Page 1

Espais Naturals , a l’ entorn de Curs 17-18

a n o l e c r a B


Ă?ndex PresentaciĂł Mapa El Delta del Llobregat El Parc Natural del Garraf El Litoral Mediterrani Serralades Ordal-Garraf-Marina Parc Agrari del Baix Llobregat Condicions


Presentació A l’entorn de Barcelona, a la façana litoral hi ha una gran diversitat d’espais naturals de gran valor: el Delta del Llobregat, Parc Natural del Garraf, Litoral Mediterrani, Serralada Litoral i el Parc Agrari del Baix Llobregat. Des de Fundació Sigea us volem acompanyar a descobrir aquests espais naturals de l’entorn de Barcelona! Fundació Sigea som una entitat que defensem el medi ambient i desenvolupem projectes d’educació ambiental. Ens unim a la conservació del territori i a la divulgació dels valors dels espais naturals i agrícoles de l’entorn més proper de Barcelona. Desitgem que us agradi!


Platges del Delta del Ll.


de Marina

Espais Naturals del Delta del Llobregat


El Delta del Llobregat

La Reserva Natural del Remolar-Filipines està formada per estanys, maresmes i una pineda litoral amb una platja amb dunes. És una zona d'un gran valor ecològic per la seva diversitat biològica i la importància com a punt de nidificació i descans d'aus migratòries. Està catalogada com a ZEPA (zona d'especial protecció per a les aus). Es poden observar habitualment fotxes, ànecs coll-verds, martinets blancs, bernats pescaires, aligots, cames llargues,... I en èpoques de migració, arriben flamencs, agró roig, fredelugues... En aquest espai podeu realitzar activitats de FAUNA, VEGETACIÓ I PAISATGE.


Les Activitats ACTIVITATS La N ost ra Am ig a la Ga vina R ia llera Q u e v é n e n e l s P i r a t e s! O n e s t r o b a e l Rè m o l? In vest igue m el Rem ola r E ls Est a ny s Lito ra ls i la Pla tja

EI

CI P

CM P

CSP

ES O

BA TX

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜


El Parc Natural del Garraf

El Garraf blanc és un paisatge rocós amb nombroses cavitats subterrànies formades per l'acció de l'aigua sobre les roques calcàries. El seu relleu suau presenta a les fondalades rieres seques, penya-sebats, dolines i rasclets. Aquest paisatge està dominat per la màquia de litoral de garric i margalló amb matolls olorosos i la palma o margalló amb aire exòtic i fulles elegants. El Garraf vermell presenta un gran contrast respecte del dominat per les roques calcàries. Aquest paisatge canvia visiblement d'una vessant a l'altre de la muntanya. Al Garraf vermell hi trobem conglomerats, gresos i argiles, que es van formar fa uns 213 milions d'anys i que presenten una erosió espectacular on es formen arcs naturals. Al seu damunt hi ha un alzinar esclarissat amb pi blanc i amb un sotabosc frondós on hi dominen els brucs i el marfull. En aquests espais podeu realitzar activitats de VEGETACIÓ I PAISATGE.


Les Activitats ACTIVITATS Les pedres del Garraf Olorem la Natura! D esc obrim la vegetac ió del Garraf E l Garraf per din s Tradició agrícol a i ramadera al Gar raf

EI

C IP

CMP

CSP

ESO

BATX

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜


El Litoral Mediterrani

Les platges del nostre litoral mediterrani són un sistema natural viu i alhora dels més populars de l'àrea Metropolitana. Al sud de Barcelona comptem amb uns 11 quilòmetres de platges deltàiques que conviuen amb espais naturals protegits. Es tracta de platges de grans sorrals costaners, amb presència de dunes i vegetació autòctona, amb punts d’observació per aus i platges protegides amb pinedes litorals ben conservades, i amb projectes de conservació. En aquests espais podeu realitzar activitats de VEGETACIÓ, MAR I PAISATGE.


