Page 1

Kliendileht nr. 41 Kampaaniahinnad kehtivad kuni 31.10.2011 või toote juurde märgitud kuupäevani.

Parima a vuseg a KL33 kastutakse erinevate d i p a j o o sõrestikkonstruktsioonide, seinte,e, s vill vaheseinte, põrandate, lagede jaa mineraal katusealuste jm soojustamiseks.. KL33

Kõik d e t o o t R E ISOV

On heaks heliisolaatoriks. Parem isolatsioonivõime annab säästu küttekuludelt kogu hoone eluea jooksul. ISOVER KL 33-50 Mõõdud: 50x560x870 mm Pakis: 7,79 m2 ISOVER KL 33-100 Mõõdud: 100x560x870 mm Pakis: 3,90 , m2

16,30

SÜGIS 2011

-2i0ka% ardiga!

pakk

KL 33

kliend

ISOVER IS SOVER tootesortiment hõlmab õl b palju lj erinevaid erinev tooteid tooteid: pehmed karkassivillad, tuuletõkkeplaadid, koormusttaluvad villaplaadid, krohvivillad, puistevillad, tehnilised villad, niiskuskindlad Styrofoam XPS isolatsiooniplaadid, Vario aurutõkkesüsteem ja tihendustooted, Tyvek tuuletõkked ja aluskatted.

Kampaania kestab oktoobri lõpuni!

www.isover.ee


V채rvid


Värvid

NB! Hinnad kehtivad 14.09-30.11.2011. a. Цены действительны ц 14.09 по 30.11.2011 г.


Värvid

Interior Interior Interior InteriorSoft Soft Interior InteriorExtra Extra Pesemiskindel Pesemiskindel poolmatt poolmatt vesialuseline vesialuseline värv värv seintele seintele ja ja lagedele lagedele niisketes niisketes võivõi suure suure kulumiskoormusega kulumiskoormusega ruumides ruumides (köök, (köök, koridor, koridor, vannituba). vannituba).

Täismatt Täismatt vesialuseline vesialuseline pestav pestav akrülaatvärv akrülaatvärv seinte seinte ja lagede ja lagede värvimiseks värvimiseks kuivades kuivades ruumides ruumides (elu-, (elu-, magamismagamisja lastetoas). ja lastetoas). Jätab Jätab kaunilt kaunilt sametise sametise seinapinna, seinapinna, kerge kerge rullida. rullida.

ɉɨɥɭɦɚɬɨɜɚɹ ɉɨɥɭɦɚɬɨɜɚɹ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɚɤɪɢɥɚɬɧɚɹ ɚɤɪɢɥɚɬɧɚɹ ɤɪɚɫɤɚ ɤɪɚɫɤɚ ɞɥɹɞɥɹ ɫɬɟɧ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɦɚɬɨɜɚɹ ɦɚɬɨɜɚɹ ɜɨɞɧɨɜɨɞɧɨɜɨ ɜɨ ɜɥɚɠɧɵɯ ɜɥɚɠɧɵɯ ɢɥɢɢɥɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɱɚɫɬɨɝɨ ɱɚɫɬɨɝɨ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɚɤɪɢɥɚɬɧɚɹ ɚɤɪɢɥɚɬɧɚɹ ɤɪɚɫɤɚ ɤɪɚɫɤɚ ɞɥɹɞɥɹ ɭɯɨɞɚ ɭɯɨɞɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɤɭɯɧɢ, (ɤɭɯɧɢ, ɤɨɪɢɞɨɪɵ, ɤɨɪɢɞɨɪɵ, ɫɬɟɧ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɜ ɫɭɯɢɯ ɜ ɫɭɯɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɜɚɧɧɵɟ). ɜɚɧɧɵɟ). (ɝɨɫɬɢɧɵɟ, (ɝɨɫɬɢɧɵɟ, ɞɟɬɫɤɢɟ, ɞɟɬɫɤɢɟ, ɫɩɚɥɶɧɢ). ɫɩɚɥɶɧɢ). Ɉɛɪɚɡɭɟɬ Ɉɛɪɚɡɭɟɬ ɛɚɪɯɚɬɢɫɬɭɸ ɛɚɪɯɚɬɢɫɬɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɥɟɝɤɨ ɥɟɝɤɨ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɜɚɥɢɤɨɦ. ɜɚɥɢɤɨɦ.

Poolläikiv Poolläikiv vesialuseline vesialuseline ja ja niiskuskindel niiskuskindel eriti eriti hea hea pesemispesemisja ja kulumiskindlusega kulumiskindlusega seinaseinaja laevärv ja laevärv kööki, kööki, vannituppa, vannituppa, ujulasse ujulasse jm.jm. Värv Värv sisaldab sisaldab hallitusvastaseid hallitusvastaseid aineid. aineid. ɉɨɥɭɝɥɹɧɰɟɜɚɹ ɉɨɥɭɝɥɹɧɰɟɜɚɹ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɜɥɚɝɨɫɬɨɣɤɚɹ ɜɥɚɝɨɫɬɨɣɤɚɹ ɚɤɪɢɥɚɬɧɚɹ ɚɤɪɢɥɚɬɧɚɹ ɤɪɚɫɤɚ ɤɪɚɫɤɚ ɞɥɹɞɥɹ ɫɬɟɧ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɜ ɫɭɯɢɯ ɜ ɫɭɯɢɯ ɢ ɜɥɚɠɧɵɯ ɢ ɜɥɚɠɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɤɭɯɧɢ, (ɤɭɯɧɢ, ɜɚɧɧɵɟ, ɜɚɧɧɵɟ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɢ ɩɪ.). ɢ ɩɪ.). Ʉɪɚɫɤɚ Ʉɪɚɫɤɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɬɢɜ ɩɥɟɫɟɧɢ. ɩɥɟɫɟɧɢ.

2,7L 14.10 14.10 2,7L

2,7L 14.10 14.10 2,7L

2,7L 15.40 15.40 2,7L

A alus A alus C alus C alus 5.80 (6.44/L) (6.44/L) 0,9L 5.20 (5.78/L) (5.78/L) 0,9L 0,9L5.80 0,9L5.20 9L 9L 42.00 42.00 (4.67/L) (4.67/L) 2,7L 2,7L 12.40 12.40 (4.59/L) (4.59/L) 18L18L 67.90 67.90 (3.77/L) (3.77/L) 9L 9L 35.40 35.40 (3.93/L) (3.93/L)

A alus A alus C alus C alus 0,9L 0,9L6.40 0,9L5.60 6.40 (7.11/L) (7.11/L) 0,9L 5.60 (6.22/L) (6.22/L) 9L 9L 39.80 39.80 (4.42/L) (4.42/L) 2,7L 2,7L 13.30 13.30 (4.93/L) (4.93/L) 9L 9L 35.00 35.00 (3.89/L) (3.89/L)

A alus A alus C alus C alus 6.50 (7.22/L) (7.22/L) 0,9L 6.00(6.67/L) (6.67/L) 0,9L 0,9L6.50 0,9L6.00 9L 9L 43.50 43.50 (4.83/L) (4.83/L) 2,7L 2,7L 14.40 14.40(5.33/L) (5.33/L) 9L 9L 42.00 42.00(4.67/L) (4.67/L)

5.22/L 5.22/L

5.22/L 5.22/L

5.70/L 5.70/L

Vivacolor VivacolorFF

Kasutamisvalmis Kasutamisvalmis peenpahtel peenpahtel seinte seinte ja ja lagede lagede pahteldamiseks pahteldamiseks kuivades kuivades ruumides. ruumides. Mugav Mugav pinnale pinnale kanda, kanda, jätab jätab sileda sileda aluspinaluspinnana viimistlusvärvile, viimistlusvärvile, kerge kerge lihvida. lihvida.

Ƚɨɬɨɜɚɹ Ƚɨɬɨɜɚɹ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɬɨɧɤɚɹ ɬɨɧɤɚɹ ɲɩɚɤɥɺɜɤɚ ɲɩɚɤɥɺɜɤɚ ɞɥɹɞɥɹ ɫɬɟɧ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɜ ɫɭɯɢɯ ɜ ɫɭɯɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. Ʌɟɝɤɨ Ʌɟɝɤɨ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɲɥɢɮɭɟɬɫɹ, ɢ ɲɥɢɮɭɟɬɫɹ, ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɝɥɚɞɤɭɸ ɝɥɚɞɤɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ.

12.00 12.00 10L10L 1.20/L 1.20/L

0,6L 0,6L2.00 2.00(3.33/L) (3.33/L) 3L 3L5.70 5.70(1.90/L) (1.90/L) 15L15L 12.00 12.00(0.80/L) (0.80/L)

Hinnad Hinnad kehtivad kehtivad kliendikaardiga kliendikaardiga kuni kuni 31.10.2011 31.10.2011


Värvid

Luja Luja

Poolmatt Poolmatt tugevat tugevat koormust koormust ja pesemist ja pesemist taluv taluv vesialuseline vesialuseline akrülaatvärv akrülaatvärv vannitubade, vannitubade, esikute, esikute, haiglate, haiglate, trepikodade trepikodade seintele seintele ja lagedele. ja lagedele. Sisaldab Sisaldab hallitusvastaseid hallitusvastaseid aineid. aineid.

ɉɨɥɭɦɚɬɨɜɚɹ ɉɨɥɭɦɚɬɨɜɚɹ ɜɥɚɝɨɫɬɨɣɤɚɹ ɜɥɚɝɨɫɬɨɣɤɚɹ ɚɤɪɢɥɚɬɧɚɹ ɚɤɪɢɥɚɬɧɚɹ ɤɪɚɫɤɚ, ɤɪɚɫɤɚ, ɫɬɨɣɤɚɹ ɫɬɨɣɤɚɹ ɤ ɦɵɬɶɸ ɤ ɦɵɬɶɸ ɢ ɫɬɢɪɚɧɢɸ, ɢ ɫɬɢɪɚɧɢɸ, ɞɥɹɞɥɹ ɫɬɟɧ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɜ ɜɚɧɧɵɯ ɜ ɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɧɚɬɚɯ, ɤɨɦɧɚɬɚɯ, ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ, ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ, ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ ɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ. ɩɥɨɳɚɞɨɤ. ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɞɨɛɚɜɤɢ ɞɨɛɚɜɤɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɬɢɜ ɩɥɟɫɟɧɢ. ɩɥɟɫɟɧɢ.

Tule Tulevärvikoolitusele! värvikoolitusele!

2,7L 23.00 23.00 2,7L

VÄRVIMISTÖÖD VÄRVIMISTÖÖDKODUS KODUS

8.52/L 8.52/L

A alus A alus C alus C alus 7.70 (8.56/L) (8.56/L)0,9L 7.00 (7.78/L) (7.78/L) 0,9L 0,9L 7.70 0,9L7.00 9L 9L65.00 65.00 (7.22/L) (7.22/L) 2,7L 2,7L 20.00 20.00 (7.41/L) (7.41/L) 18L18L 120.00 120.00 (6.67/L) (6.67/L) 9L 9L 55.00 55.00 (6.11/L) (6.11/L)

Kursus Kursus neile, neile, plaanivad kodus värvimistöid teha! keskes plaanivad iseise kodus värvimistöid teha!

