zapreze towa o i przećwi zo o podstawowe hwyty i dźwig ie. Pokaza o rów ież jak ro ić się przed iota i p. klu za i zy parasolką. W zaję ia h wzięło udział w su ie około e zai teresowa ie TVP Warszawa oraz Telewizji Legionowskiej. io e yło przez edia społe z oś iowe, ulotki i plakaty. Wz ia ki o aleźć w większoś i legio owski h gazet.


Nowe boisko W kwiet iu a tere ie aszej szkoły rozpo zęła się budowa wielofunkcyjnego boiska. Będą się a i z ajdować: dwa oiska do piłki koszykowej, dwa oiska do piłki siatkowej, oisko do piłki rę z ej i oż ej.

Zawody sportowe W u iegły h tygod ia h KONOP rywalizował z i y i szkoła i a zawoda h sportowy h z piłki rę z ej. kwiet ia od yły się ęskie rozgrywki, gdzie po za iętej wal e aszy repreze ta to udało się uzyskać drugie iejs e, jedy ą lepszą szkołą od Nas okazał się Zespół Szkół Ogól okształ ą y h r i . Króla Ja a III So ieskiego w Legionowie (miejsca: 1-ZSO nr.2, 2-PZSO im. Marii Konopnickiej, 3-PZSP w Serocku, 4-Zespół Szkół w Wieliszewie (Komornica), 5-PZSP i . Jerzego Siwińskiego) Dziew zy y ato iast kwiet ia ie dały się iko u poko ać i zostały mistrzyniami Powiatu Legionowskiego(miejsca: 1-PZSO im. Marii Konopnickiej, 2-ZSO nr.2, 3- Zespół Szkół w Wieliszewie (Komornica), 4- PZSP i . Jerzego Siwińskiego). Zarów o jed e jak i drugie rozgrywki iały miejsce w Arenie Legionowo.

Dyskoteka dla gimnazjum kwiet ia w klu ie Aja od yła się dyskoteka dla klas gi azjal y h. Pa profesor Suwiński zorga izował grę w Twistera oraz zapew ił do rą uzykę. Moż a yło rów ież usłyszeć jednego z naszych uczniów tzw. „rapera z ulicy” zyli Wiktora Zielińskiego.

Klaudia Ż ijewska

Giełda szkół

W piątek kwiet ia w aszej szkole od yły się XVI Powiatowe Targi Szkół Po adgi azjal y h. U z iowie aszej szkoły ieli okazję dowiedzieć się wię ej o li ea h, te h ika h i szkoła h zawodowy h działają y h a tere ie aszego powiatu. W zasie


imprezy LO im. Marii Konopnickiej pokazało się z ardzo do rej stro y. Moi zda ie stoisko yło zde ydowa ie ajlepiej zorga izowa e i uporządkowa e spośród wszystki h z ajdują y h się a targa h. O do rą preze ta je aszej szkoły d ał li eal y Sa orząd U z iowski. Nie za rakło rów ież po zęstu ku dla goś i z i y h szkół. Po adto o oprawę uzy z ą tego wydarze ia d ał zespół działają y w aszy Klu ie Aja. Niektóre stoiska przygotowały iezwykłe doświad ze ia i pokazy. LO r. II preze towało min. Wybuch tekturowej makiety wulkany oraz che i z y sposó tworze ia żelków. Przedstawi iele Salezjańskiego Li eu Ogól okształ ą ego zapreze towali li z e fotografie przedstawiają e ży ie w i h szkole. W iekawy sposó swoją szkołę przedstawili uczniowie PZSP w Legio owie. Przy i h stoisku oż a yło podziwiać pięk e rzeź y z owo ów oraz inne dekoracje stworzone przez łody h te h ików gastro o i z i h szkoły. I y i atrak ja i przy i h sta owisku ył pokaz działa ia drukarki 3D. Największe zai teresowa ie spośród wszystki h szkół udziły jed ak LO w Komornicy oraz PZSP i . Włodzi ierza Wolskiego w Sero ku. Pokazy sa oo ro y, klasy u durowe oraz po zęstu ek gro hówką, którą zęstowali przy iągały wielu gi azjalistów do stoiska szkoły w Ko or i y. Te h ik hotelarstwa, Te h ik logistyk i Te h ik żywienia to zawody, które propo owała po skoń ze iu swojej szkoły pla ówka w Sero ku. Przy stoisku oż a yło zo a zyć i . fil z praktyk u z iów PSZP a Lot isku w Modli ie, a także dowiedzieć się wię ej o pra y logistyka i korzyś ia h auki w te h iku . Uważa , że dla gi azjalistów pla ują y h powoli swoją przyszłość i preza ta a pew o yła ardzo iekawa. PZSO i . Marii Ko op i kiej w Legio owie okazał się dosko ały gospodarze tegoro z y h targów i iej y adzieje, że zosta ie to do e io e przez przyszły h u z iów aszej szkoły. Gimnazjalista P.P.


Strefa humoru

WYKONALI

Co mówi kabel do kabla? - Bądź y w ko tak ie! Co robi zaatakowany kucharz? - Wzywa posiłki. Co

ówi podłoga po re o ie?

- Jeste

wykoń zo a.

Co robi traktor u fryzjera? - Warkocze Co mówi kula do postrzelonego? -Z a

Cię a wylot.

Dla zego podłoga

oże kła ać?

- Bo kryje ją dywa . Co robi siatkarz, gdy ma urodziny? - Przyję ie.

Kacper Pikulski Klaudia Ż ijewska Daria Szulim Kacper Biegajski Natalia Bystrek

Wydanie xiii  
Wydanie xiii  

Trzynaste wydanie gazetki Estudent! Redakcja: -Kacper Pikulski 2i -Kacper Biegajski 2i -Klaudia Żmijewska 2i -Natalia Bystrek 2i -Daria Szul...

Advertisement