Les Activitats ACTIVITATS Quí viu a la p latja? La n ostr a Mar M editer ràn ia Gimcan a a la platja! L’Ec osistema de la platja E l ma r

EI

C IP

CMP

CSP

ESO

BATX

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜


Serralades Ordal-Garraf-Marina Els darrers turons i contraforts de la serra del Garraf-Ordal prenen forma en les muntanyes del Montbaig i del Montpedrós. Com dos gegants davant el riu Llobregat, aquestes dues muntanyes acullen dues ermites en el seu cim: Sant Ramon, la més espectacular, a dalt del Montbaig; i Sant Antoni al cim del Montpedrós. L'espai forestal és força important i es troba constituït per boscos de pi blanc, alzines I roures. A nivell agrícola cal destacar el conreu del cirerer que singularitza aquest espai. El conjunt de turons i serralades que formen el paisatge de Collserola, han donat lloc al Parc Natural de Collserola, el parc metropolità més extens dins una àrea metropolitana. Presenta un paisatge molt ric i divers, tant natural com culturalment. A nivell mediambiental acull una important biodiversitat de paisatges vegetals: pinedes de pi blanc a les vessants del Vallès fins a pradells d'herbes anuals a les vessants que donen al Baix Llobregat. La fauna és rica en ocells i a alguns mamífers com el porc senglar hi són presents. A nivell cultural acull un important patrimoni d'antigues masies, ermites o castells. Cal destacar el temple del Tibidabo i la torre de comunicacions. En aquest espai podeu realitzar activitats de FAUNA, VEGETACIÓ I PAISATGE.


Les Activitats ACTIVITATS E l bosc dels sentits D esc obrim el nostre bosc m editerrani L’alimentació de les plantes i els an imals L’Alzinar L’ecosistema litor al mediterr an i

EI

C IP

CMP

CSP

ESO

BATX

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜


El Parc Agrari

El Parc agrari del Baix Llobregat ocupa unes 2.700 hectàrees de conreus principalment de regadiu i fruiters a la Vall Baixa de Riu Llobregat i el seu Delta.. L’any 1998 es va constituïr el Consorci del Parc Agrari. Es tracta d’una entitat pública que integra a catorze municipis, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal, la Generalitat i la Unió de pagesos. És un espai protegit on es preserva l’activitat agrària i els sues valors. L’agricultura és un patrimoni cultural i històric i ens complau conviadarvos a que visiteu aquest llegat. En aquest espai podeu realitzar activitats d’AGRICULTURA.


Les Activitats ACTIVITATS Tasta el Parc Agrari del B aix Llobr egat

EI

C IP

CMP

CSP

ESO

BATX

혱 혱 혱 혱


Condicions

*Cada activitat d'aquest programa compta amb el servei d'un/a educador/a ambiental que guiarà al grup-classe a llarg de l'horari escollit. * Una vegada heu realitzat la reserva de l'activitat, Fundació Sigea us enviarà mitjançant un mail adreçat al vostre centre educatiu, tota la documentació pertinent d'aquella activitat (dossier del mestre, fitxes de treball previ, mapa...) * El dia de la realització de l'activitat, els/les educadors/es ambientals de Fundació Sigea portaran la resta de material necessari per al bon funcionament d'aquesta (dossier dels alumnes amb la fase de desenvolupament - si s'escau-, material pedagògic pels alumnes...) *MOLT IMPORTANT: Cal que els vostres alumnes portin roba còmode, calçat adequat, gorra, carpeta, llapis, aigua, crema de sol i antimosquits (si s’escau), esmorzar i dinar (si s'escau).


Contractar el servei és molt fàcil!

Trucant al

93 647 21 21 649 34 37 94

Enviant un Whatsapp al

Enviant un mail a

reserves@fundaciosigea.org Escoll iu la vostra activitat i conc erteu la data

Descarregueu-vos el dossier d el mestre amb la proposta d’activitats prèvies de la nostra web

www.fundaciosigea.org Us facil item el servei d’autocar perq uè tanq ueu el servei en una sola gestió

El preu és el següent:

200 € per grup classe § Acti vitats d ’un matí (1 0-1 3h): 180 € per grup c lasse § Acti vitats d ’un dia (10 -16 h):

Recordeu q ue fins el d ia de l ’activitat estem a l a vostra disposic ió.


Fundaciรณ Sigea Telf.:93 647 21 21 Whatsapp: 649 34 37 94 Passatge Llevant, 9 local 3C 08840 Viladecans-Barcelona

reserves@fundaciosigea.org

www.fundaciosigea.org

Espais Naturals a l'entorn de Barcelona 2017-18  

Aquí trobareu totes les activitats que Fundació Sigea us ofereix per gaudir dels espais naturals que trobem a l'entorn de Barcelona

Espais Naturals a l'entorn de Barcelona 2017-18  

Aquí trobareu totes les activitats que Fundació Sigea us ofereix per gaudir dels espais naturals que trobem a l'entorn de Barcelona

Advertisement