Tallers de desenvolupament. Programa Escolar

Page 1


04

Índex

Els Residus

07

L'Aigua

10

Canvi Climàtic

13

Consum Responsable

16

Mobilitat

19

Ciutats

22 Natura


Fundació Sigea us proposa els tallers de desenvolupament sostenible relacionats amb un ampli ventall de vectors/temàtiques ambientals.

Avui dia , créixer com a persones d'una manera sostenible amb el medi ambient i amb tot el que ens envolta, és un objectiu molt important a tenir en compte.

Els tallers exploren científicament i de forma molt pràctica cadascun dels temes.

De forma lúdica, també es donen a conèixer diferents propostes per modificar hàbits o algunes conductes i contribuir activament en la millora del medi ambient del planeta.

02


E l Disseny dels Programes Pedagògics segueix un procés d'adaptació al currículum escolar i a la realitat educativa de la nostra comunitat escolar, així com la recerca dels recursos pedagògics més adients per al desenvolupament dels coneixements i valors ambientals, patrimonials i humans.

Les Unitats Didàctiques s'estructuren en tres fases:.Fase prèvia: proposta d'activitats al centre escolar abans del taller/sortida; Fase de desenvolupament: activitats el dia del taller/sortida;Fase de síntesi: proposta d'activitats al centre escolar després del taller/sortida.

Els Materials Pedagògics estan dissenyats per potenciar la descoberta i l'experimentació en el coneixement de l'entorn. Consten de dossier de l'alumne i motxilles pedagògiques amb eines diverses que fomenten el treball en grup.

03


ELS RESIDUS

04


Aquests tallers tenen l'objectiu de contribuir a millorar la recollida selectiva dels residus en els contenidors especials que hi ha a tots el municipis. Promouen la reducció de la producció de deixalles a les llars. Les activitats que proposem permeten als alumnes experimentar amb les deixalles i practicar­ne la seva reutilització i el seu reciclatge. També es donen a conèixer les diferents instal·lacions de tractament i reciclatge dels residus com són les deixalleries i els ecoparcs.

05


PAPER RECICLAT

TITELLES ECOLÒGIQUES

Fabricar fulls de paper reciclat de forma artesanal, utilitzant fulls vells com a matèria primera. Al final obtenim un paper nou que podrem fer servir perpintar o be com a portada d'un àlbum, o per qualsevol altre cosa que imaginem.

Donar a conèixer la reutilització d'un material de rebuig, com serà el cas del cartró, i fomentar la reducció, la reutilització,la recollida selectiva d'escombraries, per afavorir­ ne el seu reciclatge.

JOGUINES E. Conèixer la problemàtica que suposa la gran producció de deixalles. Promoure actituds participatives, adquirint hàbits que facilitin la recollida selectiva del paper i d'altres materials recuperables. Aprendre a valorar l'aprofitament dels residus urbans per estalviar matèries primeres.

PILES USADES Aprendre a classificar diferens tipus de piles, i b a t e r i e s o acumuladors. Indicar els beneficis de les piles de llarga vida: els acumuladors. Participar en la recollida selectiva de piles per disminuir la contamina c i ó q u e genera aquest tipus de residu especial. 06

SABÓ AMB OLI USAT L'oli de cuina és un residu especial que e s p o t transformar e n s a b ó p e r rentar. D o n a r a c o n è i x e r e l s conceptes bàsics del p r o c è s d e saponificació.


L'AIGUA

07


L'aigua és essencial per la vida. Us presentem un seguit de tallers que exploren diferents aspectes d'aquest element: el seu comportament natural, els canvis d'estat, la seva contaminació, la seva depuració, els problemes de distribució, els seu reciclatge i retorn al medi natural, etc. Els diferents tallers incideixen en l'anomenada nova cultura de l'aigua a través de promoure tots aquells sistemes d'estalvi, les actituds solidàries i enginys per aprofitar molt millor aquest element.

08


CONTE DE L'AIGUA

EXPERIMENTA AMB L'AIGUA

Donar a conèixer els cicles natural i humà de l'aigua. Conscienciar als infants que l'aigua és un bé escàs. Conèixer actituds d'estalvi d'aigua.

Observar els diferents canvis que es produeixen: líquid, sòlid, gas. Comprovar els canvis d'una mostra d'aigua per dissolució d'alguns materials. Descobrir la vida a l'aigua. Valorar l'ús racional de l'aigua.

AIGUAAA! Distingir tots els processos que els donen en el cicle natural de l'aigua. Precisar els tipus d'aigües residuals que contaminen el cicle natural de l'aigua. Experientar amb el material de laboratori. Formular hipòtesi sobre la problemàtica de la manca d'aigua en el cicle natural i, per tant, en l'antròpic.