Supi SupiSaunavaha Saunavaha

• toonide, • toonide, toodete toodete ja töövahendite ja töövahendite valimine valimine • pindade ettevalmistamine ja värvimine • pindade ettevalmistamine ja värvimine • värvimise demonstreerimine • värvimise demonstreerimine • kasulikke näpunäiteid, ideid • kasulikke näpunäiteid, ideid

Toonitav Toonitav vesialuseline vesialuseline looduslikku looduslikku vaha vaha sisaldav sisaldav kaitsekaitseaine aine sauna sauna puitpindade puitpindade töötlemiseks. töötlemiseks. Saunavaha Saunavaha jätab jätab siidmati siidmati mustust mustust ning ning vett vett hülgava hülgava pinna. pinna. Sobib Sobib saunasaunalavade, lavade, seinte, seinte, lagede, lagede, uste, uste, aknapõskede aknapõskede töötlemiseks. töötlemiseks.

TASUTA kursus toimub Tikkurila Koolituskeskuses,

Ɍɨɧɢɪɭɟɦɵɣ Ɍɨɧɢɪɭɟɦɵɣ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɜɨɫɤ ɜɨɫɤ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɫɬɚɜ ɞɥɹɞɥɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜ ɛɚɧɹɯ. ɜ ɛɚɧɹɯ. ȼɨɫɤ ȼɨɫɤ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɜɥɚɝɨɜɥɚɝɨɢ ɝɪɹɡɟɨɬɬɚɥɤɢɜɚɸɳɭɸ ɢ ɝɪɹɡɟɨɬɬɚɥɤɢɜɚɸɳɭɸ ɲɟɥɤɨɜɢɫɬɨ-ɦɚɬɨɜɭɸ ɲɟɥɤɨɜɢɫɬɨ-ɦɚɬɨɜɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɛɚɧɧɵɯ ɛɚɧɧɵɯ ɩɨɥɤɨɜ, ɩɨɥɤɨɜ, ɫɬɟɧ, ɫɬɟɧ, ɩɨɬɨɥɤɨɜ, ɩɨɬɨɥɤɨɜ, ɞɜɟɪɧɵɯ ɞɜɟɪɧɵɯ ɢ ɨɤɨɧɧɵɯ ɢ ɨɤɨɧɧɵɯ ɨɬɤɨɫɨɜ. ɨɬɤɨɫɨɜ.

9.50 9.50

0,9L 0,9L 10.56/L 10.56/L

EP EP alus alus 5.30 (23.56/L) (23.56/L) 0,225L 0,225L 5.30

Presto PrestoLG LG

aadressil Liimi 5, Tallinn

12.00 12.00 1L1L

TATASS UUTATA

12.00/L 12.00/L

must, must, valge, valge, pruun pruun 6.00 (18.18/L) (18.18/L) 0,33L 0,33L 6.00

22. 22.september septemberklkl17.00 17.00 - 19.00 - 19.00 13. 13.oktoober oktooberklkl17.00 17.00 - 19.00 - 19.00 Palume Palume registreeruda registreeruda telefonidel telefonidel 650650 1191 1191 ja 556 ja 556 73 73 257,257, e-posti e-posti teel: teel: koolituskeskus@tikkurila.com koolituskeskus@tikkurila.com võivõi kodulehel kodulehel www.vivacolor.ee www.vivacolor.ee

Kasutamisvalmis Kasutamisvalmis aluspahtel aluspahtel kuikuivade vade ruumide ruumide seintele seintele ja lagedeja lagedele. le. Väga Väga hea hea täitevõimega, täitevõimega, kerge kerge lihvida. lihvida. Täitevõime Täitevõime kuni kuni 3030 mm, mm, ilma ilma kahanemiseta. kahanemiseta.

15.00 15.00 10L10L

1.50/L 1.50/L Ƚɨɬɨɜɚɹ Ƚɨɬɨɜɚɹ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɛɚɡɨɜɚɹ ɛɚɡɨɜɚɹ ɲɩɚɤɥɺɜɤɚ ɲɩɚɤɥɺɜɤɚ ɞɥɹɞɥɹ ɫɬɟɧ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɜ ɜ ɫɭɯɢɯ ɫɭɯɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. Ɉɱɟɧɶ Ɉɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɯɨɪɨɲɢɟ 3L 3L6.00 6.00(2.00/L) (2.00/L) ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɥɟɝɤɨ ɥɟɝɤɨ ɲɥɢɮɭɟɬɫɹ. ɲɥɢɮɭɟɬɫɹ. Ɍɨɥɳɢɧɚ Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ ɫɥɨɹ ɞɨ ɞɨ 30 30 ɦɦ,ɦɦ, ɧɟ ɧɟ ɞɚɺɬ ɞɚɺɬ ɭɫɚɞɤɢ. ɭɫɚɞɤɢ.

Hinnad Hinnad kehtivad kehtivad kliendikaardiga kliendikaardiga kuni kuni 31.10.2011 31.10.2011

NB! IGA KOOLITUSEL OSALENU SAAB ESPAKI SOODUSKUPONGI VIVACOLOR JA TIKKURILA TOODETELE

-20%


Värvid

55.66

Muresko-Premium

10 L

Kvaliteetne fassaadivärv Veega lahjendatav, keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga Kaitstud vetikate ja seentega saastumise eest Kergesti pinnale kantav 5 m² liitriga (sileda pinna värvimisel)

5.57/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

15 L 80.54 (5.37/L) 5 L 28.80 (5.76/L) 2,5 L 16.49 (6.60/L)

BaseTop

105.28

Siidjasläikiv universaalne emailvärv Kasutamiseks sise- ja välistingimustes Niiskust reguleeriv akende viimistlussüsteem Väga hästi kattev 8-14 m² liitriga (sileda pinna värvimisel)

27.73

9,5 L 11.08/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

2,375 L 27.22 (11.46/L) 0,950 L 10.88 (11.45/L) 0,475 L 5.58 (11.75/L)

5L 5.55/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

2,5 L 15.90 (6.36/L) Deco-Lasur matt

23.47

5L 4.69/L

2,5 L 13.82 (5.53/L) Deco-Lasur glänzend

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Deco-Lasur Dispersioonlasuurvärv sisetöödeks Vett-tõrjuv, difusioonivõimeline Väga hea nakkuvusega Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga E.L.F. omadused 5- 12 m² liitriga (sileda pinna värvimisel)

15 L 78.05 (5.20/L) 5 L 28.98 (5.80/L) 2,5 L 17.20 (6.88/L)

54.56

10 L 5.46/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Samtex 20 E.L.F. Siidjasläikiv lateksvärv siseseintele Tugev ning kulumiskindel värvkate Väga valge ja hästi kattev E.L.F. omadused Väga hästi pestav (märghõõrdeklass 1) 6-10 m² liitriga (sileda pinna katmisel)

se

CAPAROL LO / kg WV OC < 0 , 7 g

i

Für gesundes Wohnen

mittelfre

s ission minim ier em

E . L . F. t

Caparoli ELF tähisega värv on lahusti- ja plastifikaatorivaba. Värviga töötamisel ja värvitud pinnalt lenduvate tervisele kahjulike orgaaniliste osakeste arv on viidud miinimumini. Seetõttu on värv ohutum kui vesialuseline või ainult lahustivaba värv.

www.caparol.ee


Värvid

22.84

Mattlatex

10 L

Matt lateksvärv lagedele ja seintele sisetöödeks Hästi kattev, nakkuv ja väga valge Veega vedeldatav ja keskkonnasõbralik Lihtsalt töödeldav Pestav (märghõõrdeklass 3) Ca 7 m² liitriga (sileda pinna värvimisel)

2.28/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

5 L 12.20 (2.44/L) 2,5 L 7.38 (2.95/L)

Megamax 7

34.38

Siidjasmatt ekstraklassi lateksvärv lagedele ja seintele sisetöödeks Hästi kattev, nakkuv, toonitav Veega vedeldatav, tervisele ohutu Lihtsalt töödeldav Pestav (märghõõrdeklass 2) Ca 8 m² liitriga (sileda pinna värvimisel)

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

5 L 18.88 (3.78/L) 2,5 L 10.19 (4.08/L)

10 L 5.28/L

5 L 29.01 (5.80/L) 2,5 L 16.32 (6.53/L)

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Megamax Universal Siidjasmatt universaalvärv sise- ja välistöödeks Õhukesekihiline, struktuuri säilitav Ilmastikukindel, eriti kulumiskindel, väga hästi pestav Lahustivaba ja kahjulike emissioonideta Ca 8-9 m² liitriga (sileda pinna värvimisel)

18.16

2,5 L 7.26/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Aqua-Weisslack Valge universaalne emailvärv sise- ja välistöödeks Veepõhine emailvärv puidule, metallile, betoonile, kõvale PVC-le ja mattidele emailvärvidele Ilmastikukindel ja mittekolletuv Kiiresti kuivav ja väga hästi puhastatav Ca 10- 11 m² liitriga (sileda pinna värvimisel)

www.alpinacolor.ee

3.44/L

HIND KLIENDIKAARDIGA

52.80

0,75 L 6.96 (9.28/L)

10 L


Ehituskeemia / Teibid

15.75

25 kg 0.63/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

4.20

300 ml 14.00/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Casco Fix-IT

43.20

Terasplaatide, alumiiniumi, roostevaba terase, laminaadi, klaasi, keraamiliste plaatide, korgi jm. liimimiseks. Toode ei sobi vahtplastidele! FIX-IT liimib ka ehitusmaterjale, näiteks puitu, puitlaastplaate, puitpaneele, krohviplaate, puitkiudplaate erinevatele ehituses kasutatavatele aluspindadele, ka karkassi ja kipsplaatide kinnitamiseks. Liimida võib ka niiskeid pindu.

kompl.

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Hydrostop System

Casco Level+

Hydroisolatsiooni lahendus, mis sisaldab endas 7 kg Hydrostop’i, 1 L krunti ja 15 m nurgalinti.

Kuni 7 mm kihipaksusega, peeneteraline viimistluspahtel seintele ning lagedele kuivades ruumides. Level+ võimaldab kasutada „kolm ühes“ lahendust (aluspahtel, viimistluspahtel ja lõppviimistluspahtel).


Ehituskeemia


Ehituskeemia

EasyGun – maailma odavaim vahupüstol Ainulaadne aplikaator tagab kõrgkvaliteetse tulemuse ka vahupüstolit kasutamata.

