Page 1

Päästeala teemad eelkooliealistele lastele Päästeala teemade tutvustamine eelkooliealistele, 6 – 7 aastased, lastele Eesmärk: anda lastele läbi mängude ja praktiliste tegevuste sobilikud ja võimalikult põhjalikud teadmised tuleohutusest. Sõnade seletusi: Päästeala teemad – päästeala teemad puudutavad esmast käitumist tulekahju korral, kodude ohutust ja turvalisust, koduvälist ohutust ja turvalisust, hädaabinumbril helistamist, evakuatsiooni ja ka veeohutust. Eelkooliealine – laps, kes valmistub kooli minema. Päästeala teemade käsitlemisel on kogemus näidanud, et nooremad ei pruugi nendest teemadest aru saada, nad ei jõua alati jälgida ja neile tuleb teemasid veelgi põhjalikumalt selgitada. Kui õpetajal on ajaline piirang, siis sobib eelkooliealine kõige paremini. Peale selle võivad nooremad sellise teema juures end valesti hinnata või siis end ka ülehinnata. Meie eesmärk on õpetada õigele sihtrühmale täpselt seda, milleks nad ise suutelised on. Õppemeetodi valik ja tegevuste planeerimine. Enne lastega tegelemise alustamist tuleks mõelda järgnevale: 1. Kui vanad on lapsed? Päästevaldkonna teemad on enamjaolt hästi integreeritavad tavaellu, kuid tuleb arvestada, kellele neid teemasid tutvustatakse. Oluline on pöörata tähelepanu keelekasutusele ja teemade valikule, mida antud projekti raames käsitleda. Sellesse vanusegruppi kuuluvad lapsed tunnevad ära põhjus-tagajärg suhteid (kui ma panen küünla kardinale liiga lähedale, siis võib puhkeda tulekahju jmt). Selline arutlemine võimaldab lastel kaasa mõelda, kuuldut üle korrata ja seostada nii, et see neile ka meelde jääb. 2. Kes lapsi õpetavad? Lasteaias puutuvad õpetajad lastega igapäevaselt kokku, nemad peaksid lastega päästeala teemadel ka rääkima. Lasteaedades toimuvad erinevad teemanädalad või on selliste teemade käsitlemiseks ka eraldi graafik. Abimaterjalina laste tähelepanu keskendamiseks on võimalik kasutada näiteks ülesannete lehti, mille leiate www.ohutusope.ee/opetajale alt. Seal on lihtsaid ülesannete lehti, kus saab sarnaseid pilte omavahel ühendada või ristsõnu lahendada. 3. Millist õppemeetodit kasutada? Siinkohal on loomulikult parim ja tegelikult ka lihtsam kasutada teooriat ja praktikat käsikäes, kuna sellises vanuses lapsed omandavad nii kõige paremini uusi teadmisi. Seepärast soovitame ka lasteaia õpetajatel kasutada erinevaid ülesannete lehti jmt, et lastele võimalikult lihtsalt teemasid selgitada.


4.

Kuidas lastega suhelda? Eelkooliealised lapsed on siiras publik, kelle nägudelt võib praktiliselt kõik välja lugeda. Oma värvika kujutlusvõime ja hea mäluga jälgivad nad kõike uut ja huvitavat suure põnevusega. Samas on nii väiksed lapsed ka suhteliselt emotsionaalsed. On olnud juhtumeid, kus lapsed hakkavad suitsust rääkides nutma või reageerivad tulekahju kirjeldusele aktiivse jutustamisega. Üldjuhul aitab siin ka lihtsalt see, kui lastele küsimusi esitada. Vahel võib juhtuda, et lastel on tulekahjuga kogemusi või veel hullem, nad on selle ise ka läbi elanud. Sellisel juhul on targem laps koolituse klassist välja viia, temalt selle kohta küsimusi küsida ja teda rahustada. 5. Milliseid vahendeid kasutatakse? Tähtis on pöörata täiendavat tähelepanu visuaalsetele vahenditele, mis lastele hästi meelde jäävad. Selles vanuses lastele sobivad nii värviraamatud, ülesannete lehed, DVD-d jmt. Vahendeid päästeala teemade käsitlemiseks leiate ka www.ohutusope.ee/opetajale alt. Päästeala teemade käsitlemise õnnestumiseks on oluline luua võimalikult igapäevane keskkond, mida lapsed saavad oma koduste tingimustega seostada. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Näiteid kasutatavatest vahenditest: Tikud Küünlad ja küünlajalg Küünla kaunistus Nukumaja sisustus, vaip ja kardinad Suitsuandur Lauatelefon Ülesannete lehed. Kättesaadavad www.ohutusope.ee/opetajale.

2

Metoodika ja sihtgrupini jõudmine_eelkool  

Metoodikad lasteaia lastega suhtlemiseks.