TALLER DE L'AIGUA Descobrir la importància d'aquest element tant per l'activitat humana com per la vida en el planeta. Investigar el funcionament dels cicles de l'aigua, tant natural com artificial o antròpic. Conèixer el funcionament d'una estació depuradora d'aigües residuals urbanes. Iniciar­se en l ' a n à l i s i d ' a l g u n s paràmetres bàsics com l'acidesa i el contingut de sals. 09

T.CONEIXEMENT AIGUA Descobrir la importància d'aquest element tant per l'activitat humana com per la vida en el planeta. Investigar el funcionament dels cicles de l'aigua, tant natural com artificial o antròpic. Conèixer el funcionament d'una estació depuradora d'aigües residuals urbanes. Iniciar­ se en l'anàlisi d'alguns paràmetres bàsics com l'acidesa i el contingut de sals.


CANVI CLIMÀTIC

10


L'aire és imprescindible per la vida de tots els éssers vius. Els tallers estan destinats a descobrir aquesta barreja de gasos en la que s'hi produeixen fenòmens atmosfèrics, i canvis deguts a substàncies contaminants. L'objectiu principal és promoure i provocar l'observació de fenòmens senzills que passen a l'entorn essencial més proper i fomentar actituds per reduir la contaminació atmosfèrica.

11


CONTE DEL PARE NÚVOL

TALLER DELS NÚVOLS

A través d'un conte, els nens/es descobriran el viatge que fan els núvols,i amb l'ajuda d'unes titelles de cartró que es fabricaran ells mateixos, faran la representació d'aquest conte amb tota la classe. D'aquesta manera podran conèixer tots els elements que formen part de l'atmosfera.

Es treballen els fenòmens meteorològics: els núvols i precipitacions, la temperatura, el vent, les unitats de mesura, així com l e s p r e v i s i o n s meteorològiques.

QUIN TEMPS FA?

T. METEOROLOGIA

T.CANVI CLIMÀTIC

Donar a conèixer els diferents elements que configuren el temps atmosfèric. Aprendre a observar i comprendre el clima i els canvis del temps. Familiaritzar­se amb els aparells de mesura d'una estació meteorològica.

Observació indirecta de fenòmens i canvis mitjançant fotografies, dibuixos i recursos tecnològics. Ús d'unitats i instruments de mesura. Realització, utilització i interpretació de plànols i mapes. Sensibilització sobre la influència de l'activitat humana en el medi.

Considerar les variacions atmosfèriques com f a c t o r s q u e interaccionen molt diversament en la vida dels èssers humans. Diferenciar el clima del temps atmosfèric. Saber interpretar els mapes de previsió meteorològica. Relacionar les accions destructives de l'home envers el mediambient amb el canvi climàtic.

12


CONSUM RESPONSABLE

13


Avui dia , a les prestatgeries dels mercats i supermercats hi ha una gran diversitat de productes de consum. En aquestes activitats s'anomenen diferents raons per poder fer una compra més responsable amb criteris ecològics: comprar amb el mínim d'embalatge possible, envasos de fàcil reutilització i reciclatge, buscar l'origen del productes i mirar d'escollir producte local, fomentar la compra de productes que segueixen processos de producció ecològica, criteris de la compra solidària, de comerç just, etc.

14


ANEM A COMPRAR

T. LA COMPRA ECOLÒGICA

Conèixer els diferents productes que es venen als mercats. Reflexionar sobre la procedència de diferents aliments que podem adquirir en un mercat.

Els nens /es fan una compra a la mateixa classe d'alguns dels productes que els pares compren. A partir d'aquí, es classifiquen tots els envoltoris que s'hagint fet. El joc continua donant una altra oportunitat de compra per a que aquesta vegada ho facin sense fer tantes deixalles.

COM CONSUMIM? Potenciar entre els alumnes, hàbits de c o n s u m q u e possibilitin la reducció a l'hora de realitzar la compra domèstica familiar.

T. ECOCOMPRA

CONSUM RESPONSABLE

Fomentar la compra ecològica. Minimitzar la generació de residus. Afavorir la recollida selectiva de residus.

15

Potenciar entre els alumnes, hàbits de consum que possibilitin la reducció de residus i una disminució del consum de recursos naturals no renovables. Donar a conèixer l'orígen dels diferents envasos que consumim. Potenciar l'esperit crític davant l'elecció d'un producte, tenint en compte aspectes mediambientals.


MOBILITAT

16


L'objectiu general de les activitats sobre la mobilitat sostenible i segura és conèixer com moure's lliurement de manera responsable i considerant els impactes que cada mode de transport té sobre el benestar de les persones, la qualitat de l'entorn urbà i el medi ambient. La mobilitat sostenible allibera el carrer de la sobrecàrrega que representa l'excés de mobilitat privada amb modes de transport de motor i fomenta el repartiment equitatiu de l'espai sense que cap mode de transport tingui preeminència sobre la resta. Garanteix la mobilitat universal perquè dóna prioritat als sistemes de desplaçament més sostenibles: la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic col·lectiu. Dóna recursos als alumnes per a la seva mobilitat sostenible i promou la seva participació activa i coresponsabilitat. Es tracta d'una mobilitat més accesible, amb menys contaminants, eficient i saludable.