3.95

‡ Säästlik ja täpne doseerimine ‡ Kvaliteetne vahu struktuur

750 ml 5.27/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Premium Polystyrol FixFoam liimvaht Innovatiivne tippkvaliteediga liimvaht, milles parimad hermetiseerivad omadused on ühendatud kiirliimivate omadustega. ‡ Kasutatav ka niisketes oludes ja madalal õhutemperatuuril (alates -5°C) ‡ Töö mugav, kiire ja puhas ‡ Väga ökonoomne, hoiab kokku aega ja kulutusi ‡ Kaks ühes lahendus: soojustusplaatide liimimine ja vuukide täitmine ‡ Sobib kõigi polüstüreenplaatide kinnitamiseks fassaadide, soklite ja vundamentide soojustamisel

750 ml

5.99 HINNAKAST

1

2

3

4

5

6

7.99/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

www.penosil.com


Ehituskeemia BORACOL SPECIAL on kaasaegne Majavammi ja Hallituste tõrjevahend, kus on pandud suurt rõhku tervise- ja keskkonnaohutusele, andmata seejuures järele toote efektiivsuses. BORACOL SPECIAL vastab täielikult Terviseameti ohutusnõuetele. BORACOL SPECIAL on nüüd veelgi tõhusam ja turvalisem: hävitab Hallitused ja kaitseb Majavammi eest igavesti (kuni vesi teda välja ei pese), kaitseb kõikide puidu seenkahjustajate eest (mädanikud), peatab sinavusseente arengu, hävitab samblikud, samblad ja vetikad. BORACOL on vees täielikult lahustuv ja seetõttu kaitseb efektiivselt ka niisket materjali. Kord juba peale kantud, jaotub BORACOL koos materjali niiskusega ühtlaselt laiali ja immutab selle ulatuslikult (kohapealne tõhus sügavimmutus). Tänu oma unikaalsetele omadusele ja laiale toimespektrile on BORACOLi kasutusvaldkond üsna lai: mädanikest (majavammist) nakatunud niisked pinnad (nii puit-kui kivipinnad), hallitused, nt kortermajade halvasti soojustatud (sise)otsaseintel, vannitubades, vetikate, samblike, sammalde tõrje vundamentidelt, katustelt, skulptuuridelt, palkmajade, (tiigipuidust) jahitekkide, paadisildade kaitse hallituseplekkide, sinetuse, rohevetikate (libeduse) eest, samuti aiamööbli kaitse. BORACOLi on lihtne kasutada, see kantakse pindadele lihtsalt pintsliga. Siiski on kõige olulisem teha eelnevalt kindlaks tekkinud niiskusprobleemide põhjused ja need kõrvaldada. Ainult kompleksne probleemile lähenemine annab püsiva tulemuse. Kahtluse korral pöördu asjatundja poole.

75.54

5L

15.24

15.11/L

www.majavamm.com

1L

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

aastast 1997

10 L

136.56

13.66/L

HIND KLIENDIKAARDIGA

PestEkspert majavamm * hallitused * ekspertiis

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Püstolivaht DeltaProf Allseason

Akrüülhermeetik Paracryl

Universaalne silikoon Parasilico E-95

750 ml

280 ml, valge

280 ml, läbipaistev, valge

Kiire tardumisega. Tihe ja tugev montaaživaht. Uste, akende ja avade montaažiks ning soojusisolatsiooniks. Aastaringseks kasutamiseks

Ideaalne viimistlushemeetik. Jäävalt elastne hermeetik sise- ja välispragude tihendamiseks v.a pidevalt vihma käes olevad pinnad, hea töödeldavusega.

1.15

280 ml 4.10

/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

1.95

kasutatav temperatuuril -12 + 35 ˚C

3.57

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Bituumen külmliim Cold Clue

/L

1.74 /kg

Polüuretaanhermeetik Detaflex 1000 4.88

8.13

/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

1/5/10kg

5 kg - 15,20 EUR 3.04 /kg

10 kg - 25,10 EUR 2.51 /kg

aastast 1936

5/10kg

Fiiberkiudu sisaldav bituumenmastiks katuste ja betoonpindade renoveerimiseks.

Liikuvate betoon, kivi- ja metallpindade ühendamiseks. Vastupidav rasketele ilmastikuoludele.

Hinnad kehtivad kuni 31. 10. 2011

14.03

/L

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Fiiber mastiks Fiber Mastic

600 ml / hall

310 ml

HIND KLIENDIKAARDIGA

10.67

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

600 ml

4.35

Betoonpindade hüdroisolatsiooniks ja bituumenplaatide, -rullmaterjali ja rube5 kg roidi kleepimiseks. 2.13 /kg 10 kg - 17,40 EUR HIND KLIENDIKAARDIGA

280 ml 6.96

310 ml, läbipaistev

Sobiv kasutamiseks kõikide materjalidega ja erinevates ilmaoludes. Nakkub ideaalselt ka märgadel pindadel ja samuti vesistes oludes. Vastupidav päikesekiirgusele.

HIND KLIENDIKAARDIGA

750 ml 4.76 /L

Sobilik erinevate materjalide ühendamiseks. Metall, puit, kivi, keraamika, klaas jpm. Konstruktsioonide ja ehitiste tihendamiseks. Kiire kuivamisega.

Iga ilma hermeetik Parafix

3.15

1 kg 3.15 /kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА


Ehituskeemia

3.69

750 ml

1.98

4.92/L

300 ml

1.79

6.60/L

300 ml

2.57

5.97/L

300 ml 8.57/L

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Makroflex PRO

Makroflex BA141 must

Makroflex FA131

Makroflex AA105

Kõrgekvaliteediline püstolivaht universaalseteks täite- ja paigaldustöödeks. Lihtne ja ökonoomne kasutada, tagab täpse doseerimise ja tugeva nakke.

Bituumenmastiks katuse- ja vundamendikatte materjalide parandamiseks, liimimiseks ja tihendamiseks. Sobib parandustöödeks ka vihmaga, väga hea nake ka märjal pinnal.

Kõrgekvaliteetne veebaasil plastoelastne akrüülhermeetik pragude ja peente vuukide täitmiseks enne ülevärvimist. Asendamatu maalritöödel.

Kõrgekvaliteediline ehitussilikoon. Suurepärase nakke ja elastsusega. Vuukimiseks, täimiseks, tihendamiseks. Saadaval valge ja läbipaistev.

3.49

3.19

11 ml

8.24

11 ml

HIND KLIENDIKAARDIGA

290.00/L

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA

317.27/L

Niiskuseimaja

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA

Moment Instant Mix 1 min UUS! Universaalne kahekomponentne kiirepoksüliim segistiga. Eriti kiire ja eriti tugeva liimühenduse saavutamiseks - liimitud esemeid võib kasutama hakata 1 minuti pärast. Tootel on kaasas 2 segistit, milles toimub kahe komponendi õiges vahekorras segamine ning millega on võimalik täpselt doseerida. Läbipaistev. Lahustivaba. Kõvenenud liimi võib lihvida, poleerida, puurida, freesida või katta.

4.90

500 g 9.80/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Universaalne kahekomponentne epoksüliim segistiga. Kiire ja tugeva liimühenduse saavutamiseks - liimitud esemeid võib hakata kasutama 5 minuti pärast. Tootel on kaasas 2 segistit, milles toimub kahe komponendi õiges vahekorras segamine ning millega on võimalik täpselt doseerida. Läbipaistev. Lahustivaba. Kõvenenud liimi võib lihvida, poleerida, puurida, freesida või katta.

Metylan tapeediliimi kontsentraat UUS! Sobib kõikide tapeeditüüpide liimimiseks – pabertapeet, rasked tapeedid, puitkiud-, struktuur-, paberalusega vinüül- ja fliistapeet jne. Seguneb hästi veega – kasutusvalmis 2 min pärast. Ühtlane koostis hõlbustab tapeediliimi pealekandmist. Ideaalne ja kauakestev tulemus.

2.39

10 m 0.24/jm

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Moment Power Tape

Universaalne teip, 1001 kasutusvõimalust. UV- ja veekindel, väga tugev ja vastuKLIENDIKAARDIGA pidav majapidamisteip. Mugav kasutada. HIND ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА Parandab, kinnitab, tihendab, kaitseb. Stop Humidity Power Tabs – refill 10 m Silver ja Black 2.39 (0.24/jm) Niiskuseimaja täitetablett. Tablett koosneb 25 m Silver 3.59 (0.14/jm) üliaktiivsetest soolakristallidest, mis imavad 50 m Silver 5.59 (0.11/jm) liigse õhuniiskuse endasse ja muudavad selle vedelikuks. Aitab vältida hallitusi, majaseent, ebameeldivat lõhna, kondensaati jne.

6.90

Niiskuseimaja väikepakendis

3.50

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

UUS! Springfresh ja lavendlilõhnaline. Mõeldud kasutamiseks vähese õhuringlusega väikestes suletud ruumides, nagu nt autos, spordikotis, riidekapis, sahtlis, kingariiulis jne. Ühes tootes 2x50 g kotikest.

4.26

30 kg 0.14/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

9.79

25 kg

Ceresit ZKP

0.39/kg

Lubi-tsementkrohv käsitsi või masinaga peale kandmiseks, ühe kihi paksus 5-20 mm, niiskus- ja pragunemiskindel.

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Ceresit CN 69

23.09

25 kg 0.92/kg

Ülitõhus kaitse tubase liigniiskuse vastu, väldib hallituse ja majaseene teket ja akende niiskumist, tekitab meeldiva ja tervisliku kliima. Ümberkukkumisel ei valgu vesi laiali. Sobib kasutamiseks kõikides ruumides. Töötab voolu ja patareideta. Minimaalne töötemperatuur +10º C.

Moment Instant Mix 5 min UUS!

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Isetasanduv segu põrandatele 1-10 mm paksuse kihi valamiseks. Kaotab suurepäraselt aluspõranda ebatasasused ja valmistab selle ette plaatide või muude põrandakatte materjalidega katmiseks.

3.30

Niiskuseimaja MICRO UUS! Atraktiivse disainiga niiskuseimaja on ideaalne väikeste ruumide jaoks (10 m²), vähendab liigniiskust ja parandab niiskusest tingitud allergiavormide all kannatavate inimeste enesetunnet. PowerTAB 2in1 tablett imab õhust liigse niiskuse ning neutraliseerib ebameeldiva lõhna. Töötab voolu ja patareideta.

Traditsiooniline müürimört M10, sobib nii kande- kui kergvaheseinte ehitamiseks tellistest, keramsiit- või silikaatplokkidest.

3.36

30 kg 0.11/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Ceresit ZB BETON Kuivbetoonisegu 5-80 mm kihipaksusega parandusja valutöödeks, tugevus min. 30 MPa.

2.83/kg

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

0.11/kg

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

15 kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Ceresit ZM

Ceresit CR 90

25.33/kg

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

42.50

30 kg

300 g

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

Kristalliseeruv tihendussegu Veetõke jäikadele ning sooldumata mineraalsetele pindade, külmakindel ja hingav. Vastupidav negatiivsele ja positiivsele veesurvele, tihendab kristalliseerumisefekti kaudu aluspinna poorid. CR 90 isolatsioonikate vastab rasketele isolatsiooni nõuetele, kuni 15 m veesammast monoliitselt valatud basseinides ning veemahutites (ka joogiveemahutites).

7.60

15.39

Ceresit CL51 Elastne hüdroisolatsioonimastik sisetingimustesse. Väga lihtsalt pealekantav elastne hüdroisolatsiooni mass katab pinnapraod ja tekitab veetõkkekihi. Vajalik kõigis veega kokkupuutuvates ruumides (duširuum, vannituba, WC, köök jne.) keraamiliste plaatide alla. 5 kg 15.99 (3.20/kg)

30 kg 0.51/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Ceresit CM 17 XXL „SuperFlexible“ Ülielastne plaatimissegu (painduvus vastab S1 nõuetele). Vajalik kõigile kriitilises seisukorras ja suure liikuvusega pindadele: OSB ja puitlaastplaadid, vanad keraamilised plaadid ja värvikihid, lükandseinad, terrassid, rõdud ja fassaadid. Sobib ka väga suurte plaatide (isegi üle 1 m²) kinnitamiseks. Selle seguga ei „voola“ plaadid seinalt alla!


Tihendid / Ehituskeemia

Niiskustõke Wasser Stopp

Parketiliim 73A 7kg/15kg Lahusti- ja veevaba MS-polümeeride põhine universaalne parketiliim. Sobib igat tüüpi puitpõrandate liimimiseks sisetingimustes: näiteks täispuidust, lipp-, eeltöödeldud ja tahvelparkett, laud-, moodul- ja laminaatpõrandad.

85.50

15 kg 5.70

/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

42.00

7 kg 6.00

/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

4.88

45 aastat kogemust

Паркетный клей Приклеивание различного типа паркета из всех пород дерева, ламината и мозайки.

Aquafix

750 ml / 4 L Polüfiiber kiuga elastne veetõke katuste ja terrasside paranduseks, vastupidav vihmale ja külmale. Kasutatav kuni -15 °C. Värvus: hall Wasser Stopp 750 мл / 4 л 4 kg 37.35 9.33 /kg Эластичный герметик для ремонт крыш и террас. HIND KLIENDIKAARDIGA Водо-, хладостойкий. Цвет: серый

7.80

750 ml 10.40 /kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Soudabond Easy Gun

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Püstolivaht

Profil püstolivaht

300 ml Aquafix on plasto-elastne hermeetik, mis nakkub enamuse pindadega, isegi märgadega ja vee all. Ideaalne kiirparanduste korral või üldhermeetikuna töödel, mida tuleb teostada vihma ajal.

750 ml Liimvaht erinevate isolatsioonja kipsplaatide kinnitamiseks erinevatele pindadele. Gaasbetoonkivide liimimine mittekandvate siseseinte puhul.

750 ml Isolatsiooni- ja konstruktsioonitöödeks, stabiilne struktuur ja väga hea täitevõime

625 ml Isolatsiooni- ja konstruktsioonitöödeks, stabiilne struktuur ja väga hea täitevõime

Aquafix 300 мл Aquafix - пластичноэластичный герметик, сцепляющийся с большинством поверхностей, даже с мокрыми и под водой. Идеален для быстрого ремонта или при работах, выполнять которые приходится под дождем.

Soudabond Easy 750 мл Клеевая пена для крепления различных изоляционных и гипсовых плит к различным поверхностям. Склеивание изделий из ячеистого бетона в случае ненесущих внутренних стен.

Монтажная пена 750 мл

Монтажная пена 625 мл

Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Очень хорошая заполняющая способность. Очень стабильна.

Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Очень хорошая заполняющая способность. Очень стабильна.

300 ml 16.26

/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

5.85

750 ml 7.80

/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Hinnad kehtivad Espaki kliendikaardiga kuni 31.10.2011

3.80

750 ml 5.06

/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

3.33

625 ml 5.32

/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА


Ehitussegud

4.60

25 kg 0.18/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

mira 3000 standarfix hall C1 Plaatimissegu absorbeeruvate või profiilse tagaküljega keraamiliste plaatide kinnitamiseks õhukese kihina. Серый, тонкослойный клей для укладки керамических плит.

4.60

15 kg 0.31/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

mira 3100 unifix hall C2T Elastne plaatimissegu keraamiliste plaatide, klinkerplaatide kinnitamiseks õhukese kihina. Серый, эластичный, тонкослойный клей для укладки керамических и клинкерных плит.

65.-

15 kg 4.33kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

mira 4400 multicoat boonuspakk Pakis boonusena tasuta 10 m nurgalinti safe coat ja trükised Ülielastne, viskoosne materjal veetõkkeks märgades ruumides nagu vannitoad, pesuruumid jms. ETAG 022 sertifitseeritud Высокоэластичный, вязкий материал для гидроизоляции влажных помещений: ванных комнат, душевых и т.д.

30.67

6 kg 5.11/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

mira 4400 multicoat boonuspakk Pakis boonusena tasuta 10 m nurgalinti safe coat ja trükised


Ehitussegud

6.25

25 kg 0.25/kg

10.50

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Sise- ja välistöödeks Seinte ja põrandate plaatimiseks Sobib köetavatele põrandatele Sobib vanadele plaatidele uue liimimiseks Vee- ja külmakindel

3.69

25 kg

Isevalguv põrandatasandussegu Sakret NSP Valamiseks kihi paksusena 3-20mm Sobib mahupüsivate betoonpõrandate tasandamiseks Sisetöödeks Paigaldatav käsitsi või segupumba abil Kasutatakse köetavatel põrandatel

3.50

0.15/kg

25 kg 0.14/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Peenbetoon Sakret FS

Lubitsement krohvi-ja müürisegu Sakret PM Super

Tsemendipõhine betoonisegu aluspõrandate tasandamiseks ja sidekihi ehitamiseks (10-60 mm) Sise- ja välistöödeks Töötlemiseks käsitsi või masinaga

3.-

Segu survetugevusklass M2,5 Sise- ja välistöödeks Käsitsi töödeldav Plastiliste omadustega Ilmastikukindel Kulumiskindel

25 kg 0.12/kg

2.75

25 kg 0.11/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Krohvi-ja müürisegu Sakret ZM

Kuivbetoon Sakret BE

Segu survetugevusklass M10 Sise- ja välistöödeks Kergesti töödeldav Vett hülgav

Standartne kuivbetoon tugevusklassiga C25/30 Tera suurus kuni 8 mm Sise- ja välistöödeks

8 kg 0.83/kg

5.75

25 kg 0.23/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Universaalpahtel Sakret LH Kasutusvalmis pahtel sobib erinevate mineraalsete pindade nagu tsementvõi kipsikrohv, kipsplaat, betoon, gaasbetoon, puitlaastplaat pahteldamiseks enne värvimist ja tapeetimist.

18.-

0.42/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Elastne plaatimissegu Sakret FKe

6.64

25 kg

30 kg

Põrandatasandussegu Sakret BAM Valamiseks kihi paksusena 3-40 mm Sise- ja välistöödeks Paigaldatav käsitsi või segupumba abil Sobib põrandakallete valmistamiseks Sobib ka köetavate põrandate ehitamiseks

0.60/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

www.sakret.ee


Ehitussegud / Isolatsioonimaterjalid

10.80

25 kg 0.43/kg

8.65

25 kg

5.76

0.35/kg

25 kg 0.23/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Styrofoam 250 SL-A-N 50 mm ja 100 mm htivad e k d a n n i H uni! p õ l i r b o o okt

NIISKUSKINDEL SOOJUSTUS XPS soojustusplaadid punnsoonega, 585x1185 mm. Kasutatakse vundamentide, keldriseinte, pinnasel põrandate soojustamiseks, külmakerkeohu ja külmasildade likvideerimiseks. Mõeldud vastu pidama ka külmumis-sulamistsüklitele ja niiskuse difusioonile pinnases. Plaadi veeimavus ≤0,2 mahuprotsenti Survetugevus 250 kPa

3,83

plaat

250 SL-A-N 50mm Soojusjuhtivustegur: λD=0,035W/mK

7,72

plaat

250 SL-A-N 100mm Soojusjuhtivustegur: λD=0,036 W/mK


Isolatsioonimaterjalid

EPS-SOOJUSTUS ITAM V O SO

E

JU O O S

ST

SEK I M A

S!

EPS 50 EPS 50 on soojustusplaat kergelt koormatud põrandate alustalade ja sarikate vahede, katuse ja vahelagede, seinte ning ka lamekatuste soojustamiseks. Plaadi mõõdud on 1200*1000 mm. Survetugevus on 50 kPa. EPS 50 soojustusplaadi soojusjuhtivustegur λ on 0,041 W/mK. Toote eelised: EPS50 ei muuda oma kuju kogu kasutusea jooksul! EPS50 toimib korrektselt ja tihedalt paigaldatuna ka tuuletõkkena! Toode on tervisele ohutu!

26.10

pakk

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Mõõtmed mm 1200*1000 1200*1000 1200*1000

Paksus mm 25 50 100

Kogus pakis m2 24 12 6

Kogus pakis m3 0,6 0,6 0,6

EPS 80

EPS80 on soojustusplaat mõõdukalt koormatud põrandakonstruktsioonide, ujuvpõrandate, põrandate alustalade soojustamiseks elamutes, ühiskondlikes hoonetes ja rajatistes. Plaadi mõõdud on 1200*1000 mm. Survetugevus on 80 kPa. EPS 80 soojustusplaadi soojusjuhtivustegur λ on 0,037 W/mK. Toote eelised: EPS80 ei muuda oma kuju kogu kasutusea jooksul! EPS80 omab head koormustaluvust väikese mahukaalu juures! Toode on tervisele ohutu!

33.30

pakk

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Mõõtmed mm 1200*1000 1200*1000 1200*1000

Paksus mm 25 50 100

Kogus pakis m2 24 12 6

Kogus pakis m3 0,6 0,6 0,6

Kampaaniahinnad kehtivad 14.09 – 31.10.2011


Isolatsioonimaterjalid

ERITI EFEKTIIVNE SOOJUSTUS! MULTIROCK 35 10.90 pakk

Pooljäigad kivivillaplaadid 565x1000 mm

14.50

pakk

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

50x565x1000 mm

100x565x1000 mm

Multirock 35 on eriti soojapidav kivivill. Multirocki kivivillaplaate kasutatakse mitmesugustes sõrestikseintes ja vaheseintes, kolmekihiliste tellisseinte konstruktsioonides, pööningutel ja sarikatevahelistes katusetarindites, seinte lisasoojustamisel, korrustevahelistes vahelagedes, keldri kohal asetsevatel lagedel jm. 50 mm paksust plaatvilla on pakis 6,78 m2/0,339 m3 100 mm paksust plaatvilla on pakis 4,52 m²/0,452 m³

Uudne pakend, kokkuhoid transpordil Madal soojusjuhtivustegur Väga hea kvaliteet Eriti hea hind! Hinnad kehtivad 01.-31.10.2011.

• Uudne pakend, vaakummeetodil 60% kokku surutud

MEGAROCK 16.15 rull

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Kivivillarull 100x1000x6000 mm Megarock on kvaliteetne kivivilla rullvill, mida kasutatakse korrustevahelistes ruumides, vaheseintes, välisseintes, pööningute, katuste, ja keldri kohal asuvate põrandate ning teiste horisontaal- ja vertikaalpindade soojustamiseks Tihedus 28 kg/m3 Soojusjuhtivustegur 0,039 W/(m·K) 100 mm paksust rullvilla on pakis 6 m2


Katusekattematerjalid


Katuseaknad


Katusekivid / Pööninguredelid

Garanteeritud parim hind kivikatusele ainult kodumaiselt tootjalt - Monier!

Vali eestimaine toodang Espaki kauplustest sõbra hinnaga!

Monieri savist ja betoonist katusekividele parim hind üle Eesti!