17


APRENEM A ANAR EN BICI Iniciar als alumnes tant en la conducció de la bicicleta com en la circulació, segons el nivell de coneixement dels participants. Donar consells bàsics per moure'ns per la ciutat, on practiquem algunes maniobres com passejar en companyia. Es tracta d'anar adquirint habilitats de forma fàcil, segura i divertida i poder realitzar un petit circuit d'aprenentatge

GIMCANA DE LA MOBILITAT L'activitat està basada en una gimcana a peu i en bicicleta on els alumnes participen en proves per anar descobrint la mobilitat sostenible i segura. Hi ha tres punts interactius: El joc de la mobilitat per conèixer com ens movem i els avantatges i inconvenients de les diferents formes de moure'ns. La carpa per conèixer alguns senyals de circulació i per últim el circuit de la mobilitat on es convinen vianants, vehicles, etc.

L'OCA DE LA MOBILITAT

EL TALLER DE LA BICI El Taller de la bici té l'objectiu de donar a conèixer aquest mitjà de transport net i saludable. Així els alumnes coneixeran bé les parts de la bicicleta, alguns tipus de bicis. Tot seguit, en auqest taller els alumnes aprenen les accions bàsiques de manteniment de la bicicleta: netejar, oliar, ajustar frens, ajustar els canvis, etc .i tindran el manual de mecànica bàsica de la bicicleta

Entendre la problemàtica ambiental ocasionada per l'ús i abús de determinats mitjans de transport. Conèixer pràctiques de mobilitat sostenible viables a la ciutat. Ser conscients del paper protagonista de tots els ciutadans i ciutadanes, en la construcció d'una ciutat més sostenible.

18


CIUTATS

19


Avui dia , créixer com a persones d'una manera sostenible amb el medi ambient i amb tot el que ens envolta, és un objectiu molt important a tenir en compte. En aquests tallers, els alumnes s'adonen de la importància de tenir unes actituds correctes vers el nostre medi ambient, ulititzant de forma adeqüada els parcs i jardins de les nostres ciutats, fent servir el transport públic, ser conscients de la importància de no fer tant de soroll, i en definitiva, analitzant l'estat de les nostres ciutats per fer­les més sostenibles.

20


EL MEU PARC

T. LA MEVA CIUTAT

Descobrir amb els sentits els diferents elements que conformen un parc urbà. Conèixer diferents activitats q u e s ' h i p o d e n desenvolupar sense perjudici de la conservació del parc.

Joc en el que els nens i les nenes seran els ciutadans que representaran actituds en un carrer­decorat, actituds positives i negatives per a conviure a la ciutat.

JO VIDA SALUDABLE, I TU?

T. DE SOROLL

CONVIURE A LA CIUTAT

Identificar les accions correctes a realitzar a la ciutat per millorar els valors en relació amb el medi urbà.

Donar pautes de conducta per tenir cura i respecte vers el propi cos i el dels altres. Ser conscients dels riscos que impliquen els hàbits no saludables (dietes, manca d'exercici físic, automedicació...) 21

L'objectiu principal de l'activitat és donar a c o n è i x e r l a problemàtica existent al voltant de la contaminació acústica per optar per una reducció dels nivells de soroll a la nostra vida.


NATURA

22


Els tallers de natura tenen l'objectiu d'apropar als participants a descobrir les ciències que ens expliquen el Planeta viu, mitjançant l'experimentació i el joc.

Amb aquests tallers els alumnes contribueixen a tenir cura del medi ammbient i potencíen el seu propi esperit científic.

23


T. CAIXES­NIU

SEMBREM LLAVORS DEL BOSC L'objectiu és construir una caixa niu reutilitzant un bric tot fomentant l'estalvi i la recuperació de deixalles, així c o m l a r e c u p e r a c i ó d ' a n i m a l s . P r i m e r e s descobreixen les funcions i tipus de caixes­niu segons els ocells que hi viuen, comparant­ les amb els nius naturals. Tot seguit es construeix la caixa­ niu amb materials de rebuig.

Resulta impossible imaginar un món sense arbres, els vegetals més grans que existeixen. Aquesta activitat té l'objectiu de difondre la importància de conservar l'ecosistema del bosc mediterrani a través del coneixement de les diferents espècies d'arbres i la seva reproducció a partir de llavors. Els alumnes hauran de sembrar llavors de les alzina, pi i roure i fer­los créixer seguint les instruccions que se'ls facilitaran.

L'HORT A CASA

PLANTES AROMÀTIQUES

PLANTA AL MEU BALCÓ

L ' o b j e c t i u é s ensenyar a respectar la vegetació de jardins i parcs promovent el conreu de plantes a casa, i conèixer les necessitats d'aquestes.

Tenir un hort és una activitat que proporciona molts beneficis. La gratificació de fer aliments d'una manera saludable ens permet aprendre de la natura a través de tots els sentits.

24

Taller sensorial en el què es conèixen algunes plantes aromàtiques autòctones i d'altres exòtiques. Algunes es f a n s e r v i r tradicionalment com a remeis casolans, d'altres s'obtenen olis essencials p e r a cosmètica...Descobrirem alguns dels usos tradicionals de les plantes remeieres.


CONDICIONSFundació Sigea Tlf.: 93 647 21 21 Passatge Llevant, 9 local 3C 08840 Viladecans­Barcelona reserves@fundaciosigea.org

www.fundaciosigea.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.