OptiStep kokkupandavad pööninguredelid OLS Pööninguredelid koosnevad kolmest sektsioonist. Redelid on täiskomplektsed ja täielikult koostatud. Ei vaja koostamist enne paigaldamist. Lae maksimaalne kõrgus 280 cm. Pööninguredeli luuk: Valmistatud kuusepuust, laius 14 cm. Luugi alumine osa on tihendatud kummitihendi ribaga, mis tagab luugi hermeetilisuse. Luugi kate: Termoisolatsioon tugeva papi ja 30 mm paksuse vahuga. Soojusisolatsioon U = 1,1 W/m²K Redel: Valmistatud männipuust. Igal astmel on riba libisemise vältimiseks. Astme pikkus 34 cm Astme laius 8 cm Astme paksus 2 cm Astmete vahe 25 cm Maksimaalne kandevõime 160 kg Garantii 3 aastat

94.50

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Tavahind 127.18

OptiStep OLS-280 (60x120) OptiStep OLS-280 (70x120)

www.monier.ee


Katuseaknad

Katuseaknad


Tellised

Kodumaine on ka südamele soojem ja nüüd ka soodsam! Kuni 30. septembrini Aseri täistellised kuni 20% soodsamad! VTT 65 (250x120x65) FTT 65 (250x85x65) PTT 65 (250x120x65)

0,45 €/tk 0,38 €/tk 0,38 €/tk

Küsi Terca VTT, FTT ja PTT telliseid Espaki kauplustest üle Eesti www.wienerberger.ee

Keraamilised tellised


Puitlaastplaat

www.spanogroup.be

DURÉLIS/POPULAIR® EHITUSPLAAT soonega ja ilma

‡ NIISKUSKINDEL PUITLAASTPLAAT ‡ Multifunktsionaalne niiskuskindel ehitusplaat (V313) ‡ Suur tihedus, sile pind TOPFINISH® ‡ Tooteklass P5 (EN312): Kasutus sisetöödel niisketes tingimustes (CE) ‡ Kasutus: põrandad, seinad, renoveerimine, katusekonstruktsioonid jne ‡ Tehniliselt mõeldud kergeks paigalduseks

16.10

plaat

12*1250*2500 mm

14.50

plaat

22*610*2440 mm tg 4

Wood Based Solutions


Liimpuitkilp / Keraamilised plaadid

Kujunda ise oma elukeskkond Liimpuitkilp plaadid on mõeldud mööbli - ja trepi ehitamiseks, käsitööks ja kodu sisustamiseks.

Liimpuitkilp mänd paksusega 18; 28; 38 mm

soodushinnaga

-20%

Lisainfo www.puumerkki.ee

19.90

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Aitana Jet Marron Aitana Jet Bone Aitana Jet Gris 33,3x50 Külmakindel seinaplaat, sobib paigaldamiseks ka fassaadile.

10.39

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Rita Antracite/ Chocolate/Grey/Walnut 10x10 silikoonühendusega põrandaplaadid (1 leht = 12 plaati)


Sanitaartehnika

Ifö Sign 6862, 6860 Sense mööblikomplekt SMP 75C

koos prill-lauaga 99565

159.- EUR

Ifö Clean

HIND KLIENDIKAARDIGA

275.- EUR HIND KLIENDIKAARDIGA

Sign mööblikomplekt 7358 - 0081

Sign Element 1100 komplekt

112.- EUR

275.- EUR

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

Vann BKFF koos jalgadega

355.- EUR HIND KLIENDIKAARDIGA


Sanitaartehnika

Üheks JIKA vannitoalahenduste uuenduseks on varjatud süsteemid põranda- ja seinapaigaldusega tualettidele. Üha populaarsemaid paagita mooduleid on võimalik kasutada näiteks paneelmajade vannitubade täielikul rekonstrueerimisel või mistahes tüüpi tualettide paigaldamisel.

149.-

kompl.

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

JIKA moodul valge loputusnupuga + JIKA Zeta seinapealne WC pott prill-lauaga

FRANKE 1911-2011 – 100 AASTAT KOGEMUSI 35.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Roostevabast terasest köögivalamu ETN 611-58i optimaalsed mõõdud 58x51 cm sobib ka väiksesse kööki aluskapi laius vajalik alates 40 cm sobib ka kitsamasse kappi pööratav - võimalik kauss vasakul või paremal kaasas äravoolugarnituur (tavahind 56.-)

35.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

99.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Õhupuhasti kööki FLEXA 60 cm laiusesse kappi ehitatav väljatõmmatava sirmiga võimsus 350 m³/h sobib nii ruumist välja- kui ka ruumi sissepuhumiseks (tavahind 144.-)

Kangsegisti kööki BAT 601 kroomitud pööratav 360° painduvad ühendustorud 450 mm (tavahind 50.-)

Köökidele, mis ei tunnista kompromisse.


Sanitaartehnika

259.-

29.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Dušitermostaadi komplekt Torino TO 901

Köögisegisti Biella BI 610

kroom

kroom

47.-

28.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Valamusegisti Biella BI 502 kroom

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Vanni/dušisegisti Biella BI 606 tila 30 cm, kroom

43.-

9.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Vanni/dušisegisti Biella BI 511

Dušilift Pisano PI 301

kroom

Garantii 5 aastat!

105.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Köögisegisti Oras Safira 1038

79.-

132.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Dušikomplekt Oras Natura 500

Vanni- ja dušisegisti Oras Nova 7462X

59.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Valamusegisti Oras Safira 1010


Sanitaartehnika

Rootsi kvaliteet

409.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

DUŠIKABIIN 5308 920x920x2170 mm Toonitud turvaklaas 6 mm 6 kehadušši (antikalk) Laedušš (antikalk) Dušilift koos vooliku ja käsidušiga Laevalgusti LED Istekoht Peegel Riiulid Ventilaator Madal dušialus Komplektis sifoon D40 Dušialusel kergesti eemaldatav esipaneel

www.duschy.com


Tööriistad

886 ':3.7lLVDXWRPDDWQHKRULVRQWDDOMD YHUWLNDDOODVHUORRGLNRPSOHNWǸȜȚȝșȓȘȠ ȝȜșțȜȟȠȪȬȎȐȠȜȚȜȠȖȥȓȟȘȜȑȜșȎȕȓȞțȜȑȜ ȡȞȜȐțȭ 0}}WHWlSVXVɌɨɱɧɨɫɬɶɢɡɦɟɪɟɧɢɹ PPP ,VHORRGLPLVYDKHPLNȾɢɚɩɚɡɨɧ ɫɚɦɨɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹƒ /DVHUNLLUHQlKWDYXVLOPDNLLUHDQGXULWD ȼɢɞɢɦɨɫɬɶɥɚɡɟɪɧɨɝɨɥɭɱɚɛɟɡ ɩɪɢɺɦɧɢɤɚP 7||PDDNRRVNLLUHDQGXULJDɊɚɛɨɱɚɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹɫɩɪɢɺɦɧɢɤɨɦP 3||UOHPLVNLLUXVɋɤɨɪɨɫɬɶɜɪɚɳɟɧɢɹ SPLQ

1049.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

1290.-

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

':3.2WVDVDDJǿȎȏȓșȪțȎȭȝȖșȎ155.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

219.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

280.-

3LQJHɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ9 $NXȺɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ$K/L,RQ 3DGUXQɉɚɬɪɨɧPP .LLUXVɋɤɨɪɨɫɬɶSPLQ 9llQGHPRPHQWɄɪɭɬɹɳɢɣɦɨɦɟɧɬ N}YDɌɜɟɪɞɵɣ1P 3XXULWDYDYD¡PD[Ɇɚɤɫ¡ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ 7HUDVɋɬɚɥɶPP3XLWȾɟɪɟɜɨPP .DDOȼɟɫNJ 0XXȾɪɭɝɨɟPLQODDGLMD DNXWNRKYHUɦɢɧɭɬɧɨɟ ɡɚɪɹɞɧɨɟɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɱɟɦɨɞɚɧ

179.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

223.-

':PP-lUNDPLVVDDJ ȚȚȀȜȞȤȜȐȜȥțȎȭȝȖșȎ

190.-

':.PP+||YHO ǾȡȏȎțȜȘȚȚ 9}LPVXVɦɨɳɧɨɫɬɶ: 3||UHWHDUYɑɢɫɥɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜSPLQ /DDVWXSDNVXVPD[ ɆɚɤɫɝɥɭɛɢɧɚɪɟɡɚPP 7HUDODLXVɒɢɪɢɧɚ ɫɬɪɨɝɚɧɢɹPP

3LQJHɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ9 $NXȺɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ$K/L,RQ 3DGUXQɉɚɬɪɨɧPP .LLUXVɋɤɨɪɨɫɬɶSPLQ 9llQGHPRPHQWɄɪɭɬɹɳɢɣɦɨɦɟɧɬ N}YDɌɜɟɪɞɵɣ1P 3XXULWDYDYD¡PD[Ɇɚɤɫ¡ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ 7HUDVɋɬɚɥɶPP3XLWȾɟɪɟɜɨPP .DDOȼɟɫNJ 0XXȾɪɭɝɨɟPLQODDGLMD DNXWNRKYHUɦɢɧɭɬɧɨɟ ɡɚɪɹɞɧɨɟɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɱɟɦɨɞɚɧ

'&'6²9$NXWUHOO%ȚȚ ȘȜȚȝȎȘȠțȎȭȒȞȓșȪȦȡȞȡȝȜȐȓȞȠ

.RPSOHNWLNXXOXENDXJMXKWLPLVSXOW NLLUHDQGXUP}}WHODWWQXUJDP}}WMDSULOOLG VHLQDNLQQLWXVVWDWLLY ȼɤɨɦɩɥɟɤɬɟɩɭɥɶɬȾɍɩɪɢɺɦɧɢɤ ɥɢɧɟɣɤɚɭɝɥɨɦɟɪɨɱɤɢɤɪɟɩɥɟɧɢɟɧɚ ɫɬɟɧɭɲɬɚɬɢɜ

9}LPVXVɆɨɳɧɨɫɬɶ : .lLJXVDJHGXVɈɛɨɪɨɬɵ PLQ 7HUDOLLNXPLQHȼɟɥɢɱɢɧɚɯɨɞɚPP 0DNVPDWHUMDOLSDNVXV Ɇɚɤɫɬɨɥɳɢɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 3XXȾɟɪɟɜɨPP 7HUDVSUR¿LOWRUXGɋɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɶɢɬɪɭɛɵPP 39&ɉɥɚɫɬɢɤPP .DDOȼɟɫNJ

'&'&²9$NXWUHOO%ȚȚ ȘȜȚȝȎȘȠțȎȭȒȞȓșȪȦȡȞȡȝȜȐȓȞȠ9}LPVXVɆɨɳɧɨɫɬɶ: 3||UHWHDUYɈɛɨɪɨɬɵSPLQ .HWWDOlELP}}WȾɢɚɦɟɬɪɞɢɫɤɚPP /}LNHQXUNɍɝɨɥɪɟɡɚƒ .DOGHQXUN>SDUHPDOHYDVDNXOH@ɍɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɧɚɩɪɚɜɨɧɚɥɟɜɨ ƒ /}LNHVJDYXVƒȽɥɭɛɢɧɚ ɪɟɡɚɩɪɢƒ /[. [PP .DDOȼɟɫNJ 0XXȾɪɭɝɨɟKDPEDJDVDHNHWDV SLLUDMDNHVNWXJLSROWLSLQJLNOJHNLQQLWDPLVHNV ɉɢɥɶɧɵɣɞɢɫɤɫɡɭɛɶɹɦɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɭɩɨɪ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯɛɨɥɬɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɤɥɸɱ199.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

237.-

':6.5.HWDVVDDJMRRQODXG PǽȜȑȞȡȔțȎȭȒȖȟȘȜȐȎȭȝȖșȎȚ țȎȝȞȎȐșȭȬȧȎȭȦȖțȎ 9}LPVXVɦɨɳɧɨɫɬɶ: 3||UHWHDUYɑɢɫɥɨɨɛɨɪɨɬɨɜSPLQ .HWWDOlELP}}WȾɢɚɦɟɬɪɞɢɫɤɚPP /}LNHQXUNɍɝɨɥɪɟɡɚƒ 0DNVO}LNHVJDYXVƒƒ Ɇɚɤɫɝɥɭɛɢɧɚɪɟɡɚ PPPP 0DNVO}LNHVJDYXVMRRQODXDJDƒƒ ɆɚɤɫɝɥɭɛɢɧɚɪɟɡɚPPPP .DDOȼɟɫNJ HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА 571.-475.-

379.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

440.-

':1PP3||UGODXGQXUJDVDDJ ǸȜȚȏȖțȖȞȜȐȎțțȎȭȠțȖȘȜȐȎȭȀȜȞȤȜȐȎȭǽȖșȎ

699.-

9}LPVXVɆɨɳɧɨɫɬɶ: HIND KLIENDIKAARDIGA 3||UHWHDUYɈɛɨɪɨɬɵSPLQ ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА .HWWDOlELP}}WȾɢɚɦɟɬɪɞɢɫɤɚPP 925./}LNHQXUNɍɝɨɥɪɟɡɚƒ .DOGHQXUN>SDUHPDOHYDVDNXOH@ ɍɝɨɥɧɚɤɥɨɧɚ ɧɚɩɪɚɜɨɧɚɥɟɜɨ ƒ /}LNHVJDYXVƒȽɥɭɛɢɧɚ ɪɟɡɚɩɪɢƒ /[. [PP .DDOȼɟɫNJ 0XXȾɪɭɝɨɟKDPEDJDVDHNHWDV NOJSLLUDMDW}XNDPLVSXONHHPDOGDWDYDW MDOJDNDOGHQXUJDSLLUDMDɉɢɥɶɧɵɣɞɢɫɤ ɫɡɭɛɶɹɦɢɛɨɤɨɜɨɣɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɬɨɥɤɚɬɟɥɶ ɫɴɟɦɧɵɯɧɨɝɢɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɤɝɥɚɧɚɤɥɨɧɚ
Tööriistad

12V akutrell

WU152

Tehnilised andmed Pinge Tühikäigukiirus Padruniava läbimõõt ja tüüp Käike Maks. pöördemoment puurimisel Pöördemomendi astmete arv Puuritava ava suurus

99.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

199.-

puit teras

Akud Akulaadur Laadimisaeg Tööriista kaal

1400W ketassaag

12 V 0-400 ja 0-1300 p/min 10 mm kiir 2 30 Nm 22+1 25 mm 10 mm 2x12 V / 2,6 Ah Ni-MH 230 V ~ 50 Hz 1h 1.8 kg

WU430

Tehnilised andmed Pinge Sisendvõimsus Tühikäigukiirus Saeketas Ketta võlliava Kalle Lõigatava materjali paksus 90° nurga korral 45° nurga korral Juhtme pikkus Tööriista kaal

230 V ~ 50 Hz 1400 W 4800 p/min 190 mm; 24 hammast 30 mm kuni 45° 65 mm 49 mm 3.0 m 4.3 kg

89.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

WU330.2

114.-

3F 710W puurvasar

Tehnilised andmed Sisendvõimsus Tühikäigukiirus Löögisagedus Löögienergia Padruni tüüp Puuritava ava suurus

149.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

750W piiksaag

210.-

Tööriista kaal

WU400

Tehnilised andmed Pinge Sisendvõimsus Tühikäigukiirus Käigupikkus Lõigatava materjali paksus

Juhtme pikkus Tööriista kaal

puit teras PVC-toru

230 V ~ 50 Hz 750 W 0-2600 p/min 28 mm 275 mm 13 mm 150 mm 3.0 m 3.4 kg

95.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

127.-

puit teras kivi

710 W 0-1050 p/min 0-4600 lööki minutis 2.7J SDS+ / 13 mm kiir 30 mm 13 mm 26 mm 2.7 kg


Tööriistad

COMBOKIT НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Akutrell BDF452RFEB Akulöökkruvikeeraja BTD140Z

489.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

625.-

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BDF452RFE B Аккумуляторный ударный шуруповерт BTD140Z

3 AKUT

Аккумулятор

Komplektis 18V 3.0 Ah Li-Ion

3 шт.18 В 3.0 Ач

T ÜJAL Ü M I KÜS

U K A A! T U S .TA

4

Akulöökruvikeeraja BTD140Z Аккум. ударный шуруповерт

Akutrell BDF452RFLE Аккум. дрель-шуруповерт

Akukruvikeeraja DF330DWE Аккум. дрель-шуруповерт

Z-seeria mudelid ilma laadija ja akudeta! Z-серия моделей без зарядного устройства и аккумулятора!

Puuritava ava suurus Teras: 13 mm, Puit: 38 mm Pöörete arv I: 0-400 min-1, II: 0-1500 min-1 Maks.pöördemoment Kõva/pehme: 50/32 Nm Kaal 1,8 kg

Maks.pöördemoment Kõva/pehme 24/14 Nm Komplektis 2 x 1.3Ah akut. Максимальный крутящий момент твердая затяжка/мягкая затяжка 24Нм / 14Нм

Laadimisaeg 22 min. Komplektis

2 AKUT.

99.-

139.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA

223.-

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Диаметр сверления в стали/дереве 13мм / 38мм Максимальный крутящий момент твердая затяжка/мягкая затяжка 50Нм / 32Нм

Akutikksaag BJV180Z Аккумуляторный лобзик Z-seeria mudelid ilma laadija ja akudeta! Z-серия моделей без зарядного устройства и аккумулятора!

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

без зарядного устройства и аккумулятора!

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

25.-

25.-

ML120

289.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

29.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

349.-

Akuga universaalsaag BJR181Z Аккумуляторная сабельная пила

ML122

Z-seeria mudelid ilma laadija ja akudeta! Z-серия моделей без зарядного устройства HIND KLIENDIKAARDIGA и аккумулятора!

ML124

25.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

29.-

179.-

COMBOKIT DK1817X НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 249.-

Akutrell BDF453 Аккум. дрельшуруповерт Akuketassaag BSS610Z Аккумуляторная циркулярная пила Z-seeria mudelid ilma laadija ja akudeta! Z-серия моделей без зарядного устройства и аккумулятора!

HIND KLIENDIKAARDIGA

2 шт. 18 В 3.0 Ач

279.-

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

20.-

ML101 В комплекте аккумулятор

229.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

179.-

Akulambid ilma laadija ja akudeta! Аккумуляторные фонари

Akulöökkruvikeeraja BTD140 Аккумуляторный ударный шуруповерт

Komplektis 3 AKUT.

ML140

25.-

ра ди о!

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

29.-

25.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

29.-

BML184

В комплекте 3 шт.

Ra ad iog a! С

25.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

34.-

299.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

369.-

BML185

25.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

34.-

BML186

25.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

34.-

Lithium-ion Slim Battery

179.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

249.-


Tööriistad

199.-

PUURVASAR HR2470FT Перфоратор SDS +

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

259.-

Vee- ja tolmuimeja VC2010L Пылесос Võimsus 1000 W, Maks.imemisvõimsus 3,6 m3 / min, Maks.alarõhk 18,0 kpa (180 mbar), Mahuti 20 l, Elektritööriista kauglülitus 1900 W

Võimsus 780W Vibratsiooni tugevus: Löökpuurides 15,5 m/s² Meiseldades 12,5 m/s² Kaal 3,0 kg Потребляемая мощность при непрерывной работе 780W Уровень вибрации: сверление 15.5 м/с² долбление 12.5 м/с² Масса 3,0 кг

KINGITUS!

Потребляемая мощность при непрерывной работе 1200 Вт , Реальная пропускная способность 240 м3/час , Всасываемый обьем сухого мусора 40 Л

В ПОДАРОК!

175.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Ekstsentriline lihvmasin BO5031K Эксцентриковая шлифовальная машина Võimsus 300 W Vibreeriv liikumine 2,8 mm Kaal 1,3 kg

229.-

Kruvikeeraja ettesöötega 6842X Магазинный шуруповерт Võimsus 470 W Jõudlus Kipsplaadikruvi: 4 x 25-55 mm Pöörete arv 4700 min-1 Kaal 2,0 kg

329.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Потребляемая мощность при непрерывной работе 300 Вт, Число оборотов в минуту 4.000-12.000

105.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

129.-

299.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Потребляемая мощность при непрерывной работе 470 Вт , Шурупы для гипсокартона 4 мм x 25 - 55 мм, Масса 2,0 кг

KINGITUS! 2000 kruvi! В ПОДАРОК! 2000 шурупов!

Tükeldus- ja nurksaag LS0714 Торцевая пила

Ketassaag 5008MG Дисковая пила

Maks lõikesügavus 300 mm Lõike sügavus 90°: 52 x 300 mm 45°: 52 x 212 mm, Ketta läbimõõt 190 mm Глубина распила при 90° макс. 52x300мм, Диаметр диска 190мм

Lõike sügavus 90°: 75,5 mm 45°: 57 mm Kett a läbimõõt 210 mm

369.-

Глубина распила при 90° 75,5мм, при 45° макс. 57мм Диаметр диска 210 мм

149.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Nurklihvkäi 9565CVR01 Угловая шлифовальная машина

170.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

210.-

KINGITUS!

Taaskäivitus kaitsesüsteemiga võimas 1400W mootoriga nurklihvkäi! Ketta läbimõõt 125 mm, Pöörete arv 2800-11000 min-1, superflants Частота холостого хода 2800-11000 об/мин Масса 2,2 кг

Nurklihvkäi GA5030 Угловая шлифовальная машина

В ПОДАРОК!

Võimsus 720 W Ketta läbimõõt 125 mm Pöörete arv 11 000 min-1

58.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

65.-

Частота холостого хода 11000 об/мин Масса 1,8 кг

239.-

Tikksaag 4329K Лобзики

89.-

75.-

Võimsus 450W, Lõigatava materjali paksus Puit 90°: 65 mm Teras 90°: 6 mm Käiguulatus 18 mm Ход пилки 18 мм Глубина распила Дерево - 65 мм Сталь - 6 мм Масса 1,9 кг

Survepesur HW102 Мини-мойка Töösurve 100 bar Veekulu 360 l/h Voolik 5,0m Давление воды 100 Бар Производительность 360 л/ч

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

KINGITUS! В ПОДАРОК!

65.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

79.-


Tööriistad

42.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

55.-

8.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

10.16

4.90

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

9.-

8.-

6.-

11.95

HIND KLIENDIKAARDIGA

10.03

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

10.-

12.90

18.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

23.-

49.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

76.-

35.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

62.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

44.-

95.-

10.-

12.90

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

7.-

9.90

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

7.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

9.80

4.50

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

6.90

12.90

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

2.30

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

3.30

17.-


Tööriistad

179.-

155.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

229.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

199.-

Järkamissaag Fartools PRO WD210; 1500 W; ketta Ø 210 mm; lõikelaius 90° 60x300 mm; laser lõiketee paremaks jälgimiseks. Spetsiaaltera nii puidu kui ka metalli lõikamiseks!!! Торцовочная пила Fartools PRO WD210; 1500 Вт; Ø диска 210 мм; ширина реза 90° 60x300 мм; лазер помогает получить точный разрез. Специальное лезвие для дерева и металла!

Järkamissaag Fartools JO255; 2000 W; ketta Ø 255 mm; lõikelaius 90° 72x300 mm; laser lõiketee paremaks jälgimiseks. Торцовочная пила Fartools JO255; 2000 Вт; Ø диска 255 мм; ширина реза 90° 72x300 мм; лазер помогает получить точный разрез.

279.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

75.-

275.-

369.-

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA

108.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Saeketta teritaja Fartools PRO AFL110; 110 W; sobilik saeketastele Ø 90-400 mm.

Paksusmasin Fartools RD1500; 1500 W; 10 000 p/min; laastu paksus max 3 mm; materjali laius max 304 mm; ülekoormuskaitse; kaal 30,7 kg.

Станок для заточки дисковых пил Fartools PRO AFL110; 110 Вт; для пил Ø 90-400 мм.

349.-

Рейсмусный станок Fartools RD1500; 1500 Вт; 10 000 об/мин; толщина съема макс 3 мм; макс. ширина материала 304 мм; защита от перегрузки; вес 30,7 кг.

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

449.-

Puidutreipink Fartools PRO TBF1000; 550 W; 450-2100 p/min; tsentrite vahe 900 mm; max materjali paksus 300 mm.

375.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Токарный станок по дереву Fartools PRO TBF1000; 550 Вт; 450-2100 об/мин; расстояние между центрами 900 мм; max толщина материала 300 мм.

469.-

Lintsaepink Fartools PRO JDD325; 850 W; 370/800 p/min, 11,7 m/s; laua mõõtmed 340x335 mm. Стационарная ленточная пила Fartools PRO JDD325; 850 Вт; 370/800 об/мин, 11,7 м/с; размеры стола 340x335 мм.

49.-

64.-

Мультиинструмент Fartools PRO DM180; 180 Вт; универсальный инструмент при внутренних, отделочных, установочных и реновационных работах. Для шлифования и реза в труднодоступных местах.

159.-

Padrunvõtmete komplekt Mannesmann PRO M98430; 1/4“, 3/8“ ja 1/2“; 215 osa.

Redel 3x7 astet; kogupikkus 4,5 m; kandejõud 150 kg; kaal 10,8 kg.

Набор ключей и головок Mannesmann PRO M98430; 1/4“, 3/8“ и 1/2“; 215 частей.

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Segumasin HCM 450; 560 W, trumli maht 125 l, kaal 57 kg, metallist hammasvööga. Бетономешалка HCM 450; 560 Вт, объем барабана 125 л, вес 57 кг, металлический зубчатый ремень.

Puidupuur The 3D-bit 2 x kiiremad kui tavalised lapikpuurid; puurib kõveraid või korrapäratuid avasid, tapiavasid, sooni ja renne. Kuus lõikeserva võimaldavad lõigata igas suunas; sobib suurepäraselt elektrikutele, kaablipaigaldajatele, torumeestele, lukumeistritele ja tisleritele! Сверло по дереву The 3D-bit; 2 x быстрее чем обычное перьевое сверло; сверлит искривленные и необычной формы отверстия, пазы, отверстия под пробки, щели. Шесть лезвий позоляют резать в любых направлениях; прекрасно подходит электрику, кабельщику, сантехнику, замочнику и столяру!

Ламельный фрезер Fartools PRO LM 900; 900 Вт, 12000 мин¹, Ø диска 100 мм, глубина реза 0-19 мм, толщина обрабатываемого материала 5-35 мм, в чемодане.

120.-

160.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Vineerisaepink Fartools PRO PSL150; 150 W; 1400 p/min; tera pikkus 127 mm; töölauaga. Электролобзиковый станок Fartools PRO PSL150; 150 Вт; 1400 об/мин; длина пилки 127 мм; с рабочим столом.

HIND KLIENDIKAARDIGA

269.-

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

290.-

64.-

Lamellfrees Fartools PRO LM 900; 900 W, 12000 min¹, ketta Ø 100 mm, lõikesügavus 0-19 mm, töödeldava materjali paksus 5-35 mm, kandekohvris.

225.-

95.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

219.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

76.-

Лестница 3x7 ступеней; общая длина 4,5 м; HIND KLIENDIKAARDIGA грузоподъемность 150 кг; вес 10,8 кг. ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

320.-

Segumasin HCM 550; 650 W; trumli maht 160 l, kaal 72 kg, metallist hammasvööga. Бетономешалка HCM 550; 650 Вт; Объем барабана 160 л, вес 72 кг, металлический зубчатый ремень.

119.-

140.ALATES

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

49.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

НАЧИНАЯ С

HIND KLIENDIKAARDIGA

Генератор Fartools PRO GG 3300; 4-такт. 196 см³; долговременная номинальная мощность 2,2 кВт; расход топлива ок. 1,8 л/ч; объем бака 15 л.

HIND KLIENDIKAARDIGA

Multitööriist Fartools PRO DM180; 180 W; universaalne tööriist sisekujundus-, seadistus- ja renoveerimistöödel. Lihvimiseks ja lõikamiseks raskesti ligipääsetevates kohtades.

120.-

369.-

Generaator Fartools PRO GG 3300; 4 takti, 196 cm³; püsinimivõimsus 2,2 kW; kütusekulu ca. 1,8 l/h; kütusepaagi maht 15 l.

7.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Redel 3x10 astet; kogupikkus 6,74 m; kandejõud 150 kg; kaal 15,2 kg.

Puidupuur The 3D-bit Лестница 3x10 ступеней; общая длина 6,74 7 mm 7.00 9.52 м; грузоподъемность 10 mm 7.50 10.16 150 кг; вес 15,2 кг. 12 mm 8.00 10.80 15 mm 8.50 11.44 18 mm 9.00 12.08 20 mm 9.50 12.72 22 mm 10.00 13.36 25 mm 11.00 14.64 4 osaline komplekt 34.- 44.67 8 osaline komplekt 48.- 63.85

319.-

Terrassisoojendaja BURNY 2650; roostevaba korpus, 13 kW, soojendatav pindala 18 m², kõrgus 228 cm, reflektori diameeter: 82 cm; transportratastega. NB! Komplektis koos gaasireduktori ja voolikuga!!! Integreeritud roostevaba koonus jaotab soojuse kiirguri pinnale tagades ühtlase soojenemise. Sellest tuleneb 30%-line gaasi kokkuhoid võrreldes tavalise kiirguriga. Toote kasutusse võtmiseks ei vaja Te muud kui laialdaselt saadaolevat majapidamisgaasi ballooni. Обогреватель терассы BURNY 2650; нерж. корпус, 13 кВт, обогреваемая площадь 18 m², высота 228 см, диам. рефлектора: 82 см; с транспортировочными колесами. NB! В комплекте редуктор и шланг!!! Интегрированный нерж. конус делит тепло излучателяпо поверхности, обеспечивая равномерный обогрев. Отсюда 30%-ная экономия газа по сравнению с обычным излучателем. Для использования продукта Вам не понадобится ничего, кроме широко распространённого баллона бытового газа.


Aiakaubad

199.-

183.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

98.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Lehepuhur MAKITA BHX2501 võimsus 0,8 kW, mootor 25 cm³ 4-taktiline, max õhukiirus 233 km/h, kaal 4,4 kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Mootorsaag MAKITA DCS4610-40 võimsus 1,7 kW, silindri maht 45 cm³, lati pikkus 40 cm/16“, kaal 4,7 kg

Elektrisaag MAKITA UC3020A + ketiõli 1 L 1800 W, lati pikkus 30 cm/12”, kaal 3,7 kg

182.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

172.-

Oksapurustaja STIGA BioQuiet Mootori võimsus 2100 W, purustamine: roller, 8 valtsi; maksimaalne lõikediameeter 45 mm, kogumiskott, tagasikäik.

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Lehepuhur STIGA SBL 260 H võimsus 1,02 kW, töömaht 25,4 cm³, max õhukiirus 28 m/s, kaal 3,7 kg, kott komplektis

349.-

579.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Puulõhkumismasin AEDUR 7T survejõud 7 tonni, halu pikkus 52 cm, 2300 W

Mullafrees STIGA Silex 75 RB mootor B&S 800 seeria, käigud 1 edasi + 1 tagasi, reguleeritav juhtraud, töölaius 75 cm, kaal 50 kg

199.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Puulõhkumismasin AEDUR 4T + alus survejõud 4 tonni, halu pikkus 52 cm, 1500 W

290.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Järelkäru SP22103 kandevõime 900 kg, maht 500 l, tühikaal 85 kg

149.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Järelkäru POLY SP22111 kandevõime 295 kg, maht 280 l, tühikaal 24 kg

119.-

249.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Järelkäru SP22101 kandevõime 250 kg, maht 250 l, tühikaal 40 kg

Muruhari-koguja SP31109 murutraktoritele/järelveetav 48”, laius 122 cm, koguja maht 400 l, kaal 39 kg


Aiakaubad

5.90

6.80

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA

Fiskars universaalne reha 135060

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Fiskars reha vars 135000

38.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Fiskars 122444 komplekt kirves X11+kirve- ja noateritaja

6.80

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

16.60

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Labidas Fiskars 131412 ErgoComfort teravaotsaline

18.90

Fiskars lai murureha 135010

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Kaevamishark Fiskars 133422 ErgoComfort

19.90

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

50.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Ehituskäru 110 L kast 110 l, kandevõime 150 kg, ratas 4.00x8, metallvelg, kuullaager

44.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Ehituskäru 90 L kast 90 l, kandevõime 150 kg, ratas 4.00x8, metallvelg, kuullaager

31.90

28.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Aiakäru 80 L kast 80 l, ratas 3.6x6, plastvelg, liuglaager

Fiskars rehade komplekt 135004: 135000 reha vars+ 135020 murureha+ 135030 väike murureha+ 135060 universaalne reha

25.90

ARSBETOON prügiurnid „kivipuru“ kattega

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ARSBETOON prügiurnid

Kõik ARSBETOONI prügiurnid kliendikaardiga -30%


Aiakaubad

UUDIS! AEDUR KERGETE AIATÖÖRIISTADE SEERIA

4.20

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Matkalabidas Aedur terav

17.90

14.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Kühvel Aedur

Matkalabidas Aedur kandiline

16.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Kaevamishark Aedur

4.20

HIND KLIENDIKAARDIGA

Labidas Aedur

12.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

14.90

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

7.54

Hekikäärid fiibervars

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Aiareha Aedur

Hekikäärid Classic

11.60

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Hekikäärid Profi AL

4.99

9.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Muruluud AEDUR A-LZ 052 fiibervars

3.58

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

2.60

Hekikäärid Premium jõuülekandega

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA

Muruluud varreta

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Murureha Premium väike, reguleeritav

HIND KLIENDIKAARDIGA

7.50

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Murureha Premium reguleeritav

3.60

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Pussnuga AEDUR


Aiakaubad

12.90

10 kg

1.39

1.29/kg

0,2 kg 6.95/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

KEKKILÄ sügisväetis Üldväetis, mis suurendab taimede külmakindlust ja parandab õitsemist ja saaki järgmisel aastal.

KEKKILÄ lillesibulate toitaine Tagab aastast aastasse värvika ja ohtra õitsemise.

5.15

3.44

45 L

21.90

0.08/L

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

KEKKILÄ puu tugija kaitsekomplekt Komplektis kaks kaitsevõrku, tugipostid ja kinnitusnöör.

KEKKILÄ püsiku- ja roosimuld Palju kaaliumi ja fosforit sisaldav kasvualus, mis tagab püsikute ja rooside ohtra ja pika õitsemise.

4 kg 1.29/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Aia ja muru sügisväetis

2.49

2 kg 1.25/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Sügisväetis aiale ja murule

5.15

4 kg 1.29/kg

2.40

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Muru sügisväetis

1 kg

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Kodumuru Ascot

3.05

500 ml 6.10/L

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

SUBSTRAL toalille väetis

1.85

1.85

1.64

7L 0.23/L

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

SUBSTRAL väetisepulgad õitsvatele taimedele 30 tk.

SUBSTRAL väetisepulgad lehtdekoratiivsetele taimedele 30 tk.

SUBSTRAL toalille muld


Elektrikaubad

1.21

7.95

7.95

7.95

7.95

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Halogeenlamp PHILIPS 230 V, GU10, 25 W

LED GU10 3,4 W, 3000 K (soe valgus)

LED MR16 12 V, 3,4 W, 3000 K (soe valgus)

LED E14, 3,4 W, 3000 K (soe valgus)

LED E27 3,4 W, 3000 K (soe valgus)

Галогеная лампа PHILIPS 230 В, GU10, 25 Вт

LED GU10 3,4 Вт, 3000 K (теплый свет)

LED MR16, 12 В, 3,4 Вт, 3000 K (теплый свет)

LED E14 3,4 Вт, 3000 K (теплый свет)

LED E27 3,4 Вт, 3000 K (теплый свет)

0.99

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

45.-

53.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Välisvalgusti NOXLITE OSRAM 6 W LED, liikumisanduriga Светильник NOXLITE OSRAM 6 Вт LED, с сенсором движения

Светильник NOXLITE OSRAM 6 Вт LED

8.50

53.-

59.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Ripplaevalgusti komplekt 220-240 V, GU10, 3x50 W, reguleeritav, valge

Ripplaevalgusti komplekt 220-240 V, GU10, 3x50 W, valge

Välisvalgusti NOXLITE OSRAM 8 W LED

Светильник для подвесного потолка, комплект, 220-240 В, GU10, 3x50 Вт, регулируемый, белый

Светильник для подвесного потолка, комплект, 220-240 В, GU10, 3x50 Вт, белый

Светильник NOXLITE OSRAM 8 Вт LED

Satiinkroom 10.50

матовый хром

Лампочка экономная 11 Вт. E27, теплый свет

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Välisvalgusti NOXLITE OSRAM 6 W LED

9.50

Säästulamp 11 W. E27, soe valgus

Välisvalgusti NOXLITE OSRAM 8 W LED, liikumisanduriga Светильник NOXLITE OSRAM 8 Вт LED, с сенсором движения

Satiinkroom 9.50

матовый хром

10.50

3.35

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Taskulamp OSRAM CROSSER MEDIUM 2 W LED

Mehaaniline taimer 24 h Võib kasutada niisketes ruumides, IP44, 3680 W, 16 A, 230 V.

Фонарь OSRAM CROSSER MEDIUM 2 Вт LED

Таймер механический, 24 ч. Наружного использования или для помещений с повышенной влажностью, IP44, 3680 Вт, 16 A, 230 В.

28.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Taskulamp OSRAM CROSSER SPOTLIGHT 3 W LED

574.50

Фонарь OSRAM CROSSER SPOTLIGHT 3 Вт LED

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

23.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Kesktolmuimeja komplekt AERTECNICA TS1 Tõmbevõimsus: 504 W Müratase: 57 db Max koristatav pind 250 m² Max torustiku pikkus 30 m Komplekti kuulub: Voolik 9 m, käepidemelt lülitatav Base Kit koristusotsikute komplekt Torustik 18,4 m Kolme tõmbepesaga paigalduskomplekt Центральный пылесос AERTECNICA TS1, комплект Производительность: 504 Вт Звук: 57 дб. Max. длина трубопроводов: 30 м Max. площадь для очистки : 250 м²

Jalatsikuivataja 3-le paarile, 70 W Сушилка для обувь 70 Вт

18.50

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Jätkujuhe 20 m H05 RR-F 3 G 1,5 mm², (kumm)10/16 A Удлинитель 20 м H05 RR-F 3 G 1,5 mm², (резина) 10/16 A


Terrassisoojendid

137.-

87.-

164.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Küttepaneel 1000 W Küttepaneel 1800 W tööraadius 2-3 m tööraadius 4 m Тепло панель 1000 Вт, зона действия 2-3 м

Тепло панель 1800 Вт, зона действия 4 м

153.-

159.-

172.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Terrassisoojendi Golden Economic võimsus 1300 W, kaitseaste IP65, tööraadius 2 m

Terrassisoojendi Golden 1500 võimsus 1500 W, kaitseaste IP65, tööraadius 4 m

Terrassisoojendi Golden 2000 võimsus 2000 W, kaitseaste IP65, tööraadius 4,5 m

Terrassisoojendi Golden 2500 võimsus 2500 W, kaitseaste IP65, tööraadius 5 m

Нагреватель терраса Golden Economic; мощность 1300 Вт, защита IP65, зона действия 2 м

Нагреватель терраса Golden 1500; мощность 1500 Вт, защита IP65, зона действия 4м

Нагреватель терраса Golden 2000; мощность 2000 Вт, защита IP65, зона действия 4,5 м

Нагреватель терраса Golden 2500; мощность 2500 Вт, защита IP65, зона действия 5 м

74.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Terrassisoojendi P1500 võimsus 1500 W, kaitseaste IP65, tööraadius 2 m Нагреватель терраса P1500 мощность 1500 Вт, защита IP65, зона действия 2 м

45.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Terrassisoojendi TH2003S võimsus 650/1350/2000 W, tööraadius 2 m Нагреватель терраса TH2003N мощность 650/1350/2000 Вт, зона действия 2 м

27.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

127.-

Terrassisoojendi TH2003N võimsus 650/1350/2000 W, tööraadius 2 m

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Terrassisoojendi THG12000 must gaasitoitega, võimsus 5000-12000 W, tööraadius 5 m

Нагреватель терраса TH2003N мощность 650/1350/2000 Вт, зона действия 2 м

17.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Terrassisoojendi VTV1200 võimsus 600/1200W, tööraadius1,5 m Нагреватель терраса VTV1200 мощность 600/1200 Вт, зона действия 1,5 м

99.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

Нагреватель терраса THG12000 черный; газ, мощность 5000-12000 Вт, зона действия 5 м

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Terrassisoojendi PD 2000B võimsus 2000 W, tööraadius 3 m Нагреватель терраса PD 2000B мощность 2000 Вт, зона действия 3 м

84.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

86.-

162.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA

Terrassisoojendi THG3000RVS gaasitoitega, võimsus 3000 W, tööraadius 2-3 m

Terrassisoojendi THG12000RV gaasitoitega, võimsus 500012000 W, tööraadius 5 m

Terrassisoojendi rippuv võimsus 600/1500 W, tööraadius 2,5 m

Нагреватель терраса THG3000RVS; газ, мощность 3000 Вт, зона действия 2-3 м

Нагреватель терраса THG12000RV газ, мощность 5000-12000 Вт, зона действия 5 м

Нагреватель терраса мощность 600/1500 Вт, зона действия 2,5 м

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Terrassisoojendi „Laud“ võimsus 800/1600 W, tööraadius 2-3 m Нагреватель терраса “Laud” мощность 800/1600 Вт, зона действия 2-3 м

385.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Terrassisoojendi FLAME HEATER gaasitoitega, võimsus 5000-9000 W, tööraadius 4 m Нагреватель терраса FLAME HEATER газ, мощность 5000-9000 Вт, зона действия 4 м

ALATES

НАЧИНАЯ С

193.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

53.50

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Ecofloor küttekaabli komplekt 18 W/jm. termostaat+anduritoru+kinnitus Garantii 10 aastat. Отопительные кабель Екофлоор, комплект 18 Вт/пм. Гарантия 10 лет.

ADSV180160T 160 W/8,5 m 53.50 € ADSV180260T 260 W/14,5 m 59.- € ADSV180320T 320 W/18,5 m 63.- € ADSV180420T 420 W/24 m 65.- € ADSV180520T 520 W/28,4 m 68.- € ADSV180600T 600 W/34,4 m 78.- € ADSV180830T 830 W/46,1 m 83.- € ADSV1801000T 1000 W/57,5 m 94.- € ADSV1801200T 1200 W/68,6 m 110.- € ADSV1801500T 1500 W/83,2 m 125.- €


Vabaaja- ja sisustuskaubad

6.50

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Sahtel raamiga 23x44x17 cm

5.90

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Jalgratta riputi

39.-

26.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

HIND KLIENDIKAARDIGA

18.-

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Noore ehitaja komplekt TEIFOC 4210

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Käruriiul kolme sahtliga 33x39x66 cm

Nagi 40x33x183 cm

22.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Vaip CITY 140x200 cm

29.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Pallipesa 100 palliga Art.894

12.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Pallid 100 tk Art.2805


Tapeedid / Laminaatparkett

10.90

5.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Laminaatparkett D7467 VAHER GOTLAND 12 mm, klass 33

Laminaatparkett D2946 TAMM STONE 8 mm

4.80

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Laminaatparkett D742 TAMM SUTTER 6 mm

Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub!

Suur valik Saksa kvaliteettapeete kõigis ESPAKI kauplustes!


AI N U LT S O O D SAD TE H I N G U D

i leida.

teip paremat n o e k s a R

id – m e e t s ü s riiuli a j d e s k liugu gi! r R ä j O e D d N i v A KOM ie soo e T d u t h te

NARVA

TALLINN JÕHVI

RAKVERE

RAPLA UUS KAUPLUS! PAIDE

JÕGEVA

PIIRI PÄRNU

VILJANDI

TARTU

KURESSAARE

RÄPINA

t aar

dik

n Klie

PÕLVA

VÕRU

VASTSELIINA

KLIENDIKAARDIGA OSTAD SOODSAMALT! Soodustus alates 10% olenemata ostusummast. KAARE TEE EHITUSMATERJALIKESKUS Espak AS, Tallinn, Viadukti 42 tel. 651 2301 ESPAK TARTU Espak Tartu AS, Tartu, Turu 24 tel. 747 4930 ESPAK PÄRNU Espak Pärnu AS, Pärnu, Papiniidu 4 tel. 444 7151 ESPAK RAKVERE Espak Rakvere AS, Rakvere, Rägavere tee 42 tel. 324 1005 ESPAK VILJANDI Espak Viljandi AS, Viljandi, Reinu tee 35 tel. 433 6652 ESPAK VÕRU Võru Empak AS, Võru, Kubja 15 tel. 782 1919; Räpina, Pargi 7a tel. 797 9183; Vastseliina, Võidu 3a tel. 785 1540 ESPAK KURESSAARE Tiir AS, Kuressaare, Uus-Roomassaare 35 tel. 453 3439; Saare maakond, Muhu vald, Piiri tel. 452 8223 ESPAK JÕGEVA Valmeco AS, Jõgeva, Tallinna mnt. 2a tel. 776 0303 ESPAK JÕHVI Taali Ida AS, Jõhvi, Lille 3 tel. 335 2149 ESPAK RAPLA N&N Invest Grupp OÜ, Rapla, Tallinna mnt 3b, tel. 489 4590 ESPAK PÕLVA Linaarus OÜ, Põlva, Jaama 16d tel. 799 3383 ESPAK NARVA Espak Narva AS, Narva, Rahu 36a tel. 356 6368 ESPAK PAIDE Paide, Prääma tee 20 tel. 387 0070; Türi, Kaare 35c tel. 387 8511

Värskeim info meie kodulehel: www.espak.ee ESPAK GRUPI tegevus, hinnakirjad, eripakkumised, uudised, kontaktandmed ja palju muud.

Espak31.10  
Espak31.10  

Construct,Building

Advertisement